Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců Bakalářská práce Autor: Alice Šamlotová Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 22. dubna 2013 Alice Šamlotová

3 Poděkování: Děkuji doc. RNDr. Jaroslavě Pavelkové, CSc. za důkladné odborné vedení bakalářské práce, za připomínky a cenné rady, za ochotu a čas, který mi věnovala.

4 Anotace Bakalářská práce je věnována otázkám finanční gramotnosti a jejímu povědomí u lidí v České republice. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teoretickými podklady k řešené problematice. Představuje i vliv finanční gramotnosti na cílovou skupinu znevýhodněných obyvatel a dopad této dovednosti na jejich osobní a rodinné finance. Praktická část uvádí dotazníkové šetření o informovanosti v oblasti finanční gramotnosti u klientů Úřadu práce v Benešově. V závěru práce je neformálním přístupem představeno, jak je moţné implementovat základní znalosti a dovednosti o finančním předluţování do povědomí znevýhodněných spoluobčanů (poskytnutí základního poučení o povaze osobních a rodinných financí aj.). Klíčová slova Funkční gramotnost, finanční gramotnost, znevýhodněné sociální skupiny, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti Annotation The thesis is devoted to the issues of financial literacy and awareness among people in the Czech Republic. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the theoretical background to the solved problems. It presents the influence of the financial literacy to the target group of disadvantaged people, and the impact of these skills to their personal and family finances. The practical part of the questionnaire survey on the information reported in the area of financial literacy on the clients of Labour Office in Benešov. At the conclusion of the work non-violent approach is introduced to implement the essential knowledge and skills on financial getting into debt awareness to disadvantaged citizens (personal and family finances etc.). Key words Functional literacy, financial literacy, disadvantaged social groups, education in financial literacy

5 Obsah ÚVOD... 6 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 8 TEORETICKÁ ČÁST Gramotnost Funkční gramotnost Finanční gramotnost Finanční gramotnost u obyvatel v České republice Finanční gramotnost ve vzdělávání Ekonomicko-sociálně znevýhodněné skupiny Ekonomicky znevýhodněný jedinec Zdravotně a sociálně znevýhodněný jedinec Ekonomické dopady finanční negramotnosti na jedince a stát Předluţení Finanční rozpočet domácnosti Rodinný finanční plán Příklad metodiky ke zvýšení finanční gramotnosti u seniorů PRAKTICKÁ ČÁST Metodika výzkumu Hypotézy výzkumu Dotazníkové šetření Závěry šetření Diskuze ZÁVĚR Seznam literatury a dokumentů Odborná a krásná literatura Právní normy a další předpisy Internetové zdroje PŘÍLOHY... 74

6 Úvod Peníze ovlivňují naše vnímání skutečnosti a reálné konání v ní více, neţ jsme si ochotni připustit. Moderní člověk se stal závislým na mnohem větším počtu dodavatelů a nákupních zdrojů, neţ tomu bylo v minulosti v tradiční společnosti. I převratné změny v politickém a ekonomickém zřízení po Sametové revoluci v roce 1989 v České republice se musely bytostně dotknout kaţdého občana. Tato zásadní kvalitativní proměna společenského uspořádání následně ovlivnila řízení různých oblastí ekonomiky. Při zavadění nového pojetí trţního hospodářství se zákonitě tyto dopady odrazily i v problematice trhu práce a s ní spojeným finančním ohodnocením. V současné době globální světové finanční krize (2013) není snadné získat práci podle vlastní představy a udrţet si ji. Obtíţná situace nastává především pro starší a zdravotně postiţené jedince, nové absolventy škol, matky s malými dětmi, občany propuštěné z výkonu trestu, lidi společensky nepřizpůsobivé (ţebráky, bezdomovce) a osoby, u kterých se kumuluje více handicapů. Právě při ztrátě pravidelného finančního zázemí často dochází k zadluţenosti jedince, rodiny či komunity. 1 Nejen Česká republika, ale i vyspělé země celého světa mají starosti s finanční gramotností lidí. Vzdělání ve finančních otázkách potřebuje kaţdý jedinec a nutnost těchto znalostí se stává součástí kaţdodenního ţivota. Důleţité je zejména šíření finanční gramotnosti do socializace a vzdělávání mladé populace. Problém zůstává u občanů, kteří se s tímto vzděláním během ţivota nesetkali. V dnešní době se často touha po penězích stává nepřetrţitým stavem mysli. Čerpání hotovostních peněz do mínusu je běţným jevem. A kaţdodenní podbízející se prodeje nových finančních produktů (půjčky, úvěry aj.), umocněných reklamou a s posvěcením státu v podobě právních mezer v legislativě, vedou k dramatickému zadluţování obyvatelstva. Lidé často nedokáţí odhadnout, zda jiţ nejsou ve stavu předluţení. Stres, nedostatek informací a nepřizpůsobivé chování můţe vést aţ k sociálně-ekonomickému vyloučení jedince z majoritní společnosti. Kaţdý má zájem o půjčku bez poplatků. Kdo nás chrání před nekalými praktikami vyškolených finančních poradců? Také se stáváme obětí klamavé reklamy. Co s námi dělají nápisy s textem sleva 50 %? Všichni si tuto skutečnost uvědomujeme, ale přesto často těmto nabídkám bez 1 ) PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s ISBN

7 rozmyslu podléháme, nezávisle na úrovni svého vzdělání a sociálního postavení. Příčinou osobního selhání je lidská lehkováţnost. Předmětem bakalářské práce je finanční gramotnost. Vychází z funkční gramotnosti, coţ je moţné představit si, jako schopnost umět vyuţít čtení, psaní a počítání v zájmu jeho vlastního a komunikativního rozvoje. Mapuje implementaci finanční gramotnosti do vzdělávacích procesů na základních a středních školách v podobě rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Finanční gramotnost by se měla povinně vyučovat na základních školách, jak to uvádí Ministerstvo školství České republiky (2012), a objevit se ve všech rozvrzích povinné školní docházky jiţ prvního září 2013/2014 (Pavelková 2012). Bakalářská práce dále vysvětluje i pojem znevýhodněného spoluobčana. U řešených znevýhodněných subkultur popisuje nejčastější příčiny jejich sociálněekonomického vyloučení z majoritní společnosti. Následně uvádí moţnosti vzdělávání finanční gramotnosti u zmíněných jedinců na příkladu připravené metodiky podle J. Pavelkové (2012) ke zvýšení finanční gramotnosti u seniorů. Práce také informuje podrobněji o problémech spojených s nezaměstnaností v České republice. Praktická část v dotazníkovém šetření oslovuje skupinu nezaměstnaných na Úřadu práce v Benešově. Výsledky z prezentovaného výzkumu jsou porovnány s šetřením Ministerstva financí ČR a České národní banky, které pro ně provedla agentura STEM/MARK v roce Závěr práce vyhodnocuje vliv finanční negramotnosti na znevýhodněné skupiny lidí v České republice a dopad na jejich ţivotní úroveň. 7

8 Cíle bakalářské práce Obecné cíle Charakterizovat funkční a finanční gramotnost Vyhledat informace o povědomí finanční gramotnosti u populace v České republice Představit moţnosti vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti lidí v České republice Zmapovat dopady finanční negramotnosti na znevýhodněné skupiny spoluobčanů Uvést moţnosti vzdělávání finanční gramotnosti u znevýhodněných spoluobčanů Praktické cíle výzkumu Zjistit úroveň finanční gramotnosti u klientů Úřadu práce v Benešově pomocí dotazníkového šetření Porovnat výsledky dotazníkového šetření s výzkumem agentury STEM/MARK z roku 2010 Poukázat na rozdíly o informovanosti v dovednostech finanční gramotnosti u znevýhodněných skupin k celkové populaci České republiky Vyhodnotit vliv finanční negramotnosti na znevýhodněné skupiny lidí v České republice a jejich ţivotní úroveň 8

9 Teoretická část 1 Gramotnost Vše, co člověk umí a ovládá, pouţívá k dalšímu učení a ovládání nových činností. V moderní společnosti jedinec vyuţívá schopnost nabytých znalostí a zkušeností, neboli gramotnost, k dosaţení svých cílů. Gramotnost znamená schopnost číst a psát. Její součástí je i oblast politická, ekonomická či sociální. Gramotnost se vyvíjí a mění spolu s kulturou a společností. Dnes je míra gramotnosti povaţována za důleţitý ukazatel kulturní úrovně společnosti. Institut pro statistiku při organizaci UNESCO 2 pravidelně aktualizuje a rozšiřuje odhady gramotnosti pro více neţ 100 zemí světa, jakoţ i pro svět jako celek, pro jednotlivé kraje i skupiny zemí (např. E9), nejméně rozvinuté země, atd. Tyto odhady jsou k dispozici podle pohlaví a věkových skupin pro jednotlivé roky, od roku 1970 aţ do roku Odhady jsou v podstatě zaloţeny na statistických údajích shromáţděných během sčítání obyvatel v jednotlivých státech. Poskytují základní informace o počtu a procentech dospělých (15 let a starší) a mládeţe (15 let aţ 24 let), kteří jsou gramotní a negramotní. V letech 1970 aţ 2005 klesla míra negramotnosti na světě o polovinu (viz graf č. 1). 3 Graf č. 1 Míra negramotnosti ve světě populace nad 15 let věku Zdroj: UNESCO Institute for Statistics ) 3 ) 9

10 1.1 Funkční gramotnost Zásluhou organizace UNESCO vznikají při získávání informací o úrovni gramotnosti nové pojmy. Hlavní z indikátorů úrovně společnosti je dnes povaţována míra funkční gramotnosti (Pavelková 2011). Jak uvádí M. Dobrovská (2001) z Ústavu informačních studií a knihovnictví Karlovy Univerzity v Praze, lze funkční gramotnost definovat jako schopnost aktivně participovat na světě informací. Funkční gramotnost zahrnuje tedy nejen znalost čtení a psaní (a počítání), ale i schopnost aktivně participovat na světě informací (Lidské zdroje 1999, 88). Úroveň funkční gramotnosti se nemusí nutně krýt s dosaţeným vzděláním. Vzdělávací proces nemusí funkční gramotnost podporovat, můţe také člověka zahltit mnoţstvím zcela nepotřebné faktografie. Pojem funkční gramotnost prošel neméně klikatým vývojem jako gramotnost samotná a i její definování v sobě obnášela nemalá rizika. Přestoţe se se snahou o její definování setkáváme jiţ od 50. let minulého století, uspokojivá definice přichází aţ s organizací UNESCO. Navrţená definice funkční gramotnosti, která by mohla být akceptovatelná i mezinárodně zní takto: Funkčně gramotný člověk je takový, který můţe být zapojen do všech aktivit, v nichţ je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyţadována gramotnost, a také které mu umoţňují pokračovat ve vyuţívání čtení, psaní a počítání v zájmu jeho vlastního a komunitního rozvoje. Tato definice je mimo jiné zásadní i tím, ţe zde poprvé bylo do gramotnosti zařazeno i počítání a byla přijata na 20. zasedání Valného shromáţdění UNESCO v roce Funkční gramotnost přitom byla ještě v roce 1997 definována Mezinárodním výzkumem gramotnosti dospělých jako soubor numerické, dokumentové a literární gramotnosti. 4 Důleţitou součástí funkční gramotnosti v dnešní společnosti je také schopnost dorozumět se v cizím jazyce, a to především angličtině, která je v současné informační společnosti jazykem určujícím. Funkční gramotnost lze znázornit rovnicí: Funkční gramotnost = Literární gramotnost + Dokumentová gramotnost + Numerická gramotnost + Jazyková gramotnost 4 ) 10

11 Literární gramotnost (prose literacy): představuje vědomosti a dovednosti potřebné k porozumění a vyuţívání informací v souvislých textech jako jsou úvodníky novin, zprávy, komentáře a jiné podobné texty Dokumentová gramotnost (document literacy): zahrnuje vědomosti a dovednosti potřebné pro vyhledávání a pouţívání informací v různých typech nesouvislých nebo krátkých, ale bohatě strukturovaných textech, např. formulářích, jízdních řádech, mapách, nálepkách na výrobcích, pokynech, návodech, oznámeních, diagramech, schématech či reklamních prospektech Numerická gramotnost (numeracy): reprezentují ji vědomosti a dovednosti potřebné na uskutečnění operací s číselnými údaji, které jsou v textu a v dokumentech, např. v tabulkách, grafech, účtech, bankovních formulářích, objednávkách zboţí podle katalogu, oznámeních banky o úrocích z vkladu a podobně Jazyková gramotnost: schopnost dorozumět se v cizím jazyce 5 Funkční gramotnost je označení určitého způsobu chování, jmenovitě schopnost rozumět tištěným informacím a vyuţívat je v kaţdodenních činnostech, v osobním ţivotě, v zaměstnání a v komunitě tomu, aby jednotlivec dosáhl svých cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál. 6 Jak uvádí J. Pavelková (2012), v zemích Evropské unie má téměř čtvrtina populace dobrou úroveň funkční gramotnosti; v České republice je to méně neţ desetina, přičemţ mezi občany s nízkou úrovní funkční gramotnosti patří také 6 % vysokoškolsky vzdělaných osob, oproti 1 % v Evropské unii (České vzdělání 1999, 35). 5 ) 6 ) 11

12 1.2 Finanční gramotnost V dnešní moderní společnosti je obtíţné orientovat se ve světě financí. Stejně jako znalost číst psát se stala pro běţný ţivot stále více nezbytná finanční gramotnost. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen. Je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvaţovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příleţitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod. Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty a oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, ţe se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností a má tedy významný vliv na peněţní toky v soukromých financích. Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, dovednosti a hodnotové postoje, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. S finanční gramotností se dále pojí zvláště gramotnost numerická (z hlediska gramotnosti finanční se to týká především vyuţití matematického aparátu k řešení numerických úloh se vztahem k financím), gramotnost informační (jako schopnost vyhledat, pouţít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu) a gramotnost právní (jako orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také moţnostech, kam se obrátit o pomoc). Rozvoj těchto gramotností je současně prostředkem k vytváření a posilování ekonomického, právního a politického myšlení občanů. 7 Finanční gramotnost jako správa osobních nebo rodinných financí zahrnuje tři sloţky: peněţní, cenovou a rozpočtovou. Peněţní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běţný účet, platební nástroje apod.). 8 7 ) 8 ) 12

13 Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního nebo rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé ţivotní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje také dvě sloţky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a sluţeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či sluţby porovnávat a volit ty nejvhodnější. 9 Finančně gramotný občan v oblasti domácích financí (mimo jiné): má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodrţování plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu Finančně gramotný občan v oblasti vytváření rezerv (mimo jiné): si vytváří rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu jiţ přemýšlel o tom, z čeho bude ţít ve stáří Finančně gramotný občan v oblasti finančních produktů (mimo jiné): při výběru finančního produktu zvaţuje více nabídek a více zdrojů informací zná základní finanční produkty, např. zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, je si vědom rizik spojených s finančními produkty např. platebními kartami ví, co dělat, kdyţ dojde k odcizení či ztrátě platební karty ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr 10 9 ) 10 ) /financni_gramotnost_ _mf_hradil.pdf 13

14 1.3 Finanční gramotnost u obyvatel v České republice Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních sluţeb a paralelně s tím zaţíváme i poměrně významnou změnu chování české populace. Tradičně konzervativní postoj k úsporám a zadluţování se postupně mění, rostou tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů k zadluţování. Tyto tendence nejsou však zcela bez rizik a vyvolávají naléhavou potřebu alespoň základní orientace občanů ve světě financí. 11 Orientace spotřebitele na finančním trhu a finanční vzdělanost dospělé populace v České republice je překvapivě nízká. To potvrdily výsledky prvního komplexního Měření finanční gramotnosti dospělé populace v České republice pod záštitou Ministerstva financí České republiky 12 a České národní banky 13 v roce Průzkum probíhal na reprezentativním vzorku tisíce respondentů. Metodika šetření vycházela ze zahraničních zkušeností a doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Výsledky průzkumu se staly důleţitým podkladem pro návrhy konkrétních opatření v oblasti zvyšování finanční gramotnosti. Nečekal jsem to nijak růţové, ale ţe budou data k průzkumu tak úděsná, mě překvapilo, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Téměř dvě třetiny lidí nečte smlouvy, které podepisují a zavazují se v nich k dlouhodobým platbám. Nejsou si tak vůbec vědomi moţných likvidačních důsledků pro sebe a svoji rodinu, dodal na závěr svého projevu. 14 České domácnosti jsou zhruba asi na poloviční úrovni zadluţení oproti starým evropským zemím. Z tohoto pohledu to vypadá, jako by byl prostor k zadluţování. Podívámeli se však na majetek českých domácností, tak české domácnosti jsou sice méně zadluţené, ale jsou také podstatně chudší. Chceme-li mít demokracii a svobodný trh, zodpovědnost se přesouvá směrem k občanovi. V dnešní moderní společnosti je obtíţné udrţet si orientaci ve světě financí a mít neustálý přehled v nabídce finančních produktů. Pro doporučení a radu máme moţnost se obrátit se na svou banku, která nám spravuje běţné oběţiva, nebo oslovit firmu, která poskytuje finanční poradenství. 11 ) 12 ) 13 ) 14 ) spx?c=a101213_

15 Česká republika má podle registrů České národní banky zhruba sto dvacet sedm tisíc finančních poradců a je zřejmě světovou jedničkou v mnoţství odborníků na peníze na počet obyvatel (jeden poradce na 40 domácností). Správný poradce svým klientům zpracovává sofistikované finanční plány, doporučuje jim vyuţívat nejvýhodnější produkty, pomáhá s přípravou rodinného rozpočtu, několikrát do roka je s klienty v kontaktu, nemlţí, nelţe a nic neskrývá. Přesto velká část těchto poradců přes všechny úpravy zákonů stále nabízí některé produkty, které jsou pro klienty nejen nevýhodné, ale přímo zničující. V současné době ţádá téměř kaţdý 650. občan České republiky o osobní bankrot. Kaţdý měsíc je podáváno více neţ nových insolvenčních návrhů. 15 Z výzkumu agentury STEM/MARK také vyplývá několik zajímavých informací o povědomí finanční gramotnosti a stavu financí u české populace: O svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí. Pokud je v domácnosti více neţ jedna ekonomicky aktivní osoba, má o penězích domácnosti přehled 79 % lidí O pravidelném hospodaření domácnosti rozhoduje samo 44 % respondentů a dalších 33 % společně s jiným členem domácnosti Rozpočet si tvoří 45 % domácností, z nichţ 95 % někdy jeho dodrţování kontroluje. Z domácností, které si rozpočet sestavují, jej 44 % tvoří na měsíc dopředu Většinu účtenek k pozdější kontrole si schovává 37 % lidí Pravidelně si odkládá peníze stranou jako rezervu 60 % lidí, z nichţ dvě pětiny nechává peníze na běţném účtu Rezervy na nepředvídané výdaje si tvoří 57 % lidí, přičemţ na běţném účtu je nechávají opět dvě pětiny z nich Nový draţší spotřebič je schopno ihned zakoupit 65 % domácností Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35 % lidí, O zajištění na stáří jiţ přemýšlelo 59 % lidí. Z důchodu hodlá své potřeby ve stáří financovat 45 % z nich, z penzijního připojištění 43 % a z úspor pak 30 % z nich Třetina lidí si rezervy na stáří nevytváří, přičemţ většina z nich říká, ţe není z čeho Dostatečně zajištěno na stáří je dle svého mínění 44 % lidí ) HESOVÁ, A; ZELENKOVÁ, E. Metodická příručka. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, ISBN

16 1.4 Finanční gramotnost ve vzdělávání Česká republika rozvíjí finanční vzdělávání systematickým přístupem jiţ od roku V květnu 2010 schválila vláda ČR aktualizovanou verzi Národní strategie finančního vzdělávání, kterou připravilo Ministerstvo financí ČR. Tento strategický dokument se zabývá významem a principy finančního vzdělávání, rolí jednotlivých subjektů ve finančním vzdělávání a také prezentuje akční plán pro finanční vzdělávání v České republice. Ohroţena je především mladá populace, která je obecně méně konzervativní a více náchylná k riziku. Kaţdý ţák či student si dříve či později poloţí otázky, zda má zkusit podnikat nebo má být raději zaměstnancem. Zda bude bydlet ve svém nebo v podnájmu. Proto mladý student musí mít alespoň základní vědomosti o ekonomice a penězích. Vláda České republiky uloţila ministrům financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, vnitra a ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy činit opatření uvedená ve strategii vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky v souladu se standardy a trendy obvyklými v členských státech Evropské unie. 17 Definice finanční gramotnosti se stala východiskem pro standardy finanční gramotnosti, které jsou součástí systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání (zvlášť pro 1. stupeň a pro 2. stupeň) a pro střední vzdělávání (ten odpovídá úrovni finanční gramotnosti dospělého občana). Standardy finanční gramotnosti předkládají obsah a výsledky vzdělávacího procesu ve čtyřech tematických okruzích:18 Peníze Hospodaření domácnosti Finanční produkty Práva spotřebitele 16 ) 17 ) 18 ) 16

17 Zpracování Standardů se blíţí rozpracování vzdělávacího obsahu v rámcových vzdělávacích programech. Jednotlivé obsahy jsou doporučeným učivem a dílčí výsledky jsou navrhnutými očekávanými výstupy. K výuce finanční gramotnosti lze uplatňovat široké spektrum metod finančního vzdělávání na školách: metody monologické metody dialogické metody situační a inscenační metody heuristické metody práce s textem didaktické hry a soutěţe Cílem finančního vzdělávání ve výuce je vést k aktivní a zodpovědné účasti na finančním trhu, rozvíjet dovednosti zodpovědného finančního rozhodování a podněcovat aktivní zajištění na stáří. 19 Finanční gramotnost se promítá do rozvíjení orientace v ekonomické oblasti, která tvoří rámec kaţdodenního ţivota, ale i do zvyšování odolnosti vůči manipulaci (např. klamavé nabídky, reklamy, apod.). Z důvodu potřebnosti finančního vzdělávání je třeba rozšířit vzdělávací cíle o vedení ţáků k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování rodinného rozpočtu, včetně správy finančních aktiv a závazků. Výchova k zodpovědnému chování na finančním trhu by měla začít jiţ na začátku vzdělávacího procesu. Ne pouze prostým zavedením předmětu finanční gramotnost na školách, ale hlavně zabudováním základních praktických dovedností do výuky ve všech předmětech. 20 Školní výuka finanční gramotnosti a výchova mladých lidí by měla připravovat na moţnost změny v postavení člověka ve společenské hierarchii (např. ztráty práce) a měla by vést k získání nových poznatků k rozvoji tvořivého myšlení. 19 ) HESOVÁ, A; ZELENKOVÁ, E. Metodická příručka. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, ISBN ) 17

18 Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment) se zabývá zjišťováním úrovně znalostí a dovedností 15letých ţáků ve 3 oblastech vzdělávání: ve čtení v matematice v přírodních vědách. V roce 2012 bylo do hlavního sběru dat zařazeno zhruba 250 škol, kde písemný test vypracovalo v kaţdé škole maximálně 35 ţáků, ze kterých bylo náhodně vybráno vţdy maximálně 14 ţáků pro testování elektronické. Písemného testování se zúčastnilo okolo ţáků, elektronicky testováno bylo přibliţně ţáků. Příklady úloh z finanční gramotnosti, které byly vyuţity v pilotním testování, naleznete na webové adrese 21 Česká národní banka povaţuje oblast finančního vzdělávání mladé generace za důleţitou. Proto se rozhodla v této oblasti angaţovat. Aktivně podporuje finanční vzdělávání jiţ řadu let. Společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR je Česká národní banka autorem Národní strategie finančního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR také vyhlašuje kaţdoročně jiţ od roku 2010 soutěţ Finanční gramotnosti, kterou organizuje FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. 22 a COFET, a.s., 23 za podpory Československá obchodní banka, a. s. a dalších institucí. Cílem soutěţe je neformálním způsobem seznámit ţáky ZŠ a SŠ s finanční problematikou, s níţ se potkávají v kaţdodenním ţivotě. Nedílnou součástí projektu je vzájemná spolupráce pedagogů, předávání si zkušeností při zavádění finančního vzdělávání ţáků ZŠ a SŠ nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit. Přínosem projektu je uplatnění a upevnění znalostí finanční gramotnosti získaných ve školní výuce, aktivizace a motivace ţáků k jejich prohlubování, tedy podpora zájmu o vzdělávání ve finanční gramotnosti a v neposlední řadě pak pojetí finanční gramotnosti jako oboru rozšiřujícího škálu průřezových témat rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů. Dalším důleţitým cílem je přivést ţáky k většímu zájmu o výuku finanční gramotnosti. Měření finanční gramotnosti formou soutěţe plně potvrdilo nezbytnost další intenzivní podpory celorepublikového rozvoje vzdělávání finanční gramotnosti u mládeţe. 21 ) 22 ) 23 ) 18

19 2 Ekonomicko-sociálně znevýhodněné skupiny Mnoho hledisek lidského ţivota je ovlivňováno postavením člověka v socioekonomické hierarchii. Ekonomické rozdíly jsou mimo jiné vytvářeny tím, ţe skupiny, ţijící v méně příznivých podmínkách přistupují rozdílně ke vzdělání, kvalitě bydlení, stravování, trávení volného času. Za znevýhodněné skupiny obyvatelstva můţeme povaţovat skupiny, které jsou vytěsněny mimo běţný ţivot společnosti. Proces postupného oddělování jedinců či skupin od hlavního proudu společnosti lze chápat jako sociální vylučování (socio-ekonomický propad). K základním zdrojům společnosti patří zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče a sociální ochrana. Proces, v jehoţ rámci je jedinci či celé skupině obyvatelstva znesnadněn či zcela zamezen přístup ke zdrojům, pozicím a příleţitostem, které umoţňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti, lze označit termínem sociální vyloučení. K těmto skupinám patří: dlouhodobě nezaměstnaní příslušníci etnických menšin osoby se zdravotním postiţením osoby předluţené migranti osoby s nízkou kvalifikací osoby, pro které se stal ţivot na sociálních dávkách běţným ţivotním stylem osoby s různými druhy závislostí děti, které ţijí v ohroţených rodinách, tj. v rodinách nefunkčních, chudých, mnohopočetných, s nezaměstnanými rodiči a v rodinách, ve kterých dochází k násilí (tyto děti mají často niţší vzdělání, zhoršené zdraví a mají méně příleţitostí a podnětů k tomu, aby se náleţitě sociálně vyvíjely) osoby, které ţijí ve znevýhodněných oblastech s vysokou nezaměstnaností, nízkou kvalitou bytového fondu, se špatnou dopravní obsluţností apod ) VYBÍHAL, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha : Cofet, s. ISBN:

20 osoby propuštěné z výkonu trestu matky na mateřské dovolené matky s malými dětmi, senioři Riziko sociálního vyloučení se zvyšuje u jedince, u něhoţ dochází ke kumulaci výše uvedených znevýhodnění, např. jedinec dlouhodobě nezaměstnaný, s nízkou kvalifikací, ţijící ve znevýhodněné oblasti. Finanční problémy s následným předluţením akcelerují jeho vylučování z běţného ţivota společnosti na její okraj s velmi obtíţným návratem zpět. 25 Sociálním vyloučením jsou ohroţeny ty skupiny obyvatel, které mají oslabenou vazbu minimálně k jedné ze tří ucelených integračních rovin. Na základě průzkumu o rozsahu a průběhu sociálního vyloučení v Evropě se prokázalo, ţe v české společnosti jsou ohroţeny sociálním vyloučením tytéţ skupiny obyvatelstva jako v celé Evropě: etnické menšiny, zdravotně postiţení, migranti, izolovaní jedinci. Etnická příslušnost a obecně rasa jsou v evropské populaci významným rysem struktury chudoby a nerovnosti. Chudoba je mezi příslušníky etnických skupin četnější neţ mezi majoritní populací. Neprojevuje se jen jako nejistota zaměstnání a nízký příjem, respektive nezaměstnanost. Má povahu širších nevýhod: sníţených ţivotních šancí a zúţené kvality ţivota, nerovnosti v přístupu k lékařské péči, ke vzdělání aj. (Mareš 1999, 55). Problematické souţití v dnešním světě, narušení lidských vztahů v návaznosti na ztrátu zaměstnání můţe v krajním případě vyústit i v jednu z dalších ţivotních komplikací ztrátu domova. Rodina je sociální zařízení, jehoţ primárním účelem je vytvářet soukromý prostor stíněný proti nepřehlednému a vířícímu světu veřejnému. Pokud se k nezaměstnanosti navíc přidruţí i ztráta výše zmíněného domácího zázemí a absence rodinných a přátelských vztahů, jedinec se ocitá v potenciálním nebezpečí dostat se do extrémního vyloučení stát se členem sociální minority bezdomovcem (osoba bez přístřeší, osoba v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, bez moţnosti zázemí, kam by se uchýlil). 25 ) VYBÍHAL, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha : Cofet, s. ISBN:

21 2.1 Ekonomicky znevýhodněný jedinec Jak uvádí Sekot (2012, 108), práci je moţné definovat jako cílevědomou lidskou činnost směřující k vytváření materiálních a duchovních hodnot, která hraje v ţivotě kaţdého člověka důleţitou pozici. Práce je rovněţ výrazem sociálního postavení jedince, jeho osobní identitou, pramenem sociálních kontaktů. Vytváří sociálně orientační rámec individuální sebereflexe a sebehodnocení. Je místem, kde je moţné vést rozhovory, střetávat se s jinými lidmi, uzavírat přátelství. Splňuje i důleţitou podmínku důstojné existence a přináší materiální uţitek. Z pohledu ţivotní dráhy určuje začátek i konec ekonomické aktivity lidí (in Buchtová 2001, 81) a ukazuje obecně platné hodnoty nejen těm, kteří pracují ale i těm, které nejprve vychováváme dětem (problematika ztotoţnění, napodobování a osobního příkladu). Je povaţována za základní jednotku časové struktury dne i ţivota. Práce se stává nezastupitelnou integrální součástí plnohodnotného ţivota jedince. Nedobrovolná ztráta práce můţe pro člověka znamenat vyloučení z běţného ţivota společnosti na její okraj s obtíţným návratem zpět. Nezaměstnanosti se obávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí (STEM 2011). Je to úroveň v dlouhodobém srovnání vysoká, ale v posledním roce stabilní. Nemění se ani to, jakým způsobem by byli lidé ohroţení ztrátou místa ochotni této hrozbě čelit. Naprostá většina z nich by přijala hůře placenou práci anebo i práci mimo svůj současný obor, ale jen asi dvě pětiny z nich by byly ochotny se za prací stěhovat do jiného kraje. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října 7. listopadu Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru 26. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů. Míra nezaměstnanosti 27 od poloviny roku 2009 kolísá mezi 8 aţ (téměř) 10 % (graf č. 2), v posledním půl roku mírně klesla opět na hranici osmi procent. Obavy lidí z nezaměstnanosti se v posledním roce nemění. Z ekonomicky aktivních lidí mají obavy skoro dvě třetiny, třetina silné ) Kvótní výběr imituje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace, lze pouţít jen pro populaci, o jejichţ struktuře máme dostatek informací. http//richardjung.cz/3.metody_vyberu.ppt 27 ) Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných na pracovní síle. 28 ) 21

22 K 31. lednu 2013 bylo v České republice bez práce lidí. To je o více neţ na konci loňského prosince. Oproti loňskému lednu přibylo nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR. Podíl nezaměstnaných osob tak dosáhl 8 procent. Nový ukazatel porovnává počet uchazečů o zaměstnání (ve věku let) ke všem obyvatelům (v tomto věku). Úřady práce evidovaly k 31. lednu 2013 celkem volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo tak nyní připadá průměrně 17,3 uchazeče. 29 Graf č. 2 Nezaměstnanost v Česku Zdroj: MPSV, graf ČTK 2012 Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Nezaměstnaným se rozumí ten, kdo nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci hledá a je ochoten v určitém časovém horizontu do práce nastoupit. Podle příčin se rozlišují tři základní druhy nezaměstnanosti, a to frikční, cyklická a strukturální ) 30 ) 22

23 Frikční nezaměstnanost Tento typ nezaměstnanosti je ovlivněn zejména průběhem ţivotního cyklu. Patří sem například lidé, kteří hledají zaměstnání těsně po ukončení vzdělání nebo ti co odešli z původního místa dobrovolně a hledají jiné pro ně zajímavější uplatnění. Strukturální nezaměstnanost Tento typ nezaměstnanosti je způsoben díky nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích. Tento typ nezaměstnanosti se týkal například regionů orientovaných na těţbu, kde byli převáţně pracovníci školení na důlní činnost, která je velice specifická, tedy pro jiné obory málo vyuţitelná. V situaci, kdy dojde k v tomto regionu k útlumu těţby, tito pracovníci přijdou o práci a jejich kvalifikace jim neumoţňuje získat práci v jiném oboru. Cyklická nezaměstnanost Souvisí s vývojem hospodářského cyklu. V případě kdy se ekonomika nachází v recesi, míra nezaměstnanosti roste a analogicky pokud ekonomika roste, míra nezaměstnanosti se sniţuje. Mezi další druhy nezaměstnanosti by se dala zařadit také sezonní nezaměstnanost, která souvisím především s kolísavou poptávkou po sezonních pracovnících, například ve stavebnictví nebo zemědělství. 31 Zvládání situace je závislé na individuálním přístupu a sociálně psychologickém klimatu zázemí nejbliţší rodiny či přátel a je podmíněno mírou odolnosti člověka proti psychické zátěţi obecně (Sekot 2002, 109). U dlouhodobé nezaměstnanosti dochází k zhoršování stavu v důsledku postupného oslabování psychických a fyzických sil např. ve formě neurologických potíţí, vnitřního neklidu a úzkosti, podráţděnosti, zaţívacích problémů, onemocnění srdce či problémů s páteří (Buchtová 2000). Opakované neúspěchy k získání zaměstnání podrývají důvěru ve vlastní profesní i osobní schopnosti, coţ po určitém čase likviduje sebeúctu. Dochází k úpadku ţivotní úrovně. Následně se mění i postavení v rodině. Postiţený přebírá na úkor své prestiţe profesní jedinečnosti některé domácí činnosti a funkce, jeţ jej mohou v očích celé rodiny a blízkého okolí deklasovat (strukturální 31 ) 23

24 dezorganizace, krize rodinného systému, narušení denních rodinných zvyklostí, ztráta autority, aj.). Úřad práce České republiky (dále ÚP) zřizuje zákon č. 73/2011 Sb. (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od Úřady práce jsou územním orgánem státní správy s právní subjektivitou, jejímţ nadřízeným správním úřadem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. MSPV je ústředním orgánem pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci; kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci; důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péči; péči o pracovní podmínky ţen a mladistvých; právní ochranu mateřství; péče o rodinu a děti; péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc (Tomeš a kol. 2009, 216). Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst. Úřady práce vykonávají konkrétní opatření politiky zaměstnanosti. Jejich úkoly vyplývají ze zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní sociální podpory 33 v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. 34 Uchazeči o zaměstnání (Brdárová 2012) mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadků příjmů. Od ledna 2012 se změnily podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva. Výše podpory v nezaměstnanosti činí ve výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc: 35 první dva měsíce 65 % další dva měsíce 50 % po zbývající podpůrčí dobu 45 % 32 ) 33 ) 34 ) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 35 ) 24

25 Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti: do 50 věku uchazeče o zaměstnání 5 měsíců od 50 do 55 let 8 měsíců více neţ 55 let 11 měsíců U uchazeče, který ukončí zaměstnání bez váţného důvodu sám, nebo dohodou se zaměstnavatelem, se podpora sniţuje na 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu 36. V lednu 2012 se zvýšila maximální výše podpory v nezaměstnanosti (viz tabulka č. 1). Tabulka č. 1 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) V nezaměstnanosti Kč Kč Kč Kč Při rekvalifikaci Kč Kč Kč Kč Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) V nezaměstnanosti (první 2 měs.) Kč (další 2 měs.) Kč (posl. měs.) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Při rekvalifikaci Kč Kč Kč Kč Zdroj: Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2007 je patnáctou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení. 37 Jak bylo výše uvedeno, minimální mzda v ČR se od roku 2007 nezměnila, coţ je v Evropské Unii (EU) raritou. ČR je jedinou členskou zemí EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem. Původní návrh MSPV ČR na zvýšení minimální mzdy pro letošní rok na 8400 Kč nebo 8500 Kč nebyl schválen, a tak v roce 2012 činí minimální mzda 8000 Kč. Kromě Rakouska, Česka a Litvy se ve všech ostatních zemích minimální mzda zvýšila buď v roce 2011, nebo pro rok Minimální mzda není zákonem stanovena v Dánsku, Finsku, Švédsku, Německu nebo Itálii (Brdárová 2012). 36 ) 37 ) 25

26 2.2 Zdravotně a sociálně znevýhodněný jedinec Pokud se k nezaměstnanosti navíc přidruţí i ztráta domácího zázemí a absence rodinných a přátelských vztahů, jedinec se ocitá v potenciálním nebezpečí stát se členem sociální minority bezdomovcem (osoba bez přístřeší, osoba v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, bez moţnosti zázemí, kam by se uchýlil). 38 V hospodářsky vyspělých zemích je problematika ţebráků a bezdomovců letitou existující skutečností. Ve východní Evropě, tedy i v České republice, se ţebrání jako fenomén naplno projevil po pádu komunistického reţimu počátkem devadesátých let minulého století. I my jsme začali potkávat na našich ulicích větších měst ţebrající osoby a lidi bez přístřeší (Pavelková 2007). Z historických pramenů víme, ţe tento jev se vyskytoval na našem území jiţ dříve, ale za minulé vlády byl zakrýván a zmenšován, či úplně tabuizován. Právo na práci ve své podstatě zajišťoval pro kaţdého občana Československa povinný pracovní poměr, a tím i z něj vyplývající určité finanční zázemí. Pokud se nepřizpůsobiví jedinci vyskytovali, byli předáni do různých státních institucí (nápravná zařízení, ústavy sociální péče apod.). Příčiny bezdomovectví (Hradecký 1996) můţeme rozdělit podle faktorů, které vedou ke vzniku tohoto fenoménu, na objektivní a subjektivní. První jsou ovlivněny např. sociální politikou státu a sociálním zákonodárstvím a odráţí se např. v dodrţování lidských práv, v respektování práva a rovných příleţitostí pro všechny občany, ve vzdělanosti občanů, moţnosti uplatnění v zaměstnání, v sociální ochraně, v zabezpečení ve stáří a nemoci, zaměstnanosti mladých lidí, xenofobii, etnických problémech, emigraci apod. Subjektivní faktory jsou ovlivněny samotnými jedinci, jejich rodinami, různými společenskými skupinami či komunitami, jejich dispozicemi a schopnostmi, temperamentem bezdomovce, jeho věkem, dosaţeným vzděláním apod. Lze na ně nahlíţet z pohledu materiálního (bydlení, zaměstnání, tragické události v rodině, majetkové poměry, neočekávané události ve společnosti, povodně apod.), nebo z hlediska poruch a zhroucení vztahů v rodině či komunitě s jejím následným selháním, nebo s ohledem na problémy v osobnosti samé (mentální retardace, duševní či tělesná choroba, nesamostatnost, osamělost, invalidita, závislosti na alkoholu nebo drogách, sociální nezralost, etnické rozdíly) ) 39 ) 26

27 Bezdomovectví je tedy výsledkem generalizovaného psychosociálního selhání, spojeného se ztrátou komplexu běţných rolí (Vágnerová 1999). Mary Daly (in Hradecká, Hradecký 1996, 44) uvádí, ţe proces vyčlenění na okraj společnosti není vyvolán jen bydlením nebo finančním nedostatkem, ale i neschopností participovat na kvalitě ţivota a přizpůsobit se ostatní společnosti. Ţebráctví je způsob obstarávání si hmotných potřeb pro ţivot ţebráním, ať jiţ náhodným oslovováním lidí na ulici, či pasivním upozorňováním na svoji osobu a své potřeby. Pojem ţebrák je pouţíván pro označení osoby ţádající o peníze na ulici. Je praktikováno dokonce i provozováním určité aktivity na ulici, která procházející upozorňuje, aby provozovatele obdarovali. Být ţebrákem neznamená být bezdomovcem a naopak. Člověk v nouzi bez domova si nemusí svoji obţivu obstarávat ţebráním. Často se však bohuţel setkáváme s ţebrákem, který je současně člověkem bez přístřeší tedy bezdomovcem. V posledních sedmi letech je zaznamenán prudký nárůst počtu bezdomovců. Mění se jejich skladba. Důvodem jejich vyloučení jiţ není rozvrat rodiny, alkoholismus, nepřizpůsobivost, ale nedostatek levných bytů, vysoká nezaměstnanost a rostoucí chudoba. Specifické postavení má v české společnosti také romské etnikum. J. Kubíček a kolektiv (2002, 101) uvádí, ţe téměř celé etnikum má v české společnosti nízkou sociální úroveň, která vyplývá především z nízkého stupně vzdělanosti a dosaţené kvalifikace. Od nízkého stupně jimi dosaţeného vzdělání a kvalifikace se odvíjí vysoká míra nezaměstnanosti, která je dále spojena s celou řadou problémů: např. nízká sociální pozice ve společnosti, závislost rodin na sociálních dávkách, kriminalita orientovaná na drobné krádeţe aj. P. Mareš (1999, 55) uvádí, ţe Romové mají pověst nespolehlivých pracovníků, coţ je diskvalifikuje na trhu práce. Zatlačuje je to nejen na sekundární trh práce, kde jsou vystaveni vyššímu riziku nezaměstnanosti, ale také do šedé a černé ekonomiky, či do závislosti na sociálním státu. Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM (2012), většina české veřejnosti dává najevo negativní vztah k Romům (71 %). Z toho třetina občanů vyjadřuje mírně odmítavý vztah k Romům (34 %), čtvrtina připouští jednoznačně odmítavý vztah (26 %) a desetina občanů dokonce pociťuje k Romům odpor. Tento podíl se v porovnání s dubnem letošního roku mírně sníţil. V otázce vlastních obav z Romů je veřejnost rozdělena do dvou naprosto vyrovnaných táborů (43 % se Romů bojí, 44 % nebojí). Necelá pětina občanů (16 %) vyjadřuje sympatie hnutím či lidem vystupujícím proti romské menšině silou. Naopak dvoutřetinová většina 27

28 deklaruje odmítavý postoj. Zastoupení tohoto názoru od loňského roku výrazně posílilo. Pouze 5 % lidí má k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Pětina dotázaných (20 %) nemá potřebu se vůči Romům pozitivně či negativně vymezovat, má k nim stejný vztah jako k ostatním lidem. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. října aţ 5. listopadu Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1062 respondentů. 40 V kontextu dnešního komplikovaného světa, v kterém je pro dospělou populaci sloţité se vůbec vyznat, se nejvíce zaskočenou jeví starší generace občanů seniorů (Pavelková 2012). Demokracie a nově vzniklý pocit svobody, ve skutečnosti ţivot pod tlakem konzumní společnosti, s sebou přináší naléhavé krize v osobním ţivotě, kdy právě pro tuto věkovou kategorii je obtíţné v důsledku sníţení schopností vlastními silami zvládnout svoji ţivotní situaci. Podle Janečkové (in Matoušek a kol. 2005, 163) bývá starý člověk charakterizován svou příslušností k věkové skupině definované dosaţením 60, resp. 65 let. Je spojován se sociálním statutem důchodce; je povaţován za neaktivního či neproduktivního a předpokládávány jsou i zdravotní charakteristiky spojené se ztrátou funkčních schopností, morbiditou a postupnou ztrátou soběstačnosti. Zajímavé výsledky přináší i realizované průzkumy, které uvádějí, ţe pro teenagery jsou starci a stařeny všichni, komu bylo jiţ třicet čtyři. Pro některé zaměstnavatele v současné době to jsou čtyřicátníci. Podle třicátníků začíná stáří v 65 letech, pro pětašedesátníky v pětasedmdesáti. Ale oficiální datum, odkdy v ţivotě lidí začíná období stáří, neexistuje; to platí stejně pro Českou republiku i svět. 41 I podle lékařů je staří individuální pojem a multifaktoriální jev, který závisí na zdravotním stavu, vzdělání, sociálním prostředí, ţivotním stylu atd. (Tošnerová 2009). Jak uvádí ve své zprávě Český statistický úřad (2012): Pojem senior není právní ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše sociologickou. Statistická definice seniora podle věku není u nás ani ve světě jednotná. Jinými slovy chronologický věk není jednotným kritériem pro zahrnutí osoby do kategorie senior, společným pro všechny statistické výstupy. 42 Ten pracuje s věkovými skupinami 0 14, a 65, coţ je v souladu 40 ) 41 ) letech.html 42 ) 28

29 s metodikami Organizací spojených národů 43 a Eurostatu. 44 Schopnost postarat se sám o sebe a být soběstačný je nejen podle laických názorů, ale i podle expertů rozhodující pro moţnost být zařazen do kategorie starý. Průměrný věk občana České republiky v roce 2011 byl 41,1 roku. Pro srovnání v roce 2002 to bylo 39,3 roku. Podíl obyvatel ve věku 65 představuje 15,5 % obyvatelstva, tedy 1 milión 700 tisíc osob a neustále roste. V roce 2050 by jejich počet měl překročit tři milióny. V roce 2002 ţilo v ČR 413 tisíc lidí ve věku 65 69, v loňském roce uţ 595 tisíc. Občanů ve věku let bylo v roce 2002 celkem 179 tisíc, loni 234 tisíc (viz graf č. 3). Graf č. 3 Stárnutí české populace Zdroj: ČSÚ Exekutorská komora (2012) zpracovala unikátní studii o počtu seniorů v exekuci. Z analýzy vyplývá, ţe exekuci čelí starobních důchodců. Jedná se o 2 % z celkového počtu seniorů, jimţ je vyplácena starobní penze. Senioři tak tvoří pouze 7,5 % z celkového počtu všech osob, proti nimţ soudy nařídily exekuci. I kdyţ počet penzistů v exekuci v posledních třech letech roste, má Česko lepší průměr neţ sousední Slovensko, které s pěti a půl miliony obyvatel hlásí bezmála důchodců v exekuci. Většina seniorů, kteří čelí exekuci, si s sebou přinesla dluhové potíţe z produktivního věku. Exekuce se nejčastěji v 76 % případů týkají čerstvých důchodců, tzn. lidí ve věku 60 aţ 63 let. Buď proti nim soudy 43 ) 44 ) 29

30 nařídily exekuci jiţ před penzí, nebo na samém začátku penze, nicméně v důsledku dluhů, jeţ vznikly v pracovním ţivotě (např. při výkonu ţivnosti). Naopak příčiny exekucí vedených proti starším lidem jsou jiné. Tito lidé se stávají např. obětí předváděcích akcí, zájezdových nabídek, teleshoppingových reklam nebo neseriózních podomních prodejců či dealerů. Mnohdy také nemalou měrou dotují své potomky či vnoučata. Právě na tuto věkovou skupinu se nyní zaměřuje Exekutorská komora ČR. Domovům pro seniory nabízí praktická školení, v bezplatných poradnách přednostně objednává klienty starší 60 let. 45 Závaţným problémem pro seniory jsou úvěry, půjčky a nákupy na předváděcích akcích (Pavelková 2012). Spotřebitelské organizace proto seniory neustále varují, aby se nenechávali přemluvit k neuváţenému nákupu drahého zboţí, nebrali si nechtěné úvěry a zbytečně se nezadluţovali. Podle serveru Finanční noviny.cz jiţ dříve sdruţení Spotřebitel.net uvedlo, ţe největší nebezpečí pro starší lidi představují prodejní akce, kde prodejci návštěvníky přesvědčí k nákupu. Prodejci nacvičenými triky vyvíjejí psychologicky nátlak a manipulují s potenciálními kupci, vyvolávají zmatky, podávají jim alkohol a nechávají podepisovat předkupní smlouvy, které jsou ve skutečnosti kupní s vysokými cenami, a to vše profesionálně a rychle. Rovnou jim často poskytují i půjčky. Pouţívají i další nekalé praktiky. Senioři pak nedokáţí vzniklé závazky plnit a dostávají se do sloţitých finančních situací. Další z nebezpečí, kterému jsou senioři vystaveni, jsou předraţené telefonní linky (začínající číslicí 9), které lákají na poskytování půjček či spotřebitelských úvěrů. Minutová sazba je ukryta pod čtvrtou a pátou číslicí. Neboli pokud někdo telefonuje třeba na číslo , pak musí počítat s tím, ţe za minutu hovoru zaplatí 99 korun. Ţe případné sjednání půjčky není záleţitostí dvou minut, je zřejmé. Tím spíš, ţe zisky firem poskytujících tímto způsobem úvěry, jsou často zaloţeny víc na drahé telefonní lince neţ na případných úrocích z půjčky. 46 Do finančních nesnází, jak uvádí J. Pavelková (2012), se můţe senior dostat i následkem gamblerství, které dnes ve společnosti představuje závaţný sociálně-patologický jev. Jinou cestou do problémů je i neuváţené ručitelství, často v rodině, např. dětem. 45 ) 46 ) html. 30

31 Vzhledem k rychlému stárnutí české populace v nadcházejících dekádách se budoucí důchodci nebudou moci spoléhat pouze na státní zabezpečení, tak jako tomu bylo doposud. Ostatní formy zabezpečení na stáří budou hrát čím dál větší roli. K tomu, aby si občané vybrali vhodný produkt či formu zajištění na stáří, je nezbytná základní znalost finanční problematiky, jako prevence propadu do státní sociální sítě. 47 Téměř tři čtvrtiny české populace jsou naprosto stabilně přesvědčeny, ţe by se o důchody lidí měl postarat stát, nikoli kaţdý člověk sám o sebe. Naprostá většina lidí souhlasí s drobnými anebo do budoucna i se zásadnějšími změnami současného systému důchodového zabezpečení, zavedení nějakého úplně jiného systému však ztrácí podporu. Posiluje se solidarita, přibývá lidí, kteří schvalují zvýšení plateb sociálního pojištění. Sníţení důchodů nebo prodlouţení věku odchodu do důchodu jsou nadále tabu. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října aţ 7. listopadu Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů. Názory našich občanů na to, zda by se na stáří měl finančně zabezpečit kaţdý sám, anebo aby se o lidi postaral stát, se vůbec nemění. Skoro tři čtvrtiny lidí by ponechaly raději na státu, aby jim zajistil stáří svými příspěvky. 48 Mnoho aspektů lidského ţivota je ovlivňováno postavením člověka v sociálním rozvrstvení. Socioekonomicky podmíněné rozdíly v úrovni zdravotního stavu a péči o něj jsou mimo jiné vytvářeny tím, ţe skupiny níţe postavené v socioekonomické hierarchii ţijí v méně příznivých podmínkách z hlediska přístupu ke vzdělání, kvality bydlení, stravování, trávení volného času, cestování, atd. V posledních letech se v psychologii zdraví věnuje značná pozornost vztahu mezi postavením člověka ve společenské hierarchii a jeho zdravotním stavu. 47 ) 48 ) 31

32 3 Ekonomické dopady finanční negramotnosti na jedince a stát Lidská společnost má mnoho různých stránek. Jednou z nejdůleţitějších je vytváření materiálních podmínek zajišťujících nejen samu její existenci, ale stále rostoucí blahobyt. Tato funkce lidské společnosti by se nemohla rozvinout do své dnešní podoby bez vynálezu peněţní směny. Moderní společnost je na peněţní směně do značné míry zaloţena. 49 Nejdříve bylo něco za něco, později něco za peníze. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zaţíváme a ať chceme nebo ne; od mládí aţ po seniorský věk ovlivňují naše ţivoty. Funkcí peněz není jen dobře známá směna zboţí a sluţeb. Slouţí také jako jednotka zúčtování vyjadřující ocenění zboţí a sluţeb, které umoţňuje ceny nejen porovnávat, ale i evidovat a účtovat. Peníze slouţí také jako forma majetku. Reálná hodnota hotovosti se v průběhu času mění jen na základě inflace. Prodávající přichází na trh s určitým počtem výrobků a sluţeb, které chce prodat za určitou cenu. Toto zboţí představuje nabídku. Čím je cena zboţí vyšší, tím více prodávajících přichází na trh a nabízené mnoţství roste. Naopak, je-li cena nízká, výrobci nemají zájem podávat své výrobky a nabízené mnoţství klesá. Proto má křivka nabídky v grafu Nabídka a poptávka (viz graf č. 4) rostoucí trend a nabízené mnoţství je přímo úměrné ceně. Zájem kupujících o výrobky představuje poptávku. Kupující má opačný zájem neţ prodávající, chce koupit zboţí za co nejniţší cenu. Tím bude cena vyšší, tím méně kupujících bude ochotno si takové zboţí koupit. Také bude stále méně kupujících, kteří mají na takové zboţí peníze. Křivka poptávky v grafu tedy s rostoucí cenou klesá. Poptávané mnoţsví je nepřímo úměrné ceně. Trţní cena přestavuje jakýsi kompromis mezi poptávajícími a nabízajícími. Je to cena, za kterou se na trhu uskutečňuje obchod. Ceny tak vlasně stanovují prodávající a i nakupující společně. Situaci, kdy se poptávané mnoţství zboţí za určitou cenu rovná mnoţství nabízeného zboţí za tu samou cenu, se říká trţní rovnováha ) SIMMEL,G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha : SLON, ISBN ) /Prilohy 32

33 Graf č. 4 Nabídka a poptávka Zdroj: Prvním krokem k finanční gramotnosti je zvládnutí vypracování rozpočtu. Zpracováním rozpočtu zároveň zjistíme, za co všechno peníze dostáváme a za co je utrácíme. Je zřejmé, ţe náš domácí rozpočet bude mít buď větší příjmy neţ výdaje, nebo opačně. Vznikne tak přebytek, nebo deficit domácího rozpočtu. Rozpočet můţe být i vyrovnaný, kdyţ příjmy a výdaje budou ve stejné výši. Má-li domácí rozpočet přebytek, pak ho můţeme vyuţít pro různé formy spoření nebo investování. Má-li domácí rozpočet deficit, pak jej vyrovnáváme různými druhy půjček. Je-li deficit opakovaný, pak musíme výdaje omezit nebo hledat cesty ke zvýšení příjmů. Druhým a zásadním krokem k finanční gramotnosti je znát aktiva (majetek) a pasiva (závazky). Jinými slovy zjistit, co vlastníme a z čeho tento majetek financujeme, čím je majetek kryt. Porovnání aktiv a pasiv říkáme rozvaha". Stejná věc můţe být aktivem i pasivem, vţdy záleţí na tom, zda znamená pro rozpočet příjmem (pak je aktivem) nebo výdaj (pak je pasivem). Osobní auto pro potřeby rodiny je pasivem - přináší do rozpočtu výdaje. Osobní auto k úspěšnému podnikání je aktivem - přináší do rozpočtu příjem ) 33

34 3.1 Předlužení Jedním z významných faktorů, jak je uvedeno ve Slabikáři finanční gramotnosti (2011), který způsobuje sociálně-ekonomické vyloučení ze společnosti je předluţení. Předluţení je na rozdíl od zadluţení stav, kdy člověk není schopen plnit své finanční závazky. Postihuje převáţně sociálně znevýhodněné jedince, či sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva. 52 Kaţdým rokem výrazně narůstá zadluţení českých domácností. Ve srovnání s vyspělými členskými státy Evropské unie nedosahuje zadluţenost takové výše, ale alarmující je dynamika, které v posledních letech dosahuje. Jedním z projevů růstu zadluţení je zvýšení počtu domácností, které nejsou schopné splácet své závazky. Ţivot na dluh se stal běţnou ţivotní součástí. Řada rodin, především nízkopříjmových, není schopna dluhy splácet a hrozí jim, ţe se dostanou do dluhové spirály. I nadále sice pokračuje trend zadluţování zejména vysoko příjmových skupin obyvatel, ovšem současně roste i zadluţení nízkopříjmových skupin, které mají relativně méně úspor a jsou více závislé na sociálních dávkách. Především spotřebitelské úvěry vyuţívají více rodiny s nízkými příjmy, pro které splátky často představují velkou zátěţ. 53 V poslední době, i vlivem hospodářské krize, se stále více Čechů dostává do dluhové pasti, která ve většině případů končí exekucí a draţbou movitého a nemovitého majetku. Počet vzrůstajících exekucí znázorňuje následující tabulka (viz tabulka č. 2). 54 Tabulka č. 2 Počet exekucí v letech počet exekucí počet ukončených exekucí počet vymožených exekucí počet zastavených exekucí počet odvolání proti exekuci Zdroj: ) VYBÍHAL, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha : Cofet, s. ISBN: ) 54 ) 34

35 Zajímavostí je, ţe počty exekucí začaly v roce 2012 v ČR klesat. V roce 2012 soudy nařídily exekucí. To je o 13 procent méně neţ v roce V TOP desítce dluţníků z řad fyzických osob jsou zastoupeni výhradně muţi v produktivním věku, jejich průměrný věk je 41 let. Počet exekucí nelze ztotoţňovat s počtem dluţníků. Řada jich čelí většímu počtu exekucí. Odhady říkají, ţe na jednoho dluţníka připadá v průměru pět exekucí. Dluţník, jenţ čelí většímu mnoţství exekucí, bývá vybaven nízkou finanční a právní gramotností. V takovém případě je na místě poţádat soud o oddluţení (tzv. osobní bankrot). Naprosto odlišná je situace u rekordmanů-dluţníků, u nichţ počet exekucí překročil stovku. Jedná se o osoby, jejichţ dluhy pramení z podvodné činnosti. Řada těchto lidí má zkušenost s vězením, pracuje na černo a trvalý pobyt má hlášen na obecním či městském úřadě. 55 S ohledem na finanční zdraví domácnosti by občané měli být schopni zodpovědně posuzovat své moţnosti a zaměřovat se buď na takové dluhy, které mají z dlouhodobého hlediska charakter investice (např. hypotéky), či v případě, ţe jde o spotřebitelské půjčky, aby měli pod kontrolou dluhovou sluţbu. 56 Nástrojem, který napomáhá jedinci či celé domácnosti zvládnout poţadavky na ţivot v ekonomické realitě, je osobní nebo rodinný rozpočet (viz obr. 3). Rozpočet můţe na jedné straně poskytnout rámec pro sníţení dluhů, a na straně druhé pomoci získat zdroje pro pravidelné spoření. Díky osobnímu rodinnému rozpočtu můţe jednotlivec či rodina lépe zvládnout finanční stránku ţivota. Realistický a přehledně sestavený rozpočet napomáhá získat kontrolu nad současnou i budoucí finanční situací, můţe poskytnout uţitečný rámec pro sníţení dluhů či napomoci odhalit nutnost zregulovat rodinné výdaje. Cílem rodinného finančního plánování je správná kombinace všech příjmů a výdajů v rodině tak, aby všechny volné prostředky byly pouţity optimálním způsobem pro zajištění přítomnosti (ochrana osob, ochrana majetku, ochrana úspor) i budoucnosti (zajištění bydlení, výnos z úspor, příjem v důchodu, ţivotní cíle). Finanční plánování kaţdého donutí zamyslet a zhodnotit finanční situaci, stanovit reálné finanční cíle, posoudit omezující okolnosti a na základě toho stanovit pořadí priorit jednotlivých cílů, způsob, jak svých cílů dosáhnout a kolik to bude stát ) 56 ) 57 ) VYBÍHAL, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha : Cofet, s. ISBN:

36 3.2 Finanční rozpočet domácnosti Porovnáním výdajů a příjmů domácnosti vznikne rozpočet domácnosti. Jeho tvorba není důleţitá jen pro obecný přehled toho, kolik peněz si domácnosti vydělá a kolik peněz utratí. Má přehled také o tom, odkud k ní peníze plynou a především kam peníze vynakládá domácnost má kontrolu nad svou finanční situací. S rodinným rozpočtem je tedy člověk schopen efektivněji nakládat s vlastními finančními prostředky a snadněji se přizpůsobovat různým ţivotním událostem i nenadálým změnám. Rozpočet lze sestavit velmi jednoduše. Stačí vzít papír, rozdělit jej na dvě poloviny, a na jednu stranu sepsat příjmy a na druhou stranu výdaje. Hlavním peněţním zdrojem domácnosti jsou čisté příjmy (ty, které zůstanou po odečtení všech daní a dalších povinných odvodů státu) dospělých osob, které v sobě zahrnují čisté mzdy, čistý zisk z vlastního podnikání či sociální podpory. Všechny tyto příjmy by měly vystačit na veškeré nezbytné výdaje. Určitě by se z nich mělo i něco ušetřit na nenadálé události, jako například na nákup nové ledničky v případě, ţe se ta dosud slouţící pokazí. Zdrojům, které pokrývají takové nenadálé výdaje, se říká rezervy. Dále se zdroje pouţijí i na úspory, které slouţí k financování věcí dlouhodobé spotřeby. 58 Průměrná česká domácnost vydá nejvíce peněz za náklady na bydlení (nájemné, topení, vodu, energie) a potraviny (včetně nápojů). Tyto výdaje spolu s výdaji na dopravu nebo zdraví, představují náklady nezbytné. Zbylé náklady za zboţí a sluţby, jejichţ nákup lze odloţit nebo úplně vynechat, pokud je rodina nebo osoba ve finanční tísni, představují náklady zbytné. Sem patří například elektronika, cestování, alkoholické nápoje, kultura nebo sport. Kaţdý finančně gramotný občan by měl být schopen sestavit si vlastní osobní nebo rodinný rozpočet a plán příjmů a výdajů. Důleţitá je kontrola plánu na koci měsíce nebo roku. Pozor na střízlivost svých odhadů příjmů i výdajů. Člověk by měl své příjmy o něco podhodnotit a výdaje nadhodnotit, coţ podle zkušeností následně v praxi představuje reálnější hodnoty. Své finance je tedy nutno naplánovat tak, aby byl člověk vţdy schopen plnit finanční závazky (splácet půjčky, platit nájem) i v případě neočekávaného sníţení příjmů, například 58 ) 36

37 při ztrátě zaměstnání. Pro plynulé zabezpečení nenadálých výdajů je vhodné drţet v hotovosti nebo na běţném účtu několikanásobek čistého měsíčního příjmu. 59 Typy rozpočtu (viz obrázek č. 1): schodkový přebytkový vyrovnaný Obrázek č. 1 Typy rozpočtu Zdroj: Hypotéka představuje cestu k vysněnému bydlení, ale můţe se zvrtnout v noční můru předluţení a krach rodinných financí. Zabránit neschopnosti splácet hypotéku nejde vţdy. Lze ale sníţit nebezpečí, které z vysokého dluhu plyne, sestavením alespoň základního rodinného rozpočtu. Evidence výdajů a rodinný rozpočet následně slouţí jako podklad pro finanční plán domácnosti ) 60 ) 37

38 3.3 Rodinný finanční plán Cílem rodinného finančního plánu je především zajistit prostředky na splnění dlouhodobějších přání domácnosti. Jedním z nejčastějších přání je zajištění vlastního bydlení. V Česku se jedná o přání výrazně dominantní a preference vlastnického bydlení výrazně převyšuje touhu domácností z ostatních evropských zemí po vlastním domě či bytě. 61 Finanční plán je soubor doporučení, jak v průběhu času nakládat se svými financemi, abyste co nejlépe dosáhli svých finančních cílů. Plán respektuje Vaše aktuální moţnosti, osobní hodnoty a přístup k riziku. 62 Ţádný rodinný finanční plán není udrţitelný, pokud se na jeho prioritách nedohodne celá domácnost. K rozhodování a tvorbě finančního plánu by měly být přizvány i děti pochopitelně přiměřeně jejich věku. Samotný postup sestavování plánu můţe být např. následující: 1. Sepsat cíle a přání domácnosti (např. vlastní bydlení, pravidelná dovolená, nový automobil, studium dětí, spokojené stáří). Na cílech by se měli podílet všichni v domácnosti. 2. Ocenit cíle a přání konkrétními finančními částkami (vysněné bydlení bude stát přibliţně, na dovolené chceme utratit, automobil bude stát, děti na studiích vyjdou na, na stáří budeme potřebovat ). Samozřejmě nelze vţdy určit přesnou částku. Navíc ceny se v čase mění (v tomto ohledu je vhodné pamatovat zejména na inflaci). Čím přesněji a blíţe realitě se ocenění podaří, tím se zvyšuje pravděpodobnost naplnění cílů. 3. Stanovit časový horizont, kdy by měly být jednotlivé cíle naplněny (např. bydlení do 2 let, dovolená kaţdoročně, automobil za 5 let, děti na studiích za 15 let, důchod za 40 let). 4. Zhodnotit finanční moţnosti naplnění plánu. Teprve v tomto bodě finančního plánování přijde na řadu rodinný rozpočet. Na základě něj a z něj odvozených 61 ) 62 ) 38

39 dlouhodobějších finančních toků lze zjistit, jestli je moţné naplnit všechny cíle ve stanovené době. Zpravidla nákladnější cíle, jakým bezesporu pořízení vlastního bydlení je, nelze naplnit v potřebně krátkém čase z vlastních zdrojů. Při plánování není ale třeba počítat pouze s penězi domácnosti, ale lze zahrnout téţ zdroje cizí, nejčastěji bankovní. 5. Zajištění a zváţení rizik. Kaţdý můţe přijít o práci. Kaţdý si můţe zlomit ruku, která ho ţiví. V této části plánování je vhodné najít veškerá rizika, která hrozí, určit jejich moţné dopady a způsoby zajištění proti následkům. V mnohých případech poslouţí tzv. samopojištění, které formou úspor pokryje niţší škody. V ostatních je vhodné zváţit pojištění. 6. Umístění přebytků. Rozpočet domácnosti by měl být přebytkový. Jen tak lze vytvořit úspory na krytí větších výdajů. Přebytky by neměly leţet na běţném účtu. Ten je určen pouze k transakcím. Část slouţící jako likvidní rezerva můţe být uloţena na spořicím účtu. Zbytek, zejména úspory na větší výdaje, by měly být investovány především s respektem k časovému horizontu, kdy budou peníze pouţity. Je stejný nesmysl ukládat peníze určené na důchod za 40 let na spořicí účet, jako investovat peníze určené na nákup nemovitosti za 2 roky do akcií. 63 Osobní finanční plán je nejdůleţitějším finančním pojmem v kaţdé domácnosti. Absence jakéhokoliv finančního plánu je jedním z důvodů proč je tolik českých domácností zadluţených nebo ţijí od výplaty k výplatě. 64 Z dlouhodobého hlediska Vám finanční plán můţe ušetřit nemalé částky a pomoci Vám k finanční stabilitě. Jedná se o plán s přesnými pravidly směřující k naplnění Vašich ţivotních potřeb a přání ) 64 ) 65 ) 39

40 3.4 Příklad metodiky ke zvýšení finanční gramotnosti u seniorů Pro názornost si dovolíme představit ukázku metodiky finančního vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, kterou připravila J. Pavelková (2012) pro sociální pracovníky se zaměřením na cílovou skupinu starších spoluobčanů. Představena je metodika zvyšování finanční gramotnosti pro sociální pracovníky v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany v České republice cílová skupina seniorů v zařízeních provozovaných státními i nestátními institucemi, formou domácí péče, ambulantní či pobytové. Vytvoření systému vzdělávání finanční gramotnosti pro tato zařízení můţe nenásilnou formou doplnit práci sociálních pracovníků v oblasti finanční gramotnosti pro jejich klienty. Jak výše uvedená autorka uvádí (upraveno podle Pavelková 2012), cílem řešení je neformálním přístupem implementovat základní znalosti a dovednosti o finančním předluţování do povědomí seniorů. Vlastní kurz pro koncové příjemce je zaměřen na poskytnutí základních informací o povaze osobních a rodinných financí pro seniory s jednoduchými metodami vytváření a řízení osobních a rodinných rozpočtů, s řešení nejčastějších situací, předcházení stavů insolvence a metodami jejich řešení naučit je efektivnímu a ne-rizikovému ekonomickému chování. Sociální pracovník můţe vycházet a čerpat základní informace ze Slabikáře finanční gramotnost (2011). Vlastní kurz pro koncové příjemce je zaměřen na poskytnutí základního poučení o povaze osobních a rodinných financí. Má účastníky seznámit s jednoduchými metodami vytváření a řízení osobních a rodinných rozpočtů, s řešením nejčastějších situací, předcházení stavů insolvence a metodami jejich řešení. 66 Úvod do problematiky finanční gramotnosti (Slabikář finanční gramotnosti 67 ) Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti (Slabikář finanční gramotnosti) 66 ) PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s ISBN ) VYBÍHAL, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha : Cofet, s. ISBN:

41 Marketingové techniky (Slabikář finanční gramotnosti) Ekonomické aspekty současné finanční gramotnosti (Slabikář finanční gramotnosti) Právní aspekty (Slabikář finanční gramotnosti) Charakteristika cílové skupiny znevýhodněných občanů Vzdělávací aktivity zaměřené na finanční gramotnost se zřetelem na charakteristiku příjmové skupiny (přednášky, projektové metody výuky, diskusní skupiny, situační hry v oblasti finanční gramotnosti) a tréninkový program praktická cvičení. Kurz pro koncové příjemce je určen pro všechny, kdo mají potřebu poučit se o tom, jak řídit své osobní a rodinné finance v současných podmínkách, jak se vyhnout nebezpečím nekontrolovaného růstu dluhů a insolvence. Zvláštní pozornost je věnována těm, kdo se jiţ dostali do situace, ve které nejsou schopni splácet své pohledávky, a těm, kdo nemají stálý zdroj příjmů, který by kryl jejich základní ţivotní potřeby. Kurz pro koncové příjemce nabízí základní orientaci na jednoduché úrovni, srozumitelné i těm, kdo mají jen neúplné vzdělání a nemají základní znalosti problematiky. V současnosti rychle roste počet jednotlivců a domácností ohroţených insolvencí. Jednou z příčin je neznalost základních principů hospodaření. Právě touto příčinou se zabývá plánovaný kurz, který by měl posílit schopnost ohroţených řešit situaci včas, tj. před tím, neţ nastane skutečné předluţení. Koncepce kurzu pro koncové příjemce vychází z poznání, ţe téměř třetina české populace má zásadní nedostatky v oblasti funkční gramotnosti, tj. schopnostech porozumět psanému textu, pochopit principy jednání ve společnosti atd. Navíc, podíl této skupiny roste, zejména u mladé generace. Proto je kurz postaven na narativní a grafické sloţce, nepočítá se samostatným studiem písemných materiálů a dokumentů ) PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s ISBN

42 Struktura kurzu pro koncové příjemce 69 Osobní a rodinné finance Osobní finance majetek, zdroje Rodinné finance společné jmění manţelů: vznik a zánik, důsledky jednání, rizika a moţnosti jejich ošetření Příjmy, výdaje, investice, spoření Zdroje příjmů Struktura výdajů Nezbytné investice Moţnosti spoření Dosahování rovnováhy v osobních a rodinných financích Hrníčky našich babiček Jak určit priority plateb Jak dosáhnout rovnováhy Nejčastější chyby Snadnost cesty do dluhové pasti Půjčky (osobní, bankovní, nebankovní, nové moţnosti) a jejich rizika Rizika nákupů na splátky a odloţených plateb Nebezpečí platebních karet Problémy kumulace nástrojů Rozpad funkční rodiny Závislosti (alkohol, drogy, gambling ) Ručení za cizí závazky a těţká cesta z ní Co ještě lze uřídit Cesty oddluţení 69 ) PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s ISBN

43 PRAKTICKÁ ČÁST 4 Metodika výzkumu Jako metodu výzkumu pro tuto práci jsme zvolili kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Oslovení respondenti odpovídali na otázky písemně a nebyli časově limitovaní. Při přípravě dotazníku jsme otázky čerpali z projektu Ministerstva financí a České národní banky na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace. Tento průzkum provedla agentura STEM/MARK v roce V druhé části vyhodnocení této práce jsme výzkum agentury STEM/MARK pouţili k porovnání našich výsledků. Jako cílovou skupinu pro naše šetření jsme zvolili skupinu znevýhodněných jedinců, a sice uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce v Benešově. Průzkum byl prováděn 8. a 15. dubna Dotazovaní byli jiţ dříve pozváni na tyto dny k osobnímu pohovoru s pracovníkem Úřadu práce v Benešově. Výběr zúčastněných byl tedy náhodný. Na Úřadě práce v Benešově je celkem 8 poradců z řad zaměstnanců, kteří přijímají, jak jiţ evidované uchazeče o zaměstnání, tak i nové, kteří teprve ţádají o přijetí do evidence. Všichni naši oslovení jedinci byli vybráni z evidence Úřadu práce v Benešově. Dotazník obsahoval celkem 13 otázek. První tři otázky určily pohlaví, věk a vzdělání, tedy zjistily skladbu oslovených jedinců. Další otázky se zaměřily na zjištění stavu hospodaření s domácími financemi. Tři otázky byly pak z oblasti peněţní gramotnosti, ze znalostí termínů z bankovního prostředí. Poslední otázka nám doplnila informaci o dosavadní délce pobytu v evidenci uchazečů o zaměstnání. 43

44 4.1 Hypotézy výzkumu 1. Více jak polovina dotazovaných si tvoří finanční rozpočet domácnosti. 2. Na stáří si spoří více jak 45,0 % oslovených na Úřadu práce v Benešově. 3. Více jak polovina dotazovaných ví jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. 4.2 Dotazníkové šetření Na Úřadu práce v Benešově bylo k 31. březnu 2013 v evidenci (viz tabulka č. 3) celkem osob bez práce. Z tohoto celkového počtu bylo ţen, coţ je 49,0 % a muţů, coţ je 50,9 %. Míra nezaměstnanosti v tomto okrese byla na začátku dubna 5,4 %. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo byl celkem 13,7 (osob). Tabulka č. 3 Uchazeči o zaměstnání k 31. břenu 2013 v okrese Benešov Obyvatelstvo let Okres/kraj Celkem Ţeny Muţi Benešov Zdroj: Integrovaný portál MPSV Statistiky nezaměstnanosti

45 Otázka č. 1 Pohlaví Z celkového počtu 50 dotazovaných osob je 21 ţen (42,0 %) a 29 muţů (58,0 %) (viz tabulka č. 4, graf č. 5), coţ odpovídá i poměru muţů a ţen evidovaných na Úřadu práce v Benešově k 31. březnu 2013 (viz tabulka č. 3) Tabulka č. 4 Pohlaví Pohlaví Počet Počet v % Ţeny 21 42,0 Muţi 29 58,0 Celkem ,0 Graf č. 5 Pohlaví Pohlaví 21; 42,0 % muţi ţeny 29; 58,0 % 45

46 Otázka č. 2 Věk Dotazované jsme rozdělili na 4 věkové skupiny. Ukázalo se, ţe nejvíce osob, celkem 25 (50,0 %) v evidenci Úřadu práce v Benešově je ve věku mezi 45 aţ 59 lety (viz tabulka č. 5, graf č. 6). Coţ potvrzuje, ţe lidé v tomto věku jsou nejčastěji vystaveni ztrátě zaměstnaní a nejhůře se zapojují zpět do pracovního procesu. Šetření nepotvrdilo, ţe druhou věkovou skupinou v pořadí u nezaměstnaných v evidenci Benešova jsou absolventi škol tedy lidé do věku 29 let (jen 10 osob, coţ je 20,0 %). Tabulka č. 5 Věk Věk Počet Počet v % Do věku , let 14 28, let 25 50,0 60 let a více 1 2,0 Součet ,0 Graf č. 6 Věk 1; 2,0 % Věk 10; 20,0 % do věku 29 let let let 60 let a výše 25; 50,0 % 14; 28,0 % 46

47 Otázka č. 3 Vzdělání Pokud se zaměříme na vzdělání, vidíme (viz tabulka č. 6, graf č. 7), ţe na úřadě práce v Benešově je nejvíce osob, celkem 22 (44,0 %) se vzděláním středoškolským ukončeným maturitní zkouškou. Zastoupení jedinců se základním vzděláním je jen 18,0 %, tedy 9 osob. Tabulka č. 6 Vzdělání Vzdělání Počet Počet v % Základní 9 18,0 SŠ bez maturity ss 11 22,0 SŠ s maturitou 22 44,0 VOŠ 2 4,0 VŠ 6 12,0 Součet ,0 Graf č. 7 Vzdělání Vzdělání 2; 4,0 % 6; 12,0 % 9; 18,0 % základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ VŠ 22; 44,0 % 11; 22,0 % 47

48 Otázka č. 4 Peníze k dispozici Z 50 dotazovaných 13 osob, coţ je 26 %, neví, kolik peněz má okamţitě k dispozici (viz tabulka č. 7 a graf č. 8). Jeden jedinec (2 %) na tuto otázku neodpověděl. Tabulka č. 7 Peníze k dispozici Víte, kolik peněz má vaše domácnost k dispozici? Počet Počet v % Ano 36 72,0 Ne 13 26,0 Bez odpovědi 1 2,0 Součet ,0 Graf č. 8 Peníze k dispozici 13; 26,0 % Víte, kolik peněz má vaše domácnost okamžitě k dispozici? 1; 2,0 % ano ne bez odpovědi 36; 72,0 % Při vyhodnocení našeho dotazníku v oblasti otázek z finanční gramotnosti jsme pouţili pro srovnání výsledky dotazníkového šetření ČNB, která nechala vypracovat výzkum agenturou STEN/MARK v roce Z našeho hodnocení (viz tabulka č. 6 a graf č. 8) a z výzkumu agentury (viz graf č. 9) vyplývá, ţe představu o své hotovosti k okamţité potřebě má pouze 72,0 % dotazovaných znevýhodněných osob na úřadě práce v Benešově, oproti 92,0 % osob z celkové populace České republiky. 48

49 Graf č. 9 Peníze k dispozici agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost 2010 Otázka č. 5 Finanční rozpočet Domácí rozpočet si tvoří jen 21 osob (42,0 %) ze sledovaných znevýhodněných (viz tabulka č. 8 a graf č. 10). Poměrně velká skupina 10 osob (20,0 %) odpověděla na otázku rozpočtu, ţe neví. Zde se dá usuzovat, ţe část jedinců si není ani vědoma, co si pod termínem rozpočet domácnosti přesně představit. Tabulka č. 8 Finanční rozpočet Dělá si vaše domácnost finanční rozpočet? Počet Počet v % Ano 21 42,0 Ne 19 38,0 Neví 10 20,0 Součet ,0 49

50 Graf č. 10 Finanční rozpočet Dělá si vaše domácnost finanční rozpočet? 10; 20,0 % 21; 42,0 % ano ne neví 19; 38,0 % Při porovnání s výzkumem agentury (viz graf č. 11) se nám téměř potvrzuje, ţe domácí rozpočet si dělá celkem 45,0 % obyvatel, coţ není ani polovina respondentů. Důleţitou otázkou také je, zda tento rozpočet rodina také skutečně dodrţuje. Graf č. 11 Finanční rozpočet agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost

51 Otázka č. 6 Debetní a kreditní karta Většina dotazovaných se s pojmy kreditní karta 70 a debetní karta 71 setkala a zná jejich význam. Celkem 40 osob (80,0 %) odpovědělo: Ano, znám rozdíl mezi debetní a kreditní kartou (viz tabulka č. 9 a graf č. 12). Platební karty se staly součástí našeho běţného ţivota. Tabulka č. 9 Debetní a kreditní karta Víte, jaký rozdíl je mezi debetní a kreditní kartou? Počet Počet v % Ano 40 80,0 Ne 8 16,0 Bez odpovědi 2 4,0 Součet ,0 Graf č. 12 Debetní a kreditní karta Víte, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? 8; 16,0 % 2; 4,0 % ano ne bez odpovědi 40; 80,0 % 70 ) Debetní karta je vydaná k osobnímu účtu, platíte vlastními penězi, vhodná pro výběry i platby. 71 ) Kreditní karta má vlastní úvěrový účet, utrácíte peníze banky, určená k platbám, není určena k výběrům. 51

52 U šetření agentury STEM/MARK vychází výsledek výrazně hůře (viz graf č. 13). O rozdílu mezi kartami ví celkem 57,0 % Graf č. 13 Debetní a kreditní karta agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost 2010 Otázka č. 7 Zkratka RPSN Obrázek č. 2 RPSN Zdroj: Dnešní finanční svět; Česká spořitelna 52

53 Co je RPSN 72 vědělo jen 10 % oslovených (viz tabulka č. 10 a graf č. 14) a celkem 4 jedinci (8,0 %) neuvedli ţádnou odpověď. RPSN, roční procentní sazba nákladů, by měla být lidem nástrojem (obrázek č. 2), který jim pomůţe jednoduše porovnat nabídky k uzavření půjčky, úvěru či hypotéky od různých firem. Celkem 36 osob (72 %) nevědělo, co znamená tato zkratka. Tabulka č. 10 Zkratka RPSN Víte, co znamená zkratka RPSN? Počet Počet v % Ano 10 20,0 Ne 36 72,0 Bez odpovědi 4 8,0 Součet ,0 Graf č. 14 Zkratka RPSN Víte, co znamená zkratka RPSN? 4; 8,0 % 10; 20,0 % ano ne 36; 72,0 % bez odpovědi 72 ) RPSN je roční procentní sazba nákladů, ukazatel, jak je úvěr skutečně drahý. Ukazuje skutečné roční náklady na půjčku. 53

54 Ve srovnání s agenturou STEM/MARK, co zkratka znamená ví celkem 32,0 % dotazovaných (viz graf č. 15). Zde neodpovědělo jen 5,0 % dotazovaných. Graf č. 15 Zkratka RPSN agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost 2010 Otázka č. 8 Zkratka p.m. a p.a. Označení úrokové sazby zkratkou p.m. 73 a zkratkou p.a. 74 nezná dle průzkumu na pracovním úřadě celkem 35 osob, coţ je 70,0 % dotazovaných (viz tabulka č. 11 a graf č. 16). Zde neodpovědělo největší mnoţství jedinců, celkem 6 z 50 dotazovaných, tedy 12,0 %. 73 ) P.a. (per annum) úroková sazba za rok. 74 ) P.m. (per mensem) úroková sazba za měsíc 54

55 Tabulka č. 11 Zkratka p.m. a p.a. Víte, co znamená zkratka p.m a p.a.? Počet Počet v % Ano 9 18,0 Ne 35 70,0 Bez odpovědi 6 12,0 Součet ,0 Graf č. 16 Zkratka p.m. a p.a. Víte, co znamená zkratka p.m. a p.a.? 35; 70,0% 6; 12,0 % ano ne bez odpovědi 9; 18,0 % Agentura STEM/MARK uvádí, ţe tuto zkratku zná celkem 35,0 % obyvatel, coţ je o 17,0 % více neţ oslovených na Úřadu práce (viz graf č. 17). 55

56 Graf č. 17 Zkratka p.m. a p.a. agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost 2010 Otázka č. 9 Rozhodčí doložka Dá se předpokládat, ţe 12 dotazovaných (24,0 % osob) ví, ţe rozhodčí doloţka 75 můţe být součástí smlouvy (viz tabulka č. 12 a graf č. 18). Zatímco 34 (74,0 %) dotázaných neví, co tento výraz znamená. Tabulka č. 12 Rozhodčí doloţka Víte, co znamená pojem rozhodčí doloţka? Počet Počet v % Ano 12 24,0 Ne 37 74,0 Bez odpovědi 1 2,0 Součet ,0 75 ) Rozhodčí doloţka je zvláštní ustanovení ve smlouvě, které říká, ţe s případným budoucím sporem půjdou její účastníci před rozhodce a ne ke klasickému státnímu soudu. 56

57 Graf č. 18 Rozhodní doloţka Víte, co znamená pojem rozhodčí doložka? 37; 74,0 % ano ne bez odpovědi 12; 24,0 % 1; 2,0 % V průzkumu agentury STEM/MARK celkem 83,0 % neví, co znamená pojem rozhodčí doloţka (viz graf č. 19). Tedy o 9,0 % více. Graf č. 19 Rozhodčí doloţka agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost

58 Otázka č. 10 Finanční rezerva Finanční rezervu pro případ ztráty příjmu si tvoří z osob v evidenci Úřadu práce v Benešově jen 10 osob, tedy 20,0 % dotazovaných (viz tabulka č. 13, graf č. 20), coţ je pětina z celkového počtu. Z dotazníkového šetření je patrné, ţe si lidé málo připouštějí moţnost ztráty zaměstnání. Tabulka č. 13 Finanční rezerva Tvoříte si finanční rezervu pro případ ztráty příjmu? Počet Počet v % Ano 10 20,0 Ne 37 74,0 Neví 3 6,0 Součet ,0 Graf č. 20 Finanční rezerva Tvoříte si finanční rezervu pro případ ztráty příjmu? 10; 20,0 % ano ne neví 37; 74,0 % 3; 6,0 % 58

59 V roce 2010 ČNB uvádí, ţe z celkové populace si tvoří rezervu pro případ ztráty příjmu 35,0 % dotazovaných (viz graf č. 21), coţ je o 15,0 % více. Dá se předpokládat, ţe osoby evidované na úřadu práce si ověřili skutečnost finanční rezervy a jejich odpovědi jsou více spolehlivé. Pokud osoby evidované na úřadu práce dostanou šanci tuto oblast svých domácích rezerv napravit, zřejmě můţeme brát tuto zkušenost jako formu vzdělávání ve finanční gramotnosti. Graf č. 21 Finanční rezerva agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost

60 Otázka č. 11 Schopnost pokrýt náklady Na otázku, jak dlouho jste schopni pokrýt vaše ţivotní náklady po ztrátě příjmu, odpovědělo nejvíce lidí, ţe po dobu jednoho měsíce aţ tří měsíců a to celkem 14 osob, tedy 28,0 % dotazovaných (viz tabulka č. 14 a graf č. 22). Po dobu více neţ půl roku odpovědělo 11 osob (22,0 %), většina těchto lidí si zároveň tvoří rezervu pro případ ztráty zaměstnání. Celkem 40 oslovených, tedy 90,0 % osob ví, jak dlouho by byli schopni pokrýt náklady po ztrátě zaměstnání. 16,0 % dotazovaných (8 osob) nepokryje své náklady ani jeden měsíc. Tabulka č. 14 Schopnost pokrýt náklady Jak dlouho jste schopni pokrýt vaše ţivotní náklady po ztrátě příjmů? Počet Počet v % Méně neţ měsíc 8 16,0 Měsíc aţ tři měsíce 14 28,0 Tři měsíce aţ půl roku 12 24,0 Více neţ půl roku 11 22,0 Neví 5 10,0 Součet ,0 60

61 Graf č. 22 Schopnost pokrýt náklady Jak dlouho jste schopni pokrýt vaše životní náklady po ztrátě příjmů? 11; 22,0 % 5; 10,0 % 8; 16,0 % méně neţ měsíc měsíc aţ tři měsíce tři měsíce aţ půl roku více neţ půl roku nevím 12; 24,0 % 14; 28,0 % Při srovnání s výzkumem STEM/MARK jsou výsledky shodné (viz graf č. 23). Graf č. 23 Schopnost pokrýt náklady agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost

62 Otázka č. 12 Rezervy na stáří Rezervu na stáří si vytváří celkem 44 (88,0 %) oslovených jedinců v evidenci uchazečů o zaměstnání (viz tabulka č. 15 a graf č. 24). Největší zastoupení v našem dotazníkovém šetření na Úřadě práce měli lidé nad 45 let. Tedy tato skupina mohla ovlivnit výsledek této odpovědi. Tabulka č. 15 Rezervy na stáří Vytváříte si rezervu na stáří? Počet Počet v % Ano 44 88,0 Ne 5 10,0 Neví 1 2,0 Součet ,0 Graf č. 24 Rezervy na stáří Vytváříte si rezervu na stáří? 44; 88,0 % ano ne neví 1; 2,0 % 5; 10,0 % 62

63 V porovnání s výzkumem agentury STEM/MARK vycházejí výsledky z Úřadu práce od uchazečů o zaměstnání mnohem lépe. Rezervu si tvoří o 28,0 % více lidí momentálně bez zaměstnání. Toto je jistě důsledek nejsilnější věkové skupiny (nad 45 let) v šetření na Úřadě práce, nad 45 let. Graf č. 25 Rezervy na stáří agentura STEM/MARK Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost 2010 Otázka č. 13 Doba evidence na Úřadu práce v Benešově Z oslovených účastníků šetření vyplývá, ţe nejdéle v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce v Benešově je skupina po dobu jeden měsíc aţ tři měsíce (viz tabulka č. 16 a graf č. 26). Coţ je celkem 15 osob, tedy 30,0 %. Celkem 16,0 % oslovených (8 osob) je v registru nezaměstnaných více neţ půl roku. Vzhledem k tomu, ţe podpora je vyplácena jen po dobu 5 měsíců, znamená to, ţe celkem 16,0 % respondentů je závislá jen na sociálních dávkách. 63

64 Tabulka č. 16 Doba evidence na Úřadu práce Jak dlouho jste v evidenci uchazečů o zaměstnání? Počet Počet v % Méně neţ měsíc 14 28,0 Měsíc aţ tři měsíce 15 30,0 Tři měsíce aţ půl roku 11 22,0 Více neţ půl roku 8 16,0 Neví 2 4,0 Součet ,0 Graf č. 26 Doba evidence na Úřadu práce agentura STEM/MARK Jak dlouho jste v evidenci uchazečů o zaměstnání? 8; 16,0 % 2; 4,0 % 14; 28,0 % méně neţ měsíc měsíc aţ tři měsíce tři měsíce aţ půl roku více neţ půl roku nevím 11; 22,0 % 15; 30,0 % 64

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro děti OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více