Vývoj abecedních písem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj abecedních písem"

Transkript

1 Vývoj abecedních písem Předstupně písma» Mnemogramy» Petrogramy» Jeskynní kresby» Piktogram» Ideogram» Hieroglyfy» Čínské písmo» Slabičné písmo» Hláskové písmo» Předchůdci» Fénická abeceda» Řecká alfabeta» Latinské písmo»

2 Předstupně písma Již před vznikem písma lidé znali způsoby, jak si něco sdělit či zapamatovat. Některé z nich se objevují dodnes v lidové tradici; u národů, které dodnes nemají písmo, probíhá výměna informací pomocí primitivních prostředků, které můžeme považovat za předstupně písma. Mnemogramy» Petrogramy» Jeskynní malby» Mnemogramy Mnemogramy jsou grafické či jiné pomůcky sloužící k zapamatovávání (mnemotechnické pomůcky). Vlastnické značky» Vrubované hůlky» Zpravodajská hůl» Uzlové značky» Řetězce mušlí» Calculi» Domovní znamení» Řemeslnické značky»

3 Vlastnické značky jsou jednoduché grafické značky, pomocí kterých se značkoval dobytek před vypuštěním na pastvu (značka se vypalovala do kůže nebo rohu žhavým železem). Byly to např, ptačí noha, kříž, kruh, kosa,hvězda, vidle, kolo, ostruhy, kalich a srdce. Nakonec tato metoda značení se používá dodnes. Vrubované hůlky byly nejrozšířenější mnemotechnická pomůcka. Užívaly se k evidenci zapůjčených věcí. Fungovaly jednoduše: do hůlky se nadělaly zářezy (vruby, odtud vrubořez), hůlka se rozštípla na dvě stejné půlky, jednu dostal dlužník, druhou věřitel, popř. majitel stáda a pastýř. Po přiložení půlek k sobě se provedla jednoduchá kontrola. (Pastýřské číslice viz ukázky). V Anglii se používaly ještě v 18. stol., ve východní Evropě na konci 19. století. O používání vrubovek při uzavírání smluv v Číně svědčí piktogram vrubové hole ve znaku pro kupní smlouvu. Vrubované hůlky ukázky» přeskočit ukázku»

4 Mnemogramy» Vrubované hůlky

5 Zpravodajská hůl bývala pomalována dohodnutými symboly a barvami a posel s ní objížděl zemi a vyhlašoval válku (Švédsko, Norsko). Původním Australanům složila zpravodajská hůl k potvrzení předávané zprávy. Ještě ve 30. letech našeho století ji používalo 87 australských kmenů. Znaky na holi mohly mít ještě i jiné významy: pozvání na lov, taneční slavnost, oznámení rodinné události, prosbu o pomoc v nouzi aj. Zpravodajská hůl ukázky» Uzlové značky také nepřesně nazývané uzlové písmo. Ve skutečnosti to byly pomůcky sloužící k zapamatování číselných údajů. Číňané je pletli z rákosu a třtiny. Uzlové značky ukázky» Složitější systém zavedli Inkové. Užívali je ve státní správě a nazývali je kipu. Důkladné výzkumy dokázaly, že se opravdu nejedná o písmo, ale o číselné záznamy. Každé kipu tvořila hlavní šňůra, k níž se přivazovaly vedlejší provázky; barva hlavní šňůry znamenala předmět. (žlutá zlato, bílá stříbro, zelená obilí, modrá náboženství, růžová majetek ap.), na vedlejších provázcích byly uzly v desítkové (!) soustavě. Uzlové písmo se našlo i na Šalamounových ostrovech a v západní Africe. přeskočit ukázky»

6 Mnemogramy» Zpravodajská hůl

7 Mnemogramy» Uzlové znaky Inků

8 Řetězce mušlí Na pobřeží Guinejského zálivu si dopisují pomocí mušlových řetězů, kterým se říká aroko. Obsah sdělení lze vyčíst z počtu mušlí a jejich umístění (jedna mušle záporná odpověď, dvě mušle otvory k sobě přátelství, dvě mušle od sebe nepřátelství, šest mušlí vyznání lásky ap.). Mušlí jako sdělovacího prostředku používali také severoameričtí Indiáni. Irokézové mušle barvili (bílá mír, rudá válka, černá nebezpečí). Řetězce obarvených mušlí nazývali vampum. «Calculi Calculi byly kameny s geometrickými značkami, které sloužily k zapamatování (kalkukace, kalkulačka, calcul, abacus).

9 Domovní znamení a vývěsní štíty Mezi mnemogramy sloužící k zapamatování můžeme řadit i domovní znamení a vývěsní štíty, i když se jejich používání dochovalo dodnes. Největší rozkvět nastal ve středověku. Domovní znamení sloužila k označování domu určitého člověka, ten si volil značku podle své idividuality, značka pak dávala domu často jméno (dům U slunců, dům U slona, dům U tří houslí ap.); zpětně pak mnohdy jméno domu dalo jméno majiteli (v češtině např. Janek od Zvonu, Vocsloň ap.). Domovní znamení však už zároveň předjímají grafické orientační systémy. Zapamatování si domu podle domovního znamení bylo jednodušší než podle popisu architektury a směru cesty. Adresa (název ulice a domovní číslo) pochází u nás až z doby panování Marie Terezie. Vývěsní štíty patří k neodmyslitelnému koloritu mnohých dnešních západoevropských, ale i českých měst. K vyjádření obchodní činnosti používají piktogramy. «Domovní znamení

10 Řemeslnické značky Hlavně kamenické a tesařské značky sloužily k označení odvedeného díla. Při kolektivní práci na stavbách v kamenických či jiných hutích to bylo nezbytností. Středověké stavební společnosti byly organizovány do zednářských lóží, symboly kopírovaly jejich strukturu, tzn. že znak byl odvozen z tzv. mateřské formy, podle nichž se jednotlivé zednářské lóže dělily. Navzájem odlišné mateřské figury vycházely z trojúhelníku a čtverce, z trojlistu a čtyřlistu. Fušerské provedení práce nebo ostudné chování vedlo k tomu, že kameníkovi byl odebrán jeho znak a byl z lóže vyloučen. (Rudolf Koch) (Z římské doby se nám ale zachovaly kamenické značky písmové, které vlastně byly monogramy, spojené v překrásné ligatury.)

11 Petrogramy jsou jinou skupinou informačních prostředků, která předcházela vzniku písma. Jsou to různým způsobem sestavené či navršené kameny či jiné předměty, které určitým uspořádáním dostávají určitý smysl, často na základě dohody. Tento způsob komunikace přežívá v dětských orientačních hrách v přírodě. Petrogramy ukázky» Mnemogramy ani petrogramy, ač jsou považovány za předstupně písma, přímo k písmu nevedly. Buď jako prostředek komunikace zanikly nebo měly svůj samostatný vývoj. Vrubořezy pokračovaly v zářezech na pažbách zbraní, z vlastnických značek se vyvinuly obchodní značky, primitivní počítadla se změnila ve složitější, zpravodajská hůl žije v dopravní či železniční plácačce a podobně. přeskočit ukázky»

12 Značka Jdi tímto směrem. Tři kameny ležící na sobě nejsou v přírodě obvyklé, a proto je indiáni použili jako základ některých svých značek. Další jeden nebo dva vedle sebe ležící kameny naznačují v tomto případě směr pokračování značené cesty. Značka Tudy nechoď. Kříž by měl být našikmo, tj. jako znaménko násobení a ne jako plus. Značku umístěte několik metrů až desítek emtrů od křižovatky na špatné cestě. používá se nejen na nepřehledných křižovatkách, ale především při odbočování z hlavní cesty. Značka Zpráva tímto směrem. Několik metrů od značky v naznačeném směru je ukryta zpráva s úkolem či jinou důležitou informací. Petrogramy

13 Jeskynní kresby (skalní kresby) můžeme považovat za přímé předchůdce písma, za předchůdce jeho první fáze. Chápeme-li skalní kresby jako zoomorfní a antropomorfní ilustrace pravěkého života, pak je na nich obdivuhodné jakým vývojem od naprostého realistického zobrazení ke stylizovanému projevu prošla. Na cestě abstrakce došla až ke schematizovanému obrazu reálného předmětu - piktogramu. Datace vzniku nejstarších skalních maleb se rozcházejí, nicméně malby ve španělské Altamiře jsou údajně staré 50 tisíc let, stáří maleb v jeskyni Lascaux se odhaduje na 20 tisíc let. «Jeskynní kresby (Lascaux)

14 Piktogram je schematický obrázek reálného předmětu; už to není skalní kresba. V paleolitu kolem roku vznikají skalní kresby (starší doba kamenná př.n.l.); v mezolitu kolem r vznikají zjednodušené skalní kresby (střední doba kamenná let př.n.l.); v neolitu se dokončuje vývoj piktogramu (mladší doba kamenná let př.n.l.). «Sumerské piktogramy asi př. n. l.

15 Piktogramy vyjadřovaly konkrétní věci, ale dovedly také označit abstraktní pojmy: «Piktogramy abstraktních pojmů plodnost noc nepřátelství přátelství «Nejstarší (2. tis. př. n. l.) a současné čínské piktogramy slunce hora strom střed pole hranice dveře

16 Piktogramy stojí na začátku každého pokusu o písmo. «Krétské písmo monumentální asi př. n. l. «Krétské písmo lineární A asi př. n. l.

17 Jsou civilizace, které ve vývoji písma nedospěly dál než k piktogramům: «Žádost sedmi indiánských kmenů přeskočit ukázky»

18 «Dopis indiánského náčelníka prezidentu USA Volný překlad: Já, náčelník orlího totemu (1), několik mých bojovníků (2 5), dále bojovník totemu sumce (6) a jistý náčelník, který je mocnější než já (7), jsme se shromáždili, abychom nabídli přátelství (= vztažené paže) tobě, bílemu muži v bílém domě (8)

19 Piktogramy» Zimní kronika

20 Ideogram Zatímco piktogram zobrazoval konkrétní předmět, ideogram zobrazoval znakem jednotlivá slova. Ani on se ještě neváže k určité zvukové podobě slova, nýbrž k pojmu (idei), který slovo představuje. Proto se písmu říká pojmové (ideografické) nebo znakové (logografické). Spojením několika piktogramů (dvou i více) vzniká ideogram: «Vznik ideogramu z piktogramů žena + hory = cizí žena osel + hory = divoký osel

21 «Vznik ideogramu z piktogramů ústa (jícen) + chléb = jíst žena + oděv = paní (vládkyně) muž + koruna = král

22 V oblasti Mezopotamie dostaly ideogramy zvláštní, plně na nástroji a materiálu závislou formu, formu klínového písma. «Schéma vývoje klínového písma z ideogramu Tak se tu postupně vystřídala klínová písma sumerská, akkadská, babylonská a asyrská. přeskočit ukázky»

23 Klínové písmo» Vývoj znaku Klínové písmo» Technologie

24 Hieroglyfy Složitějšími ideogramy jsou hieroglyfy. «Egyptské hieroglyfy

25 «Egyptské hieroglyfy fonetické používání Egyptské hieroglyfy Egyptské písmo se vyvíjelo, stala se z něho forma hieratická (kněžská) a démotická (lidová). Dospělo do stadia, kdy vedle hieroglyfů se paralelně objevovaly znaky pro hlásky, ale abeceda se z egyptského písma nikdy nestala, protože písmo bylo písmem bohů, nikdy se demokraticky nerozšířilo, bylo příliš svázané s církevním tajemstvím. Na co a čím se psalo? Nejprve se psalo do hlíny. Monumentální nápisy v chrámech se tesaly do kamene. Také na dřevo či do slonoviny. Brzy však lidé přišli na to, že vhodným materiálem je nilské rákosí papyrus, kterého měli neomezené množství. Papyrové stonky se oloupaly a dřeň se rozřezala na tenké proužky, ty se pak kladly vedle sebe, druhá vrstva napříč; vlastní lepkavá šťáva slepila vše dohromady při lisování mezi dřevěnými deskami a po vysušení se archy hladily achátem nebo mušlí. Na psaní se slepovalo archů, ty se pak smotaly do svitků. Psalo se na ně černou a červenou barvou. U svitků se vyvinul zvláštní druh psaní zleva doprava a zase v druhém řádku zpět bustrofedon. Egypťané vyváželi papyrus do Řecka a Říma. Hieroglyfy se objevují i v oblastech od sebe geograficky velmi vzdálených. Známe tak hieroglyfy: sumerské, chetitské, egyptské, protoindické, čínské a mayské. Egyptské hieroglyfy vývoj» Hieroglyfy ukázky» přeskočit ukázky»

26 «Egyptské hieroglyfy vývoj

27 «Chetitské hieroglyfy asi 2. polovina 3. tisíciletí př. n. l. «Protoindické písmo okolo r př. n. l.

28 «Sumerské hieroglyfy «Mayské hieroglyfy

29 Čínské písmo žena + syn = dobrý, šťastný Písmové struktury a písařské slohy v čínské kaligrafii Písmovou strukturou myslíme výstavbu čínského písemného symbolu, kterému se obecně s notnou dávkou tolerance říká ideogram, a ty stavební principy, jež tuto strukturu tvoří. (Oldřich Král) Čínské písmo mělo původně obrázkový charakter. Piktogramy byly doplňovány znaky, které nebyly vázány na zobrazovaný předmět. Složité znaky tak svůj obrázkový charakter ztratily. Písmo nenastoupilo cestu od obrázkového k písmu hláskovému jako většina písem na světě proto, že specifika staré čínštiny to neumožnila. Stará čínština patřila mezi tzv. izolační jazyky, které neznají skloňování ani časování, vyjadřují mluvnické vztahy pořádkem slov; většina slov je jednoslabičných; z omezeného počtu slabik není možno tvořit nová pojmenování, proto jedna zvuková podoba musela mít víc významů a také týmž znakem se zaznamenávalo více významů; ty se pak musely rozlišovat tóny (současná čínština má 4 významotvorné tóny). Čínské znaky ukázka» přeskočit ukázky»

30 Piktogramy» Čínské písmo

31 Naučit se čínskému znakovému písmu je velmi složité, podle největších slovníků počet existujících znaků přesahuje Podle stavebního principu se rozdělují čínské znaky na dvě třídy: Wen jednoduché symboly a C - složené znaky; Jednoduché symboly siang sing neboli piktogramy, č -š neboli ukazatele (jednoduché symboly napovídající významy, vztahy, děje a vlastnosti), Složené znaky chuei i neboli asociativní znaky (skladem dvou i více jednoduchých symbolů dostávají metaforický význam), sing šeng neboli pikto-fonogramy (vzniklé kombinací dvou jednoduchých symbolů, jeden je ukazatel fonetický) a čuan ču neboli odvozené znaky (v novém významu na základě shody či protikladu), tía tíe neboli výpůjčky (slova znaky stejně nebo podobně znějící za slova znaky jiného významu). První dva naplňují pojem piktogramu, druhé dva se blíží k ideogramu, třetí dvojicí jsou znakové deriváty (odvozeniny).

32 Písařské slohy se v průběhu vývoje písma ustálily a jako simultánní slohový materiál se písmo používá dodnes. V průběhu staletí (někdy od 18.století př.n.l.) se ustálilo 8 velkých grafických slohů: 1. Písmo z želvích krunýřů a zvířecích kostí 2. Písmo z bronzů 3. Větší pečeť 4. Malá pečeť 5. Úřednické písmo 6. Vzorové písmo 7. Konceptní písmo 8. Kurzívní písmo Na výslednou podobu čínských znaků mělo vliv psací náčiní: čínská tuš, čínský štětec, roztírací kámen a papír. Papír byl vynalezen v 2.století př.n.l., do Evropy se dostal cca o 1000 let později. Vynález knihtisku je všeobecně přisuzován Gutenbergovi, ale čínský tiskař Pi Šeng vyřešil tento problém o 400 let dříve, i když na nižší technické úrovni (hliněné vypalované literky). V Číně proběhlo několik pokusů o reformu písma, a to dokonce na základě latinky, vždy neúspěšně. Před nedávnem se začaly především zjednodušovat znaky složené z velkého počtu tahů. Úvodem k chystané reformě je tisk v novinách zleva doprava, od roku 1955 při vydávání knih se dodržují evropské typografické normy, knihy se čtou rovněž zleva doprava. Čínské písmo kaligrafie» výroba papíru» pečetě» razítka» přeskočit ukázky»

33 Čínské písmo» Kaligrafie Čínské písmo» Výroba papíru

34 Čínské písmo» Pečetě ukázky Čchi Paj-š ových pečetí z různých let

35 Čínské písmo» Kaligrafie s razítky Čchi Paj-š : Bohužel beze zvuku

36 Slabičné písmo Znaky obrázkového nebo pojmového písma splynuly nejen se slovním významem slova, ale i s jeho zvukovou složkou. Vývoj dospěl ke slovnímu písmu; znaky začaly představovat určitou delší či kratší řadu hlásek. Vznikla tak možnost zapisovat víceslabičná slova znaky pro jednoslabičná slova. Tak vzniklo slabičné písmo, založené zpočátku na rébusu. (Princip rébusu: slovo století můžeme zapsat jako 100 a obrázkem letícího ptáka; slovo stonožka jako 100 a obrázek nožky. To se mohlo jen u zfonetizovaných znaků) Písmo užívající znaky pro slabiky je mnohem úspornější než písmo pojmové. Nejde-li o jednoslabičné slovo, slabika a jí odpovídající znak nemají žádný obsah a jsou jenom zvukem. Slabičné písmo je tedy zvukové; při jeho čtení musíme vědět, jak se vyslovuje, musíme znát jazyk. Slabičnými písmy jsou fénický, sumerský a babylonsko asyrský klínopis, písma drávidská a indická, japonská katakana a hiragana. Slabičná písma ukázky» Co se po formální (výtvarné, optické) stránce změnilo? V podstatě nic! Jako písma se používal klínopis či piktogramy. Jen se systémy propracovaly, ustálil se způsob psaní. Výraznou změnou bylo objevení se japonského slabičného písma, které navázalo na čínskou tradici a posunulo jej k jednoduchosti obsahové a zvukové, ale i formální. přeskočit ukázky»

37 «Babylonské písmo slabikové asi př. n. l. «Kyperské písmo slabikové asi př. n. l.

38 Japonské slabičné písmo Písmo hiragama byly původně čínské znaky, které do Japonska přišly ve 4. až 5.století; v 8. až 9. století prošlo úpravou. Písmo katakana vzniklo až v 11. století, bylo odvozeno rovněž z čínských znaků. Oba písmové systémy mají shodně 71 slabičných znaků, dále 5 samohlásek (a,i,u.e,o), 2 rozlišovací znaménka (nigor plné nigorizování neznělých znělými a maru poloviční nigorizování); vedle toho používají čínských znaků. Japonské písmo tabulka písem» kaligrafie» přeskočit ukázky»

39 «Japonská písma

40 Japonské písmo» Kaligrafie

41 Hláskové písmo Písmo je tvořeno znaky pro všechny fonémy; abeceda. Slova a slabiky jsou tvořeny v levé mozkové hemisféře (řečové). Samostatná slova jsou tvořena přednostně v levé mozkové hemisféře. Při analýze hláskového písma jsou zapojeny obě hemisféry. Při této náročné spolupráci dochází k poruchám: dyslexie (trpí jí výhradně uživatelé hláskového písma; po mozkové mrtvici jsou Japonci schopni komunikovat bez obtíží). Předchůdci» Fénické písmo» Řecká alfabeta» Latinské písmo» Předchůdci Některé písmové systémy dospěly k hláskové či fonetické podobě, ale protože nestačily tempu zápisu, neuspěly. Platí to zejména o klínovém písmu: jeho znaky byly složité a navíc se nehodily pro nové technologie, pero a papyrus. Platí to také o egyptských hieroglyfech, kterým navíc bránilo to, že se staly písmem elity a že byly sešněrovány náboženskými předpisy.

42 Protosinajské písmo vzniklo úpravou egyptského písma a přizpůsobením si písma semitskému jazyku. Vynalezli systém 30 znaků, z nichž každý představuje jednu souhlásku. Kombinací těchto znaků mohli zaznamenat každé slovo. K zápisu používali piktogramy, jejichž kreslení bylo ale obtížné a zdlouhavé. Teprve až princip akrofónie udělal z písma abecedu (změnil piktogram v písmeno). V tomto regionu se vyskytovaly i jiné hláskové soubory: písmo protopalestinské a byblijské písmo pseudohieroglyfické. Vynález hláskového písma byl (v 2. tisíciletí př.n.l.) na spadnutí. Protosinajské písmo ukázka» Ugaritské hláskové písmo čistě hláskové písmo složené ze 30 klínopisných znaků. Bylo o dvě století starší než písmo fénické, obě písma měla několik společných znaků: jsou to písma souhlásková, existují nápadné shody v abecedním řazení. Toto písmo sice došlo nejdál ze všech klínopisů, k hláskové podobě, ale nemělo perspektivu, byla to slepá ulička. S ním zanikl veškerý klínopis neobstál. Ugaritské písmo ukázka» přeskočit ukázky»

43 «Protosinajské písmo asi 1. pol. 15. stol. př. n. l. «Byblijské písmo pseudohieroglyfické asi 1. pol. 2. tis. př. n. l.

44 «Egyptské hieroglyfy fonetické asi počátek 3. tisíciletí př. n. l. «Ugaritská klínová abeceda asi polovina 2. tisíciletí př. n. l.

45 Fénická abeceda Féničané. Semitský národ obývající skupinu měst na pobřeží Středozemního moře. Národ mořeplavců, kteří obchodovali s nerůznějším zbořím, mj. se sklem, červeným barvivem a slonovinou; od 13. stol. do r. 350 př.n.l. Jejich nejvýznamnějším obchodním centrem bylo Kartágo na severoafrickém pobřeží. R. 332 př.n.l. dobyl Fénicii Alexandr Veliký a do fénických měst se začali stěhovat Řekové se svou vlastní kulturou a fénická kultura zanikla. Nezaniklo ale písmo! Féničané ještě kolem 15. století př.n.l. důsledně používali egyptské hieroglyfy, ale ve 14. až 13. století př.n.l. na základě písem, které se používaly v regionu (písma protosinajského, protopalestinské a ugaritského) vytvořili vlastní abecedu. Fénické písmo ukázky» přeskočit ukázky»

46 Fénické písmo» Fénický nápis, Byblos, asi století př. n. l.

47 Fénické písmo «starší forma «mladší forma

48 Princip akrofonie. Potřebě stále složitějších zápisů současné psaní nevyhovovalo, tak začali Féničané slova zapisovat pomocí úvodních hlásek slabik či slov představovaných znaky. Fénické písmo princip akrofonie» znak pro BÉTH (dům) => znak pro písmeno B znak pro MÉM (voda) => znak pro písmeno M K označení počáteční souhlásky slova použili celého znaku pro pojem, který slovo znamenalo. Když chtěli zpětně pojmenovat příslušnou souhlásku, tak použili slovo pro celý pojem. (Pomůcka: když hláskujeme např. jméno, a chceme jednotlivé hlásky upřesnit, říkáme např. Ó jako Oldřiška.) Tak písmeno B se jmenovalo BÉTH, písmeno M se jmenovalo MÉM. Teprve princip akrofónie udělal z fénického písma písmo hláskové. Tedy vlastně souhláskové, protože fénická abeceda neobsahovala ještě samohlásky. Zapisovali jenom souhlásky, samohlásky před i za si musel čtenář doplnit. Psali zprava doleva. Fénické písmo souhláskový zápis» Z fénického písma se vyvinula písma: - hebrejské - bráhmí - gupta a novoindické - arabské - drávidské - syrské - tibetské, barmské a khmérské - mongolské - řecké Fénické písmo ukázka vlivů»

49 znak původní význam aleph beth gimel daleth he teth jod kaf mem nun samech ajin sin tau waw foném ráz b g d h t j k m n s ráz š t w český význam vůl dům velbloud dveře okno dobrý ruka dlaň voda had ryba oko zub kříž hák řecká alfabeta Α Β Γ Δ Ε Θ Ι Κ Μ Ν Ξ Ο Σ Τ Υ latinka A B C,G D E I,J K M N O S T Y,V,U hebrejské písmo א ב ג ד ה ט י כ מ נ ס ע ש ת ו arabské písmo ا ب ج د ه ط ي ك م ن س ع ش ت و Fénické písmo» Princip akrofonie a vlivy na některá současná písma zápis: slovo český význam možná čtení: M A L K malk král M A L K I malki mé království M A L A K malak vládne M A L A K U malaku vládli Fénické písmo» Souhláskový zápis

50 Řecká alfabeta Řekové. Asi před lety vytvořili kulturu, která ovlivnila celý civilizovaný svět. Architektura, myslitelé, divadlo, sochařství, olympijské hry, demokracie jsou jejich nespornými přínosy. Zlatý věk trval od 600 do 300 let př.n.l. Kolonizace probíhala na východ i západ. Řekové převzali beze změn 16 znaků fénické abecedy, pro samohlásky užili písmena přebývající. Řeckým přínosem jsou tři souhláskové páry; pro O zavedli písmeno. Tím vznikla řecká abeceda o 26 písmenech; v 7. století zmizely digamma a kopa. Velký vliv na demokratizaci (rozšíření) písma měl ostrakismos střepinový soud. Každý, kdo se chtěl tohoto soudu účastnit, se musel naučit psát. Původ řecké alfabety je průkazně semitský (fénický): Podobné znění názvů písmen: alef alfa, béth beta, gimel gama apod. Zatímco ve féničtině mají slova konkrétní význam, v řečtině jsou pouhým označením. Shodný tvar osmi písmen. Pořadí písmen. Orientace zprava doleva.

51 Řecké archaické písmo se vyvíjelo ve dvou varantách západní dórské východní iónské Řecké písmo varianty» Ze západní varianty se vyvinula zejména písma: arménské, gruzínské, koptské, starogermánské runy, etruské, latinské. Z východní varianty se vyvinula zejména písma: hlaholice, cyrilice přeskočit ukázky»

52 Řecké písmo» Řecké písmo archaické, Thera, Melos, asi století př. n. l.

53 Řecké písmo» Řecké písmo západní, asi století př. n. l.

54 Řecké písmo» nápis v Abu Simbel, kolem roku 600 př. n. l. latinka A B C,G D I K L N P R S V západní varianta znak alfa beta gama delta iota kappa lambda nu pi ro sigma upsilon východní varianta řecká alfabeta Α Β Γ Δ Ι Κ Λ Ν Π Ρ Σ Υ cyrilice А Б,В Г Д И К Л Н П Р С У Řecké písmo» Varianty a vlivy

55 Latinské písmo Římané. Před dvěma tisíci lety jediná vláda a způsob života spojily větší část západní Evropy, Středního východu a severního pobřeží Afriky. Římská říše byla založena na dobré organizaci a ústřední vládě. Města byla budována podle jednotného plánu, byla vybudována síť dlážděných silnic, říši chránila silná pohraniční obranná opevnění, obsazená silnou římskou armádou. Pax romana, Vrchol kolem r. 200 př.n.l., potom úpadek a dobytí barbary. Zánik západní říše r. 476, zánik východní říše r (Římani byli grafomani). «Latinský nápis na Traianově sloupu

56 Latinka archaická Vznik latinského písma ovlivnila současně dvě písma: řecké a etruské (paralelní převzetí). Římané se hláskovému písmu naučili od etrusků, jen chybějící písmena (B, D, O, X) převzali od řeckých kolonistů. Ani Etruskové a od nich ani Římani nepřevzali od klasické tvary řeckých písmen; odchylky byly značné. Konečná podoba latinské abecedy byla: Latinka archaická ukázka» A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Písmeno I označovalo současně hlásku I a J, písmeno V se četlo jako V i jako U, písmeno Z neexistovalo; písmeno C se někdy četlo jako C, někdy jako K, jindy obojím způsobem.

57 Latinské písmo» Latinka archaická, století př. n. l.

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE 4ME112 Počítačová typografie a sazba Ing. Maja Khabirova, Kristýna Horná Dis. a doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. CO JE PÍSMO? Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k trvalému

Více

Písmo přehled, historie, vývoj

Písmo přehled, historie, vývoj Písmo přehled, historie, vývoj Jana Křížová Tomáš Prosr Semestrální práce v rámci předmětu Kartografická polygrafie a reprografie, LS 2008/09 Úvod Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo

Více

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Petr Ličman lic060 Obsah 1. Typy písemných systémů 2. Vznik a nejstarší typy písma 3. Dostupnost historických písem Typy písemných

Více

Počátky písma. Obrázkové písmo

Počátky písma. Obrázkové písmo Písmo - charakteristika Dějiny knižní kultury 1 (Písmo vznik a vývoj, psací látky, psací potřeby) - vizuální zápis jazyka pomocí znaků a symbolů - vjem z oblasti sluchové (zvukové) převeden do oblasti

Více

Písmo - charakteristika. Paměťové instituce I. Písmo - definice. Písmo - charakteristika

Písmo - charakteristika. Paměťové instituce I. Písmo - definice. Písmo - charakteristika Písmo - charakteristika Paměťové instituce I Dějiny knižní kultury: písmo vznik a vývoj, psací látky, psací potřeby) - vizuální zápis jazyka pomocí znaků a symbolů - vjem z oblasti sluchové (zvukové) převeden

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora УДК 657

Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora УДК 657 УДК 657 Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 1 Tento příspěvek popisuje historii účetních záznamů od prvopočátků až po vynález knihtisku. Je v něm popsána způsob

Více

PRACOVNÍ LIST Od hlaholice ke Comenia Script

PRACOVNÍ LIST Od hlaholice ke Comenia Script PRACOVNÍ LIST Od hlaholice ke Comenia Script 1. Jak se nazývala první říše na území naší vlasti? 2. Kdo založil Velkomoravskou říši? 3. Které její další vládce znáte? 4. Kdo byli Konstantin a Metoděj?

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Text je volně ke stažení na VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA

Text je volně ke stažení na  VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA Text je volně ke stažení na www.husitskemuzeum.cz/lektorske-programy/pracovni-listy/ VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA KALIGRAFICKÝM PSACÍM NÁSTROJEM. Milý návštěvníku Husitského muzea v Táboře, pevně

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.  DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

TEORIE O PŮVODU DIVADLA antropologická teorie divadlo vzniká z rituálu narativní teorie divadlo se rodí z vyprávění narativní postupy, epika jiné možn

TEORIE O PŮVODU DIVADLA antropologická teorie divadlo vzniká z rituálu narativní teorie divadlo se rodí z vyprávění narativní postupy, epika jiné možn DIVADLO V OBDOBÍ PRAVĚKU TEORIE O PŮVODU DIVADLA antropologická teorie divadlo vzniká z rituálu narativní teorie divadlo se rodí z vyprávění narativní postupy, epika jiné možnosti Performanční prvky v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Karel Mastný, Jiří Roub Praha, květen 2011

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Karel Mastný, Jiří Roub Praha, květen 2011 Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Kaligrafie Autor: Karel Mastný, Jiří Roub Praha, květen 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební ČVUT v Praze arel

Více

Historie číselných soustav

Historie číselných soustav Historie číselných soustav Pravěcí lidé si při počítání vystačili s prsty na rukou. Přibližně před 6000 lety však došlo ke změně. Na Středním východě se lidé naučili ochočovat si zvířata a pěstovat plodiny

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Prehistorie. prameny vrubovky počátky představ o čísle jazyk a představy o čísle počátky geometrie

Prehistorie. prameny vrubovky počátky představ o čísle jazyk a představy o čísle počátky geometrie Prehistorie prameny vrubovky počátky představ o čísle jazyk a představy o čísle počátky geometrie Prameny období dlouhé tisíce let: od paleolitu po starověké Řecko (6. stol. př. Kr.) Ačkoli máme ze starověku

Více

Omniscript malá encyklopedie písem světa. Napsal Alef Praţský

Omniscript malá encyklopedie písem světa. Napsal Alef Praţský Omniscript malá encyklopedie písem světa Napsal Alef Praţský Praha 2012 Obsah 1. Úvod - definice písma... 2 2. Abecedy... 3 2.1. Abecedy pouţívané v současnosti... 3 2.1.1. Arménská abeceda (Հայերէն)...

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Mezopotámie - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová TEST - MEZOPOTÁMIE Jméno: Datum: 1. Kde obecně vznikaly první státní útvary?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Písmo přehled, historie, vývoj.

Písmo přehled, historie, vývoj. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Písmo přehled, historie, vývoj. semestrální práce Jana Křížová Tomáš Prosr V Praze dne 25.

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Úvod. Milí prˇátelé,

Úvod. Milí prˇátelé, Milí prˇátelé, Úvod matematika provází člověka od počátku lidské civilizace. Svědčí o tom mnohé prameny a nic na tom nemůže změnit současná situace, kdy patří tak trochu k dobrým zvykům tvrdit, že se v

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

První písma byla písma znaková - obrázková. Znaky nazýváme piktogramy anebo ideogramy.

První písma byla písma znaková - obrázková. Znaky nazýváme piktogramy anebo ideogramy. PÍSMO První písma byla písma znaková - obrázková. Znaky nazýváme piktogramy anebo ideogramy. První písma byla písma znaková - obrázková. Znaky nazýváme piktogramy anebo ideogramy. ~ VODA, ŘEKA, MOŘE První

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_160105 15. září 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA 2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA Zkusme nejprve vymyslet vlastní nepoziční soustavu třeba vajíčkovou : v kuchařských receptech se obvykle počítají vajíčka na kusy, při

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Kaligrafie semestrální práce Karel Mastný Jiří Roub Editor: Jan Mazanik V Praze dne 3. 5.

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

Pojmové písmo (IDEOGRAFIE) Znak může znamenat věc i činnost, jež se k tomuto předmětu váže. Znaky ale stále nejsou nositeli určité zvukové podoby.

Pojmové písmo (IDEOGRAFIE) Znak může znamenat věc i činnost, jež se k tomuto předmětu váže. Znaky ale stále nejsou nositeli určité zvukové podoby. VÝZNAM PÍSMA - Písmo je systém grafických znaků, jež lidem slouží k zaznamenávání myšlenek vyjádřených jazykem - Zrušilo místní a časová omezení - Jeho vznik souvisí se vznikem společenské dělby práce

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Vznik a vývoj písma Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Počátky vizuální komunikace Historie písma (petroglyfy, geoglyfy,...) Vznik písma

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti

Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti potřebný počet lovců množství ulovené kořisti počet žen, potomků, příbuzných, obyvatel vesnice,... počet chovaných zvířat množství nasbíraných

Více

HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 1

HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 1 Úvod HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 1 History of accounting records Michal Hora Účetnictví je jedna z nejstarších metod evidence, jejímž předmětem je hospodářská činnost. Tvoří metodicky ucelený systém, určitou

Více

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky 1 ÚVOD Grafika je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Starověké písemné systémy

Starověké písemné systémy Starověké písemné systémy VÝVOJ PÍSMA OBECNĚ Jak jsme si řekli minulou hodinu, znalost písma byla důležitým mezníkem na cestě lidské společnosti od pravěku k době dějinné, tedy starověku. Osvojení písma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1205_Staroorientální

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

SIC1602A20. Komunikační protokol

SIC1602A20. Komunikační protokol SIC1602A20 Komunikační protokol SIC1602A20 Mechanické parametry Rozměr displeje 80 x 36 mm Montážní otvory 75 x 31 mm, průměr 2.5mm Distanční sloupky s vnitřním závitem M2.5, možno využít 4mm hloubky Konektor

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. VÝTVARNÁ KULTURA 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM číslo:5 č 5 písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

VÝTVARNÉ KROUŽKY ve školním roce

VÝTVARNÉ KROUŽKY ve školním roce VÝTVARNÉ KROUŽKY ve školním roce 2008-2009 Naším letošním celoročním tématem je kniha. Chceme se dozvědět, jak kniha vzniká a kdo se na jejím vzniku podílí. Podíváme se do historie i současnosti. Pokud

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI 5000 vývoje písma - chronologická tabulka Písmo - komunikace Písmo - ètyøi vývojové stupnì písma Dvì formy vnímání písma Pøedchùdci písma Písmo a národy Slovanské písmo Vývoj

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_29_TECH_1.14 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Základy genealogie II - čtení starého písma

Základy genealogie II - čtení starého písma Základy genealogie II - čtení starého písma Městská knihovna v Tišnově ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus čtyř přednášek zaměřený na čtení latinských zápisů, českého

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů Kultura a umění 01 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk Otázka číslo: 1 Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů výtvarná reliéfní orientální díla destičky se záznamy o hospodaření připojené dobyté

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Kaligrafie semestrální práce Karel Mastný Jiří Roub V Praze dne 26. 4. 2011 Kartografická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Recyklovaný papír I. Co si potřebuji připravit před výrobou recyklovaného papíru? Jaký materiál je vhodný? Jak to vím?

Recyklovaný papír I. Co si potřebuji připravit před výrobou recyklovaného papíru? Jaký materiál je vhodný? Jak to vím? Recyklovaný papír I Co si potřebuji připravit před výrobou recyklovaného papíru? Jaký materiál je vhodný? Jak to vím? Recyklovaný papír II Jak vyrobím z namočených kousků papíru papírovou drť? Jaký druh

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Paleografie. Metodický pokyn. dru02_paleografie

Paleografie. Metodický pokyn. dru02_paleografie Paleografie Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina Ověřeno

Více