replacementy parsovací algoritmy patern isticí skóre isticí kód párovacím klí hierarchické unifikace Obrázek 1:. P íklad - konfigurace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "replacementy parsovací algoritmy patern isticí skóre isticí kód párovacím klí hierarchické unifikace Obrázek 1:. P íklad - konfigurace"

Transkript

1 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost Pavel Kmínek Ataccama Software 1. S konsolidovanými daty jsme silnější Správa telefonních seznamů představuje pro telekomunikační společnosti nesnadný úkol zajistit, aby informace uvedené v elektronické nebo tištěné podobě seznamu, byly vždy korektní a aktuální, neboť to je klíčové pro business každé firmy uvedené v seznamu. Informace však rychle zastarávají, protože firmy vznikají a zanikají, slučují se a rozpadají, stěhují se, zřizují a ruší pobočky apod. Jak tyto nesrovnalosti a nekonzistence v datech dostatečně spolehlivě rozpoznat a jak je napravit přiblíží případová studie společností Ataccama a Mediatel. 2. Konsolidace dat - neboli jak spojit zákazníky, kteří opravdu patří k sobě Je tak definována úloha jako stvořená pro chytrou Horákyni: Mezi různorodými primárními systémy vyhledat záznamy představující totožného klienta a přitom dodržet podmínku, že se musí seskupit všechny záznamy, které k sobě patří, a nesmí se přitom seskupit žádné záznamy, které k sobě nepatří. Jak však mezi desítkami tisíc až miliony záznamů spolehlivě poznat, jestli dané záznamy k sobě ještě patří nebo již ne, pokud se data hemží překlepy a zkratkami a některé klíčové hodnoty nebo dokonce i atributy u některých záznamů zcela chybí? Předně je třeba překlepy a zkratky opravit, správnost dat ověřit v referenčních etalonech, údaje rozparsovat do separátních sloupců, jedním slovem prostě vyčistit. Pak se teprve pustíme do vyhledávání záznamů představujících totožného klienta. Dá se tedy říct, že proces konsolidace klientských dat se sestává ze dvou na sebe navazujících kroků: Čištění dat... standardizace tvarů proti číselníkům, odstranění překlepů, zkratek apod. Unifikace... seskupení záznamů patřících k sobě pod jedno nové id (identifikační kód). Z hlediska obsahu dat se pak obvykle jedná o dvě separátní úlohy: konsolidace klienta, týkající se atributů jméno a příjmení, respektive název firmy a IČO, telefonní číslo, apod., a konsolidace adres, týkající se atributů PSČ, obec, ulice, č.p., č.o., kód státu, apod. 3. Bez pokročilé technologie jsou výsledky nevalné Jako příklad pro čištění a unifikaci klientských a adresních dat uvedeme systém Ataccama DQC (Data Quality Center), známější v českém prostředí spíše pod názvem Purity, který je doma i v zahraničí nasazen již v řadě bank, pojišťoven, telekomunikačních společností a dalších institucí shromažďujících velké množství klientských dat. Kromě sady algoritmů a funkcí zaměřených na práci s daty, se systém Ataccama DQC při své činnosti opírá o sadu číselníků, proti kterým je většina zpracovávaných atributů ověřována. Zdrojem těchto číselníků jsou veřejně SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 Ataccama Software dostupné etalony, získatelné zadarmo (PSČ) nebo s vynaložením minimálních nákladů (UIR-ADR = územně identifikační registr adres, RES = registr ekonomických subjektů, apod.). Významnou část řešení pak tvoří tzv. replacementy, ve své podstatě "překladové" slovníky, umožňující převedení nesprávných hodnot (zkratky, překlepy) na hodnoty korektní. Účinnost jejich uplatnění je závislá na úplnosti replacementů a metodice jejich použití. Nedílnou součástí Ataccama DQC jsou parsovací algoritmy, které umožňují zpracovávané údaje rozložit na jednotlivé komponenty, a tyto komponenty umístit do separátních sloupců (například jméno a příjmení zvlášť). K tomu je potřeba mít k dispozici sadu paternů, tj. vzorů popisujících strukturu parsovaných dat. Ke každé operaci, která se s daty provádí (např. oprava překlepu ve jménu, nalezení nebo naopak nenalezení hodnoty v číselníku, atd.) lze přiřadit tzv. čisticí skóre, tj. vlastně číselnou penalizaci, udávající, jak nečistá data jsou. Kromě toho je k dispozici čisticí kód (clearing code), ze kterého lze snadno příčinu penalizace vyčíst. Hlavním úkolem při nasazení Ataccama DQC je však seskupit záznamy na základě shody v tzv. párovacím klíči (tj. sadě atributů jednoznačně identifikujících klienta). A to i tehdy, pokud se liší v určitém počtu znaků u některé z komponent klíče, nebo pokud hodnota některé z komponent klíče dokonce zcela chybí (díra v párovacím klíči - např. u záznamu není vyplněno ICO). Toto seskupování dat v Ataccama DQC obstarávají algoritmy založené na metodě hierarchické unifikace, díky čemuž není nutné se spoléhat na existenci pouze jediného klíče typu IČO. Obrázek 1:. Příklad - konfigurace čistících a slučovacích pravidel v prostředí Ataccama DQC Vytvořené skupiny, představující záznamy téhož klienta/adresy jsou při de-duplikaci nahrazovány tzv. reprezentantem, poskládaným z nejlepších hodnot jednotlivých atributů, nebo jejich sad (například adresu musíme brát jako celek, neboť jinak 54 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

3 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost bychom mohli získat nekonzistentní a nesmyslnou adresu vybráním obce od jednoho záznamu a ulice od druhého). Tento reprezentant tak představuje konsolidovaného klienta. Systém Ataccama DQC je obecně schopen pracovat v dávkovém inkrementálním režimu, kdy ke zpracování denních přírůstků a změněných klientských dat dochází typicky během nočních hodin, či v režimu on-line, kdy se pořizovaná a aktualizovaná klientská data zpracovávají okamžitě. Pokud se systém Ataccama DQC provozuje v režimu dávkovém a denní přírůstek je například v řádu několika jednotek či desítek tisíc klientských a adresních záznamů, tak je zpracován do 30 minut. 4. Cesta ke konsolidovanému klientovi V rámci procesu konsolidace dat je vždy třeba provést řadu činností, které se dají zhruba shrnout do následujících tří bodů: Audit datové kvality Business analýza Implementace řešení Audit datové kvality První obraz o zpracovávaných datech poskytne běžný profiling jednotlivých atributů (určení minima, maxima, frekvenční analýza, apod.), který zpravidla následuje detailní audit datové kvality, tj. analýza klíčových atributů popisujících klienta, jako je jeho telefonní číslo, název firmy/jméno a příjmení, adresa. Obrázek 2:. Příklad - graf znázorňuje úroveň kvality adresních dat. Výstup je pořízen v modulu Ataccama DQC Reporting, používaného pro auditu datové kvality. Cílem těchto činností je za pomoci Ataccama DQC rychle zmapovat a popsat datové zdroje: zjistit kvalitu, úplnost a dostupnost jednotlivých atributů, provést SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 Ataccama Software strukturální analýzu hodnot hlavních atributů používaných při unifikace klientských dat, tj. zjistit, obsahují-li slova, písmena, čísla, číslice či jiné znaky. Záhy se tak ukáže nejen, jak kvalitní data v kterých primárních systémech jsou, ale také rychle vyplavou na povrch různé chyby vzniklé při přípravě dat (např. u všech záznamů pocházejících z jednoho primárního systému není vyplněno PSČ). Proto je důležité provádět tyto analýzy nejen z globálního pohledu, ale také "rozpadlé" podle důležitých atributů (po primárních systémech, pro fyzické respektive právnické osoby, apod.). Chyba v datech, která se jeví jako bezvýznamná vzhledem k celkovému počtu zpracovaných záznamů, může totiž být signifikantní vzhledem k počtu záznamů z příslušného primárnímu systému. Business analýza Cílem této fáze je zmapovat business požadavky budoucích uživatelů, především z oblasti marketingu a risku, a dát je do souladu s možnostmi, které poskytují dostupné datové zdroje. Přitom vycházíme z vlastních "Best practices" s přihlédnutím ke specifickým potřebám a požadavkům vzešlých z interview s budoucími uživateli, a ze závěrů vyplývajících z provedeného auditu datové kvality. Navržena a odsouhlasena jsou rovněž pravidla pro unifikaci klienta. Na základě těchto informací je "na hrubo" upravena obvyklá konfigurace Ataccama DQC a provedeno zpracování všech dat (full-load). Dosažené výsledky jsou vyhodnoceny, provedeny potřebné korekce nastavení Ataccama DQC či mappingu pro přípravu dat a celý postup se několikrát opakuje. Implementace Ataccama DQC V této fázi je nezbytné, aby data pro proces čištění a unifikace byla připravena a správně namapována ze zdrojových systémů hned na počátku procesu implementace. Nastavení Ataccama DQC vzešlé z "Best practices" se totiž nyní postupně přizpůsobují cílovým požadavkům na řešení a celý proces je zakomponován do worlflow dávkového zpracování. Na vzorcích a později denních přírůstcích dat se při tom kontroluje kvalita vyčištěných dat a především správnost seskupování klientských dat. Není proto žádoucí, aby v této fázi docházelo k významným strukturálním či obsahovým změnám zpracovávaných dat. 5. Typické problémy Typickým úkolem je telefonní seznam pročistit, nalézt a opravit překlepy, odstranit duplicitní záznamy. Zjistit, zda-li jedno telefonní číslo není přiřazeno dvěma nebo dokonce i více různým subjektům, či přiřazeno na různé adresy a správně detekovat pobočky firem. Většina firem má navíc kromě názvu, adresy a telefonního čísla i vlastní inzertní část, kde lze dohledat další kontaktní a obchodní informace, jako jsou otevírací doby, odkazy na webové stránky apod.), které jsou pak uvedeny v tištěné podobě seznamu. Při automatizovaném zpracování velkého množství klientských dat lze typicky narazit na řadu problémů, o kterých je dobré vědět. Zastavme se nyní u některých z nich a ukažme si, co je jejich příčinou, a jak je jim například možné předcházet. Obecně platí, že informace v datech jsou často nekonzistentní, a je proto vždy vhodné, snažit se je nezávisle několika způsoby odvodit, a tím buď původní hodnoty potvrdit nebo vyvrátit. Na většinu zpracovávaných atributů je tedy nutno pohlížet z různých úhlů pohledu, přičemž je třeba brát v úvahu i vazby mezi obsahově závislými atributy. Výsledná "pravda" je pak dána kombinací těchto zjištění, a bývá vyhodnocena například metodou "hlasování", často kombinovanou 56 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

5 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost s určitou vahou, představující větší či menší míru naší jistoty v pravdivost jednotlivých zjištění. Příkladem může být ověření typu klienta (fyzická osoba/firma) nezávislým odvozením založeným na kontrole obsahu jména a příjmení, názvu firmy a IČO. Rozporné a nejasné případy, nebo případy, které se nepodaří spolehlivě určit či dohledat, je třeba vždy označit příznakem (clearing code), který umožní podle míry závažnosti těchto prohřešků jejich další zpracování v rámci metodických postupů té či oné organizace. I samotné označení záznamů kvalitativním příznakem je obrovským přínosem, neboť do doby nasazení systému jako je Ataccama DQC nikdo přesně neví, která data konkrétně a z jakého důvodu jsou nekvalitní, či dokonce chybějící, přestože tuší, že tam "nějaká jsou". Neví ale, kolik jich je, kde a jakým způsobem patrně vznikají, ani jak jsou tyto chyby podstatné. Chybí-li například telefonní číslo, jedná se z hlediska unifikace jistě o podstatnější závadu, než když u jména není uveden akademický titul. Smyslem fáze čištění dat jistě není opravit beze zbytku a za každou cenu všechny chybné údaje, ani označit statisíce podezřelých záznamů, které je nutno následně ručně překontrolovat. Podíl dat určených ke kontrole musí být rozumně velký, jinak celé automatické zpracování nepřináší požadovaný efekt. Nesprávnou aplikací metodického postupu při zpracování dat může v řadě případů také dojít k "opravě" údajů, o kterých si systém myslí, že jsou špatně, přestože tomu tak není. Kupříkladu pan Macela, jehož příjmení se díky prohození pořadí křestního jména a příjmení při zadávání dat objevilo ve sloupci pro křestní jméno, se nevhodnou aplikací replacementů ženských křestních jmen (Macela -> Marcela) rázem změní na Marcela, z čehož bude mít jistě dotyčný klient pramalou radost. Často ani nejsme vůbec schopni data bez znalosti kontextu opravit. Nejsme například schopni rozhodnout, má-li být poškozené křestní jméno Stanislva opraveno na Stanislav, neboť při jeho zápisu došlo k přehození písmen 'v'<->'a', nebo na Stanislava, neboť při zápisu tohoto jména vypadlo písmeno 'a'. Jak je vidět z uvedených příkladů, je nutno některé postupy při ověřování a opravě dat aplikovat v závislosti na hodnotě jiného atributu, v tomto případě na pohlaví záznamu. Dobře míněná oprava, která v několika případech bez problémů pomůže, totiž může jinak při automatickém zpracování milionů záznamů zanést do dat chybu u stovek nebo tisíců případů. O to větší pozornost musí být věnována kontrole "řídicích" atributů (pohlaví, typ klienta, kód státu, apod.) ovlivňujících metodický postup uplatňovaný při kontrole dat. Ten závisí zejména na zkušenosti a citu implementačního týmu, jeho schopnostech předvídat v datech možné situace, a kromě úplnosti a aktuálnosti referenčních etalonů a replacementových číselníků pak zejména na šikovnosti při jejich používání. Zde jsou neocenitelným pomocníkem znalosti obsahu zpracovávaných dat, získané při počáteční analýze. Přesto je nutno vždycky počítat s tím, že v budoucnu mohou (například vlivem nedodržení metodických pokynů při zadávání dat) kdykoliv přijít data v pozměněné struktuře či určitým způsobem poškozená, a konfigurace Ataccama DQC na to musí být proto do určité míry připravena. Kupříkladu situaci, kdy by se ve sloupci pro telefonní číslo mohlo objevit jméno nebo název firmy patrně řešit nebudeme, neboť je poměrně málo pravděpodobná. Že se ale ve sloupci pro jméno může vyskytnout akademický titul, navzdory tomu, že je pro něj vyhrazen samostatný sloupec, na to v konfiguraci připraveni být musíme. Obecně lze však bohužel s trochou nadsázky konstatovat, že "všude může být všechno". SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Ataccama Software Samostatnou kapitolou je pak čištění ostatních "operativních" dat, které vznikají především při komunikaci se zákazníkem, většinou prostřednictvím call center či pří různých cílených marketingových kampaních. Kvalita těchto dat je mnohem horší, než kvalita vlastních klientských dat. Operátoři call center často píší různé poznámky a to mnohdy rovnou do toho pole, kde mají na kontaktním formuláři monitoru právě kurzor, tedy klidně do pole určeného třeba pro jméno a příjmení nebo adresu. Lze se tak dozvědět řadu "zajímavých" informací, jako například "nevolat před desátou!", "pozor, hulvát!", "nemluví česky", apod., které je však neradno, aby se dostaly do vytištěného telefonního seznamu. Proto je třeba nasazením on-line čištění a unifikace zamezit vzniku chybných nebo nesprávně uložených údajů již při jejich zadávání. 6. Business přínosy konsolidace dat Spojením dat z více datových zdrojů na jednu platformu můžeme získat více, než jen pouhou dostupnost informací z jednoho místa. Získání jakýchkoliv obchodních benefitů, které sloučení datových zdrojů přináší, je však podmíněno skutečností, že všichni uživatelé, ať již působí na kterémkoliv stupni řízení organizace, mají při rozhodování k dispozici potřebná data založená na konsolidovaném klientovi. Je nasnadě, že čím dříve jsou klientská data zkonsolidována, tím dříve je možné obchodně těžit z přínosů, které tato konsolidace přináší, od cíleně zaměřených marketingových kampaní až po klientovu platební historii. Organizace prostě nyní lépe ví, kdo je její klient, kterému již nadále nebude zasílat ty samé materiály vícekrát kvůli tomu, že ho ve svých primárních systémech vícekrát má, avšak dosud o tom nevěděla. Tím se jednak zvýší adresnost marketingových kampaní a na druhé straně i důvěryhodnost organizace v očích klienta. Z mnoha dalších přínosů, které je možné z konsolidovaného klienta vytěžit, jmenujme například získání podkladů pro marketingové studie zaměřené na demografickou a geografickou segmentaci trhu. 7. Lepší data, méně komplikací Implementací systému jako je například Ataccama DQC dostávají uživatelé do ruky jednotný informační zdroj pro práci s klientem, založený na unifikovaném klientovi. U většiny implementací se následně celý proces identifikace a unifikace klientských a adresních dat převádí z dávkového do on-line režimu. Tím se nepochybně dále zvyšuje kvalita pořizovaných dat již v samotném zárodku, neboť dojde k zamezení vzniku nekvalitních dat přímo při jejich zadávání v klientských centrech. On-line nasazení Ataccama DQC je totiž schopno na základě několika vyplněných klíčových dat (název firmy / jméno a příjmení, IČO, telefonní číslo,...) ve zlomku sekundy klienta identifikovat (pokud je již zákazníkem organizace) a doplnit ostatní nezadané údaje (adresu, tituly, atd.). Pokud daný zákazník klientem organizace ještě není, jsou zadávané údaje v Ataccama DQC vyčištěny, ověřeny vůči referenčním etalonům, ze kterých jsou chybějící údaje, pokud to je možné, doplněny, a do systému je založen záznam nový. Nemůže se tak již prakticky stát, že by klient byl v rámci organizace veden duplicitně. Lepší data prostě znamenají méně komplikací... Seznam pojmů: Následující tabulka shrnuje základní pojmy vztahující se k čištění a unifikaci dat, které jsou používány v tomto článku. 58 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

7 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost Pojem Deduplikace Identifikace Klient Párovací klíč Parsing Patern ATACCAMA DQC Replacement Unifikace Popis Fyzická náhrada skupiny unifikovaných záznamů jedním reprezentativním záznamem Ověření, zda zkoumaný záznam existuje v referenčním etalonu Fyzická osoba, právnický subjekt, fyzická osoba podnikající Skupina atributů jednoznačně určujících klienta / adresu Rozklad textu na jednotlivé komponenty Symbolická maska popisující strukturu dat rozložených na komponenty SW nástroj společnosti Adastra pro Data Quality Management (čištění a unifikace dat) Automatická oprava dat využívající uživatelsky spravovaný "překladový slovník" (původní hodnota -> správná hodnota) Seskupení záznamů shodujících se v párovacím klíči pod nové společné ID Highlights / Klíčové hlášky (na okraj): Pouhým slitím několika datových zdrojů jednotný pohled na klienta nezískáme. Spojením dat z více datových zdrojů na jednu platformu můžeme získat více, než jen pouhou dostupnost informací z jednoho místa. Nedostatečná znalost datových modelů spojovaných systémů a business významů jednotlivých atributů vede často ke ztrátě informace či smíchání "hrušek s jablky". Je třeba zabránit tomu, aby v průběhu implementace docházelo k významným strukturálním či obsahovým změnám zpracovávných dat. Smyslem jistě není opravit beze zbytku a za každou cenu všechny chybné údaje, ani označit statisíce podezřelých záznamů, které je nutno následně ručně překontrolovat. Organizace prostě nyní lépe ví, kdo je její klient. Nemůže se tak již prakticky stát, že by klient byl v rámci organizace veden duplicitně. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Charakteristika nástrojů použitých v metodice

Charakteristika nástrojů použitých v metodice Charakteristika nástrojů použitých v metodice Pro metodický popis datových souborů a pro definování kontrol a vykazovacích povinností se v metodice pro sestavování výkazů 1) (dále jen metodika ) používají

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Schvalovací proces žádostí o úvěr

Schvalovací proces žádostí o úvěr Schvalovací proces žádostí o úvěr Milan Roupec Embedit (Home Credit International) Martin Řezáč ÚMS PřF MU K čemu schvalovací proces? Posouzení žádosti o úvěr Odhalení pokusů o podvod Falešné údaje na

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

Software MaSc: Současnost Budoucnost

Software MaSc: Současnost Budoucnost Software MaSc: Současnost Budoucnost Poznámky k vývoji softwarového nástroje AUTOŘI: Ivo Šnábl Daniel Klimeš Adam Svobodník Jiří Švihálek I. HISTORIE A VÝVOJ Úvodem začátek projektu MaSc: září 2002 k dnešnímu

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Modul kontrola duplicit

Modul kontrola duplicit Modul kontrola duplicit Tento modul slouží ke kontrole duplicitních údajů v databázi a jejich následnému sjednocení. Pracuje s těmito typy informací - firmy, osoby, poznámky, spojení a dokumenty, resp.

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012

Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012 Převod Majetku 3.18.2 Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Co je SAS? 8.3.2009 1

Co je SAS? 8.3.2009 1 Co je SAS? SAS = velmi účinný a intuitivní nástroj pro administraci MD110, MX-One a CISCO Call Manager (ve vývoji) založený na multiuživatelské platformě a přístupu přes WEB IE5.5 (a výše) z kteréhokoliv

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

KSRZIS. Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 6 KSRZIS Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP Projekt - ereg - Úprava

Více

Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL

Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL Použití programu FTBL pro paralelní vypracovávání rodokmenů mnoha rodin (pro celou obec nebo město) Dokument nabízí tipy k práci s těmito rodopisnými údaji: Další jména osoby (poznámky ke jménům), data

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Základní pravdy o implementaci řešení Business Intelligence jsou v dnešní době většinou již ve všeobecném podvědomí

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více