STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU"

Transkript

1 STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1

2 Význam paliativní péče ve Švýcarsku V současnosti ve Švýcarsku umírá asi lidí různého věku Na základě demografického vývoje to bude za 20 let asi lidí Předpokládá se, že paliativní péči dnes potřebuje asi lidí Za 20 let to bude lidí Důsledky se týkají především oblasti základní zdravotní péče 2 2

3 K historii: Národní strategie paliativní péče v letech Poskytovatelé: BAG (Spolkový úřad pro zdraví), GDK (Dialog Národní Zdravotní politika) a palliative.ch (Spolek Palliative Švýcarsko) Plán realizace v 6 oblastech: zdravotní péče, financování, senzibilizace, vzdělávání,výzkum, aplikace Řízení projektu náleží BAG:od roku 2010 do února 2012 došlo třikrát ke změně v oblasti zodpovědnosti Vedení dílčích projektů spolupracuje s: die GDK, das BBT (Spolkový úřad pro vzdělávání při zaměstnání), das BFS (Spolkový statistický úřad) a Švýcarská odborná společnost pro medicínu, péči a doprovázení (palliative.ch) Spolupráce Curaviva Schweiz na dílčím projektu Zdravotní péče a dílčím projektu Financování 3 3

4 Definice paliativní péče - hlavní myšlenky péče (psychologická, sociální nebo duchovní péče) a léčba (medicinská a pečovatelská) Lidé s nevyléčitelnými, život ohrožujícími a/nebo chronickými nemocemi Předvídatelnost není již možná a nemá žádný primární cíl Optimální kvalita života až do smrti Podpora blízkých osob/posílení sítě pomocníků Propojení spolupráce pomocných pracovníků s dobrovolníky, sousedy, apod. (Care Team) 4 4

5 Problémové oblasti 1) Indikace paliativní péče na lidi ve vysokém věku a lidi s multichronickým onemocněním 2) rozpor mezi chápáním péče ze strany KVG, novým financováním a definicí slova paliativní 3) Žádná data vztahující se na lidi s postižením - především duševním- ve vztahu k paliativní péči Výzkumný projekt vysoké školy pro léčebnou pedagogiku v Curychu (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich (HfH), financován Národním Švýcarským fondem pro podporu vědeckého výzkumu (FnSNF) ) 5 5

6 Národní strategie paliativní péče : rozhodnutí BAG (Spolkový úřad pro zdraví) a GDK (Dialog Národní zdravotní politika) o pokračování vedení Národní strategie po roce 2012 (v neposlední řadě v souvislosti se zprávou Suizidbeihilfe ) : otevřené strategické fórum paliativní péče jako upozornění na potřebu jednání pro druhou fázi strategie Plán opatření pro následující 2 3 roky = Strategie Těžiště: Základní zdravotní péče, neboť v rámci paliativní zdravotní péče je ošetřováno 80 % paliativních pacientů Podzim 2012: schváleno GDK Ve 4 dílčích projektech (z nich 3 byly sloučeny):zdravotní péče a finance, Vzdělávání a výzkum, Senzibilizace, Dobrovolná práce a podpora příbuzných (nově) byly formulovány konkrétní cíle 6 6

7 Místa úmrtí ve Švýcarsku 7 7

8 Místa úmrtí lidí s postižením Ještě před pár lety nebylo umírání lidí s duševním postižením v organizacích žádným tématem, neboť věkový průměr se pohyboval mezi ti lety Vývoj medicíny, strava, ale také sport a pohyb vedou k tomu, že se lidé s duševním postižením dožívají stále vyššího věku Proces stárnutí se často děje po skupinách U lidí s duševním postižením roste výskyt nemoci nazývané demence Ve stáří se také často vyskytují chronické nemoci, které musí být léčeny paliativním způsobem Náklady na péči v domovech pro osoby s postižením rostou a bude tomu tak i v domovech pro seniory ( pro ty, kteří leží na smrtelné posteli ) 8 8

9 Paliativní péče - shrnutí 9 9

10 Celková struktura péče 10 10

11 Okruhy jednání stacionární paliativní péče Základní zdravotní péče (stabilní, nekomplexní situace) - definice paliativních výkonů při stacionární dlouhodobé péči - stanovení úrovně kompetence pro základní zdravotní péči - zdůraznění vynaložení času a hledání řešení pro finanční odškodnění Základní zdravotní péče (nestabilní, nekomplexní situace) - předěl (rozhraní) mezi mobilní paliativní službou (průběh, indikace, financování) 11 11

12 Okruhy jednání stacionární paliativní péče Specializovaná dlouhodobá péče (stabilní, komplexní situace) - výstavba sociálně medicinských institucí/ oddělení s příkazem paliativní péče - zajištění dodat. financování 12 12

13 Paliativní výkony v základní péči Zvýšené, na paliativní péči orientované, pečovatelské výkony: - v krizových situacích - na konci života (terminální fáze) - při těžkých, nevyléčitelných nemocech a intenzivní péči Financování přes KLV 7 Zvýšené, na paliativní péči orientované, ošetřovatelské výkony : - psychosociální a duchovní doprovod (např. pomoc při rozhodování) - zapojení a doprovod důvěrných příbuzných osob a dobrovolníků - kultura rozloučení Financování přes KLV 7, kantony nebo obyvateli a obyvatelkami 13 13

14 Ustanovení KLV 7 z 1. ledna 2012 Výkony mobilní paliativní péče Financování přes kantony Výkony mobilní paliativní péče Financování přes kantony Společně s upřesněním ke směřování medikamentů Ustanovení v přesném znění (KVG): přidaný bod v odstavci «opatření vysvětlení a poradenství» 14 14

15 Ustanovení KLV 7 z 1. ledna 2012 «Koordinace různých opatření stejně jako preventivních opatření s ohledem na komplikace v komplexních a nestabilních situacích skrze specializované osoby» (čl. 7 odst. 2 Bst. A Einleitungssatz, Ziff. 3) Maximální potřeba péče zůstává na 220 minutách (za 24 hodin) 15 15

16 Dosavadní aktivity CURAVIVA SCHWEIZ v oblasti paliativní péče «Paliativní péče při stacionární dlouhodobé péči» 2011 Elektronický spis «Paliativní péče» na domovských stránkách Podílení se na slyšení a konzultacích Spolupůsobení v představenstvu qualitépalliative (SQPC) (provádění auditů na základě kvalit. kritérií z palliative.ch) Diskusní základna «Zajištění kvality paliativní péče» / přípravné procesy pro audit přes qualitépalliative Začlenit kritéria kvality paliativní péče mezi stávající nástroje kvality Nabídka dalšího vzdělávání (vzdělávací kurzy a Inhouse (domácí)- školení) 16 16

17 Dosavadní aktivity CURAVIVA SCHWEIZ v oblasti paliativní péče Analýza požadavků na kompetence pečovatelů poskytujících paliativní péči bez odborného vzdělání Spolupráce s výzkumným projektem PALCAP (Paliativní péče v domovech pro seniory) 17 17

18 Projekty v oblasti osob s postižením s odkazem na paliativní péči Pracovní skupina, přesahující působnost spolku, zabývající se tématem Paliativní péče v sociálních institucích (pod vedením Ch. Affentrangera Webera) Doprovod výzkumného projektu PALCAP (Paliativní péče v domovech pro seniory vedený vysokou školou v Curychu - Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich (HfH), financován Švýcarským Národním Fondem na podporu vědeckého výzkumu (FnSNF) 18 18

19 Vědecký výzkumný projekt: PALCAP: Východiska Průměrná délka života lidí s postižením se zvyšuje Ve stáří se také často vyskytují chronické nemoci, které musí být léčeny paliativním způsobem náklady v domovech pro osoby se zdravotním postižením rostou Nezvyšují se pouze náklady na ošetřovatelské služby, ale i náklady na pečovatelské služby 19 19

20 Výzkumný projekt: PALCAP: Výzkumné stanovisko Mezinárodní studie ukazují: Osoby s duševním postižením mají omezenější přístup k paliativní péči a A jsou zřídka do rozhodování na konci života zapojeny. Ve Švýcarsku neexistují žádná data týkající se takových situací v domovech pro postižené 20 20

21 Výzkumný projekt: PALCAP: Čísla a fakta Výzkumný projekt má poukazovat na tyto otázky: Kolik domovů pro osoby s postižením ve Švýcarsku umožňuje svým obyvatelům a obyvatelkám v této instituci dožít? Podle jakých kritérií se domovy rozhodují o těch, kteří zde dožít nemohou? 21 21

22 Výzkumný projekt: PALCAP: Hlavní myšlenky; Ideály K tomu by měly být ještě zodpovězeny otázky týkající se hlavních myšlenek a ideálů: Jsou k dispozici hlavní myšlenky paliativní péče a rozhodnutí konaná na konci života? Jaký obsah mají tyto hlavní body, jaké strategie jsou použity při implementaci těchto myšlenek a jaká data jsou vyzdvižena, aby byla zajištěna kvalita péče? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými domovy? 22 22

23 Rozhodnutí na konci života Jaký je počet obyvatelů a obyvatelek z domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří zemřeli v domově, v nemocnici, nebo u příbuzných? Jak často a která rozhodnutí bývají na konci života učiněna a kdo se jich účastní? 23 23

24 Sebeurčení / Autonomie Jaký vztah je mezi: - důsledností a implementací hlavních myšlenek, - existencí managementu kvality, - nabídkou dalšího vzdělávání, - typem domova - a sebeurčením ve vztahu k paliativní péči a rozhodnutím na konci života? 24 24

25 Zlepšovací metody projektu PALCAP Dotazování (online nebo papírovou formou) stacionárních a doprovodných zařízení pro dospělé s postižením v rámci rozsahu platnosti IVSE (celé Švýcarsko) Skupinové, na určitý problém zaměřené rozhovory s ošetřovateli, pečovateli, lékaři a jinými odbornými pracovníky 25 25

26 PALCAP: vyhodnocovací metody Multiple regrese - Analýza vztahů mezi různými proměnnými (hlavní myšlenky, management kvality, další vzdělávání, typ domova) a jednotlivými kriteriálními proměnnými (skóre sebeurčení) 26 26

27 PALCAP: Možné souvislosti Zajištění kvality Hlavní myšlenky Další vzdělávání Sebeurčení na konci života Typ zařízení 27 27

28 PALCAP: očekávané výsledky Data k nabídce a potřebám paliativní péče v domovech pro osoby s postižením, která jsou důležitá pro další plánování Data potřebná k existenci a implementaci hlavních myšlenek paliativní péče a k rozhodnutí na konci života, která jsou uskutečňována v domovech pro osoby s postižením Rozpoznání faktorů, které podporují sebeurčení jedinců na konci života v domovech pro osoby s postižením Doporučení k rozvoji a implementaci hlavních myšlenek mohou být zveřejněna 28 28

29 Cíl: Model sebeurčení Zapojení do rozhodování Pacientovo ujednání Sebeurčení na konci života Schopnost seberozhodování Vliv osoby na rozhodnutí na konci života 29 29

30 Děkuji za pozornost 30 30

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Vzdělávání v paliativní péči Návrh vzdělávacích programů pro pregraduální a postgraduální přípravu lékařů

Vzdělávání v paliativní péči Návrh vzdělávacích programů pro pregraduální a postgraduální přípravu lékařů Vzdělávání v paliativní péči Návrh vzdělávacích programů pro pregraduální a postgraduální přípravu lékařů Projekt Paliativní péče v České republice Vzdělávání v paliativní péči Návrh vzdělávacích programů

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Město Litoměřice. 1. Komunitní plán péče. na období let 2004-2006

Město Litoměřice. 1. Komunitní plán péče. na období let 2004-2006 1. Komunitní plán péče na období let 2004-2006 Listopad 2004 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do ruky 1. Komunitní plán péče v Litoměřicích. Je výsledkem práce mnoha odborníků, institucí, poskytovatelů

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům Projrkt Paliativní péče v České republice O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003)24 Výboru

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Ve dnech 26. 6. 2. 7. 2011 proběhla studijní cesta do švýcarských měst Bern a Luzern v rámci českošvýcarského projektu s názvem Přenos know

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Úvod Zdravotní postižení

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Charta občanské společnosti pro důstojný život seniorů

Charta občanské společnosti pro důstojný život seniorů Charta občanské společnosti pro důstojný život seniorů Usilujeme o společnost která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako cenné zdroje, která uznává stárnutí jako vývoj patřící k životu,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

RTA CHARTA CHART A CHARTA CHARTA CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

RTA CHARTA CHART A CHARTA CHARTA CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE TA RTA CHART A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE USILUJEME O SPOLEČNOST která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako cenné zdroje. která uznává stárnutí

Více

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva umírající člověk domácí hospicová péče odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva 27. března 2009 Úvodní slovo Hospic pro Liberecký kraj Minulé zastupitelstvo

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více