Návod k obsluze a montáži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS CS CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 CS CS CS Displej... 7 Údaje k varným zónám... 7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 9 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Před prvním použitím Indukce Princip indukce Zvuky Nádobí na vaření Obsluha Zapnutí a vypnutí Ukazatel zbytkového tepla Oblasti nastavení Automatické předvaření Funkce Booster Udržování teploty Tipy pro úsporu energie Bezpečnostní zařízení Zablokování zprovoznění Bezpečnostní vypínání Ochrana proti přehřátí

3 Obsah Čištění a ošetřování Co udělat, když? Příslušenství k dokoupení Bezpečnostní pokyny pro vestavbu Rozměry přístroje a výřezu CS CS 1222 / CS Příprava pracovní desky Zabudování několika přístrojů Připevnění pérových svorek a spojovacích lišt Usazení přístroje Všeobecné pokyny Elektrické připojení Servisní služba / typový štítek

4 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 4

5 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBoosater (BI/II) displej ukazatele ovládací knoflík Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 5

6 Popis přístroje CS 1222 varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 6

7 Displej = chybějící nebo nevhodné nádobí = automatické předvaření = Booster I = Booster II (pouze u příslušných zapnutých zón) = zablokování (viz kapitola "Bezpečnostní zařízení") Popis přístroje Údaje k varným zónám Varná zóna min. až max. Ø v cm* vpředu vzadu CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster: normální: 2300 s funkcí Booster I: 3000 s funkcí Booster II: 3700 celkem: 3700 min. až max. Ø v cm* CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 7

8 Popis přístroje Varná zóna CS 1222 min. až max. Ø v cm* výkon ve Wattech při 230 V** vpředu normální: s funkcí Booster: 2200 vzadu / 20 x 30 normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: Celkem: 3700 * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tato varná deska odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob nebo vzniku věcných škod. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze a k montáži, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, montáž, používání a údržbu přístroje. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte jej případnému novému majiteli. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj používejte jen k účelu, ke kterému byl určen Tato varná deska je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: - v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, - ve venkovských usedlostech, - ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typicky bytových zařízeních. Varnou desku používejte pouze v domácnosti pro přípravu a ohřev pokrmů. Jiné druhy použití nejsou přípustné a mohou být i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Tento přístroj není určen pro používání venku. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, varnou desku bezpečně obsluhovat, nesmí varnou desku, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. 10

11 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Děti v domácnosti Aby děti nemohli bez Vašeho vědomí varnou zapnout nebo změnit nastavení, používejte funkci zablokování. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti varné desky. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti varné desky, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Starší děti mohou varnou desku obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Varná deska je za provozu horká a zůstane ještě nějakou dobu i po vypnutí. Děti držte dál od přístroje, dokud nevychladne, aby se zabránilo nebezpečí popálení. V blízkosti varné desky nenechávejte žádné předměty, které by mohly upoutat pozornost dětí. Děti se mohou dotknout přístroje a popálit se! 11

12 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Myslete na to, že se děti mohou mimo jiné popálit stáhnutím hrnců a pánví. Hrozí nebezpečí popálení a opaření! Speciální dětská ochranná mříž (k dostání u odborného prodejce) snižuje toto riziko. Balicí části (např. fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Nebezpečí udušení! Všechny balicí části uchovávejte mimo dosah dětí, a co nejdříve je zlikvidujte. 12

13 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před instalací zkontrolujte, zda není varná deska zjevně poškozena. Poškozený přístroj v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost! Elektrickou bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, je-li připojen na řádně provedenou elektrickou soustavu s ochranným vodičem. Je velmi důležité, aby byl z hlediska bezpečnosti tento základní předpoklad splněn. V případě pochybností nechte domovní elektrickou instalaci překontrolovat odborníkemelektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vzniknou v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. úraz elektrickým proudem). Před zapojením přístroje porovnejte přípojné hodnoty (napětí a frekvenci) na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se zeptejte elektrikáře. Přístroj používejte pouze v zabudovaném stavu, aby nedošlo ke styku s vodivými částmi přístroje. 13

14 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění V žádném případě neotevírejte plášť přístroje. Styk s elektricky vodivými částmi jakož i změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruše funkčnosti přístroje. Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze výrobcem autorizovaní odborníci. Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Přístroj je elektricky odpojen ze sítě pouze tehdy, je-li splněna jedna z následujících podmínek: - je vypnuta příslušná pojistka domovní instalace, - šroubovací pojistky domovní instalace jsou zcela vyšroubovány, - elektrický přípojný kabel je odpojen od elektrické sítě. U přístrojů s elektrickou zástrčkou při jejich odpojování od elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku. 14

15 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Pokud je poškozen přípojný kabel, musí být nahrazen pouze speciálním kabelem typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u výrobce nebo servisní služby. Přístroj není určen pro provoz s externími spínacími hodinami nebo dálkovým ovládacím systémem. Z bezpečnostních důvodů nesmí být varná deska připojena k el. síti přes prodlužovací kabely nebo rozbočovací vícenásobné zásuvky, neboť tyto nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí apod.). Pokud se na varné desce objeví praskliny nebo jiné zjevné poškození, varnou desku neuvádějte do provozu případně ji ihned vypněte. Odpojte ji od el. sítě. Jinak hrozí nebezpečí poranění el. proudem! 15

16 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud u varných desek s připojením na zásuvku bude odstraněna zástrčka z přípojného kabelu, musí být přístroj zabudován a připojen odborníkem - elektrikářem, který je způsobilý pro provádění elektroinstalací a zná i místní předpisy dodavatele energie. Miele nemůže být činěno zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybné instalace nebo připojení. 16

17 Použití Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pouze pro osoby se stimulátorem srdce: Uvědomte si, že v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje vzniká elektromagnetické pole, které může případně škodit Vašemu stimulátoru. V případě nejistoty se obraťte na výrobce Vašeho stimulátoru, nebo na Vašeho lékaře. Magnetizovatelné předměty (např. kreditní karty, kalkulačky) se nesmějí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje. Mohou se poškodit. Přístroj se za provozu zahřívá a zůstává horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Teprve když zhasne ukazatel zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru! Hrnce bez obsahu, které zůstávají na zapnuté varné desce mohou způsobit poškození sklokeramiky, za které výrobce nepřebírá žádnou záruku. Přehřáté tuky a oleje se mohou vznítit a způsobit požár. 17

18 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud by se tuk nebo olej vznítil, v žádném případě jej nehaste vodou! Oheň zaduste např. pokličkou od nádobí nebo vlhkou utěrkou. Při manipulaci s horkým přístrojem chraňte své ruce izolačními rukavicemi, chňapkami apod. Dávejte pozor, aby chňapky nebyly mokré nebo vlhké, jelikož vlhkost zvyšuje schopnost vodivosti tepla a tímto může dojít k nebezpečí popálení. Nikdy neflambujte pod odsávačem par. Plameny by mohly způsobit požár odsávače. Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu. Při nechtěném zapnutí nebo při zbytkové teplotě hrozí nebezpečí, že se odložený předmět dle materiálu - začne zahřívat (nebezpečí popálení!), tavit nebo hořet. Varné zóny po použití ihned vypněte! Po použití varnou zónu vypněte! 18

19 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Při zabudování několika přístrojů vedle sebe Nestavte horké hrnce nebo pánve v oblasti spojovacích lišt, jelikož se může poškodit jejich těsnění. Nezakrývejte přístroj utěrkou nebo ochrannou fólií na sporáky. Při nechtěném zapnutí hrozí nebezpečí požáru. Nepoužívejte žádné plastové nádobí nebo nádobí z alobalu. Toto se při vysokých teplotách taví. Navíc hrozí nebezpečí požáru! Na varné desce neohřívejte žádné uzavřené nádoby např. konzervy. Vytváří se přetlak. Nádoby popř. konzervy mohou prasknout. Nebezpečí poranění a popálení! Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánví mohou poškrábat sklokeramický povrch. Používáte-li v blízkosti varné desky elektrický přístroj, např. ruční mixér, dbejte na to, aby přívodní kabel přístroje nepřišel do styku s horkými varnými zónami. Může dojít k poškození izolace kabelu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 19

20 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Nikdy neohřívejte prázdné nádoby, s výjimkou, pokud výrobce nádobí takovéto použití výslovně dovoluje! V důsledku rychlého rozehřátí indukce může během krátké doby dosáhnout mimo jiné teplota na dně nádobí hodnoty samovznícení olejů a tuků. Udržujte varnou desku čistou. Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. při čištění zeleniny, mohou způsobit poškrábání varné desky. V žádném případě nepokládejte horké hrnce, pánve do ovládacího prostoru. Může se tím poškodit elektronika ovládání. Dávejte pozor, aby na přístroj nespadly žádné předměty nebo nádobí. I malé předměty (např. solnička) mohou způsobit poškrábání nebo prasknutí sklokeramické desky. Zabraňte, aby se na horké varné zóny dostal cukr v pevné nebo tekuté formě, umělá hmota nebo alobal. Tyto materiály se taví, přilepí se a při vychladnutí mohou způsobit prasknutí sklokeramické desky. Pokud se uvedené látky přesto dostanou na horké varné zóny, přístroj v žádném případě nevypínejte, nýbrž cukr popř. umělou hmotu nebo alobal ihned odstraňte pomocí žiletkové škrabky. Pozor! Protože jsou varné zóny horké, hrozí nebezpečí popálení! Varné zóny pak dodatečně vyčistěte v chladném stavu. 20

21 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj je vybaven ventilátorem chlazení. Pokus se pod zabudovaným přístrojem nachází zásuvka, je nutné dodržet dostatečný odstup od obsahu zásuvky a spodní stranou přístroje, aby bylo zaručeno odvětrání. V zásuvce se nesmí skladovat špičaté nebo malé předměty nebo papír. Tyto se mohou nasát větracími štěrbinami a poškodit ventilátor nebo omezit chlazení. Pokud se bezprostředně pod přístrojem nachází zásuvka, nesmí se v ní skladovat žádné hořlavé předměty, např. spreje a další snadno vznětlivé tekutiny nebo jiné hořlavé materiály. Případný příborník, nacházející se v zásuvce, musí být také z žáruvzdorného materiálu. Kovové předměty, které se případně mohou nacházet v zásuvce pod varnou deskou se mohou při dlouhodobějším používaní varné desky zahřát a mohou být až horké. Jídlo ohřívejte vždy dostatečně. Choroboplodné zárodky v jídle jsou zlikvidovány pouze při dostatečně vysoké teplotě a dlouhé době působení. 21

22 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Na varné zóně příp. na varné zóně pro pekáč nepoužívejte současně dvě nádoby (hrnce, pánve atd.). Pokud je přístroj zabudován za nábytkovými dvířky, je možné jej provozovat pouze s otevřenými dvířky. Nábytková dvířka zavřete teprve tehdy, jakmile bude přístroj vypnutý a budou zhasnuty ukazatelé zbytkového tepla. Pokud je varná deska zabudována nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ji během procesu s pyrolýzou, jelikož se může aktivovat ochrana proti přehřátí varné desky. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku nerespektování bezpečnostních podmínek a varovných upozornění. 22

23 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. 23

24 Před prvním použitím Nalepte, prosím, typový štítek Vaší varné desky (v přiložených podkladech) do příslušného políčka na konci tohoto návodu k použití. První čištění a první nahřátí Odstraňte případně ochrannou fólii a nálepku. Před použitím je třeba varnou desku utřít vlhkým hadříkem a vysušit. Pro čištění sklokeramických povrchů nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Ten může způsobit na skle namodralé zabarvení. Zprovoznění U prvního připojení indukční varné desky nebo po výpadku proudu rozsvítí jako test po dobu ca 1 sekundy všechny ukazatele. Jakmile tyto ukazatele zhasnou, můžete přístroj zprovoznit. Když bude přístroj poprvé uveden do provozu, může dojít k tvorbě zápachu a výparů. Při každém dalším zprovoznění se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach případně výpary nejsou žádnou závadou a nejsou zdraví škodlivé. Myslete na to, že doba rozehřátí je u indukční varné desky o hodně kratší, než u běžných varných desek. 24

25 Indukce Princip indukce Pod každou varnou zónou se nachází indukční cívka. Když je varná zóna zapnuta, cívka vytváří magnetické pole, které působí přímo na dno hrnce a zahřívá jej. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo z předaného tepla hrnce. Varné zóny s indukcí reagují pouze na nádobí se dnem schopným magnetizace (viz kapitola "Volba nádobí"). Indukce automaticky zohledňuje velikost nádobí tzn., že pracuje pouze v oblasti, která je zakryta dne hrnce. Varná zóna nereaguje, - pokud na ni není postaveno žádné nádobí nebo je umístěno nevhodné nádobí (nádobí se dnem schopným magnetizace). - pokud je průměr dna položeného nádobí příliš malý. - pokud z varné zóny odstraníte nádobí. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, varná zóna se automaticky vypne. Na displeji bliká střídavě s. Abyste mohli varnou zónu opět zprovoznit, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu pro nože, vidličky, lžíce atd. nebo jiné kovové předměty. Pokud je přístroj zapnutý nebo pokud jste jej zapnuli nedopatřením nebo pokud jsou k dispozici varné zóny se zbytkovým teplem, hrozí nebezpečí, že se tyto předměty zahřejí (nebezpečí popálení). Po použití varnou desku vypněte ovládacím knoflíkem. Nestačí jen odstranit nádobí z varné desky. V tomto případě bliká na displeji symbol. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, zhasne, a Vy můžete jako obvykle pokračovat. 25

26 Indukce Zvuky Při provozu indukční varné desky mohou v nádobách na vaření, v závislosti na materiálu a zpracování dna, vznikat následující zvuky: - Bzučení se může objevit při nastavení plného výkonu. Snižuje se nebo zmizí, pokud se výkon sníží. - Praskání se může vyskytnout u nádobí, které má dno z různých materiálů (např. tzv. sendvičová dna). - Pískání se může objevit, pokud jsou dvě sousední varné zóny (viz kapitola "Funkce Booster") zapnuty současně na plný výkon a zároveň se na nich používá varná nádoba se dnem z různých materiálů (např. sendvičové dno). - Cvakání se může objevit v důsledku elektronického spínání, obzvláště při nastaveném nízkém výkonu. Pro zvýšení životnosti elektroniky je přístroj vybaven chladicím ventilátorem. Je-li přístroj používán intenzivně, ventilátor se zapne a je slyšet hučení. Ventilátor může být funkční i po vypnutí přístroje. 26

27 Indukce Nádobí na vaření Druh nádobí Vhodné je: - nerezové nádobí s magnetizovatelným dnem - nádobí z ové oceli - litinové nádobí Nevhodné je: - nerezové nádobí se dnem neschopným magnetizace - nádobí z hliníku a mědi - skleněné / keramické nebo hliněné nádobí Prosím dbejte na to, že u pánví a hrnců se často udává maximální (větší) průměr. Důležitější je však (zpravidla) menší průměr dna. Nádobí postavte doprostřed na varnou zónu případně zónu pro pekáč. Pokud nádobí stojí jen zčásti na varné zóně, mohou se velmi zahřát jejich rukojeti. Pokud si nejste jisti, zda jsou hrnec nebo pánev vhodné pro indukci, můžete to zkontrolovat tak, že k nádobí přiložíte magnet. Pokud bude magnet držet, nádobí je vhodné. Prosím uvědomte si, že vlastnosti použití dna nádobí mohou ovlivnit kvalitu připravovaného pokrmu. Pro optimální využití varné zóny byste měli zvolit velikost hrnce tak, že průměr jeho dna by měl být minimálně tak velký, jako vnitřní průměr označení příslušné varné zóny. Pokud je průměr dna příliš malý, indukce se neaktivuje. Varná zóna reaguje tak, jako by na varnou zónu nebylo položeno žádné nádobí. 27

28 Obsluha Zapnutí a vypnutí Každá varná zóna se zapíná pootočením regulačního knoflíku doprava na požadovaný stupeň výkonu a vypíná se otočením knoflíku doleva na "0". Ukazatel zbytkového tepla Ukazatel zbytkového tepla zhasne teprve tehdy, jakmile se budete moci bezpečně dotknout varné zóny. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se indukční varné desky a nepokládejte na ně předměty citlivé na teplo. Nebezpečí popálení a požáru! Ovládacím knoflíkem se nesmí otáčet přes BI příp. BI/II na "0". Po zapnutí varné zóny svítí provozní kontrolka a po nějaké době se rozsvítí i ukazatel zbytkového tepla. Po vypnutí všech varných zón zhasne provozní kontrolka. 28

29 Tabulka nastavení varného výkonu Druh přípravy udržování teploty rozpouštění másla, rozpouštění želatiny Obsluha Nastavení* vaření mléčné kaše 2 ohřev malého množství tekutin bobtnání rýže rozmrazování potravin vcelku bobtnání obilovin ohřívání tekutých a polopevných pokrmů příprava omelet a sázených vajec dušení ovoce kynutí těsta dušení zeleniny, ryby rozmrazování a ohřev hluboce zmrazených potravin předvaření a vaření velkého množství, např. guláš šlehání krémů a omáček šetrné smažení (bez přepalování tuku), např. sázená vejce šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryby, řízků, klobásek pečení bramboráků, lívanců, placiček atd. restování 8 vaření většího množství vody předvaření 1-2 * Tyto údaje jsou přibližné hodnoty. Vztahují se na normální porce pro 4 osoby. Při použití vyšších hrnců, při vaření bez pokličky a pro větší množství je potřeba nastavit vyšší stupeň. Při přípravě menšího množství je třeba zvolit nižší stupeň

30 Obsluha Automatické předvaření Přibližná doba Nastavený předvaření stupeň* v minutách a sekundách 1 0 : : : : : : : : Při aktivaci automatického předvaření se varná zóna zahřívá na max. výkon (pohotovostní režim předvaření) a následně se přepne na Vámi nastavený stupeň. Doba předvaření závisí na zvoleném stupni (viz tabulka). U vyšších stupňů pro předvaření jsou zapotřebí pro předvaření relativně krátké časy, jelikož se při těchto nastaveních převážně krátce nahřívá prázdné nádobí pro následné restování. Pokud během doby předvaření sundáte nádobí z varné zóny, automatické předvaření se přeruší. Bude pokračovat, pokud nádobí během 3 minut opět položíte na varnou zónu. Tak nastavíte automatické předvaření: Otáčejte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku. Podržte knoflík v této pozici až do té doby, než se na displeji objeví. Pokud se knoflík přidrží příliš dlouho, na displeji se objeví a zablokování zprovoznění je aktivní (viz kapitola "Zablokování zprovoznění"). Otáčejte ovládacím knoflíkem doprava na požadovaný stupeň. Pokud během 5 sekund nebude zvolen žádný stupeň předvaření, automatické předvaření není aktivováno. Během 10 sekund po aktivaci automatického předvaření můžete změnit nastavený stupeň, poté už ne. Pokud stupeň změníte později, automatické předvaření se deaktivuje. Během doby předvaření svítí na displeji. 30

31 Obsluha Funkce Booster Všechny varné zóny jsou vybaveny jednoduchou funkcí Booster (I) nebo funkcí TwinBooster (II) tzn. krátkodobé zvýšení výkonu (viz popis přístroje). Funkce Booster se používá, pokud chcete rychle ohřát velké množství, např. uvést do varu větší množství vody pro přípravu těstovin atd. Při zapnutí Booster I a Booster II pracují varné zóny po dobu 10 minut na maximální výkon. Funkci Booster není možné použít současně pro dvě varné zóny. Na konci doby funkce Booster se automaticky přepne na stupeň výkonu 9. Pokud se během doby s aktivovanou funkcí Booster odstraní z varné zóny nádobí, funkce Booster se přeruší. Funkce bude pokračovat, pokud se během 3 minut na varnou zónu opět postaví nádobí. Výkon pro funkcí Booster je možné mít k dispozici pouze tehdy, pokud je během doby, kdy je funkce Booster aktivována, odejmuta část výkonu jiné varné zóně. Zapnutí funkce jednoduchý Booster/TwinBooster stupeň 1 ovlivňuje u propojených varných zón následující: - je-li automatické předvaření zapnuto, bude vypnuto. - je-li u propojených varných zón nastaven stupeň výkonu 9, bude stupeň výkonu snížen. Na displeji bliká snížený stupeň výkonu. Zapnutí funkce TwinBooster stupeň 2 ovlivňuje, že propojená varná zóna bude vypnuta. Na displeji bliká "0" střídavě s. 31

32 Obsluha Zapnutí funkce Booster I Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Zapnutí funkce Booster II Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Znovu otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na ukazateli varné zóny se objeví. Vypnutí funkce Booster Funkci Booster můžete předčasně vypnout. Ovládacím knoflíkem otáčejte přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9 tak často, až na displeji zhasne symbol příp. ; nebo snižte stupeň výkonu. 32

33 Obsluha Udržování teploty Všechny varné zóny jsou vybaveny stupněm udržovaní teploty. Pokud je nastaven stupeň udržování teploty, varná zóna se po max. 2 hodinách provozu vypne. Stupeň udržování teploty slouží k udržování teploty pokrmů ihned po přípravě, tzn. ještě v horkém stavu. Neslouží k ohřívání studených pokrmů! Tipy Pokrmy udržujte teplé výhradně v nádobí (hrnce / pánve). Nádobí zakryjte poklicí. Není nutné, aby se pokrmy během udržování teploty míchaly. Ke ztrátě výživných látek dochází při přípravě pokrmu a pokračuje i při udržování teploty pokrmu. Čím déle se udržuje teplota pokrmu, tím více dochází ke ztrátě těchto výživných látek. Proto udržujte potraviny teplé co nejkratší dobu. 33

34 Tipy pro úsporu energie - Vařte pokud možno pouze v zakrytých hrncích nebo pánvích. Tak zabráníte zbytečnému úniku tepla. otevřený uzavřený - Pro menší množství volte menší hrnce. Menší hrnec potřebuje méně energie než větší hrnec s menším množstvím. - Vařte s menším množstvím vody. - Po předvaření nebo restování přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu. - Doba vaření se může použitím rychlovarných hrnců výrazně snížit. 34

35 Čištění a ošetřování Zablokování zprovoznění Aby varné zóny nemohly být nechtěně zapnuty nebo nastavení změněno, je Váš přístroj vybaven zablokováním zprovoznění. Zablokování zprovoznění můžete aktivovat pouze tehdy, pokud jsou všechny varné zóny vypnuty. Zablokování zprovoznění se aktivuje a deaktivuje otočením pravého ovládacího knoflíku. Aktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až se na displeji objeví. Při každém dalším dotyku ovládacího knoflíku se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí. Deaktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až na displeji zhasne a krátce se objeví. Bezpečnostní vypínání Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním vypínáním. Pokud bude některá varná zóna po nezvykle dlouhou dobu (viz tabulka) vyhřívána aniž by došlo ke změně výkonu, automaticky se vypne a objeví se příslušný ukazatel zbytkového tepla. Na příslušném displeji bliká střídavě s. Pokud chcete varnou zónu opět zprovoznit, otočte ovládacím knoflíkem nejprve na "0". Provozní kontrolka a zobrazení na displeji zhasnou. Maximální Stupeň výkonu doba provozu v hodinách

36 Čištění a ošetřování Ochrana proti přehřátí Všechny indukční cívky a ochlazovací tělesa elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Předtím než se indukční cívky nebo ochlazovací tělesa přehřejí, provede se u této dotyčné varné zóny případně celé varné desky jedno z následujících opatření: - Zapnutá funkce Booster se přeruší. - Nastavený stupeň výkonu se sníží. - Pokud je postižena indukční cívka, příslušná varná zóna se automaticky vypne. Na displeji se objeví. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile je varná zóna dostatečně ochlazena, zhasne a můžete ji jako obvykle zprovoznit. Pokud ovládacím knoflíkem neotočíte na "0", bliká střídavě s. Pro opětovné zprovoznění varné zóny, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". - Pokud je postiženo ochlazovací těleso, varné zóny se automaticky vypnou. Jakmile je ochlazovací těleso dostatečně ochlazeno, varné zóny opět automaticky pracují na původně nastavený stupeň. - Pokud teplota i po snížení výkonu stoupá, varná zóna se vypne. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Na displeji bliká střídavě s. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile jsou varné zóny dostatečně ochlazeny, můžete ji jako obvykle zprovoznit. K aktivaci ochrany proti přehřátí může dojít, pokud - se bude ohřívat nádobí bez obsahu. - se tuk a oleje budou rozehřívat na vyšším stupni výkonu. - nebude spodní strana přístroje dostatečně odvětrána. Pokud se znovu aktivuje ochrana proti přehřátí i přes odstranění příčin, zavolejte servisní službu. 36

37 Co činit při poruše K čištění nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat k částem pod napětím a způsobit tak zkrat. Přístroj čistěte pravidelně, nejlépe po každém použití. Předtím nechejte přístroj dostatečně vychladnout. Po každém vlhkém čištění vytřete přístroj dosucha. Tím zabráníte usazeninám vodního kamene. Aby se zabránilo poškození povrchu, nepoužívejte žádné: - prostředky pro ruční mytí, - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - odstraňovače skvrn a rzi, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění grilů a pečicích trub, - drsné houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce), nebo použité houbičky, které mohou obsahovat ještě zbytky tekutého písku, - ostré předměty (aby se nepoškodilo těsnění mezi rámem a pracovní deskou). 37

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01 Návod k použití, montáži a údržbě ER 847501E S-424-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku BRANDT. Vložili jsou do tohoto přístroje veškerý svůj um, naše know-how, aby

Více