Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí V rámci projektu Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti Ekologický institut Veronica připravil a vyhodnotil dotazníky pro zaměstnance úřadu a pracovníky Základní školy L. Coňka. Dotazníky zjišťovaly postoje pracovníků ve vztahu k životnímu prostředí, speciálně k environmentálně příznivému provozu úřadu a školy. Byly připraveny 3 typy dotazníků. Celkem bylo vyhodnoceno 40 dotazníků. 1. Dotazník pro zaměstnance Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 20 dotazníků 2. Dotazník pro pracovníky a pracovnice zabývající se nákupem, správou a údržbou Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 7 dotazníků 3. Dotazník pro pedagogické pracovníky z ZŠ L. Coňka Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 13 dotazníků Z dotazníků jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci mají zájem o informace, jak přispět k větší ochraně životního prostředí na pracovišti. 95 % pracovníků úřadu třídí na pracovišti papír, všichni (100%) ho považuje za účelné třídit 55 % shledává nedostatek nádob na tříděný odpad. Objevila se i názor problematického rozmístění těchto košů. 85 % pracovníků preferuje na poradách vodu ve džbánu. V oblasti doporučení ke zlepšení mezi zaměstnanci je nejvíce postřehů věnovaných zdokonalení systému třídění odpadu a dále větší elektronické komunikace. Objevila se prosba používat služební kola a elektrokola. Pracovníci údržby a správy uvádí, že se převážně (5 ze 7) zohledňují ekologická kritéria při nákupu papíru a papírových výrobků, podobně (5 ze 7) i prostředků na úklid. Ekologický provoz by se měl dle všech respondentů (100 % - 7 ze 7) zohlednit právě v oblasti úklidu, dále v oblasti papírování 86 %, 71 % (5 ze 7) pracovníků uvádí důležitost v oblasti kancelářských potřeb, nakládání s odpadem, vodou i vytápění budov. Pedagogické pracovnice a pracovníci uvádí mj.: 54 % z nich (7 ze 13) vypíná počítač při opuštění pracoviště na hodinu a déle, podobně 54 % z nich (7 ze 13) nekopíruje oboustranně, vše co by mohli. 92 % respondentů třídí odpad, problém vidí v nedostatku informací o třídění a absenci některých kontejnerů na tříděný odpad. Drtivá většina již nyní třídí papír a PET láhve. 31 % pracovníků by ocenili rozšíření nabídky stravování o biopotraviny. 69 % neví o tom, že by ve školní družině se kupovali hračky dle environmentálních parametrů. V oblasti konkrétních doporučení se objevovaly nápady většího využití výrobků z recyklovaných materiálů, důslednějšího třídění, pořízení solárních panelů, častější komunikace s dětmi v oblasti úspor a neplýtvání. Kompletní a podrobné vyhodnocení všech tří typů dotazníků je na následujících stranách. 1

2 Dotazník ke zjištění postojů zaměstnanců k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 20 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 14 odpovědí 70 % Spíše ano 4 odpovědí 20 % Spíše ne 2 odpovědi 10 % Rozhodně ne 0 0 % 2. Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 9 45 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 8 40 % Ne, oboustranně netisknu 4 20 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 0 0 % Neodpověděl/a 1 5 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 35 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 5 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 1 5 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) 1 5 % Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - 0 % Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 8 40 % 3 15 % Další důvody 7 35 % Neodpověděl 1 5 % 2

3 5. V jakých oblastech by podle Vás bylo možné uspořit papír? Uveďte konkrétní příklady. Oboustranný tisk a kopírování % Lepší využití papíru při rozvržení některých dokumentů 1 5 % Větší využití elektronické komunikace při předávání informací, dokumentů apod % Archivace dokumentů v elektronické podobě 3 15 % Používání jednostranně potištěných papírů na tisk konceptů, psaní poznámek apod % Jiné 2 10 % 6. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 4 20 % Občas ano 3 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám % 7. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano % Ne 2 10 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 5 25 % 8. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 4 20 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 5 25 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit 5 25 % Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 5 25 % Jinak 4 20 % z toho konkrétně: Objekt je regulován v rámci EPC projektu s ENESA 2 10 % 9. Třídíte odpady na pracovišti? Ano, vždy 5 25 % Většinou ano % Ne 1 5 % 3

4 10. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 6 30 % Nápojové kartony 3 15 % Sklo 5 25 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Jiné (nespecifikováno podrobněji) 1 5 % 11. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 0 0 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 1 5 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 2 10 % Jiné 3 15 % Specifikujte: Na každém patře by měly být nádoby na tříděný odpad, alespoň na papír a plasty. na pracovišti chybí nádoba na plasty, je venku před budovou, zcela chybí nádoba na plast a na nápojové kartony 12. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír % PET % Ostatní plasty % Nápojové kartony % Sklo % Hliník 1 5 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Bioodpad 0 0 % Jiné 0 0 % 13. Jaké občerstvení na poradách / akcích preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) % Voda ve skle 4 20 % Voda v PET lahvi 4 20 % Káva / čaj % 4

5 14. Měl by úřad např. na pracovní porady a další větší akce nakupovat biopotraviny a fair trade produkty? (např. káva, čaj, sušenky) Ne, jsou zbytečně drahé % Občas, střídat je spolu s normálními výrobky 6 30 % Ano, vždy 2 10 % Jiný názor není to nutné 2 10 % 15. Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 7 35 % Na kole 2 10 % Hromadnou dopravou 6 30 % Automobilem 9 45 % Jinak 2 10 % 16. Ke služebním cestám využívám převážně hromadnou dopravu (vlak, autobus, MHD) % služební automobil 7 35 % jiné 1 5 % Vlastní automobil - mám průkaz TP 17. Služební cesty absolvuji obvykle ale vícekrát týdně 1 5 % v průměru jedenkrát za týden 4 20 % v průměru jedenkrát za měsíc 4 20 % několikrát za rok 6 30 % necestuji na služební cesty 3 15 % Jinak 1 5 % 18. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší instituci zavést? Odpady Zdokonalení systému třídění odpadu Určitě třídění odpadu - největší přínosy s nejmenšími náklady. Doma také třídíme. Více nádob na tříděný odpad - nápojové kartony, sklo větší možnost třídění odpadu Papír a (elektronická) správa Používání recyklovaného papíru a výrobků z něho omezit tisk a množení dokumentů na odbory, dokumenty předávat v elektronické podobě Co lze provádět elektronicky, to dělat, minimalizovat papírování, postupně přecházet od 5

6 PC na mobilní zařízení (i-pod apod., podle toho co si zvolí státní správa v ČR) Zavést dle možností větší elektronickou evidenci, např. kniha jízd, dovolenky, výpůjčka služebních vozidel, docházka pracovníka. Voda Šetrnější hospodaření s vodou (zavádění WC s duálním splachováním) Energie, elektřina snížení spotřeby energie - nakupováním úsporných spotřebičů a funkční regulací a nastavováním teplot v místnostech, zateplením budov, využíváním alternativních zdrojů energie Patří sem i výměna oken a zateplení fasád nebo celé obálky budovy - snížení spotřeby energií. Dokončení plynofikace objektů - plynové kotelny. Rekuperace tepla už sice patří mezi více teoretické oblasti, ale časem proč ne. Ušetřit energii za vytápění pomocí malých kotelen na plyn ve všech provozovnách. Z důvodu velkého používání techniky na úřadu (kopírky, PC, tiskárny, faxy...) by bylo vhodné učinit taková opatření, která by vedla ke snížení odběru elektřiny. Úklid Nákup čistících prostředků s menším zatížením ŽP a jejich správné dávkování Potraviny Nakupování potravin z místních zdrojů Doprava Používání služebních kol a elektromobilů Zkusit sehnat výpůjčku auta s alternativním pohonem, třeba od ČEZ. Bylo by to i zviditelnění samosprávy. Ostatní Nejvíce šetrný provoz by byl samozřejmě žádný provoz. 19. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu instituce? Přání mám co nejméně škodit a to i ŽP 2x - nejde o anonymní dotazník 6

7 Dotazník ke zjištění postojů pracovníků a pracovnic zabývající se nákupem, správou a údržbou k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 7 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Zohledňujete při práci dopad jednotlivých Vašich činností na životní prostředí? Ano, snažím se 5 odpovědi 71% Občas 2 odpovědi 29% Ne, není to pro mě důležité 0 odpovědí 0% 2. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 4 odpovědi 57% Spíše ano 2 odpovědi 29% Spíše ne 1 odpověď 14% Rozhodně ne 0 odpovědi 0% 3. Zohledňujete při nákupech předmětů, majetku a jeho opravách ekologická hlediska Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 2 odpovědi 29% Částečně 3 odpovědi 43% Ne, musíme se řídit pouze cenou 1 odpověď 14% Jiná odpověď 0 odpovědi 0% Bez odpovědi 1 odpověď 14% 4. Ve kterých oblastech správy a nákupu se dle Vás už promítají nějaká ekologická hlediska? můžete označit i více bodů Kancelářské potřeby 3 43% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy apod.) 5 71% Nábytek nákup a údržba 1 14% Podlahové krytiny 0 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 5 71% Kancelářská technika 2 29% Barvy, laky 2 29% Nakládání s odpadem 4 57% Nakládaní s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 4 57% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 71% Jiné 0 0% 7

8 5. Z výše zmíněných, již realizovaných opatření, které jsou dle Vás ty nejdůležitější (vyjmenujte) Nakládání s odpadem 3 odpovědi 43% další navržená opatření: úspora vytápění, vody, papíru papír 6. V jakých oblastech nákupu a provozu by měla začlenit ekologická hlediska? můžete označit i více možností Kancelářské potřeby 5 odpovědí 71% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy a pod.) 6 odpovědí 86% Nábytek nákup a údržba 1 odpověď 14% Podlahové krytiny - 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 7 odpovědí 100% Kancelářská technika 3 odpovědi 43% Barvy, laky 2 odpovědi 29% Nakládání s odpadem 5 odpovědí 71% Nakládání s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 5 odpovědí 71% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 odpovědí 71% Jiné - 0% 7. Jaká konkrétní budoucí opatření k výše uvedenému bodu by se měla zavést (vypište) dohled na ekologií a ekonomikou nákupu kancelářských potřeb a vybavení kanceláří a kancelářské techniky. Smysluplné investice do budov Úspora vody WC, úspora elektřiny, ekologické mycí prostředky 8. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano 1,1,1 3 odpovědi 43% Ne 1,1 2 odpovědi 29% Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční - 0% Neodpověděl 2 odpovědi 29% 8

9 9. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír 5 odpovědi 71% PET 6 odpovědi 86% Ostatní plasty 4 odpovědi 57% Nápojové kartony 4 odpovědi 57% Sklo 4 odpovědi 57% Hliník 1 odpověď 14% Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 4 odpovědi 57% Bioodpad 1 odpovědi 14% Jiné - 0% 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí - Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam - Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 2 29 % konkrétně: sklo,nápojové kartony 2 29 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 1 14 % Jiné 2 29 % konkrétně: Častější odvoz nádob na tříděný odpad 1 14 % 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír 6 86 % PET 6 86 % Ostatní plasty 5 71 % Nápojové kartony 5 71 % Sklo 5 71 % Hliník - - Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 71 % Bioodpad 1 14 % Jiné Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 4 57 % Na kole 1 14 % Hromadnou dopravou 1 14 % Automobilem 4 57 % Jinak - 9

10 Dotazník ke zjištění postojů pedagogických pracovníků k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 13 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 7 odpovědí 54 % Spíše ano 5 odpovědí 38 % Spíše ne 1 odpověď 8 % Rozhodně ne Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 5 38 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 5 38 % Ne, oboustranně netisknu 1 8 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 1 8 % Neodpověděl/a 1 8 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 4 31 % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 54 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 8 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 2 8 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) - - Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - - Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 2 15 % 1 8 % Další důvody 4 31 % 10

11 5. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 7 54 % Občas ano 2 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám 1 8 % Neodpověděl 3 23 % 6. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na vyučování, na oběd? Ano % Ne 0 0 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 7. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti=v pracovně (kabinetu), ve třídách? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 5 38 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 6 46 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit - - Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 2 15 % Jinak Třídíte odpady ve škole? Ano, vždy % Většinou ano 1 8 % Ne 0 0 % 9. Jaké druhy odpadů ve škole konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 9 69 % Nápojové kartony 2 15 % Sklo 4 31 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 6 46 % Bioodpad 1 8 % Jiné 0 0 % 11

12 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 1 8 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 2 15 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 1 8 % Specifikujte: U školy není umístěn kontejner na sklo, které produkuje jídelna, a nápojové kartony. 1 8 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 0 0 % Jiné 5 38 % Specifikujte: Odpad ve třídách třídíme (a vysypáváme do tomu určených příslušných kontejnerů v přízemí školy), občas vázne včasná vyvážka tříděného odpadu z budovy školy). 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné ve škole třídit? 1 1 % Papír % PET % Ostatní plasty 7 54 % Nápojové kartony 3 23 % Sklo 5 38 % Hliník 1 8 % Nebezpečný odpad(baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 38 % Bioodpad 4 31 % Jiné 0 0 % 12. Jaké občerstvení na poradách ve škole preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) 5 38 % Voda ve skle 2 15 % Voda v PET lahvi 0 0 % Káva / čaj 9 69 % 13. Měli byste zájem o rozšíření nabídky stravovacích služeb ve školní jídelně částečně o biopotraviny? O tyto produkty nemám zájem a a ani nebude zájem žáků a jejich rodičů 2 15 % Mám o ně zájem, ale žáci/rodiče zájem mít nebudou 4 31 % Nemám o ně zájem; žáci/rodiče tuto nabídku ocení 0 0% Mám o ně zájem, podobně smýšlí žáci/rodiče 2 15 % Jiný názor 5 38 % 12

13 Shledávám tuto nabídku atraktivní, avšak cenově nákladnější. Měla bych zájem, názor rodičů a dětí neznám, ale kdo mi zaručí, že jde opravdu o biopotraviny? O biopotraviny mám zájem, reakci rodičů nemohu odhadnout. Ano, ale tyto produkty jsou drahé a tak je jejich zavádění ve školní jídelně nerentabilní. Obávám se, že rodiče se budou bát zvýšení ceny obědů po zavedení biopotravin. 14. Jakým způsobem se dopravujete do školy? Pěšky 1 8 % Na kole 0 0 % Hromadnou dopravou 6 46 % Automobilem 7 54 % Jinak - 0 % 15. Hrají při nákupu hraček a dalších materiálů Ano 0 0 % Částečně 2 15 % Ne 2 15 % Nevím o tom 9 69 % 16. Je dostatečně zahrnuta ve výuce žáků informace a vzdělávání v oblasti šetrného provozu Ano 6 46 % Částečně 4 31 % Ne, je velká příležitost pro zlepšení 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 17. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší škole zavést? Jako prevence by mělo sloužit neustálé opakování a připomínání, jak se děti mají chovat a často kontrolovat WC. Žáci nešetří s vodou při splachování, mnohdy ani nepoznají, že WC protéká a neřeknou o tom dospělým. Při používání papírových utěrek je prudce vytrhnou ze zásobníku a potom je hodí do koše. Myslím, že naše škola má velkou spotřebu tohoto, i když recyklovaného, papíru. Občas naházejí i celý toaletní papír do záchodové mísy. Mnohdy se na WC, na chodbách ale i ve třídách zbytečně svítí. Výměna kohoutů u radiátorů, instalace spořičů vody u nádrží na WC a spořičů vody u vodovodních baterií, výměna obyčejných žárovek za spořivé, zateplení hlavního vchodu školy. 13

14 Máme zavedené ekohlídky. Zatím netuším, jak všechny děti motivovat. Současná opatření shledávám vzhledem k věku žáků jako dostatečná. Více využívat výrobky z recyklovaných materiálů. Více propagačních materiálů. Větší dohled nad šetrném zacházení s materiály, jejich důsledné plné využívání pro více účelů,důkladnější třídění, využívání pomůcek zvláště v obalech - větší náplně, mnohé odpadové materiály se mohou využít k práci s dětmi Regulátory topení Solární panely Úsporné zářivky Je nutné dětem neustále vše o šetření energií připomínat, opakovat... Zavedení úsporného osvětlení, úsporných kohoutků vody (třídy i toalety), časovače vypínání osvětlení na chodbách a WC (čidlo na pohyb) 18. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu Vaší školy? Osvěta žáků školy způsobem např. besed, přednášek na téma ekologizace, popř. návštěvy kulturních pořadů (divadlo, kino ) na EKO-téma by byla též přínosem. 14

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického stavu

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Příklad zavádění nástrojů udržitelné spotřeby v úřadě RNDr. Helena Knappová odbor vnějších vztahů MŽP Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012. Srovnávací analýza ekologického stavu školy

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012. Srovnávací analýza ekologického stavu školy Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012 Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy byl vytvořen ve spolupráci žáků oboru Hotelnictví, žáky ekotýmu, některými

Více

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu EKOLOGICKÝ AUDIT ZŠ HRANICE, okr. Cheb Jsme žáci 7. třídy ZŠ Hranice. Letos naše škola již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Ekologii se naše škola věnuje již deset let a za tu dobu jsme provedli

Více

Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009

Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009 Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009 Voda Analýza I 2006 Analýza II, III 2009 nová zjištění Silné stránky školy Slabé stránky školy - přesná spotřeba ve škole a na žáka nebyla zjištěna -

Více

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava Jak je na tom váš podnik s ekologickou účinností? Dotazník ke zjištění stavu provozovny a kvality nabízených služeb pro udělení Marketingové značky Ekoregionu Úhlava Verze pro pension Jednotlivé dotazy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Měli bychom zařídit, aby i zářivky byly odváženy na sběrný dvůr.

Měli bychom zařídit, aby i zářivky byly odváženy na sběrný dvůr. ODPAD na GVP 1. Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? (umělohmotné kelímky, příbory, talíře, papírové ručníky Jejich životnost nebývá dlouhá a rychle se stávají odpadem, často dále nevyužitelnou

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv INELSEV s.r.o. REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ A DOPADŮ Vypracoval: ing.chudomel Vedení společnosti I 101 SCHVÁLIL : Relich DATUM : ####### LEGENDA: P=Přímý, N= Nepřímý B=Běžný, H=Havarijní, M=Mimořádný

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Ekologická analýza školy

Ekologická analýza školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Ekologická analýza školy únor březen 2011 Analýza probíhala v únoru a březnu roku 2011 zpracováním jednotlivých témat pomocí pracovních

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

Případové studie k systému CEM (centrální energetický management)

Případové studie k systému CEM (centrální energetický management) 1 Případové studie k systému CEM (centrální energetický management) Samotné měření žádné úspory pochopitelně nepřináší. Když ale měříme soustavně, odhalíme kolik, kdy a na jaké činnosti máme největší spotřebu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Příloha č. 2.2 (Zásady pro udělování a užívání značky ŠUMAVA originální produkt ) 1/8 Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Název firmy nebo jméno žadatele: Jméno

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové ručníky, které nakupujeme z hygienických důvodů.

Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové ručníky, které nakupujeme z hygienických důvodů. Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice SROVNÁVACÍ ANALÝZA ekologický provoz školy ODPADY 2012/2013 2014/2015 Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? Ano, snažíme se. Výjimku tvoří papírové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Praní 13% Splachování WC 20%

Praní 13% Splachování WC 20% Ekoaudit a realizace opatření audit, program a realizace opatření Klub K2 Audit a realizace opatření v Klubu K2 byly provedeny díky projektu Zdravá planeta pro zdravé děti podpořeného z prostředků SFŽP

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více