ZO schvaluje navržený program (9:0:0, pro:proti:zdržel se).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO schvaluje navržený program (9:0:0, pro:proti:zdržel se)."

Transkript

1 Z Á P I S z 11. výjezdního zasedání Zastupitelstva Obce Lubenec, konaného dne v KD v Ležkách ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Přítomni: p. Chaloupecký J.,p.Kuttelwascher L.,p. Peterka B., pí Holá J., pí Forejtová B., p. Čečrdle J., pí Doležalová Z., p. Ing. Vukliševič Z. Ostatní: 21 občanů P. starosta před zahájením projednávání programu oznámil přítomným rezignaci Ing.L.Vopata na místo zastupitele a přivítal p. Hadače V., který jako první náhradník volební strany Lubenecko 1 přijal uvolněný mandát. Poté p. Hadač složil slib do rukou starosty a dále se pokračovalo v novém počtu 9 zastupitelů. Bylo konstatováno, že na dnešním jednání je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, čímž je jednání usnášeníschopné. Přípravou usnesení byla pověřena pí Doležalová Z., ověřovateli zápisu p. Čečrdle J. a p. Kuttelwascher L. Zápis provede p. Fejfárek M.. K jednání byl navržen tento program : 01. Zahájení, kontrola usnesení 02. Problematika Ležek a Přibenic 03. Zkušenosti s provozem kanalizace v Ležkách 04. Přijetí OZV č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her a loterií 05. Prodej obecních nemovitostí 06. Výsledky kontroly hospodaření obce za r Stanovisko ke zrušení Nemocnice Žatec 08. Různé 09. Usnesení, závěr ZO schvaluje navržený program (9:0:0, pro:proti:zdržel se). K bodu 1: Kontrolu usnesení provedl p. Kuttelwascher: 395/12 p. starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva OZV k regulaci loterií a jiných sázkových her p. starosta informoval, že návrh OZV je jedním bodem programu 396/12 zastupitele předložit do příštího ZO připomínky čerpání rozpočtu obce za r úkol trvá 397/12 p. starostovi požádat ČD o umístění lavičky na vlakové nádraží a úklid vlakové zastávky. Termín do konce 2/2012 p. starosta přečetl odpověď Správy železniční dopravní cesty o řešení nepořádku úkol splněn 398/12 p. starostovi zjistit možnosti lepšího zabezpečení hasičárny. Termín do konce 2/2012 p. starosta předložil 2 nabídky firem zabývající se zabezpečováním objektů a dal hlasovat, zda hasičárnu zabezpečit ZO udělilo úkol p. Kuttelwascherovi posoudit podklady od firem pro výběr dodavatele K bodu 2: p. starosta informoval o úkolech z předešlého výjezdního zasedání v Ležkách kontejnery na plast a papír do Přibenic byly poptány u fy EKO-KOM a.s. a prozatím nebyl dohodnut jejich pronájem o úkol trvá

2 p. Vorlíková upozornila na špatný stav cesty na vlakovou zastávku v Ležkách o p. starosta oznámil, že cesta byla zavezena recyklátem úkol splněn p. starosta informoval o provedené kontrole ze SZIFu, který je poskytovatelem dotace na realizovanou výstavbu kanalizace v Ležkách. Po jejím úspěšném ukončení bude možné na podzim opravit větší část komunikací v Ležkách. p. starosta otevřel diskusi k problematice Ležek a Přibenic upozornění na betonový profil nebezpečně uložený u silnice v Přibenicích p. starosta oznámil, že dojde k jeho odstranění p. starosta informoval, že v příštím roce proběhne energetickými závody posílení vedení NN v Přibenicích, kdy budou kabely uloženy do země. V rámci těchto změn, pokud bude dostatek financí, proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení pí Vorlíková upozornila na velké výtluky a propadání vozovky od Ležek přes Přibenice p. starosta oznámil, že odstranění tohoto problému bude urgovat u Správy a údržby silnic Podbořany pí Miňovská se informovala, zda bude v Ležkách opět kontejner p. starosta ujistil, že kontejnery se začnou rozvážet od a rozmístění do dalších vesnic bude zveřejněn K bodu 3: p. starosta vyzval přítomné občany k vyjádření se k provozu vybudované kanalizace a hlavně přečerpávacích stanic. Informoval, že během zimy se objevilo několik závad, které v záruční době byly odstraněny. p. starosta dále informoval, že dodavatel kanalizace a ČOV zajistila servis a záruční opravy u p. M.Vyskočila z Lubence, na kterého se mohou občané v případě závady obracet. p. místostarosta informoval o počtech připojených domácností: současně je připojeno 35 domácností zbývá připojit 14 domácností a upozornil, že musí být připojeni do konce srpna 2012 p. místostarosta dále informoval, že v nejbližších dnech dojde k přetěsnění nádrží u čp. 37 a čp. 33 kde dochází k průsakům vody do nádrže p. Kuttelwascher vznesl dotaz, zda je čistička již v provozu a zda to funguje správně o p. starosta oznámil, že čistička je ve zkušebním provozu, který bude probíhat jeden rok a po úspěšném vyhodnocení přejde do normálního provozu. o p. starosta dále oznámil, že čistička musí být v majetku obce po dobu pěti let, po kterou trvá udržitelnost projektu a nesmí se v tomto období prodat, po tu dobu je kanalizace a ČOV pronajata SčVK p. M. Jánský vznesl dotaz, zda se opraví povrch hřiště, po výstavbě čističky zůstal povrch narušený o p. starosta informoval, že dojde k úpravě a osetí travinou p. Maršálková upozornila na volné pobíhání psů po Přibenicích a okolí, byli vidění až u Ležek. Psi okusují plaňky plotů a útočí na projíždějící auta. o pí Holá navrhla kontaktovat myslivecká sdružení, která mají v lokalitě honitby pí Vorlíková zda je v plánu zavést do Přibenic vodovod o p. starosta v plánu to prozatím není a nejsou na to finance K bodu 4: p. starosta předložil ke schválení návrh OZV č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a dal o této OZV hlasovat

3 K bodu 5: p. místostarosta předložil ke schválení záměry na prodej a pronájem pozemků a nemovitostí a) záměr prodat pozemek st.p.č. 46 v k.ú. Vítkovice u Lubence o výměře 38m2 b) záměr prodat pozemek st.p.č. 86/2 v k.ú. Lubenec o výměře 173 m2 c) záměr prodat p.p.č. 75 v k.ú. Lubenec o výměře 234 m2 d) záměr prodat nemovitost na st.p.č.100/2 v k.ú Lubenec (stodola u hasičárny) e) záměr pronajmout pozemek p.p.č. 169/29 v k.ú. Vítkovice u Lubence o výměře 433 m 2 f) Záměr pronajmout část p.p.č. 2367/1 v k.ú. Lubenec o výměře 49 m2 g) záměr pronajmout část p.p.č. 2220/1 v k.ú. Lubenec o výměře 319 m2 p. místostarosta dále předložil žádost fy SUHOX na pronájem nebo odkup zemědělské půdy od 3 ha výše ZO neschvaluje 0:8:1 (zdržel se p. Ing. Vukliševič) K bodu 6: p. starosta informoval o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2011, která proběhla v pořádku a byla bez výhrad K bodu 7: p. starosta předložil žádost Města Žatec o podporu žádosti o zachování Nemocnice Žatec a především dětského a gynekologicko-porodnického oddělení p. starosta otevřel k problematice diskusi: - pí Holá vyslovila souhlas pro hlasování podpořit nemocnici - p. místostarosta podpořit nemocnici, pořád je to nejbližší nemocnice pro dostupnost - pí Doležalová určitě hlasovat proti zrušení p. starosta dal hlasovat o podpoře petice na zachování Nemocnice Žatec K bodu 8: p. starosta předložil rozpočtová opatření č. 2/2012 až 10/2012: Rozpočtové opatření č. 2/2012 účelová neinvestiční dotace z MŠMT z Evropského sociálního fondu finanční prostředky pro ZŠ Lubenec, příjmy se zvyšují o 429 tis. Kč a výdaje se zvyšují o 429 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2012 účelová investiční dotace poskytnutá na rekonstrukci chodníku v Chýšské ulici, rekonstrukce proběhla v roce 2011, příjmy se zvyšují o 184 tis. Kč a snižuje se financování o 184 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2012 položkové změny ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2012 příjem pojistné náhrady za škodu způsobenou požárem v areálu MŠ, příjmy se zvyšují o tis. Kč, výdaje se zvyšují o tis. Kč a financování se snižuje o tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6/2012 výdaje na projektovou dokumentaci na opravu kapličky ve Vítkovicích, výdaje se zvyšují o 5 tis. Kč a financování se zvyšují o 5 tis. Kč.

4 Rozpočtové opaření č. 7/2012 daň z příjmů právnických osob za obec, příjmy se zvyšují o tis. Kč a výdaje se zvyšují o tis Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2012 výdaje na finanční vypořádání se státním rozpočtem vrácení dotace na sčítání lidu, domů a bytu v r. 2011, výdaje se zvyšují o 8 tis. Kč a financování se zvyšují o 8 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 9/2012 výdaje na odvod daně z přidané hodnoty přenesená daňová povinnost, výdaje se zvyšují o 300 tis. Kč a financování se zvyšuje o 300 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2012 zrušení místního poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a správního poplatku za jejich povolení, příjmy se snižují o 260 tis. Kč a financování se zvyšuje o 260 tis. Kč. p. starosta předložil ke schválení složení finančního výboru: předseda Ing. Z.Vukliševič, členové: Ing. L.Vopat a p.m. Kondelík ZO schvaluje 8:0:1(zdržel se p. Ing. Vukliševič) p. starosta dále předložil ke schválení odměnu za výkon funkce zastupitele p. Hadačovi ve výši 1200,- Kč/měsíčně ZO schvaluje 8:0:1 (zdržel se p. Hadač) p. starosta dal na vědomí přesuny předsedů komisí: předseda školní komise: pí Doležalová Z. předseda sociální komise: p. Mgr. Čečrdle J. předseda komise pro životní prostředí: p. Hadač V. p. starosta žádost ZŠ Lubenec, o dvě změny odpisového plánu na r zvýšení odpisu na ,- Kč bez dopadu na rozpočet ZŠ 2. zvýšení odpisů na ,- Kč bez dopadu na rozpočet ZŠ ZO schvaluje 8:0:1(zdržel se p. Ing. Vukliševič) p. starosta dále předložil žádost pí ředitelky ZŠ Lubenec na přesun finančních prostředků z rozpočtu na r na mzdové náklady pro externí mzdovou účetní p. starosta informoval o případné nutnosti školního autobusu v souvislosti s uvažovanou reformou regionálního školství, pro zajištění dostatečného počtu žáků, odhad ročních nákladů činí 430 tis. Kč., předpokládané zahájení provozu školního autobusu od 9/2012, školní rok 2012/2013 by měl být již zajištěn školním autobusem p. starosta otevřel k problematice diskusi: - pí Michalcová R. poukázala na to, že při menším počtu dětí ve třídách jim bude zajištěna lepší výuka, než když je třída dětmi přeplněna - pí Michalcová Jana upozornila, že navrhovaná reforma zatím neprošla schvalovacím řízením a aby zastupitelstvo a starosta udělali vše proto, aby ke schválení reformy nedošlo - p. Michalec oznámil, že na tuto problematiku je petice - pí Doležalová je pro zřízení autobusu, podobný problém byl s dětmi z Tisu, kde postupně stoupl počet dojíždějících dětí - p. Kuttelwascher upozornil, zda nevznikne problém s již dojíždějícími dětmi, které si musí hradit dopravu - pí Holá autobus by byl přínos i pro školku - p. Ing. Vukliševič informoval o možnosti dotace na financování koupě vlastního mikrobusu

5 p. starosta dal hlasovat, jestli vyhlásit výběrové řízení na provozovatele školního autobusu, na trase od Verušiček k Lubenci pí ředitelka ZŠ Lubenec informovala zastupitelstvo o provozních záležitostech školy a informovala o projektech školy p. starosta informoval o zákonu MŠMT o konkurzu na místo ředitele školního zařízení, který se má konat každých šest let, prvních šest let je na zřizovateli, zda tohoto nařízení využije či nikoliv. Ředitelky ZŠ se tento problém netýká, vzhledem k jejímu jmenování v roce V MŠ je ředitelkou pí Mgr. St. Peterková, manželka starosty. Z důvodu střetu zájmů navrhuje toto rozhodnutí schválit zastupitelstvem v rozpravě se zastupitele vyjádřili: - pí Doležalová školka funguje bez problémů a není potřeba vyhlašovat konkurz - pí Holá informovala, že za několik let co zde pracuje se zde udělalo spoustu práce a opravila zahrada, každý rok se prování anonymní anketa mezi rodiči a nikdy nebyl řešen vážný problém, proto neprovádět nový konkurz a upozornila, že jako zaměstnanec by byla ve střetu zájmu, proto nebude hlasovat - p. Ing. Vukliševič informoval, že jako člen finančního výboru nikdy neshledali nedostatky při prováděných kontrolách, konkurz nevyhlašovat - p. Michalec informoval přítomné, že zastupitelé v některých jiných obcích konkurzy vyhlašují - p. Kuttelwascher informoval, že i pokud se konkurz nevyhlásí, zřizovatel má pravomoc ředitele z funkce odvolat - pí Michalcová R. vznesla připomínku, aby nedošlo ke střetu zájmu ať toto p. starosta a pí Holá před hlasováním oznámí - p. starosta a pí Holá zopakovali, že se vzdávají hlasování z důvodu střetu zájmu ZO schvaluje 7:0:2(zdrželi se p. starosta, pí Holá) p. starosta předložil smlouvu o dílo s firmou Amigo Louny, který vyhrála výběrové řízení na vybudování šicí dílny v Lubenci, před podepsáním této smlouvy musí být podepsána smlouva o budoucí nájemní smlouvě s firmou Best Piece Konfektion p. starosta dal hlasovat o smlouvě o dílo s firmou Amigo Louny na vybudování šicí dílny v Lubenci za částku ,- Kč, termín se posouvá na p. starosta dal hlasovat o smlouvě na budoucí nájemní smlouvu s firmou Best Piece Konfektion, s podmínkou kauce 500 tis. Kč, pokud nenastoupí, zvedá se sankce o 250 tis. Kč, pokud po kolaudaci bude provoz obnoven, bude půl kauce odečtena z nájmu a musí zaměstnat všechny zaměstnance, kteří v den požáru u této firmy pracovali p. starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo ve výši ,- Kč na zhotovení projektové dokumentace na vybudování chodníku v Pražské ulici od odbočky k nádraží až k čp. 196, akce se uskuteční v případě přiznání dotace ZO schvaluje 8:1:0(proti Vukliševič) p. starosta informoval o možnosti hlášení obecního rozhlasu prostřednictvím SMS zpráv, toto má podstatný význam hlavně v místech, kde není dostatečné pokrytí reproduktory. K tomuto bude zapotřebí dokoupit modul, který zajistí rozesílání SMS zpráv klientům, kteří budou mít nahlášená telefonní čísla na OÚ v Lubenci. p. starosta dal hlasovat, zda toto zařízení zakoupit za částku ,- Kč a poskytovat tuto službu

6 pí Holá odchod z jednání 19:15 p. starosta předložil návrh smlouvy na zřízení věcného břemene pro ČEZ na uložení kabelů NN do země v Přibenicích, věcné břemeno bude za úplatu 5 400,- Kč p. starosta informoval, že SVS a.s. svolává na valnou hromadu, v této společnosti je obec akcionářem a navrhl pověřit p. místostarostu zastupovat Obec Lubenec na tomto jednání ZO schvaluje 7:0:1(zdržel se p. místostarosta) p. starosta předložil žádost Psychiatrické léčebny Petrohrad na finanční příspěvek na konání zahradní slavnosti ZO neschvaluje 0:8:0 p. starosta předložil žádost sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska okresní sdružení Louny na finanční příspěvek spojenou s činností s dětmi a mládeží p. starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč p. starosta informoval o žádosti dětské doktorky na koupi nové kartotéky p. starosta předložil výzvu od p. Valenty, abychom se zúčastnili soutěže Vesnice? obec roku a dal hlasovat, zda se této soutěže zúčastnit ZO neschvaluje 0:8:0 p. starosta předložil nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření stránek obce za částku 19 tis. Kč a roční poplatek 4 500,- Kč bez DPH pí Mgr. Forejtová ušetřit peníze na jinou akci p. Mgr. Čečrdle nevyužít nabídku a peníze použít jinam ZO neschvaluje 0:8:0 p. starosta informoval o značné úspoře ceny za plyn v roce 2011 a 2012 díky uzavřené nové smlouvě, kde byla dohodnuta pevná cena a navrhl zda jednat i o nabídce ceny za elektřinu p. Mgr. Čečrdle zkusit vyjednat i cenu za elektřinu p. starosta předložil petici na záchranu Českého regionálního školství, bude k dispozici pro podpisy na OÚ pí Holá příchod na jednání 19:30 p. starosta informoval o dopise manželů Vospálkových s žádostí o náhradu škody společné s TJ Spartak Lubenec ve výši 655tis. Kč, věc bude dále projednána s právníkem p. starosta předložil zastupitelům dopis od p. Ing. Kanty, kde žádá o zrušení usnesení z o schválení předběžného souhlasu s průzkumnými pracemi v katastru Obce Lubenec a k dopisu přikládá podepsanou petici a navrhl řešit tuto problematiku až na příštím zasedání v Lubenci Dále předložil návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda, které bylo podáno p. starosta otevřel rozpravu: - Ing. Vukliševič je pro vyhlášení referenda - p. Kuttelwascher zasedání by mohlo být pí R. Michalcová upozornila, aby mohlo být na příštím zasedání projednáno referendum, měl by starosta vyzvat zmocněnce přípravného výboru Mgr. Janu Michalcovou k doplnění

7 - pí R. Michalcová vznesla návrh, aby obec nechala vypracovat právní názor na možnost vyvlastnění pozemků pro hlubinné úložiště v případě krizové situace státu - pí Nejedlá předala zastupitelům vypracovanou zprávu o vlivu průzkumů a výstavby hlubinného úložiště na životní prostředí v lokalitě Čertovka - dále probíhala volná diskuse přítomných zbylých občanů z Lubence se zastupiteli k problematice vyhlášení místního referenda a dopadů případného geologického průzkumu na životní prostředí a život občanů Lubence a okolí p. Ing. Vukliševič odchod z jednání 20:30 p. Ing. Vukliševič příchod na jednání 20:35 p. Kuttelwascher a p. Chaloupecký odchod z jednání 20:50 p. Kuttelwascher příchod na jednání 20:55 pí Holá předložila ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku Žatecké knihovně za knižní fond v částce ,- Kč za r Mgr. Forejtová informovala zastupitele, že za komisi pro sport a mládež pojede do Gornsdorfu s dětmi Ing. J. Ráža p. Chaloupecký příchod na jednání 21:05 Na závěr jednání bylo schváleno znění usnesení z dnešního zasedání.

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 20. 04. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více