Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků zjišťující postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí V rámci projektu Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti Ekologický institut Veronica připravil a vyhodnotil dotazníky pro zaměstnance úřadu a pracovníky Základní školy L. Coňka. Dotazníky zjišťovaly postoje pracovníků ve vztahu k životnímu prostředí, speciálně k environmentálně příznivému provozu úřadu a školy. Byly připraveny 3 typy dotazníků. Celkem bylo vyhodnoceno 40 dotazníků. 1. Dotazník pro zaměstnance Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 20 dotazníků 2. Dotazník pro pracovníky a pracovnice zabývající se nákupem, správou a údržbou Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 7 dotazníků 3. Dotazník pro pedagogické pracovníky z ZŠ L. Coňka Bylo získáno a vyhodnoceno celkem 13 dotazníků Z dotazníků jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci mají zájem o informace, jak přispět k větší ochraně životního prostředí na pracovišti. 95 % pracovníků úřadu třídí na pracovišti papír, všichni (100%) ho považuje za účelné třídit 55 % shledává nedostatek nádob na tříděný odpad. Objevila se i názor problematického rozmístění těchto košů. 85 % pracovníků preferuje na poradách vodu ve džbánu. V oblasti doporučení ke zlepšení mezi zaměstnanci je nejvíce postřehů věnovaných zdokonalení systému třídění odpadu a dále větší elektronické komunikace. Objevila se prosba používat služební kola a elektrokola. Pracovníci údržby a správy uvádí, že se převážně (5 ze 7) zohledňují ekologická kritéria při nákupu papíru a papírových výrobků, podobně (5 ze 7) i prostředků na úklid. Ekologický provoz by se měl dle všech respondentů (100 % - 7 ze 7) zohlednit právě v oblasti úklidu, dále v oblasti papírování 86 %, 71 % (5 ze 7) pracovníků uvádí důležitost v oblasti kancelářských potřeb, nakládání s odpadem, vodou i vytápění budov. Pedagogické pracovnice a pracovníci uvádí mj.: 54 % z nich (7 ze 13) vypíná počítač při opuštění pracoviště na hodinu a déle, podobně 54 % z nich (7 ze 13) nekopíruje oboustranně, vše co by mohli. 92 % respondentů třídí odpad, problém vidí v nedostatku informací o třídění a absenci některých kontejnerů na tříděný odpad. Drtivá většina již nyní třídí papír a PET láhve. 31 % pracovníků by ocenili rozšíření nabídky stravování o biopotraviny. 69 % neví o tom, že by ve školní družině se kupovali hračky dle environmentálních parametrů. V oblasti konkrétních doporučení se objevovaly nápady většího využití výrobků z recyklovaných materiálů, důslednějšího třídění, pořízení solárních panelů, častější komunikace s dětmi v oblasti úspor a neplýtvání. Kompletní a podrobné vyhodnocení všech tří typů dotazníků je na následujících stranách. 1

2 Dotazník ke zjištění postojů zaměstnanců k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 20 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 14 odpovědí 70 % Spíše ano 4 odpovědí 20 % Spíše ne 2 odpovědi 10 % Rozhodně ne 0 0 % 2. Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 9 45 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 8 40 % Ne, oboustranně netisknu 4 20 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 0 0 % Neodpověděl/a 1 5 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 35 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 5 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 1 5 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) 1 5 % Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - 0 % Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 8 40 % 3 15 % Další důvody 7 35 % Neodpověděl 1 5 % 2

3 5. V jakých oblastech by podle Vás bylo možné uspořit papír? Uveďte konkrétní příklady. Oboustranný tisk a kopírování % Lepší využití papíru při rozvržení některých dokumentů 1 5 % Větší využití elektronické komunikace při předávání informací, dokumentů apod % Archivace dokumentů v elektronické podobě 3 15 % Používání jednostranně potištěných papírů na tisk konceptů, psaní poznámek apod % Jiné 2 10 % 6. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 4 20 % Občas ano 3 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám % 7. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano % Ne 2 10 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 5 25 % 8. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 4 20 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 5 25 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit 5 25 % Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 5 25 % Jinak 4 20 % z toho konkrétně: Objekt je regulován v rámci EPC projektu s ENESA 2 10 % 9. Třídíte odpady na pracovišti? Ano, vždy 5 25 % Většinou ano % Ne 1 5 % 3

4 10. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 6 30 % Nápojové kartony 3 15 % Sklo 5 25 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Jiné (nespecifikováno podrobněji) 1 5 % 11. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 0 0 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 1 5 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 2 10 % Jiné 3 15 % Specifikujte: Na každém patře by měly být nádoby na tříděný odpad, alespoň na papír a plasty. na pracovišti chybí nádoba na plasty, je venku před budovou, zcela chybí nádoba na plast a na nápojové kartony 12. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír % PET % Ostatní plasty % Nápojové kartony % Sklo % Hliník 1 5 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) % Bioodpad 0 0 % Jiné 0 0 % 13. Jaké občerstvení na poradách / akcích preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) % Voda ve skle 4 20 % Voda v PET lahvi 4 20 % Káva / čaj % 4

5 14. Měl by úřad např. na pracovní porady a další větší akce nakupovat biopotraviny a fair trade produkty? (např. káva, čaj, sušenky) Ne, jsou zbytečně drahé % Občas, střídat je spolu s normálními výrobky 6 30 % Ano, vždy 2 10 % Jiný názor není to nutné 2 10 % 15. Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 7 35 % Na kole 2 10 % Hromadnou dopravou 6 30 % Automobilem 9 45 % Jinak 2 10 % 16. Ke služebním cestám využívám převážně hromadnou dopravu (vlak, autobus, MHD) % služební automobil 7 35 % jiné 1 5 % Vlastní automobil - mám průkaz TP 17. Služební cesty absolvuji obvykle ale vícekrát týdně 1 5 % v průměru jedenkrát za týden 4 20 % v průměru jedenkrát za měsíc 4 20 % několikrát za rok 6 30 % necestuji na služební cesty 3 15 % Jinak 1 5 % 18. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší instituci zavést? Odpady Zdokonalení systému třídění odpadu Určitě třídění odpadu - největší přínosy s nejmenšími náklady. Doma také třídíme. Více nádob na tříděný odpad - nápojové kartony, sklo větší možnost třídění odpadu Papír a (elektronická) správa Používání recyklovaného papíru a výrobků z něho omezit tisk a množení dokumentů na odbory, dokumenty předávat v elektronické podobě Co lze provádět elektronicky, to dělat, minimalizovat papírování, postupně přecházet od 5

6 PC na mobilní zařízení (i-pod apod., podle toho co si zvolí státní správa v ČR) Zavést dle možností větší elektronickou evidenci, např. kniha jízd, dovolenky, výpůjčka služebních vozidel, docházka pracovníka. Voda Šetrnější hospodaření s vodou (zavádění WC s duálním splachováním) Energie, elektřina snížení spotřeby energie - nakupováním úsporných spotřebičů a funkční regulací a nastavováním teplot v místnostech, zateplením budov, využíváním alternativních zdrojů energie Patří sem i výměna oken a zateplení fasád nebo celé obálky budovy - snížení spotřeby energií. Dokončení plynofikace objektů - plynové kotelny. Rekuperace tepla už sice patří mezi více teoretické oblasti, ale časem proč ne. Ušetřit energii za vytápění pomocí malých kotelen na plyn ve všech provozovnách. Z důvodu velkého používání techniky na úřadu (kopírky, PC, tiskárny, faxy...) by bylo vhodné učinit taková opatření, která by vedla ke snížení odběru elektřiny. Úklid Nákup čistících prostředků s menším zatížením ŽP a jejich správné dávkování Potraviny Nakupování potravin z místních zdrojů Doprava Používání služebních kol a elektromobilů Zkusit sehnat výpůjčku auta s alternativním pohonem, třeba od ČEZ. Bylo by to i zviditelnění samosprávy. Ostatní Nejvíce šetrný provoz by byl samozřejmě žádný provoz. 19. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu instituce? Přání mám co nejméně škodit a to i ŽP 2x - nejde o anonymní dotazník 6

7 Dotazník ke zjištění postojů pracovníků a pracovnic zabývající se nákupem, správou a údržbou k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 7 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Zohledňujete při práci dopad jednotlivých Vašich činností na životní prostředí? Ano, snažím se 5 odpovědi 71% Občas 2 odpovědi 29% Ne, není to pro mě důležité 0 odpovědí 0% 2. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 4 odpovědi 57% Spíše ano 2 odpovědi 29% Spíše ne 1 odpověď 14% Rozhodně ne 0 odpovědi 0% 3. Zohledňujete při nákupech předmětů, majetku a jeho opravách ekologická hlediska Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 2 odpovědi 29% Částečně 3 odpovědi 43% Ne, musíme se řídit pouze cenou 1 odpověď 14% Jiná odpověď 0 odpovědi 0% Bez odpovědi 1 odpověď 14% 4. Ve kterých oblastech správy a nákupu se dle Vás už promítají nějaká ekologická hlediska? můžete označit i více bodů Kancelářské potřeby 3 43% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy apod.) 5 71% Nábytek nákup a údržba 1 14% Podlahové krytiny 0 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 5 71% Kancelářská technika 2 29% Barvy, laky 2 29% Nakládání s odpadem 4 57% Nakládaní s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 4 57% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 71% Jiné 0 0% 7

8 5. Z výše zmíněných, již realizovaných opatření, které jsou dle Vás ty nejdůležitější (vyjmenujte) Nakládání s odpadem 3 odpovědi 43% další navržená opatření: úspora vytápění, vody, papíru papír 6. V jakých oblastech nákupu a provozu by měla začlenit ekologická hlediska? můžete označit i více možností Kancelářské potřeby 5 odpovědí 71% Papír a výrobky z papíru (šanony, obálky, tiskopisy a pod.) 6 odpovědí 86% Nábytek nákup a údržba 1 odpověď 14% Podlahové krytiny - 0% Úklid úklidové prostředky a pomůcky 7 odpovědí 100% Kancelářská technika 3 odpovědi 43% Barvy, laky 2 odpovědi 29% Nakládání s odpadem 5 odpovědí 71% Nakládání s vodou a její odběr (na WC, mytí, úklid) 5 odpovědí 71% Vytápění budov, jejích rekonstrukce, opravy 5 odpovědí 71% Jiné - 0% 7. Jaká konkrétní budoucí opatření k výše uvedenému bodu by se měla zavést (vypište) dohled na ekologií a ekonomikou nákupu kancelářských potřeb a vybavení kanceláří a kancelářské techniky. Smysluplné investice do budov Úspora vody WC, úspora elektřiny, ekologické mycí prostředky 8. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na oběd či poradu? Ano 1,1,1 3 odpovědi 43% Ne 1,1 2 odpovědi 29% Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční - 0% Neodpověděl 2 odpovědi 29% 8

9 9. Jaké druhy odpadů na pracovišti konkrétně třídíte? Papír 5 odpovědi 71% PET 6 odpovědi 86% Ostatní plasty 4 odpovědi 57% Nápojové kartony 4 odpovědi 57% Sklo 4 odpovědi 57% Hliník 1 odpověď 14% Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 4 odpovědi 57% Bioodpad 1 odpovědi 14% Jiné - 0% 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí - Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam - Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 2 29 % konkrétně: sklo,nápojové kartony 2 29 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 1 14 % Jiné 2 29 % konkrétně: Častější odvoz nádob na tříděný odpad 1 14 % 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné na pracovišti třídit? Papír 6 86 % PET 6 86 % Ostatní plasty 5 71 % Nápojové kartony 5 71 % Sklo 5 71 % Hliník - - Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 71 % Bioodpad 1 14 % Jiné Jakým způsobem se dopravujete do zaměstnání? Pěšky 4 57 % Na kole 1 14 % Hromadnou dopravou 1 14 % Automobilem 4 57 % Jinak - 9

10 Dotazník ke zjištění postojů pedagogických pracovníků k životnímu prostředí při každodenních pracovních činnostech Celkem odpovědělo 13 pracovníků a pracovnic, některé odpovědi umožňují více možností, proto nemusí být vždy součet 100 %. 1. Máte zájem o informace, jak můžete ve svých každodenních činnostech přispět k ochraně životního prostředí? Rozhodně ano 7 odpovědí 54 % Spíše ano 5 odpovědí 38 % Spíše ne 1 odpověď 8 % Rozhodně ne Tisknete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 5 38 % Netisknu oboustranně vše, co bych mohl(a) 5 38 % Ne, oboustranně netisknu 1 8 % Tiskárnu při své práci převážně nevyužívám 1 8 % Neodpověděl/a 1 8 % 3. Kopírujete materiály na obě strany listu? Ano, vždy, pokud to charakter dokumentu umožňuje 4 31 % Nekopíruji oboustranně vše, co bych mohl(a) 7 54 % Ne, oboustranně nekopíruji 1 8 % Kopírku při své práci převážně nevyužívám 2 8 % 4. Které z uvedených důvodů Vám brání v oboustranném tisku a kopírování? O oboustranném tisku jsem dosud nepřemýšlel(a) - - Pořizovat oboustranné kopie a oboustranný tisk nedokáži - - Tiskárna, kterou používám, tiskne automaticky pouze na jednu stranu listu a ruční vkládání listů zpět do tiskárny k zajištění oboustranného tisku by mě zdrželo Kopírka, kterou používám, vytváří automaticky pouze jednostranné kopie a ruční vkládání listů zpět do kopírky k zajištění oboustranných kopií by mě zdrželo 2 15 % 1 8 % Další důvody 4 31 % 10

11 5. Pokud během dne opouštíte na delší dobu pracoviště ve škole (více než na 1 hodinu), vypínáte Váš počítač? Ano, vždy 7 54 % Občas ano 2 15 % Ne, počítač během pracovní doby nevypínám 1 8 % Neodpověděl 3 23 % 6. Používáte na Vašem počítači úsporný režim (režim spánku) např. při odchodu na vyučování, na oběd? Ano % Ne 0 0 % Nevím, zda je tento režim na mém počítači funkční 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 7. Jak regulujete teplotu na Vašem pracovišti=v pracovně (kabinetu), ve třídách? Pouze vyvětrám vzduch v místnosti 5 38 % Snížím teplotu pomocí regulačního kohoutku, případně ještě vyvětrám 6 46 % Bývá mi spíše zima, teplotu potřebuji spíše zvýšit - - Teplotu na mém pracovišti nemám možnost regulovat 2 15 % Jinak Třídíte odpady ve škole? Ano, vždy % Většinou ano 1 8 % Ne 0 0 % 9. Jaké druhy odpadů ve škole konkrétně třídíte? Papír % PET % Ostatní plasty 9 69 % Nápojové kartony 2 15 % Sklo 4 31 % Hliník 0 0 % Nebezpečný odpad (baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 6 46 % Bioodpad 1 8 % Jiné 0 0 % 11

12 10. Jaké okolnosti Vám ztěžují, případně brání v třídění odpadu? Vlastní přesvědčení o zanedbatelném vlivu na životní prostředí 1 8 % Nedostatek konkrétních informací k třídění na pracovišti co třídit a kam 2 15 % Nedostatek nádob na tříděný odpad na pracovišti 1 8 % Specifikujte: U školy není umístěn kontejner na sklo, které produkuje jídelna, a nápojové kartony. 1 8 % Nevhodné umístění nádob na tříděný odpad 0 0 % Jiné 5 38 % Specifikujte: Odpad ve třídách třídíme (a vysypáváme do tomu určených příslušných kontejnerů v přízemí školy), občas vázne včasná vyvážka tříděného odpadu z budovy školy). 11. Jaké druhy odpadů je dle Vašeho názoru účelné ve škole třídit? 1 1 % Papír % PET % Ostatní plasty 7 54 % Nápojové kartony 3 23 % Sklo 5 38 % Hliník 1 8 % Nebezpečný odpad(baterie, zářivky, nádoby od lepidel a barev apod.) 5 38 % Bioodpad 4 31 % Jiné 0 0 % 12. Jaké občerstvení na poradách ve škole preferujete? Voda ve džbánu (s citronem, sirupem apod.) 5 38 % Voda ve skle 2 15 % Voda v PET lahvi 0 0 % Káva / čaj 9 69 % 13. Měli byste zájem o rozšíření nabídky stravovacích služeb ve školní jídelně částečně o biopotraviny? O tyto produkty nemám zájem a a ani nebude zájem žáků a jejich rodičů 2 15 % Mám o ně zájem, ale žáci/rodiče zájem mít nebudou 4 31 % Nemám o ně zájem; žáci/rodiče tuto nabídku ocení 0 0% Mám o ně zájem, podobně smýšlí žáci/rodiče 2 15 % Jiný názor 5 38 % 12

13 Shledávám tuto nabídku atraktivní, avšak cenově nákladnější. Měla bych zájem, názor rodičů a dětí neznám, ale kdo mi zaručí, že jde opravdu o biopotraviny? O biopotraviny mám zájem, reakci rodičů nemohu odhadnout. Ano, ale tyto produkty jsou drahé a tak je jejich zavádění ve školní jídelně nerentabilní. Obávám se, že rodiče se budou bát zvýšení ceny obědů po zavedení biopotravin. 14. Jakým způsobem se dopravujete do školy? Pěšky 1 8 % Na kole 0 0 % Hromadnou dopravou 6 46 % Automobilem 7 54 % Jinak - 0 % 15. Hrají při nákupu hraček a dalších materiálů Ano 0 0 % Částečně 2 15 % Ne 2 15 % Nevím o tom 9 69 % 16. Je dostatečně zahrnuta ve výuce žáků informace a vzdělávání v oblasti šetrného provozu Ano 6 46 % Částečně 4 31 % Ne, je velká příležitost pro zlepšení 0 0 % Neodpověděl/a 3 23 % 17. Jaká opatření z oblasti environmentálně šetrného provozu by podle Vašeho názoru bylo vhodné ve Vaší škole zavést? Jako prevence by mělo sloužit neustálé opakování a připomínání, jak se děti mají chovat a často kontrolovat WC. Žáci nešetří s vodou při splachování, mnohdy ani nepoznají, že WC protéká a neřeknou o tom dospělým. Při používání papírových utěrek je prudce vytrhnou ze zásobníku a potom je hodí do koše. Myslím, že naše škola má velkou spotřebu tohoto, i když recyklovaného, papíru. Občas naházejí i celý toaletní papír do záchodové mísy. Mnohdy se na WC, na chodbách ale i ve třídách zbytečně svítí. Výměna kohoutů u radiátorů, instalace spořičů vody u nádrží na WC a spořičů vody u vodovodních baterií, výměna obyčejných žárovek za spořivé, zateplení hlavního vchodu školy. 13

14 Máme zavedené ekohlídky. Zatím netuším, jak všechny děti motivovat. Současná opatření shledávám vzhledem k věku žáků jako dostatečná. Více využívat výrobky z recyklovaných materiálů. Více propagačních materiálů. Větší dohled nad šetrném zacházení s materiály, jejich důsledné plné využívání pro více účelů,důkladnější třídění, využívání pomůcek zvláště v obalech - větší náplně, mnohé odpadové materiály se mohou využít k práci s dětmi Regulátory topení Solární panely Úsporné zářivky Je nutné dětem neustále vše o šetření energií připomínat, opakovat... Zavedení úsporného osvětlení, úsporných kohoutků vody (třídy i toalety), časovače vypínání osvětlení na chodbách a WC (čidlo na pohyb) 18. Máte nějaké další náměty a přání týkající se ekologizace provozu Vaší školy? Osvěta žáků školy způsobem např. besed, přednášek na téma ekologizace, popř. návštěvy kulturních pořadů (divadlo, kino ) na EKO-téma by byla též přínosem. 14

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PŘÍKAZ NÁZEV: Příkaz o ekologicky šetrném provozu v sídle Královéhradeckého kraje ČÍSLO: 13 NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 01.11.2008 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY. Školní rok 2016/2017

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY. Školní rok 2016/2017 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Školní rok 2016/2017 Druhý krok EKOŠKOLY, analýzu ekologického stavu školy, prováděly žáci II. stupně, hlavně deváťáci a osmáci. Protože naše škola má 3 samostatné

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického stavu

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE

www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 8 4 Přehled odpovědí 9 1. Třídíte odpad?...................................................

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí

Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Šetrné úřadování na Ministerstvu životního prostředí Příklad zavádění nástrojů udržitelné spotřeby v úřadě RNDr. Helena Knappová odbor vnějších vztahů MŽP Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 AKČNÍ PLÁN NA ROK 2010 K ENERGETICKÉMU PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 kompletní verze pro veřejné projednání listpad 2009 Akční plán na rok 2010 k Energetickému plánu městské části Praha-Libuš

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

A n a l ý z a - z á ř í

A n a l ý z a - z á ř í 1 1. Odpady Odpady 2015-2016 Nádoby na tříděný odpad jsou ve třídách, ředitelně, sborovnách i na chodbách Třídíme 8 složek odpadu (baterie, bioodpad, drobné elektrospotřebiče, papír, plasty, hliník (jen

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY. Voda

Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY. Voda Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY Voda Jaké ve škole používáte čisticí prostředky tj. mýdla, prostředky na nádobí, na úklid, na praní? Zkuste zjistit od paní uklízečky. Jar na nádobí, jar na podlahu a na záchod

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Všichni dotázaní si myslí, že třídění odpadů je důležité Doma třídí veškerý odpad 54% žáků, 36% netřídí vůbec,

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2007/2008 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0

OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE dokument číslo ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0 OBSAH I. Úvodní ustanovení II.

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

Energeticky úsporná opatření v domácnostech. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Energeticky úsporná opatření v domácnostech. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Energeticky úsporná opatření v domácnostech Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Voda Zkontrolujte nastavení teploty ohřevu vody u zásobníkového

Více

Plán činností 2010 / 2011

Plán činností 2010 / 2011 Plán činností 2010 / 2011 Cíl: Omezit ztráty vody a její znečištění VODA Činnost Zodpovídá Termín Kontrola + datum kontroly kontrola protékání kohoutů a WC zpracování výsledků kontroly protékání WC a kohoutů

Více

NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013

NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013 NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE OS-08/05/11 O EKOLOGIZACI PROVOZU BUDOVY LIBERECKÉHO KRAJE listopad 2013 OBSAH nakládání s odpady nakládání s vodami energie pracovní pomůcky doprava zeleň a ochrana přírody vzdělávání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

vzděláváním,výchovou a osvětou k udržitelné Mgr. Miroslav Novák

vzděláváním,výchovou a osvětou k udržitelné Mgr. Miroslav Novák Environmentálním vzděláváním,výchovou a osvětou k udržitelné společnosti č Mgr. Miroslav Novák Odbor environmentálního vzdělávání Co je EVVO Vzdělávání znalosti, dovednosti Výchova zvyky, chování Osvěta

Více

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012. Srovnávací analýza ekologického stavu školy

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012. Srovnávací analýza ekologického stavu školy Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po leden 2012 Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy byl vytvořen ve spolupráci žáků oboru Hotelnictví, žáky ekotýmu, některými

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

Používání šmíráků papírů. Využívání odpadů VV kelímky od jogurtů, sadba sazenic, PET

Používání šmíráků papírů. Využívání odpadů VV kelímky od jogurtů, sadba sazenic, PET SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Používání šmíráků papírů popsaných

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu EKOLOGICKÝ AUDIT ZŠ HRANICE, okr. Cheb Jsme žáci 7. třídy ZŠ Hranice. Letos naše škola již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Ekologii se naše škola věnuje již deset let a za tu dobu jsme provedli

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 -1- Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického

Více

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava Jak je na tom váš podnik s ekologickou účinností? Dotazník ke zjištění stavu provozovny a kvality nabízených služeb pro udělení Marketingové značky Ekoregionu Úhlava Verze pro restaurační zařízení Jednotlivé

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Jména členů mého týmu: Lenka Bajužíková, Lenka Ausficírová, Kristýna Adamcová, Jakub Stuchlík, Petr Kolařík

Jména členů mého týmu: Lenka Bajužíková, Lenka Ausficírová, Kristýna Adamcová, Jakub Stuchlík, Petr Kolařík AUDIT MOJÍ TŘÍDY pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit OBJEKT AUDITU: ZŠ B. Němcové Opava, V. B INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE Moje jméno: Lenka Doležalová Jména členů mého týmu:

Více

Zavádění principů EMAS do příspěvkových organizací a obchodních společností města Chrudim. Návrh opatření

Zavádění principů EMAS do příspěvkových organizací a obchodních společností města Chrudim. Návrh opatření Zavádění principů EMAS do příspěvkových organizací a obchodních společností města Chrudim Návrh opatření 1. Zateplení budov, výměna oken - provést vnější zateplení budov tam, kde to jde (např. mimo ( objekty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava Jak je na tom váš podnik s ekologickou účinností? Dotazník ke zjištění stavu provozovny a kvality nabízených služeb pro udělení Marketingové značky Ekoregionu Úhlava Verze pro pension Jednotlivé dotazy

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor)

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Seznam použitých symbolů: Skupina pracující ve třídě, indoor tým Skupina pracující v terénu, outdoor tým + Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Hra: Ekostopy naší školy Pojďme se společně vydat

Více

Energetický dotazník

Energetický dotazník Energetický dotazník Prosím vyplňte tento dotazník jako součást energetického šetření a vraťte jej zpět svému projektovému koordinátorovi. Formulář by měl být vyplněn během energetického šetření společně

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv INELSEV s.r.o. REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ A DOPADŮ Vypracoval: ing.chudomel Vedení společnosti I 101 SCHVÁLIL : Relich DATUM : ####### LEGENDA: P=Přímý, N= Nepřímý B=Běžný, H=Havarijní, M=Mimořádný

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném inteligentním provedení, a to zejména

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění ANALÝZA ODPADY Vyhýbáme se používání výrobků na jedno použití. Z ankety Svačiny vyplynulo, že žáci 1. stp. si převážně nosí svačinu z domova, a to v plastové krabičce. Pití mají v plastové lahvi, kterou

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB. Pro váš perfektní dům. ABB s.r.o.

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB. Pro váš perfektní dům. ABB s.r.o. Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Pro váš perfektní dům. ABB s.r.o. Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009

Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009 Srovnávací analýza za období červen 2006 září 2009 Voda Analýza I 2006 Analýza II, III 2009 nová zjištění Silné stránky školy Slabé stránky školy - přesná spotřeba ve škole a na žáka nebyla zjištěna -

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, 262 31 Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu 4.5. 2011 Jména

Více

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po říjen Srovnávací analýza ekologického stavu školy

Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po říjen Srovnávací analýza ekologického stavu školy Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy od října 2009 po říjen 2012 Výstup srovnávací analýzy ekologického stavu školy byl vytvořen ve spolupráci žáků oboru Hotelnictví, žáky ekotýmu, některými

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2 ZS 2016/ BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR 1 ZÁKLADNÍ POJMY BYT soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje

Více

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu Plán činnosti EKOTÝMU na školní rok 2015/ 2016 Plán činnosti mění od minulých období svoji podobu dle doporučení auditorek při třetí obhajobě. Plán činností je živý dokument, který je během školního roku

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více