Návod k obsluze a montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS CS CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 CS CS CS Displej... 7 Údaje k varným zónám... 7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 9 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Před prvním použitím Indukce Princip indukce Zvuky Nádobí na vaření Obsluha Zapnutí a vypnutí Ukazatel zbytkového tepla Oblasti nastavení Automatické předvaření Funkce Booster Udržování teploty Tipy pro úsporu energie Bezpečnostní zařízení Zablokování zprovoznění Bezpečnostní vypínání Ochrana proti přehřátí

3 Obsah Čištění a ošetřování Co udělat, když? Příslušenství k dokoupení Bezpečnostní pokyny pro vestavbu Rozměry přístroje a výřezu CS CS 1222 / CS Příprava pracovní desky Zabudování několika přístrojů Připevnění pérových svorek a spojovacích lišt Usazení přístroje Všeobecné pokyny Elektrické připojení Servisní služba / typový štítek

4 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 4

5 Popis přístroje CS varná zóna s funkcí TwinBoosater (BI/II) displej ukazatele ovládací knoflík Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 5

6 Popis přístroje CS 1222 varná zóna s funkcí TwinBooster (BI/II) varná zóna s jednoduchou funkcí booster (BI) displej symboly pro uspořádání varných zón ukazatele Ovládací knoflíky pro varné zóny: vzadu vpředu Ukazatele provozní kontrolka ukazatel funkce booster ukazatel zbytkového tepla 6

7 Displej = chybějící nebo nevhodné nádobí = automatické předvaření = Booster I = Booster II (pouze u příslušných zapnutých zón) = zablokování (viz kapitola "Bezpečnostní zařízení") Popis přístroje Údaje k varným zónám Varná zóna min. až max. Ø v cm* vpředu vzadu CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster: normální: 2300 s funkcí Booster I: 3000 s funkcí Booster II: 3700 celkem: 3700 min. až max. Ø v cm* CS výkon ve Wattech při 230 V** normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 7

8 Popis přístroje Varná zóna CS 1222 min. až max. Ø v cm* výkon ve Wattech při 230 V** vpředu normální: s funkcí Booster: 2200 vzadu / 20 x 30 normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: normální: s funkcí Booster I: s funkcí Booster II: Celkem: 3700 * V rozmezí dané oblasti je možné použít hrnce libovolného průměru. ** Udaný výkon se může dle velikosti a materiálu použitého nádobí měnit. 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tato varná deska odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob nebo vzniku věcných škod. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze a k montáži, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, montáž, používání a údržbu přístroje. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte jej případnému novému majiteli. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj používejte jen k účelu, ke kterému byl určen Tato varná deska je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: - v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, - ve venkovských usedlostech, - ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typicky bytových zařízeních. Varnou desku používejte pouze v domácnosti pro přípravu a ohřev pokrmů. Jiné druhy použití nejsou přípustné a mohou být i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Tento přístroj není určen pro používání venku. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, varnou desku bezpečně obsluhovat, nesmí varnou desku, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. 10

11 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Děti v domácnosti Aby děti nemohli bez Vašeho vědomí varnou zapnout nebo změnit nastavení, používejte funkci zablokování. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti varné desky. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti varné desky, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Starší děti mohou varnou desku obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Varná deska je za provozu horká a zůstane ještě nějakou dobu i po vypnutí. Děti držte dál od přístroje, dokud nevychladne, aby se zabránilo nebezpečí popálení. V blízkosti varné desky nenechávejte žádné předměty, které by mohly upoutat pozornost dětí. Děti se mohou dotknout přístroje a popálit se! 11

12 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Myslete na to, že se děti mohou mimo jiné popálit stáhnutím hrnců a pánví. Hrozí nebezpečí popálení a opaření! Speciální dětská ochranná mříž (k dostání u odborného prodejce) snižuje toto riziko. Balicí části (např. fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Nebezpečí udušení! Všechny balicí části uchovávejte mimo dosah dětí, a co nejdříve je zlikvidujte. 12

13 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před instalací zkontrolujte, zda není varná deska zjevně poškozena. Poškozený přístroj v žádném případě neuvádějte do provozu. Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost! Elektrickou bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, je-li připojen na řádně provedenou elektrickou soustavu s ochranným vodičem. Je velmi důležité, aby byl z hlediska bezpečnosti tento základní předpoklad splněn. V případě pochybností nechte domovní elektrickou instalaci překontrolovat odborníkemelektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vzniknou v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. úraz elektrickým proudem). Před zapojením přístroje porovnejte přípojné hodnoty (napětí a frekvenci) na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se zeptejte elektrikáře. Přístroj používejte pouze v zabudovaném stavu, aby nedošlo ke styku s vodivými částmi přístroje. 13

14 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění V žádném případě neotevírejte plášť přístroje. Styk s elektricky vodivými částmi jakož i změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruše funkčnosti přístroje. Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze výrobcem autorizovaní odborníci. Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Přístroj je elektricky odpojen ze sítě pouze tehdy, je-li splněna jedna z následujících podmínek: - je vypnuta příslušná pojistka domovní instalace, - šroubovací pojistky domovní instalace jsou zcela vyšroubovány, - elektrický přípojný kabel je odpojen od elektrické sítě. U přístrojů s elektrickou zástrčkou při jejich odpojování od elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku. 14

15 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Pokud je poškozen přípojný kabel, musí být nahrazen pouze speciálním kabelem typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u výrobce nebo servisní služby. Přístroj není určen pro provoz s externími spínacími hodinami nebo dálkovým ovládacím systémem. Z bezpečnostních důvodů nesmí být varná deska připojena k el. síti přes prodlužovací kabely nebo rozbočovací vícenásobné zásuvky, neboť tyto nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí apod.). Pokud se na varné desce objeví praskliny nebo jiné zjevné poškození, varnou desku neuvádějte do provozu případně ji ihned vypněte. Odpojte ji od el. sítě. Jinak hrozí nebezpečí poranění el. proudem! 15

16 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud u varných desek s připojením na zásuvku bude odstraněna zástrčka z přípojného kabelu, musí být přístroj zabudován a připojen odborníkem - elektrikářem, který je způsobilý pro provádění elektroinstalací a zná i místní předpisy dodavatele energie. Miele nemůže být činěno zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybné instalace nebo připojení. 16

17 Použití Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pouze pro osoby se stimulátorem srdce: Uvědomte si, že v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje vzniká elektromagnetické pole, které může případně škodit Vašemu stimulátoru. V případě nejistoty se obraťte na výrobce Vašeho stimulátoru, nebo na Vašeho lékaře. Magnetizovatelné předměty (např. kreditní karty, kalkulačky) se nesmějí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého přístroje. Mohou se poškodit. Přístroj se za provozu zahřívá a zůstává horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Teprve když zhasne ukazatel zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru! Hrnce bez obsahu, které zůstávají na zapnuté varné desce mohou způsobit poškození sklokeramiky, za které výrobce nepřebírá žádnou záruku. Přehřáté tuky a oleje se mohou vznítit a způsobit požár. 17

18 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Pokud by se tuk nebo olej vznítil, v žádném případě jej nehaste vodou! Oheň zaduste např. pokličkou od nádobí nebo vlhkou utěrkou. Při manipulaci s horkým přístrojem chraňte své ruce izolačními rukavicemi, chňapkami apod. Dávejte pozor, aby chňapky nebyly mokré nebo vlhké, jelikož vlhkost zvyšuje schopnost vodivosti tepla a tímto může dojít k nebezpečí popálení. Nikdy neflambujte pod odsávačem par. Plameny by mohly způsobit požár odsávače. Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu. Při nechtěném zapnutí nebo při zbytkové teplotě hrozí nebezpečí, že se odložený předmět dle materiálu - začne zahřívat (nebezpečí popálení!), tavit nebo hořet. Varné zóny po použití ihned vypněte! Po použití varnou zónu vypněte! 18

19 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Při zabudování několika přístrojů vedle sebe Nestavte horké hrnce nebo pánve v oblasti spojovacích lišt, jelikož se může poškodit jejich těsnění. Nezakrývejte přístroj utěrkou nebo ochrannou fólií na sporáky. Při nechtěném zapnutí hrozí nebezpečí požáru. Nepoužívejte žádné plastové nádobí nebo nádobí z alobalu. Toto se při vysokých teplotách taví. Navíc hrozí nebezpečí požáru! Na varné desce neohřívejte žádné uzavřené nádoby např. konzervy. Vytváří se přetlak. Nádoby popř. konzervy mohou prasknout. Nebezpečí poranění a popálení! Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánví mohou poškrábat sklokeramický povrch. Používáte-li v blízkosti varné desky elektrický přístroj, např. ruční mixér, dbejte na to, aby přívodní kabel přístroje nepřišel do styku s horkými varnými zónami. Může dojít k poškození izolace kabelu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 19

20 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Nikdy neohřívejte prázdné nádoby, s výjimkou, pokud výrobce nádobí takovéto použití výslovně dovoluje! V důsledku rychlého rozehřátí indukce může během krátké doby dosáhnout mimo jiné teplota na dně nádobí hodnoty samovznícení olejů a tuků. Udržujte varnou desku čistou. Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. při čištění zeleniny, mohou způsobit poškrábání varné desky. V žádném případě nepokládejte horké hrnce, pánve do ovládacího prostoru. Může se tím poškodit elektronika ovládání. Dávejte pozor, aby na přístroj nespadly žádné předměty nebo nádobí. I malé předměty (např. solnička) mohou způsobit poškrábání nebo prasknutí sklokeramické desky. Zabraňte, aby se na horké varné zóny dostal cukr v pevné nebo tekuté formě, umělá hmota nebo alobal. Tyto materiály se taví, přilepí se a při vychladnutí mohou způsobit prasknutí sklokeramické desky. Pokud se uvedené látky přesto dostanou na horké varné zóny, přístroj v žádném případě nevypínejte, nýbrž cukr popř. umělou hmotu nebo alobal ihned odstraňte pomocí žiletkové škrabky. Pozor! Protože jsou varné zóny horké, hrozí nebezpečí popálení! Varné zóny pak dodatečně vyčistěte v chladném stavu. 20

21 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Přístroj je vybaven ventilátorem chlazení. Pokus se pod zabudovaným přístrojem nachází zásuvka, je nutné dodržet dostatečný odstup od obsahu zásuvky a spodní stranou přístroje, aby bylo zaručeno odvětrání. V zásuvce se nesmí skladovat špičaté nebo malé předměty nebo papír. Tyto se mohou nasát větracími štěrbinami a poškodit ventilátor nebo omezit chlazení. Pokud se bezprostředně pod přístrojem nachází zásuvka, nesmí se v ní skladovat žádné hořlavé předměty, např. spreje a další snadno vznětlivé tekutiny nebo jiné hořlavé materiály. Případný příborník, nacházející se v zásuvce, musí být také z žáruvzdorného materiálu. Kovové předměty, které se případně mohou nacházet v zásuvce pod varnou deskou se mohou při dlouhodobějším používaní varné desky zahřát a mohou být až horké. Jídlo ohřívejte vždy dostatečně. Choroboplodné zárodky v jídle jsou zlikvidovány pouze při dostatečně vysoké teplotě a dlouhé době působení. 21

22 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Na varné zóně příp. na varné zóně pro pekáč nepoužívejte současně dvě nádoby (hrnce, pánve atd.). Pokud je přístroj zabudován za nábytkovými dvířky, je možné jej provozovat pouze s otevřenými dvířky. Nábytková dvířka zavřete teprve tehdy, jakmile bude přístroj vypnutý a budou zhasnuty ukazatelé zbytkového tepla. Pokud je varná deska zabudována nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ji během procesu s pyrolýzou, jelikož se může aktivovat ochrana proti přehřátí varné desky. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku nerespektování bezpečnostních podmínek a varovných upozornění. 22

23 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. 23

24 Před prvním použitím Nalepte, prosím, typový štítek Vaší varné desky (v přiložených podkladech) do příslušného políčka na konci tohoto návodu k použití. První čištění a první nahřátí Odstraňte případně ochrannou fólii a nálepku. Před použitím je třeba varnou desku utřít vlhkým hadříkem a vysušit. Pro čištění sklokeramických povrchů nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Ten může způsobit na skle namodralé zabarvení. Zprovoznění U prvního připojení indukční varné desky nebo po výpadku proudu rozsvítí jako test po dobu ca 1 sekundy všechny ukazatele. Jakmile tyto ukazatele zhasnou, můžete přístroj zprovoznit. Když bude přístroj poprvé uveden do provozu, může dojít k tvorbě zápachu a výparů. Při každém dalším zprovoznění se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach případně výpary nejsou žádnou závadou a nejsou zdraví škodlivé. Myslete na to, že doba rozehřátí je u indukční varné desky o hodně kratší, než u běžných varných desek. 24

25 Indukce Princip indukce Pod každou varnou zónou se nachází indukční cívka. Když je varná zóna zapnuta, cívka vytváří magnetické pole, které působí přímo na dno hrnce a zahřívá jej. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo z předaného tepla hrnce. Varné zóny s indukcí reagují pouze na nádobí se dnem schopným magnetizace (viz kapitola "Volba nádobí"). Indukce automaticky zohledňuje velikost nádobí tzn., že pracuje pouze v oblasti, která je zakryta dne hrnce. Varná zóna nereaguje, - pokud na ni není postaveno žádné nádobí nebo je umístěno nevhodné nádobí (nádobí se dnem schopným magnetizace). - pokud je průměr dna položeného nádobí příliš malý. - pokud z varné zóny odstraníte nádobí. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, varná zóna se automaticky vypne. Na displeji bliká střídavě s. Abyste mohli varnou zónu opět zprovoznit, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". Přístroj nepoužívejte jako odkládací plochu pro nože, vidličky, lžíce atd. nebo jiné kovové předměty. Pokud je přístroj zapnutý nebo pokud jste jej zapnuli nedopatřením nebo pokud jsou k dispozici varné zóny se zbytkovým teplem, hrozí nebezpečí, že se tyto předměty zahřejí (nebezpečí popálení). Po použití varnou desku vypněte ovládacím knoflíkem. Nestačí jen odstranit nádobí z varné desky. V tomto případě bliká na displeji symbol. Pokud bude během 3 minut na varnou zónu postaveno vhodné nádobí, zhasne, a Vy můžete jako obvykle pokračovat. 25

26 Indukce Zvuky Při provozu indukční varné desky mohou v nádobách na vaření, v závislosti na materiálu a zpracování dna, vznikat následující zvuky: - Bzučení se může objevit při nastavení plného výkonu. Snižuje se nebo zmizí, pokud se výkon sníží. - Praskání se může vyskytnout u nádobí, které má dno z různých materiálů (např. tzv. sendvičová dna). - Pískání se může objevit, pokud jsou dvě sousední varné zóny (viz kapitola "Funkce Booster") zapnuty současně na plný výkon a zároveň se na nich používá varná nádoba se dnem z různých materiálů (např. sendvičové dno). - Cvakání se může objevit v důsledku elektronického spínání, obzvláště při nastaveném nízkém výkonu. Pro zvýšení životnosti elektroniky je přístroj vybaven chladicím ventilátorem. Je-li přístroj používán intenzivně, ventilátor se zapne a je slyšet hučení. Ventilátor může být funkční i po vypnutí přístroje. 26

27 Indukce Nádobí na vaření Druh nádobí Vhodné je: - nerezové nádobí s magnetizovatelným dnem - nádobí z ové oceli - litinové nádobí Nevhodné je: - nerezové nádobí se dnem neschopným magnetizace - nádobí z hliníku a mědi - skleněné / keramické nebo hliněné nádobí Prosím dbejte na to, že u pánví a hrnců se často udává maximální (větší) průměr. Důležitější je však (zpravidla) menší průměr dna. Nádobí postavte doprostřed na varnou zónu případně zónu pro pekáč. Pokud nádobí stojí jen zčásti na varné zóně, mohou se velmi zahřát jejich rukojeti. Pokud si nejste jisti, zda jsou hrnec nebo pánev vhodné pro indukci, můžete to zkontrolovat tak, že k nádobí přiložíte magnet. Pokud bude magnet držet, nádobí je vhodné. Prosím uvědomte si, že vlastnosti použití dna nádobí mohou ovlivnit kvalitu připravovaného pokrmu. Pro optimální využití varné zóny byste měli zvolit velikost hrnce tak, že průměr jeho dna by měl být minimálně tak velký, jako vnitřní průměr označení příslušné varné zóny. Pokud je průměr dna příliš malý, indukce se neaktivuje. Varná zóna reaguje tak, jako by na varnou zónu nebylo položeno žádné nádobí. 27

28 Obsluha Zapnutí a vypnutí Každá varná zóna se zapíná pootočením regulačního knoflíku doprava na požadovaný stupeň výkonu a vypíná se otočením knoflíku doleva na "0". Ukazatel zbytkového tepla Ukazatel zbytkového tepla zhasne teprve tehdy, jakmile se budete moci bezpečně dotknout varné zóny. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se indukční varné desky a nepokládejte na ně předměty citlivé na teplo. Nebezpečí popálení a požáru! Ovládacím knoflíkem se nesmí otáčet přes BI příp. BI/II na "0". Po zapnutí varné zóny svítí provozní kontrolka a po nějaké době se rozsvítí i ukazatel zbytkového tepla. Po vypnutí všech varných zón zhasne provozní kontrolka. 28

29 Tabulka nastavení varného výkonu Druh přípravy udržování teploty rozpouštění másla, rozpouštění želatiny Obsluha Nastavení* vaření mléčné kaše 2 ohřev malého množství tekutin bobtnání rýže rozmrazování potravin vcelku bobtnání obilovin ohřívání tekutých a polopevných pokrmů příprava omelet a sázených vajec dušení ovoce kynutí těsta dušení zeleniny, ryby rozmrazování a ohřev hluboce zmrazených potravin předvaření a vaření velkého množství, např. guláš šlehání krémů a omáček šetrné smažení (bez přepalování tuku), např. sázená vejce šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryby, řízků, klobásek pečení bramboráků, lívanců, placiček atd. restování 8 vaření většího množství vody předvaření 1-2 * Tyto údaje jsou přibližné hodnoty. Vztahují se na normální porce pro 4 osoby. Při použití vyšších hrnců, při vaření bez pokličky a pro větší množství je potřeba nastavit vyšší stupeň. Při přípravě menšího množství je třeba zvolit nižší stupeň

30 Obsluha Automatické předvaření Přibližná doba Nastavený předvaření stupeň* v minutách a sekundách 1 0 : : : : : : : : Při aktivaci automatického předvaření se varná zóna zahřívá na max. výkon (pohotovostní režim předvaření) a následně se přepne na Vámi nastavený stupeň. Doba předvaření závisí na zvoleném stupni (viz tabulka). U vyšších stupňů pro předvaření jsou zapotřebí pro předvaření relativně krátké časy, jelikož se při těchto nastaveních převážně krátce nahřívá prázdné nádobí pro následné restování. Pokud během doby předvaření sundáte nádobí z varné zóny, automatické předvaření se přeruší. Bude pokračovat, pokud nádobí během 3 minut opět položíte na varnou zónu. Tak nastavíte automatické předvaření: Otáčejte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku. Podržte knoflík v této pozici až do té doby, než se na displeji objeví. Pokud se knoflík přidrží příliš dlouho, na displeji se objeví a zablokování zprovoznění je aktivní (viz kapitola "Zablokování zprovoznění"). Otáčejte ovládacím knoflíkem doprava na požadovaný stupeň. Pokud během 5 sekund nebude zvolen žádný stupeň předvaření, automatické předvaření není aktivováno. Během 10 sekund po aktivaci automatického předvaření můžete změnit nastavený stupeň, poté už ne. Pokud stupeň změníte později, automatické předvaření se deaktivuje. Během doby předvaření svítí na displeji. 30

31 Obsluha Funkce Booster Všechny varné zóny jsou vybaveny jednoduchou funkcí Booster (I) nebo funkcí TwinBooster (II) tzn. krátkodobé zvýšení výkonu (viz popis přístroje). Funkce Booster se používá, pokud chcete rychle ohřát velké množství, např. uvést do varu větší množství vody pro přípravu těstovin atd. Při zapnutí Booster I a Booster II pracují varné zóny po dobu 10 minut na maximální výkon. Funkci Booster není možné použít současně pro dvě varné zóny. Na konci doby funkce Booster se automaticky přepne na stupeň výkonu 9. Pokud se během doby s aktivovanou funkcí Booster odstraní z varné zóny nádobí, funkce Booster se přeruší. Funkce bude pokračovat, pokud se během 3 minut na varnou zónu opět postaví nádobí. Výkon pro funkcí Booster je možné mít k dispozici pouze tehdy, pokud je během doby, kdy je funkce Booster aktivována, odejmuta část výkonu jiné varné zóně. Zapnutí funkce jednoduchý Booster/TwinBooster stupeň 1 ovlivňuje u propojených varných zón následující: - je-li automatické předvaření zapnuto, bude vypnuto. - je-li u propojených varných zón nastaven stupeň výkonu 9, bude stupeň výkonu snížen. Na displeji bliká snížený stupeň výkonu. Zapnutí funkce TwinBooster stupeň 2 ovlivňuje, že propojená varná zóna bude vypnuta. Na displeji bliká "0" střídavě s. 31

32 Obsluha Zapnutí funkce Booster I Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Zapnutí funkce Booster II Otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na displeji se objeví a navíc se rozsvítí na provozním ukazateli B. Znovu otočte ovládacím knoflíkem přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BII a zpět na 9. Na ukazateli varné zóny se objeví. Vypnutí funkce Booster Funkci Booster můžete předčasně vypnout. Ovládacím knoflíkem otáčejte přes stupeň výkonu 9 na BI příp. BI/II a zpět na 9 tak často, až na displeji zhasne symbol příp. ; nebo snižte stupeň výkonu. 32

33 Obsluha Udržování teploty Všechny varné zóny jsou vybaveny stupněm udržovaní teploty. Pokud je nastaven stupeň udržování teploty, varná zóna se po max. 2 hodinách provozu vypne. Stupeň udržování teploty slouží k udržování teploty pokrmů ihned po přípravě, tzn. ještě v horkém stavu. Neslouží k ohřívání studených pokrmů! Tipy Pokrmy udržujte teplé výhradně v nádobí (hrnce / pánve). Nádobí zakryjte poklicí. Není nutné, aby se pokrmy během udržování teploty míchaly. Ke ztrátě výživných látek dochází při přípravě pokrmu a pokračuje i při udržování teploty pokrmu. Čím déle se udržuje teplota pokrmu, tím více dochází ke ztrátě těchto výživných látek. Proto udržujte potraviny teplé co nejkratší dobu. 33

34 Tipy pro úsporu energie - Vařte pokud možno pouze v zakrytých hrncích nebo pánvích. Tak zabráníte zbytečnému úniku tepla. otevřený uzavřený - Pro menší množství volte menší hrnce. Menší hrnec potřebuje méně energie než větší hrnec s menším množstvím. - Vařte s menším množstvím vody. - Po předvaření nebo restování přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu. - Doba vaření se může použitím rychlovarných hrnců výrazně snížit. 34

35 Čištění a ošetřování Zablokování zprovoznění Aby varné zóny nemohly být nechtěně zapnuty nebo nastavení změněno, je Váš přístroj vybaven zablokováním zprovoznění. Zablokování zprovoznění můžete aktivovat pouze tehdy, pokud jsou všechny varné zóny vypnuty. Zablokování zprovoznění se aktivuje a deaktivuje otočením pravého ovládacího knoflíku. Aktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až se na displeji objeví. Při každém dalším dotyku ovládacího knoflíku se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí. Deaktivovat zablokování zprovoznění: Otočte ovládacím knoflíkem doleva až po zarážku a pevně jej podržte, až na displeji zhasne a krátce se objeví. Bezpečnostní vypínání Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním vypínáním. Pokud bude některá varná zóna po nezvykle dlouhou dobu (viz tabulka) vyhřívána aniž by došlo ke změně výkonu, automaticky se vypne a objeví se příslušný ukazatel zbytkového tepla. Na příslušném displeji bliká střídavě s. Pokud chcete varnou zónu opět zprovoznit, otočte ovládacím knoflíkem nejprve na "0". Provozní kontrolka a zobrazení na displeji zhasnou. Maximální Stupeň výkonu doba provozu v hodinách

36 Čištění a ošetřování Ochrana proti přehřátí Všechny indukční cívky a ochlazovací tělesa elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Předtím než se indukční cívky nebo ochlazovací tělesa přehřejí, provede se u této dotyčné varné zóny případně celé varné desky jedno z následujících opatření: - Zapnutá funkce Booster se přeruší. - Nastavený stupeň výkonu se sníží. - Pokud je postižena indukční cívka, příslušná varná zóna se automaticky vypne. Na displeji se objeví. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile je varná zóna dostatečně ochlazena, zhasne a můžete ji jako obvykle zprovoznit. Pokud ovládacím knoflíkem neotočíte na "0", bliká střídavě s. Pro opětovné zprovoznění varné zóny, musíte ovládacím knoflíkem otočit nejprve na "0". - Pokud je postiženo ochlazovací těleso, varné zóny se automaticky vypnou. Jakmile je ochlazovací těleso dostatečně ochlazeno, varné zóny opět automaticky pracují na původně nastavený stupeň. - Pokud teplota i po snížení výkonu stoupá, varná zóna se vypne. Je možné, že se krátce poté vypne další varná zóna. Na displeji bliká střídavě s. Otočte ovládacím knoflíkem příslušné varné zóny (varných zón) na "0". Jakmile jsou varné zóny dostatečně ochlazeny, můžete ji jako obvykle zprovoznit. K aktivaci ochrany proti přehřátí může dojít, pokud - se bude ohřívat nádobí bez obsahu. - se tuk a oleje budou rozehřívat na vyšším stupni výkonu. - nebude spodní strana přístroje dostatečně odvětrána. Pokud se znovu aktivuje ochrana proti přehřátí i přes odstranění příčin, zavolejte servisní službu. 36

37 Co činit při poruše K čištění nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat k částem pod napětím a způsobit tak zkrat. Přístroj čistěte pravidelně, nejlépe po každém použití. Předtím nechejte přístroj dostatečně vychladnout. Po každém vlhkém čištění vytřete přístroj dosucha. Tím zabráníte usazeninám vodního kamene. Aby se zabránilo poškození povrchu, nepoužívejte žádné: - prostředky pro ruční mytí, - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - odstraňovače skvrn a rzi, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění grilů a pečicích trub, - drsné houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce), nebo použité houbičky, které mohou obsahovat ještě zbytky tekutého písku, - ostré předměty (aby se nepoškodilo těsnění mezi rámem a pracovní deskou). 37

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavný nahřívač nádobí EGW 6210 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky CS 1112 CS 1122 CS 1134 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí KM 6395 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Elektro-Barbeque-gril CS 1312 CS 1322 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Plynové varné desky KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051

Plynové varné desky KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Návod k obsluze Plynové varné desky KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze.

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Odsávač par DA 2150 DA 2170 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí KM 6306

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí KM 6306 Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí KM 6306 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEGRA

UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEGRA UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEGRA Varování: Tyto varování byly sestaveny pro vaši bezpečnost i bezpečnost druhých. Následující řádky prosím čtěte pečlivě před instalací a používáním výrobku. Prostudujte také následující

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Sklokeramická varná deska

Sklokeramická varná deska Sklokeramická varná deska Važený spotřebiteli! Sklokeramická varná deska je určena k použvání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bey nebezpečí pro okolí znovu pŕedělat

Více

Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí

Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí Návod k obsluze a montáži Nahřívač nádobí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte

Více

Návod na instalaci a použití

Návod na instalaci a použití Návod na instalaci a použití ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ PLOTNY KONTAKTNÍ GRILY: XP010P, XP020 XP020P, XP030 OPEKACÍ DESKY: XP200, XP300 Obsah I. Pokyny pro technika 2 20.10.2004 1z9 3_6_el_sklokeram_desk_a_grily_unox.doc

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ Gratulujeme ke koupi a vítáme vás do světa nádobí Tefal/T-Fal *! Nádobí Tefal/T-Fal* je navrženo tak, aby celou řadu let poskytovalo potěšení z vaření, skvělý výkon

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Vysoušeč vlasů

Návod k obsluze. Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů CZ 8 1 7 6 2 3 4 5 2 CZ Vysoušeč vlasů Připojení k síti Vysoušeč vlasů musí být připojen pouze k zemněné zásuvce, která je nainstalovaná v souladu s předpisy. Síťové napětí

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy keramické mísy - návod na použití Obsah Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy Důležité bezpečnostní pokyny... 5 jak keramickou mísu používat Jak keramickou mísu upevnit... 6 Jak keramickou mísu

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA Návod k instalaci - údržbě používání

VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA Návod k instalaci - údržbě používání VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA Návod k instalaci - údržbě používání PVF6HT45, PVL4LT33X 0 2010_7_SK ČEŠTINA Tento spotřebič, dříve než opustil továrnu, byl schválen a odzkoušen odborným personálem

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 62 35 64 2 OBSAH Strana: Účel použití...2 Vlastnosti...2 Rozsah dodávky...2 bezpečnostní upozornění...2 Připojení a uvedení do provozu...3 IR-obsluha...4

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více