MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele. Telefon: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele. Telefon: 595 622 711 Fax: 595 622 224 E-mail: radmila.mullerova@kr-moravskoslezsky."

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava *KUMSX011BLEN* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 41255/2012 Sp. zn.: KŘ/9808/2012/Mül V10 Vyřizuje: Ing. Radmila Müllerová Odbor. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu Telefon: Fax: Datum: Písemná výzva k předložení nabídky na výkon inženýrské a investorské činnosti v rámci projektu Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Moravskoslezský kraj Adresa zadavatele: 28. října 117, Ostrava IČ zadavatele: Kontaktní osoba: Ing. Radmila Müllerová Telefon: Fax: URL adresa: Profil zadavatele: https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgprofile/msk Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout předložené nabídky, změnit podmínky zadání veřejné zakázky, zrušit zadání veřejné zakázky, smlouvu neuzavřít.

2 Název veřejné zakázky: IČ, TDS a koordinátor BOZP Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava Druh veřejné zakázky: služby I. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na výkon inženýrské a investorské činnosti při stavbě Stavební úpravy objektu ul. Mánesova 7 v Opavě Dětský domov pro mentálně postižené v rámci projektu Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava (registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/ ), a to včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Popis stavby: V rámci stavebních úprav bude objekt upraven pro potřeby chráněného bydlení osob se zdravotním postižením se zaměřením na bezbariérovost. Bude vybudován průchozí evakuační výtah s nástupem na úrovni terénu -1,70 s výstupem ve všech podlažích a bude protažen až do 3.NP-podkroví. Výtah bude spojen chodbou s jedním vnitřním schodištěm. Byty budou mít samostatný vstup z chodby u schodiště s napojením na výtah. V 1.NP vznikne dále knihovna resp. společenská místnost s čajovou kuchyní a kancelář s ošetřovnou, která bude napojena na druhé schodiště a samostatný vstup do objektu. V 2.NP bude terapeutická místnost snoezelen a samostatná pracovna pro personál napojená na druhé schodiště. V 3.NP-podkroví vzniknou kanceláře pro vedení dětského domova s vlastním sociálním zařízením, čajová kuchyňka a archív. V 1.PP zůstane zachován provoz kuchyně se sklady a přípravnami a sociálním zařízením. Vznikne zde šatna pro personál s hygienickým zařízením a sklady. Bude zde zařízena kotelna pro vytápění a ohřev TUV. Dále bude v 1.PP situována dílna s vlastním zázemím. Stávající střešní vláknocementová krytina bude odstraněna. Konstrukce krovu bude doplněna o pultové střešní konstrukce nad novými balkony 3.NP-podkroví. Konstrukce krovu bude převážně zachována, dojde k výměně poškozených části krovu, k úpravě v místě výtahové šachty a úpravě poloh a vynesení sloupků - z dispozičních důvodů. Do střešní konstrukce budou doplněna střešní okna. Nová střešní krytina bude vláknocementová, tmavě červené barvy. Krytina bude opatřena systémovými zachytávači sněhu a odvětrávacími tvarovkami. Většina oken a venkovních dveří budou zhotovena nová, dřevěná s dvojitým tepelněizolačním zasklením. Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem deskami z minerální vlny tl. 140 mm. Stávající zpevněné plochy na zahradě budou opraveny a napojeny na novou bezbariérovou rampu do 1.PP. Z čelní strany bude upraven bezbariérový vstup a navazující zpevněné plochy ze zámkové betonové dlažby, současně bude zrušen jeden vstup do 1.PP včetně venkovního schodiště do 1.NP. Pro vstup do 1.PP bude zřízena nová rampa. Stavba bude realizována dle: projektové dokumentace stavby zpracované v březnu 2010 Ing. arch. Jiřím Horákem s místem podnikání Gagarinova 13, Opava, IČ , podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném 109 zadávací dokumentace. zip, který je k dispozici na profilu zadavatele https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgprofile/msk. Uvedený soubor obsahuje obchodní podmínky a dokument Technická zpráva. 2/5

3 Pro zachování možnosti komunikace s uchazečem je nutné na profilu zadavatele vyplnit kontaktní údaje nebo se zaregistrovat. Zadavatel upozorňuje, že je třeba uvádět přesné a korektní záznamy ( ), aby bylo možné zaslání případné dodatečné informace k dané veřejné zakázce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,-- Kč bez DPH. Předpokládané náklady stavby: cca ,-- Kč vč. DPH V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Petra Kuše, odbor investiční a majetkový, tel.: , II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 1. Písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a to v členění: v případě plátce DPH: úplata bez DPH, DPH a úplata celkem včetně DPH, v případě neplátce DPH: úplata celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že uchazeč není plátcem DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. 3. Místo plnění: Pozemky parc. č. 120/1, 120/2, 113/5 v k.ú. Opava-předměstí. 4. Doba plnění: Výkon inženýrské činnosti bude zahájen ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Předpoklad zahájení realizace stavby je 06-07/2012 (v závislosti na termínech ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby). Délka realizace stavby je předpokládána v délce 60 týdnů od předání staveniště (tyto údaje jsou pouze informativní). Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob mandatáře v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodiny. 5. Součástí nabídky bude i kopie nabídky včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to CD-R ve formátu *.doc, *.rtf, *.odt nebo v případě tabulek *.xls, *.ods. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem bude vzat v úvahu písemný originál. 6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 7. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. III. Požadované doklady a další náležitosti nabídky: 1. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k celému předmětu této veřejné zakázky, a to vč. oprávnění Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 2. Předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě. 3/5

4 3. Ve své nabídce uchazeč dále doloží seznam dodavatelem realizovaných zakázek obdobného charakteru dokončených za poslední 3 roky srovnatelných se zadávanou veřejnou zakázkou, z toho minimálně 2 referenční zakázky na činnost technického dozoru stavebníka u stavby ve výši alespoň 15 mil. Kč vč. DPH nákladů stavby a minimálně 1 referenční zakázku na výkon koordinátora BOZP u stavby ve výši alespoň 15 mil. Kč vč. DPH nákladů stavby (s uvedením názvu akce, předmětu a rozsahu zakázky, ceny zakázky, investičních nákladů, údajů o odběrateli, kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí a termínu realizace). Uvedené 3 referenční zakázky budou doloženy kopiemi referenčních listů, příp. formou čestného prohlášení o realizaci. Zadavatel připouští doložení 1 referenční zakázky, kde uchazeč současně prováděl činnost technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP u stavby ve výši alespoň 15 mil. Kč vč. DPH nákladů stavby, a doložení další 1 referenční zakázky, kde uchazeč prováděl pouze činnost technického dozoru stavebníka u stavby ve výši alespoň 15 mil. Kč vč. DPH nákladů stavby. IV. Způsob hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (váha 100 %). Bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená uchazečem v návrhu smlouvy, a to úplata celkem včetně DPH (v případě plátce DPH) a úplata celkem (v případě neplátce DPH) dle čl. V. obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace). V případě, že 2 nebo více uchazečů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto nabídek stanoveno podle data a času doručení nabídky na podatelnu Krajského úřadu MSK (lepší pořadí získá nabídka doručená dříve). V. Doplňující informace: 1. Prohlídka místa plnění: dne v 10:00 hod. sraz před budovou domova. 2. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo úředně ověřené osvědčení o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky (např. výpis z živnostenského rejstříku) fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku, nebo úředně ověřený doklad o právní subjektivitě smluvní strany, kterou je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Současně je vítězný uchazeč povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřený doklad o oprávnění jednat za smluvní stranu (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů. 3. Vítězný uchazeč je rovněž povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dle Obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace), čl. IX, odst. 3, tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem 1 mil. Kč. 4. V souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (verze 5.05) je příjemce dotace povinen předložit dokumentaci veřejné zákazky ke kontrole poskytovateli dotace a do okamžiku ukončení kontroly dokumentace nesmí příjemce dotace s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu. Na základě této skutečnosti si zadavatel vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vybraným uchazečem s časovou prodlevou, a to po řádném ukončení kontroly. 5. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 6. Na základě prosazování principů vedoucích k ochraně životního prostředí zadavatel požaduje pouze 1 stejnopis nabídky vč. jednoho stejnopisu návrhu smlouvy a současně žádá uchazeče, aby při přípravě nabídky respektovali zásady ekologického chování (oboustranný tisk, použití recyklovaného papíru apod.) a společně se zadavatelem chránili životní prostředí. 4/5

5 VI. Pokyny pro nakládání s nabídkou: Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 109/2012 IČ, TDS a koordinátor BOZP Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava NEOTEVÍRAT poštou na níže uvedenou adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor kancelář ředitele krajského úřadu oddělení veřejných zakázek 28. října Ostrava nebo osobně na podatelnu krajského úřadu, číslo dveří A115, telefon (166): pondělí a středa v době od 7:30 do 17:00 hodin úterý, čtvrtek a pátek v době od 7:30 do 15:30 hodin nejpozději však v 10:00 hodin. Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., v.r. ředitel krajského úřadu 5/5

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ETH7R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 131779/2014 Sp. zn.: KŘ/27502/2014/Vil 091.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Jana Vilášková Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GKJA9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 20199/2015 Sp. zn.: KŘ/3704/2015/Roj 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Veronika Rójová Odbor. Odbor

Více

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009 Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p. 401 742 51 Mošnov LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA, STROJE A ZAŘÍZENÍ II. STUDIE INOVACE ICT V RÁMCI PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE

Více

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice Zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou,

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA V Prostějově dne 9. 2. 2010 Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/15.00743 VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY..........2 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI......2 1.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY.............2

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA IČ, TDS a koordinátor BOZP v rámci projektů Modernizace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více