HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011."

Transkript

1 HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. ZPRACOVALA ZDENKA FRANTOVÁ. PROJEDNÁNO NA PORADĚ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY DNE

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Mateřská škola Libčice n.vlt., okres Praha - západ Adresa školy Chýnovská 367 Libčice nad Vltavou IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol Ano Název zřizovatele Město Libčice nad Vltavou Součásti školy Mateřská škola Školní jídelna IZO ředitelství Ředitelka MŠ Zdenka Frantová 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 117 Školní jídelna 140

3 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2. Personální údaje věk muži ženy celkem let let let 6 6 celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje celkem kvalifikaci učitelka mateřské školy celkem Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 4 do 10 let 2 do 15 let 2 do 20 let 2 nad 20 let 5 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 2 Komentář ředitele školy Kolektiv školy je stabilizovaný.příchody a odchody vznikly odchodem p.učitelky,která měla kvalifikaci na ZŠ a p.učitelky,která odešla do důchodu.

4 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Celkový rozvoj osobnosti,osobnostně orintovaný Platnost od: upraven Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím Sídlo školy: programu MŠ Libčice n.vlt., okres Praha zálpad Zřizovatel školy: Město Libčice nad Vltavou Ředitelka a zpracovatel vzděl. progr.: Zdenka Frantová Obecná charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní.dvě oddělení je heterogenní,tři oddělení jsou homogenní.mš je obklopena velkou zahradou a vlastní dvě dětská hřiště.vyuţívat můţe i oranţové hřiště,které s MŠ přímo sousedí.třídy jsou světlé,poměrně prostorné,vybavené kontejnerovým nábytkem.veškeré hračky a pomůcky jsou dětem dobře dostupné. Anotace vzdělávacího programu Popis organizace výchovy a vzdělávání dětí 2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán Konkrétní podoba vzdělávacího obsahu Filosofií naší školy a hlavním dlouhodobým cílem je všestranný rozvoj předškolního dítěte cestou přirozené výchovy, s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí, jejich moţnosti, zájmy a potřeby.ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj hudebního a výtvarného cítění a vnímání, rozvoj pohybových dovedností a vytváření kladného vztahu dětí k přírodě se zaměření na ekologii (environmentální vzdělávání). Děti jsou přijímány do MŠ podle Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ v Libčicích n.vlt. MŠ je pětitřídní a jsou zde zařazovány děti zpravidla ve věku 3 6 let. Maximální počet dětí ve třídě je 25. V průběhu dne se střídají spontánní i řízené aktivit, s dětmi pracujeme individuálně, skupinově i frontální metodou (se všemi dětmi). Organizujeme pro děti hodně nadstandardních akcí a činností (krouţky, výlety, divadla, ), které zabezpečují pedagogické pracovnice nebo odborně vzdělané lektorky. Vzdělávací obsah ŠVP je rozvrţen do 4 témat, které mají 2 4 podtémata. V kaţdém tématu (podtématu) směřujeme k plnění vzdělávacích

5 Časový plán 3. Popis ostatních podmínek vzdělávání Ostatní podmínky vzdělávání 4. Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy Evaluační systém cílů a kompetencí (tj. čeho by měly děti dosáhnou před vstupem do školy), které jsme si stanovili v ŠVP. Rozvrţení učiva je plánováno na jeden školní rok. Ţivotospráva dětí dětem je podávána plnohodnotná a vyváţená strava, je zaveden pitný reţim, je dodrţován pravidelní denní rytmus a řád, děti jsou dostatečně dlouho venku, V MŠ jsou dodrţovány všechny bezpečnostní i hygienické podmínky. Po materiální stránce je MŠ zajištěna velmi dobře. Psychosociální, pedagogické a personální podmínky- všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. S dětmi pracují kvalifikované pedagogické pracovnice (učitelka,která nemá vzdělání pro předškolní zařízení si ho dodělává) a v r 2011 by měla být plná kvalifikovanost.ostatní provoz zajišťují uklizečky,kuchařky,ved,šk,jídelny a správce. Spolupráce s rodiči i dalšími institucemi je na dobré úrovni. - Hodnocení naplňování cílů programu, hodnocení funkčnosti ŠVP a TVP, hodnocení návaznosti ŠVP na RPV PV pedagog. rady. - Kaţdodenní hodnocení vzděl. práce pedagog. pracovnic kvalita podmínek vzdělávání. - Vedení diagnostických záznamů o dětech. - Hospitace - Kontroly provozních zaměstnanců. - Pracovní porady - Hodnocení dalšího vzdělávání pedagog. pracovnic. - Evaluační dotazníky. Komentář ředitele školy Výchovně vzdělávací program byl v loňském školním roce rozpracován podrobněji a podle připomínek ČŠI.Učitelkám zatím tato forma vyhovuje.poznatkové okruhy bezprostředně souvisejí s přirozeným ţivotem a konkrétním prostředím dětí, jsou dostatečně široké a nesvazující. Zaměřuje se na celkový rozvoj osobnosti a je osobnostně orientovaný. Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je vytvoření přátelské a radostné atmosféry. Školní vzdělávací program je rozpracováván do třídních programů, které jiţ vychází z konkrétního sloţení a charakteristiky jednotlivých tříd.

6 Počty dětí 4.1 Počty dětí školy třída počet z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu celkem Děti přijaté ve školním roce 2007/2008 Počet přijatých počet dětí ukončilo počet odkladů Děti cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet dětí 0 0 počet dětí celkem 0 0 Komentář ředitele školy Kapacita MŠ 117 dětí je plně dostačující. Při zápisu byly přijaty všechny místní děti s trvalým bydlištěm.

7 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 12 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli školního vzdělávacího programu přiměřenost cílů věku a individ. potřebám dětí ve sledované činnosti Návaznost na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání prostředí vzhledem k cílům a činnostem účelnost vyuţití her, pomůcek, popř. didaktické techniky Formy a metody sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového poznávání, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora dění a jako zdroje informací vhodná forma kladení otázek + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

8 respektování individuálního tempa, moţnost relaxace dětí Motivace dětí dostatečná aktivita a zájem dětí osobní příklad pedagoga návaznost na konkrétní osobní proţitek, poznatek vliv kladného hodnocení na motivaci dětí Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi uč. a dětmi i mezi dětmi navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru dítěte, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelek a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností dětí Hodnocení dětí věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností dětí při hodnocení vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení dětí ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení dítěte učitelkou 5.3 Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci předškolního vzdělávání) 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné drţení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou(lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo(pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojením se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běţnými předměty denní potřeby 2. Dítě a jeho psychika 2.1Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky vysoká střední nízká

9 Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno 2.2 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrţí pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité(podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je vyuţije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2.3 Sebepojetí,city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své moţnosti(silné a slabé stránky) Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Proţívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové proţitky Proţívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své proţitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací 3. Dítě a ten druhý Naváţe kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běţným projevům emocí a nálad Navazuje a udrţuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává

10 stejná práva druhým a respektu je Chápe ţe osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného souţití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte(ubliţování, poniţování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi.případě potřeby poţádá o pomoc 4. Dítě a společnost Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běţným neverbálním projevům citových proţitků a nálad druhých Dodrţuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uvědomuje si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování, ţe se mohou chovat neočekávaně a tím ohroţovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými dovednostmi, technikami, materiály 5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běţné činnosti a poţadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí můţe setkat Má povědomí o širším společenském, věcném,přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu ţivotního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní ţivotní prostředí(dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a ţivočichy) Komentář ředitele školy: Vzdělávání probíhá v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při hospitacích uč. zvolily přiměřené vzděl. cíle i vhodné formy a metody práce s dětmi. Věkové a individuální zvláštnosti a potřeby dětí byly respektovány. Jazyková a řečová úroveň dětí je stále na horší úrovni, proto je třeba se na tuto oblast více zaměřit. V oblasti dítě a ten druhý je třeba nenásilnou formou děti usměrňovat a vést je k respektování potřeb druhých dětí a být vzájemně ohleduplní.

11 Klima ve třídách bylo příznivé a komunikace mezi učitelkami a dětmi byla nenásilná. Hodnocení dětí bylo převáţně kladné a povzbudivé. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pojmenování výchozího stavu: Ředitelka i učitelky mateřské školy mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících.dvě učitelky si toto vzdělání doplňují, z toho jedna ho zdárně ukončila v květnu 2011 a druhá bude ukončovat v září Podrobný rozpis účasti na vzdělávacích akcích viz.příloha Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání probíhalo formou samostudia: - odborné knihy a časopisy (Rodina a škola, Učitelské noviny, Informatorium,...). - BOZP a ochrana zdraví - Tvorba třídního programu - Vnitřní směrnice a předpisy - Poţární ochrana V průběhu roku docházelo k odborným konzultacím mezi ředitelkami okolních mateřských škol (Kralupy n.vlt., Velké Přílepy,Dolany,, ). Komentář ředitele školy: Pedagog. pracovnice se vzdělávaly dle moţností školy v oblasti řídící, pedagogicko-psychologické i vzdělávací. V příštím školním roce budou všechny zaměstnankyně plně vyuţívat nabídek akreditovaných vzdělávacích center a zúčastňovat se vzdělávacích akcí a cyklů a individuelně se věnovat samostudiu.

12 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet Počty děti a ped. pracovníci Standard ICT - počítače Skutečnost - počítače Plán - počítače Počet dětí Počet pedagogických pracovníků 7 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Poznámka: Dle standardu ICT pro MŠ jsou určeny minimálně 4 pracovní stanice na 100 dětí. 7.2 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 3 Novější vyhovuje standardu ICT Připojení k internetu služba hodnota standard skutečnost plán ICT Místo pro připojení pracovní stanice nebo notebooku pracovna ředitelky pracovna ved.šk,jídelny Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT Datový projektor Jiná digitální projekční technika Tiskárny Skener Digitální fotoaparát Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard skutečnost plán

13 ICT Z Základní uţivatelské znalosti Komentář ředitele školy: Vybavení počítači pro děti je dostačující.programy jsou velmi dobré. 8.1 Zájmové aktivity 8. Zájmové aktivity MŠ Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka Angličtina pro předškoláčky 34 1 Předhuhební výchova 15 1 Dramatický krouţek 10 1 Předtaneční dětí Materiálně technické vybavení pro zájmové aktivity Prostory tříd a zahrady Pro zájmové krouţky se vyuţívá prostor třídy a zahrada. Komentář ředitele školy: Zájmové aktivity si rodiče platí samy. O zájmové aktivity mají rodiče velký zájem. 9.1 Akce školy 9. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže ) Září Říjen Listopad Prosinec Leden - beseda s dětskou lékařkou - divadlo Úsměv pohádka o pejskovi a kočičce - divadlo Lampion Kladno Špalíček pohádek - fotograf - divadlo Lampion Mach a Śebestová - Planetárium O rozpůlené hvězdě - divadlo v Dlouhé Myška z bříška - Mikulášská nadílka s Mikulášem a čertem - Vánoční besídka pro rodiče v MŠ - vánoční nadílka v MŠ s dárečky v klubu seniorů - návštěva 1. třídy ZŠ Libčice -Planetárium Anička a nebešťanek

14 - Divadlo v Dlouhé Kvak a Ţbluňk Únor Březen Duben Květen Červen - karneval v MŠ - dílna k masopustu - divadlo v Dlouhé Praha Kdyby prase mělo křídla - Bublinkové vystoupení v MŠ - Morena - ekologické hry ve spolupráci se ZŠ -koncert v ZUŠ - V malovaném vajíčku pásmo s jarní tematikou -výlet do ZOO -školka v přírodě Český ráj - oslava MDD soutěţe s odměnami - výlet do historické vesničky Ostrá - prázdninové zpívání s Jiřím Helekalem - výlet na Máslovice, táborák, přespání v MŠ - pasování na školáky 9.2 Účast na soutěžích: Nebyla. Komentář ředitele školy: Nabídka akcí je bohatá,na mnohých akcích byla nutná spolupráce všech zaměstnanců MŠ

15 10. Prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Formy a metody působení na děti, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností Uplatňování metod umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí komentář Prolíná se všemi činnostmi ŠVP se touto problematikou zabývá v kapitole Ozdravný systém Podpora zdraví v MŠ Individuální i skupinové rozhovory s dětmi, pohádky a dětské příběhy, divadelní představení, koncerty pro děti, soutěţe, Spontánní i řízené pohybové činnosti vedou děti k získání většího zájmu o sport a tím dávají předpoklad pro zvolení sportovních aktivit i při nástupu do ZŠ. Jde o smysluplné vyuţití volného času dětí. Individuelní práce s ohroţenými dětmi. Komentář ředitele školy: Zatím jsme ţádné patologické jevy neřešili, spíše se zabýváme prevencí těchto jevů. Snaţíme se předcházet náznakům šikany mezi dětmi, vandalizmu (záměrnému ničení hraček, ) a násilnému chování. Nabízíme jako prevenci dětem dostatek sportovního vyţití (řízené i spontánní sportovní činnosti), aby se mohly pozitivně seberealizovat, zaţít pocit úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program environmentálního vzdělávání Školní vzdělávací program Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých částech ŠVP Pojmy vztah člověka k prostředí, udrţitelný rozvoj jsou nezbytnými znalostmi při naplňování klíčových kompetencí Organizace environmetálního vzdělávání Řízené i spontánní činnosti se zaměřením na envir. vzděl., vztah člověka k ţivé i neţivé přírodě a k prostředí ve kterém ţije. Spolupráce školy s rodinou Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) komentář Problematikou se zabývá několik témat (podtémat) v průběhu celého škol. roku. Škola má dostatek pomůcek k této problematice. Umístění MŠ poskytuje dostatek moţností k organizování vycházek a výletů do okolní přírody. Papírový sběr odvoz do sběrných surovin. Snaţíme se třídit papír, biologický odpad a plasty.

16 Komentář ředitele školy: Při práci s dětmi jsme zjistili, ţe mají velké znalosti v oblasti vztahu člověka k přírodě a k prostředí, ve kterém ţijí. Tyto znalosti je však třeba dále prohlubovat a rozvíjet.mateřská škola je členem v celostátní síti Mrkvička,usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy Počet úrazů 12. Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Během pobytu v MŠ při pobytu venku 4 Výuka plavání 0 Výlety a exkurze Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Problematikou jsme se zabývali na pedagog. poradě zhodnocení proč došlo k úrazům, jestli se jim dalo předejít, častěji poučovat děti, zhodnocení vnitřních směrnic a pokynů k BOZP, zhodnocení bezpečnosti vybavení MŠ a zahrady, kontrola proběhlých revizí, Komentář ředitele školy: Přestoţe bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále musí zůstat problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy. Zejména je potřeba se zaměřit na prevenci úrazů, vytipovávat místa a činnosti, kdy je ohroţení dětí největší, a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření Formy spolupráce 13. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Výtvarné dílny Výstava v městské knihovně Zapojení rod. do vzděl. práce komentář 1x třídní schůzka,konzultace dle potřeb. 3x ročně besídky pro rodiče (vystoupení dětí), na MDD odpoledne společná akce pro rodiče a děti. Společná akce učitelek,dětí a rodičů Seznámení s pracemi dětí. Rodiče mohou podávat různé náměty a návrhy

17 pro práci s dětmi. Rodiče poskytují různé učební pomůcky a potřeby, Komentář ředitele školy: Na třídní schůzce se projednávají organizační záleţitosti provozu MŠ, rodiče jsou předběţně informováni o dění ve škole, o akcích a zájmových krouţcích v MŠ. Probírají se dotazy a připomínky rodičů. Rodiče se seznamují s pracemi dětí v dětské šatně a s tím co se děti v MŠ naučily na besídkách. Rodiče mohou pobývat v MŠ při adaptaci svého dítěte na MŠ. Průběţně jsou rodiče informováni o dění v MŠ pomocí nástěnek. Pedagogické pracovnice poskytují dle zájmu individuální konzultace rodičům. 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 14.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stíţnosti Stěţovatel Stíţnost vyřídil Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stíţnosti Stěţovatel Stíţnost vyřídil Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stíţnosti Stěţovatel Stíţnost vyřídil Komentář ředitele školy: Ve školním roce 2010/2011nebyly podány ţádné stíţnosti.

18 15. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň zahrada MŠ vybavení učebními pomůckami, hračkami, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. komentář Budova je po rekonstrukci, celkovém zateplení a výměně oken.byla rozšířena o další třídu a prostorově MŠ odpovídá maximálnímu počtu 117 dětí. Prostory jsou čisté a mají poměrně vysokou estetickou úroveň. Zahrada je velmi dobře vybavena dětským zahradním vybavením, které prochází kaţdý rok revizí. Vyměnily se téměř všechny herní prvky Zbývá oprava oplocení a ohrazení pískoviště. Vybavenost MŠ je velmi dobrá. Učební pomůcky i hračky se neustále obměňují a doplňují. Při pohybových činnostech vyuţíváme různé tělovýchovné nářadí jsou to například ţebřiny, švédská bedna, lavička, kladinka, trampolína, odrazový můstek, několik sad na zhotovení překáţkových drah, K hudebním činnostem vyuţíváme klavír, kytaru, flétnu, rytmické hud. nástroje, Ve třídách jsou počítače pro děti. MŠ je také vybavena televizí, videopřehrávačem, radiomagnetofony s CD přehrávačem, DVD, Komentář ředitele školy: Budova je ve vyhovujícím stavu. Kapacita MŠ v současné plně vyhovuje potřebám obce. Vybavenost MŠ je velmi dobrá. Nevyhovující jsou prostory šaten,které jsou malé,ale není moţné řešení.nutná je oprava skladových prostor za zadní budovou. 16. Česká školní inspekce.ve školním roce na MŠ kontrola ČŠI nebyla.

19 17. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 17.1 Dotace na provoz MŠ poskytnutá od obce na rok 2010 příloha č. 1 Výsledek hospodaření 17.2 Dotace od státu příloha č. 2 (Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu v roce 2010). Komentář ředitele školy Finanční dotace od zřizovatele zřizovatel schválil čerpání dotace k bez připomínek viz rozpočet MŠ k Dotace ze státního rozpočtu poskytnutá MŠ byla vyčerpána celá.

20 18. Závěr (plnění cílů školy) 1. Základní údaje o škole. 2. Personální údaje Kolektiv školy je stabilizovaný a jiţ téměř celý plně kvalifikovaný. 3. Vzdělávací program školy Mateřská škola pracovala v tomto škol. roce s podrobněji rozpracovaným ŠVP.Program je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte,jeho socializaci a individuelní potřeby.podrobněji je rozpracováván v třídních programech,které vycházejí z charakteristiky jednotlivých tříd. 4. Počty dětí Kapacita MŠ 117dětí je plná ale jiţ dostačující. Při zápisu byly přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm. 5. Průběh a výsledky vzdělávání Vzdělávání probíhá v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při hospitacích uč. zvolily přiměřené vzděl. cíle i vhodné formy a metody práce s dětmi. Věkové a individuální zvláštnosti a potřeby dětí byly respektovány. Jazyková a řečová úroveň dětí je na horší úrovni, proto je třeba se na tuto oblast více zaměřit. V oblasti dítě a ten druhý je třeba nenásilnou formou děti usměrňovat a vést je k respektování potřeb druhých dětí a být vzájemně ohleduplní. Klima ve třídách bylo příznivé a komunikace mezi učitelkami a dětmi byla nenásilná. Hodnocení dětí bylo převáţně kladné a povzbudivé. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagog. pracovnice se vzdělávaly dle moţností školy v oblasti řídící, pedagogicko-psychologické i vzdělávací.. Pracovnice mají zájem se dále ve svém oboru vzdělávat a vyuţívat nabídek různých akreditovaných vzdělávacích center a individuelně se věnovat samostudiu 7. ICT standard a plán Vybavení počítači je dostačující. 8. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV Zájmové aktivity si rodiče platí samy. O zájmové aktivity mají rodiče velký zájem. 9. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) Nabídka aktivit byla bohatá. Na mnohých akcích byla nutná spolupráce všech zaměstnanců MŠ. 10 Prevence sociálně patologických jevů Zatím jsme ţádné patologické jevy neřešili, spíše se zabýváme prevencí těchto jevů. Snaţíme se předcházet náznakům šikany mezi dětmi, vandalizmu (záměrnému ničení hraček, ) a násilnému chování. Nabízíme jako prevenci dětem dostatek sportovního vyţití (řízené i spontánní sportovní činnosti), aby se mohly pozitivně seberealizovat, zaţít pocit úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu.

21 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Při práci s dětmi jsme zjistili, ţe mají velké znalosti v oblasti vztahu člověka k přírodě a k prostředí ve kterém ţijí. Tyto znalosti je však třeba dále prohlubovat a rozvíjet.mateřská škola je zapojena do celostátní sítě Mrkvička. 12. Prevence rizik a školní úrazy Přestoţe bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále musí zůstat problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy. Zejména je potřeba se zaměřit na prevenci úrazů, vytipovávat místa a činnosti, kdy je ohroţení dětí největší, a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření. 13. Spolupráce školy s rodiči Na třídní schůzce se projednávají organizační záleţitosti provozu MŠ, rodiče jsou předběţně informováni o dění ve škole, o akcích a zájmových krouţcích v MŠ. Probírají se dotazy a připomínky rodičů. Rodiče se seznamují s pracemi dětí v dětské šatně a s tím co se děti v MŠ naučily na besídkách. Rodiče mohou pobývat v MŠ při adaptaci svého dítěte na MŠ. Průběţně jsou rodiče informováni o dění v MŠ pomocí nástěnek v šatně školy Pedagogické pracovnice poskytují dle zájmu individuální konzultace rodičům.k větší informovanosti slouţí i nové internetové stránky. Spolupráce s rodiči se velmi zlepšila,osvědčily se především výtvarné dílny. 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2010/2011 nebyly podány ţádné stíţnosti. 15. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Budova je ve vyhovujícím stavu. Kapacita MŠ v současné době stačí potřebám obce. Vybavenost MŠ je velmi dobrá. Vybavení na zahradě je nové,nutno je provést opravu oplocení a ohrazení pískoviště. 16. Česká školní inspekce v r na MŠ nebyla 17. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Finanční dotace od zřizovatele zřizovatel schválil čerpání dotace k bez připomínek. Dotace ze státního rozpočtu poskytnutá MŠ byla vyčerpána celá.

22

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok 2012-2013 o hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 30.8.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ Školní rok: 2010-2011 Zpracovatel: Kovalská Monika 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více