ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU"

Transkript

1 SOLIDWORKS SIMULATION ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU KOMPLIKOVANÉ SIMULACE JIŽ NEJSOU JEN PRO SPECIALISTY Co když? Je to inspirace, která pohání inovace kupředu a se softwarem SolidWorks Simulation můžete navrhování zbavit rizika a nahradit jej nekonečným prostorem 3DEXPERIENCE, ve kterém můžete virtuálně testovat vaše nové nápady, vyvíjet nové návrhy a uvádět vaše výrobky na trh ještě rychleji.

2 SolidWorks Simulation každému konstruktérovi umožňuje ptát se i odpovídat na složité a důležité otázky v oblasti konstrukce Se softwarem SolidWorks Simulation snížíte riziko při zkoumání nových a inovativních konstrukčních řešení a dostanete své výrobky rychleji na trh a to bez nutnosti vytvářet takové množství prototypů. Tím, že porozumíte chování výrobku již při jeho navrhování, vyhnete se nákladnému přepracovávání návrhů a snížíte riziko reklamací. Tato sada výkonných nástrojů je plně integrována v prostředí softwaru SolidWorks, a umožňuje tak konstruktérům a specialistům na simulace bezproblémovou spolupráci ve všech fázích vývoje. Prostřednictvím účinné vizualizace výsledků můžete zkoumat síly ovlivňující váš návrh zobrazením napětí, posunutí, proudění tekutin, tlaků a teploty. Můžete vypočítat měření pro libovolný bod, povrch nebo objem a výsledky pro všechny typy simulací pak zobrazit ve formě grafu a seznamu. Software SolidWorks Simulation nabízí kompletní škálu nástrojů pro analýzu konstrukce, pohybu a multifyzikálních charakteristik dílů a sestav, i pro zkoumání dynamiky proudění a tepelných toků okolo vašeho navrhovaného objektu i skrz něj. Jako součást sady řešení pro vývoj výrobků v softwaru SolidWorks, která slouží k vytváření návrhů a simulací, navrhování na bázi trvale udržitelného rozvoje, k technické komunikaci a správě dat, nabízí software SolidWorks Simulation intuitivní obsluhu při zachování možností, díky kterým si poradíte i s nejsložitějšími konstrukčními výzvami při navrhování. Můžete inovovat, předvídat možné problémy vašeho výrobku v podmínkách reálného světa, a zjišťovat a řešit tak problémy ještě před vytvořením prototypu, zhotovením výrobních nástrojů a zahájením výroby.

3 SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL Provádějte 3D virtuální testování dílů a sestav s cílem inovovat výrobky Software SolidWorks Simulation Professional vám nabízí výkonné virtuální testovací prostředí pro komplikované simulace, abyste mohli vyřešit konstrukční problémy se složitými scénáři zatížení a multifyzikálními řešeními. Ověřte svůj návrh prostřednictvím účinné strukturální analýzy Testujte výrobky tvořené svary, plechovými díly a objemovou geometrií s kombinovanou sítí Použijte při navrhování výkonnou simulaci a zlepšete tak funkčnost výrobku. Vyhodnocujte deformace a napětí působící mezi kontaktními díly, a to včetně tření Použijte zatížení ložiska, síly, tlaky a točivé momenty Optimalizujte svoje návrhy na základě strukturálních, pohybových či geometrických kritérií Použijte kontakty nebo virtuální šrouby pro modelování šroubů, čepů, pružin a ložisek, a navrhujte jejich rozměry při různých zátěžích Automaticky převádějte CAD upevňovací prvky Toolboxu na kontakty, aby bylo možné rychle a přesně analyzovat sestavy Pomocí grafů Sledování trendu a Náhled na design zvýrazněte během práce optimální změny v návrhu. Zjišťujte konstrukční účinky tepelného zatížení na váš návrh. Zkoumejte chování rozsáhlých sestav s důrazem na kritické zóny pomocí dílčího modelování Řešte složité problémy v rané fázi cyklu navrhování pomocí rovinného napětí, rovinné deformace a osově symetrické lineární statické analýzy Využívejte rozsáhlou databázi materiálů s vlastnostmi kovů a únavovými křivkami Analyzujte vliv teploty na váš návrh Zkoumejte přenos tepla vedením, prouděním a zářením Využívejte izotropní, ortotropní a tepelně závislé vlastnosti materiálů Určujte kombinovaná napětí a deformace vyvolané strukturálním a teplotním zatížením Analyzujte pohyby sestavy pro pracovní postup úlohy pomocí událostmi řízené simulace Virtuálně navrhujte nejnáročnější stroje s událostmi řízenou simulací. Vytvářejte studie pohybu na základě modelových událostí a akcí v sestavě Spouštějte akce na základě nových pohybových čidel, času nebo dokončení předchozího úkolu Vyhodnocujte charakteristiky, jako například působící sílu a zatížení spojů, pro optimalizaci pohybu Získejte větší kontrolu nad pohonem modelu pomocí servomotorů Zkoumejte účinky cyklického zatížení na životnost výrobku Zjišťujte očekávanou životnost systému nebo kumulativní poškození po zadaném počtu cyklů Importujte data historie zatížení ze skutečných fyzických testů, a definujte tak zatěžovací akce Odhadujte životnost součástí na základě vypočítaných zátěží pomocí simulace únavy. Simulujte ve svých návrzích frekvence nebo zborcení Prozkoumejte, jak vibrace nebo nestabilní režimy mohou zkrátit životnost zařízení a způsobit neočekávané závady Vyhodnocujte účinky zesílení při externím zatížení na frekvenci nebo deformační odezvu

4 SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM Získejte hlubší pohled na svůj návrh pomocí komplexního řešení pro simulace Software SolidWorks Simulation Premium nabízí všechny možnosti softwaru SolidWorks Simulation Professional spolu s dalšími funkcemi, jako jsou složené materiály a účinné analytické nástroje pro simulaci nelineární a dynamické reakce. Analyzujte svůj návrh v nelineárních podmínkách Snadno přecházejte mezi lineárními a nelineárními simulacemi pro komplexní posouzení Zkoumejte nelineární problémy, například velká posunutí nebo složité materiálové modely. Zkoumejte velké deformace způsobené přetížením, kontaktem a pružností materiálů Zjišťujte zbytková napětí a trvalé deformace v kovech po protažení Zkoumejte události nelineárního zborcení a zaklapnutí Zkoumejte návrhy s hyperelastickými materiály, jako jsou pryže, silikony a jiné elastomery Provádějte elastoplastickou analýzu za účelem studování vzniku průtažnosti a plastické deformace Zkoumejte účinky tečení a změny materiálů při změnách teploty Testujte výkon vstřikovaných dílů z plastických hmot s ohledem na zbytková napětí ve formě a teplotu pomocí aplikace SolidWorks Plastics Provádějte dynamické analýzy dílů a sestav Vykreslete reakci výrobku na dynamická zatížení. Simulujte vývoj zatížení, ustálený harmonický vstup, spektrum odezvy a nahodilá vibrační buzení Studujte odchylky zatížení, rychlosti a zrychlení v čase spolu s hodnotami RMS a PSD Provádějte analýzy nárazů pomocí nelineárních dynamických funkcí Simulujte kompozitní materiály Studujte kompozitní složité součásti k zjištění vlivů vrstvených materiálů, tloušťky a orientace při použití výrobku Používejte revoluční uživatelské rozhraní pro dynamické ovládání a zobrazení orientace vrstvy Ověřujte výkon kompozitních materiálů, včetně pevnosti a výsledků selhání vrstvy. Určete správné kompozitní uspořádání a orientaci pro provozní zatížení Používejte vrstvené a grafitové nebo uhlíkové kompozity, včetně buněčné pěny Řešte složité problémy snadno pomocí 2D rovinného nástroje zjednodušení Vytvářejte rovinné napětí, rovinnou deformaci a provádějte osově symetrickou nelineární analýzu Řešte složité problémy s kontakty během okamžiku a bez ztráty přesnosti Používejte 3D CAD modely bez následné úpravy pro vytváření 2D řezů pro analýzu Studujte snadno a rychle celou řadu problémů pomocí nového 2D rovinného nástroje zjednodušení.

5 SOLIDWORKS FLOW SIMULATION Intuitivní a výkonná simulace CFD pro konstruktéry Software SolidWorks Flow Simulation je výkonný CFD nástroj (nástroj pro počítačově modelovanou dynamiku kapalin a plynů), který odstraňuje složitost analýzy proudění a umožňuje snadno simulovat proudění tekutin, přenos tepla a síly proudění, abyste mohli posuzovat vliv kapaliny nebo toku plynu na výkon výrobku. Zkoumejte a optimalizujte složitá proudění Zkoumejte složité proudění uvnitř součástí a okolo nich, detekujte turbulence a problémy s recirkulací. Prověřte složitá proudění skrze součásti a kolem nich prostřednictvím parametrické analýzy Určete model s podmínkami proudění, jako je pokles tlaku, a splňte tak cíle návrhu Zjistěte problémy s turbulencí a recirkulací prostřednictvím animovaných trajektorií proudění Zkoumejte proudění nenewtonovských kapalin, jako je například krev a tekutý plast Posuďte vliv různých lopatkových kol a ventilátorů na návrh Zahrnujte do výpočtů komplikované vlivy, jako je například poréznost, kavitace či vlhkost Snižujte ve vašich návrzích rizika spojená s jevem přehřátí Provádějte vizualizace a zkoumejte rozložení teploty ve vašich výrobcích a okolo nich Spojujte proudění s teplotní analýzou simulující proudění, vedení a účinky záření Kontrolou rozložení teploty a tepelných toků předcházejte problémům s ohříváním. Používejte časově a polohově závislé okrajové podmínky a tepelné zdroje Nacházejte ideální rozměry, které splní účel vašeho návrhu, jako je například účinnost výměníku tepla Načítejte definice tepelných zdrojů a vrstvy desky plošných spojů z teplotních vlastností EDA Optimalizujte tepelné chování vašich desek s tištěnými spoji a elektronických součástí Pomocí modulu chlazení elektroniky můžete do návrhu začlenit ohřívání v joulech, simulovat součásti s dvourezistorovým kompaktním modelem a vlastnosti PCB, které umožní zhodnotit a vylepšit účinnost chlazení. Pomocí modulu chlazení elektroniky optimalizujte tepelné chování elektronických součástek. Předvídejte a optimalizujte proudění vzduchu a parametry komfortu v pracovním a obytném prostředí. Modul HVAC obsahuje upřesňující modelování záření (např. poloprůhledné materiály a vlastnosti záření závislé na vlnové délce), parametry tepelné pohody a rozsáhlou databázi stavebních materiálů, sloužící k vyhodnocení pohybu plynů, teploty v pracovním a obytném prostředí a vyzařování. Získávejte cenné náhledy pomocí výkonných a intuitivních vizualizačních nástrojů Využívejte schémata řezů a povrchů pro zkoumání rozložení výsledných hodnot, včetně rychlosti, tlaku, vířivosti, teploty a hmotnostního podílu Porovnávejte výsledky proudění kapalin pro různé konfigurace pomocí Srovnávacího režimu Měřte výsledky v jakémkoliv místě pomocí nástroje Parametr v bodě, na ploše a v objemu Grafické znázornění variací výsledků na jakékoliv skice SolidWorks Studujte tepelné chování osvětlovacích systémů pomocí rozšířených funkcí pro záření modulu HVAC. Sestavujte seznamy výsledků a exportujte data automaticky do aplikace Microsoft Excel. Sdělujte své výsledky výpočtů proudění kapalin v 3D podobě v aplikaci edrawings

6 Systémové požadavky ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ Software SolidWorks tvoří intuitivní vývojové prostředí 3DEXPERIENCE, které maximalizuje produktivitu vašich zdrojů pro navrhování, aby byla zajištěna lepší, rychlejší a méně nákladná výroba vašich výrobků. Úplný přehled řešení SolidWorks pro návrh, simulaci, zvažování ekologických aspektů, technickou komunikaci a správu dat najdete na adrese Windows 7 (x32 a x64) nebo Windows 8 x64 2 GB RAM paměti (minimálně) 5 GB volného místa na disku (minimálně) Grafická karta (doporučuje se s certifikací) procesor Intel nebo AMD DVD nebo širokopásmové připojení k internetu Internet Explorer 8 a vyšší verze Další podrobnosti získáte na stránkách VÍCE INFORMACÍ Chcete-li se dozvědět více o softwaru SolidWorks Simulation, navštivte stránky nebo se obraťte na svého místního prodejce produktů SolidWorks. Naše řešení 3DEXPERIENCE zajišťovaná našimi značkovými aplikacemi obsluhují 12 průmyslových odvětví Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes zákazníků ve více než 80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách Navštivte nás na webu 3DS.COM/SOLIDWORKS SolidWorks a edrawings jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní názvy značek a výrobků jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků Dassault Systemes. Všechna práva vyhrazena. MKSIMDSCZE0713 Severní a Jižní Amerika Dassault Systèmes 175 Wyman Street Waltham, Massachusetts USA Evropa/Střední východ/afrika Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault CS Vélizy-Villacoublay Cedex France Sídlo společnosti v České republice

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 - úvod Computational Fluid Dynamics (CFD) je simulační nástroj, který matematicky (MKP) modeluje

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Žádné mazání, méně častá údržba, nižší náklady, delší životnost, vše k dispozici skladem a rychlé dodání - to je naše klíčová myšlenka

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SADY GRAITEC ADVANCE... 6 KDE NALÉZT INFORMACE... 8 CD s dokumentací...

Více

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení Nový model TNC 640 HEIDENHAIN: spojuje technologii frézování a soustružení ve spole ném TNC ízení. Uživatelé mohou nyní libovoln kombinovat v

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž,

Více

Innovative Motion Control

Innovative Motion Control Momentové Motory O MOMENTOVÝCH MOTORECH ETEL Během posledních 20 let už přinesly přímé pohony s momentovými motory podstatné zlepšení parametrů u mnoha aplikací v řadě vyspělých průmyslových odvětvích.

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů

Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů PODNIKOVÁ AUTOMATIZACE Programování HMI Připojení DB Systémy IT ŘÍZENÍ STROJE Servo Měnič I/O - Bezpečnost

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice s. 1 DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Holenka tel.: 380 404 404, Zdenek.Holenka@cz.bosch.com 01 Provedení simulace procesu svařování horkým

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent Software MTS TestSuite TW Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent SOFTWARE MTS TESTSUITE TW NABÍZÍ SNADNO POUŽITELNÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ ŘEŠENÍ K OPTIMALIZACI VAŠÍ PRODUKTIVITY

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více