3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo"

Transkript

1 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo, a tedy i písmo, kterým disponují souèasné poèítaèové programy, prošlo dlouhým vývojem. Pomineme-li rùzné peripetie tohoto vývoje, kdy pøedchùdcem písma byla nejen z dìjin výtvarného umìní známá pravìká obrázková sdìlení, ale i jednoduchá informaèní znamení (uzly, záøezy, kouø ap.) a svoji roli tu také sehrály èetné magické symboly a znaky, mùžeme pomìrnì pøesnì sledovat vývojovou linku vedoucí k našemu dnešnímu písmu latince. Vedla od písma sumerského a egyptského (klínové písmo, hieroglyfy), pøes ugaritské a fénické hláskové písmo k øeckému samohláskovému (a odtud až k antické øímské kapitále). Už v ranném paleolitu (pøed lety) se èlovìk domlouval øeèí a komunikoval i vizuálnì: Znamení kouøem, navršené kameny, vruby do døeva a kostí, záznamy z uzlù, malování a tetování po tìle atp. jsou formy vizuální komunikace, kterých se užívá dodnes Jeskynní malby tzv. petroglyfy (napø. španìlská Altamíra, jihofrancouzské Lascaux pønl.) jsou poèátkem výtvarného umìní ale zároveò se dají chápat jako poèátek vzniku písma. Pravìké obrázky nejdøíve znázoròovaly realisticky, by silnì stylizovanì, zvíøata, osoby, pøedmìty, urèitý dìj (hlavnì lov). Mùžeme hovoøit o obrazovém písmu. (Analogie s dnešním kresleným vtipem beze slov, comics apod.) Skuteèné písmo záznam mluvené øeèi už øadí jednotlivé obrazy jako slova øeèi. Obrázkový záznam v keramice pø.nl.

2 A) Piktogram Piktogramy jsou prvními písmeny pro celá slova. Piktogram je obrazový znak, jehož význam pøeète každý, protože pozná, co obrázek pøedstavuje Piktografické písmo Indiánù v USA. Slonovinová destièka. Egypt, pø.nl.

3 B) Ideogram Ideogramy jsou dalším vývojovým stupnìm obrázek již nepøedstavuje zobrazený jev, ale je domluveným znakem pro jiný význam (napø. obraz mìsíce znamená noc, nikoliv mìsíc samotný). Ideogramy jsou èasto i abstraktní napø. geometrické znaky. Ideografické písmo pøeète jen ten, kdo se znakùm nauèí, mùže ho však každý èíst svou øeèí. C) Fonogram Fonogram je písmový znak, který oznaèuje zvuk øeèi slabiku nebo hlásku. (Napø. naše latinka je písmo výhradnì fonografické.) Vznik písma pøed lety - 1. komunikaèní revoluce - písmo umožòuje nebývale rozmnožovat a uchovávat pamì lidstva Kolébka evropské civilizace oblouk území mezi Perským zálivem, Kaspickým a Støedozemním moøem Fonické písmo, asi st. pø. nl. Sumerské písmo v deltì øek Eufrat a Tigris, v øíši Sumerské, vzniklo písmo cca pønl. Mapa Sumerské øíše.

4 - desetitisíce hlinìných destièek, celé hlinìné knihovny Babylonské písmo slabikové, asi pø. nl. Vznik klínopisu pø.nl. Sumerské piktogramy, asi pø. nl.

5 Klínové písmo Pergamonu. Klínové písmo Pergamonu.

6 Klínové písmo Pergamonu. - podle tvarù jakýchsi klínù, vzniklých pøi psaní døívkem do hlíny dostalo název klínové p.

7 Asyrský alabastrový reliéf. Písaøi, 500 pø. nl. Egyptské písmo Není zcela zøejmé, zda se písmo do Egypta dostalo ze Sumeru, objevuje se tu však o cca 300 let pozdìji (3 400 pø.nl.) - egyptské hieroglyfy v Egyptì je popsáno vše: stìny, nábytek, odìvy, písmo bylo tesáno do kamene, pestrobarevnì malováno, písmo souèasnì zdobí prostøedí základním nástrojem písaøù je rákosové pero, štìtec, píše se na papyrus písaøi postupnì zjednodušují hieroglyfy na nová písma (písmo démotické - lidové a p. hieratické) v pozdním Egyptì se používají všechna tøi souèasnì písmo je smíšené kombinuje znaky pro pojmy se slabikovými znaky První fonografické písmo bylo Babylonské slabikové písmo ( pønl.) slabikové písmo mìlo cca 600 znakù. Egyptské hieroglyfy fonetické, konec 4. tis. pø. nl.

8 Katuše ptolemaius Kleopatra. Kniha mrtvých. Tutmos III, 1450 pø. nl.

9 Ugaritské a Fénické písmo - v Ugaritu (mìsto dnes Sýrie) první hláskové klínové písmo o 30 znacích - Fénièané vytvoøili kolem pønl. z tehdy známých znakù sumerských a egyptských hláskovou abecedu o 22 znacích (bez samohlásek), øada z nich už má známou podobu Øecké písmo - zdokonalené písmo fénické (9. stol pønl.) používá již samohlásky - z archaického øeckého písma vznikla základní evropská písma: západní - øímské (latinka) východní - øecké a pozdìji ruské Ikony grafického designu Ugaritské fonetické písmo klínové, asi pol. 2. tis. pø. nl. Øecké písmo. Volební losy, pø. nl.

10 Peèetítka, pø. nl. Øecké písmo západní, asi st. pø. nl.

11 Disk z Faistu (cca pønl.) originál prùmìru 16,5 cm, po obou stranách terakotové placky je 241 piktografických znakù, uložen v muzeu v krétském Heraklionu. Disk z Faistu. Kréta, cca pø. nl.

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Petr Ličman lic060 Obsah 1. Typy písemných systémů 2. Vznik a nejstarší typy písma 3. Dostupnost historických písem Typy písemných

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy Nepùvodní druhy Èeského Švýcarska Úvod V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku nepùvodní druhy? Národní park

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Keith Devlin: Jazyk matematiky 1

Keith Devlin: Jazyk matematiky 1 Keith Devlin: Jazyk matematiky 1 Keith Devlin Jazyk matematiky Jak zviditelnit neviditelné Argo a Dokořán, Praha, 2002 preklad: Jan Švábenický 11 V posledních asi třiceti letech byla zformulována definice

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více