Organizace školního roku 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace školního roku 2015/2016"

Transkript

1 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal v úterý Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Zelená škola. Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vzděláváni dle jejich individuálních učebních plánů. V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb např. vysokou hyperaktivitou, s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s poruchou koncentrace. Pro každého žáka je zpracován individuální plán na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Individuální plán (metodický pokyn - Individuální plán č. j / ) je schválen daným poradenským zařízením, zákonnými zástupci, ředitelkou školy, výchovnou poradkyní. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterého se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP/SPC (psycholog i speciální pedagog) a zákonní zástupci žáka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Objevujeme svět pro život. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 6 let. Děti jsou rozděleny ve 2 třídách podle věkového složení. Hodnocení žáků se řídí dle zákona 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Organizace školního se řídí souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, č. j. MŠMT 4387/ Období školního vyučování 1. pololetí - začátek úterý konec čtvrtek pololetí - začátek pondělí konec čtvrtek Prázdniny podzimní - čtvrtek a pátek vánoční - zahájeny ve středu a skončí v neděli , vyučování začne v pondělí pololetní - pátek

2 jarní a trvají do neděle velikonoční - čtvrtek a pátek hlavní - od pátku do středy Organizace provozu v mateřské škole: podzimní prázdniny - čtvrtek a pátek Provoz nepřerušen, pokud se k docházce přihlásí minimálně 16 dětí. vánoční prázdniny - zahájeny ve středu a skončí v neděli Provoz přerušen. pololetní prázdniny - pátek Provoz nepřerušen, pokud se k docházce přihlásí minimálně 16 dětí. jarní prázdniny a trvají do neděle Provoz nepřerušen, pokud se k docházce přihlásí minimálně 16 dětí. velikonoční prázdniny - čtvrtek a pátek Provoz nepřerušen, pokud se k docházce přihlásí minimálně 16 dětí. hlavní prázdniny - od pátku do středy Pokud se ve stanoveném termínu přihlásí k docházce minimálně 16 dětí, bude provoz zahájen dříve. Časový plán akcí školy porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby schůzovní den školy středa hodin porady s provozními zaměstnanci 5 x ročně: přípravný týden listopad únor květen konec června 2

3 termíny pedagogických rad: 25. srpen listopad leden duben června 2016 změna termínu porad může nastat vlivem objektivních okolností schůzky Sdružení rodičů: třídní schůzky: říjen - listopad 2015 leden duben - květen 2016 začátek června 2016 změna termínu třídních schůzek se řídí podle aktuálních potřeb třídního učitele pohovory: leden 2016, spojené s besedou o volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků poznávací a vlastivědné zájezdy žáků v době od do Řízení školy Organizační část ředitelka školy pověřený zástupce ředitele v době nepřítomnosti ověřený zástupce ředitele v oddělení mateřské školy ekonomka a mzdová účetní poradce pro volbu povolání koordinátor ŠVP poradce v oblasti prevence a zneužívání návykových látek koordinátor environmentální výchovy poradce pro informační a komunikační technologie inventarizační komise Mgr. Ivana Bejčková Mgr. Andrea Sobotková Ludmila Havlová Jitka Luptáková Mgr. Jana Honzátková výchovný poradce Mgr. Jana Honzátková Bc. Miroslav Jobák Mgr..Václav Kotrc Mgr. Petra Luknárová Mgr. Petr Rousek Jitka Luptáková 3

4 Pedagogičtí pracovníci I. stupeň 4 třídy - 4 pedagogičtí pracovníci II. stupeň 4 třídy - 6 pedagogických pracovníků Počet pracovníků - 10, přepočtený počet pracovníků 9,32 Pracovní doba pedagogického pracovníka je 40 hodin týdně. Je rozdělena na přímou pedagogickou činnost a na přípravu na výuku, opravy sešitů, porady, spravování kabinetů apod. Školní družina 2 oddělení - 2 vychovatelky ŠD: Bc. Miroslava Zimermanová, Angelika. Kašíková Počet pracovníků 2, přepočtený počet 1,5 Pracovní doba vychovatelky ŠD je 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozdělen na přímou pedagogickou činnost a přípravu. Na naší škole pracují dvě vychovatelky. Jedna na celý a druhá vychovatelka na zkrácený pracovní úvazek. Mateřská škola 2 třídy - 3 pedagogičtí pracovníci: Ludmila Havlová, Ivana Lněníčková, Mgr. Miroslava Vokounová Počet pracovníků 3, přepočtený počet pracovníků 3,0 Provozní zaměstnanci ekonomka a mzdová účetní - 1 Jitka Luptáková školník - 1 Miroslav Štelcík pracovnice provozu - 2 Miluše Doležalová, Jaroslava Holubová Počet pracovníků 4 1 zaměstnanec pracuje na poloviční úvazek. Školní jídelna vedoucí ŠJ - 1 Vlasta Polukošková kuchařky - 1 Jana Kombercová, Počet pracovníků - 2 Pracovní úvazek je rozdělen u vedoucí školní jídelny, kuchařky a jedné uklízečky v poměru 0,70 ku 0,30 /hlavní činnost k doplňkové činnosti/. 4

5 Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), dále pak vyhláškou č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dalších předpisů z nich vyplývajících, týkajících se žáků plnících povinnou školní docházku. Organizace vyučování Vyučování probíhá v pondělí až v pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavila ředitelka školy, dle možností školy byly zohledněny hygienické požadavky na výuku, byly zohledněny připomínky pedagogických pracovníků. Středa byla stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá v pondělí, v úterý a čtvrtek, odpoledne dále probíhají zájmové útvary a to od pondělí do pátku dle rozvrhu jednotlivých ročníků. Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku a to ve stanovené provozní době. Přidělení tříd I.třída Mgr. Věra Purnochová 15 žáků II třída Mgr. Andrea Sobotková 18 žáků III.+ V. třída Mgr. Klára Štůlová žáků IV. třída Nikola Kudrnáčová 12 žáků VI. třída Mgr. Jana Honzátková 8 žáků VII. třída Mgr. Petra Luknárová 8 žáků VIII. třída Mgr. Václav Kotrc 7 žáků IX. třída Bc. Miroslav Jobák 9 žáků Celkem: Bez třídnictví 99 žáků Mgr. Petr Rousek, Mgr. Ivana Bejčková /ŘŠ/ Mateřská škola I. třída Ludmila Havlová, Mgr.Miroslava Vokounová II. třída Ivana Lněníčková Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková PF I. stupeň Mgr. Věra Purnochová PF Nikola Kudrnáčová PF (studující) Mgr. Andrea Sobotková PF Mgr. Klára Štůlová PF 5

6 II. stupeň Mgr. Petra Luknárová PF Mgr. Petr Rousek PF Mgr. Jana Honzátková PF, výchovný poradce Mgr. Václav Kotrc PF Bc. Miroslav Jobák VŠZ Mateřská škola Ludmila Havlová SPgŠ Mgr. Miroslava Vokounová UJAK Ivana Lněníčková SPgŠ Mimotřídní úkoly a funkce BOZP a PO ředitelka školy I. Bejčková preventista BOZP a PO Miroslav Štelcík správce sborovny Angelika Kašíková sběr surovin Petr Rousek zdravotník školy Jana Honzátková výzdoba školy Petra Luknárová, Ivana Lněníčková, Angelika Kašíková /učitelé I. stupně/ suplování Andrea Sobotková dozory Andrea Sobotková zdravé zuby Věra Purnochová dopravní výchova Věra Purnochová kontrola tříd.dokumentace Ivana Bejčková Přidělení správcovství kabinetů I. stupeň Andrea Sobotková, Věra Purnochová ŠD Miroslava Zimermanová, Angelika Kašíková žákovská knihovna Petra Luknárová sklad učebnic Klára Štůlová učitel. knihovna, ČJ, Vv Petra Luknárová kabinet M, D Petr Rousek kabinet TV Nikola Kudrnáčová kabinet AJ, NJ Jana Honzátková, Klára Štůlová kabinet Ov,Rv Miroslav Jobák kabinet F, videotéka Václav Kotrc kabinet Hv, Věra Purnochová kabinet Ch Miroslav Jobák počítačová učebna Václav Kotrc kabinet mateřské školy Ludmila Havlová, Miroslava Vokounová pozemky I. stupeň Nikola Kudrnáčová II. stupeň Jana Honzátková 6

7 Kroužky vaření futsal školní časopis mažoretky hra na flétnu angličtina pro nejmenší 1 angličtina pro nejmenší 2 malá kopaná zdravé svačinky hra na kytaru ping pomg dramatický kroužek šikovné ruce Andrea Sobotková Václav Kotrc Václav Kotrc Petra Luknárová Věra Purnochová Jana Honzátková Jana Honzátková Petr Rousek Jana Honzátková Klára Štůlová Miroslav Jobák Angelika Kašíková Miroslava Zimermanová Hospodaření Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců včetně odvodů a na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) dotace z KÚ v Ústí nad Labem. Vzhledem k úsporným opatřením, které umožnily úsporu v počtu zaměstnanců a tím i úsporu finančních prostředků, lze říci, že finanční prostředky zaslané KÚ pokryjí potřebu školy. Finanční prostředky určené na provoz školy a další náklady spojené s provozem školy dotace z Obecního úřadu Krásný Dvůr. Dotace jsou zřizovatelem zasílány pravidelně a jejich množství dostačuje na běžný provoz školy. Finanční prostředky získané provozováním doplňkové činnosti. V době hlavních prázdnin provozuje škola doplňkovou činnost nabízí ubytování, pronájem tělocvičny a zajištění stravy ze školní kuchyně. Finanční prostředky získané touto činností jsou určeny na pokrytí plateb za elek. energii, vodu a mzdové náklady kuchařek a uklízeček. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na obnovu vybavení učeben, školní potřeby a pomůcky. Další úkoly 1. Pravidelně seznamovat veřejnost s činností školy v Krásnodvorském zpravodaji, regionálním tisku, na webových stránkách zodpovídá: ŘŠ, ostatní pedagogové 2. Pravidelně /v rámci potřeb/ konat třídní schůzky zodpovídá: třídní učitelé 3. Připravovat se žáky programy pro kulturní vystoupení zodpovídá: Věra Purnochová, Petra Luknárová, uč. I. stupně, Ludmila Havlová pro MŠ 4. Plán environmentální výchovy a jeho naplnění zodpovídá: Miroslav Jobák, ostatní ped. 5. Předcházení úrazům žáků o přestávkách, ve vyučovacích hodinách a při mimo- 7

8 školní činnosti důsledným plněním dohledu nad žáky zodpovídá: všichni pracovníci 6. Vedení žáků ke zdvořilému a slušnému chování, vytváření dobrých vzájemných vztahů mezi žáky založených na vzájemné toleranci, pomoci a kamarádství zodpovídá: všichni pracovníci 7. Pravidelné zařazování pohybových aktivit a relaxačních cviků během vyučování zodpovídá: všichni ped. pracovníci 8. Zajištění poznávacích zájezdů (exkurzí) zodpovídá: všichni pedag. pracovníci V Krásném Dvoře Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 8

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Tel./fax 547 225 129 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLATNÍKY-HODKOVICE Ve Zlatníkách Hodkovicích 5. srpna 2014 Vypracovala: Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy Obsah

Více