Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci"

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Helena Kolibová Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci Autor: Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 65 Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem... 4 Rychlý náhled studijního materiálu Kvalifikační práce, vymezení pojmů Cíl práce Důležité pojmy a procesy Využití a výběr metod Téma a zadání práce Téma práce a jeho volba Zadání práce Struktura bakalářské nebo diplomové práce Formální úprava BP a DP Jazyk práce Tabulky Vzorce, interpunkce Grafy, diagramy a obrázky Části a formální náležitosti práce Pracovní text a jeho revize Práce s prameny a odbornou literaturou Odborná literatura a její druhy Bibliografická citace Způsoby odkazování citování informačních zdrojů Odkazování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání ( Harvardský styl ) Odkazování pomocí průběžných odkazů Co patří do seznamu literatury Hodnocení bakalářské a diplomové práce a zveřejňování a ukládání BP a DP Hodnocení BP a DP a obhajoba práce Obhajoba Příprava a prezentace vystoupení studenta u obhajoby Nejčastější nedostatky kvalifikačních prací Zveřejňování a ukládání BP a DP Závěr Použitá literatura a zdroje Přílohy /65

4 1 Úvodem Studijní opora Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci je koncipována jako metodická pomůcka pro studenty bakalářské a magisterské formy studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Snaží se ve stručné a hlavně přehledné podobě předložit a sumarizovat v jednom metodickém materiálu studijní opory klíčové požadavky, kladené na podobu kvalifikačních prací na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity a představit požadované formální náležitosti pro úspěšnou realizaci kvalifikačních prací studentů. Autorský přístup u psaní opory Jak psát kvalifikační (bakalářskou, diplomovou) práci je ovlivněn skutečností, že se studijní opora liší od ostatních svého druhu. Základem pro koncipování předloženého metodického materiálu jsou jak obecné zvyklosti, soustředěné v monografiích na dané téma, které najdete jak v seznamu literatury, tak i v části Pro zájemce na konci každé kapitoly, příklady dobré praxe bakalářských a diplomových prací (které autorka vedla) a především pokyny a platná směrnice děkana fakulty a vedoucích ústavů. Metodické pokyny soustředěné ve studijní opoře sledují širší záběr přínosu pro cílové skupiny příjemců. Informace jsou určeny zejména studentům, ale i vedoucím kvalifikačních bakalářských a diplomových prací, vyučujícím v kurzu diplomový seminář a také oponentům bakalářských a diplomových prací, kteří jsou ve značné míře odborníky z praxe a mají cenný praktický pohled na vybrané téma kvalifikační práce. Text je uspořádán tak, aby odpovídal jednotlivým krokům při zpracování diplomové práce - od zadání tématu, sestavení osnovy práce, popisu struktury kvalifikační práce a požadavky na její formální úpravu při psaní vlastního textu. Velká pozornost je věnována práci s odbornou literaturou, včetně nároků a formy bibliografické citace. Své místo ve studijní opoře má i prezentace požadavků na hodnocení kvalifikační práce ze strany vedoucí práce i oponenta. V závěrečných pasážích naleznete informace o struktuře obhajoby kvalifikační práce a pár rad k její prezentaci. Uvedeme i nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracech. Při vytváření kvalifikační práce musí student sledovat řadu věcí, plnit mozaiku úkolů a formálních náležitostí včetně dodržování časového harmonogramu. Postup od zadání po 4

5 obhajobu kvalifikační práce ho nutí nejen dělat správné věci, ale je důležité nevynakládat námahu zbytečně, a proto je zapotřebí dělat věci správně. Tj. volit doporučený postup a využit vzdělávací příležitost. Při dodržování metodických zásad studijní opory lze předpokládat, že dojde ke konzistentnímu souladu a návaznosti projektových činností, jejichž výsledkem bude přijetí a úspěšná obhajoba Vaší kvalifikační práce. 5

6 Rychlý náhled studijního materiálu Studijní opora věnovaná otázkám psaní bakalářské nebo diplomové práce, ustanovením o její formální úpravě a struktuře obsahové složky, je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Kvalifikační práce (BP a DP) jsou nedílnou součástí studia, tvoří důležitou část státních závěrečných zkoušek a absolutoria. Student zpracováním kvalifikační práce prokazuje, že dovede aplikovat vědomosti a znalosti nabyté studiem v praxi. Ze strany školy je kladen důraz na to, aby závěrečné práce byly původním autorským dílem, výsledkem tvůrčí činnosti autora. Jako celek by neměly být kompilací, pokud zadání kompilaci přímo nevyžaduje. Rady a doporučení nepotřebují jen začátečníci, je však pravda, a to zejména u vytváření písemných statí, potažmo kvalifikačních prací, že se praktickými pokusy tříbí dovednosti studenta prezentovat svůj názor a systematicky analyzovat data s využitím nejrůznějších forem vědeckých postupů. Studijní opora neusiluje o prvoplánové uchopení problematiky v podobě detailní znalosti normy, tj. znalosti, formálních náležitostí a postupů, proto Vás výklad povede k vnímání uplatněné strategie, úpravy a struktury požadavků na kvalifikační práci a jejich souvislostí, kterou je třeba akceptovat jak v přípravné, realizační a závěrečné etapě psaní. Pochopení klíčových požadavků a norem při vytváření vědeckého textu má vytvořit informační základ pro zpracování a úspěšnou obhajobu kvalifikačních prací. Součástí adekvátního postupu je dodržování citační etiky, proto studijní opora vychází mimo jiných textů, které jsou uvedeny v seznamu zdrojů a literatury z metodického pokynu děkana FVP SU v Opavě, jež byl vydán v zájmu potírání plagiátorství na FVP a stanovil pravidla pro využívání informačních zdrojů při přípravě BP a DP na FVP SU podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Studijní opora má 8 kapitol a přílohy, které v praktickém příkladu ukazují formální náležitosti klíčových částí kvalifikačních prací. 6

7 Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiálu Budete umět: Uspořádat svou BP nebo DP v souladu s předepsanými požadavky na formální i obsahovou stránku kvalifikačních prací. Odhadnout předpokládanou náplň a náročnost kroků při zpracování formálních náležitostí kvalifikační práce. Získáte: Přehled, jak se orientovat v základních zdrojích dat a kde hledat informace o vytváření bakalářské a diplomové práci. Představu o pravidlech vědecké etiky, podobě citační normy a bibliografických záznamů. Informaci o nejčastějších nedostatcích kvalifikačních prací, kterých se tak můžete vyvarovat. Budete schopni: Na základě uvedených praktických příkladů citovat požadovaným způsobem literaturu a sestavovat seznam zdrojů podle pravidel bibliografických záznamů platných pro tištěné zdroje i elektronické dokumenty. Uvádět požadovaným způsobem tabulky, vzorce, grafy, obrázky, diagramy apod. v textu kvalifikační práce nebo jako součást jejich příloh. Lépe porozumět skladbě a podobě kvalifikačních prací. 7

8 Průvodcem studiem: Studijní opora předkládá návod a popisuje sled postupových kroků, které by mohly usnadnit naplňování studijních povinností při zpracovávání kvalifikační práce na bakalářské nebo magisterské úrovni. Každá kapitola je strukturovaná. Kromě úvodních cílů kapitoly (budete umět, získáte, budete schopni), klíčových slov Vám v orientaci výkladu pomohou části Rychlý náhled kapitoly, Průvodce studiem kapitoly a Souhrn kapitoly. V některých kapitolách je text doplněn o úkol k zamyšlení a v části Pro zájemce je uveden některý další titul, který je schopen nabídnout více informací a může rozšířit požadovanou stručnost výkladu v této studijní opoře o další podrobnější detaily. Sled kapitol odpovídá doporučované logice postupu studenta: Úvod. Kvalifikační práce, vymezení pojmů. Téma a zadání práce. Struktura bakalářské a diplomové práce. Práce s prameny a odbornou literaturou. Hodnocení práce bakalářské a diplomové práce a zveřejňování a ukládání BP a DP. Závěr. Použité zdroje a literatura. Přílohy. Prostudujte si celý text, abyste získali představu o celku a posléze se věnujte vždy požadovaným částem. 8

9 2 Kvalifikační práce, vymezení pojmů RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této části si představíme návrhy na řešení úvodních problémů, které studenta provázejí při naplňování finalizujících požadavků jejich studia, to je sestavení bakalářské nebo diplomové práce. Zaměříme se na úvodní úkoly, které studenta provázejí, popíšeme požadavky na formulaci cíle práce, dále si uvedeme charakteristiku stěžejních pojmů a procesů při zpracovávání kvalifikační práce. Pojmy a procesy si nemusíte mechanicky zapamatovávat, pro účely kvalifikační práce nestačí vědět, co který pojem znamená, jde o uchopení problému a dovednost najít vhodná řešení k rozvoji teorie oboru či ověření využitelnosti tématu v praxi. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Vymezit obecné schéma postupu zpracovávání kvalifikační práce. Získáte: Přehled o základním pojmosloví, struktuře obecných teoretických metod a klíčových metách u postupu přípravy kvalifikační práce. Budete schopni: Diferencovat vhodné metody zkoumání pro charakterizování vybraného druhu informací, které jsou potřebné k poznání předmětu a jevu kvalifikační práce. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Bakalářská práce, diplomová práce, struktura a kvalita, požadavky, samostatný přístup, pojmy a procesy. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V kapitole se budeme zabývat vymezením základních pojmů, postupů a procedur, které souvisí s vytvářením kvalifikačních prací studentů. Hlavní osou výkladu je skutečnost, že kvalifikační práce musí být založena na vědeckém poznání, na zjišťování faktů, jejich třídění a interpretaci. Nedílnou součástí přípravy k psaní kvalifikačních prací je také znalost pojmosloví, protože v průběhu studia, ale zejména při zpracovávání bakalářských a diplomových prací, je nutno znát a adekvátně využívat obecné stěžejní pojmy a doporučovaný postup, týkající se odborného výstupu, využité metodiky, obsahu, výzkumů a šetření apod. 9

10 2.1 Cíl práce Cílem bakalářské nebo diplomové práce je řešení přesně vymezeného zvoleného problému, jehož naplnění postupuje od shromažďování informací, třídění získaného materiálu ke kritice a interpretaci jevu, který osvětluje vnitřní vztahy mezi jednotlivými údaji. Schematicky je možné postup naplňování cíle znázornit takto: výběr tématu vymezení předmětu zkoumání studium literatury pracovní hypotéza zpracování úkolu představa cíle zpřesnění cíle vymezení cíle konkretizace cíle dosažení cíle Vymezení cíle je nutná, ale nikoli jediná a dostatečná podmínka úspěšného řešení diplomové práce. Formulace cíle bývá uváděna v úvodní kapitole práce. Měla by být konkrétní, protože naznačuje smysl celé práce a orientuje tak činnost posluchače. V bakalářské a diplomové práci by měl být patrný a nepřehlédnutelný vlastní přínos studenta, kvalifikační práce by měla být výsledkem samostatných úvah a závěrů. Samostatný a originální přístup posluchače se projevuje ve schopnosti vytvořit si vlastní názor v kritickém přístupu k prostudované literatuře a souběžným praktickým postupům v terénu. Diference Nároky kladené na bakalářskou práci a diplomovou práci jsou diferencované. Vyšší jsou nároky a hodnocení struktury a kvality diplomové práce, která završuje magisterské studium než nároky na bakalářskou práci a bakalářské studium. Týkají se hlediska jejich teoretických východisek, rozsahu analyzovaného materiálu, použití výzkumných metod a praktických aplikací, tak i z hlediska rozsahu a splnění formálních náležitostí práce a její obhajoby. Při zpracování závěrečných prací jsou nároky na rozsah a komplexnost práce přirozeně nižší. Rozsah BP je stanoven minimálně na 40 stran čistého textu (tj znaků), rozsah DP je minimálně 60 stran čistého textu (tj znaků). Do stanoveného počtu stran lze započítat obsah, úvod, vlastní text práce, závěr a přehled použité literatury (zdrojů), nikoli přílohy. Případné překročení počtu stran směrem nahoru může upravit vedoucí ústavu s ohledem na téma práce a specifika oboru. 2.2 Důležité pojmy a procesy V průběhu studia, ale zejména při zpracovávání bakalářských a diplomových prací je nutno znát a používat některé základní pojmy a postupy: Metodologie věda o metodě, část teoretického systému vědy. Je to určitá logika 10

11 vědeckého bádání nebo strategie postupů vědeckého výzkumu. Vznikla ze srovnávání a zkoumání postupů vědců a jejich úspěchů v průběhu dějin jednotlivých disciplín. Metoda obecný návod, jak poznávat. Způsob, jak dosáhnout jistého předem stanoveného cíle. Je to záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání předmětu zkoumání (obecnými metodami jsou analogie, analýza, dedukce, experiment, indukce, pozorování, syntéza). Každá vědecká práce musí mít stanoven svůj cíl a metodu svého provedení. Rozlišujeme tyto fáze vědecké metody: fáze zkoumání odhalující nové objektivní procesy nebo nové stránky už poznaných procesů, fáze důkazů, která konstatuje racionální vztahy získaných výsledků a jejich potvrzení, fáze vysvětlovací, která výsledky třídí tak, aby se mohly stát východiskem nového bádání a aby mohly být publikovány hotové poznatky. Metodika Technika Kompilace Problém Problematika Předmět Téma Cíl (účel) Koncepce Výzkum teoreticko - praktické schéma určující konkrétní racionální kroky při výzkumné činnosti, které začíná zásadním přístupem k úkolu a pokračuje dílčími postupy doprovázenými aplikováním souboru odpovídajících metod, technik a prostředků se záměrem dospět co nejefektivněji k objektivnímu poznání. systém operací vedoucí ke zjišťování a zpracovávání faktů. sestavení cizích poznatků bez vlastního tvůrčího přínosu. nedostatečně objasněná otázka vědecké povahy, disproporce mezi jevem a jeho poznáním. soubor určitých problémů, jejichž řešení a objasnění se jeví jako společensky a profesně prospěšné. konkrétní objekt procesu poznávání a myšlení. námět, základní nosná myšlenka, vybraný úsek zkoumané problematiky. Bývá vyjádřeno v názvu práce. kvantitativně nebo kvalitativně nový vyšší stupeň poznání, závěr, ke kterému za užití jistých prostředků badatel dospěl zkoumáním předmětu a jeho řešením. způsob pojetí výkladu určitého jevu, vůdčí uplatňovaný záměr. úsilí o poznání podstaty jevů, jejich příčin a zákonitostí. 11

12 Průzkum Hypotéza výzkumná činnost mající diagnostický charakter. předpoklad, domněnka, výrok, který je náznakem vysvětlení nějakého jevu, který není dosud plně prokázán. Pro konkrétní práci se rozlišují: prvotní (pracovní, vstupní) hypotézy, vznikající na počátku objasňování problémů, reálné (vědecké) hypotézy, vznikající na hlubším teoretickém základě, jedná se o přesnou formu výpovědi. Hypotéza přispívá k vytýčení cesty výzkumu, poskytuje odpovědi na vybrané otázky, spolupodílí se na výběru metod a tak ovlivňuje celý směr bádání. Hypotéza jak neověřené tvrzení má: být stručná, jasná, logická a jednoduchá, terminologicky jednoznačná, mít formu oznamovací věty, být testovatelná, ověřitelná jako potvrzená nebo vyvrácená, nevysvětlovat co to je ale jak to poznat. Pramen Literatura Procedura prvotní informační zdroj, přímá výpověď o výsledcích, úmyslech, názorech o rozmanité lidské aktivitě. Rozlišují se prameny: písemné povahy, materiální povahy (pracovní pomůcky, prostředí), prameny zvláštní kategorie (výsledky dotazníkových šetření, ústní informace kompetentních činitelů). informace řešící jistou problematiku: odborné knihy, učební texty, odborné časopisy, sborníky referátů, diplomové, disertační, doktorandské, habilitační práce, firemní literatura, interní materiály hospodářské praxe, informace z počítačových souborů. pojem podřízený pojmu metoda a související s výzkumem. Jde o obecnou formu činnosti při výzkumu nebo jako systém činnosti při výzkumu. 2.3 Využití a výběr metod Výzkumná činnost každého badatele vychází z potřeb rozvoje oboru. Je zaměřena na získávání nových, popřípadě na ověřování již dříve vytvořených poznatků. Ústí do vyjádření teorií, které poskytují systematický výkladový obraz zkoumané reality, obraz vztahů mezi 12

13 dílčími jevy této reality a umožňuje tak tuto realitu vysvětlovat, ovlivňovat, respektive předvídat. Vymezení obecného schématu postupu zpracovávání kvalifikační práce je následující: 1. Problém a jeho vymezení. 2. Sběr základních informací o zvolené problematice studiem odborné literatury. 3. Stanovení pracovních hypotéz. 4. Určení metodologie : stanovení metod získávání výzkumných dat, kvalitativní a kvantitativní stanovení zkoumaného souboru (výběru osob, firmy...), stanovení způsobu vyhodnocování a zpracování výzkumných dat. 5. Vlastní sběr dat. 6. Zpracování výsledků, jejich interpretace a ověřování hypotéz. 7. Začlenění zobecněných výsledků výzkumů do teorie oboru. Součástí výzkumné činnosti může být také předvýzkum, jehož smyslem je prověřit adekvátnost provedení kroků 1-4, především pak ověřit vhodnost stanoveného způsobu získávání výzkumných dat, a získání možnosti provést jejich případné úpravy. Metoda je souhrnem zvláštních pravidel, kterými je nutno se řídit v procesu poznání tak, aby bylo možno získat potřebné poznatky. Proto první představu o výběru metod, podle kterých je možno k problému přistoupit, poskytuje studium literatury, protože vypovídá názorně o už ověřených a využitých metodách, které se s různou mírou úspěšnosti uplatnily v dosavadním řešení podobného úkolu. Při výběru vhodných metod zkoumání má svou roli určení druhu informací, které potřebujeme k poznání předmětu a jevu kvalifikační práce. Využitelné postupy (metody) jsou tyto: Metoda abstrakce Metoda analogie Metody analýzy abstrahování odlučuje z celistvé, spojené a nerozlišené reality některou její část, vlastnost, vztah či proces. Abstrahování umožňuje proniknout do jevu, vyčlenit jeho podstatné vlastnosti. Výsledkem abstrahování jsou pojmy a kategorie jako zobrazení vyabstrahovaných jevů, předmětů, vlastností. Abstrakce se užívá při řešení problémů, když si vybíráme z mnoha hypotéz tu, která se jeví jako nejsprávnější. umožňuje pochopit to, co není známo, pomocí známého, ale toto nemůže být považováno za vědecky dokázané, ale pouze za hypotézu, za pravděpodobné. Jde o operaci, při které na základě znalosti vlastností, relací a procesů jednoho jevu a na základě podobnosti jiného jevu s tímto jevem usuzujeme o vlastnostech zkoumaného jevu. Jde o pravděpodobný úsudek o shodě i jiných vlastností než těch, které byly zjištěny na základě skutečné shody. myšlenkové členění předmětu jako celku na jeho části, elementy, vlastnosti, relace a procesy. Postup umožňuje poznat jednotlivé stránky zkoumaného jevu. 13

14 Metoda dedukce dedukce neboli odvození je myšlenkový proces, ve kterém za určitých předpokladů logicky vyvozujeme závěr. Spočívá v tom, že vyvozujeme z obecného jednotlivé, dedukce je opakem indukce. Metoda generalizace generalizace neboli zobecnění je myšlenkový proces, ve kterém přecházíme od jedinečného, zvláštního, k obecnému, shrnujeme společné vlastnosti v jeden celek. Má-li být zobecnění pravdivé, musí přechod od jedinečného k obecnému korespondovat se skutečností. Metoda indukce je proces, kdy postupujeme od jedinečných jevů k obecným poznatkům. Indukce je úplná, když postup k obecnému poznatku byl odvozen od všech jevů dané množiny, prozkoumáním každého jedinečného jevu. Taková indukce je uplatnitelná pouze v případě, že celek má konečný přehledný a poznatelný počet prvků. Postup indukce je vždy spojen s dedukcí. Metoda komparace je srovnáváním jevů. Je nejjednodušší metodou, která umožňuje poznat, v čem se zkoumaný jev liší od jiných, nebo v čem se shoduje. Umožňuje stanovit shody a rozdíly předmětů a jevů. Srovnání nebývá považováno za vědecké vysvětlení jevů, ani za vědecký důkaz. Metoda modelování umožňuje provádět myšlenkové experimenty. Vzhledem ke složitosti zkoumaných jevů a procesů musí být myšlení schopno pomocí abstrakce zjednodušit v procesu poznání zkoumanou skutečnost, aby mohlo lépe objasnit některé její vlastnosti a stránky. Metoda syntézy je myšlenkový postup, ve kterém na základě určitého, vědecky stanoveného kritéria vytváříme celistvou představu zkoumaného jevu. Syntéza umožňuje odhalit strukturu, vzájemné procesy a vztahy a tím celkovou povahu jevu. Syntéza je opakem analýzy. SHRNUTÍ KAPITOLY V kapitole jsme se zaměřili na přístup k naplnění úvodních úkolů studenta. Popsali jsme definované požadavky na formulaci cíle práce, charakterizovali jsme stěžejní pojmy a procesy při zpracovávání kvalifikační práce, které by Vás měly vybavit schopností uchopit téma a řešit problém kvalifikační práce. Zamýšlené myšlenkové postupy zkoumaného tématu a volba záběru objasňování problému musí respektovat pravidla a volit vhodné metody zkoumání. PRO ZÁJEMCE KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F., MEZULÁNIK, J. Diplomové práce posluchačů OPF. Vydání první. Karviná: OPF SU s. ISBN

15 Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum s. ISBN ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborných text ve společenských vědách. Vydání první. Praha: SLON, s. ISBN

16 3 Téma a zadání práce RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této části se budeme zabývat výběrem tématu a podobou zadání bakalářské nebo diplomové práce Patří k prvním dokumentům, kterými informujete o svém záměru zpracovat bakalářskou nebo diplomovou práci. Dozvíte se, co je podstatné při formulaci návrhu názvu práce a že v názvu musíte soustředit reálné informační body, které potenciálnímu čtenáři pomohou jasně pochopit, jaký klíčový problém budete řešit. Dozvíte se, jak postupovat při zadání práce do informačního systému STAG. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Sestavit zadání bakalářské a diplomové práce podle nároků fakulty a ústavů. práce. Získáte: Přehled o aktivitách spojených s přípravou a zpracováním bakalářské a diplomové Budete schopni: Zvažovat strukturu názvu práce tak, aby respektoval význam zvoleného tématu v teorii i praxi a jeho místo v širších celospolečenských, oborových a výzkumných souvislostech. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Zadání práce, téma, forma práce, název práce, vedoucí bakalářské práce, vedoucí diplomové práce, struktura zadání, STAG. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY Psaní bakalářské a diplomové práce má několik fází. Postupně projdete přípravnou, realizační a závěrečnou etapou. V této kapitole se budeme zabývat obsahem přípravné fáze, tzn. že se budeme zabývat problémy souvisejícími s volbou tématu, zmíníme se o vymezování šíře a hloubky zpracování tématu, hledání a analyzování zdrojů k zamýšlenému problému práce, které ovlivňují způsob verifikace problému v praxi. 16

17 3.1 Téma práce a jeho volba Aktivity spojené s přípravou a zpracováním bakalářské a diplomové práce je možné rozdělit podle časových posloupností do následujících kroků: 1. Volba tématu a formulace názvu bakalářské a diplomové práce. 2. Sběr informací a získání základního přehledu o zvolené problematice, předběžné vymezení problému. 3. Volba základního pracovního postupu a hlavních využitelných výzkumných metod. 4. Sestavení plánu bakalářské a diplomové práce, prvotní pracovní hypotézy. 5. Zhodnocení a studium odborné literatury a jiných pramenů. 6. Provedení průzkumu, šetření. 7. Postupné zpracování konceptu jednotlivých částí. 8. Stanovení reálné hypotézy, úprava pracovních verzí. 9. Vypracování konečné verze práce. 10. Formální úprava práce, vazba. 11. Obhajoba výsledků bakalářské nebo diplomové práce Ať si student zvolí jakýkoli problém pro sestavení kvalifikační práce, je obvyklé, že už od počátku se současně rozhoduje o formě práce. Bývají to podle svého charakteru: Analytické práce rozebírají určitý problém a na základě deskripce tvoří nový pohled na předmětnou problematiku. Normativní práce si obvykle kladou za cíl obhájit předem přijatý názor na základě porovnání s jinými názory a teoriemi. Popisná práce soustřeďuje dostupné zdroje, názory a pohledy, eventuálně prezentuje zvolené téma ve vývoji. Témata kvalifikačních prací Témata kvalifikačních prací posluchačů FVP SU vypisují ústavy po schválení vedoucím ústavu a děkanem. Témata bývají většinou vypisována v obecné rovině a vycházejí z různorodých zdrojů, zejména respektují potřeby praxe, vědecko výzkumné a odborné programy fakulty či ústavů (například stanovená problematika pro projekty Studentské grantové soutěže), ve zvláštních případech mohou témata vycházet z odborného zájmu posluchače. U každého tématu se uvádí jeho konzultant (vedoucí práce), který může být zvolen z řad interních pracovníků fakulty, ale i z řad odborníků z praxe. Doporučuje se, aby téma bakalářské či diplomové práce bylo formulováno šířeji, aby případné dílčí změny v zaměření, struktuře, postupu řešení a předmětu výzkumu nevedly nutně ke změně formulace tématu. Změnu tématu práce a konzultanta schvaluje ve výjimečných případech děkan. 17

18 Témata kvalifikačních prací jsou vypisována v dostatečném předstihu, aby měl posluchač možnost konzultovat na příslušné katedře uvažované téma. Zvolené téma nahlásí do systému STAG a sekretářce ústavu. V rámci diplomových seminářů jsou diplomantům sdělovány základní informace o smyslu práce a postupu při jejím zpracování. V individuálních konzultacích s vedoucím práce se upřesňuje definitivní formulace tématu bakalářské nebo diplomové práce, pracovní hypotézy, osnova práce, základní prameny a odborná literatura a sjednocuje se postup řešení daného tématu. Obsah a časové zařazení diplomových seminářů do studijních programů jsou schvalovány na úrovni fakulty. Teprve potom (v termínu a způsobem stanoveným děkanem) posluchač vyplní kartu Zadání bakalářské práce, Zadání diplomové práce. Student zpracovává bakalářskou nebo diplomovou práci samostatně. Po metodické stránce mu pomáhá se zpracováním vedoucí bakalářské nebo diplomové práce v kurzu diplomový seminář, popřípadě odborník z praxe. Frekvence individuálních konzultací studenta s vedoucím práce vychází spíše z iniciativy studenta. Název práce a jeho úskalí Volba názvu práce je velmi důležitá. Především je podstatné, aby název práce: jasně formuloval zvolené téma práce, byl výstižný, aby pomohl potenciálnímu čtenáři jasně pochopit, jaký klíčový problém jste si pro BP nebo DP vybrali a z jaké úhlu pohledu se snažíte téma tvůrčím způsobem osvětlit. V názvu práce by měl být respektován význam a obsah zvoleného tématu v teorii i praxi podobně jako místo tématu v širších celospolečenských souvislostech. Název práce by měl mít přiměřenou délku a měl by být sémanticky jasný, protože název práce budete překládat do angličtiny, a proto jistě budete chtít, aby název práce byl i v překladu výstižný. 3.2 Zadání práce Formulovat výzkumný problém je nejvhodnější po povšechném zmapování literatury k danému tématu studentem. Váš vedoucí práce není spoluautorem práce, má roli rádce, pomáhá řešit volbu metodického postupu apod. Velmi často stanovuje časový a obsahový harmonogram postupu, který je podkladem pro udělení zápočtu. Metodický pokyn děkana ukládá, aby student vypracoval ve spolupráci s vedoucím práce zadání BP nebo DP podle pokynů vedoucího ústavu. Jeho další povinností je v informačním systému univerzity IS/STAG po přihlášení do systému na nový portál. Doporučený postup: Přihlásíte na stránky 18

19 Přejděte do Moje studium. V nabídce v levé části vyberete záložku Kvalifikační práce. Z nabídky vyberete část Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce. Vyplňte všechna textová pole. o Vaše identifikace - jméno, příjmení. o Téma česky. o Téma anglicky. o Jméno vedoucího práce, o Zásady pro vypracování práce - tady se musíte zamyslet nad obsahovou složkou cíle kvalifikační práce. o Seznam doporučené literatury. Obvykle se uvádí 6 8 zdrojů, u bakalářské práce nemusí být titul v jiném jazyce než českém, u diplomové práce se předpokládá aspoň jeden zahraniční zdroj. Seznam doporučené literatury není samoúčelným soupisem knih. Výběrem zdrojů a odborných textů dáváte najevo, jak dobře se v tématu orientujete a které práce považujete k osvětlení tématu za nejvhodnější. Proto by se v seznamu literatury ve formuláři zadání neměly objevovat slovníky, čítanky, popularizační literatura apod. Nesvědčí to o Vaší připravenosti a ani o tom, že jste si zvolili zvládnutelný cíl. Nakonec všechny provedené změny musíte potvrdit tlačítkem Uložit. Pro tisk vyplněného zadání se vraťte na začátek dané stránky. Klikněte na tlačítko Tisk podkladu pro zadání... Formát PDF. Před samotným tiskem si ve formátu pdf zkontrolujte uvedený dokument. Dokument vytisknete běžným postupem v nabídce File/Print/Vyberete tiskárnu a potvrdíte tlačítkem OK. Počet výtisků zjistíte na publiku příslušného sekretariátu. Po vytištění tohoto dokumentu musíte výtisk doplnit příslušným datem a podpisem studenta a vedoucího práce. Nejpozději před odevzdáním závěrečné práce je nutné doplnit údaje o práci kliknutím na odkaz na úvodní stránce: Doplnit údaje o bakalářské práci. Pokud je práce již odevzdaná, přístup k úpravám je uzavřen. Před odevzdáním závěrečné práce je proto nutné rovněž doplnit Přílohy, které jste uvedli ve své závěrečné práci. Tento seznam naleznete na konci formuláře. Doplníte rovněž rozsah práce a jazyk, ve kterém je závěrečná práce napsaná. Všechny provedené změny je nutno opět uložit! Vrátíte se na začátek stránky, potvrdíte Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF a po kontrole obsahu jej vytisknete a podepíšete. 19

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 7/2013 k postupu při tvorbě zadání vysokoškolských

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra Bakalářské prezenční/kombinované studium nebo Navazující magisterské studium prezenční/kombinované Jméno a příjmení studenta Název bakalářské/diplomové práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Uspořádání textové části bakalářské/diplomové práce

Uspořádání textové části bakalářské/diplomové práce ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE (VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky) kopie pokynů z oficiálního zdroje: http://www.fei.vsb.cz/www/dokumenty/szz_dp.html Bakalářskou/diplomovou

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem Duškova 7, Praha 5, PSČ 150 00 Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 K zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ OBOR ÚČETNICTVÍ A DANĚ. Diplomové a bakalářských práce

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ OBOR ÚČETNICTVÍ A DANĚ. Diplomové a bakalářských práce DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ OBOR ÚČETNICTVÍ A DANĚ Diplomové a bakalářských práce Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen: na vědecký charakter práce; schopnost ze strany

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více