PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/ Řízení a organizace Organizační schéma školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení kabinetů 1.6 Předmětové komise 1.7 Organizace školního roku 2. Hlavní úkoly školního roku 2.1. Přechod na nový vzdělávací program 2.2. Úkoly třídního učitele 2.3. Primární prevence 2.4. Absence 2.5. Žáci vyžadující speciální péči 2.6. Výchovné poradenství 2.7. DVPP 2.8. Spolupráce s rodiči 2.9. Školní družina Keramická dílna Školní zájezdy LVVZ, Chorvatsko Výpočetní technika Učební pomůcky Projekty Dozory Hodnocení žáků Kontrolní činnost 1. Řízení a organizace 1.1. Organizační schéma školy

2 ředitel Zástupce řed. I. Zástupce řed. II. Tajemnice účetní Eko nom Ved. MŠ Školní Ved. MŠ Web Ved.jí delny Škol ník Učitelé I. st. žáci Vedoucí ŠD vychov atelky žáci Vých. poradce Učitel é I.,II. st. Učitelé II.st. žáci učitelky děti Správní zam. učitelky Správ ní zam. děti uklízečky kuchařky 1.2. Vzdělávací program: ročník ŠVP ZV 1.3. Plán porad: Pedagogické rady 2012/ /čtvrtek/ /úterý/ /pondělí/ /čtvrtek/ /pondělí/ Provozní porady dle potřeby v průběhu roku.

3 1.4. Třídní schůzky Třídní schůzky třídy dle potřeby po telefonické dohodě s jednotlivými pedagogy - při jednání s rodiči stále hledat nové možnosti spolupráce - nabídnout větší zapojení do aktivit školy 1.5. Přidělení kabinetů Čj F Z Př Vv M Mgr.Petra Lančová Ing. Anna Kloučková Mgr. Jan Kmínek Mgr. Štěpánka Thieleová Mgr. Petra Lančová Mgr. Dana Watersová Aj N, Hv Ch Tv D Po z Mgr. Karin Macháčková Mgr. Jiřina Petrášková Ing. Marta Dědičová Díl Kuch PC I. Mgr. Jan Skokan PC II Mgr. Kateřina Stuchlá Kab.I.st Mgr. Jan Skokan Sklad učeb.2 Ing. Anna Kloučková Ing. Marta Dědičová Ing. Marta Dědičová Věra Melicharová Mgr. Š Mikelová Sklad učeb. 1 Kab.Ov Mgr.Hana Pištěková Mgr.D. Pospíšilová

4 1.6. Předmětové komise: Předmětové komise Předmět oblast Předseda, metodik členové Čj Mgr. Petra Lančová Mgr. D.Pospíšilová, Mgr. K. Stuchlá, Mgr. Š.Mikelová M Mgr. Dana Watersová Mgr. Z. Leibnerová, Mgr. J.Olša D Mgr. Kateřina Stuchlá Mgr. Š.Mikelová Z Mgr. Jan Skokan Mgr.J. Kmínek, Mgr. J.Olša Př Mgr. Štěpánka Thieleová Vv Mgr. Petra Mgr. Š.Mikelová, Ing. Anna Kloučková, Mgr. M.Matějů, Lančová Mgr. Karin Macháčková, Pavla Tichá Ov,Rv Mgr. Z. Mgr. Š.Mikelová, Ing.Marta Dědičová, Ing. Anna Leibnerová Kloučková, Mgr.Jan Skokan, Mgr. Dana Watersová Aj Mgr. M.Matějů Mgr.I.Křivohlavá, Mgr. Petra Drncová, Mgr.M.Volfová, Mgr. Karin Macháčková Nj Mgr. Jiřina Petrášková Ing. Anna Kloučková F Ing. Anna Kloučková Mgr. Dana Watersová Ch Ing.Marta Dědičová Tv Mgr.Jan Skokan Mgr.Š.Thieleová,Mgr.J.Kmínek,Mgr.K.Stuchlá Hv Mgr. Jiřina Petrášková Mgr. Š.Mikelová, Mgr.P.Prokopová Pč Ing. Anna Kloučková Mgr. J.Skokan, Mgr. M. Kettner, Ing.Marta Dědičová, Inf Ing.Marta Dědičová Mgr. M. Kettner I.st. 4.roč. Mgr. Hedvika Matějková Bc.Věra Melicharová, J.Hájková I.st. 1.roč. Mgr. Petra Mgr.M.Volfová, Mgr. Ladislava Šponarová, Marcela Drncová Zmatlíková, Yveta Krollová I.st. 2.roč. Mgr.J.Němečková Pavla Tichá, Mgr. Kateřina Horová I.st. 5.roč. Mgr. J.Olša Mgr. M.Matějů, I.st. 3.roč. Mgr. Hana Pištěková Mgr.J.Kubíčková, Mgr.P.Prokopová Dopr.vých. Mgr. Hana Pištěková Mgr.Z. Leibnerová

5 Zdravotní Mgr. Kateřina Stuchlá Mgr.Š.Thieleová 0.roč. Lucie Švecová Petr Štěpánek 1.7. Organizace školního roku Školní rok Školní rok : (pondělí) (pátek) Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny: (čtvrtek) (pátek) Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny: (sobota) (středa) Vyučování začne v čtvrtek 3. ledna Konec prvního pololetí Konec prvního pololetí: (čtvrtek) Pololetní prázdniny Pololetní prázdniny: (pátek) Jarní prázdniny Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny: (čtvrtek) (pátek) Hlavní prázdniny Hlavní prázdniny: (sobota) (neděle) Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

6 2.Hlavní úkoly školního roku 2.1. Přechod na nový vzdělávací program Od přejít na výuku v ročníku podle vzdělávacího programu: ŠVP základní vzdělávání - 3. vydání Postupně aktualizovat nový ŠVP podle optimálních možností. 2.2 Sportovní třídy se zaměřením na basketbal I nadále vytvářet podmínky pro vytváření tříd se zaměřením na basketbal. Bohužel také naší školu začíná negativně ovlivňovat demografický vývoj. Shánět nové žáky i do sportovních tříd je stále větším a větším problémem. Věříme, že v úzké spolupráci s basketbalovým oddílem se nám podaří tento nepříznivý trend alespoň částečně kompenzovat. Škole, ale i basketbalovému oddílu na úspěšnosti tohoto procesu velice záleží Úkoly třídního učitele: Vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz) Vést docházku také v elektronické podobě, průběžnou klasifikaci zapisovat do Bakalářů Aktualizovat data v počítačové evidenci Třídní učitelé prvních tříd - vedení dokumentace v elektronické podobě Kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc) Operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci Úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy Seznámit žáky se školním řádem Sledovat celkový prospěch třídy Seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření na OPPP Třídní učitelé jsou povinni seznámit všechny vyučující s těmito skutečnostmi, u zdravotních omezení pak hlavně učitele Tv a Pč Ke každému žáku přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy, dovednosti Spolupracovat s výchovným poradcem 2.4. Primární prevence Mgr. Martina Volfová Velkou pozornost věnovat negativním jevům mezi žáky (návykové látky, drogy, alkohol, kouření, šikana, krádeže a vandalství). Držet se minimálního preventivního programu.

7 Intenzivně sledovat vztahy žáků v jednotlivých třídách Absence Účinnou prevencí, spoluprací s rodiči, včasnou reakcí předcházet vzniku neomluvené absence Upozornit žáky na nepříjemné následky neomluvené absence 2.6. Žáci vyžadující speciální péči Talentovaní žáci - systematicky pracovat s talentovanými žáky - jejich schopnosti aktivovat správnou motivací - zapojit žáky do soutěží a olympiád - zjistit zájem žáků 5. ročníku o studium na osmiletém gymnáziu Integrovaní žáci - v současné době je na škole 24 integrovaných žáků se specifickými poruchami učení, a to převážně s dysgrafií, dyslexií - včasné zaregistrování žáků se specifickými poruchami učení a chování a doporučení rodičům k vyšetření na OPPP - vytvořit podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření - umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících s integrovanými žáky - učitelům, kteří mají reedukaci s žáky, zajistit proplacení těchto hodin 2.7. Výchovné poradenství - Mgr. Dagmar Pospíšilová - koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci - pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči Spolupráce s TU Spolupráce s PPP Spolupráce s IPS Přijímací řízení na střed. školu Jednání s rodiči 2.8. DVPP Prioritou je vzdělávání v ŠVP Vytvořit podmínky a umožnit pedagogům, aby se mohli účastnit vybraných akcí Vzdělávání v dovednostech práce s informačními technologiemi (ICT).

8 Vzdělávání předmětové upřednostňovány budou vzdělávací akce jednotlivých metodiků podle potřeb školy. Jazyková příprava pedagogů Aj v rámci evropských programů Spolupráce s rodiči Pokračovat v činnosti školské rady. Třídní schůzky Individuální schůzky Úvodní schůzka s rodiči dětí prvních tříd Školní družina Systematicky pracovat v jednotlivých odděleních ŠD dle ŠVP Keramická dílna Jitka Hájková Využít práci s hlínou ve výtvarné výchově a v zájmových útvarech. Využívat keramických výrobků žáků při výzdobě školy. S vypalovací pecí mohou manipulovat pouze proškolené osoby Školní zájezdy (výlety) uskutečnit v termínu od května do června a/ LVVZ Mgr. Dana Watersová Pro žáky ročníků zajistit termín březen b/ Sportovní kurz Chorvatsko Mgr. Zdena Leibnerová Pro žáky ročníků zajistit termín květen/červen Výpočetní technika Využívat PC síť a internet.. Využívat při komunikaci se zaměstnanci elektronické pošty. Používat v rámci předmětů výukový software Učební pomůcky Obnova starších učebnic. Získat projektor do učebny 3.B, výukový software. Pokračovat v modernizaci vybavení jednotlivých předmětových kabinetů Projekty

9 Snažit se získat prostředky z nabízených projektů. Pokračovat v projektu EU peníze školám Realizace projektu Cíl projektu - prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol Název podporované aktivity - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Dělení hodin v předmětu český jazyk ve třídách 1.A,B,C, 2.A,B, 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B,C, 6.A, 8.A,B. Kritéria dělení žáků: 1. skupina - slabší čtenáři, 2. skupina - nadaní žáci Číslo klíčové aktivity IV/1 Název klíčové aktivity - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol Název podporované aktivity - Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dělení hodin v předmětu matematika ve třídách 1.A,B,C, 2.A,B, 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B,C 6.A,B, 7.A,B, 8.A,B, 9.B Kritéria dělení žáků: 1. skupina - slabší žáci, 2. skupina - nadaní žáci Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity - Individualizace výuky cizích jazyků Název podporované aktivity - Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Dělení hodin v předmětu německý jazyk ve třetím a čtvrtém ročníku. Kritéria dělení žáků: 1. skupina - slabší žáci, 2. skupina - nadaní žáci Číslo klíčové aktivity V/2 Název klíčové aktivity - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

10 Název podporované aktivity - Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Číslo klíčové aktivity III/2 Název klíčové aktivity - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název podporované aktivity - Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Číslo klíčové aktivity II/3 Název klíčové aktivity - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků Název podporované aktivity - Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Číslo klíčové aktivity IV/3 Název klíčové aktivity - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti Název podporované aktivity - Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Číslo klíčové aktivity I/3 Název klíčové aktivity - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Název podporované aktivity - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků Dozory Zaměřit se na zodpovědné a všímavé vykonávání určených dozorů. V průběhu dozoru si všímat míst se zvýšeným rizikem úrazů (např. šatny, TV, schodiště, ) a v případě jakékoli závady na stavu zařízení či budovy, která by mohla ohrozit zdraví, toto neprodleně oznámit pověřenému pracovníkovi nebo vedení školy Hodnocení žáků Hodnotit podle klasifikačního řádu Kontrolní činnost Zaměřit se na vytýčené oblasti v plánu hospitací. V Děčíně dne Mgr. Miroslav Kettner

11 ředitel školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45 www.zs-ustek.cz PLÁN ŠKOLY na školní rok 2014 2015 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2014/2015 Učební

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015

Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015 Pracovní plán školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Úvod 1. Pracovní plán školy je důležitý dokument, který je jedním z pilířů činnosti školy. Není dogmatem, dá se doplňovat a

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2011 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2013 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více