Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci"

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Helena Kolibová Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci Autor: Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 65 Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem... 4 Rychlý náhled studijního materiálu Kvalifikační práce, vymezení pojmů Cíl práce Důležité pojmy a procesy Využití a výběr metod Téma a zadání práce Téma práce a jeho volba Zadání práce Struktura bakalářské nebo diplomové práce Formální úprava BP a DP Jazyk práce Tabulky Vzorce, interpunkce Grafy, diagramy a obrázky Části a formální náležitosti práce Pracovní text a jeho revize Práce s prameny a odbornou literaturou Odborná literatura a její druhy Bibliografická citace Způsoby odkazování citování informačních zdrojů Odkazování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání ( Harvardský styl ) Odkazování pomocí průběžných odkazů Co patří do seznamu literatury Hodnocení bakalářské a diplomové práce a zveřejňování a ukládání BP a DP Hodnocení BP a DP a obhajoba práce Obhajoba Příprava a prezentace vystoupení studenta u obhajoby Nejčastější nedostatky kvalifikačních prací Zveřejňování a ukládání BP a DP Závěr Použitá literatura a zdroje Přílohy /65

4 1 Úvodem Studijní opora Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci je koncipována jako metodická pomůcka pro studenty bakalářské a magisterské formy studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Snaží se ve stručné a hlavně přehledné podobě předložit a sumarizovat v jednom metodickém materiálu studijní opory klíčové požadavky, kladené na podobu kvalifikačních prací na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity a představit požadované formální náležitosti pro úspěšnou realizaci kvalifikačních prací studentů. Autorský přístup u psaní opory Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci je ovlivněn skutečností, že se studijní opora liší od ostatních svého druhu. Základem pro koncipování předloženého metodického materiálu jsou jak obecné zvyklosti, soustředěné v monografiích na dané téma, které najdete jak v seznamu literatury, tak i v části Pro zájemce na konci každé kapitoly, příklady dobré praxe bakalářských a diplomových prací (které autorka vedla) a především pokyny a platná směrnice děkana fakulty a vedoucích ústavů. Metodické pokyny soustředěné ve studijní opoře sledují širší záběr přínosu pro cílové skupiny příjemců. Informace jsou určeny zejména studentům, ale i vedoucím kvalifikačních bakalářských a diplomových prací, vyučujícím v kurzu diplomový seminář a také oponentům bakalářských a diplomových prací, kteří jsou ve značné míře odborníky z praxe a mají cenný praktický pohled na vybrané téma kvalifikační práce. Text je uspořádán tak, aby odpovídal jednotlivým krokům při zpracování diplomové práce - od zadání tématu, sestavení osnovy práce, popisu struktury kvalifikační práce a požadavky na její formální úpravu při psaní vlastního textu. Velká pozornost je věnována práci s odbornou literaturou, včetně nároků a formy bibliografické citace. Své místo ve studijní opoře má i prezentace požadavků na hodnocení kvalifikační práce ze strany vedoucí práce i oponenta. V závěrečných pasážích naleznete informace o struktuře obhajoby kvalifikační práce a pár rad k její prezentaci. Uvedeme i nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracech. Při vytváření kvalifikační práce musí student sledovat řadu věcí, plnit mozaiku úkolů a formálních náležitostí včetně dodržování časového harmonogramu. Postup od zadání po 4

5 obhajobu kvalifikační práce ho nutí nejen dělat správné věci, ale je důležité nevynakládat námahu zbytečně, a proto je zapotřebí dělat věci správně. Tj. volit doporučený postup a využit vzdělávací příležitost. Při dodržování metodických zásad studijní opory lze předpokládat, že dojde ke konzistentnímu souladu a návaznosti projektových činností, jejichž výsledkem bude přijetí a úspěšná obhajoba Vaší kvalifikační práce. 5

6 Rychlý náhled studijního materiálu Studijní opora věnovaná otázkám psaní bakalářské nebo diplomové práce, ustanovením o její formální úpravě a struktuře obsahové složky, je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Kvalifikační práce (BP a DP) jsou nedílnou součástí studia, tvoří důležitou část státních závěrečných zkoušek a absolutoria. Student zpracováním kvalifikační práce prokazuje, že dovede aplikovat vědomosti a znalosti nabyté studiem v praxi. Ze strany školy je kladen důraz na to, aby závěrečné práce byly původním autorským dílem, výsledkem tvůrčí činnosti autora. Jako celek by neměly být kompilací, pokud zadání kompilaci přímo nevyžaduje. Rady a doporučení nepotřebují jen začátečníci, je však pravda, a to zejména u vytváření písemných statí, potažmo kvalifikačních prací, že se praktickými pokusy tříbí dovednosti studenta prezentovat svůj názor a systematicky analyzovat data s využitím nejrůznějších forem vědeckých postupů. Studijní opora neusiluje o prvoplánové uchopení problematiky v podobě detailní znalosti normy, tj. znalosti, formálních náležitostí a postupů, proto Vás výklad povede k vnímání uplatněné strategie, úpravy a struktury požadavků na kvalifikační práci a jejich souvislostí, kterou je třeba akceptovat jak v přípravné, realizační a závěrečné etapě psaní. Pochopení klíčových požadavků a norem při vytváření vědeckého textu má vytvořit informační základ pro zpracování a úspěšnou obhajobu kvalifikačních prací. Součástí adekvátního postupu je dodržování citační etiky, proto studijní opora vychází mimo jiných textů, které jsou uvedeny v seznamu zdrojů a literatury z metodického pokynu děkana FVP SU v Opavě, jež byl vydán v zájmu potírání plagiátorství na FVP a stanovil pravidla pro využívání informačních zdrojů při přípravě BP a DP na FVP SU podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Studijní opora má 8 kapitol a přílohy, které v praktickém příkladu ukazují formální náležitosti klíčových částí kvalifikačních prací. 6

7 Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiálu Budete umět: Uspořádat svou BP nebo DP v souladu s předepsanými požadavky na formální i obsahovou stránku kvalifikačních prací. Odhadnout předpokládanou náplň a náročnost kroků při zpracování formálních náležitostí kvalifikační práce. Získáte: Přehled, jak se orientovat v základních zdrojích dat a kde hledat informace o vytváření bakalářské a diplomové práci. Představu o pravidlech vědecké etiky, podobě citační normy a bibliografických záznamů. Informaci o nejčastějších nedostatcích kvalifikačních prací, kterých se tak můžete vyvarovat. Budete schopni: Na základě uvedených praktických příkladů citovat požadovaným způsobem literaturu a sestavovat seznam zdrojů podle pravidel bibliografických záznamů platných pro tištěné zdroje i elektronické dokumenty. Uvádět požadovaným způsobem tabulky, vzorce, grafy, obrázky, diagramy apod. v textu kvalifikační práce nebo jako součást jejich příloh. Lépe porozumět skladbě a podobě kvalifikačních prací. 7

8 Průvodcem studiem: Studijní opora předkládá návod a popisuje sled postupových kroků, které by mohly usnadnit naplňování studijních povinností při zpracovávání kvalifikační práce na bakalářské nebo magisterské úrovni. Každá kapitola je strukturovaná. Kromě úvodních cílů kapitoly (budete umět, získáte, budete schopni), klíčových slov Vám v orientaci výkladu pomohou části Rychlý náhled kapitoly, Průvodce studiem kapitoly a Souhrn kapitoly. V některých kapitolách je text doplněn o úkol k zamyšlení a v části Pro zájemce je uveden některý další titul, který je schopen nabídnout více informací a může rozšířit požadovanou stručnost výkladu v této studijní opoře o další podrobnější detaily. Sled kapitol odpovídá doporučované logice postupu studenta: Úvod. Kvalifikační práce, vymezení pojmů. Téma a zadání práce. Struktura bakalářské a diplomové práce. Práce s prameny a odbornou literaturou. Hodnocení práce bakalářské a diplomové práce a zveřejňování a ukládání BP a DP. Závěr. Použité zdroje a literatura. Přílohy. Prostudujte si celý text, abyste získali představu o celku a posléze se věnujte vždy požadovaným částem. 8

9 2 Kvalifikační práce, vymezení pojmů RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této části si představíme návrhy na řešení úvodních problémů, které studenta provázejí při naplňování finalizujících požadavků jejich studia, to je sestavení bakalářské nebo diplomové práce. Zaměříme se na úvodní úkoly, které studenta provázejí, popíšeme požadavky na formulaci cíle práce, dále si uvedeme charakteristiku stěžejních pojmů a procesů při zpracovávání kvalifikační práce. Pojmy a procesy si nemusíte mechanicky zapamatovávat, pro účely kvalifikační práce nestačí vědět, co který pojem znamená, jde o uchopení problému a dovednost najít vhodná řešení k rozvoji teorie oboru či ověření využitelnosti tématu v praxi. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Vymezit obecné schéma postupu zpracovávání kvalifikační práce. Získáte: Přehled o základním pojmosloví, struktuře obecných teoretických metod a klíčových metách u postupu přípravy kvalifikační práce. Budete schopni: Diferencovat vhodné metody zkoumání pro charakterizování vybraného druhu informací, které jsou potřebné k poznání předmětu a jevu kvalifikační práce. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Bakalářská práce, diplomová práce, struktura a kvalita, požadavky, samostatný přístup, pojmy a procesy. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V kapitole se budeme zabývat vymezením základních pojmů, postupů a procedur, které souvisí s vytvářením kvalifikačních prací studentů. Hlavní osou výkladu je skutečnost, že kvalifikační práce musí být založena na vědeckém poznání, na zjišťování faktů, jejich třídění a interpretaci. Nedílnou součástí přípravy k psaní kvalifikačních prací je také znalost pojmosloví, protože v průběhu studia, ale zejména při zpracovávání bakalářských a diplomových prací, je nutno znát a adekvátně využívat obecné stěžejní pojmy a doporučovaný postup, týkající se odborného výstupu, využité metodiky, obsahu, výzkumů a šetření apod. 9

10 2.1 Cíl práce Cílem bakalářské nebo diplomové práce je řešení přesně vymezeného zvoleného problému, jehož naplnění postupuje od shromažďování informací, třídění získaného materiálu ke kritice a interpretaci jevu, který osvětluje vnitřní vztahy mezi jednotlivými údaji. Schematicky je možné postup naplňování cíle znázornit takto: výběr tématu vymezení předmětu zkoumání studium literatury pracovní hypotéza zpracování úkolu představa cíle zpřesnění cíle vymezení cíle konkretizace cíle dosažení cíle Vymezení cíle je nutná, ale nikoli jediná a dostatečná podmínka úspěšného řešení diplomové práce. Formulace cíle bývá uváděna v úvodní kapitole práce. Měla by být konkrétní, protože naznačuje smysl celé práce a orientuje tak činnost posluchače. V bakalářské a diplomové práci by měl být patrný a nepřehlédnutelný vlastní přínos studenta, kvalifikační práce by měla být výsledkem samostatných úvah a závěrů. Samostatný a originální přístup posluchače se projevuje ve schopnosti vytvořit si vlastní názor v kritickém přístupu k prostudované literatuře a souběžným praktickým postupům v terénu. Diference Nároky kladené na bakalářskou práci a diplomovou práci jsou diferencované. Vyšší jsou nároky a hodnocení struktury a kvality diplomové práce, která završuje magisterské studium než nároky na bakalářskou práci a bakalářské studium. Týkají se hlediska jejich teoretických východisek, rozsahu analyzovaného materiálu, použití výzkumných metod a praktických aplikací, tak i z hlediska rozsahu a splnění formálních náležitostí práce a její obhajoby. Při zpracování závěrečných prací jsou nároky na rozsah a komplexnost práce přirozeně nižší. Rozsah BP je stanoven minimálně na 40 stran čistého textu (tj znaků), rozsah DP je minimálně 60 stran čistého textu (tj znaků). Do stanoveného počtu stran lze započítat obsah, úvod, vlastní text práce, závěr a přehled použité literatury (zdrojů), nikoli přílohy. Případné překročení počtu stran směrem nahoru může upravit vedoucí ústavu s ohledem na téma práce a specifika oboru. 2.2 Důležité pojmy a procesy V průběhu studia, ale zejména při zpracovávání bakalářských a diplomových prací je nutno znát a používat některé základní pojmy a postupy: Metodologie věda o metodě, část teoretického systému vědy. Je to určitá logika 10

11 vědeckého bádání nebo strategie postupů vědeckého výzkumu. Vznikla ze srovnávání a zkoumání postupů vědců a jejich úspěchů v průběhu dějin jednotlivých disciplín. Metoda obecný návod, jak poznávat. Způsob, jak dosáhnout jistého předem stanoveného cíle. Je to záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání předmětu zkoumání (obecnými metodami jsou analogie, analýza, dedukce, experiment, indukce, pozorování, syntéza). Každá vědecká práce musí mít stanoven svůj cíl a metodu svého provedení. Rozlišujeme tyto fáze vědecké metody: fáze zkoumání odhalující nové objektivní procesy nebo nové stránky už poznaných procesů, fáze důkazů, která konstatuje racionální vztahy získaných výsledků a jejich potvrzení, fáze vysvětlovací, která výsledky třídí tak, aby se mohly stát východiskem nového bádání a aby mohly být publikovány hotové poznatky. Metodika Technika Kompilace Problém Problematika Předmět Téma Cíl (účel) Koncepce Výzkum teoreticko - praktické schéma určující konkrétní racionální kroky při výzkumné činnosti, které začíná zásadním přístupem k úkolu a pokračuje dílčími postupy doprovázenými aplikováním souboru odpovídajících metod, technik a prostředků se záměrem dospět co nejefektivněji k objektivnímu poznání. systém operací vedoucí ke zjišťování a zpracovávání faktů. sestavení cizích poznatků bez vlastního tvůrčího přínosu. nedostatečně objasněná otázka vědecké povahy, disproporce mezi jevem a jeho poznáním. soubor určitých problémů, jejichž řešení a objasnění se jeví jako společensky a profesně prospěšné. konkrétní objekt procesu poznávání a myšlení. námět, základní nosná myšlenka, vybraný úsek zkoumané problematiky. Bývá vyjádřeno v názvu práce. kvantitativně nebo kvalitativně nový vyšší stupeň poznání, závěr, ke kterému za užití jistých prostředků badatel dospěl zkoumáním předmětu a jeho řešením. způsob pojetí výkladu určitého jevu, vůdčí uplatňovaný záměr. úsilí o poznání podstaty jevů, jejich příčin a zákonitostí. 11

12 Průzkum Hypotéza výzkumná činnost mající diagnostický charakter. předpoklad, domněnka, výrok, který je náznakem vysvětlení nějakého jevu, který není dosud plně prokázán. Pro konkrétní práci se rozlišují: prvotní (pracovní, vstupní) hypotézy, vznikající na počátku objasňování problémů, reálné (vědecké) hypotézy, vznikající na hlubším teoretickém základě, jedná se o přesnou formu výpovědi. Hypotéza přispívá k vytýčení cesty výzkumu, poskytuje odpovědi na vybrané otázky, spolupodílí se na výběru metod a tak ovlivňuje celý směr bádání. Hypotéza jak neověřené tvrzení má: být stručná, jasná, logická a jednoduchá, terminologicky jednoznačná, mít formu oznamovací věty, být testovatelná, ověřitelná jako potvrzená nebo vyvrácená, nevysvětlovat co to je ale jak to poznat. Pramen Literatura Procedura prvotní informační zdroj, přímá výpověď o výsledcích, úmyslech, názorech o rozmanité lidské aktivitě. Rozlišují se prameny: písemné povahy, materiální povahy (pracovní pomůcky, prostředí), prameny zvláštní kategorie (výsledky dotazníkových šetření, ústní informace kompetentních činitelů). informace řešící jistou problematiku: odborné knihy, učební texty, odborné časopisy, sborníky referátů, diplomové, disertační, doktorandské, habilitační práce, firemní literatura, interní materiály hospodářské praxe, informace z počítačových souborů. pojem podřízený pojmu metoda a související s výzkumem. Jde o obecnou formu činnosti při výzkumu nebo jako systém činnosti při výzkumu. 2.3 Využití a výběr metod Výzkumná činnost každého badatele vychází z potřeb rozvoje oboru. Je zaměřena na získávání nových, popřípadě na ověřování již dříve vytvořených poznatků. Ústí do vyjádření teorií, které poskytují systematický výkladový obraz zkoumané reality, obraz vztahů mezi 12

13 dílčími jevy této reality a umožňuje tak tuto realitu vysvětlovat, ovlivňovat, respektive předvídat. Vymezení obecného schématu postupu zpracovávání kvalifikační práce je následující: 1. Problém a jeho vymezení. 2. Sběr základních informací o zvolené problematice studiem odborné literatury. 3. Stanovení pracovních hypotéz. 4. Určení metodologie : stanovení metod získávání výzkumných dat, kvalitativní a kvantitativní stanovení zkoumaného souboru (výběru osob, firmy...), stanovení způsobu vyhodnocování a zpracování výzkumných dat. 5. Vlastní sběr dat. 6. Zpracování výsledků, jejich interpretace a ověřování hypotéz. 7. Začlenění zobecněných výsledků výzkumů do teorie oboru. Součástí výzkumné činnosti může být také předvýzkum, jehož smyslem je prověřit adekvátnost provedení kroků 1-4, především pak ověřit vhodnost stanoveného způsobu získávání výzkumných dat, a získání možnosti provést jejich případné úpravy. Metoda je souhrnem zvláštních pravidel, kterými je nutno se řídit v procesu poznání tak, aby bylo možno získat potřebné poznatky. Proto první představu o výběru metod, podle kterých je možno k problému přistoupit, poskytuje studium literatury, protože vypovídá názorně o už ověřených a využitých metodách, které se s různou mírou úspěšnosti uplatnily v dosavadním řešení podobného úkolu. Při výběru vhodných metod zkoumání má svou roli určení druhu informací, které potřebujeme k poznání předmětu a jevu kvalifikační práce. Využitelné postupy (metody) jsou tyto: Metoda abstrakce Metoda analogie Metody analýzy abstrahování odlučuje z celistvé, spojené a nerozlišené reality některou její část, vlastnost, vztah či proces. Abstrahování umožňuje proniknout do jevu, vyčlenit jeho podstatné vlastnosti. Výsledkem abstrahování jsou pojmy a kategorie jako zobrazení vyabstrahovaných jevů, předmětů, vlastností. Abstrakce se užívá při řešení problémů, když si vybíráme z mnoha hypotéz tu, která se jeví jako nejsprávnější. umožňuje pochopit to, co není známo, pomocí známého, ale toto nemůže být považováno za vědecky dokázané, ale pouze za hypotézu, za pravděpodobné. Jde o operaci, při které na základě znalosti vlastností, relací a procesů jednoho jevu a na základě podobnosti jiného jevu s tímto jevem usuzujeme o vlastnostech zkoumaného jevu. Jde o pravděpodobný úsudek o shodě i jiných vlastností než těch, které byly zjištěny na základě skutečné shody. myšlenkové členění předmětu jako celku na jeho části, elementy, vlastnosti, relace a procesy. Postup umožňuje poznat jednotlivé stránky zkoumaného jevu. 13

14 Metoda dedukce dedukce neboli odvození je myšlenkový proces, ve kterém za určitých předpokladů logicky vyvozujeme závěr. Spočívá v tom, že vyvozujeme z obecného jednotlivé, dedukce je opakem indukce. Metoda generalizace generalizace neboli zobecnění je myšlenkový proces, ve kterém přecházíme od jedinečného, zvláštního, k obecnému, shrnujeme společné vlastnosti v jeden celek. Má-li být zobecnění pravdivé, musí přechod od jedinečného k obecnému korespondovat se skutečností. Metoda indukce je proces, kdy postupujeme od jedinečných jevů k obecným poznatkům. Indukce je úplná, když postup k obecnému poznatku byl odvozen od všech jevů dané množiny, prozkoumáním každého jedinečného jevu. Taková indukce je uplatnitelná pouze v případě, že celek má konečný přehledný a poznatelný počet prvků. Postup indukce je vždy spojen s dedukcí. Metoda komparace je srovnáváním jevů. Je nejjednodušší metodou, která umožňuje poznat, v čem se zkoumaný jev liší od jiných, nebo v čem se shoduje. Umožňuje stanovit shody a rozdíly předmětů a jevů. Srovnání nebývá považováno za vědecké vysvětlení jevů, ani za vědecký důkaz. Metoda modelování umožňuje provádět myšlenkové experimenty. Vzhledem ke složitosti zkoumaných jevů a procesů musí být myšlení schopno pomocí abstrakce zjednodušit v procesu poznání zkoumanou skutečnost, aby mohlo lépe objasnit některé její vlastnosti a stránky. Metoda syntézy je myšlenkový postup, ve kterém na základě určitého, vědecky stanoveného kritéria vytváříme celistvou představu zkoumaného jevu. Syntéza umožňuje odhalit strukturu, vzájemné procesy a vztahy a tím celkovou povahu jevu. Syntéza je opakem analýzy. SHRNUTÍ KAPITOLY V kapitole jsme se zaměřili na přístup k naplnění úvodních úkolů studenta. Popsali jsme definované požadavky na formulaci cíle práce, charakterizovali jsme stěžejní pojmy a procesy při zpracovávání kvalifikační práce, které by Vás měly vybavit schopností uchopit téma a řešit problém kvalifikační práce. Zamýšlené myšlenkové postupy zkoumaného tématu a volba záběru objasňování problému musí respektovat pravidla a volit vhodné metody zkoumání. PRO ZÁJEMCE KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F., MEZULÁNIK, J. Diplomové práce posluchačů OPF. Vydání první. Karviná: OPF SU s. ISBN

15 Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum s. ISBN ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborných text ve společenských vědách. Vydání první. Praha: SLON, s. ISBN

16 3 Téma a zadání práce RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této části se budeme zabývat výběrem tématu a podobou zadání bakalářské nebo diplomové práce Patří k prvním dokumentům, kterými informujete o svém záměru zpracovat bakalářskou nebo diplomovou práci. Dozvíte se, co je podstatné při formulaci návrhu názvu práce a že v názvu musíte soustředit reálné informační body, které potenciálnímu čtenáři pomohou jasně pochopit, jaký klíčový problém budete řešit. Dozvíte se, jak postupovat při zadání práce do informačního systému STAG. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Sestavit zadání bakalářské a diplomové práce podle nároků fakulty a ústavů. práce. Získáte: Přehled o aktivitách spojených s přípravou a zpracováním bakalářské a diplomové Budete schopni: Zvažovat strukturu názvu práce tak, aby respektoval význam zvoleného tématu v teorii i praxi a jeho místo v širších celospolečenských, oborových a výzkumných souvislostech. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zadání práce, téma, forma práce, název práce, vedoucí bakalářské práce, vedoucí diplomové práce, struktura zadání, STAG. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY Psaní bakalářské a diplomové práce má několik fází. Postupně projdete přípravnou, realizační a závěrečnou etapou. V této kapitole se budeme zabývat obsahem přípravné fáze, tzn. že se budeme zabývat problémy souvisejícími s volbou tématu, zmíníme se o vymezování šíře a hloubky zpracování tématu, hledání a analyzování zdrojů k zamýšlenému problému práce, které ovlivňují způsob verifikace problému v praxi. 16

17 3.1 Téma práce a jeho volba Aktivity spojené s přípravou a zpracováním bakalářské a diplomové práce je možné rozdělit podle časových posloupností do následujících kroků: 1. Volba tématu a formulace názvu bakalářské a diplomové práce. 2. Sběr informací a získání základního přehledu o zvolené problematice, předběžné vymezení problému. 3. Volba základního pracovního postupu a hlavních využitelných výzkumných metod. 4. Sestavení plánu bakalářské a diplomové práce, prvotní pracovní hypotézy. 5. Zhodnocení a studium odborné literatury a jiných pramenů. 6. Provedení průzkumu, šetření. 7. Postupné zpracování konceptu jednotlivých částí. 8. Stanovení reálné hypotézy, úprava pracovních verzí. 9. Vypracování konečné verze práce. 10. Formální úprava práce, vazba. 11. Obhajoba výsledků bakalářské nebo diplomové práce Ať si student zvolí jakýkoli problém pro sestavení kvalifikační práce, je obvyklé, že už od počátku se současně rozhoduje o formě práce. Bývají to podle svého charakteru: Analytické práce rozebírají určitý problém a na základě deskripce tvoří nový pohled na předmětnou problematiku. Normativní práce si obvykle kladou za cíl obhájit předem přijatý názor na základě porovnání s jinými názory a teoriemi. Popisná práce soustřeďuje dostupné zdroje, názory a pohledy, eventuálně prezentuje zvolené téma ve vývoji. Témata kvalifikačních prací Témata kvalifikačních prací posluchačů FVP SU vypisují ústavy po schválení vedoucím ústavu a děkanem. Témata bývají většinou vypisována v obecné rovině a vycházejí z různorodých zdrojů, zejména respektují potřeby praxe, vědecko výzkumné a odborné programy fakulty či ústavů (například stanovená problematika pro projekty Studentské grantové soutěže), ve zvláštních případech mohou témata vycházet z odborného zájmu posluchače. U každého tématu se uvádí jeho konzultant (vedoucí práce), který může být zvolen z řad interních pracovníků fakulty, ale i z řad odborníků z praxe. Doporučuje se, aby téma bakalářské či diplomové práce bylo formulováno šířeji, aby případné dílčí změny v zaměření, struktuře, postupu řešení a předmětu výzkumu nevedly nutně ke změně formulace tématu. Změnu tématu práce a konzultanta schvaluje ve výjimečných případech děkan. 17

18 Témata kvalifikačních prací jsou vypisována v dostatečném předstihu, aby měl posluchač možnost konzultovat na příslušné katedře uvažované téma. Zvolené téma nahlásí do systému STAG a sekretářce ústavu. V rámci diplomových seminářů jsou diplomantům sdělovány základní informace o smyslu práce a postupu při jejím zpracování. V individuálních konzultacích s vedoucím práce se upřesňuje definitivní formulace tématu bakalářské nebo diplomové práce, pracovní hypotézy, osnova práce, základní prameny a odborná literatura a sjednocuje se postup řešení daného tématu. Obsah a časové zařazení diplomových seminářů do studijních programů jsou schvalovány na úrovni fakulty. Teprve potom (v termínu a způsobem stanoveným děkanem) posluchač vyplní kartu Zadání bakalářské práce, Zadání diplomové práce. Student zpracovává bakalářskou nebo diplomovou práci samostatně. Po metodické stránce mu pomáhá se zpracováním vedoucí bakalářské nebo diplomové práce v kurzu diplomový seminář, popřípadě odborník z praxe. Frekvence individuálních konzultací studenta s vedoucím práce vychází spíše z iniciativy studenta. Název práce a jeho úskalí Volba názvu práce je velmi důležitá. Především je podstatné, aby název práce: jasně formuloval zvolené téma práce, byl výstižný, aby pomohl potenciálnímu čtenáři jasně pochopit, jaký klíčový problém jste si pro BP nebo DP vybrali a z jaké úhlu pohledu se snažíte téma tvůrčím způsobem osvětlit. V názvu práce by měl být respektován význam a obsah zvoleného tématu v teorii i praxi podobně jako místo tématu v širších celospolečenských souvislostech. Název práce by měl mít přiměřenou délku a měl by být sémanticky jasný, protože název práce budete překládat do angličtiny, a proto jistě budete chtít, aby název práce byl i v překladu výstižný. 3.2 Zadání práce Formulovat výzkumný problém je nejvhodnější po povšechném zmapování literatury k danému tématu studentem. Váš vedoucí práce není spoluautorem práce, má roli rádce, pomáhá řešit volbu metodického postupu apod. Velmi často stanovuje časový a obsahový harmonogram postupu, který je podkladem pro udělení zápočtu. Metodický pokyn děkana ukládá, aby student vypracoval ve spolupráci s vedoucím práce zadání BP nebo DP podle pokynů vedoucího ústavu. Jeho další povinností je v informačním systému univerzity IS/STAG po přihlášení do systému na nový portál. Doporučený postup: Přihlásíte na stránky 18

19 Přejděte do Moje studium. V nabídce v levé části vyberete záložku Kvalifikační práce. Z nabídky vyberete část Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce. Vyplňte všechna textová pole. o Vaše identifikace - jméno, příjmení. o Téma česky. o Téma anglicky. o Jméno vedoucího práce, o Zásady pro vypracování práce - tady se musíte zamyslet nad obsahovou složkou cíle kvalifikační práce. o Seznam doporučené literatury. Obvykle se uvádí 6 8 zdrojů, u bakalářské práce nemusí být titul v jiném jazyce než českém, u diplomové práce se předpokládá aspoň jeden zahraniční zdroj. Seznam doporučené literatury není samoúčelným soupisem knih. Výběrem zdrojů a odborných textů dáváte najevo, jak dobře se v tématu orientujete a které práce považujete k osvětlení tématu za nejvhodnější. Proto by se v seznamu literatury ve formuláři zadání neměly objevovat slovníky, čítanky, popularizační literatura apod. Nesvědčí to o Vaší připravenosti a ani o tom, že jste si zvolili zvládnutelný cíl. Nakonec všechny provedené změny musíte potvrdit tlačítkem Uložit. Pro tisk vyplněného zadání se vraťte na začátek dané stránky. Klikněte na tlačítko Tisk podkladu pro zadání... Formát PDF. Před samotným tiskem si ve formátu pdf zkontrolujte uvedený dokument. Dokument vytisknete běžným postupem v nabídce File/Print/Vyberete tiskárnu a potvrdíte tlačítkem OK. Počet výtisků zjistíte na publiku příslušného sekretariátu. Po vytištění tohoto dokumentu musíte výtisk doplnit příslušným datem a podpisem studenta a vedoucího práce. Nejpozději před odevzdáním závěrečné práce je nutné doplnit údaje o práci kliknutím na odkaz na úvodní stránce: Doplnit údaje o bakalářské práci. Pokud je práce již odevzdaná, přístup k úpravám je uzavřen. Před odevzdáním závěrečné práce je proto nutné rovněž doplnit Přílohy, které jste uvedli ve své závěrečné práci. Tento seznam naleznete na konci formuláře. Doplníte rovněž rozsah práce a jazyk, ve kterém je závěrečná práce napsaná. Všechny provedené změny je nutno opět uložit! Vrátíte se na začátek stránky, potvrdíte Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF a po kontrole obsahu jej vytisknete a podepíšete. 19

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Havířov 2007 Obsah Úvod 3 1 Zpracování

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci vypracují

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více