Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

2 OBSAH PREZENTACE Užitečné informace Orientační přehled zákona o odpadech (ZO) Přehled posledních novel ZO 184/2014 Sb. 229/2014 Sb. Infringementová novela Problematické části novely rozpory POH a ekonom. analýza Věcný záměr ZO Očekávané významné legislativní změny Stav OH v ČR Návrhy ČAOH

3 UŽITEČNÉ INFORMACE Metodické pokyny MŽP: Věstník MŽP: Předpisy EU: Legislativní zdroje: Připravovaná a projednávaná legislativa: https://apps.odok.cz/kpl-news - tzv. Eklep přístupný po registraci

4 Stanoviska: Met. pokyny, návody a doporučení: Produkce a nakládání s odpady: Seznam povolených zařízení dle 14 odst. 1 a IPPC: Autovraky (vozy k likvidaci): https://autovraky.mzp.cz/autovrak/ Weby: Česká asociace odpadového hospodářství - přehledná příručka pro živnostníky:

5 ORIENTAČNÍ PŘEHLED ZÁKONA O ODPADECH 2 Působnost zákona 3 Pojem odpad 4 Další základní pojmy 9a Hierarchie nakládání s odpady 12 Obecné povinnosti 14 Souhlas k provozování zařízení 16 Povinnosti původců odpadů 18 Sběr výkup odpadů 19 Povinnosti při využívání odpadů Odstraňování odpadů 24 Přeprava odpadů Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními 38 Zpětný odběr některých výrobků 39 Evidence a ohlašování 40 Evidence při přepravě NO POH Ekonomické nástroje Přeshraniční přeprava Sankce 71-81a Výkon veřejné správy

6 POSLEDNÍ NOVELY ZO Změna: 169/2013 Sb. (ekoauditová) - účinnost k odst. 1, 39, 40, 82 odst. 3, účinnost k e odst.7 Změna: 344/2013 Sb. - zákonné opatření Senátu, účinnost (změna 37d odst. 3) Změna: 64/2014 Sb. - účinnost (z důvodu nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, účinný od ) Změna: 184/2014 Sb. (elektronovela) - účinnost , s výjimkou 37s, 72 odst. 1 písm. i) bod 2, 72 odst. 1 písm. j) bod 10 a 72 odst. 1 písmeno y), které nabývají účinnosti dnem Změna: 229/2014 Sb. (BRKO novela) - účinnost , s výjimkou změny 78 odst. 4 písm. b), který nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení

7 NOVELA Č. 184/2014 SB. TZV. ELEKTRONOVELA Nové vymezení skupin elektrozařízení Úprava povinností výrobců, distributorů a posledních prodejců Nová definice pojmu výrobce ( 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce ( 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" ( 37q). Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nově 37i) Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" ( 37s) Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení ( 37r) Nová příloha č recyklační cíle Zcela klíčová změna - 37k odst. 5 zrušení tržního prostředí ve sběru elektro

8 NOVÉ VYMEZENÍ SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ Elektrická a elektronická zařízení v 37f a) do 14. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na elektrozařízení, které náleží do skupin uvedených v příloze č. 7 části I zákona o odpadech: 1. Velké domácí spotřebiče 2. Malé domácí spotřebiče 3. Zařízení IT a telekomunikačních zařízení 4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 5. Osvětlovací zařízení 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 8. Lékařské přístroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 10. Výdejní automaty b) od 15. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na všechna elektrozařízení, přičemž každé Elektrozařízení se zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II 1. Zařízení pro tepelnou výměnu 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 3. Světelné zdroje 4. Velká zařízení 5. Malá zařízení 6. Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení

9 ÚPRAVA POVINNOSTÍ VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ A POSLEDNÍCH PRODEJCŮ Výrobci Zřídit sběrné místo v každé obcí nad 2000 obyvatel, kde je prodejna elektro Uzavřít smlouvu o využití systému obce s každou obcí, která projeví zájem Zřídit místo zpětného odběru v prodejnách elektro větších než 400 m2 Poslední prodejci Zajistit možnost bezplatného odběru elektro při nákupu, v počtu kus za kus; platí i pro internetový prodej Zajistit možnost bezplatného odběru elektro do rozměru 25 cm bez vázání na nákup zboží; v prodejnách nad 400m2 Úprava definice výrobce a pověřeného zástupce Změna v 37g písmeno e) definice výrobce Nové ustanovení 37q definice pověřeného zástupce zástupce zahraničního výrobce

10 ROZŠÍŘENÍ EVIDENČNÍCH POVINNOSTÍ K ELEKTROZAŘÍZENÍ Výrobci, resp. KS Má povinnost vést evidenci toku zpětně odebraného elektro od místa zpětného odběru až po zpracování Seznam výrobců elektrozařízení Nově je KS umožněno v systému provádět změny a aktualizaci údajů. Prvotní zápis je stále prováděn v rámci správního řízení dle správního řádu Seznam je na webu Navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu Navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu o 5% Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 14 zákona o odpadech Zřízení centrálního registru míst zpětného odběru Registr bude přístupný veřejnosti cca od dubna či května 2015 na stránkách MŽP

11 MOŽNOST UVÁDĚT ODDĚLENÉ NÁKLADY NA RECYKLACI TZV. RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVEK Důležité opatření, aby spotřebitelé měli možnost získat informace, kolik do systému platí při nákupu zboží; tedy kolik stojí sběr a recyklace Úprava financování při přeshraniční přepravě nových elektro Provozovatel KS v případě, že se výrobky prokazatelně nestanou odpadem na území ČR, vrátí obdržený příspěvek osobě, která prokáže, po uvedení na trh v ČR vývoz těchto výrobků do jiného členského státu Zrušení tržního prostředí ve sběru elektro ustanovení 37k odst. 5 zbavit se elektro může držitel jen jeho předáním zpracovateli podle 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru (konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci). Přičemž zákon o odpadech přímo zdůrazňuje, že jiné osoby než zpracovatelé podle 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.

12 NOVELA Č. 229/2014 SB. K BRKO původně senátní návrh k možnosti snadněji zrušit souhlas sběrnám a výkupnám, které porušují zákaz výkupu některých kovových odpadů od fyzických osob vyjednaný kompromis v Poslanecké sněmovně připojeny zásadní pozměňovací návrhy schváleny přes námitky odborné veřejnosti a obcí Obsažené podstatné změny: 17 povinnost obcí zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek KO, minimálně NO, papíru, plastů, skla, kovů a BRO: 17 odst. 2 - Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.

13 ZMĚNY POVINNOSTÍ OBCÍ 17 odst. 3 Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 17 odst. 4 Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. 17 odst. 5 Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

14 ZMĚNY KE SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 21 - od roku 2024 zákaz ukládat na skládky veškerý SKO a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem 21 odst. 5 - Ministerstvo stanoví vyhláškou: písm. d) seznam odpadů, které je možné využívat jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, a požadavky na jejich využívání, písm. e) výčet recyklovatelných a využitelných odpadů, které je od roku 2024 zakázáno ukládat na skládku. 21 odst. 6 Jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky je možné využívat pouze odpady stanovené prováděcím právním předpisem, které svými technickými parametry tomuto účelu odpovídají. 21 odst. 7 Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.

15 ZMĚNY V ZABEZPEČENÍ SKLÁDEK 45 odst. 3 - materiál pro TZS může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce 45 odst. 3 Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce.

16 ZMĚNY V KOMPETENCÍCH 73 odst. 2 MZe spolupracuje na vyhlášce k BRO 78 odst. 2 Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 78 odst. 4 Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě, že: písm. b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle 49 až 51 a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, nebo..

17 INFRINGEMENTOVÁ NOVELA reakcí na infringementové řízení EK k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech vstoupí v platnost.? předpokládaný termín nabytí účinnosti: zákon jako celek baterie a akumulátory hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, přeprava nebezpečných dopadů, ohlašování evidencí baterie a akumulátory + novela zákona č. 169/2013 Sb. "novela novely - posunutí účinnosti k použití ISPOP v oblasti HNVO a k zásadním změnám v evidenci odpadů a především v evidenci při přepravě NO, a to z až k datu

18 PROBLEMATICKÉ ČÁSTI NOVELY - ROZPORY Infringementová novela na vládě obsahovala rozpory. Zejména kritizované body: Změna působnosti ve vztahu k odpadním vodám. Své rozpory k navržené věci sdělily např.: MZe, HK ČR, SMO ČR. Kritické připomínky sdělili i hlavní profesní svazy a asociace z dotčených sektorů - SOVAK, ČAOH a další. Rozpor k problematice sedimentů Uplatnili např.: MD, MZe, HK ČR a další. Rozpor ve věci zpracování dat a sběru dat o odpadovém hospodářství Uplatnili: MPO, ČSÚ

19 HLAVNÍ NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY V 2 změny v působnosti zákona o odpadech - převážně z důvodu souladu s rámcovou směrnicí - ruší se vyjmutí z působnosti ZO pro odpady drahých kovů - vyjmutí z působnosti ZO pro plastické trhaviny, výbušniny a munici se upravuje tak, aby text neumožňoval odlišný výklad - ruší vyjmutí z působnosti ZO pro sedimenty vyhovující limitům znečištění v příloze č. 9 ZO a sedimentů používaných na ZPF podle zvláštních právních předpisů. Zároveň se doplňuje nový 37t - u odpadních vod se ZO nebude vztahovat na odpadní vody, v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích) Změny v základních definicích v 4 ZO V 4 odst. 1 písm. e) - do definice nakládání s odpady se doplňuje také činnost obchodování s odpady

20 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Změny v základních definicích v 4 ZO 4 odst. 1 písm. m) sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu, 4 odst. 1 písm. n) tříděný sběr - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, 4 odst. 1 písm. z) v návaznosti na rámcovou směrnici se mění definice obchodníka s odpady tak, aby zahrnovala také osoby, které nemají odpad v držení 4 odst. 1 písm. f) předcházení vzniku odpadů - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: 1. množství odpadu (opětovné použití nebo prodloužení životnosti), 2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na ŽP a lidské zdraví nebo 3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

21 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 9 odst. 1 Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím ISPOP. Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen "osvědčení"). V opačném případě pověřená osoba nebo osoby sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen "sdělení"). Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím ISPOP a zároveň v listinné podobě. V případě, že nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více pověřených osob, vydávají osvědčení nebo sdělení společně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená osoba odpovídá za hodnocení konkrétní nebezpečné vlastnosti. Za obecnou část osvědčení, podmínky a dobu platnosti odpovídají společně. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu... 9 odst. 1 Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád.

22 Upřesnění 9a Hierarchie nakládání s odpady 9a odst. 2 Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. 9a odst.3 Při uplatňování hierarchie se uplatní a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

23 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Upřesnění 18 Seznam odpadů 18 Ministerstvo stanoví vyhláškou: - seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila, - seznam odpadů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od fyzických osob, - seznam odpadů, za které nesmí oprávněná osoba poskytovat úplatu v hotovosti, a požadavky na způsob provádění úhrady u odpadů, za které nesmí poskytovat úplatu v hotovosti. (Je možné, že způsoby budou stanoveny přímo zákonem - převod prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukázkou). Novela vyhl. č. 383/2001 Sb. č. 27/2015 Sb., účinnost zavedení bezhotovostních plateb za kovy; zatím neupravuje konkrétní způsoby bezhotovostní platby. Tyto vymezí až navázané další novelizace

24 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 29 Povinnosti při nakládání s odpadními oleji - vyřazení minerálních olejů z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru - v praxi velmi málo využíváno, odebíráno v autoservisech, ale s nimi nakládáno v odpadovém režimu - úroveň zpětného odběru - okolo 4 % - ztěžuje evidenci odpadních olejů a u dotčených osob (povinné osoby, původci odpadu, oprávněné osoby, koneční uživatelé) nejasnosti ohledně práv a povinností - nakládání s oleji dále pouze v režimu odpadů podle obecných ustanovení zákona o odpadech a zvláštních požadavků stanovených v části čtvrté hlavě II dílu 2 zákona o odpadech

25 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů Směrnice 2006/66/ES zakazuje uvádět na trh všechny baterie a akumulátory s obsahem 0,0005 % hmot. Hg a u přenosných s obsahem 0,002 % hmot. Cd (vč. zabudovaných do zařízení) - EHS v revizi směrnice omezuje dobu použití výjimky pro knoflíkové články s Hg 2 % hmot. a přenosné baterie a akumulátory určené pro bezšňůrové elektrické nástroje s obsahem Cd, a to do zrušení ustanovení 31a odst. 1 písm. a) s odloženou účinností od a odst. 2 vypuštění písmene c) s odloženou účinností od a odst. 3 Změna reaguje na rozšířené znění čl. 11 směrnice 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU, který upravuje vyjímání odpadních baterií a akumulátorů

26 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů 31a odst. 5 Datum se vypouští s tím, že výjimku z povinnosti stáhnout z trhu baterie a akumulátory nevyhovující příslušným zákazům, jestliže byly uvedeny na trh před účinností těchto zákazů, bude upravovat přechodné ustanovení v bodě 2 k navrhovanému zákonu. Dosud zákazy uvádění baterií nebo akumulátorů na trh stanovila směrnice 2006/66/ES, navrhovaným zákonem se však zrušením stávajících výjimek stanoví s účinností od , resp další zákazy uvádění baterií nebo akumulátorů na trh. Podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU je možné baterie a akumulátory, které byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy přede dnem použitelnosti příslušných zákazů, prodávat až do vyčerpání zásob.

27 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů 31j odst. 3) se přizpůsobuje terminologii právní úpravy EU, kde se hovoří o minimální recyklační účinnosti procesů recyklace (srov. nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES). 31j odst. 6 stanoví, že pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů stanoví vyhláška tato však s účinností od stanovena nařízením Komise (EU) č.493/2012 ze dne 11. června 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES); úř. věst. L 151, , s povinnost poprvé za rok 2014, zprávu zaslat MŽP do

28 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Kaly 32 odst. 1 písm. a) upraveno, aby bylo jednoznačné, že v tomto případě jedná o kaly organického původu 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že čistírny odpadních vod zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu 6), 2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům dle bodu 1, zejména odpadní vody a materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství,...

29 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Kaly 33 odst. 1 Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly, které jí byly předány přímo provozovatelem čistírny odpadních vod, který stanovil program použití kalů, a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a v souladu s programem použití kalů stanoveným provozovatelem čistírny odpadních vod, který provedl úpravu kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. 33 odst. 2 Původce kalů Provozovatel čistírny odpadních vod je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Program použití kalů je povinen předat osobě uvedené v odstavci 1.

30 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží 37t odst. 1 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží je možné využívat na zemědělském půdním fondu v souladu s 14 odst. 2 pouze za splnění požadavků z. o ZPF a z. o hnojivech. 37t odst. 2 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží je možné využívat na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s 14 odst. 1 nebo 2 za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou dle 19 odst t odst. 1 Osoby využívající sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží na zemědělském půdním fondu nevedou evidenci pro tyto sedimenty dle 39 odst. 1 a nepodávají hlášení dle 39 odst. 2 a 3, pro tyto sedimenty vedou evidenci podle zvláštního právního předpisu 63.

31 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 37t - sedimenty zamezuje dvojímu vedení evidence a hlášení v případě sedimentů využívaných na zemědělském půdním fondu odkazem na zákon o ZPF a z. o hnojivech umožní využití na zem. půdě bez požadavků 14 odst. 1, evidence a hlášení využití sedimentů na povrchu terénu zařízení 14 odst. 2, pokud použití bude umožněno stavebním povolením + prokázání limitů ve vyhl. č. 249/2005 Sb. (upraví se hodnoty PS MŽP) využití sedimentů na povrchu terénu zařízení 14 odst.2, pokud použití bude umožněno stavebním povolením + prokázání limitů ve vyhl. č. 249/2005 Sb. (upraví se hodnoty PS MŽP) původce povede evidenci a event. ohlásí ( 100t/rok) využití v místě vzniku nenaplní definici odpadu obchodující se sedimenty - povolení dle 14 neřeší všechny situace; MZe navrhuje vyjmutí přes 3 odst.5 a 6

32 Zařízení na recyklaci lodi Souhlas k provozování zařízení Plán recyklace lodi 37u, 37v, 37w, 66 odst. 3 a 72 odst. 3 písm. b) a c) vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES. V případě zařízení na recyklaci lodí se jedná o zařízení na využívání nebo odstraňování odpadu dle zákona o odpadech. V rámci řízení o žádosti o vydání souhlasu je požadováno vyjádření Ministerstva dopravy a krajské hygienické stanice. Dále se doplňuje procesní úprava schvalování Plánu recyklace lodi, který je nařízením pro recyklaci jednotlivých lodí vyžadován. viz dále

33 Zařízení na recyklaci lodi 37u odst. 1 Tento díl upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie o recyklaci lodí podmínky pro provádění recyklace lodí v zařízení na recyklaci lodí. 37u odst. 2 Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí 64) za Českou republiku je ministerstvo, s výjimkou případů, kdy tento zákon svěřuje působnost příslušného orgánu krajskému úřadu. Souhlas k provozování zařízení 37v odst. 1 Zařízení na recyklaci lodí je zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů. 37v odst. 2 Krajský úřad zašle žádost o souhlas k provozování zařízení k vyjádření krajské hygienické stanici, která zašle krajskému úřadu své vyjádření k žádosti do 20 dnů ode dne, kdy jí byla doručena....

34 ... 37v odst. 3 Souhlas k provozování zařízení se vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let. Dobu platnosti souhlasu k provozování zařízení krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele vždy nejdéle o dalších 5 let, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Plán recyklace lodi 37w odst. 1 Provozovatel zařízení na recyklaci lodí je povinen předložit před každou recyklací lodi krajskému úřadu ke schválení plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí 64). 37w odst. 2 Krajský úřad neprodleně zašle plán recyklace lodi k vyjádření krajské hygienické stanici, která zašle krajskému úřadu své vyjádření k plánu do 20 dnů ode dne, kdy jí byl doručen.

35 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Evidence 39 odst. 3 Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. zkrácení lhůty pro ohlášení zahájení, přerušení či ukončení provozu zařízení na 15 dní

36 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Evidence 39 odst. 4 Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci předchozího roku a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky za předchozí kalendářní rok krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. stav vytvořené finanční rezervy je třeba dokládat výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky. odstraněna výjimka pro zařízení, jež by zahájilo provoz ke dni vydání souhlasu - to nemuselo dále podávat hlášení X pokud ale provoz nezahájilo ke dni vydání souhlasu, mělo povinnost ohlásit skutečnost do 15 dní povinnost zasílat hlášení o poplatcích za ukládání odpadů na skládky - nařízení vlády o statistických zjišťováních převádí zjišťování do resortních předpisů na základě usnesení vlády ČR č.634 ze dne k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby

37 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 6 Obec, která je povinna podat hlášení podle odstavce 2, zasílá každoročně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném vyhláškou. - obce nebudou muset zasílat údaje o provozovaných sběrných dvorech krajskému úřadu, ale ve vyhl. č. 383/2001 Sb. bude upraven formulář pro podávání hlášení dle 39 odst. 2 tyto údaje budou zasílány za kalendářní rok společně s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady - 72 odst. 1 písm. j) se ruší také povinnost ministerstva zveřejňovat údaje o sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle 14 odst. 1.

38 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 7 Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami nejpozději od 1. května roku, ve kterém bylo hlášení podáno. - zkrácení lhůty pro zaslání zpracovaných údajů z důvodu potřeby dřívějšího zpracování dat k vyhodnocení POH a plnění reportingu

39 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou a nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaslat tuto evidenci ministerstvu, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech podléhající evidenci podle 26 písm. e) u zařízení, u nichž provozovatel neprokázal nepřítomnost PCB, jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví vyhláška. Osoby, které provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle 26 písm. e) u nichž provozovatel prokázal nepřítomnost PCB, vedou interní evidenci ve stanoveném formátu dle zvláštního právního předpisu....

40 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 8)... Tato skutečnost nepodléhá ohlašovací povinnosti ministerstvu. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle 26 písm. d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s vyhláškou bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu. - text oproti verzi znění elektronovely upravil některé textové nepřesnosti - MŽP zajistí přístup ČSÚ k hlášením podávaným ze strany původců odpadů a oprávněných osob k případnému využití

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Aktuální novelizace zákona o odpadech. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Aktuální novelizace zákona o odpadech. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Aktuální novelizace zákona o odpadech Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přípravy novely Výtky Evropské komise k transpozici rámcové směrnice o odpadech. (vyloučení z působnosti, definice, hierarchie, plány

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ČÁST DRUHÁ. Čl. II

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ČÁST DRUHÁ. Čl. II N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

Více

Aktuální novelizace odpadové legislativy. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Aktuální novelizace odpadové legislativy. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Aktuální novelizace odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Obsah prezentace 1) Zákon č. 229/2014 Sb. Průběh projednání Požadavky na sběr odpadů v obcích vyhláška č. 321/2014 Sb. Zákaz skládkování

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Analytika odpadů 3. 4. listopadu 2015, Tábor OBSAH Legislativa odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

odpadového hospodářství

odpadového hospodářství Setkání starostů Královehradeckého kraje Novinky v legislativě odpadového hospodářství JAROMÍR M A NHA R T Zámek Dětenice 13. května 2008 Zákon o odpadech a obalech č. 185/2001 Sb., o odpadech úplné a

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Vysvětlivky: Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem. Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na šest desetinných

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Obsah * Oběhové hospodářství * Vybrané cíle POH

Více

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů N ávrh VYHLÁŠKA ze dne... 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Více

Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí

Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí CFK, Praha 4.12.2014 Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. OBSAH Úvod do problematiky Projekt k zefektivnění kontrol zařízení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Odpadové hospodářství, kovové odpady - spojená problematika ČR Jaromír Manhart odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství, kovové odpady - spojená problematika ČR Jaromír Manhart odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství, kovové odpady - spojená problematika ČR Jaromír Manhart odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, MPO, seminář SPDS 28. dubna 2015 Plán odpadového hospodářství 2015-2024

Více

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Česká asociace odpadového hospodářství Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH 11. ročník mezinárodní konference

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ISPOP - ODPADY. Ohlašování v roce 2014. Praha 08.01.2014

ISPOP - ODPADY. Ohlašování v roce 2014. Praha 08.01.2014 ISPOP - ODPADY Ohlašování v roce 2014 Praha 08.01.2014 Obsah semináře Obsah Základní pojmy a informace Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb. Podání hlášení o odpadech - zasílání hlášení - typy hlášení

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad O d ů v o d n ě n í 1. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení, základní obsah 1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP

Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP 1. obec dle 17 odst. 1 jako Původce odpadů, tedy 16 * zodpovědnost za odpady z činnosti úřadu * zodpovědnost za odpady odložené občany na místa

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Obsah prezentace Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO Novela zákona o odpadech

Více