Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí V rámci projektu Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti Ekologický institut Veronica připravil a vyhodnotil dotazníky pro zaměstnance úřadu a pracovníky Základní školy L. Coňka. Dotazníky zjišťovaly postoje pracovníků ve vztahu k životnímu prostředí, speciálně k environmentálně příznivému provozu úřadu a školy. Byly připraveny 3 typy dotazníků. Celkem bylo vyhodnoceno 40 dotazníků. 1. Dotazník pro zaměstnance Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 20 dotazníků 2. Dotazník pro pracovníky a pracovnice zabývající se nákupem, správou a údržbou Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 7 dotazníků 3. Dotazník pro pedagogické pracovníky z ZŠ L. Coňka Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 13 dotazníků Z dotazníků jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci mají zájem o informace, jak přispět k větší ochraně životního prostředí na pracovišti. 95 % pracovníků úřadu třídí na pracovišti papír, všichni (100%) ho považuje za účelné třídit 55 % shledává nedostatek nádob na tříděný odpad. Objevila se i názor problematického rozmístění těchto košů. 85 % pracovníků preferuje na poradách vodu ve džbánu. V oblasti doporučení ke zlepšení mezi zaměstnanci je nejvíce postřehů věnovaných zdokonalení systému třídění odpadu a dále větší elektronické komunikace. Objevila se prosba používat služební kola a elektrokola. Pracovníci údržby a správy uvádí, že se převážně (5 ze 7) zohledňují ekologická kritéria při nákupu papíru a papírových výrobků, podobně (5 ze 7) i prostředků na úklid. Ekologický provoz by se měl dle všech respondentů (100 % - 7 ze 7) zohlednit právě v oblasti úklidu, dále v oblasti papírování 86 %, 71 % (5 ze 7) pracovníků uvádí důležitost v oblasti kancelářských potřeb, nakládání s odpadem, vodou i vytápění budov. Pedagogické pracovnice a pracovníci uvádí mj.: 54 % z nich (7 ze 13) vypíná počítač při opuštění pracoviště na hodinu a déle, podobně 54 % z nich (7 ze 13) nekopíruje oboustranně, vše co by mohli. 92 % respondentů třídí odpad, problém vidí v nedostatku informací o třídění a absenci některých kontejnerů na tříděný odpad. Drtivá většina již nyní třídí papír a PET láhve. 31 % pracovníků by ocenili rozšíření nabídky stravování o biopotraviny. 69 % neví o tom, že by ve školní družině se kupovali hračky dle environmentálních parametrů. V oblasti konkrétních doporučení se objevovaly nápady většího využití výrobků z recyklovaných materiálů, důslednějšího třídění, pořízení solárních panelů, častější komunikace s dětmi v oblasti úspor a neplýtvání. Kompletní a podrobné vyhodnocení všech tří typů dotazníků je na následujících stranách. 1

2 Dotazník ke zjištění postojů zaměstnanců k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 20 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 14 odpovědí 70 % Spíše ano 4 odpovědí 20 % Spíše ne 2 odpovědi 10 % Rozhodně ne 0 0 % 2. Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 9 45 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 8 40 % Ne, oboustranně netisknu 4 20 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 0 0 % Neodpověděl/a 1 5 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 35 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 5 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 1 5 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) 1 5 % Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - 0 % Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 8 40 % 3 15 % Další důvody 7 35 % Neodpověděl 1 5 % 2

3 5. V jakých oblastech by podle Vás bylo možné uspořit papír? Uveďte konkrétní příklady. Oboustranný tisk a kopírování % Lepší využití papíru při rozvržení některých dokumentů 1 5 % Větší využití elektronické komunikace při předávání informací, dokumentů apod % Archivace dokumentů v elektronické podobě 3 15 % Používání jednostranně potištěných papírů na tisk konceptů, psaní poznámek apod % Jiné 2 10 % 6. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 4 20 % Občas ano 3 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám % 7. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano % Ne 2 10 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 5 25 % 8. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 4 20 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 5 25 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit 5 25 % Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 5 25 % Jinak 4 20 % z toho konkrétně: Objekt je regulován v rámci EPC projektu s ENESA 2 10 % 9. Třídíte odpady na pracovišti? Ano, vždy 5 25 % Většinou ano % Ne 1 5 % 3

4 10. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 6 30 % Nápojové kartony 3 15 % Sklo 5 25 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Jiné (nespecifikováno podrobněji) 1 5 % 11. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 0 0 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 1 5 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 2 10 % Jiné 3 15 % Specifikujte: Na každém patře by měly být nádoby na tříděný odpad, alespoň na papír a plasty. na pracovišti chybí nádoba na plasty, je venku před budovou, zcela chybí nádoba na plast a na nápojové kartony 12. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír % PET % Ostatní plasty % Nápojové kartony % Sklo % Hliník 1 5 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Bioodpad 0 0 % Jiné 0 0 % 13. Jaké občerstvení na poradách / akcích preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) % Voda ve skle 4 20 % Voda v PET lahvi 4 20 % Káva / čaj % 4

5 14. Měl by úřad např. na pracovní porady a další větší akce nakupovat biopotraviny a fair trade produkty? (např. káva, čaj, sušenky) Ne, jsou zbytečně drahé % Občas, střídat je spolu s normálními výrobky 6 30 % Ano, vždy 2 10 % Jiný názor není to nutné 2 10 % 15. Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 7 35 % Na kole 2 10 % Hromadnou dopravou 6 30 % Automobilem 9 45 % Jinak 2 10 % 16. Ke služebním cestám využívám převážně hromadnou dopravu (vlak, autobus, MHD) % služební automobil 7 35 % jiné 1 5 % Vlastní automobil - mám průkaz TP 17. Služební cesty absolvuji obvykle ale vícekrát týdně 1 5 % v průměru jedenkrát za týden 4 20 % v průměru jedenkrát za měsíc 4 20 % několikrát za rok 6 30 % necestuji na služební cesty 3 15 % Jinak 1 5 % 18. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší instituci zavést? Odpady Zdokonalení systému třídění odpadu Určitě třídění odpadu - největší přínosy s nejmenšími náklady. Doma také třídíme. Více nádob na tříděný odpad - nápojové kartony, sklo větší možnost třídění odpadu Papír a (elektronická) správa Používání recyklovaného papíru a výrobků z něho omezit tisk a množení dokumentů na odbory, dokumenty předávat v elektronické podobě Co lze provádět elektronicky, to dělat, minimalizovat papírování, postupně přecházet od 5

6 PC na mobilní zařízení (i-pod apod., podle toho co si zvolí státní správa v ČR) Zavést dle možností větší elektronickou evidenci, např. kniha jízd, dovolenky, výpůjčka služebních vozidel, docházka pracovníka. Voda Šetrnější hospodaření s vodou (zavádění WC s duálním splachováním) Energie, elektřina snížení spotřeby energie - nakupováním úsporných spotřebičů a funkční regulací a nastavováním teplot v místnostech, zateplením budov, využíváním alternativních zdrojů energie Patří sem i výměna oken a zateplení fasád nebo celé obálky budovy - snížení spotřeby energií. Dokončení plynofikace objektů - plynové kotelny. Rekuperace tepla už sice patří mezi více teoretické oblasti, ale časem proč ne. Ušetřit energii za vytápění pomocí malých kotelen na plyn ve všech provozovnách. Z důvodu velkého používání techniky na úřadu (kopírky, PC, tiskárny, faxy...) by bylo vhodné učinit taková opatření, která by vedla ke snížení odběru elektřiny. Úklid Nákup čistících prostředků s menším zatížením ŽP a jejich správné dávkování Potraviny Nakupování potravin z místních zdrojů Doprava Používání služebních kol a elektromobilů Zkusit sehnat výpůjčku auta s alternativním pohonem, třeba od ČEZ. Bylo by to i zviditelnění samosprávy. Ostatní Nejvíce šetrný provoz by byl samozřejmě žádný provoz. 19. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu instituce? Přání mám co nejméně škodit a to i ŽP 2x - nejde o anonymní dotazník 6

7 Dotazník ke zjištění postojů pracovníků a pracovnic zabývající se nákupem, správou a údržbou k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 7 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Zohledňujete při práci dopad jednotlivých Vašich činností na životní prostředí? Ano, snažím se 5 odpovědi 71% Občas 2 odpovědi 29% Ne, není to pro mě důležité 0 odpovědí 0% 2. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 4 odpovědi 57% Spíše ano 2 odpovědi 29% Spíše ne 1 odpověď 14% Rozhodně ne 0 odpovědi 0% 3. Zohledňujete při nákupech předmětů, majetku a jeho opravách ekologická hlediska Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 2 odpovědi 29% Částečně 3 odpovědi 43% Ne, musíme se řídit pouze cenou 1 odpověď 14% Jiná odpověď 0 odpovědi 0% Bez odpovědi 1 odpověď 14% 4. Ve kterých oblastech správy a nákupu se dle Vás už promítají nějaká ekologická hlediska? můžete označit i více bodů Kancelářské potřeby 3 43% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy apod.) 5 71% Nábytek nákup a údržba 1 14% Podlahové krytiny 0 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 5 71% Kancelářská technika 2 29% Barvy, laky 2 29% Nakládání s odpadem 4 57% Nakládaní s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 4 57% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 71% Jiné 0 0% 7

8 5. Z výše zmíněných, již realizovaných opatření, které jsou dle Vás ty nejdůležitější (vyjmenujte) Nakládání s odpadem 3 odpovědi 43% další navržená opatření: úspora vytápění, vody, papíru papír 6. V jakých oblastech nákupu a provozu by měla začlenit ekologická hlediska? můžete označit i více možností Kancelářské potřeby 5 odpovědí 71% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy a pod.) 6 odpovědí 86% Nábytek nákup a údržba 1 odpověď 14% Podlahové krytiny - 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 7 odpovědí 100% Kancelářská technika 3 odpovědi 43% Barvy, laky 2 odpovědi 29% Nakládání s odpadem 5 odpovědí 71% Nakládání s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 5 odpovědí 71% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 odpovědí 71% Jiné - 0% 7. Jaká konkrétní budoucí opatření k výše uvedenému bodu by se měla zavést (vypište) dohled na ekologií a ekonomikou nákupu kancelářských potřeb a vybavení kanceláří a kancelářské techniky. Smysluplné investice do budov Úspora vody WC, úspora elektřiny, ekologické mycí prostředky 8. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano 1,1,1 3 odpovědi 43% Ne 1,1 2 odpovědi 29% Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční - 0% Neodpověděl 2 odpovědi 29% 8

9 9. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír 5 odpovědi 71% PET 6 odpovědi 86% Ostatní plasty 4 odpovědi 57% Nápojové kartony 4 odpovědi 57% Sklo 4 odpovědi 57% Hliník 1 odpověď 14% Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 4 odpovědi 57% Bioodpad 1 odpovědi 14% Jiné - 0% 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí - Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam - Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 2 29 % konkrétně: sklo,nápojové kartony 2 29 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 1 14 % Jiné 2 29 % konkrétně: Častější odvoz nádob na tříděný odpad 1 14 % 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír 6 86 % PET 6 86 % Ostatní plasty 5 71 % Nápojové kartony 5 71 % Sklo 5 71 % Hliník - - Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 71 % Bioodpad 1 14 % Jiné Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 4 57 % Na kole 1 14 % Hromadnou dopravou 1 14 % Automobilem 4 57 % Jinak - 9

10 Dotazník ke zjištění postojů pedagogických pracovníků k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 13 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 7 odpovědí 54 % Spíše ano 5 odpovědí 38 % Spíše ne 1 odpověď 8 % Rozhodně ne Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 5 38 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 5 38 % Ne, oboustranně netisknu 1 8 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 1 8 % Neodpověděl/a 1 8 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 4 31 % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 54 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 8 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 2 8 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) - - Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - - Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 2 15 % 1 8 % Další důvody 4 31 % 10

11 5. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 7 54 % Občas ano 2 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám 1 8 % Neodpověděl 3 23 % 6. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na vyučování, na oběd? Ano % Ne 0 0 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 7. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti=v pracovně (kabinetu), ve třídách? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 5 38 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 6 46 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit - - Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 2 15 % Jinak Třídíte odpady ve škole? Ano, vždy % Většinou ano 1 8 % Ne 0 0 % 9. Jaké druhy odpadů ve škole konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 9 69 % Nápojové kartony 2 15 % Sklo 4 31 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 6 46 % Bioodpad 1 8 % Jiné 0 0 % 11

12 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 1 8 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 2 15 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 1 8 % Specifikujte: U školy není umístěn kontejner na sklo, které produkuje jídelna, a nápojové kartony. 1 8 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 0 0 % Jiné 5 38 % Specifikujte: Odpad ve třídách třídíme (a vysypáváme do tomu určených příslušných kontejnerů v přízemí školy), občas vázne včasná vyvážka tříděného odpadu z budovy školy). 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné ve škole třídit? 1 1 % Papír % PET % Ostatní plasty 7 54 % Nápojové kartony 3 23 % Sklo 5 38 % Hliník 1 8 % Nebezpečný odpad(baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 38 % Bioodpad 4 31 % Jiné 0 0 % 12. Jaké občerstvení na poradách ve škole preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) 5 38 % Voda ve skle 2 15 % Voda v PET lahvi 0 0 % Káva / čaj 9 69 % 13. Měli byste zájem o rozšíření nabídky stravovacích služeb ve školní jídelně částečně o biopotraviny? O tyto produkty nemám zájem a a ani nebude zájem žáků a jejich rodičů 2 15 % Mám o ně zájem, ale žáci/rodiče zájem mít nebudou 4 31 % Nemám o ně zájem; žáci/rodiče tuto nabídku ocení 0 0% Mám o ně zájem, podobně smýšlí žáci/rodiče 2 15 % Jiný názor 5 38 % 12

13 Shledávám tuto nabídku atraktivní, avšak cenově nákladnější. Měla bych zájem, názor rodičů a dětí neznám, ale kdo mi zaručí, že jde opravdu o biopotraviny? O biopotraviny mám zájem, reakci rodičů nemohu odhadnout. Ano, ale tyto produkty jsou drahé a tak je jejich zavádění ve školní jídelně nerentabilní. Obávám se, že rodiče se budou bát zvýšení ceny obědů po zavedení biopotravin. 14. Jakým způsobem se dopravujete do školy? Pěšky 1 8 % Na kole 0 0 % Hromadnou dopravou 6 46 % Automobilem 7 54 % Jinak - 0 % 15. Hrají při nákupu hraček a dalších materiálů Ano 0 0 % Částečně 2 15 % Ne 2 15 % Nevím o tom 9 69 % 16. Je dostatečně zahrnuta ve výuce žáků informace a vzdělávání v oblasti šetrného provozu Ano 6 46 % Částečně 4 31 % Ne, je velká příležitost pro zlepšení 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 17. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší škole zavést? Jako prevence by mělo sloužit neustálé opakování a připomínání, jak se děti mají chovat a často kontrolovat WC. Žáci nešetří s vodou při splachování, mnohdy ani nepoznají, že WC protéká a neřeknou o tom dospělým. Při používání papírových utěrek je prudce vytrhnou ze zásobníku a potom je hodí do koše. Myslím, že naše škola má velkou spotřebu tohoto, i když recyklovaného, papíru. Občas naházejí i celý toaletní papír do záchodové mísy. Mnohdy se na WC, na chodbách ale i ve třídách zbytečně svítí. Výměna kohoutů u radiátorů, instalace spořičů vody u nádrží na WC a spořičů vody u vodovodních baterií, výměna obyčejných žárovek za spořivé, zateplení hlavního vchodu školy. 13

14 Máme zavedené ekohlídky. Zatím netuším, jak všechny děti motivovat. Současná opatření shledávám vzhledem k věku žáků jako dostatečná. Více využívat výrobky z recyklovaných materiálů. Více propagačních materiálů. Větší dohled nad šetrném zacházení s materiály, jejich důsledné plné využívání pro více účelů,důkladnější třídění, využívání pomůcek zvláště v obalech - větší náplně, mnohé odpadové materiály se mohou využít k práci s dětmi Regulátory topení Solární panely Úsporné zářivky Je nutné dětem neustále vše o šetření energií připomínat, opakovat... Zavedení úsporného osvětlení, úsporných kohoutků vody (třídy i toalety), časovače vypínání osvětlení na chodbách a WC (čidlo na pohyb) 18. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu Vaší školy? Osvěta žáků školy způsobem např. besed, přednášek na téma ekologizace, popř. návštěvy kulturních pořadů (divadlo, kino ) na EKO-téma by byla též přínosem. 14

Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování

Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování 2011 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Vážení čtenáři, město Tábor se rozhodlo vydat tuto publikaci ve snaze

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

Příručka zeleného úřadování a nakupování

Příručka zeleného úřadování a nakupování Příručka zeleného úřadování a nakupování pro zdravější a přírodě přátelštější kanceláře a úřady 1 STEP 2009 Příručka zeleného úřadování a nakupování Sestavili Kamila Danihelková a Petr Ledvina Vydala Síť

Více

Standardy zeleného úřadování

Standardy zeleného úřadování Příručka pro menší úřady a instituce Editor: Petr Ledvina Autoři textu: Pavel Hrubý (Rosa, o.p.s.) Zdeněk Jakubka (Vita) Kamila Kanichová (Síť ekologických poraden) Yvonna Gaillyová (ZO ČSOP Veronica)

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech

Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech Metodická doporučení pro ekologicky i ekonomicky šetrný provoz restauračních a ubytovacích zařízení Lenka Navrátilová Tomáš Pruner Monika Ženíšková Obsah:

Více

Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové ručníky, které nakupujeme z hygienických důvodů.

Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové ručníky, které nakupujeme z hygienických důvodů. Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice SROVNÁVACÍ ANALÝZA ekologický provoz školy ODPADY 2012/2013 2014/2015 Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Příklad zavádění nástrojů udržitelné spotřeby v úřadě RNDr. Helena Knappová odbor vnějších vztahů MŽP Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122

Více

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky. EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj ODPADY Jakým způsobem ve škole

Více

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Bc. Věra Goldová Ing.

Více

Ekologický audit mateřského centra Máj

Ekologický audit mateřského centra Máj Ekologický audit mateřského centra Máj Audit, návrhy a realizace opatření v Mateřském centru Máj vznikly a byly uskutečněny díky projektu Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a

Více

TEREZA: Proč je podle vás lepší pít vodu z kohoutku?

TEREZA: Proč je podle vás lepší pít vodu z kohoutku? Voda Aktuální téma Je lepší balená voda nebo pitná voda z kohoutku? To je otázka, na kterou již delší dobu hledá odpověď řada organizací a firem. Občanské sdružení spotřebitelů TEST zveřejnilo v listopadu

Více

Měli bychom zařídit, aby i zářivky byly odváženy na sběrný dvůr.

Měli bychom zařídit, aby i zářivky byly odváženy na sběrný dvůr. ODPAD na GVP 1. Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? (umělohmotné kelímky, příbory, talíře, papírové ručníky Jejich životnost nebývá dlouhá a rychle se stávají odpadem, často dále nevyužitelnou

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ SÍŤ

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ SÍŤ ČESKÁ KŘESŤANSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ SÍŤ Občanské sdružení Česká křesťanská environmentální síť (ČKES) vzniklo v roce 2010 s cílem umožnit církvím v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům

Více

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

TEREZA: Co je důležité při koupi úsporné zářivky zohlednit?

TEREZA: Co je důležité při koupi úsporné zářivky zohlednit? Energie Ušetřit jednu kilowatthodinu je obvykle levnější, jednodušší a příznivější k životnímu prostředí než ji vyrobit. (Environmentální informační centrum Plzeň) Aktuální téma Od září 2009 se na základě

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010/2011 Název práce: Hodnotící pohovory Autor: Mgr. Jiřina Hereinová

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více