Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2015 V PRAXI Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

2 OBSAH PREZENTACE Užitečné informace Orientační přehled zákona o odpadech (ZO) Přehled posledních novel ZO 184/2014 Sb. 229/2014 Sb. Infringementová novela Problematické části novely rozpory POH a ekonom. analýza Věcný záměr ZO Očekávané významné legislativní změny Stav OH v ČR Návrhy ČAOH

3 UŽITEČNÉ INFORMACE Metodické pokyny MŽP: Věstník MŽP: Předpisy EU: Legislativní zdroje: Připravovaná a projednávaná legislativa: https://apps.odok.cz/kpl-news - tzv. Eklep přístupný po registraci

4 Stanoviska: Met. pokyny, návody a doporučení: Produkce a nakládání s odpady: Seznam povolených zařízení dle 14 odst. 1 a IPPC: Autovraky (vozy k likvidaci): https://autovraky.mzp.cz/autovrak/ Weby: Česká asociace odpadového hospodářství - přehledná příručka pro živnostníky:

5 ORIENTAČNÍ PŘEHLED ZÁKONA O ODPADECH 2 Působnost zákona 3 Pojem odpad 4 Další základní pojmy 9a Hierarchie nakládání s odpady 12 Obecné povinnosti 14 Souhlas k provozování zařízení 16 Povinnosti původců odpadů 18 Sběr výkup odpadů 19 Povinnosti při využívání odpadů Odstraňování odpadů 24 Přeprava odpadů Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními 38 Zpětný odběr některých výrobků 39 Evidence a ohlašování 40 Evidence při přepravě NO POH Ekonomické nástroje Přeshraniční přeprava Sankce 71-81a Výkon veřejné správy

6 POSLEDNÍ NOVELY ZO Změna: 169/2013 Sb. (ekoauditová) - účinnost k odst. 1, 39, 40, 82 odst. 3, účinnost k e odst.7 Změna: 344/2013 Sb. - zákonné opatření Senátu, účinnost (změna 37d odst. 3) Změna: 64/2014 Sb. - účinnost (z důvodu nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, účinný od ) Změna: 184/2014 Sb. (elektronovela) - účinnost , s výjimkou 37s, 72 odst. 1 písm. i) bod 2, 72 odst. 1 písm. j) bod 10 a 72 odst. 1 písmeno y), které nabývají účinnosti dnem Změna: 229/2014 Sb. (BRKO novela) - účinnost , s výjimkou změny 78 odst. 4 písm. b), který nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení

7 NOVELA Č. 184/2014 SB. TZV. ELEKTRONOVELA Nové vymezení skupin elektrozařízení Úprava povinností výrobců, distributorů a posledních prodejců Nová definice pojmu výrobce ( 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce ( 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" ( 37q). Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nově 37i) Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" ( 37s) Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení ( 37r) Nová příloha č recyklační cíle Zcela klíčová změna - 37k odst. 5 zrušení tržního prostředí ve sběru elektro

8 NOVÉ VYMEZENÍ SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ Elektrická a elektronická zařízení v 37f a) do 14. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na elektrozařízení, které náleží do skupin uvedených v příloze č. 7 části I zákona o odpadech: 1. Velké domácí spotřebiče 2. Malé domácí spotřebiče 3. Zařízení IT a telekomunikačních zařízení 4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 5. Osvětlovací zařízení 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 8. Lékařské přístroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 10. Výdejní automaty b) od 15. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na všechna elektrozařízení, přičemž každé Elektrozařízení se zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II 1. Zařízení pro tepelnou výměnu 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 3. Světelné zdroje 4. Velká zařízení 5. Malá zařízení 6. Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení

9 ÚPRAVA POVINNOSTÍ VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ A POSLEDNÍCH PRODEJCŮ Výrobci Zřídit sběrné místo v každé obcí nad 2000 obyvatel, kde je prodejna elektro Uzavřít smlouvu o využití systému obce s každou obcí, která projeví zájem Zřídit místo zpětného odběru v prodejnách elektro větších než 400 m2 Poslední prodejci Zajistit možnost bezplatného odběru elektro při nákupu, v počtu kus za kus; platí i pro internetový prodej Zajistit možnost bezplatného odběru elektro do rozměru 25 cm bez vázání na nákup zboží; v prodejnách nad 400m2 Úprava definice výrobce a pověřeného zástupce Změna v 37g písmeno e) definice výrobce Nové ustanovení 37q definice pověřeného zástupce zástupce zahraničního výrobce

10 ROZŠÍŘENÍ EVIDENČNÍCH POVINNOSTÍ K ELEKTROZAŘÍZENÍ Výrobci, resp. KS Má povinnost vést evidenci toku zpětně odebraného elektro od místa zpětného odběru až po zpracování Seznam výrobců elektrozařízení Nově je KS umožněno v systému provádět změny a aktualizaci údajů. Prvotní zápis je stále prováděn v rámci správního řízení dle správního řádu Seznam je na webu Navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu Navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu o 5% Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 14 zákona o odpadech Zřízení centrálního registru míst zpětného odběru Registr bude přístupný veřejnosti cca od dubna či května 2015 na stránkách MŽP

11 MOŽNOST UVÁDĚT ODDĚLENÉ NÁKLADY NA RECYKLACI TZV. RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVEK Důležité opatření, aby spotřebitelé měli možnost získat informace, kolik do systému platí při nákupu zboží; tedy kolik stojí sběr a recyklace Úprava financování při přeshraniční přepravě nových elektro Provozovatel KS v případě, že se výrobky prokazatelně nestanou odpadem na území ČR, vrátí obdržený příspěvek osobě, která prokáže, po uvedení na trh v ČR vývoz těchto výrobků do jiného členského státu Zrušení tržního prostředí ve sběru elektro ustanovení 37k odst. 5 zbavit se elektro může držitel jen jeho předáním zpracovateli podle 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru (konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci). Přičemž zákon o odpadech přímo zdůrazňuje, že jiné osoby než zpracovatelé podle 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.

12 NOVELA Č. 229/2014 SB. K BRKO původně senátní návrh k možnosti snadněji zrušit souhlas sběrnám a výkupnám, které porušují zákaz výkupu některých kovových odpadů od fyzických osob vyjednaný kompromis v Poslanecké sněmovně připojeny zásadní pozměňovací návrhy schváleny přes námitky odborné veřejnosti a obcí Obsažené podstatné změny: 17 povinnost obcí zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek KO, minimálně NO, papíru, plastů, skla, kovů a BRO: 17 odst. 2 - Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.

13 ZMĚNY POVINNOSTÍ OBCÍ 17 odst. 3 Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 17 odst. 4 Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. 17 odst. 5 Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

14 ZMĚNY KE SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 21 - od roku 2024 zákaz ukládat na skládky veškerý SKO a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem 21 odst. 5 - Ministerstvo stanoví vyhláškou: písm. d) seznam odpadů, které je možné využívat jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, a požadavky na jejich využívání, písm. e) výčet recyklovatelných a využitelných odpadů, které je od roku 2024 zakázáno ukládat na skládku. 21 odst. 6 Jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky je možné využívat pouze odpady stanovené prováděcím právním předpisem, které svými technickými parametry tomuto účelu odpovídají. 21 odst. 7 Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.

15 ZMĚNY V ZABEZPEČENÍ SKLÁDEK 45 odst. 3 - materiál pro TZS může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce 45 odst. 3 Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce.

16 ZMĚNY V KOMPETENCÍCH 73 odst. 2 MZe spolupracuje na vyhlášce k BRO 78 odst. 2 Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 78 odst. 4 Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě, že: písm. b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle 49 až 51 a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, nebo..

17 INFRINGEMENTOVÁ NOVELA reakcí na infringementové řízení EK k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech vstoupí v platnost.? předpokládaný termín nabytí účinnosti: zákon jako celek baterie a akumulátory hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, přeprava nebezpečných dopadů, ohlašování evidencí baterie a akumulátory + novela zákona č. 169/2013 Sb. "novela novely - posunutí účinnosti k použití ISPOP v oblasti HNVO a k zásadním změnám v evidenci odpadů a především v evidenci při přepravě NO, a to z až k datu

18 PROBLEMATICKÉ ČÁSTI NOVELY - ROZPORY Infringementová novela na vládě obsahovala rozpory. Zejména kritizované body: Změna působnosti ve vztahu k odpadním vodám. Své rozpory k navržené věci sdělily např.: MZe, HK ČR, SMO ČR. Kritické připomínky sdělili i hlavní profesní svazy a asociace z dotčených sektorů - SOVAK, ČAOH a další. Rozpor k problematice sedimentů Uplatnili např.: MD, MZe, HK ČR a další. Rozpor ve věci zpracování dat a sběru dat o odpadovém hospodářství Uplatnili: MPO, ČSÚ

19 HLAVNÍ NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY V 2 změny v působnosti zákona o odpadech - převážně z důvodu souladu s rámcovou směrnicí - ruší se vyjmutí z působnosti ZO pro odpady drahých kovů - vyjmutí z působnosti ZO pro plastické trhaviny, výbušniny a munici se upravuje tak, aby text neumožňoval odlišný výklad - ruší vyjmutí z působnosti ZO pro sedimenty vyhovující limitům znečištění v příloze č. 9 ZO a sedimentů používaných na ZPF podle zvláštních právních předpisů. Zároveň se doplňuje nový 37t - u odpadních vod se ZO nebude vztahovat na odpadní vody, v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích) Změny v základních definicích v 4 ZO V 4 odst. 1 písm. e) - do definice nakládání s odpady se doplňuje také činnost obchodování s odpady

20 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Změny v základních definicích v 4 ZO 4 odst. 1 písm. m) sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu, 4 odst. 1 písm. n) tříděný sběr - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, 4 odst. 1 písm. z) v návaznosti na rámcovou směrnici se mění definice obchodníka s odpady tak, aby zahrnovala také osoby, které nemají odpad v držení 4 odst. 1 písm. f) předcházení vzniku odpadů - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: 1. množství odpadu (opětovné použití nebo prodloužení životnosti), 2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na ŽP a lidské zdraví nebo 3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

21 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 9 odst. 1 Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím ISPOP. Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen "osvědčení"). V opačném případě pověřená osoba nebo osoby sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen "sdělení"). Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím ISPOP a zároveň v listinné podobě. V případě, že nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více pověřených osob, vydávají osvědčení nebo sdělení společně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená osoba odpovídá za hodnocení konkrétní nebezpečné vlastnosti. Za obecnou část osvědčení, podmínky a dobu platnosti odpovídají společně. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu... 9 odst. 1 Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád.

22 Upřesnění 9a Hierarchie nakládání s odpady 9a odst. 2 Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. 9a odst.3 Při uplatňování hierarchie se uplatní a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

23 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Upřesnění 18 Seznam odpadů 18 Ministerstvo stanoví vyhláškou: - seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila, - seznam odpadů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od fyzických osob, - seznam odpadů, za které nesmí oprávněná osoba poskytovat úplatu v hotovosti, a požadavky na způsob provádění úhrady u odpadů, za které nesmí poskytovat úplatu v hotovosti. (Je možné, že způsoby budou stanoveny přímo zákonem - převod prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukázkou). Novela vyhl. č. 383/2001 Sb. č. 27/2015 Sb., účinnost zavedení bezhotovostních plateb za kovy; zatím neupravuje konkrétní způsoby bezhotovostní platby. Tyto vymezí až navázané další novelizace

24 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 29 Povinnosti při nakládání s odpadními oleji - vyřazení minerálních olejů z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru - v praxi velmi málo využíváno, odebíráno v autoservisech, ale s nimi nakládáno v odpadovém režimu - úroveň zpětného odběru - okolo 4 % - ztěžuje evidenci odpadních olejů a u dotčených osob (povinné osoby, původci odpadu, oprávněné osoby, koneční uživatelé) nejasnosti ohledně práv a povinností - nakládání s oleji dále pouze v režimu odpadů podle obecných ustanovení zákona o odpadech a zvláštních požadavků stanovených v části čtvrté hlavě II dílu 2 zákona o odpadech

25 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů Směrnice 2006/66/ES zakazuje uvádět na trh všechny baterie a akumulátory s obsahem 0,0005 % hmot. Hg a u přenosných s obsahem 0,002 % hmot. Cd (vč. zabudovaných do zařízení) - EHS v revizi směrnice omezuje dobu použití výjimky pro knoflíkové články s Hg 2 % hmot. a přenosné baterie a akumulátory určené pro bezšňůrové elektrické nástroje s obsahem Cd, a to do zrušení ustanovení 31a odst. 1 písm. a) s odloženou účinností od a odst. 2 vypuštění písmene c) s odloženou účinností od a odst. 3 Změna reaguje na rozšířené znění čl. 11 směrnice 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU, který upravuje vyjímání odpadních baterií a akumulátorů

26 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů 31a odst. 5 Datum se vypouští s tím, že výjimku z povinnosti stáhnout z trhu baterie a akumulátory nevyhovující příslušným zákazům, jestliže byly uvedeny na trh před účinností těchto zákazů, bude upravovat přechodné ustanovení v bodě 2 k navrhovanému zákonu. Dosud zákazy uvádění baterií nebo akumulátorů na trh stanovila směrnice 2006/66/ES, navrhovaným zákonem se však zrušením stávajících výjimek stanoví s účinností od , resp další zákazy uvádění baterií nebo akumulátorů na trh. Podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU je možné baterie a akumulátory, které byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy přede dnem použitelnosti příslušných zákazů, prodávat až do vyčerpání zásob.

27 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Oblast zpětného odběru baterií a akumulátorů 31j odst. 3) se přizpůsobuje terminologii právní úpravy EU, kde se hovoří o minimální recyklační účinnosti procesů recyklace (srov. nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES). 31j odst. 6 stanoví, že pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů stanoví vyhláška tato však s účinností od stanovena nařízením Komise (EU) č.493/2012 ze dne 11. června 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES); úř. věst. L 151, , s povinnost poprvé za rok 2014, zprávu zaslat MŽP do

28 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Kaly 32 odst. 1 písm. a) upraveno, aby bylo jednoznačné, že v tomto případě jedná o kaly organického původu 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že čistírny odpadních vod zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu 6), 2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům dle bodu 1, zejména odpadní vody a materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství,...

29 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Kaly 33 odst. 1 Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly, které jí byly předány přímo provozovatelem čistírny odpadních vod, který stanovil program použití kalů, a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a v souladu s programem použití kalů stanoveným provozovatelem čistírny odpadních vod, který provedl úpravu kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. 33 odst. 2 Původce kalů Provozovatel čistírny odpadních vod je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Program použití kalů je povinen předat osobě uvedené v odstavci 1.

30 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží 37t odst. 1 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží je možné využívat na zemědělském půdním fondu v souladu s 14 odst. 2 pouze za splnění požadavků z. o ZPF a z. o hnojivech. 37t odst. 2 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží je možné využívat na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s 14 odst. 1 nebo 2 za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou dle 19 odst t odst. 1 Osoby využívající sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží na zemědělském půdním fondu nevedou evidenci pro tyto sedimenty dle 39 odst. 1 a nepodávají hlášení dle 39 odst. 2 a 3, pro tyto sedimenty vedou evidenci podle zvláštního právního předpisu 63.

31 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 37t - sedimenty zamezuje dvojímu vedení evidence a hlášení v případě sedimentů využívaných na zemědělském půdním fondu odkazem na zákon o ZPF a z. o hnojivech umožní využití na zem. půdě bez požadavků 14 odst. 1, evidence a hlášení využití sedimentů na povrchu terénu zařízení 14 odst. 2, pokud použití bude umožněno stavebním povolením + prokázání limitů ve vyhl. č. 249/2005 Sb. (upraví se hodnoty PS MŽP) využití sedimentů na povrchu terénu zařízení 14 odst.2, pokud použití bude umožněno stavebním povolením + prokázání limitů ve vyhl. č. 249/2005 Sb. (upraví se hodnoty PS MŽP) původce povede evidenci a event. ohlásí ( 100t/rok) využití v místě vzniku nenaplní definici odpadu obchodující se sedimenty - povolení dle 14 neřeší všechny situace; MZe navrhuje vyjmutí přes 3 odst.5 a 6

32 Zařízení na recyklaci lodi Souhlas k provozování zařízení Plán recyklace lodi 37u, 37v, 37w, 66 odst. 3 a 72 odst. 3 písm. b) a c) vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES. V případě zařízení na recyklaci lodí se jedná o zařízení na využívání nebo odstraňování odpadu dle zákona o odpadech. V rámci řízení o žádosti o vydání souhlasu je požadováno vyjádření Ministerstva dopravy a krajské hygienické stanice. Dále se doplňuje procesní úprava schvalování Plánu recyklace lodi, který je nařízením pro recyklaci jednotlivých lodí vyžadován. viz dále

33 Zařízení na recyklaci lodi 37u odst. 1 Tento díl upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie o recyklaci lodí podmínky pro provádění recyklace lodí v zařízení na recyklaci lodí. 37u odst. 2 Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí 64) za Českou republiku je ministerstvo, s výjimkou případů, kdy tento zákon svěřuje působnost příslušného orgánu krajskému úřadu. Souhlas k provozování zařízení 37v odst. 1 Zařízení na recyklaci lodí je zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů. 37v odst. 2 Krajský úřad zašle žádost o souhlas k provozování zařízení k vyjádření krajské hygienické stanici, která zašle krajskému úřadu své vyjádření k žádosti do 20 dnů ode dne, kdy jí byla doručena....

34 ... 37v odst. 3 Souhlas k provozování zařízení se vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let. Dobu platnosti souhlasu k provozování zařízení krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele vždy nejdéle o dalších 5 let, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Plán recyklace lodi 37w odst. 1 Provozovatel zařízení na recyklaci lodí je povinen předložit před každou recyklací lodi krajskému úřadu ke schválení plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí 64). 37w odst. 2 Krajský úřad neprodleně zašle plán recyklace lodi k vyjádření krajské hygienické stanici, která zašle krajskému úřadu své vyjádření k plánu do 20 dnů ode dne, kdy jí byl doručen.

35 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Evidence 39 odst. 3 Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. zkrácení lhůty pro ohlášení zahájení, přerušení či ukončení provozu zařízení na 15 dní

36 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY Evidence 39 odst. 4 Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci předchozího roku a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky za předchozí kalendářní rok krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. stav vytvořené finanční rezervy je třeba dokládat výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky. odstraněna výjimka pro zařízení, jež by zahájilo provoz ke dni vydání souhlasu - to nemuselo dále podávat hlášení X pokud ale provoz nezahájilo ke dni vydání souhlasu, mělo povinnost ohlásit skutečnost do 15 dní povinnost zasílat hlášení o poplatcích za ukládání odpadů na skládky - nařízení vlády o statistických zjišťováních převádí zjišťování do resortních předpisů na základě usnesení vlády ČR č.634 ze dne k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby

37 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 6 Obec, která je povinna podat hlášení podle odstavce 2, zasílá každoročně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném vyhláškou. - obce nebudou muset zasílat údaje o provozovaných sběrných dvorech krajskému úřadu, ale ve vyhl. č. 383/2001 Sb. bude upraven formulář pro podávání hlášení dle 39 odst. 2 tyto údaje budou zasílány za kalendářní rok společně s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady - 72 odst. 1 písm. j) se ruší také povinnost ministerstva zveřejňovat údaje o sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle 14 odst. 1.

38 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 7 Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami nejpozději od 1. května roku, ve kterém bylo hlášení podáno. - zkrácení lhůty pro zaslání zpracovaných údajů z důvodu potřeby dřívějšího zpracování dat k vyhodnocení POH a plnění reportingu

39 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou a nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaslat tuto evidenci ministerstvu, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech podléhající evidenci podle 26 písm. e) u zařízení, u nichž provozovatel neprokázal nepřítomnost PCB, jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví vyhláška. Osoby, které provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle 26 písm. e) u nichž provozovatel prokázal nepřítomnost PCB, vedou interní evidenci ve stanoveném formátu dle zvláštního právního předpisu....

40 NAVRHOVANÉ ZMĚNY NOVELY 39 odst. 8)... Tato skutečnost nepodléhá ohlašovací povinnosti ministerstvu. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle 26 písm. d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s vyhláškou bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu. - text oproti verzi znění elektronovely upravil některé textové nepřesnosti - MŽP zajistí přístup ČSÚ k hlášením podávaným ze strany původců odpadů a oprávněných osob k případnému využití

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2013 V PRAXI EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON Č. 169/2013 Sb. Praktický pohled na aktuální a připravované změny odpadové legislativy Ing. Petr Havelka výkonný ředitel

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4314 Sbírka zákonů č. 297 / 2009 Částka 90 297 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 644 Sbírka zákonů č. 69 / 2013 69 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Právní úprava nakládání s autovraky Jméno autora Štěpán Pavelka

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Systém ASPI - stav k 20.9.2009 do částky 99/2009 Sb. a 30/2009 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech

Více