Slovanské literární památky. Literatura 10. století - Legendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovanské literární památky. Literatura 10. století - Legendy"

Transkript

1 Slovanské literární památky Vzniká písmo - bylo stvořeno z řecké minuskule (malá písmena) a majuskule (velká pímena) a některých hebrejských písmen. Vytvořil jej Konstantin, nazývá se hlaholice. Odpovídalo fonetickým zvláštnostem slovanského jazyka. Později vznikla na území Bulharska zjednodušená varianta - cyrilice, z ní vznikla azbuka. Nejstarší památky: Proglas - jedna z prvních literárních památek. Je to veršovaný předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia. Autor lituje ty, kteří musí při rozmlouvání s bohem užívat cizí jazyk. Autorem byl Konstantin, vznik v 60. letech 9. století, stojí na počátku apologie - obrany národního jazyka. Používá anaforu (opakování stejných slov na začátku verše) a synestézii. Kyjevské listy - část misálu (mešní kniha). Jsou jedinou památkou zachovalou v původní podobě z r Životy Konstantina a Metoděje (moravsko-panonské legendy) - jsou to prozaizované texty. Autorem je některý z jejich žáků,zřejmě Kliment. Jsou pro nás zdrojem poznání o životě Konstantina a Metoděje. Překlady motliteb Otčenáš a Věřím, které přeložil Konstantin. Zákon sudnyj ljudem - autorem je Metoděj, jedná se o právní text Nomokánon - církevní předpisy. Po smrti Metoděje v r. 885 převažuje latinská liturgie, jejich žáci odchází do Čech a do Bulharska Literatura 10. století - Legendy V 10. století v Čechách vedle sebe souběžně existují staroslověnská a latinská liturgie založení Sázavského kláštera, opat Prokop. Legenda - z legére (čistý) - seznamují věřící s životy světců. V tomto období nejvíce zpracovávaly životy sv. Václava a jeho babičky Ludmily. Legenda o sv. Václavu - psána ve staroslověnštině, těsně po jeho smrti (byl prohlášen za svatého sv. Vojtěchem) Crescende fide christiana (Když vzrůstala víra) - latinská legenda o činech sv. Václava, jejím cílem bylo přiblížit jej lidem. Fuid in provincia Boemorum (Když byl v Čechách) - o Václavovi i o Ludmile. Postřižiny - církevní obřad, při kterém se stříhaly vlasy, a to většinou při křtu, na prahu dospělosti či měl li se někdo stát duchovním. Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae aviae eius (Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily) - tzv. Kristiánova legenda (domnělý autor břevnovský mnich Kristián) Svatovojtěšské legendy - o životu sv. Vojtěcha Svatoprokopské legendy - o životu sv. Prokopa založeno biskupství v Praze

2 Duchovní písně Vychází ze staroslověnské literatury. Nejznámější píseň Hospodine, pomiluj ny. Vznikla na přelomu 10./11. století, zpívána v kostelích a při korunovacích. Zřejmě vznikla z litanie, kde se opakovalo Kyrie eleiso, počeštění na Krlež krlež Svatý Václave, vévodo české země, 12. století - nejoblíbenější, plnila funkci národní hymny. Byla neustále prodlužována, nakonec měla devět slok. Poznámka: Transkripce - přepis originálu do současného jazyka Transliterace - původní pravopis, upravena jednotlivá písmena Asonance - shoda koncových samohlásek ve verších Kunhutina motlitba (13. st.) - nejstarší verze nalezena v breviáři Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II. Je oslavou kristova těla. Vítaj králu všemohůcí - incipit neboli vstupní verš Kroniky Kosmova kronika / Kronika Česká / Chronica Boëmorum Kosmas ( ) První český kronikář, je nazýván zakladatelem národního písemnictví Byl vysoký církevní hodnostář v pražské kapitule U sv. Víta Studoval v Německu v Lutychu Podnikal diplomatické cesty do Německa, Uher, Itálie... Byl ženatý, měl syna Kronika sahá do nejstarších dob - začíná potopou světa, končí v r Je rozdělena do tří knih. Kosmas straní Přemyslovcům a pražskému biskupství, kronika je tendenční - upravena pro aktuální potřeby doby. Zamlčuje např. staroslověnskou vzdělanost, knížata, která se dostala do sporu s pražským biskupstvím apod. Vychází z bájného vyprávění starců (nejstarší pověsti - O Krokových dcerách apod.), hodnověrných zpráv svědků a z vlastních zážitků. Později z ní čerpá např. Dalimilova kronika, Hájkova kronika nebo Jirásek. Najdeme v ní také básnické pasáže, Kosmas používá časomíru, typickou pro ant. literaturu. Kronika byla psána zejména s vlasteneckým záměrem. Kosmovi pokračovatelé Byla jich spousta, nikdo z nich se však nevyrovnal Kosmovi. Kanovník Vyšehradský první z jeho pokračovatelů. Je to neznámý kronikář. Mnich Sázavský - pokusil se doplnit kosmovu kroniku dějinami sázavského kláštera - vytváří klášterní kroniku Vincentius - kanovník Jarloch - opat, zaznamenal události konce 12. století

3 Zbraslavská kronika Významem je rovna kosmově kronice Je z počátku 14. století. Kolem r ji začal psát opat Zbraslavského kláštera Ota. Zpracovává dobu Václava II., dějiny kláštera, který založil a krátkou dobu vlády Václava III. Od r ji píše Petr Žitavský, rozšiřuje obzor kroniky, zabývá se nastupujícími Lucemburky. Kroniku vede do r Kronika faktograficky bohatá, je psaná původně latinsky, představuje vrchol latinského písemnictví u nás. Literatura století Dvorská hrdinská epika Gualter Gastellionský, který ve 12. st. píše svou vlastní Alexndreidu. Alexandr Veliký má v tomto podání ctnosti středověkého rytíře. Bretonský cyklus - hrdinská epika, hlavním hrdinou Artuš Chrétien de troyes - píše Perceval neboli povídku o grálu - jeden z nejstarších starofrancouzských románů. Inspiroval se Wagner - napsal operu Parsival. Wolfram von eschenbach - píše také Parzival Alexndreida vychází z Gualtera Gastellionského, vznikla na přelomu 13./14. století, autor neznámý. Byl to staročeský pokus o antické dílo. Původní francouzská verze byla autorem přepracována a přizpůsobena českým poměrům - v české Alexandreidě se odráží život české šlechty, vláda Přemyslovců. Alexandr Veliký je představován jako ideální panovník (v křesťanském duchu), zřejmě má představovat Přemysla Otakara II. Má velký vlastenecký ráz, namířen proti německému živlu. autor zřejmě příslušníkem vysoké šlechty, sama Alex. byla také určena šlechtickému publiku psána vysokým stylem (vyspělý sloh, metafory), sdružený rým, osmislabičný verš. Objevují se zde gnómata - dvoj/troj/čtyřverší s moralizující tendencí. Dochovalo se nám kolem 3500 z 9000 veršů. Jejím obsahem je mládí Alexandra Velikého, jeho dobyvačné výpravy, boje s perským králem Dárejem, rady Aristotela, přetnutí gordického uzlu Aristoteles radí Alexandru Makedonskému (Autor radí Přemyslu Otakaru II.): aby měl svůj dvůr podle knížecího mravu aby se nenechal při soudech podplácet aby do bitvy šel vždy jako první, v čele vojsk když dobudeš město, rozděl se se všemi, kteří ti pomáhali buď laskavý k člověku nevinnému, zvláště k člověku svému gnóma: Když pastýř před vlkem srší, toho sě stádo rozprší. kromě této staročeské Alexandreidy vznikla ještě jedna, psaná německy na zakázku P.O.II. Ulrichem von Etzenbachem.

4 Kronika tak řečeného Dalimila První česky psaná rýmovaná kronika, vzniká v letech Jedná se o společensko-kritické dílo, jejím cílem bylo působit vlastenecky na současníky. Jsou zde zpracovány dějiny od bájných počátků po r nástup Lucemburků. Má básnický úvod (předmluva autora), následuje kapitola o zmatení jazyků a nejstarší české pověsti. Autor vychází z Kosmy a z ústních tradic, narozdíl od Kosmy se nevyhýbá staroslověnskému a cyrilometodějskému období Kronika má neznámého autora - jméno Dalimil se objevilo u Václava Hájka z Libočan, který označil za autora kroniky Dalimila Meziříčské (Boleslavský kanovník). V 17. st. Tomáš Pešina z Čechorodu a Bohuslav Balbín potvrdili Dalimilovo autorství. Autor byl zřejmě velký vlastenec, obdivovatel Přemyslovců. Velice kritizuje pronikání Němců do úřadů, bohatnutí Německé šlechty na úkor České - projevuje velkou sounáležitost k českému lidu. Nový pohled na vladaře - vidí v něm nositele vůle šlechty, má být věrným a oddaným národu. Vyjadřoval nechuť k rytířským mravům přicházejících z ciziny, byl mluvčím staré české šlechty. Je psána prostým slohem, používá lidová rčení a přísloví. Verš je nepravidelný. Dalimilova kronika je také dílem tendenčním. Část kroniky (41. kapitola) je o selské kněžně Boženě, kterou si vezme kníže Oldřich - dává jí přednost před německou kněžnou. Raději si chci českou selku vzíti, než princeznu německou za ženu míti. Táhne každého srdce k národu svému, a proto Němkyně méně bude přáti lidu mému. Doba vlády Karla IV. doba kulturníh,hospodářského rozmachu spousta architektonických památek - Karlštejn, Karlův most apod. Objevují se zde francouzské prvky (Karel studovalve Francii) Povýšení na pražské arcibiskupství Karel podporuje školství. Jeho společníkem byl Arnošt z Pardubic. V době jeho vlády přichází do Prahy německý kazatel Konrád Waldhauser. Postavil emauzský klášter - kázalo se slovansky - chorvatští mniši Václav IV. nastupuje po smrti jeho otce, Karla IV. Václav však nebyl schopen navázat ve svých schopnostech na svého otce. Napětí mezi šlechtou a králem, mezi měšťany a řemeslníky se staly živnou půdou husitského hnutí Literatura doby Karlovy Vita Caroli - Život Karlův psán latinsky, autobiografie Karla IV. snaží se vylíčit klady i zápory svého života - dát tak příklad pro své následovníky.

5 používá plural majestaticus - 1. osobu množného čísla Majestas Carolina právnická příručka, měla se stát zákoníkem měla omezit moc šlechty Nauková literatura, kronikářství Kronikáři této doby - František Pražský, Přibík Pulkava z Radetína (spoluautorem jeho kroniky psané latinsky je Karel IV.) a Beneš Krabice z Veitmíle. Vznikají slovníky - mistr Klaret Bartoloměj z Chlumce - vytvořil Bohemář, Glosář a Vokabulář pro potřeby svých studentů. Počátky dramatu (podnadpis) Začátky ve 12. století - dramatizace latinských textů evangelií v klášterech - vypravují o Kristově životě, smrti a vzkříšení. Postupně pronikají i světské prvky. Scéna: Tři Marie (zbožné ženy) hledají v hrobě tělo Krista, aby ho pomazali vonnými mastmi. Setkávají se ale s andělem, který jim oznamuje, že Ježíš vstal z mrtvých. Postupně do tohoto tématu přibývá komický prvek - postava mastičkáře, u kterého Marie nakupují masti. Komické prvky přibývají, až bylo drama vykázáno z klášterů - zesvětštělo. Drama Mastičkář (14. st.) - jedná se o frašku. Figuruje tam potulný prodavač mastí Severín, jeho žena Božena a sluhové Rubín a Pustrpalk. Zlehčen vážný motiv zmrtvýchvstání Krista, je karikaturou středověkých podvodných lékařů a mastičkářů. Nesnaží se moralizovat či poučit, chce jen pobavit. Objevuje se makaronská poezie - střídání/mísení staročeštiny s latinou: Seď, vem přišel mistr Ypokras de gracia divina, nenieť horšieho v tento čas in arte medicina Hra veselé Magdalény Rytířské skladby Tristram a Izalda - skladba z 2. poloviny 14. století, je považována za nejkrásnější staročeskou skladbu vůbec. Má charakter rytířského eposu, je nejdelším básnickým celkem, který se dochoval. Na tuto tématiku napsal Wagner operu. Zálibám šlechty odpovídaly náměty dobrodružné, cizokrajné, některé však zlidověly, např. příběh o Štilfrídovi a Bruncvíkovi Legendy doby Karla IV. Karel IV. vznik legend podporuje. Jsou prozaické i veršované, jejich smysl je více pobavit, než poučit. Legenda o svaté Kateřině - předobrazem byla Kateřina Alexandrijská (3. st. n. l.) - Byla pohanskou princeznou, které se zjevil bůh, který se zhrozil nad tím, že není křesťanka. Česká legenda: Autor je neznámý. Patří k nejvýznamnějším staročeským skladbám, slohově je na úrovni. Pro charakteristiku cv. Kateřiny je používáno barev - modrá (moudrost, věenost), bílá (symbol čistoty,nevinnosti, naděje, červená - láska, zelená - stud, černá - smutek, smrt

6 Středověká mystika (erotická či milostná mystika) - zobrazeno duchovní téma, při zobrazení se používá světských prvků. Láska je dána postavou Krista Legenda o sv. Prokopu - 2. polovina 14. st. Byla součástí Hradeckého rukopisu. Prokop - český světec. Zaměřeno k domácí problematice. Prokop je velký vlastenec, vzor pracovitosti, zbožnosti. Uzdravuje nemocné. Symbol češství. Legenda o Jidášovi - apokryfní Legendy prozaizované Jsou v souboru Pasionál - kniha o mučednících, jeho předobrazem byl středověký sborník latinských legend (Legenda Aurea - Jakub de Voragine) Žákovská poezie básně, popěvky, skladby satirického rázu, které vytvořili studenti Karlovy univerzity. Ve svých skladbách napadají často měšťanstvo, šlechtu či duchovenstvo, vysmívají se také svému vlastnímu údělu, vlastní bídě. Je nazývána také Vagantská poezie - vagant - potulný student. I zde nalézáme makaronské verše: Detrimentum pacior (trpím bolestí) nynie i v každém času. Usque ad mortem quacior, (trápím se až k smrti) vše pro její krásu. Píseň veselé chudiny - už v názvu ironie a oxymoron. Píseň o bídě chudiny. Podkoní a žák - forma sporu - hádají se, kdo se má lépe Svár vody s vínem - hádka na úrovni Měšťanská literatura Hradecký rukopis - nalezen v Hradci Králové, z r Literatura si všímá problematiky každodeního života, je psáno srozumitelným jazykem. Desatero kazanie božie - jsou uvedena jednotlivá kázání a příklady, jak jsou porušovány. Jsou to satyry, používají hyperbolu a didaxi (mravní ponaučení). Satyry o řemeslnících a konšelích - kratší rozsah, autor odsuzuje nepoctivost některých povolání - např. podvádějící řezník. Bajka o lišce a džbánu Smil Flaška z Pardubic - byl příslušníkem vysoké šlechty, hájí její zájmy. Ve svém díle Nová rada kritizuje vládu Václava IV. (vznik ). Skladba je zvířecí alegorií - mladý lev (Václav IV.) si pozve zvířata, která mu mají radit (orel - zbožnost, kůň - užívat si života, páv - honosné roucho apod.). Částečně navazuje na Alexandreidu, byla velmi oblíbená. Milostné písně - Dvorská (kurtoázní) lyrika Ztratila jsem milého - je lidového původu, je použit incipit (první verš je zároveň názvem skladby). Námětem je rozmluva s nestálým nápadníkem Dřěvo sě listem odieva

7 Závišova píseň - Záviš ze Zap - jedna z nejvýznamnějších Próza Tkadleček - vrcholná skladba české středověké prózy, prostupují jí starověké citáty. Skladba je koncipována jako dialogický spor milence (žalobce) s Neštěstím (zosobněno), které mu vzalo milou. Skladba má i filosofický ráz - témata svoboda slova, rozhodování apod. Má německou předlohu, ta líčila spor rolníka a Smrti (vzala mu ženu). Žalobce (milenec) představuje lidský cit, neštěstí symbolizuje rozum. Název Tkadleček má být alegorické označení pro spisovatelské postavení autora. Exempla - krátká vypravování s ponaučením. Objevují se v Bibli (v evangeliích). Byla používána kazateli, ti s jejich pomocí činili svá kázání srozumitelnějšími.

8 Předhusitská literatura V době vlády Václava IV. se prohlubuje nespokojenost společnosti s církví, která se neřídí evangeliem ani Biblí - to souvisí s hospodářskou i politickou silou církve => snahy o reformu církve => kazatelé - ti kritizují zesvětštění a bohatnutí církve. Mezi první reformní kazatele patří: Konrád Waldhauser - kázal ale jen německy a latinsky => nemohl tak oslovit české obyvatelstvo. Jan Milíč z Kroměříče - věřil v příchod antikrista, vzdal se všech svých církevních hodností, chtěl být příkladem chudoby => zbavil se všeho majetku - chtěl žít jako Ježíš. Káže konečně česky, klade důraz na Bibli. Považován za otce české reformace. Matěj z Janova - kázal pouze v latině, toužil po návratu k původní církvi. Napsal spis Pravidla Starého a Nového zákona - naučný, kde se zabývá falší a pokrytectvím církve. Stejně jako Jan Milíč byl obviněn z šíření bludů, nakonec však osvobozeni. Tomáš Štítný ze Štítného - narozen kolem 1333 v tvrzi Štítná v Jižních čechách, studoval na Karlově univerzitě, ale nemohl je dokončit z rodinných důvodů, vrátil se, kde se také oženil, měl 5 dětí, nicméně byl pořád v kontaktu s inteligencí. Je první laik, tedy ne kněz, který se zabývá duchovními otázkami kolem církve a píše kázání. Později pak odjíždí zpět do Prahy a už jen píše, zde také zemřel. Je patrné, že je ovlivněn Milíčem, prokazuje velkou znalost německých i latinských spisů. Jeho texty mají obecně vysokou úroveň (stylistickou i myšlenkovou). Dílo: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských - sborník traktátů = učené pojednání, z latinského traktatus = výklad. O náboženských a filozofických otázkách. Umělecký styl. Hlavním tématem je jak má žít správný křesťan. Jedno z pojednání je např. O hodpodyni, hospodáři a čeledi. Řeči besední - výklad učení o Bohu - o stvoření, spáse a křesťanské mravnosti. Formou dialogu, kde spolu rozmlouvají otec a děti, které se jej vyptávají. Knížky o šašiech - alegorický spis, kde prostřednictvím jinotaje srovnává hru šachy s uspodářaním ve společnosti (pěšák = poddaný). Popisuje ideální vztahy ve společnosti. Na rozdíl od kazatelů Štítný neusiloval o nápravu církve, spíše o popularizaci křesťanského učení. Díky jeho spisům začal do literatury pronikat také český jazyk (doposud hlavně latina). Mistr Jan Hus (1369/ ) Narodil se ve vesnici Husinec Od r studoval na Karlově Univerzitě, objevil zde spisy Johna Wycliffa, oxfordského mistra, který ve svých spisech došel k tomu, že církev by neměla mít žádný majetek apod. - začal s kritikou církve. Působil na univerzitě v Oxfordu. Jan Hus se stotožnil s jeho myšlenkami. V r byl Hus vysvěcen na kněze a začal kázat v Betlémské kapli. Později se stal rektorem Karlovy univerzity (1409 Husovým přičiněním vydán dekret Kutnohorský - poměr hlasů 3:1 v prospěch Čechů, ale začali odcházet němečtí učenci). Hus káže proti bohatství, mravní zkaženosti a dalším neduhům církve (odpustky apod.). Toto všechno vedlo ke konfliktům s církví - Hus odmítl pálení spisů Johna Wycliffa a papežskou bulu, která povolovala prodej odpustků. Následně na synodě (sjezd kardinálů) Jan Lisabonský uvrhl Husa do klatby (kdokoli ho mohl zabít, nikdo mu nesměl poskytnout přístřeší) a nad místem jeho pobytu (Praha) vyhlásil interdikt (zákaz všech náboženských obřadů). Aby Hus ochránil sebe i Prahu, odešel na Kozí hrádek (u Tábora) a na hrad Krakovec, kde pokračoval ve svých kázáních. V té době se však od něj odvrátil Václav IV. (nechtěl si znepřátelit církev a papeže).

9 Na jaře 1414 císař Zikmund vyzval Husa, aby své učení přišel obhájit před koncil v německé Kostnici. Ten měl vyřešit hlavně otázku trojpapežství. Na cestu dostal Hus od Zikmunda glejt (ochranná listina), ale hned po příjezdu do Kostnice je uvězněn a je po něm žádáno, aby odvolal své učení a podřídil se autoritě katolické církve. Hus však své učení neodvolal, proto byl prohlášen za kacíře, zbaven kněžských hodností a bylo rozhodnuto, že 6. července 1415 bude v Kostnici u řeky Rýn upálen. Byl přivázán k neotesanému kůlu, obličejem na západ a jeho popel byl vysypán do Rýna. Tyto informace máme od Petra z Mladoňovic. Štěpán Páleč - nejhorlivější žalobce, bývalý Husův žák. Hlavně díky němu se Hus dostal na hranici. Dílo Mistra Jana Husa Jeho dílo je součástí dějin teologie. Jeho životní pře a její důsledky ovlivnily církevní, politické i kulturní dějiny. Byl to náboženský myslitel a reformátor církve. Psal latinsky a česky. Od r vznikají jeho stěžejní díla: Prvním významným spisem je "De ecclesia" (O církvi) - vyslovuje myšlenku, že hlavou církve není papež, ale Kristus. Dalším jeho spisem je "De sex erroribus" (O šesti ludiech). Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad tří základních motliteb. Knížky o svatokupectví - kritizují Papeže, odpustky, Dcerka - je to traktát (pojednává o filosofických a náboženských otázkách) - určeno dívkám/ženám, Hus jim říká, jak by se měly chovat Postila - z lat. "post illa verba" (po oněch slovech) - míněna slova, řečená v evangelií - je to soubor kázání. dopisy - listy z Kostnice - určeny jeho přátelům, Petr z Mladoňovic později napsal Zprávu o Janu Husovi v Kostnici Husitská literatura Po Husovi byl upálen ještě Jeroným Pražský, vzniká kult mučedníka Husa. Do čela Husitského kněžstva se postavili Jakoubek ze Stříbra a Jan Rokycana byl to arcibiskup pod obojí, oficiální církví uznán nebyl. Žižkův vojenský řád (Jan Žižka z Trocnova) byl zákoníkem pro husitská vojska. Především dbal na přísnou kázeň a na absoulutní rovnost. Dalšími památkami jsou bojové písně s náboženským charakterem. Dochovaly se v husitském sborníku Jistebnický kancionál. Nejslavnější je píseň Ktož jsů boží bojovníci byl to bojový chorál husitských vojsk. Autorem byl táborský kněz Jan Čapek. Druhou skladbou je Povstaň povstaň veliké město pražské. Budyšínský rukopis obsahuje básnické skladby, např Žaloba Koruny české a Hádání Prahy s Kutnou Horou Vavřinec z Březové básník, kronikář. Napsal např. Báseň vznešené Koruny české (latinsky) popisuje ideály husitství, Porok Koruny české porok soudní pře, a Husitskou kroniku ta líčí události z let Traktáty, polemiky, kázání a písně. Došlo k zlidovění kultury k laicizaci. Kancionál zpěvník duchovních písní. Spor má formu alegorie (jinotaje), je typický pro středověkou literaturu, jeho předmětem

10 je ukázat přednosti či nedostatky jedné nebo druhé strany. Petr Chelčický z Chelčic u Vodňan. Byl to samouk, svého vzdělání dosáhl četbou a hovory se vzdělanými. Byl velkým kritikem společnosti, odmítal rozdělení do tří stavů.

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Středověká

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Počátky našeho písemnictví

Počátky našeho písemnictví Počátky našeho písemnictví pol. 9. st. poč. 15. st. Česká literatura patří k nejstarším v Evropě (přes 1000 let); kulturní jazyky staroslověnština latina čeština 1) Písemnictví staroslověnské pol. 9. st.

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.)

02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.) 02. Počátky českého písemnictví (do konce 14. stol.) Starší literatura - dochovány pouze zlomky z nejstarších dob (často neznáme, kdy díla vznikla, neznáme ani autora) - málo písemných záznamů, ústní slovesnost

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Česká středověká literatura Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Karel IV. Smil Flaška z Pardubic žákovská poezie Život svaté

Více

(pol. 9. stol. - poč. 15. stol)

(pol. 9. stol. - poč. 15. stol) 3A. Nejstarší písemné památky na našem území (pol. 9. stol. - poč. 15. stol) Počátky písemnictví staroslověnská literatura (do 11. st.) pronikání křesťanství ze západu (východofrancká říše) a zvýchodu

Více

Středověká literatura

Středověká literatura Středověká literatura Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Dr. Hana Melounová Raná středověká literatura - vychází z křesťanství, z přesvědčení o závislosti člověka na boží vůli - nejvýznamnější knihou Bible - převážně latinská Centra středověké

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ

POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ VY_32_INOVACE_S2.3_ČJ.ročník.8.14 POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ Středověk Období staroslověnské Období zápasu dvou kultur (staroslověnské a latinské) STŘEDOVĚK VYMEZENÍ OBDOBÍ Středověk je pojem označující

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Tereza Matoušková, GVN 26. dubna - Obrazem soudobých společenských rozporů, které byly pociťovány jako vady církve, se stala náboženskovzdělavatelná literatura - Autoři

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 20.11.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Karel Suchánek. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Karel Suchánek. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

tředověká literatura na našem území

tředověká literatura na našem území tředověká literatura na našem území Pojem středověk je užíván pro období od r., tzn. od (událost), do století. Poté následovalo období. V období středověku vzkvétaly některé nádherné umělecké slohy, např.

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 tel./fax.: 596 311 297, cihelni@cihelni.cz Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2917 Druh učebního materiálu: Pracovní list Označení: VY_12_INOVACE_CG 2.61 Autor:

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 1 Číslo

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Vrcholná gotika. 1. Charakteristika období Demokratizace literatury. 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza

Vrcholná gotika. 1. Charakteristika období Demokratizace literatury. 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza Vrcholná gotika 1. Charakteristika období Demokratizace literatury 2. České země za vlády Lucemburků Karel IV. Satira Vznik dramatu Legendy Próza 3. Období husitství Předchůdci Husovi Jan Hus Literatura

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2 SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Prezentace č. 2 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vrcholná doba Přemyslovců Panovník, církev, šlechta 1212: Zlatá bula sicilská a dědičný titul krále = císař nemá právo zasahovat do vnitřních

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

Středověk poznámky 5.A GVN

Středověk poznámky 5.A GVN Středověk poznámky 5.A GVN Tereza Matoušková, GVN 29. března 2007-5. st. n. l. (476 rozpad římské říše) 15. st. (1492 objevení Ameriky) - Doba zámořských objevů a dalekých cest (civilizace a kultury se

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

Husitská literatura. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Husitská literatura. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Husitská

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 1.12.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

VY_32_INOVACE_15_CKOL02

VY_32_INOVACE_15_CKOL02 Středověká literatura Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 2. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Starochorvatský a staročeský styk Kontext Od poloviny 14. století do 20- ých let 15. století Období Karla IV. Multilingvální prostředí

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 AutoSave 1 Vlastivěda 4.ročník Jan Hus a jeho doba Jindřiška Ambrozová AutoSave 2 Předmět a ročník: vlastivěda 4. ročník Téma: Jan Hus a

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více