Návod k obsluze a montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS CS CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 CS CS CS Displej... 7 Údaje k varným zónám... 7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 9 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Před prvním použitím Indukce Princip indukce Zvuky Nádobí na vaření Obsluha Zapnutí a vypnutí Ukazatel zbytkového tepla Oblasti nastavení Automatické předvaření Funkce Booster Udržování teploty Tipy pro úsporu energie Bezpečnostní zařízení Zablokování zprovoznění Bezpečnostní vypínání Ochrana proti přehřátí

3 Obsah Čištění a ošetřování Co udělat, když? Příslušenství k dokoupení Bezpečnostní pokyny pro vestavbu Rozměry přístroje a výřezu CS CS 1222 / CS Příprava pracovní desky Zabudování několika přístrojů Připevnění pérových svorek a spojovacích lišt Usazení přístroje Všeobecné pokyny Elektrické připojení Servisní služba / typový štítek

4 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 4

5 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBoosater (BI/II) displej ukazatele ovládací knoflík Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 5

6 Popis přístroje CS 1222 varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 6

7 Displej = chybějící nebo nevhodné nádobí = automatické předvaření = Booster I = Booster II (pouze u příslušných zapnutých zón) = zablokování (viz kapitola "Bezpečnostní zařízení") Popis přístroje Údaje k varným zónám Varná zóna min. až max. Ø v cm* vpředu vzadu CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster: normální: 2300 s funkcí Booster I: 3000 s funkcí Booster II: 3700 celkem: 3700 min. až max. Ø v cm* CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 7

8 Popis přístroje Varná zóna CS 1222 min. až max. Ø v cm* výkon ve Wattech při 230 V** vpředu normální: s funkcí Booster: 2200 vzadu / 20 x 30 normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: Celkem: 3700 * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tato varná deska odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob nebo vzniku věcných škod. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze a k montáži, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, montáž, používání a údržbu přístroje. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte jej případnému novému majiteli. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj používejte jen k účelu, ke kterému byl určen Tato varná deska je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: - v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, - ve venkovských usedlostech, - ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typicky bytových zařízeních. Varnou desku používejte pouze v domácnosti pro přípravu a ohřev pokrmů. Jiné druhy použití nejsou přípustné a mohou být i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Tento přístroj není určen pro používání venku. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, varnou desku bezpečně obsluhovat, nesmí varnou desku, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. 10

11 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Děti v domácnosti Aby děti nemohli bez Vašeho vědomí varnou zapnout nebo změnit nastavení, používejte funkci zablokování. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti varné desky. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti varné desky, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Starší děti mohou varnou desku obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Varná deska je za provozu horká a zůstane ještě nějakou dobu i po vypnutí. Děti držte dál od přístroje, dokud nevychladne, aby se zabránilo nebezpečí popálení. V blízkosti varné desky nenechávejte žádné předměty, které by mohly upoutat pozornost dětí. Děti se mohou dotknout přístroje a popálit se! 11

12 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Myslete na to, že se děti mohou mimo jiné popálit stáhnutím hrnců a pánví. Hrozí nebezpečí popálení a opaření! Speciální dětská ochranná mříž (k dostání u odborného prodejce) snižuje toto riziko. Balicí části (např. fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Nebezpečí udušení! Všechny balicí části uchovávejte mimo dosah dětí, a co nejdříve je zlikvidujte. 12

13 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před instalací zkontrolujte, zda není varná deska zjevně poškozena. Poškozený přístroj v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost! Elektrickou bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, je-li připojen na řádně provedenou elektrickou soustavu s ochranným vodičem. Je velmi důležité, aby byl z hlediska bezpečnosti tento základní předpoklad splněn. V případě pochybností nechte domovní elektrickou instalaci překontrolovat odborníkemelektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vzniknou v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. úraz elektrickým proudem). Před zapojením přístroje porovnejte přípojné hodnoty (napětí a frekvenci) na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se zeptejte elektrikáře. Přístroj používejte pouze v zabudovaném stavu, aby nedošlo ke styku s vodivými částmi přístroje. 13

14 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění V žádném případě neotevírejte plášť přístroje. Styk s elektricky vodivými částmi jakož i změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruše funkčnosti přístroje. Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze výrobcem autorizovaní odborníci. Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Přístroj je elektricky odpojen ze sítě pouze tehdy, je-li splněna jedna z následujících podmínek: - je vypnuta příslušná pojistka domovní instalace, - šroubovací pojistky domovní instalace jsou zcela vyšroubovány, - elektrický přípojný kabel je odpojen od elektrické sítě. U přístrojů s elektrickou zástrčkou při jejich odpojování od elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku. 14

15 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Pokud je poškozen přípojný kabel, musí být nahrazen pouze speciálním kabelem typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u výrobce nebo servisní služby. Přístroj není určen pro provoz s externími spínacími hodinami nebo dálkovým ovládacím systémem. Z bezpečnostních důvodů nesmí být varná deska připojena k el. síti přes prodlužovací kabely nebo rozbočovací vícenásobné zásuvky, neboť tyto nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí apod.). Pokud se na varné desce objeví praskliny nebo jiné zjevné poškození, varnou desku neuvádějte do provozu případně ji ihned vypněte. Odpojte ji od el. sítě. Jinak hrozí nebezpečí poranění el. proudem! 15

16 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud u varných desek s připojením na zásuvku bude odstraněna zástrčka z přípojného kabelu, musí být přístroj zabudován a připojen odborníkem - elektrikářem, který je způsobilý pro provádění elektroinstalací a zná i místní předpisy dodavatele energie. Miele nemůže být činěno zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybné instalace nebo připojení. 16

17 Použití Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pouze pro osoby se stimulátorem srdce: Uvědomte si, že v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje vzniká elektromagnetické pole, které může případně škodit Vašemu stimulátoru. V případě nejistoty se obraťte na výrobce Vašeho stimulátoru, nebo na Vašeho lékaře. Magnetizovatelné předměty (např. kreditní karty, kalkulačky) se nesmějí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje. Mohou se poškodit. Přístroj se za provozu zahřívá a zůstává horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Teprve když zhasne ukazatel zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru! Hrnce bez obsahu, které zůstávají na zapnuté varné desce mohou způsobit poškození sklokeramiky, za které výrobce nepřebírá žádnou záruku. Přehřáté tuky a oleje se mohou vznítit a způsobit požár. 17

18 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud by se tuk nebo olej vznítil, v žádném případě jej nehaste vodou! Oheň zaduste např. pokličkou od nádobí nebo vlhkou utěrkou. Při manipulaci s horkým přístrojem chraňte své ruce izolačními rukavicemi, chňapkami apod. Dávejte pozor, aby chňapky nebyly mokré nebo vlhké, jelikož vlhkost zvyšuje schopnost vodivosti tepla a tímto může dojít k nebezpečí popálení. Nikdy neflambujte pod odsávačem par. Plameny by mohly způsobit požár odsávače. Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu. Při nechtěném zapnutí nebo při zbytkové teplotě hrozí nebezpečí, že se odložený předmět dle materiálu - začne zahřívat (nebezpečí popálení!), tavit nebo hořet. Varné zóny po použití ihned vypněte! Po použití varnou zónu vypněte! 18

19 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Při zabudování několika přístrojů vedle sebe Nestavte horké hrnce nebo pánve v oblasti spojovacích lišt, jelikož se může poškodit jejich těsnění. Nezakrývejte přístroj utěrkou nebo ochrannou fólií na sporáky. Při nechtěném zapnutí hrozí nebezpečí požáru. Nepoužívejte žádné plastové nádobí nebo nádobí z alobalu. Toto se při vysokých teplotách taví. Navíc hrozí nebezpečí požáru! Na varné desce neohřívejte žádné uzavřené nádoby např. konzervy. Vytváří se přetlak. Nádoby popř. konzervy mohou prasknout. Nebezpečí poranění a popálení! Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánví mohou poškrábat sklokeramický povrch. Používáte-li v blízkosti varné desky elektrický přístroj, např. ruční mixér, dbejte na to, aby přívodní kabel přístroje nepřišel do styku s horkými varnými zónami. Může dojít k poškození izolace kabelu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 19

20 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Nikdy neohřívejte prázdné nádoby, s výjimkou, pokud výrobce nádobí takovéto použití výslovně dovoluje! V důsledku rychlého rozehřátí indukce může během krátké doby dosáhnout mimo jiné teplota na dně nádobí hodnoty samovznícení olejů a tuků. Udržujte varnou desku čistou. Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. při čištění zeleniny, mohou způsobit poškrábání varné desky. V žádném případě nepokládejte horké hrnce, pánve do ovládacího prostoru. Může se tím poškodit elektronika ovládání. Dávejte pozor, aby na přístroj nespadly žádné předměty nebo nádobí. I malé předměty (např. solnička) mohou způsobit poškrábání nebo prasknutí sklokeramické desky. Zabraňte, aby se na horké varné zóny dostal cukr v pevné nebo tekuté formě, umělá hmota nebo alobal. Tyto materiály se taví, přilepí se a při vychladnutí mohou způsobit prasknutí sklokeramické desky. Pokud se uvedené látky přesto dostanou na horké varné zóny, přístroj v žádném případě nevypínejte, nýbrž cukr popř. umělou hmotu nebo alobal ihned odstraňte pomocí žiletkové škrabky. Pozor! Protože jsou varné zóny horké, hrozí nebezpečí popálení! Varné zóny pak dodatečně vyčistěte v chladném stavu. 20

21 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj je vybaven ventilátorem chlazení. Pokus se pod zabudovaným přístrojem nachází zásuvka, je nutné dodržet dostatečný odstup od obsahu zásuvky a spodní stranou přístroje, aby bylo zaručeno odvětrání. V zásuvce se nesmí skladovat špičaté nebo malé předměty nebo papír. Tyto se mohou nasát větracími štěrbinami a poškodit ventilátor nebo omezit chlazení. Pokud se bezprostředně pod přístrojem nachází zásuvka, nesmí se v ní skladovat žádné hořlavé předměty, např. spreje a další snadno vznětlivé tekutiny nebo jiné hořlavé materiály. Případný příborník, nacházející se v zásuvce, musí být také z žáruvzdorného materiálu. Kovové předměty, které se případně mohou nacházet v zásuvce pod varnou deskou se mohou při dlouhodobějším používaní varné desky zahřát a mohou být až horké. Jídlo ohřívejte vždy dostatečně. Choroboplodné zárodky v jídle jsou zlikvidovány pouze při dostatečně vysoké teplotě a dlouhé době působení. 21

22 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Na varné zóně příp. na varné zóně pro pekáč nepoužívejte současně dvě nádoby (hrnce, pánve atd.). Pokud je přístroj zabudován za nábytkovými dvířky, je možné jej provozovat pouze s otevřenými dvířky. Nábytková dvířka zavřete teprve tehdy, jakmile bude přístroj vypnutý a budou zhasnuty ukazatelé zbytkového tepla. Pokud je varná deska zabudována nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ji během procesu s pyrolýzou, jelikož se může aktivovat ochrana proti přehřátí varné desky. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku nerespektování bezpečnostních podmínek a varovných upozornění. 22

23 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. 23

24 Před prvním použitím Nalepte, prosím, typový štítek Vaší varné desky (v přiložených podkladech) do příslušného políčka na konci tohoto návodu k použití. První čištění a první nahřátí Odstraňte případně ochrannou fólii a nálepku. Před použitím je třeba varnou desku utřít vlhkým hadříkem a vysušit. Pro čištění sklokeramických povrchů nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Ten může způsobit na skle namodralé zabarvení. Zprovoznění U prvního připojení indukční varné desky nebo po výpadku proudu rozsvítí jako test po dobu ca 1 sekundy všechny ukazatele. Jakmile tyto ukazatele zhasnou, můžete přístroj zprovoznit. Když bude přístroj poprvé uveden do provozu, může dojít k tvorbě zápachu a výparů. Při každém dalším zprovoznění se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach případně výpary nejsou žádnou závadou a nejsou zdraví škodlivé. Myslete na to, že doba rozehřátí je u indukční varné desky o hodně kratší, než u běžných varných desek. 24

25 Indukce Princip indukce Pod každou varnou zónou se nachází indukční cívka. Když je varná zóna zapnuta, cívka vytváří magnetické pole, které působí přímo na dno hrnce a zahřívá jej. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo z předaného tepla hrnce. Varné zóny s indukcí reagují pouze na nádobí se dnem schopným magnetizace (viz kapitola "Volba nádobí"). Indukce automaticky zohledňuje velikost nádobí tzn., že pracuje pouze v oblasti, která je zakryta dne hrnce. Varná zóna nereaguje, - pokud na ni není postaveno žádné nádobí nebo je umístěno nevhodné nádobí (nádobí se dnem schopným magnetizace). - pokud je průměr dna položeného nádobí příliš malý. - pokud z varné zóny odstraníte nádobí. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, varná zóna se automaticky vypne. Na displeji bliká střídavě s. Abyste mohli varnou zónu opět zprovoznit, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu pro nože, vidličky, lžíce atd. nebo jiné kovové předměty. Pokud je přístroj zapnutý nebo pokud jste jej zapnuli nedopatřením nebo pokud jsou k dispozici varné zóny se zbytkovým teplem, hrozí nebezpečí, že se tyto předměty zahřejí (nebezpečí popálení). Po použití varnou desku vypněte ovládacím knoflíkem. Nestačí jen odstranit nádobí z varné desky. V tomto případě bliká na displeji symbol. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, zhasne, a Vy můžete jako obvykle pokračovat. 25

26 Indukce Zvuky Při provozu indukční varné desky mohou v nádobách na vaření, v závislosti na materiálu a zpracování dna, vznikat následující zvuky: - Bzučení se může objevit při nastavení plného výkonu. Snižuje se nebo zmizí, pokud se výkon sníží. - Praskání se může vyskytnout u nádobí, které má dno z různých materiálů (např. tzv. sendvičová dna). - Pískání se může objevit, pokud jsou dvě sousední varné zóny (viz kapitola "Funkce Booster") zapnuty současně na plný výkon a zároveň se na nich používá varná nádoba se dnem z různých materiálů (např. sendvičové dno). - Cvakání se může objevit v důsledku elektronického spínání, obzvláště při nastaveném nízkém výkonu. Pro zvýšení životnosti elektroniky je přístroj vybaven chladicím ventilátorem. Je-li přístroj používán intenzivně, ventilátor se zapne a je slyšet hučení. Ventilátor může být funkční i po vypnutí přístroje. 26

27 Indukce Nádobí na vaření Druh nádobí Vhodné je: - nerezové nádobí s magnetizovatelným dnem - nádobí z ové oceli - litinové nádobí Nevhodné je: - nerezové nádobí se dnem neschopným magnetizace - nádobí z hliníku a mědi - skleněné / keramické nebo hliněné nádobí Prosím dbejte na to, že u pánví a hrnců se často udává maximální (větší) průměr. Důležitější je však (zpravidla) menší průměr dna. Nádobí postavte doprostřed na varnou zónu případně zónu pro pekáč. Pokud nádobí stojí jen zčásti na varné zóně, mohou se velmi zahřát jejich rukojeti. Pokud si nejste jisti, zda jsou hrnec nebo pánev vhodné pro indukci, můžete to zkontrolovat tak, že k nádobí přiložíte magnet. Pokud bude magnet držet, nádobí je vhodné. Prosím uvědomte si, že vlastnosti použití dna nádobí mohou ovlivnit kvalitu připravovaného pokrmu. Pro optimální využití varné zóny byste měli zvolit velikost hrnce tak, že průměr jeho dna by měl být minimálně tak velký, jako vnitřní průměr označení příslušné varné zóny. Pokud je průměr dna příliš malý, indukce se neaktivuje. Varná zóna reaguje tak, jako by na varnou zónu nebylo položeno žádné nádobí. 27

28 Obsluha Zapnutí a vypnutí Každá varná zóna se zapíná pootočením regulačního knoflíku doprava na požadovaný stupeň výkonu a vypíná se otočením knoflíku doleva na "0". Ukazatel zbytkového tepla Ukazatel zbytkového tepla zhasne teprve tehdy, jakmile se budete moci bezpečně dotknout varné zóny. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se indukční varné desky a nepokládejte na ně předměty citlivé na teplo. Nebezpečí popálení a požáru! Ovládacím knoflíkem se nesmí otáčet přes BI příp. BI/II na "0". Po zapnutí varné zóny svítí provozní kontrolka a po nějaké době se rozsvítí i ukazatel zbytkového tepla. Po vypnutí všech varných zón zhasne provozní kontrolka. 28

29 Tabulka nastavení varného výkonu Druh přípravy udržování teploty rozpouštění másla, rozpouštění želatiny Obsluha Nastavení* vaření mléčné kaše 2 ohřev malého množství tekutin bobtnání rýže rozmrazování potravin vcelku bobtnání obilovin ohřívání tekutých a polopevných pokrmů příprava omelet a sázených vajec dušení ovoce kynutí těsta dušení zeleniny, ryby rozmrazování a ohřev hluboce zmrazených potravin předvaření a vaření velkého množství, např. guláš šlehání krémů a omáček šetrné smažení (bez přepalování tuku), např. sázená vejce šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryby, řízků, klobásek pečení bramboráků, lívanců, placiček atd. restování 8 vaření většího množství vody předvaření 1-2 * Tyto údaje jsou přibližné hodnoty. Vztahují se na normální porce pro 4 osoby. Při použití vyšších hrnců, při vaření bez pokličky a pro větší množství je potřeba nastavit vyšší stupeň. Při přípravě menšího množství je třeba zvolit nižší stupeň

30 Obsluha Automatické předvaření Přibližná doba Nastavený předvaření stupeň* v minutách a sekundách 1 0 : : : : : : : : Při aktivaci automatického předvaření se varná zóna zahřívá na max. výkon (pohotovostní režim předvaření) a následně se přepne na Vámi nastavený stupeň. Doba předvaření závisí na zvoleném stupni (viz tabulka). U vyšších stupňů pro předvaření jsou zapotřebí pro předvaření relativně krátké časy, jelikož se při těchto nastaveních převážně krátce nahřívá prázdné nádobí pro následné restování. Pokud během doby předvaření sundáte nádobí z varné zóny, automatické předvaření se přeruší. Bude pokračovat, pokud nádobí během 3 minut opět položíte na varnou zónu. Tak nastavíte automatické předvaření: Otáčejte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku. Podržte knoflík v této pozici až do té doby, než se na displeji objeví. Pokud se knoflík přidrží příliš dlouho, na displeji se objeví a zablokování zprovoznění je aktivní (viz kapitola "Zablokování zprovoznění"). Otáčejte ovládacím knoflíkem doprava na požadovaný stupeň. Pokud během 5 sekund nebude zvolen žádný stupeň předvaření, automatické předvaření není aktivováno. Během 10 sekund po aktivaci automatického předvaření můžete změnit nastavený stupeň, poté už ne. Pokud stupeň změníte později, automatické předvaření se deaktivuje. Během doby předvaření svítí na displeji. 30

31 Obsluha Funkce Booster Všechny varné zóny jsou vybaveny jednoduchou funkcí Booster (I) nebo funkcí TwinBooster (II) tzn. krátkodobé zvýšení výkonu (viz popis přístroje). Funkce Booster se používá, pokud chcete rychle ohřát velké množství, např. uvést do varu větší množství vody pro přípravu těstovin atd. Při zapnutí Booster I a Booster II pracují varné zóny po dobu 10 minut na maximální výkon. Funkci Booster není možné použít současně pro dvě varné zóny. Na konci doby funkce Booster se automaticky přepne na stupeň výkonu 9. Pokud se během doby s aktivovanou funkcí Booster odstraní z varné zóny nádobí, funkce Booster se přeruší. Funkce bude pokračovat, pokud se během 3 minut na varnou zónu opět postaví nádobí. Výkon pro funkcí Booster je možné mít k dispozici pouze tehdy, pokud je během doby, kdy je funkce Booster aktivována, odejmuta část výkonu jiné varné zóně. Zapnutí funkce jednoduchý Booster/TwinBooster stupeň 1 ovlivňuje u propojených varných zón následující: - je-li automatické předvaření zapnuto, bude vypnuto. - je-li u propojených varných zón nastaven stupeň výkonu 9, bude stupeň výkonu snížen. Na displeji bliká snížený stupeň výkonu. Zapnutí funkce TwinBooster stupeň 2 ovlivňuje, že propojená varná zóna bude vypnuta. Na displeji bliká "0" střídavě s. 31

32 Obsluha Zapnutí funkce Booster I Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Zapnutí funkce Booster II Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Znovu otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na ukazateli varné zóny se objeví. Vypnutí funkce Booster Funkci Booster můžete předčasně vypnout. Ovládacím knoflíkem otáčejte přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9 tak často, až na displeji zhasne symbol příp. ; nebo snižte stupeň výkonu. 32

33 Obsluha Udržování teploty Všechny varné zóny jsou vybaveny stupněm udržovaní teploty. Pokud je nastaven stupeň udržování teploty, varná zóna se po max. 2 hodinách provozu vypne. Stupeň udržování teploty slouží k udržování teploty pokrmů ihned po přípravě, tzn. ještě v horkém stavu. Neslouží k ohřívání studených pokrmů! Tipy Pokrmy udržujte teplé výhradně v nádobí (hrnce / pánve). Nádobí zakryjte poklicí. Není nutné, aby se pokrmy během udržování teploty míchaly. Ke ztrátě výživných látek dochází při přípravě pokrmu a pokračuje i při udržování teploty pokrmu. Čím déle se udržuje teplota pokrmu, tím více dochází ke ztrátě těchto výživných látek. Proto udržujte potraviny teplé co nejkratší dobu. 33

34 Tipy pro úsporu energie - Vařte pokud možno pouze v zakrytých hrncích nebo pánvích. Tak zabráníte zbytečnému úniku tepla. otevřený uzavřený - Pro menší množství volte menší hrnce. Menší hrnec potřebuje méně energie než větší hrnec s menším množstvím. - Vařte s menším množstvím vody. - Po předvaření nebo restování přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu. - Doba vaření se může použitím rychlovarných hrnců výrazně snížit. 34

35 Čištění a ošetřování Zablokování zprovoznění Aby varné zóny nemohly být nechtěně zapnuty nebo nastavení změněno, je Váš přístroj vybaven zablokováním zprovoznění. Zablokování zprovoznění můžete aktivovat pouze tehdy, pokud jsou všechny varné zóny vypnuty. Zablokování zprovoznění se aktivuje a deaktivuje otočením pravého ovládacího knoflíku. Aktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až se na displeji objeví. Při každém dalším dotyku ovládacího knoflíku se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí. Deaktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až na displeji zhasne a krátce se objeví. Bezpečnostní vypínání Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním vypínáním. Pokud bude některá varná zóna po nezvykle dlouhou dobu (viz tabulka) vyhřívána aniž by došlo ke změně výkonu, automaticky se vypne a objeví se příslušný ukazatel zbytkového tepla. Na příslušném displeji bliká střídavě s. Pokud chcete varnou zónu opět zprovoznit, otočte ovládacím knoflíkem nejprve na "0". Provozní kontrolka a zobrazení na displeji zhasnou. Maximální Stupeň výkonu doba provozu v hodinách

36 Čištění a ošetřování Ochrana proti přehřátí Všechny indukční cívky a ochlazovací tělesa elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Předtím než se indukční cívky nebo ochlazovací tělesa přehřejí, provede se u této dotyčné varné zóny případně celé varné desky jedno z následujících opatření: - Zapnutá funkce Booster se přeruší. - Nastavený stupeň výkonu se sníží. - Pokud je postižena indukční cívka, příslušná varná zóna se automaticky vypne. Na displeji se objeví. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile je varná zóna dostatečně ochlazena, zhasne a můžete ji jako obvykle zprovoznit. Pokud ovládacím knoflíkem neotočíte na "0", bliká střídavě s. Pro opětovné zprovoznění varné zóny, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". - Pokud je postiženo ochlazovací těleso, varné zóny se automaticky vypnou. Jakmile je ochlazovací těleso dostatečně ochlazeno, varné zóny opět automaticky pracují na původně nastavený stupeň. - Pokud teplota i po snížení výkonu stoupá, varná zóna se vypne. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Na displeji bliká střídavě s. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile jsou varné zóny dostatečně ochlazeny, můžete ji jako obvykle zprovoznit. K aktivaci ochrany proti přehřátí může dojít, pokud - se bude ohřívat nádobí bez obsahu. - se tuk a oleje budou rozehřívat na vyšším stupni výkonu. - nebude spodní strana přístroje dostatečně odvětrána. Pokud se znovu aktivuje ochrana proti přehřátí i přes odstranění příčin, zavolejte servisní službu. 36

37 Co činit při poruše K čištění nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat k částem pod napětím a způsobit tak zkrat. Přístroj čistěte pravidelně, nejlépe po každém použití. Předtím nechejte přístroj dostatečně vychladnout. Po každém vlhkém čištění vytřete přístroj dosucha. Tím zabráníte usazeninám vodního kamene. Aby se zabránilo poškození povrchu, nepoužívejte žádné: - prostředky pro ruční mytí, - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - odstraňovače skvrn a rzi, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění grilů a pečicích trub, - drsné houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce), nebo použité houbičky, které mohou obsahovat ještě zbytky tekutého písku, - ostré předměty (aby se nepoškodilo těsnění mezi rámem a pracovní deskou). 37

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku na spodní straně desky. Dále si, prosíme, poznamenejte datume prodeje,

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více