Typy českých komunálních stranických systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typy českých komunálních stranických systémů"

Transkript

1 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 51 Typy českých komunálních stranických systémů Libor Hoskovec Abstract The goal of this article is to answer the question to what extent it is possible and meaningful to typologize municipal party systems in the Czech Republic and also the extent to which the Czech municipal systems differs from national party system, or from regional party systems. Using the quantitative analysis of statistical data, the author came to a results which are presented in conclusion of the article. Even though the result is foreseeable, this is the first time it has been achieved not by pure observation, but is based on the analysis of statistical data. Keywords local politics, local party systems, typology of local party systems, political parties, independent candidates, local council, city council Note Tento článek představuje část disertační práce Komunální stranické systémy v České republice úspěšně obhájenou autorem v roce 2012, a doplněnou o výsledky voleb v roce 2014, resp. o stav v komunálních stranických systémech reflektující výše uvedené volby. Odborný asistent na Katedře ekonomie a veřejné správy SVŠE Znojmo.

2 52 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp Úvod Jedním z dosud neprobádaných problémů komunální politiky je otázka místních stranických systémů jejich (ne)existence a podoby, jež bude stát v centru pozornosti této práce. Ve své práci vycházím z Fialovy premisy o počtu komunálních politik rovnajícím se počtu (srov. Fiala 1994: 3; Balík 2005: ; Balík 2008a: 8; Balík 2008b: 5), což by v případě České republiky znamenalo, že máme ke zkoumání komunálních politik (Český statistický úřad 2013). Počet je v České republice značně vysoký, mezi zeměmi střední a východní Evropy jednoznačně nejvyšší. Téměř 80 procent má méně než obyvatel, zatímco např. v Bulharsku, Polsku a na Litvě nemá pod obyvatel ani jedna samospráva. V zemích západní Evropy mají v Belgii, Nizozemsku, Portugalsku a Švédsku méně než 1 procento s méně než obyvateli, přičemž ve zmíněných zemích mají procent s počtem obyvatel vyšším než Z výše uvedeného je vidno, že se Česká republika ve fragmentovanosti místních samospráv vyrovná dokonce i Francii, jež má tento systém v západní Evropě nejvíce fragmentovaný (srov. Novák 2007: 12).¹ Z řečeného jasně vyplývá jednak potřeba vyvinutí daleko většího úsilí při shromažďování potřebných dat, za druhé též problém metodologického pojetí výzkumu komunální politiky v České republice. Je však otázkou, zdali fakt vysokého počtu znamená též vysoký stranických systémů. Zejména převažují-li v celkovém počtu zcela obce s nízkým počtem obyvatel. Naskýtá se hned několik otázek. Například existují-li velikostní kategorie, v nichž nemá smysl operovat s pojmem stranický systém. A jestliže ano, které to jsou? Kde leží předěl mezi obcemi bez stranického systému a obcemi se stranickými systémy? Nedílným úkolem v rámci této oblasti výzkumu bude stanovení relevantních velikostních kategorií, s nimiž se v dosavadních výzkumech pracuje ne-li chaoticky, tedy zcela jistě nejednotně. Například Jüptner (2004) operuje se třemi kategoriemi, Outlý (2004) používá v jediné práci členění na pět, šest, sedm i osm kategorií, což však může být způsobeno rozdílnou metodikou třídění přebíraných dat. Referenčním rámcem pro určení velikostních kategorií bylo zvoleno Outlého (2004: 16) schéma, jež rozděluje obce do kategorií do 100 obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, a nad obyvatel, přičemž posledně zmíněná kategorie byla rozdělena na dvě, obyvatel a nad obyvatel, čímž bylo (téměř) zohledněno dělení mezi městy a statutárními městy.² (srov. Hoskovec a Balík 2010). Tabulka 1: Kategorie dle i a počtu obyvatel (Český statistický úřad 2013) Velikostní kategorie ,30 % 561 9,00 % 578 9,20 % 553 8,80 % 529 8,50 % 496 7,90 % 465 7,40 % ,50 % ,40 % ,80 % ,90 % ,30 % ,60 % ,00 % ,70 % ,80 % ,60 % ,00 % ,10 % ,90 % ,80 % ,50 % ,60 % ,80 % ,50 % ,90 % ,50 % ,90 % ,30 % ,40 % ,60 % ,90 % ,30 % ,80 % ,70 % ,80 % 157 2,50 % 159 2,60 % 166 2,70 % 164 2,60 % 177 2,90 % 177 2,80 % ,40 % 135 2,20 % 135 2,20 % 131 2,10 % 140 2,20 % 142 2,30 % 143 2,30 % ,90 % 108 1,70 % 110 1,80 % 109 1,70 % 111 1,80 % 111 1,80 % 112 1,80 % nad ,60 % 24 0,40 % 22 0,40 % 22 0,40 % 21 0,30 % 21 0,30 % 20 0,30 % Celkem ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ¹Více než 70 procent s obyvateli do 1 000, v přepočtu na obyvatel téměř shodný s Českou republikou. ²Je třeba mít na paměti, že první část textu vznikala v roce 2008, kdy byly statutem statutárního města byly obdařeny pouze města s počtem obyvatel a vyšším. Do dnešní doby byla skupina statutárních měst rozšířena o dalších pět měst, přesahujících počtem obyvatel hranici

3 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 53 Tato práce tedy vychází z teorie stranických systémů, jež se vyvíjela v podstatě již od samotných počátků politické vědy. Až do padesátých let minulého století se vyvíjela v jednom proudu, který se zabýval zkoumáním politických stran, od poloviny dvacátého století se výzkum postupně rozšířil o další proud zkoumající stranické systémy (Fiala a Strmiska: 1998: 9 10). Počátky výzkumu stranických systémů a pokusů o jejich typologizaci jsou spjaty se jménem Maurice Duvergera (Novák 1997: 16 17), jenž představil svoji typologii stranických systémů založenou na dělení dle kritéria počtu stran. V šedesátých letech 20. století na Duvergera navázal Jean Blondel (Novák 1997: 45 46; srov. Blondel 1968; srov. Blondel 1990: 53 54; srov. Blondel 1995), který ke kritériu počtu stran přidal ještě rozměr soutěživosti stranických systémů. Patrně nejvýznamnější a nejpoužívanější typologii stranických systémů představil v sedmdesátých letech Giovani Sartori (2005), jenž k dimenzi počtu stran přidal dimenzi vzájemné ideologické vzdálenosti stran v systému čili polarizaci. Sartori též začíná hovořit o koaličním resp. opozičním (či vyděračském) potencionálu stran. Všechny výše uvedené typologie se samozřejmě vztahovaly k celostátním stranickým systémům. V roce 2005 se M. Strmiska (2005: 33 34) zabýval problémem typologizace regionálních stranických systémů, přičemž dospěl k závěru, že doposud žádná typologizace zmíněnému účelu nevyhovuje. Ve své argumentaci se vymezoval zejména vůči Sartoriho typologii, jež se doposud jeví nejsofistikovanějším nástrojem, nicméně ani ona se nevyhnula celé řadě výtek kritiků. I Strmiska její východiska nakonec musel odmítnout a představil zcela novou typologii oproštěnou od polarizace, a též od Sartoriho jednorozměrného i jednoúrovňového zjednodušení, jež zohledňuje dvě dimenze: míru alternace vládních stran a způsob vládnutí, čili většinové resp. koaliční vládnutí. V centru zájmu práce jsou typy komunálních stranických systémů. Problematika typů stranických systémů není vůbec jednoduchá ani v rovině srovnávání stranických systémů na celostátní úrovni. V průběhu druhé poloviny dvacátého století bylo vyvinuto několik systémových stranických typologií, z nichž mezi nejznámější a široce používanou patří Sartoriho typologie rozlišující systém převládající (predominantní) strany, systém dvou stran, umírněný a polarizovaný pluralismus. Již v roce 1998 se zabýval problematikou aplikace Sartoriho pojetí na české prostředí M. Strmiska (Fiala a Strmiska: 1998), přičemž došel k poznání, že v současné (z dnešního pohledu tehdejší) době není možné stranický systém České republiky v rámci Sartoriho typologie zařadit ani mezi umírněné, ani mezi polarizované pluralismy. Nutno říci, že ani o téměř dvě desetiletí později ještě není situace o mnoho jasnější, z čehož vyplývá, že český stranický systém bychom v rámci Sartoriho typologie mohli zařadit stále pouze s výhradami. Je tedy na místě položit otázku, zdali lze na české komunální stranické systémy aplikovat typologii, jejíž aplikace je na úrovni celostátní diskutabilní. Touto problematikou se již v roce 2005 zabýval Strmiska (Strmiska 2005: 32 37), když řešil otázku typologie regionálních stranických systémů, tedy úkol, jenž je metodologicky obdobný problému, jemuž se věnuje tato práce. Ve své argumentaci poukazuje na několik problémů Sartoriho typologie, které nastávají v kontextu její aplikace na regionální úroveň. Jde o tzv. jednorozměrné zjednodušení včetně implicitního jednoúrovňového zjednodušení, o tendenci redukce interakcí stran, na jejich soutěž a též o problém polarizace, jenž se vztahuje k výše uvedeným. Vzhledem k uvedeným obtížím s aplikací Sartoriho typologie navrhuje vlastní typologii regionálních stranických systémů, jež vychází z prioritní kombinace dvou dimenzí, jimiž jsou míra alternace vládních stran a uplatňování jednostranické, či koaliční vlády. Z kombinace uvedených dimenzí Strmiska dochází k výsledné typologii regionálních stranických systémů, přičemž hovoří o čtyřech základních (A až D) a dvou doplňkových (E a F) typech stranických systémů: A) stranický systém s jednobarevnými vládami a s víceméně pravidelnou (a z definice úplnou ) alternací vládní strany; B) stranický systém s jednobarevnými vládami, bez (pravidelné) alternace vládní strany; C) stranický systém s koaličními vládami a s víceméně pravidelnou (a přinejmenším potenciálně úplnou) alternací vládních stran; D) stranický systém s koaličními vládami, bez (pravidelné) alternace vládních stran, anebo pouze s částečnou obměnou vládních stran nezahrnující změnu jádra vládní koalice;

4 54 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp E) stranický systém se střídáním koaličních a (většinových) jednobarevných vlád s úplnou alternací vládní strany či stran; F) stranický systém se střídáním koaličních a (většinových) jednobarevných vlád s pouze částečnou obměnou vládních stran (vládne nepřetržitě jedna strana sama, nebo v koalici). Jak již bylo řečeno, Strmiska odmítl Sartoriho jednorozměrné i jednoúrovňové zjednodušení a též redukované pojetí interakcí stran (Strmiska 2005: 33 34) jakožto pro regionální stranické systémy fungující v prostředí vícerozměrném a víceúrovňovém, nevyhovující a je si plně vědom, že jeho typologie není modifikovanou Sartoriho typologií, nýbrž je typologií zcela novou, která se namísto počtu a polarizace stranických subjektů zaměřuje na způsob fungování stranických systémů. Strmiska dále argumentuje, že jeho schéma není v rozporu se Sartoriho typologií, neboť bipartismus spadá do kategorie A, systém predominantní strany do kategorie B, umírněný pluralismus do kategorie C a polarizovaný pluralismus do kategorie D. Kategorie E a F pak protějšek v Sartoriho typologii nemají (Strmiska 2005: 35). Zaměříme-li se na otázku, jaké formáty předpokládají jednotlivé modely, pak zjistíme, že model A předpokládá dvoustranický či multipartistický formát, v modelu B bychom mohli nalézt předpoklad monopartistického, bipartistického, i multipartistického formátu, v modelech C, D, E a F pak lze předpokládat pouze formát vícestranický. Jak vidno, Strmiskovo schéma nejde proti Sartorimu, avšak opuštění výše zmíněných Sartoriho zjednodušení a současné kombinování dvou dimenzí hrajících velmi důležitou úlohu jak z metodologického hlediska, tak i z aspektu fungování stranickopolitických systémů, přináší vskutku kvalitní nástroj pro výzkum a komparaci stranických systémů, přičemž není explicitně vztaženo k žádné institucionálně-politické úrovni. Ve svém rozhodování, zdali ve své práci použít některou z dosavadních typologií, či se pokusit o vytvoření typologie zcela nové, jsem dospěl k závěru, že nejvýhodnější bude pokusit se využít Strmiskovy typologie regionálních stranických systémů, neboť pouze ona postihuje to, co mají komunální stranické systémy společné se systémy celostátními, tedy kritérium počtu stran, alternace vládních stran i způsob vládnutí, na druhou stranu je však mnohdy (byť ne vždy) prosta právě ideologického rozměru, který bývá nedílnou součástí stranických systémů celostátních. Na základě uvedených argumentů budu považovat Strmiskovu typologii za výchozí při svém pokusu o nástin modelů fungování komunálních stranických systémů v českém kontextu. Krom již zmíněné problematiky výzkumu lze hovořit o čtyřech dimenzích výzkumu, které jsou platné pro všechny zkoumané oblasti, přestože jejich konkrétní vymezení pro každou z oblastí výzkumu může být odlišné. Jde o dimenzi časovou, prostorovou, obsahovou a aktérovou (srov. Balík 2008a: 8 10; Balík 2008b: 6 7). Dimenze časová pro všechny čtyři oblastí zahrnuje období od roku 1994 do roku 2014, přičemž důležitými mezníky budou komunální volby v letech 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 a Do výzkumu zcela záměrně nebylo zařazeno období mezi léty 1990 až 1994 jednak proto, že bylo prvním volebním obdobím polistopadové éry, a tudíž by jakožto období zakládající nebylo vhodné je do výzkumu zařazovat, a též z toho důvodu, že z voleb roku 1990 neexistují, či nejsou utříděna data. Dimenze prostorová pro všechny oblasti výzkumu zahrnuje prostor jednotlivých v rámci České republiky. Dimenze obsahová je zaměřena na stranické systémy lokální úrovně, jejich utváření skrze volební akty, jejich složení, diferenciaci či vzorce interakcí. Dimenze aktérová se vztahuje k politickým subjektům zastoupeným v jednotlivých komunálních stranických systémech. Výzkum komunálních stranických systémů v českém kontextu byl zaměřen na zodpovězení následující otázky: Nakolik je možné a smysluplné komunální stranické systémy typologizovat? Metodologie výběru zkoumaných Výzkum komunálních stranických systémů je v kontextu této práce úzce provázán s problematikou vládnutí a též s problematikou utváření radničních koalic. Vzhledem k výše uvedenému důvodu byl řešen problém, které obce budou zahrnuty do výběrového souboru tím, že do výběru byly zahrnuty všechny obce, ve kterých se v průběhu šestera voleb a volebních období volilo minimálně 15 členů

5 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 55 zastupitelstva. V těchto ch je totiž dle platné legislativy nutno zvolit též radu, která je vlastně lokální vládou, tudíž je možné v těchto ch aplikovat Strmiskovu typologii, což v ch bez volených rad možné není. V základním souboru (populaci) se tak nakonec ocitlo všech 20 měst z kategorie nad obyvatel, všech 112 z kategorie obyvatel, 134 z celkových 143 z kategorie obyvatel, 168 ze 177 z kategorie obyvatel, 476 z celkových 980 z kategorie až obyvatel a 173 z celkových z kategorie obyvatel. Celkově bylo do základního souboru zařazeno ze souhrných 2 800, což představuje poměr 39 procent. Metodologie výběru a zařazení do souboru zkoumaných (vzorku) pokračovala druhým stupněm výběru, jehož jediným kritériem byla dostupnost zkoumaných údajů. Vzhledem k vysokému počtu zkoumaných byl v rámci naplnění kritéria dostupnosti zvolen nástroj jímž je internet.³ Zajisté by bylo možné zvýšit zkoumaných získáním potřebných údajů formou telefonických hovorů, poštovním kontaktem, či osobními rozhovory, ovšem fakt, že skrze veřejně dostupné zdroje byla shromážděna data z poměrně vysokého počtu, pročež bylo od dalších způsobů získání dat upuštěno. Do vzorku bylo zařazeno všech 20 měst z kategorie nad obyvatel, 90 ze 112 z kategorie obyvatel, 85 ze 134 z kategorie obyvatel, 105 ze 168 z kategorie obyvatel, 288 ze 476 z kategorie obyvatel a 97 ze 173 z kategorie obyvatel. Tabulka 2: Počet zkoumaných (Český statistický úřad 2013) Velikostní kategorie celkový Počet splňujících podmínky pro zařazení do výzkumu zkoumaných nad Celkem poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) poměr ( %) I přes absenci náhodné volby při výběru vzorku byl zkoumán dosti významný na to, abychom výsledky výzkumu mohli považovat ne-li za reprezentativní, tedy zcela jistě za statisticky velmi významné. V nejnižší velikostní kategorii bylo zkoumáno 56 % ze všech zkoumatelných (a 7 % ze všech v této kategorii). V kategorii obyvatel podíl zkoumaných činil již přes 60 %, v kategoriích a obyvatel bylo zkoumáno shodně po 63 % ze zkoumatelných, v kategorii činil podíl již 80 % a v kategorii nejvyšší byly již zkoumány všechny ³V publikaci S. Balíka Česká komunální politika v ch s rozšířenou působností (2008a), z databáze členů rad měst a, která je zřízena postupně doplňována daty Institutem pro srovnávací politologický výzkum Masarykovy univerzity, z internetových stránek ČSÚ dále pak z internetových stránek a měst.

6 56 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp obce. Celkově bylo do výběrového souboru zahrnuto 685 z 1 083, což představuje poměr přibližně 63 % z počtu základního souboru a 25 % z celkového počtu ve všech šesti zkoumaných velikostních kategoriích. Statistická chyba základního souboru na hladině spolehlivosti 95 % činí pouhých 2,3 %, ovšem v rámci jednotlivých kategorií již výsledek není tolik povzbudivý, neboť u nejnižší zkoumané kategorie statistická chyba činí 6,5 %, u kategorie obyvatel 3,7 %, u kategorie obyvatel 5,9 %, u kategorie obyvatel 6,5 %, u kategorie obyvatel 4,7 % a u kategorie na obyvatel je nižší než 1 %.⁴ Tyto poněkud vyšší statistické chyby v rámci jednotlivých velikostních kategorií jsou však dány jednak nízkým počtem případů ve výběrových souborech každé z kategorií, jenž je však spojen s nízkým počtem případů v jejich základních souborech. I přes vyšší hodnoty statistické chyby u jednotlivých kategorií a též vzhledem k faktu, že výběrový soubor byl vytvořen nepravděpodobnostní technikou výběru formou výběru na základě dostupnosti (convenience sampling), mají přesto nashromážděná data a závěry z nich vyvozené vysokou vypovídající hodnotu a to jak u výsledků jednotlivých kategorií, tak zejména u celkových výsledků. Typologizace stranických systémů Typologizace stranických systémů je procesem, v němž jde o hledání společných (či odlišných) znaků, které by nám mohly pohled na značné množství komunálních stranických systémů poněkud zjednodušit. Vycházíme-li z výzkumů celonárodních stranických systémů, zjistíme, že každý systém politických stran je oproti jiným systémům jedinečný a ne zcela úplně ztotožnitelný, přesto se již po několik desetiletí političtí vědci snaží o nalezení styčných bodů mezi jednotlivými systémy. Některé pokusy jsou relativně zdařilé, jiné méně. Obdobnou logiku se budu snažit zachytit i v rámci svého výzkumu komunálních stranických systémů v České republice. Cílem této kapitoly však není vytvoření finální typologie komunálních stranických systémů, nýbrž pouze typologizace komunálních stranických systémů podle již vyvinuté typologie. Nutno podotknout, že pro vytváření nové obecně platné typologie není v této práci dostatek prostoru, ani dosud není nashromážděno potřebné množství empirických materiálů. Samotná typologizace jednotlivých stranických systémů se jeví dosti obtížnou, neboť při určování pro každý zkoumaný stranický systém relevantních subjektů je třeba zohlednit kromě hlediska existence, síly a povahy ještě hledisko longitudiální, čili časové. Uvedu příklad: v obci byl shledán politický subjekt, jenž ve volbách 1994 získal 1 zastupitele a v dalších volbách již v obci nekandidoval. Další subjekt v obci kandidoval ve všech volbách od roku 1994, v roce 2006 získal 1 zastupitelský mandát a ve volbách 2010 i přes další kandidaturu opět neuspěl. Který z uvedených subjektů je třeba brát za součást stranického systému v obci? První, druhý anebo oba dva? První z nich sice v systému existoval, nicméně pouze krátce a ve vyloženě marginální pozici. Druhý z nich v systému existuje nepřetržitě, a i přes marginální roli, kterou sehrává, se jeví být alespoň pro určitou skupinu občanů i voličů jistou názorovou platformou, která by mohla v budoucnu svoje pozice posílit. Ovšem vzhledem k tomu, že výzkum je postaven na strategii radničních vlád, pak by pro výzkum nebyl relevantním žádný z obou uvedených subjektů. Zcela odlišně by nastíněný příklad vypadal, kdyby zastupitel kteréhokoli z uvedených subjektů získal též funkci radního. V tomto případě by byl tento politický subjekt v rámci výzkumu do stranického systému započítán. V následující části jsou předloženy výsledky zkoumání téměř sedmi stovek a jejich stranických systémů. V tabulce jsou uvedeny údaje o přiřazení k jednotlivým typům z převzaté Strmiskovy typologie regionálních stranických systémů v každé ze zkoumaných velikostních kategoriích. ⁴Počítáno na kalkulačce: ( )

7 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 57 Tabulka 3: Typy stranických systémů do roku 2014 Typ Velikostní kategorie nad Celkem A B C D E F Celkem Kategorie obyvatel V této kategorii bylo z celkového počtu možno zařadit do výzkumu 173. Z výše uvedeného počtu bylo zkoumáno 97. V jednom případě byl stranický systém přiřazen k typu A, ve 22 případech k typu B, k typu C pak bylo zařazeno 14 stranických systémů, k typu D 20, k typu E 19 a k typu F 21. Jak je vidět, v této velikostní kategorii lze vypozorovat 3 skupiny : za prvé skupinu, jež mají zkušenost pouze s jednobarevnými vládami na radnici (23 přičemž poměr alternativní versus nealternativní činí 1 : 22), za druhé skupinu se zkušeností pouze s radničními koalicemi (34 s poměrem mezi alternativními a nealternativními 14 : 20) a za třetí skupinu se zkušenostmi jak s jednobarevnými, tak i s koaličními radnicemi (40 poměr alternativní versus nealternativní je 19 : 21). Budeme-li zkoumat poměr mezi alternativními a nealternativními vládami komplexně v rámci celé kategorie, dospějeme k výsledku 34 alternativních stranických systémů oproti 63 systémům nealternativním, či pouze částečně alternativním. Kategorie obyvatel V této velikostní kategorii čítající celkem 980, bylo ze 476, jež mohly být zkoumány, zařazeno do výzkumu 288. Jeden stranický systém této kategorie lze přiřadit k typu A, dva systémy k typu B, 92 systémů k typu C, 68 systémů k typu D, 72 systémů k typu E a 53 systémů k typu F. Oproti předchozí kategorii se obce s jednobarevnými radami vyskytují jen ojediněle (tři obce, z toho jedna s alternativním vládnutím a dvě bez vládnutí alternativního), 160 (téměř 56 % ze všech zkoumaných ) vykazuje zkušenost s pouze koaličními radnicemi (92 s alternativními koalicemi a 68 s nealternativními) a 125 zaznamenalo zkušenosti s oběma druhy radničního vládnutí (72 alternativních a 53 nealternativních). V rámci celé kategorie bylo zjištěno 165 stranických systémů s alternativními radnicemi oproti 123 systémům s radničním vládnutím nealternativním či pouze částečně alternativním. Kategorie obyvatel Z celkového počtu 177 bylo možné zařadit do výzkumu 168. Z nich bylo zkoumáno 105. Na rozdíl od předchozích velikostních kategorií se v této již nevyskytují typy A a B, typ C se vyskytuje u 71, typ D u 25, typ E u šesti a typ F u tří. Z výše uvedeného vyplývá, že u více jak 90 % bylo zaznamenáno koaliční vládnutí (96 poměr alternativní versus nealternativní vládnutí činí 71 : 25), a necelá jedna desetina zaznamenala zkušenost s oběma druhy vládnutí (9 poměr 6 : 3). V rámci celé kategorie činí poměr mezi alternativními a nealternativními vládami 2 : 1 (77 versus 28 ). Kategorie obyvatel Celkový této kategorie činí 143, z nichž mohlo být zařazeno do výzkumu 134. Z výše uvedeného počtu bylo nakonec zkoumáno 85. Oproti předchozím kategoriím se v této objevují

8 58 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp pouze tři typy, a to typ C (51 ), typ D (32 ) a typ E (dvě obce). Všechny zkoumané obce této kategorie tudíž vykazují zkušenost s koaličním druhem vládnutí, byť ve dvou případech jde o střídání koaličního a jednobarevného vládnutí. Poměr mezi alternativním a nealternativním druhem vlád činí 53 : 32. Kategorie obyvatel V této kategorii, jež čítá 112, přičemž všechny splňovaly předpoklady pro zařazení do výzkumu, zkoumáno však bylo pouze 90. Z nich bylo 59 stranických systémů přiřazeno k typu C, 30 pak k typu D a jediný systém k typu F. Zcela tedy převládá koaliční typ vládnutí, přičemž poměr mezi alternativními a nealternativními koalicemi je v této kategorii v podstatě totožný jako u koaličního a nekoaličního vládnutí (59 : 31). Kategorie nad obyvatel V této kategorii čítající pouhých 20, jež byly všechny zahrnuty do výzkumu, bylo 12 stranických systémů přiřazeno k typu C, sedm k typu D a pouze jediná k typu F. Byl tedy zjištěn naprosto převládající koaliční typ vládnutí, s příklonem k alternativním, popřípadě částečně alternativním koalicím (poměr 12 : 8). Z celkového počtu v šesti zkoumaných kategoriích splňovalo předpoklady pro zařazení do výzkumu (cca 39 %). Z tohoto počtu bylo nakonec zařazeno do výzkumu 685 (přibližně 63 % ze zkoumatelných a 24 % ze všech ). Celkem 2 obce byly přiřazeny k typu A, 24 k typu B, 299 k typu C, 182 k typu D, 99 k typu E a 79 k typu F. Z výše uvedeného vyplývá, že pouhá necelá 4 % (26 ), a to pouze v ch s méně než obyvatel vykazuje typy A a B, čili jednobarevné radniční vlády. Co se týká koaličního vládnutí, to kromě kategorie do obyvatel (kdy tvoří třetinu) ve vyšších kategoriích převládá (celkově 481 zkoumaných, což tvoří 70 % z celkového počtu zkoumaných případů), přičemž v kategoriích nad obyvatel již naprosto dominuje. Smíšené vládnutí (střídání jednobarevných a koaličních radnic) bylo zaznamenáno u 178 (26 % z celkového počtu zkoumaných), ovšem nutno připomenout, že na tomto počtu se opět nejvíce podílejí kategorie do obyvatel, v kategorii do obyvatel tvoří již méně než jednu desetinu a v kategoriích vyšších byl zaznamenám pouze ojedinělý výskyt. Zkoumáme-li poměr mezi alternativním a nealternativním (či pouze částečně alternativním) vládnutím docházíme k výsledku 400 : 285 (což je poměr 58 % ku 42 %). U kategorie do obyvatel je poměr 1 : 2, u kategorií do obyvatel a do obyvatel se poměr postupně obrací až na poměr 2,75 : 1 u zmiňované vyšší kategorie, u kategorií do obyvatel a do obyvatel je poměr 1,65 : 1 respektive 2 : 1, načež u kategorie nad obyvatel je poměr 3 : 2 ve prospěch alternativních vlád. Nutno ovšem podotknout, že v posledně zmiňované kategorii je celkový velmi nízký, a tudíž je při srovnávání s nějšími kategoriemi potřebné postupovat citlivěji. Porovnáme-li naše výsledky s krajskými stranickými systémy, docházíme k následujícímu výsledku: všech 13 krajských stranických systémů (Hlavní město Paraha byla zkoumána mezi komunálními stranickými systémy) se řadí pouze ke dvěma typům k typu C (Kraje Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký Pardubický, Ústecký a Zlínský), a k typu E (Kraje Plzeňský, Středočeský a Vysočina). Ve všech krajských stranických systémech tudíž zaznamenáváme zkušenost s koaličním vládnutím. Změny oproti stavu v roce 2010 Vzhledem k faktu, že od počátku prací na tomto textu proběhly komunální volby v roce 2014, čímž došlo ke změnám v sestavení valné většiny obecních zastupitelstev i rad, nabízí se možnost srovnání předchozích závěrů se stavem po komunálních volbách v roce Srovnání můžeme sledovat v tabulce 4 (viz níže).

9 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 59 Tabulka 4: Typy stranických systémů stav k roku 2010 a 2014 Typ Velikostní kategorie Celkem nad A B C D E F Celkem Počet zkoumaných se ve volebním období po roce 2014 oproti volebnímu období celkově snížil o šest, z toho v kategorii od 501 do obyvatel klesl o čtyři, v kategoriích až a a nad obyvatel se snížil shodně o jednu, v kategorii obyvatel se o jeden případ zvýšil a v ostatních kategorii obyvatel zůstal stejný. Typ A čili stranický systém s jednobarevnými alternačními vládami se vyskytuje v obou sledovaných obdobích pouze ve dvou kategoriích, a to v kategorii a v kategorii , a to pouze v jednotkách případů. V obou případech dochází mezi lety 2010 a 2014 k nímu poklesu (v prvním případě ze čtyř na jeden, ve druhém ze dvou na jeden), celkově ze šesti na dva případy. Dá se tedy předpokládat, že trend postupného ubývání případů v tomto typu bude postupně pokračovat, neboť do tohoto typu z logiky samotné typologie lze nově zařadit pouze stranické systémy pocházející z kategorie B. I u typu B, jenž zahrnuje stranické systémy jednočlenných nealternačních vlád, lze vypozorovat výskyt pouze u dvou nejnižších sledovaných velikostních kategorií. Též zde lze vysledovat postupný úbytek případů (v kategorii z 29 na 22, v kategorii z pěti na dva), což celkově činí propad ze 34 na 24 případů. Též u typu B platí výše zmíněný předpoklad postupného snižování výskytu stranických systémů, neboť do tohoto typu nelze nově zařadit stranický systém z jakéhokoli jiného typu. U typu C (stranické systémy s alternačními koaličními vládami) bylo ve všech sledovaných velikostních kategorií kromě kategorie (pokles z 97 na 92 případů) zaznamenáno navýšení, a to od přibližných 6 % u nejnižší velikostní kategorie až po 62 % u kategorie velikostně největší. Celkově se zařazených stranických systémů u typu C zvýšil z 266 na 299, což činí nárůst větší než 12 %. Zato u typu D, který zahrnuje stranické systémy s nealternujícími koaličními vládami byl zaznamenán ve všech velikostních kategoriích postupný úbytek zastoupených stranických systémů, od cca 10 % až po 42 % v nejvyšší velikostní kategorii. Celkově tak u tohoto typu došlo k poklesu zaznamenaných případů z 232 (rok 2010) na 182 (rok 2014), což znamená, že se jedná o téměř 22 % pokles. Typ E zahrnující stranické systémy se střídáním koaličních a jednobarevných vlád pak vykazuje u dvou nejmenších velikostních kategorií mírný přibližně desetiprocentní nárůst případů, v kategorii stagnující stav (v obou sledovaných obdobích po 6 případech) a v kategorii nárůst z 0 na 2 případy. U zbylých dvou velikostních kategorií nebyl zaznamenán ani v jednom ze sledovaných období žádný přiřazený stranický systém. Celkově došlo mezi lety 2010 a 2014 k nárůstu z 90 na 99 případů. Též u typu F (stranické systémy koaličních a jednobarevných vlád s pouze částečnou alternací) byl zaznamenán mírný nárůst případů, a to u dvou nejnižších velikostních kategorií z 15 na 21, repektive ze 43 na 53 případů, u ostatních kategorií (kromě kategorie jež v žádném ze sledovaných období nevykázala žádného zástupce) pak totožný případů jak v roce 2010, tak i v roce 2014.

10 60 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp Celkově se přiřazených stranických systémů navýšil z 63 na 79, čili o celou jednu čtvrtinu. Co se týká koaličního vládnutí (typy C a D), to ve čtyřech nižších velikostních kategoriích vykazuje mírný pokles případů, ve dvou nejvyšších pak setrvalý stav. Celkově dochází k poklesu z 498 zaznamenaných případů na 481 (necelých 5 %). U smíšeného vládnutí (typy E a F) byl zaznamenán nárůst u nejnižších velikostních kategorií, u ostatních pak nezměněný stav. Mezi lety 2010 a 2014 došlo k nárůstu ze 153 na 178 (16 %). U nekoaličního vládnutí (typy A a B) pak byl zaznamenán pokles ze 40 stranických systémů na 26 (tedy o 35 %). Zkoumáme-li poměr mezi alternativním (typy A, C a E) a nealternativním (či pouze částečně alternativním, typy B, D a F) vládnutím, došlo mezi lety 2010 a 2014 k nárůstu o 32 případů ( očištěn o celkový pokles 6 případů z výběrového souboru) ve prospěch alternativního druhu vlád, logicky pak k totožnému snížení u druhu nealternativního. Závěr Tato práce měla za cíl prostřednictvím zodpovězení jedné výzkumné otázky otevřít výzkum komunálních stranických systémů. Otázka, jejíž znění Nakolik je možné a smysluplné komunální stranické systémy typologizovat? již od počátku naznačuje, že ve skutečnosti jsou v ní skryty otázky dvě. Odpověď na smysluplnost typologizace komunálních stranických systémů nám však dává již a jejich stranických systémů. Vskutku vysoká šesti a čvrt tisíce nejenže smysl typologizaci dává, nýbrž ji dokonce vyžaduje. Odpověď na otázku možnosti (či možností) typologizace stranických systémů jde ruku v ruce s použitím té, či oné typologie. V této práci byla použita Strmiskova typologie regionálních stranických systémů, která se ukázala být vhodným nástrojem i pro typologizaci českých komunálních stranických systémů. Je sice skutečností, že se sice stranické systémy nerozvrstvily na celé šestičlenné škále rovnoměrně (což se ani neočekávalo), nicméně kromě typu A, jenž vykazuje takřka ojedinělý výskyt případů, činí další již téměř 4 %, 12 %, 14 %, 27 % a 44 %, což již nejsou údaje zanedbatelné. Na základě analýzy í komunálních stranických systémů přiřazených k jednotlivým typům v rámci šesti zkoumaných velikostních kategorií bylo zjištěno, že mezi komunálními stranickými systémy jednoznačně převládá koaliční způsob vládnutí (typy C a D), jenž nad ostatními dominuje jak celkově, tak převládá i v pěti ze šesti zkoumaných kategorií. Pouze v nejnižší sledované velikostní kategorii tvoří koaliční vládnutí jednu třetinu z přiřazených případů, a převládajícím způsobem vládnutí je způsob střídavě koaliční (typy E a F), což je však vývojově způsobeno faktem, že posledně zmíněný způsob po volbách v roce 2014 vykázal nárůst na úkor způsobu nekoaličního (typy A a B), jenž vykázal ztrátu téměř třetiny případů oproti situaci po volbách v roce Co se týká faktoru alternace vládních koalic, nebo alespoň jejich částí, pak bylo zjištěno, že v českých komunálních stranických systémech převládá vládnutí s alternací vládnoucích subjektů či koalic, a to v poměru asi 59 % ku 41 % nealternativních systémů. Co lze z výše uvedených údajů vyvodit? Co způsobuje poměrně dosti vysoký výskyt nealternativního vládnutí v českých ch? V kategorii do obyvatel jde dvojnásobně vyšší výskyt nealternativních vlád společně s výskytem monopartismu a bipartismu, jež jsou v této kategorii vedlejšímy typy, přičemž samotný monopartismus, který je bytostně spjat s nealternací vlád, činí zhruba 20 % (srov. Hoskovec a Balík 2010). Ve značné části zbylých pak lze předpokládat natolik silnou pozici jednoho či dvou stabilních členů stranického systému, aby k vládní alternaci nedocházelo. U ostatních zkoumaných velikostních kategorií, u nichž již nelze s výskytem monopartismu a bipartismu operovat, pozorujeme převažující alternativní formu vládnutí. Je však třeba pamatovat na trend postupného zvyšování poměru ve prospěch alternujících komunálních stranických systémů. Na první pohled by po přečtení článku mohl převládnout dojem, že testovaná Strmiskova typologie je čtenáři předkládána jako jediná relevantní pro výzkum českých municipálních stranických systémů, ovšem není tomu tak. Fakt, že se v příspěvku s žádnou další nepracuje, neznamená, že by žádná jiná v rámci studia lokálních či regionálních stranických systémů nebyla vyvinuta. Znamená pouze to, že autor chtěl seznámit čtenáře s výsledky aplikace jedné určité typologie do konkrétního politického prostředí, aniž by tím hodlal naznačit preferenci této typologie před těmi ostatními.

11 Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 61 Provedený výzkum vzhledem k použitým kvantitativním technikám výzkumu nemohl odhalit všechny aspekty fungování jednotlivých stranických systémů. Zachytil však několik jevů týkajících se mechaniky působení stranických systémů v českém prostředí a přinesl tak informace, které dosud politická věda pro komunální úroveň neměla k dispozici. I tak jej však lze považovat pouze za jeden z prvních příspěvků ve výzkumu dané tématiky, na nějž zcela jistě v budoucnu naváží další příspěvky. Seznam použité literatury B, S Metodologie výzkumu komunální politiky. In F, P., S, M. (eds). Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, s B, S. 2008a. Česká komunální politika v ch s rozšířenou působností. Brno: CDK. B, S. 2008b. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech Brno: CDK. B, J Party systems and Pa ern of Government in Western Democracies, Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique. Vol. 1, No. 2, s B, J Compararive Government. An Introduction. New York, London: Philip Allan. B, J Toward a Systematic Analysis of Government Party Relationships. International Political Science Rewiev, sv. 16, č. 2, s Český statistický úřad Velikostní skupiny podle krajů, okresů. [on-line]. [vid ]. Dostupné na t/3d001ecb80/$file/ pdf. D, M Les parties politigues. Paris: Armand Colin, 10. vyd. 1981, coll Points. F, P O komunálních volbách a komunální politice. Proglas, roč. V, č. 10, s. 3. F, P., S, M Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. F, P., S, M. 2001a. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích. Středoevropské politické studie, roč. III, č. 1, s Brno: MPÚ MU. F, P., S, M. 2001b. Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory. Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. Středoevropské politické studie, roč. III, č. 2, s Brno: MPÚ MU. H, L The problems of party systems typologization in the Czech municipal policy. Slovenská politologická revue, roč. VIII, č. 2, s Trnava: Katedra politológie, FF UCM. H, L., B, S Formáty českých lokálních stranických systémů. Brno, ISPO FSS MU, Evropská volební studia, roč. 5, č. 1, s J, P Komunální koalice a politické modely. Politologická revue, roč. 10, č. 2, s K, M Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: RADIX. N, M Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické nakladatelství. O, J Volby do zastupitelstev v ch vývoj a souvislosti. In Š, P., O, J. (eds). Studie o volbách do zastupitelstev v ch. Olomouc: Univerzita Palackého, s Sample size calculator. [on-line]. [vid ]. Dostupné na S, G Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Sociologické nakladatelství. S, G Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: CDK. S, M Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů. Politologický časopis, roč. V., č. 4, s Brno: MPÚ MU.

12 62 European Electoral Studies, Vol. 10 (2015), No. 1, pp S, M Utváření českého multipartismu: příběh na pokračování. Politologický časopis, roč. VI, č. 2, s Brno: MPÚ MU. S, M Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. Brno: Mgr. Anton Pasienka, vydavatelství a nakladatelství AP. Volby.cz. [on-line]. Dostupné na

Typy českých komunálních stranických systémů

Typy českých komunálních stranických systémů Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 51 Typy českých komunálních stranických systémů Libor Hoskovec (hoskovec.libor@svse.cz) Abstract The goal of this article is to answer the question

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Evropské politické systémy II

Evropské politické systémy II Evropské politické systémy II Struktura Modely demokracie Komparace ústavních a politických institucí Literatura a zdroje Dvořáková V. a kol.: Komparace politických systémů I., 4. vydání, Praha 2005 Dvořáková,

Více

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 4.1. Volební účast Nejvyšší volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev byla na začátku analyzovaného období v roce 1994, kdy se voleb zúčastnilo více než 62

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Volební systémy. Jan Šmíd

Volební systémy. Jan Šmíd Volební systémy Jan Šmíd Struktura tématického bloku Základní kritéria pro rozdělení volebních systémů Volební formule Velikost volebního obvodu Dodatečné přidělování poslaneckých křesel Volební kvorum

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2016 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost a mužů. Mgr. Veronika

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. PRAHA 2011 Název: Regionální rozvoj Autor: Ing.

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

T T. Think Together 2012. Jana Kulíšková THINK TOGETHER. Aplikace aktivního a pasivního volebního práva v obci Paršovice

T T. Think Together 2012. Jana Kulíšková THINK TOGETHER. Aplikace aktivního a pasivního volebního práva v obci Paršovice Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Aplikace aktivního a pasivního volebního práva v obci Paršovice

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001 VELIKOST BYTŮ Vývoj velikosti bytů je výsledkem souhrnného vlivu řady faktorů. Patrná je zejména velice těsná závislost mezi velikostí bytů a strukturou bytového fondu z hlediska druhu domu, protože v

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Volební inženýrství v praxi

Volební inženýrství v praxi Volební inženýrství v praxi Struktura tématického bloku Význam volebních systémů Duvergerovy zákony Účinky volebních systémů - diskuse Praktické příklady Výběr volebního systému Charakter společnosti Struktura

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS Vol. 2 No. 1 ISSN

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS Vol. 2 No. 1 ISSN www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2010 Vol. 2 No. 1 ISSN 1803-8220 BALÍK, Stanislav. (2009). Komunální politika: Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing. 250 s. ISBN 978-80-247-2908-4.

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Základní charakteristiky polit. stran:

Základní charakteristiky polit. stran: Základní charakteristiky polit. stran: a) Dobrovolné, trvalé, otevřené útvary s formálním a exkluzivním členstvím, přičemž členové sdílejí společné principy či zájmy. b) Usilují o politickou moc (buď pro

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013 [Zadejte podtitul dokumentu.] [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO PŘEDČASNÝCH VOLEB DO PS PČR 2013 Analýza vznikla v rámci projektu

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

Listopad vlna

Listopad vlna Listopad 16 30. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5. 11. až 25. 11. 16 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted

Více

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03 3. Nezaměstnanost Česká statistika definuje nezaměstnaného dvojím způsobem. První definice, vycházející z evidence uchazečů o zaměstnání úřadů práce, vymezuje tzv. registrovanou nezaměstnanost. Druhé pojetí

Více

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje 10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje V předchozích kapitolách byla věnována pozornost těm politickým subjektům, které patřily k nejúspěšnějším ve všech

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 24.12.2016 Život cizinců v ČR - 2013 Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203625 Dílo

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ,

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, KAŽDÝ DRUHÝ SI HO SPOJUJE SE ZVĚTŠENÍM MOŽNOSTI OBČANŮ ROZHODOVAT O REGIONÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Tři čtvrtiny občanů se domnívají,

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více