Typy českých komunálních stranických systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typy českých komunálních stranických systémů"

Transkript

1 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 51 Typy českých komunálních stranických systémů Libor Hoskovec Abstract The goal of this article is to answer the question to what extent it is possible and meaningful to typologize municipal party systems in the Czech Republic and also the extent to which the Czech municipal systems differs from national party system, or from regional party systems. Using the quantitative analysis of statistical data, the author came to a results which are presented in conclusion of the article. Even though the result is foreseeable, this is the first time it has been achieved not by pure observation, but is based on the analysis of statistical data. Keywords local politics, local party systems, typology of local party systems, political parties, independent candidates, local council, city council Note Tento článek představuje část disertační práce Komunální stranické systémy v České republice úspěšně obhájenou autorem v roce 2012, a doplněnou o výsledky voleb v roce 2014, resp. o stav v komunálních stranických systémech reflektující výše uvedené volby. Odborný asistent na Katedře ekonomie a veřejné správy SVŠE Znojmo.

2 52 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp Úvod Jedním z dosud neprobádaných problémů komunální politiky je otázka místních stranických systémů jejich (ne)existence a podoby, jež bude stát v centru pozornosti této práce. Ve své práci vycházím z Fialovy premisy o počtu komunálních politik rovnajícím se počtu (srov. Fiala 1994: 3; Balík 2005: ; Balík 2008a: 8; Balík 2008b: 5), což by v případě České republiky znamenalo, že máme ke zkoumání komunálních politik (Český statistický úřad 2013). Počet je v České republice značně vysoký, mezi zeměmi střední a východní Evropy jednoznačně nejvyšší. Téměř 80 procent má méně než obyvatel, zatímco např. v Bulharsku, Polsku a na Litvě nemá pod obyvatel ani jedna samospráva. V zemích západní Evropy mají v Belgii, Nizozemsku, Portugalsku a Švédsku méně než 1 procento s méně než obyvateli, přičemž ve zmíněných zemích mají procent s počtem obyvatel vyšším než Z výše uvedeného je vidno, že se Česká republika ve fragmentovanosti místních samospráv vyrovná dokonce i Francii, jež má tento systém v západní Evropě nejvíce fragmentovaný (srov. Novák 2007: 12).¹ Z řečeného jasně vyplývá jednak potřeba vyvinutí daleko většího úsilí při shromažďování potřebných dat, za druhé též problém metodologického pojetí výzkumu komunální politiky v České republice. Je však otázkou, zdali fakt vysokého počtu znamená též vysoký stranických systémů. Zejména převažují-li v celkovém počtu zcela obce s nízkým počtem obyvatel. Naskýtá se hned několik otázek. Například existují-li velikostní kategorie, v nichž nemá smysl operovat s pojmem stranický systém. A jestliže ano, které to jsou? Kde leží předěl mezi obcemi bez stranického systému a obcemi se stranickými systémy? Nedílným úkolem v rámci této oblasti výzkumu bude stanovení relevantních velikostních kategorií, s nimiž se v dosavadních výzkumech pracuje ne-li chaoticky, tedy zcela jistě nejednotně. Například Jüptner (2004) operuje se třemi kategoriemi, Outlý (2004) používá v jediné práci členění na pět, šest, sedm i osm kategorií, což však může být způsobeno rozdílnou metodikou třídění přebíraných dat. Referenčním rámcem pro určení velikostních kategorií bylo zvoleno Outlého (2004: 16) schéma, jež rozděluje obce do kategorií do 100 obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, a nad obyvatel, přičemž posledně zmíněná kategorie byla rozdělena na dvě, obyvatel a nad obyvatel, čímž bylo (téměř) zohledněno dělení mezi městy a statutárními městy.² (srov. Hoskovec a Balík 2010). Tabulka 1: Kategorie dle i a počtu obyvatel (Český statistický úřad 2013) Velikostní kategorie ,30 % 561 9,00 % 578 9,20 % 553 8,80 % 529 8,50 % 496 7,90 % 465 7,40 % ,50 % ,40 % ,80 % ,90 % ,30 % ,60 % ,00 % ,70 % ,80 % ,60 % ,00 % ,10 % ,90 % ,80 % ,50 % ,60 % ,80 % ,50 % ,90 % ,50 % ,90 % ,30 % ,40 % ,60 % ,90 % ,30 % ,80 % ,70 % ,80 % 157 2,50 % 159 2,60 % 166 2,70 % 164 2,60 % 177 2,90 % 177 2,80 % ,40 % 135 2,20 % 135 2,20 % 131 2,10 % 140 2,20 % 142 2,30 % 143 2,30 % ,90 % 108 1,70 % 110 1,80 % 109 1,70 % 111 1,80 % 111 1,80 % 112 1,80 % nad ,60 % 24 0,40 % 22 0,40 % 22 0,40 % 21 0,30 % 21 0,30 % 20 0,30 % Celkem ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ¹Více než 70 procent s obyvateli do 1 000, v přepočtu na obyvatel téměř shodný s Českou republikou. ²Je třeba mít na paměti, že první část textu vznikala v roce 2008, kdy byly statutem statutárního města byly obdařeny pouze města s počtem obyvatel a vyšším. Do dnešní doby byla skupina statutárních měst rozšířena o dalších pět měst, přesahujících počtem obyvatel hranici

3 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 53 Tato práce tedy vychází z teorie stranických systémů, jež se vyvíjela v podstatě již od samotných počátků politické vědy. Až do padesátých let minulého století se vyvíjela v jednom proudu, který se zabýval zkoumáním politických stran, od poloviny dvacátého století se výzkum postupně rozšířil o další proud zkoumající stranické systémy (Fiala a Strmiska: 1998: 9 10). Počátky výzkumu stranických systémů a pokusů o jejich typologizaci jsou spjaty se jménem Maurice Duvergera (Novák 1997: 16 17), jenž představil svoji typologii stranických systémů založenou na dělení dle kritéria počtu stran. V šedesátých letech 20. století na Duvergera navázal Jean Blondel (Novák 1997: 45 46; srov. Blondel 1968; srov. Blondel 1990: 53 54; srov. Blondel 1995), který ke kritériu počtu stran přidal ještě rozměr soutěživosti stranických systémů. Patrně nejvýznamnější a nejpoužívanější typologii stranických systémů představil v sedmdesátých letech Giovani Sartori (2005), jenž k dimenzi počtu stran přidal dimenzi vzájemné ideologické vzdálenosti stran v systému čili polarizaci. Sartori též začíná hovořit o koaličním resp. opozičním (či vyděračském) potencionálu stran. Všechny výše uvedené typologie se samozřejmě vztahovaly k celostátním stranickým systémům. V roce 2005 se M. Strmiska (2005: 33 34) zabýval problémem typologizace regionálních stranických systémů, přičemž dospěl k závěru, že doposud žádná typologizace zmíněnému účelu nevyhovuje. Ve své argumentaci se vymezoval zejména vůči Sartoriho typologii, jež se doposud jeví nejsofistikovanějším nástrojem, nicméně ani ona se nevyhnula celé řadě výtek kritiků. I Strmiska její východiska nakonec musel odmítnout a představil zcela novou typologii oproštěnou od polarizace, a též od Sartoriho jednorozměrného i jednoúrovňového zjednodušení, jež zohledňuje dvě dimenze: míru alternace vládních stran a způsob vládnutí, čili většinové resp. koaliční vládnutí. V centru zájmu práce jsou typy komunálních stranických systémů. Problematika typů stranických systémů není vůbec jednoduchá ani v rovině srovnávání stranických systémů na celostátní úrovni. V průběhu druhé poloviny dvacátého století bylo vyvinuto několik systémových stranických typologií, z nichž mezi nejznámější a široce používanou patří Sartoriho typologie rozlišující systém převládající (predominantní) strany, systém dvou stran, umírněný a polarizovaný pluralismus. Již v roce 1998 se zabýval problematikou aplikace Sartoriho pojetí na české prostředí M. Strmiska (Fiala a Strmiska: 1998), přičemž došel k poznání, že v současné (z dnešního pohledu tehdejší) době není možné stranický systém České republiky v rámci Sartoriho typologie zařadit ani mezi umírněné, ani mezi polarizované pluralismy. Nutno říci, že ani o téměř dvě desetiletí později ještě není situace o mnoho jasnější, z čehož vyplývá, že český stranický systém bychom v rámci Sartoriho typologie mohli zařadit stále pouze s výhradami. Je tedy na místě položit otázku, zdali lze na české komunální stranické systémy aplikovat typologii, jejíž aplikace je na úrovni celostátní diskutabilní. Touto problematikou se již v roce 2005 zabýval Strmiska (Strmiska 2005: 32 37), když řešil otázku typologie regionálních stranických systémů, tedy úkol, jenž je metodologicky obdobný problému, jemuž se věnuje tato práce. Ve své argumentaci poukazuje na několik problémů Sartoriho typologie, které nastávají v kontextu její aplikace na regionální úroveň. Jde o tzv. jednorozměrné zjednodušení včetně implicitního jednoúrovňového zjednodušení, o tendenci redukce interakcí stran, na jejich soutěž a též o problém polarizace, jenž se vztahuje k výše uvedeným. Vzhledem k uvedeným obtížím s aplikací Sartoriho typologie navrhuje vlastní typologii regionálních stranických systémů, jež vychází z prioritní kombinace dvou dimenzí, jimiž jsou míra alternace vládních stran a uplatňování jednostranické, či koaliční vlády. Z kombinace uvedených dimenzí Strmiska dochází k výsledné typologii regionálních stranických systémů, přičemž hovoří o čtyřech základních (A až D) a dvou doplňkových (E a F) typech stranických systémů: A) stranický systém s jednobarevnými vládami a s víceméně pravidelnou (a z definice úplnou ) alternací vládní strany; B) stranický systém s jednobarevnými vládami, bez (pravidelné) alternace vládní strany; C) stranický systém s koaličními vládami a s víceméně pravidelnou (a přinejmenším potenciálně úplnou) alternací vládních stran; D) stranický systém s koaličními vládami, bez (pravidelné) alternace vládních stran, anebo pouze s částečnou obměnou vládních stran nezahrnující změnu jádra vládní koalice;

4 54 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp E) stranický systém se střídáním koaličních a (většinových) jednobarevných vlád s úplnou alternací vládní strany či stran; F) stranický systém se střídáním koaličních a (většinových) jednobarevných vlád s pouze částečnou obměnou vládních stran (vládne nepřetržitě jedna strana sama, nebo v koalici). Jak již bylo řečeno, Strmiska odmítl Sartoriho jednorozměrné i jednoúrovňové zjednodušení a též redukované pojetí interakcí stran (Strmiska 2005: 33 34) jakožto pro regionální stranické systémy fungující v prostředí vícerozměrném a víceúrovňovém, nevyhovující a je si plně vědom, že jeho typologie není modifikovanou Sartoriho typologií, nýbrž je typologií zcela novou, která se namísto počtu a polarizace stranických subjektů zaměřuje na způsob fungování stranických systémů. Strmiska dále argumentuje, že jeho schéma není v rozporu se Sartoriho typologií, neboť bipartismus spadá do kategorie A, systém predominantní strany do kategorie B, umírněný pluralismus do kategorie C a polarizovaný pluralismus do kategorie D. Kategorie E a F pak protějšek v Sartoriho typologii nemají (Strmiska 2005: 35). Zaměříme-li se na otázku, jaké formáty předpokládají jednotlivé modely, pak zjistíme, že model A předpokládá dvoustranický či multipartistický formát, v modelu B bychom mohli nalézt předpoklad monopartistického, bipartistického, i multipartistického formátu, v modelech C, D, E a F pak lze předpokládat pouze formát vícestranický. Jak vidno, Strmiskovo schéma nejde proti Sartorimu, avšak opuštění výše zmíněných Sartoriho zjednodušení a současné kombinování dvou dimenzí hrajících velmi důležitou úlohu jak z metodologického hlediska, tak i z aspektu fungování stranickopolitických systémů, přináší vskutku kvalitní nástroj pro výzkum a komparaci stranických systémů, přičemž není explicitně vztaženo k žádné institucionálně-politické úrovni. Ve svém rozhodování, zdali ve své práci použít některou z dosavadních typologií, či se pokusit o vytvoření typologie zcela nové, jsem dospěl k závěru, že nejvýhodnější bude pokusit se využít Strmiskovy typologie regionálních stranických systémů, neboť pouze ona postihuje to, co mají komunální stranické systémy společné se systémy celostátními, tedy kritérium počtu stran, alternace vládních stran i způsob vládnutí, na druhou stranu je však mnohdy (byť ne vždy) prosta právě ideologického rozměru, který bývá nedílnou součástí stranických systémů celostátních. Na základě uvedených argumentů budu považovat Strmiskovu typologii za výchozí při svém pokusu o nástin modelů fungování komunálních stranických systémů v českém kontextu. Krom již zmíněné problematiky výzkumu lze hovořit o čtyřech dimenzích výzkumu, které jsou platné pro všechny zkoumané oblasti, přestože jejich konkrétní vymezení pro každou z oblastí výzkumu může být odlišné. Jde o dimenzi časovou, prostorovou, obsahovou a aktérovou (srov. Balík 2008a: 8 10; Balík 2008b: 6 7). Dimenze časová pro všechny čtyři oblastí zahrnuje období od roku 1994 do roku 2014, přičemž důležitými mezníky budou komunální volby v letech 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 a Do výzkumu zcela záměrně nebylo zařazeno období mezi léty 1990 až 1994 jednak proto, že bylo prvním volebním obdobím polistopadové éry, a tudíž by jakožto období zakládající nebylo vhodné je do výzkumu zařazovat, a též z toho důvodu, že z voleb roku 1990 neexistují, či nejsou utříděna data. Dimenze prostorová pro všechny oblasti výzkumu zahrnuje prostor jednotlivých v rámci České republiky. Dimenze obsahová je zaměřena na stranické systémy lokální úrovně, jejich utváření skrze volební akty, jejich složení, diferenciaci či vzorce interakcí. Dimenze aktérová se vztahuje k politickým subjektům zastoupeným v jednotlivých komunálních stranických systémech. Výzkum komunálních stranických systémů v českém kontextu byl zaměřen na zodpovězení následující otázky: Nakolik je možné a smysluplné komunální stranické systémy typologizovat? Metodologie výběru zkoumaných Výzkum komunálních stranických systémů je v kontextu této práce úzce provázán s problematikou vládnutí a též s problematikou utváření radničních koalic. Vzhledem k výše uvedenému důvodu byl řešen problém, které obce budou zahrnuty do výběrového souboru tím, že do výběru byly zahrnuty všechny obce, ve kterých se v průběhu šestera voleb a volebních období volilo minimálně 15 členů

5 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 55 zastupitelstva. V těchto ch je totiž dle platné legislativy nutno zvolit též radu, která je vlastně lokální vládou, tudíž je možné v těchto ch aplikovat Strmiskovu typologii, což v ch bez volených rad možné není. V základním souboru (populaci) se tak nakonec ocitlo všech 20 měst z kategorie nad obyvatel, všech 112 z kategorie obyvatel, 134 z celkových 143 z kategorie obyvatel, 168 ze 177 z kategorie obyvatel, 476 z celkových 980 z kategorie až obyvatel a 173 z celkových z kategorie obyvatel. Celkově bylo do základního souboru zařazeno ze souhrných 2 800, což představuje poměr 39 procent. Metodologie výběru a zařazení do souboru zkoumaných (vzorku) pokračovala druhým stupněm výběru, jehož jediným kritériem byla dostupnost zkoumaných údajů. Vzhledem k vysokému počtu zkoumaných byl v rámci naplnění kritéria dostupnosti zvolen nástroj jímž je internet.³ Zajisté by bylo možné zvýšit zkoumaných získáním potřebných údajů formou telefonických hovorů, poštovním kontaktem, či osobními rozhovory, ovšem fakt, že skrze veřejně dostupné zdroje byla shromážděna data z poměrně vysokého počtu, pročež bylo od dalších způsobů získání dat upuštěno. Do vzorku bylo zařazeno všech 20 měst z kategorie nad obyvatel, 90 ze 112 z kategorie obyvatel, 85 ze 134 z kategorie obyvatel, 105 ze 168 z kategorie obyvatel, 288 ze 476 z kategorie obyvatel a 97 ze 173 z kategorie obyvatel. Tabulka 2: Počet zkoumaných (Český statistický úřad 2013) Velikostní kategorie celkový Počet splňujících podmínky pro zařazení do výzkumu zkoumaných nad Celkem poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) I přes absenci náhodné volby při výběru vzorku byl zkoumán dosti významný na to, abychom výsledky výzkumu mohli považovat ne-li za reprezentativní, tedy zcela jistě za statisticky velmi významné. V nejnižší velikostní kategorii bylo zkoumáno 56 % ze všech zkoumatelných (a 7 % ze všech v této kategorii). V kategorii obyvatel podíl zkoumaných činil již přes 60 %, v kategoriích a obyvatel bylo zkoumáno shodně po 63 % ze zkoumatelných, v kategorii činil podíl již 80 % a v kategorii nejvyšší byly již zkoumány všechny ³V publikaci S. Balíka Česká komunální politika v ch s rozšířenou působností (2008a), z databáze členů rad měst a, která je zřízena postupně doplňována daty Institutem pro srovnávací politologický výzkum Masarykovy univerzity, z internetových stránek ČSÚ dále pak z internetových stránek a měst.

6 56 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp obce. Celkově bylo do výběrového souboru zahrnuto 685 z 1 083, což představuje poměr přibližně 63 % z počtu základního souboru a 25 % z celkového počtu ve všech šesti zkoumaných velikostních kategoriích. Statistická chyba základního souboru na hladině spolehlivosti 95 % činí pouhých 2,3 %, ovšem v rámci jednotlivých kategorií již výsledek není tolik povzbudivý, neboť u nejnižší zkoumané kategorie statistická chyba činí 6,5 %, u kategorie obyvatel 3,7 %, u kategorie obyvatel 5,9 %, u kategorie obyvatel 6,5 %, u kategorie obyvatel 4,7 % a u kategorie na obyvatel je nižší než 1 %.⁴ Tyto poněkud vyšší statistické chyby v rámci jednotlivých velikostních kategorií jsou však dány jednak nízkým počtem případů ve výběrových souborech každé z kategorií, jenž je však spojen s nízkým počtem případů v jejich základních souborech. I přes vyšší hodnoty statistické chyby u jednotlivých kategorií a též vzhledem k faktu, že výběrový soubor byl vytvořen nepravděpodobnostní technikou výběru formou výběru na základě dostupnosti (convenience sampling), mají přesto nashromážděná data a závěry z nich vyvozené vysokou vypovídající hodnotu a to jak u výsledků jednotlivých kategorií, tak zejména u celkových výsledků. Typologizace stranických systémů Typologizace stranických systémů je procesem, v němž jde o hledání společných (či odlišných) znaků, které by nám mohly pohled na značné množství komunálních stranických systémů poněkud zjednodušit. Vycházíme-li z výzkumů celonárodních stranických systémů, zjistíme, že každý systém politických stran je oproti jiným systémům jedinečný a ne zcela úplně ztotožnitelný, přesto se již po několik desetiletí političtí vědci snaží o nalezení styčných bodů mezi jednotlivými systémy. Některé pokusy jsou relativně zdařilé, jiné méně. Obdobnou logiku se budu snažit zachytit i v rámci svého výzkumu komunálních stranických systémů v České republice. Cílem této kapitoly však není vytvoření finální typologie komunálních stranických systémů, nýbrž pouze typologizace komunálních stranických systémů podle již vyvinuté typologie. Nutno podotknout, že pro vytváření nové obecně platné typologie není v této práci dostatek prostoru, ani dosud není nashromážděno potřebné množství empirických materiálů. Samotná typologizace jednotlivých stranických systémů se jeví dosti obtížnou, neboť při určování pro každý zkoumaný stranický systém relevantních subjektů je třeba zohlednit kromě hlediska existence, síly a povahy ještě hledisko longitudiální, čili časové. Uvedu příklad: v obci byl shledán politický subjekt, jenž ve volbách 1994 získal 1 zastupitele a v dalších volbách již v obci nekandidoval. Další subjekt v obci kandidoval ve všech volbách od roku 1994, v roce 2006 získal 1 zastupitelský mandát a ve volbách 2010 i přes další kandidaturu opět neuspěl. Který z uvedených subjektů je třeba brát za součást stranického systému v obci? První, druhý anebo oba dva? První z nich sice v systému existoval, nicméně pouze krátce a ve vyloženě marginální pozici. Druhý z nich v systému existuje nepřetržitě, a i přes marginální roli, kterou sehrává, se jeví být alespoň pro určitou skupinu občanů i voličů jistou názorovou platformou, která by mohla v budoucnu svoje pozice posílit. Ovšem vzhledem k tomu, že výzkum je postaven na strategii radničních vlád, pak by pro výzkum nebyl relevantním žádný z obou uvedených subjektů. Zcela odlišně by nastíněný příklad vypadal, kdyby zastupitel kteréhokoli z uvedených subjektů získal též funkci radního. V tomto případě by byl tento politický subjekt v rámci výzkumu do stranického systému započítán. V následující části jsou předloženy výsledky zkoumání téměř sedmi stovek a jejich stranických systémů. V tabulce jsou uvedeny údaje o přiřazení k jednotlivým typům z převzaté Strmiskovy typologie regionálních stranických systémů v každé ze zkoumaných velikostních kategoriích. ⁴Počítáno na kalkulačce: ( )

7 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 57 Tabulka 3: Typy stranických systémů do roku 2014 Typ Velikostní kategorie nad Celkem A B C D E F Celkem Kategorie obyvatel V této kategorii bylo z celkového počtu možno zařadit do výzkumu 173. Z výše uvedeného počtu bylo zkoumáno 97. V jednom případě byl stranický systém přiřazen k typu A, ve 22 případech k typu B, k typu C pak bylo zařazeno 14 stranických systémů, k typu D 20, k typu E 19 a k typu F 21. Jak je vidět, v této velikostní kategorii lze vypozorovat 3 skupiny : za prvé skupinu, jež mají zkušenost pouze s jednobarevnými vládami na radnici (23 přičemž poměr alternativní versus nealternativní činí 1 : 22), za druhé skupinu se zkušeností pouze s radničními koalicemi (34 s poměrem mezi alternativními a nealternativními 14 : 20) a za třetí skupinu se zkušenostmi jak s jednobarevnými, tak i s koaličními radnicemi (40 poměr alternativní versus nealternativní je 19 : 21). Budeme-li zkoumat poměr mezi alternativními a nealternativními vládami komplexně v rámci celé kategorie, dospějeme k výsledku 34 alternativních stranických systémů oproti 63 systémům nealternativním, či pouze částečně alternativním. Kategorie obyvatel V této velikostní kategorii čítající celkem 980, bylo ze 476, jež mohly být zkoumány, zařazeno do výzkumu 288. Jeden stranický systém této kategorie lze přiřadit k typu A, dva systémy k typu B, 92 systémů k typu C, 68 systémů k typu D, 72 systémů k typu E a 53 systémů k typu F. Oproti předchozí kategorii se obce s jednobarevnými radami vyskytují jen ojediněle (tři obce, z toho jedna s alternativním vládnutím a dvě bez vládnutí alternativního), 160 (téměř 56 % ze všech zkoumaných ) vykazuje zkušenost s pouze koaličními radnicemi (92 s alternativními koalicemi a 68 s nealternativními) a 125 zaznamenalo zkušenosti s oběma druhy radničního vládnutí (72 alternativních a 53 nealternativních). V rámci celé kategorie bylo zjištěno 165 stranických systémů s alternativními radnicemi oproti 123 systémům s radničním vládnutím nealternativním či pouze částečně alternativním. Kategorie obyvatel Z celkového počtu 177 bylo možné zařadit do výzkumu 168. Z nich bylo zkoumáno 105. Na rozdíl od předchozích velikostních kategorií se v této již nevyskytují typy A a B, typ C se vyskytuje u 71, typ D u 25, typ E u šesti a typ F u tří. Z výše uvedeného vyplývá, že u více jak 90 % bylo zaznamenáno koaliční vládnutí (96 poměr alternativní versus nealternativní vládnutí činí 71 : 25), a necelá jedna desetina zaznamenala zkušenost s oběma druhy vládnutí (9 poměr 6 : 3). V rámci celé kategorie činí poměr mezi alternativními a nealternativními vládami 2 : 1 (77 versus 28 ). Kategorie obyvatel Celkový této kategorie činí 143, z nichž mohlo být zařazeno do výzkumu 134. Z výše uvedeného počtu bylo nakonec zkoumáno 85. Oproti předchozím kategoriím se v této objevují

8 58 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp pouze tři typy, a to typ C (51 ), typ D (32 ) a typ E (dvě obce). Všechny zkoumané obce této kategorie tudíž vykazují zkušenost s koaličním druhem vládnutí, byť ve dvou případech jde o střídání koaličního a jednobarevného vládnutí. Poměr mezi alternativním a nealternativním druhem vlád činí 53 : 32. Kategorie obyvatel V této kategorii, jež čítá 112, přičemž všechny splňovaly předpoklady pro zařazení do výzkumu, zkoumáno však bylo pouze 90. Z nich bylo 59 stranických systémů přiřazeno k typu C, 30 pak k typu D a jediný systém k typu F. Zcela tedy převládá koaliční typ vládnutí, přičemž poměr mezi alternativními a nealternativními koalicemi je v této kategorii v podstatě totožný jako u koaličního a nekoaličního vládnutí (59 : 31). Kategorie nad obyvatel V této kategorii čítající pouhých 20, jež byly všechny zahrnuty do výzkumu, bylo 12 stranických systémů přiřazeno k typu C, sedm k typu D a pouze jediná k typu F. Byl tedy zjištěn naprosto převládající koaliční typ vládnutí, s příklonem k alternativním, popřípadě částečně alternativním koalicím (poměr 12 : 8). Z celkového počtu v šesti zkoumaných kategoriích splňovalo předpoklady pro zařazení do výzkumu (cca 39 %). Z tohoto počtu bylo nakonec zařazeno do výzkumu 685 (přibližně 63 % ze zkoumatelných a 24 % ze všech ). Celkem 2 obce byly přiřazeny k typu A, 24 k typu B, 299 k typu C, 182 k typu D, 99 k typu E a 79 k typu F. Z výše uvedeného vyplývá, že pouhá necelá 4 % (26 ), a to pouze v ch s méně než obyvatel vykazuje typy A a B, čili jednobarevné radniční vlády. Co se týká koaličního vládnutí, to kromě kategorie do obyvatel (kdy tvoří třetinu) ve vyšších kategoriích převládá (celkově 481 zkoumaných, což tvoří 70 % z celkového počtu zkoumaných případů), přičemž v kategoriích nad obyvatel již naprosto dominuje. Smíšené vládnutí (střídání jednobarevných a koaličních radnic) bylo zaznamenáno u 178 (26 % z celkového počtu zkoumaných), ovšem nutno připomenout, že na tomto počtu se opět nejvíce podílejí kategorie do obyvatel, v kategorii do obyvatel tvoří již méně než jednu desetinu a v kategoriích vyšších byl zaznamenám pouze ojedinělý výskyt. Zkoumáme-li poměr mezi alternativním a nealternativním (či pouze částečně alternativním) vládnutím docházíme k výsledku 400 : 285 (což je poměr 58 % ku 42 %). U kategorie do obyvatel je poměr 1 : 2, u kategorií do obyvatel a do obyvatel se poměr postupně obrací až na poměr 2,75 : 1 u zmiňované vyšší kategorie, u kategorií do obyvatel a do obyvatel je poměr 1,65 : 1 respektive 2 : 1, načež u kategorie nad obyvatel je poměr 3 : 2 ve prospěch alternativních vlád. Nutno ovšem podotknout, že v posledně zmiňované kategorii je celkový velmi nízký, a tudíž je při srovnávání s nějšími kategoriemi potřebné postupovat citlivěji. Porovnáme-li naše výsledky s krajskými stranickými systémy, docházíme k následujícímu výsledku: všech 13 krajských stranických systémů (Hlavní město Paraha byla zkoumána mezi komunálními stranickými systémy) se řadí pouze ke dvěma typům k typu C (Kraje Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký Pardubický, Ústecký a Zlínský), a k typu E (Kraje Plzeňský, Středočeský a Vysočina). Ve všech krajských stranických systémech tudíž zaznamenáváme zkušenost s koaličním vládnutím. Změny oproti stavu v roce 2010 Vzhledem k faktu, že od počátku prací na tomto textu proběhly komunální volby v roce 2014, čímž došlo ke změnám v sestavení valné většiny obecních zastupitelstev i rad, nabízí se možnost srovnání předchozích závěrů se stavem po komunálních volbách v roce Srovnání můžeme sledovat v tabulce 4 (viz níže).

9 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 59 Tabulka 4: Typy stranických systémů stav k roku 2010 a 2014 Typ Velikostní kategorie Celkem nad A B C D E F Celkem Počet zkoumaných se ve volebním období po roce 2014 oproti volebnímu období celkově snížil o šest, z toho v kategorii od 501 do obyvatel klesl o čtyři, v kategoriích až a a nad obyvatel se snížil shodně o jednu, v kategorii obyvatel se o jeden případ zvýšil a v ostatních kategorii obyvatel zůstal stejný. Typ A čili stranický systém s jednobarevnými alternačními vládami se vyskytuje v obou sledovaných obdobích pouze ve dvou kategoriích, a to v kategorii a v kategorii , a to pouze v jednotkách případů. V obou případech dochází mezi lety 2010 a 2014 k nímu poklesu (v prvním případě ze čtyř na jeden, ve druhém ze dvou na jeden), celkově ze šesti na dva případy. Dá se tedy předpokládat, že trend postupného ubývání případů v tomto typu bude postupně pokračovat, neboť do tohoto typu z logiky samotné typologie lze nově zařadit pouze stranické systémy pocházející z kategorie B. I u typu B, jenž zahrnuje stranické systémy jednočlenných nealternačních vlád, lze vypozorovat výskyt pouze u dvou nejnižších sledovaných velikostních kategorií. Též zde lze vysledovat postupný úbytek případů (v kategorii z 29 na 22, v kategorii z pěti na dva), což celkově činí propad ze 34 na 24 případů. Též u typu B platí výše zmíněný předpoklad postupného snižování výskytu stranických systémů, neboť do tohoto typu nelze nově zařadit stranický systém z jakéhokoli jiného typu. U typu C (stranické systémy s alternačními koaličními vládami) bylo ve všech sledovaných velikostních kategorií kromě kategorie (pokles z 97 na 92 případů) zaznamenáno navýšení, a to od přibližných 6 % u nejnižší velikostní kategorie až po 62 % u kategorie velikostně největší. Celkově se zařazených stranických systémů u typu C zvýšil z 266 na 299, což činí nárůst větší než 12 %. Zato u typu D, který zahrnuje stranické systémy s nealternujícími koaličními vládami byl zaznamenán ve všech velikostních kategoriích postupný úbytek zastoupených stranických systémů, od cca 10 % až po 42 % v nejvyšší velikostní kategorii. Celkově tak u tohoto typu došlo k poklesu zaznamenaných případů z 232 (rok 2010) na 182 (rok 2014), což znamená, že se jedná o téměř 22 % pokles. Typ E zahrnující stranické systémy se střídáním koaličních a jednobarevných vlád pak vykazuje u dvou nejmenších velikostních kategorií mírný přibližně desetiprocentní nárůst případů, v kategorii stagnující stav (v obou sledovaných obdobích po 6 případech) a v kategorii nárůst z 0 na 2 případy. U zbylých dvou velikostních kategorií nebyl zaznamenán ani v jednom ze sledovaných období žádný přiřazený stranický systém. Celkově došlo mezi lety 2010 a 2014 k nárůstu z 90 na 99 případů. Též u typu F (stranické systémy koaličních a jednobarevných vlád s pouze částečnou alternací) byl zaznamenán mírný nárůst případů, a to u dvou nejnižších velikostních kategorií z 15 na 21, repektive ze 43 na 53 případů, u ostatních kategorií (kromě kategorie jež v žádném ze sledovaných období nevykázala žádného zástupce) pak totožný případů jak v roce 2010, tak i v roce 2014.

Aplikace předpokladů teorie voleb druhého řádu na krajské volby v Libereckém kraji

Aplikace předpokladů teorie voleb druhého řádu na krajské volby v Libereckém kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Adam Pýcha adam.pycha@gmail.com Aplikace předpokladů teorie voleb druhého řádu na krajské volby v Libereckém

Více

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Pavel Maškarinec Resumé This article deals with the electoral system to the Mongolian unicameral parliament The Great

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Změna volebního systému

Změna volebního systému Změna volebního systému Vladimíra Dvořáková 1 Úvodem Změna volebního systému představuje vždy velký zásah do celého politického systému, protože mění základní pravidla, z nichž se odvozuje legitimita politické

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2012 Vol. 4 No. 2 ISSN 1803 8220 MOCEK, Ondřej; KANIOK, Petr (2012). Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv? Acta Politologica

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR Věra Kuchařová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání,

Více

Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013

Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013 Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013 Pavel Maškarinec 1 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Spatial Analysis of the 2013 Czech Presidential

Více

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební účasti v kontextu postkomunismu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební účasti v kontextu postkomunismu Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XV, Číslo 1, s. 25 39 / Volume XV, Issue 1, pp. 25 39 DOI: 10.5817/CEPSR.2012.1.25 (c) Mezinárodní politologický

Více

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje Pavel Bareš VÚPSV v.v.i. 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Klíč k posílení integrační politiky obcí

Klíč k posílení integrační politiky obcí Klíč k posílení integrační politiky obcí SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST Ivan Gabal Karel Čada Jan Snopek Otevřená společnost, o. p. s. Text této publikace byl vytvořen v rámci projektu s názvem

Více

Fenomén singles v České republice

Fenomén singles v České republice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lucie FORMANOVÁ Fenomén singles v České republice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D. Olomouc 2010

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje

Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje Zpracovatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Odborný garant: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Září 2009 Tento dokument je duševním vlastnictvím Technologického inovačního centra

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz ITERETOVÝ RECEZOVAÝ ČASOPIS 2013 Vol. 5 o. 1 ISS 1803 8220 MACHOVÁ, Zuzana (2013). Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití. Acta Politologica 5, 1, 69-81.

Více

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065 OBSAH Mapa obcí České republiky podle příslušnosti k venkovskému a městskému prostoru (k 31. 12. 2010) (Vít Pászto a kol.)... 1 Plánování rozvoje jako důležitý proces pro posílení participace v obcích

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

Financování politických stran v České republice

Financování politických stran v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Financování politických stran v České republice Magisterská práce Lenka Rybářová Vedoucí práce: Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. UČO:

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Abstrakt: Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2011 Vol. 3 No. 2 ISSN 1803 8220 KOUŘIL, Jan PAVLOVÁ, Eva (2011). Katalánské regionální volby 2010. Acta Politologica 3, 2, s. 178 200. ISSN 1803-8220. Tento

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více