DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Základní dokumenty, z nichž školní plán environmentálního vzdělávání vychází, jsou: Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro život, 2007 VÝCHODISKA PRO STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH ZÁMĚRŮ Základní škola, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec je školou plně organizovanou. Součástí školy je i školní družina. V areálu školy se nachází rozsáhlé školní pozemky, skleník a včelín. Na školní zahradě byly vybudovány dvě učebny v přírodě. Pestrou, efektivní a názornou výuku umožňují interaktivní tabule. V dostupné vzdálenosti se nachází zámecký park Dačice. Silné stránky: viz. Dlouhodobá činnost školy v oblasti EVVO. Dále bylo na škole provedeno zateplení budovy a výměna oken, škola otevírá zájmové kroužky zaměřené na environmentální problematiku. Slabé stránky: velká vzdálenost do středisek ekologické výchovy, finanční náročnost, časová náročnost projektů, není vyučováno ekologické praktikum. Příležitosti: spolupráce s rodiči, spolupráce s dalšími organizacemi, využití přírodních podmínek Dačicka a okolí, využití zámeckého parku Dačice, využití kulturního dědictví v této oblasti, využití nabídky vzdělávacích seminářů. Ohrožení: demografický vývoj, finanční prostředky. VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY Cíle EVVO : Vést žáky k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí v lokálním i globálním rozměru.

2 Vést žáky k pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností. Poskytnout znalosti, dovednosti a pěstovat návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí. Učit žáky vnímat život jako nejvyšší hodnotu. Vést žáky k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů Vést žáky k pochopení a přijetí zásady trvale udržitelného rozvoje Vést žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. Dlouhodobé cíle školy v oblasti EVVO: Vytvoření moderního výukového prostředí pro žáky. Neustálé zlepšování celkové estetické úrovně školy. Vést žáky k zdravému životnímu styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví Vést žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Realizací ekologické výchovy chceme v souladu s ŠVP podpořit u žáků rozvoj a prohlubování těchto kompetencí: a) kompetence k učení Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, využívat naučené informace k diskuzím, podporujeme jejich samostatnost a tvořivost. Vedeme žáky k sebekontrole a sebehodnocení. b) kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

3 Předkládáme žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se environmentální problematiky c) kompetence komunikativní Učíme žáky obhajovat, argumentovat, prezentovat, vyjádřit svůj názor a zároveň poslouchat názor jiných a účinně se zapojit do diskuze. Vedeme žáky ke kvalitní spolupráci s ostatními. d) kompetence sociální a personální Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel, zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy. Chceme naučit žáky základům kooperace a týmové práce, projevit dostatek sebevědomí a nepodléhat nežádoucím vlivům skupiny. Vedeme žáka k zařazení do skupiny, kde se uplatní jako rovnocenný partner a účinně komunikuje uvnitř skupiny. e) kompetence občanské Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, historické a kulturní tradice, přičemž respektují odlišnosti jiných zemí, lidí a kultur. Klademe důraz na chápání ekologických souvislostí a environmentálních problémů, na chování v zájmu ochrany životního prostředí a přírody vůbec. Vedeme k prožitku, zodpovědnosti a případné pomoci. f) kompetence pracovní Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. Vedeme žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví. Vyžadujeme zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení práce. Vedeme žáky k osvojování si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou.

4 Učíme žáky odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí REALIZACE Pro naplnění dlouhodobých cílů vypracovává koordinátor EVVO plán environmentální výchovy pro daný školní rok. Na konci školního roku plán vyhodnocuje a na jeho základě vytváří plán na další školní rok. Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do jednotlivých vzdělávacích oborů viz. ŠVP. Dlouhodobé činnosti školy v oblasti EVVO: V areálu školy je ve spolupráci s firmou A.S.A. Dačice prováděna separace produkovaného odpadu. Do plastových kontejnerů v areálu školy jsou odkládány PET lahve a papírový odpad, nebezpečné složky odpadu jsou předávány přímo pracovníkům firmy A.S.A. Dačice. V rámci školní zahrady byly vybudovány dvě učebny v přírodě, které slouží pro potřeby výuky, školní družiny i k odpočinku. V areálu školní zahrady bylo také zřízeno arboretum dřeviny byly opatřeny destičkami vyrobenými žáky v hodinách pracovních činností a popsány českými a latinskými názvy. V současné době je ale nutné obnovení některých destiček a rozšíření arboreta. Na školní zahradě byly také rozestavěny naučné tabule, které mají v budoucí době sloužit jako motivační pomůcky při hodinách přírodopisu a zdroj informací pro žáky i v hodinách volna. Nutné je vytvořit plakáty s přírodovědnou a ekologickou tématikou, které se na tabule vyvěsí.

5 Po rekonstrukci šaten a po úpravě vstupních prostor do areálu školy je žákům umožněno bezpečné uložení cyklistických kol. S pravidly silničního provozu jsou žáci průběžně seznamováni, na jaře se každoročně účastní dopravní soutěže. V rámci zdravého životního stylu jsou v budově školy automaty na pití. Odebíráme také dotované mléko a prodáváme müsli tyčinky a cereální sušenky. Toto zajišťuje paní Kupcová, vychovatelka školní družiny. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy žáci 1. stupně dostávají dvakrát týdně čerstvou zeleninu a ovoce. Zároveň jsou také informováni o zdravém životním stylu. Tuto činnost zajišťuje paní učitelka Chvojsíková. V rámci zdravého pohybu se v případě vhodných sněhových podmínek pořádají lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. tříd. Se zdravým životním stylem se žáci seznamují během Dne zdraví. Pravidelně se navštěvuje hasičská záchranná stanice. Žáci se zapojují do akcí zaměřených na třídění odpadu (např. Zasypaná ulice ) Využíváme výuku formou lesní pedagogiky. Každoročně navštěvují žáci 5. Tříd planetárium v Českých Budějovicích. Vztah ke zvířatům a přírodě podporuje včelařský kroužek. Každoročně jsou pořádány přednášky o dospívání pro děvčata 6. Tříd a besedy o škodlivosti kouření a nebezpečí drog pro žáky druhého stupně. Už několikrát jsme se zúčastnili filmových projekcí pořádaných agenturou Pohodáři. V souvislosti s oslavami Dne Země se pro žáky připravují zajímavé ekologické programy (pro nejmenší sportovní soutěže, návštěva lesa za odborného doprovodu, pro starší návštěva čističky odpadních vod, větrné elektrárny, firmy A.S.A. Dačice, výroba ekologického materiálu atd.) V hodinách Př, Z, Ch jsou žáci neustále seznamováni s problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska. Navštěvujeme ZOO v Jihlavě. Navštěvuje nás pan Hořák ze záchranné stanice. Žáci se zapojují do akcí zaměřených na třídění odpadu (např. Zasypaná ulice)

6 Na Den dětí se za pomoci starších žáků chystá program pro nejmenší a MŠ v podobě sportovních her a přírodovědných soutěží. Škola je zapojena do mezinárodního projektu GLOBE. Využíváme nabídek v rámci našeho regionu, např. výstav pořádaných MMaG Dačice. Snažíme se využívat nabídek středisek ekologické výchovy nabízejících rozmanité výukové programy pro třídní kolektivy. Žáci se celoročně starají o bohatou zeleň v prostorách školní budovy i v areálu školní zahrady. Při práci na školním pozemku, ve skleníku i v pařeništích pěstují žáci rostliny vhodné pro potřebu výuky v hodinách přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činnostech. Biomasa ze školní zahrady se průběžně ukládá na kompost na školním pozemku, který na podzim slouží jako hnojivo a dále jako zdroj kvalitní půdy pro další pěstování. Realizace EVVO v zájmové činnosti: Cíle environmentální výchovy jsou naplňovány realizací aktivit v rámci školních kroužků (Globe, Včelařský, Zdravotnický, Fotografický, Sportovní hry), popřípadě ve školní družině. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Doplnění odpovídající kvalifikace koordinátorovi EVVO. Podle možností zajišťovat vzdělávání pedagogů v rámci aktivit vzdělávacích institucí a ekologických organizací nabízejících vzdělání v oblasti EVVO. Materiální zajištění: Zajistit odpovídající materiální vybavení pro realizaci EVVO (PC, interaktivní tabule, učební pomůcky, učebnice, pracovní listy atd.) Upravit školní zahradu k pravidelnému využívání a možnosti realizace environmentální výchovy. Možnost využití zámeckého parku v Dačicích. Spolupráce školy s dalšími subjekty: Spolupracovat s rodiči žáků, s městem Dačice, s centry ekologické výchovy a osvěty, s LČR, s Hasičským sborem Dačice. Navštěvovat botanické a zoologické zahrady. Spolupracovat s panem Hořákem ze záchranné stanice. Navštívit meteorologickou stanici v Kostelní Myslové a další podobná zařízení. 29. srpna 2011 Vypracovala: Mgr. Stanislava Dvořáková (koordinátorka EVVO)

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Klíč pro střední vzdělávání s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 2. Identifikační údaje str. 4 3. Charakteristika školy str. 5 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 5 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 5 2. 2. 1. Materiální,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE. Čechtice. č. j: Platné pro IZO: 102 002 258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE. Čechtice. č. j: Platné pro IZO: 102 002 258 Na Lázni 335, 257 65 Čechtice IČO: 70996890 REDIZO: 600041981 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE Název programu: Školní vzdělávací program Čechtice Platné pro IZO: 102 002 258 113 000 081

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A M I M O Ň, M Í R O V Á 8 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více