replacementy parsovací algoritmy patern isticí skóre isticí kód párovacím klí hierarchické unifikace Obrázek 1:. P íklad - konfigurace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "replacementy parsovací algoritmy patern isticí skóre isticí kód párovacím klí hierarchické unifikace Obrázek 1:. P íklad - konfigurace"

Transkript

1 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost Pavel Kmínek Ataccama Software 1. S konsolidovanými daty jsme silnější Správa telefonních seznamů představuje pro telekomunikační společnosti nesnadný úkol zajistit, aby informace uvedené v elektronické nebo tištěné podobě seznamu, byly vždy korektní a aktuální, neboť to je klíčové pro business každé firmy uvedené v seznamu. Informace však rychle zastarávají, protože firmy vznikají a zanikají, slučují se a rozpadají, stěhují se, zřizují a ruší pobočky apod. Jak tyto nesrovnalosti a nekonzistence v datech dostatečně spolehlivě rozpoznat a jak je napravit přiblíží případová studie společností Ataccama a Mediatel. 2. Konsolidace dat - neboli jak spojit zákazníky, kteří opravdu patří k sobě Je tak definována úloha jako stvořená pro chytrou Horákyni: Mezi různorodými primárními systémy vyhledat záznamy představující totožného klienta a přitom dodržet podmínku, že se musí seskupit všechny záznamy, které k sobě patří, a nesmí se přitom seskupit žádné záznamy, které k sobě nepatří. Jak však mezi desítkami tisíc až miliony záznamů spolehlivě poznat, jestli dané záznamy k sobě ještě patří nebo již ne, pokud se data hemží překlepy a zkratkami a některé klíčové hodnoty nebo dokonce i atributy u některých záznamů zcela chybí? Předně je třeba překlepy a zkratky opravit, správnost dat ověřit v referenčních etalonech, údaje rozparsovat do separátních sloupců, jedním slovem prostě vyčistit. Pak se teprve pustíme do vyhledávání záznamů představujících totožného klienta. Dá se tedy říct, že proces konsolidace klientských dat se sestává ze dvou na sebe navazujících kroků: Čištění dat... standardizace tvarů proti číselníkům, odstranění překlepů, zkratek apod. Unifikace... seskupení záznamů patřících k sobě pod jedno nové id (identifikační kód). Z hlediska obsahu dat se pak obvykle jedná o dvě separátní úlohy: konsolidace klienta, týkající se atributů jméno a příjmení, respektive název firmy a IČO, telefonní číslo, apod., a konsolidace adres, týkající se atributů PSČ, obec, ulice, č.p., č.o., kód státu, apod. 3. Bez pokročilé technologie jsou výsledky nevalné Jako příklad pro čištění a unifikaci klientských a adresních dat uvedeme systém Ataccama DQC (Data Quality Center), známější v českém prostředí spíše pod názvem Purity, který je doma i v zahraničí nasazen již v řadě bank, pojišťoven, telekomunikačních společností a dalších institucí shromažďujících velké množství klientských dat. Kromě sady algoritmů a funkcí zaměřených na práci s daty, se systém Ataccama DQC při své činnosti opírá o sadu číselníků, proti kterým je většina zpracovávaných atributů ověřována. Zdrojem těchto číselníků jsou veřejně SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 Ataccama Software dostupné etalony, získatelné zadarmo (PSČ) nebo s vynaložením minimálních nákladů (UIR-ADR = územně identifikační registr adres, RES = registr ekonomických subjektů, apod.). Významnou část řešení pak tvoří tzv. replacementy, ve své podstatě "překladové" slovníky, umožňující převedení nesprávných hodnot (zkratky, překlepy) na hodnoty korektní. Účinnost jejich uplatnění je závislá na úplnosti replacementů a metodice jejich použití. Nedílnou součástí Ataccama DQC jsou parsovací algoritmy, které umožňují zpracovávané údaje rozložit na jednotlivé komponenty, a tyto komponenty umístit do separátních sloupců (například jméno a příjmení zvlášť). K tomu je potřeba mít k dispozici sadu paternů, tj. vzorů popisujících strukturu parsovaných dat. Ke každé operaci, která se s daty provádí (např. oprava překlepu ve jménu, nalezení nebo naopak nenalezení hodnoty v číselníku, atd.) lze přiřadit tzv. čisticí skóre, tj. vlastně číselnou penalizaci, udávající, jak nečistá data jsou. Kromě toho je k dispozici čisticí kód (clearing code), ze kterého lze snadno příčinu penalizace vyčíst. Hlavním úkolem při nasazení Ataccama DQC je však seskupit záznamy na základě shody v tzv. párovacím klíči (tj. sadě atributů jednoznačně identifikujících klienta). A to i tehdy, pokud se liší v určitém počtu znaků u některé z komponent klíče, nebo pokud hodnota některé z komponent klíče dokonce zcela chybí (díra v párovacím klíči - např. u záznamu není vyplněno ICO). Toto seskupování dat v Ataccama DQC obstarávají algoritmy založené na metodě hierarchické unifikace, díky čemuž není nutné se spoléhat na existenci pouze jediného klíče typu IČO. Obrázek 1:. Příklad - konfigurace čistících a slučovacích pravidel v prostředí Ataccama DQC Vytvořené skupiny, představující záznamy téhož klienta/adresy jsou při de-duplikaci nahrazovány tzv. reprezentantem, poskládaným z nejlepších hodnot jednotlivých atributů, nebo jejich sad (například adresu musíme brát jako celek, neboť jinak 54 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

3 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost bychom mohli získat nekonzistentní a nesmyslnou adresu vybráním obce od jednoho záznamu a ulice od druhého). Tento reprezentant tak představuje konsolidovaného klienta. Systém Ataccama DQC je obecně schopen pracovat v dávkovém inkrementálním režimu, kdy ke zpracování denních přírůstků a změněných klientských dat dochází typicky během nočních hodin, či v režimu on-line, kdy se pořizovaná a aktualizovaná klientská data zpracovávají okamžitě. Pokud se systém Ataccama DQC provozuje v režimu dávkovém a denní přírůstek je například v řádu několika jednotek či desítek tisíc klientských a adresních záznamů, tak je zpracován do 30 minut. 4. Cesta ke konsolidovanému klientovi V rámci procesu konsolidace dat je vždy třeba provést řadu činností, které se dají zhruba shrnout do následujících tří bodů: Audit datové kvality Business analýza Implementace řešení Audit datové kvality První obraz o zpracovávaných datech poskytne běžný profiling jednotlivých atributů (určení minima, maxima, frekvenční analýza, apod.), který zpravidla následuje detailní audit datové kvality, tj. analýza klíčových atributů popisujících klienta, jako je jeho telefonní číslo, název firmy/jméno a příjmení, adresa. Obrázek 2:. Příklad - graf znázorňuje úroveň kvality adresních dat. Výstup je pořízen v modulu Ataccama DQC Reporting, používaného pro auditu datové kvality. Cílem těchto činností je za pomoci Ataccama DQC rychle zmapovat a popsat datové zdroje: zjistit kvalitu, úplnost a dostupnost jednotlivých atributů, provést SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 Ataccama Software strukturální analýzu hodnot hlavních atributů používaných při unifikace klientských dat, tj. zjistit, obsahují-li slova, písmena, čísla, číslice či jiné znaky. Záhy se tak ukáže nejen, jak kvalitní data v kterých primárních systémech jsou, ale také rychle vyplavou na povrch různé chyby vzniklé při přípravě dat (např. u všech záznamů pocházejících z jednoho primárního systému není vyplněno PSČ). Proto je důležité provádět tyto analýzy nejen z globálního pohledu, ale také "rozpadlé" podle důležitých atributů (po primárních systémech, pro fyzické respektive právnické osoby, apod.). Chyba v datech, která se jeví jako bezvýznamná vzhledem k celkovému počtu zpracovaných záznamů, může totiž být signifikantní vzhledem k počtu záznamů z příslušného primárnímu systému. Business analýza Cílem této fáze je zmapovat business požadavky budoucích uživatelů, především z oblasti marketingu a risku, a dát je do souladu s možnostmi, které poskytují dostupné datové zdroje. Přitom vycházíme z vlastních "Best practices" s přihlédnutím ke specifickým potřebám a požadavkům vzešlých z interview s budoucími uživateli, a ze závěrů vyplývajících z provedeného auditu datové kvality. Navržena a odsouhlasena jsou rovněž pravidla pro unifikaci klienta. Na základě těchto informací je "na hrubo" upravena obvyklá konfigurace Ataccama DQC a provedeno zpracování všech dat (full-load). Dosažené výsledky jsou vyhodnoceny, provedeny potřebné korekce nastavení Ataccama DQC či mappingu pro přípravu dat a celý postup se několikrát opakuje. Implementace Ataccama DQC V této fázi je nezbytné, aby data pro proces čištění a unifikace byla připravena a správně namapována ze zdrojových systémů hned na počátku procesu implementace. Nastavení Ataccama DQC vzešlé z "Best practices" se totiž nyní postupně přizpůsobují cílovým požadavkům na řešení a celý proces je zakomponován do worlflow dávkového zpracování. Na vzorcích a později denních přírůstcích dat se při tom kontroluje kvalita vyčištěných dat a především správnost seskupování klientských dat. Není proto žádoucí, aby v této fázi docházelo k významným strukturálním či obsahovým změnám zpracovávaných dat. 5. Typické problémy Typickým úkolem je telefonní seznam pročistit, nalézt a opravit překlepy, odstranit duplicitní záznamy. Zjistit, zda-li jedno telefonní číslo není přiřazeno dvěma nebo dokonce i více různým subjektům, či přiřazeno na různé adresy a správně detekovat pobočky firem. Většina firem má navíc kromě názvu, adresy a telefonního čísla i vlastní inzertní část, kde lze dohledat další kontaktní a obchodní informace, jako jsou otevírací doby, odkazy na webové stránky apod.), které jsou pak uvedeny v tištěné podobě seznamu. Při automatizovaném zpracování velkého množství klientských dat lze typicky narazit na řadu problémů, o kterých je dobré vědět. Zastavme se nyní u některých z nich a ukažme si, co je jejich příčinou, a jak je jim například možné předcházet. Obecně platí, že informace v datech jsou často nekonzistentní, a je proto vždy vhodné, snažit se je nezávisle několika způsoby odvodit, a tím buď původní hodnoty potvrdit nebo vyvrátit. Na většinu zpracovávaných atributů je tedy nutno pohlížet z různých úhlů pohledu, přičemž je třeba brát v úvahu i vazby mezi obsahově závislými atributy. Výsledná "pravda" je pak dána kombinací těchto zjištění, a bývá vyhodnocena například metodou "hlasování", často kombinovanou 56 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

5 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost s určitou vahou, představující větší či menší míru naší jistoty v pravdivost jednotlivých zjištění. Příkladem může být ověření typu klienta (fyzická osoba/firma) nezávislým odvozením založeným na kontrole obsahu jména a příjmení, názvu firmy a IČO. Rozporné a nejasné případy, nebo případy, které se nepodaří spolehlivě určit či dohledat, je třeba vždy označit příznakem (clearing code), který umožní podle míry závažnosti těchto prohřešků jejich další zpracování v rámci metodických postupů té či oné organizace. I samotné označení záznamů kvalitativním příznakem je obrovským přínosem, neboť do doby nasazení systému jako je Ataccama DQC nikdo přesně neví, která data konkrétně a z jakého důvodu jsou nekvalitní, či dokonce chybějící, přestože tuší, že tam "nějaká jsou". Neví ale, kolik jich je, kde a jakým způsobem patrně vznikají, ani jak jsou tyto chyby podstatné. Chybí-li například telefonní číslo, jedná se z hlediska unifikace jistě o podstatnější závadu, než když u jména není uveden akademický titul. Smyslem fáze čištění dat jistě není opravit beze zbytku a za každou cenu všechny chybné údaje, ani označit statisíce podezřelých záznamů, které je nutno následně ručně překontrolovat. Podíl dat určených ke kontrole musí být rozumně velký, jinak celé automatické zpracování nepřináší požadovaný efekt. Nesprávnou aplikací metodického postupu při zpracování dat může v řadě případů také dojít k "opravě" údajů, o kterých si systém myslí, že jsou špatně, přestože tomu tak není. Kupříkladu pan Macela, jehož příjmení se díky prohození pořadí křestního jména a příjmení při zadávání dat objevilo ve sloupci pro křestní jméno, se nevhodnou aplikací replacementů ženských křestních jmen (Macela -> Marcela) rázem změní na Marcela, z čehož bude mít jistě dotyčný klient pramalou radost. Často ani nejsme vůbec schopni data bez znalosti kontextu opravit. Nejsme například schopni rozhodnout, má-li být poškozené křestní jméno Stanislva opraveno na Stanislav, neboť při jeho zápisu došlo k přehození písmen 'v'<->'a', nebo na Stanislava, neboť při zápisu tohoto jména vypadlo písmeno 'a'. Jak je vidět z uvedených příkladů, je nutno některé postupy při ověřování a opravě dat aplikovat v závislosti na hodnotě jiného atributu, v tomto případě na pohlaví záznamu. Dobře míněná oprava, která v několika případech bez problémů pomůže, totiž může jinak při automatickém zpracování milionů záznamů zanést do dat chybu u stovek nebo tisíců případů. O to větší pozornost musí být věnována kontrole "řídicích" atributů (pohlaví, typ klienta, kód státu, apod.) ovlivňujících metodický postup uplatňovaný při kontrole dat. Ten závisí zejména na zkušenosti a citu implementačního týmu, jeho schopnostech předvídat v datech možné situace, a kromě úplnosti a aktuálnosti referenčních etalonů a replacementových číselníků pak zejména na šikovnosti při jejich používání. Zde jsou neocenitelným pomocníkem znalosti obsahu zpracovávaných dat, získané při počáteční analýze. Přesto je nutno vždycky počítat s tím, že v budoucnu mohou (například vlivem nedodržení metodických pokynů při zadávání dat) kdykoliv přijít data v pozměněné struktuře či určitým způsobem poškozená, a konfigurace Ataccama DQC na to musí být proto do určité míry připravena. Kupříkladu situaci, kdy by se ve sloupci pro telefonní číslo mohlo objevit jméno nebo název firmy patrně řešit nebudeme, neboť je poměrně málo pravděpodobná. Že se ale ve sloupci pro jméno může vyskytnout akademický titul, navzdory tomu, že je pro něj vyhrazen samostatný sloupec, na to v konfiguraci připraveni být musíme. Obecně lze však bohužel s trochou nadsázky konstatovat, že "všude může být všechno". SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Ataccama Software Samostatnou kapitolou je pak čištění ostatních "operativních" dat, které vznikají především při komunikaci se zákazníkem, většinou prostřednictvím call center či pří různých cílených marketingových kampaních. Kvalita těchto dat je mnohem horší, než kvalita vlastních klientských dat. Operátoři call center často píší různé poznámky a to mnohdy rovnou do toho pole, kde mají na kontaktním formuláři monitoru právě kurzor, tedy klidně do pole určeného třeba pro jméno a příjmení nebo adresu. Lze se tak dozvědět řadu "zajímavých" informací, jako například "nevolat před desátou!", "pozor, hulvát!", "nemluví česky", apod., které je však neradno, aby se dostaly do vytištěného telefonního seznamu. Proto je třeba nasazením on-line čištění a unifikace zamezit vzniku chybných nebo nesprávně uložených údajů již při jejich zadávání. 6. Business přínosy konsolidace dat Spojením dat z více datových zdrojů na jednu platformu můžeme získat více, než jen pouhou dostupnost informací z jednoho místa. Získání jakýchkoliv obchodních benefitů, které sloučení datových zdrojů přináší, je však podmíněno skutečností, že všichni uživatelé, ať již působí na kterémkoliv stupni řízení organizace, mají při rozhodování k dispozici potřebná data založená na konsolidovaném klientovi. Je nasnadě, že čím dříve jsou klientská data zkonsolidována, tím dříve je možné obchodně těžit z přínosů, které tato konsolidace přináší, od cíleně zaměřených marketingových kampaní až po klientovu platební historii. Organizace prostě nyní lépe ví, kdo je její klient, kterému již nadále nebude zasílat ty samé materiály vícekrát kvůli tomu, že ho ve svých primárních systémech vícekrát má, avšak dosud o tom nevěděla. Tím se jednak zvýší adresnost marketingových kampaní a na druhé straně i důvěryhodnost organizace v očích klienta. Z mnoha dalších přínosů, které je možné z konsolidovaného klienta vytěžit, jmenujme například získání podkladů pro marketingové studie zaměřené na demografickou a geografickou segmentaci trhu. 7. Lepší data, méně komplikací Implementací systému jako je například Ataccama DQC dostávají uživatelé do ruky jednotný informační zdroj pro práci s klientem, založený na unifikovaném klientovi. U většiny implementací se následně celý proces identifikace a unifikace klientských a adresních dat převádí z dávkového do on-line režimu. Tím se nepochybně dále zvyšuje kvalita pořizovaných dat již v samotném zárodku, neboť dojde k zamezení vzniku nekvalitních dat přímo při jejich zadávání v klientských centrech. On-line nasazení Ataccama DQC je totiž schopno na základě několika vyplněných klíčových dat (název firmy / jméno a příjmení, IČO, telefonní číslo,...) ve zlomku sekundy klienta identifikovat (pokud je již zákazníkem organizace) a doplnit ostatní nezadané údaje (adresu, tituly, atd.). Pokud daný zákazník klientem organizace ještě není, jsou zadávané údaje v Ataccama DQC vyčištěny, ověřeny vůči referenčním etalonům, ze kterých jsou chybějící údaje, pokud to je možné, doplněny, a do systému je založen záznam nový. Nemůže se tak již prakticky stát, že by klient byl v rámci organizace veden duplicitně. Lepší data prostě znamenají méně komplikací... Seznam pojmů: Následující tabulka shrnuje základní pojmy vztahující se k čištění a unifikaci dat, které jsou používány v tomto článku. 58 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

7 Správa telefonních seznamů není triviální záležitost Pojem Deduplikace Identifikace Klient Párovací klíč Parsing Patern ATACCAMA DQC Replacement Unifikace Popis Fyzická náhrada skupiny unifikovaných záznamů jedním reprezentativním záznamem Ověření, zda zkoumaný záznam existuje v referenčním etalonu Fyzická osoba, právnický subjekt, fyzická osoba podnikající Skupina atributů jednoznačně určujících klienta / adresu Rozklad textu na jednotlivé komponenty Symbolická maska popisující strukturu dat rozložených na komponenty SW nástroj společnosti Adastra pro Data Quality Management (čištění a unifikace dat) Automatická oprava dat využívající uživatelsky spravovaný "překladový slovník" (původní hodnota -> správná hodnota) Seskupení záznamů shodujících se v párovacím klíči pod nové společné ID Highlights / Klíčové hlášky (na okraj): Pouhým slitím několika datových zdrojů jednotný pohled na klienta nezískáme. Spojením dat z více datových zdrojů na jednu platformu můžeme získat více, než jen pouhou dostupnost informací z jednoho místa. Nedostatečná znalost datových modelů spojovaných systémů a business významů jednotlivých atributů vede často ke ztrátě informace či smíchání "hrušek s jablky". Je třeba zabránit tomu, aby v průběhu implementace docházelo k významným strukturálním či obsahovým změnám zpracovávných dat. Smyslem jistě není opravit beze zbytku a za každou cenu všechny chybné údaje, ani označit statisíce podezřelých záznamů, které je nutno následně ručně překontrolovat. Organizace prostě nyní lépe ví, kdo je její klient. Nemůže se tak již prakticky stát, že by klient byl v rámci organizace veden duplicitně. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší?

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Karel Miko, CISA (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o (www.dcit.cz) Nadpis Penetrační test i bezpečnostní audit hodnotí bezpečnost předmětu

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Schvalovací proces žádostí o úvěr

Schvalovací proces žádostí o úvěr Schvalovací proces žádostí o úvěr Milan Roupec Embedit (Home Credit International) Martin Řezáč ÚMS PřF MU K čemu schvalovací proces? Posouzení žádosti o úvěr Odhalení pokusů o podvod Falešné údaje na

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12.

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. Editace RÚIAN - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů Karel Štencel Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. října 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE 1. Základní údaje Název bude se zobrazovat v levém horním rohu okna aplikace, vyplňte přesný název, např. Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Modul kontrola duplicit

Modul kontrola duplicit Modul kontrola duplicit Tento modul slouží ke kontrole duplicitních údajů v databázi a jejich následnému sjednocení. Pracuje s těmito typy informací - firmy, osoby, poznámky, spojení a dokumenty, resp.

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Bezpečný digitální podpis v praxi. www.viditelnypodpis.cz

Bezpečný digitální podpis v praxi. www.viditelnypodpis.cz Bezpečný digitální podpis v praxi www.viditelnypodpis.cz O čem budeme mluvit? Co je bezpečný digitální podpis? Biometrické vlastnosti podpisu Výhody a přínosy Technické zajištění Možnosti využití Co je

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Případová studie. Partners Financial Services a.s.

Případová studie. Partners Financial Services a.s. Případová studie Partners Financial Services a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Thursday, September 8, 2011. Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů

Thursday, September 8, 2011. Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Identifikátory fyzických osob Rodné číslo Občané ČR Cizinci s trvalým pobytem v ČR Číslo zdravotního pojištěnce Strukturou kopíruje

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta. Zdeněk Zajíček Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo vnitra ČR

Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta. Zdeněk Zajíček Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo vnitra ČR Zdeněk Zajíček Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo vnitra ČR Základní registry Další registry Vazby a integrace Návrh řešení Organizační změny Obsah Služba pro občana Údaje občan dokládá pouze jednou

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Okamžitá použitelnost

Okamžitá použitelnost Přednosti: Alternativní nabídky během okamžiku snadné ovládání okamžitá použitelnost vypracování alternativních nabídek s minimem námahy Okamžitá použitelnost Modul Výměna materiálu vyniká komfortním ovládáním

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

Kvalitní data kvalitní agendy

Kvalitní data kvalitní agendy Kvalitní data kvalitní agendy Kvalita dat a její zajišťování v agendových systémech veřejné správy Připraveno pro konferenci ISSS 2010 Ing. Jiří Vácha Hradec Králové, 13.4.2010 Adastra Group Agenda Základní

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více