červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se snažili Vám v oblasti dalšího vzdělávání co nejvíce pomoci ve Vaší nelehké práci. Realizovali jsme pro Vás bezmála 750 vzdělávacích programů a čas u nás trávilo zhruba vzděláníchtivých pedagogů. Získávali u nás potřebnou kvalifikaci předepsanou zákonem opakovaně např. ředitelé ve Studiu pro ředitele škol a školských a asistenti pedagoga ve studiu Asistent pedagoga, nově též učitelé SOŠ, vychovatelé a pedagogové volného času ve Studiu pedagogiky. Další se u nás vzdělávali takřka ve všech oborech v tzv. průběžném vzdělávání. V 1. jarní vlně byla zahájena příprava pedagogů SŠ na novou maturitní zkoušku a na ni naváže 2. vlna na přelomu r. 2007/2008. S průběžnou přípravou pedagogů k reformované maturitní zkoušce počítáme v průběhu celého období od r až do zahájení nových maturit, včetně případného dalšího doškolování i později. V letošním školním roce bude ve spolupráci s NÚOV též zahájena příprava pedagogů k tvorbě ŠVP pro střední odborné vzdělávání. Na podzim 2007 by mělo proběhnout proškolení krajských lektorů a od r byste měli programy k RVP a ŠVP SOV najít v naší programové nabídce ve větší míře než doposud. S podporou přípravy a rozvoje kurikulární reformy u ostatních stupňů a oblastí vzdělávání samozřejmě také počítáme a tímto směrem zaměřené programy v naší nabídce určitě naleznete a budete nalézat i nadále, stejně jako všechny novinky, zajímavosti a praktické zkušenosti v oblasti legislativy, pedagogiky, psychologie a dalších oborech vzdělávání. Jsme rádi, že nám zůstáváte věrni a nabídku programů nám pomáháte spoluvytvářet svými nápady a náměty, které nám předáváte. Naše aktuální programová nabídka, kterou právě držíte v ruce, doznala určité změny v uspořádání oborových skupin, kterou jsme již delší dobu připravovali a na kterou bych Vás nyní ráda upozornila. V oborová skupině 2 od nynějška naleznou své programy pouze učitelky MŠ. Vzdělávací programy pro učitele 1. stupně ZŠ jsou nově rozptýleny v jednotlivých oborových skupinách dle svého charakteru! Jelikož je u mnohých programů problém je jednoznačně zařadit pouze do jedné oborové skupiny, doporučujeme Vám všem zabývat se též odkazy na další akce, které s danou oborovou skupinou nějakým způsobem souvisejí. Tyto odkazy najdete vždy v závěru programové nabídky jednotlivé oborové skupiny (až za nabídkou pracoviště Náchod). Na závěr bych Vám i Vašim kolegyním a kolegům ráda poděkovala za dosavadní spolupráci, podporu a vstřícnost. Těšíme se na setkání s Vámi na našich vzdělávacích akcích i mimo ně a na Vaše ohlasy, připomínky a náměty, za které předem děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským m pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských Setkání ředitelů mateřských škol Vybrané kapitoly z řízení školy. Jak zpracovat vlastní hodnocení školy Vybrané kapitoly z řízení školy. Systémy hodnocení a certifikace kvality Vybrané kapitoly z legislativy. Právní minimum pro ředitele Evaluace ve škole. Jak vytváříme vnitřní hodnocení školy Vybrané kapitoly z legislativy. Vedení školní matriky Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Majetek. Příprava roční účetní závěrky Vybrané kapitoly z řízení školy. Jak na hospitace Jak získat finanční podporu z EU Finanční kontrola v příspěvkových organizacích Vybrané kapitoly z legislativy. Školská rada - na pomoc či na obtíž? Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. Je školám prospěšná kurikulární reforma? Ekonomické minimum pro ředitele Právní vědomí v praxi mateřské školy pracoviště Trutnov Setkání ředitelů mateřských škol Jak psát projekty. Příklady projektů pro akce s dětmi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Setkání ředitelů mateřských škol Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účetní závěrka pracoviště Jičín Setkání ředitelů mateřských škol Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Doplňková činnost a daňová povinnost Setkání ředitelů mateřských škol. Organizační řád školy Evaluace ve škole pracoviště Náchod Setkání ředitelů mateřských škol Vybrané kapitoly z legislativy. Tvorba vnitřních předpisů Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Připravujeme roční účetní uzávěrku Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o ochraně osobních údajů ve vzdělávání Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 24 pracoviště Hradec Králové Jak na výchovu - Škola a žák z neúplné rodiny či v náhradní rodičovské péči II Vnitřní evaluace školy metodou Barvy života Tvorba didaktických testů Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení Předškolní dítě a dítě na začátku školní docházky Dítě předškolního věku z pohledu vývojové psychologie Patopsychologie pro pedagogy Kariérové poradenství Asistent pedagoga Šikana na základní škole Komunikace s rodiči a žáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů Umění komunikace. Neverbální komunikace II

3 OBSAH Výchova k tvořivosti v ŠVP Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B Jak na učení Simulace jako další cesta k projektovému vyučování Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení II Internet z pohledu psychologie Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření Pozitivní psychologie v práci učitele Specifické vývojové poruchy učení Emocionální výchova Hyperaktivita - plus nebo mínus Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP Kurz VOKS - Výměnný obrázkový komunikační systém Hrátky s pamětí Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Evaluace v ZŠ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy Vybrané kapitoly ze školního poradenství Dítě na cestě ke zločinu Výchovné poradenství. Návštěva Domino Osobní a pedagogická asistence Poruchy chování Adaptační kurz pracoviště Trutnov Kooperativní učení a jeho efekty Skupinové vyučovací metody Jak zvládat stres Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou Psychomotorické hry II Šikana ve třídě. Práce s třídním kolektivem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Reedukace vývojových poruch učení a chování Jak motivovat nemotivovaného žáka, jak pracovat s agresí Šikana ve třídě Šikana ve třídě Prevence kriminality ve školním prostředí. Nekázeň ve škole Hlasová výchova pedagoga Sborovna a vztahy v ní Nebojte se supervize Dítě v situaci rozvodu Hrátky s pamětí pracoviště Jičín Krizové situace ve výchově Moderní trendy rehabilitace I Výchova ke zdraví - zdravá výživa Poruchy chování dětí Specifické vývojové poruchy učení a chování. EEG Biofeedback Asertivita umění zdravého sebeprosazení ve škole Alternativní metody ve školství. Chirofonetika Moderní trendy rehabilitace II Komunikace mezi učitelem a žákem pracoviště Náchod Intenzivní dvoudenní kurz pro výchovné poradce Dětské krize. Dítě v zátěžových životních situacích Právní vědomí ve školní praxi. Právo pro řadového učitele Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření. Kdo nehoří, nevyhoří

4 OBSAH Vybraná témata z psychologie a speciální pedagogiky. Jak na problémy při prvopočátečním čtení, psaní a počítání Vybraná témata z psychologie a speciální pedagogiky. Reedukace SPU II Mateřská škola 35 pracoviště Hradec Králové Veselé pískání I Péče o řeč dětí. Náměty a inspirace pro výchovu řeči Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti Na pomoc učitelkám mateřských škol. Náměty na besídky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Školní zahrady Motivovaná cvičení. Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty Na pomoc učitelkám mateřských škol. Integrované bloky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Romské dítě v MŠ Od Martina po Matěje Veselé pískání II Jak vychovat chytré dítě Hudebně pohybová výchova jinak pracoviště Trutnov Návštěva v mateřské škole. Zkušenosti z návštěvy MŠ ve Švédsku Setkání ve speciální mateřské škole Kurz prevence poruch řeči Evaluace v MŠ. Školní vzdělávací program Návštěva v mateřské škole. MŠ Montessori Jablonec nad Nisou Evaluace v MŠ. Třídní vzdělávací program Netradiční dny v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Motivovaná cvičení. Cvičení s obručemi a skákacími gumami Motivovaná cvičení v mateřské škole. Cvičení s destičkami Veselé kolektivní logopedické chvilky. Společná výchova řeči dětí a rodičů Návštěva v mateřské škole. Integrace ZŠ a MŠ pracoviště Jičín Hudební činnosti v MŠ. Rytmické nástroje Péče o řeč dětí. Náměty a inspirace pro výchovu řeči Na pomoc učitelkám mateřských škol. TVP Voda Hudební činnosti v MŠ. Práce s písní v předvánočním období Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ŠVP a TVP v každodenní praxi MŠ Motivovaná cvičení. Zábavné cvičení s náčiním Na pomoc učitelkám mateřských škol. Matematické pojmy v TVP pracoviště Náchod Veselé kolektivní logopedické chvilky. Náměty a inspirace Na pomoc učitelkám mateřských škol. Školní zahrady Ekologická výchova v MŠ. Projekt Stromy Na pomoc učitelkám mateřských škol. Čerti na okýnka buší, andělíčkům křídla sluší, Mikuláš se usmívá Ekologická výchova v MŠ. Projekt Papír Právní vědomí v praxi mateřské školy Motivovaná cvičení. Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty Pohybové činnosti s overbally Na pomoc učitelkám mateřských škol. Neklidné a nesoustředěné dítě Na pomoc učitelkám mateřských škol. Pětidírková flétna v MŠ Pohybový kurz pro děti. Jóga pro děti Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ŠVP a TVP v každodenní praxi MŠ

5 OBSAH 3 Český jazyk a literatura 43 pracoviště Hradec Králové Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Na pomoc učitelům českého jazyka. Práce s literárním příběhem Jak učit na 1. stupni ZŠ podle vlastního ŠVP Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Hospitace v hodině českého jazyka Na pomoc učitelům českého jazyka. Současná česká literatura pro děti a mládež a její místo v učivu předmětu ČJL Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo jako lodička pro obrazy II Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo jako lodička pro obrazy II Čeština (nejen) pro dyslektiky Jak na pravopis Na pomoc učitelům českého jazyka. Vývojové tendence v současné české morfologii Tvorba pomůcek pro hodiny ČJ na 1. stupni ZŠ Tvorba pomůcek pro hodiny ČJ na 2. stupni ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Co trápí naše češtináře a jejich žáky či studenty při výuce Nová maturita - český jazyk - ústní projev/a Alternativní metody v literární výchově na ZŠ a víceletých gymnáziích Nová maturita - český jazyk - ústní projev/b pracoviště Trutnov Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Na pomoc učitelům českého jazyka. Jak na sloh Český jazyk hravě Nová maturita - český jazyk - ústní projev pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak na pravopis Na pomoc učitelům českého jazyka. Učíme se hrou Nová maturita - český jazyk a literatura - ústní projev Jak na čtení pracoviště Jičín Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Genetická metoda čtení a psaní Vlastivědné procházky Nová maturita - český jazyk - ústní projev pracoviště Náchod Sloh všemi smysly Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Nová maturita - český jazyk - ústní projev Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu a literární výchově Mluvený projev - důležitý rys osobnosti učitele. Hlasová hygiena Cizí jazyky a literatura 48 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Storytelling and drama Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz francouzského jazyka pro začátečníky Lesen - und Hörenstrategien im fachsprachlichen Unterricht (Training zum neuen Abitur) Podpora výuky mluvené angličtiny na ZŠ Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny Literární texty ve výuce německého jazyka III způsobů jak prezentovat, procvičovat a zkoušet novou slovní zásobu Jak zakomponovat klíčové kompetence do výuky cizích jazyků Práce s jazykem a metodikou anglického jazyka. Reálie USA Angličtina pro školáky. Burza nápadů III Wie unterrichte ich Deutsch auf Deutsch Nová maturita - ruský jazyk - ústní projev Vyučování cizímu jazyku žáků s SVPU Angličtina pro školáky. Využití interaktivní tabule

6 OBSAH Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev/a Nová maturita - francouzský jazyk - ústní projev Nová maturita - německý jazyk - ústní projev/a Nová maturita - německý jazyk - ústní projev/b Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev/b pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Nová maturita - německý jazyk - ústní projev Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Podpora výuky mluvené angličtiny na ZŠ Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev Nová maturita - německý jazyk - ústní projev pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky Podpora výuky mluvené angličtiny na ZŠ Vyučování cizímu jazyku žáků s SVPU Nová maturita - německý jazyk - ústní projev Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev pracoviště Náchod Kurz francouzského jazyka pro začátečníky Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé Kurz francouzského jazyka pro pokročilé Kurz německého jazyka pro začátečníky Angličtina pro nejmenší Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Angličtina nemusí být nuda. Getting them to Chit Chat in English Nová maturita - anglický jazyk - ústní projev Nová maturita - německý jazyk - ústní projev Projekty ve výuce angličtiny Výuka cizích jazyků formou pohybových aktivit uvnitř i venku. Náměty pro hodiny angličtiny na 1. stupni ZŠ Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 57 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům dějepisu. Duchovní kořeny evropské civilizace Jak se žije s HIV pozitivitou a AIDS Cesty minulosti. Malý kaprál Sexuálně zneužívané děti Jak na sexuální výchovu Na pomoc učitelům dějepisu. Dějepis zajímavě Sexuální výchova u předškolních a mladších školních dětí Na pomoc učitelům rodinné výchovy. Aktivizační metody výuky pracoviště Trutnov Na pomoc učitelům dějepisu. Barevný svět pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Keltská civilizace Etiketa v zemích EU pracoviště Jičín

7 OBSAH Na pomoc učitelům dějepisu. Židovské dějiny pracoviště Náchod Cesty minulosti. Malý kaprál Cesty minulosti. Pod ochranou Dia Projekty v oblasti společenských věd Matematika, fyzika, přírodověda 60 pracoviště Hradec Králové Hry ve vyučování matematice IV Možné příčiny neúspěchu v matematice a nabídka terapeutických aktivit na 1. stupni ZŠ Fyzika kolem nás. Jak s počítačem zviditelnit zvuk a také něco naměřit Burza nápadů - drobné pomůcky do výuky matematiky Fyzika kolem nás. Fyzika mikrosvěta pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? Elektrárny Poříčí a MVE Trutnov - Zelená Louka Jak fyzika vysvětluje jevy v živé přírodě Na pomoc učitelům matematiky. Didaktické hry ve vyučování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Proč je poušť na Sahaře Vyhláška č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky. Základy matematiky na 1. stupni ZŠ Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků 1. stupně ZŠ pracoviště Jičín Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - Geonext Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - Maxima Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - org Calc, org Math Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Hry ve vyučování matematice II pracoviště Náchod Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího programu Jak fyzika vysvětluje jevy v živé přírodě Hry ve vyučování matematice II Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - Geonext Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - Maxima Geometrie hrou na 1. stupni ZŠ Geometrie hrou na 2. stupni ZŠ Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - org Calc, org Math Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 65 pracoviště Hradec Králové Tradiční podzimní geologická exkurze. Západ Českého ráje V zeměpise prakticky jinak Biologické praktikum I Zeměpis trochu jinak. Vesmírné dobrodružství Interaktivní tabule jako výuková pomůcka. Příprava na hodinu zeměpisu Motivace hrou na 1. stupni ZŠ. Prvouka a přírodověda Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra Imunita na sliznicích, prebiotika, probiotika a imunitní reaktivita pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? Trutnovský park pracoviště Rychnov nad Kněžnou Zeměpis ve škole. Nový Zéland - země protinožců Chemie v pokusech. Experimenty s galvanickými články ve výuce chemie pracoviště Jičín Přírodní poměry Krkonoš Využití audiovizuální techniky ve výuce chemie na ZŠ pracoviště Náchod Učíme podle ŠVP - Člověk a jeho svět

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 1 Leden 2002 O B S A H Část metodická - Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více