LIFELINE SH 905 ID GR BK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIFELINE SH 905 ID GR BK"

Transkript

1 LIFELINE SH 905 ID GR BK

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými zkouškami, aby splňoval všechny Vaše požadavky na dokonalé vaření. Proto Vás prosíme, abyste si přečetli a dodržovali následující jednoduché pokyny, které Vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků již při prvním použití. Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem. PROMTINVEST spol. s r.o. zastoupení FULGOR Milano pro ČR Tento výrobek je určený pro použití v domácnosti. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené špatnou instalací nebo nevhodným použitím. Spotřebič nesmí používat lidé, kteří mají smyslovou či duševní indispozici a dále lidé, kteří nejsou seznámeni se spotřebičem (pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby) včetně dětí. Upozornění: Instalace musí být provedena kvalifikovaným personálem, s náležitou odbornou péčí jak z hlediska připojení ke zdrojům napájení, tak z hlediska instalace přístroje v kuchyni. OBSAH Úvodní informace... 3 Uživatelský návod... 5 Indukční varná deska Zapnutí/vypnutí... 6 Automatický ohřev... 6 Funkce zámku... 8 Funkce pauza... 8 Funkce časovač... 8 Bezpečnostní pokyny... 9 Vhodné nádobí Údržba Sklokeramický gril Zapnutí/vypnutí Automatický ohřev Funkce zámku Funkce časovač Bezpečnostní pokyny Údržba Pokyny k instalaci odborným technikem Aktivace a deaktivace systému LPC Chybová hlášení

3 Úvodní informace Indukční ohřev Indukční ohřev je nejúčinnější ze všech známých způsobů používaných při vaření. Teplo se vytváří působením elektromagnetického pole přímo na dně používané pánve nebo hrnce. Povrch varné desky, který není vystaven působení elektromagnetických vln, zůstává téměř chladný; zahřívá se pouze ode dna nádoby. CZ Tento způsob vaření je velmi účinný, neboť při něm nedochází k rozptylu tepelné energie jako u plynových hořáků, je o 30 50% rychlejší v porovnání s běžnými deskami s technologií HGL a umožňuje úsporu energie až o 25%. Při přetečení tekutiny z nádoby tekutina neulpívá na povrchu desky, neboť deska není horká. LPC (Systém omezování výkonu) LPC je inteligentní systém umožňující rovnoměrnou distribuci výkonu do jednotlivých zón a vícenásobné či střídavé používání při zachování maximálního požadovaného výkonu, přičemž celková spotřeba nepřekračuje hodnotu 3 kw. Upozornění: Změny a úpravy systému omezování výkonu může provádět pouze osoba oprávněná k instalaci zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Princip funkce Indukční ohřev je založen na elektromagnetických vlastnostech většiny varných nádob. Elektronický obvod řídí funkci indukční cívky, která vytváří magnetické pole. Působením magnetického pole na dno varné nádoby vzniká teplo, které se přenáší ze samotné nádoby na připravovaný pokrm. 1 - Nádoba 2 - Indukovaný proud 3 - Magnetické pole 4 - Induktor - indukční cívka 5 - Elektronický obvod 6 - Elektrické napájení obr. 2 3

4 CZ Výhody indukčního ohřevu - minimální rozptyl energie (vysoký výkon); - po odstavení hrnce (stačí jeho nadzvednutí) se systém automaticky vypne; - elektronický systém umožňuje maximální flexibilitu a jemnost regulace. Bezpečnost Indukční varná deska je vybavena několika bezpečnostními pojistkami: Pojistka proti přehřátí Pokud není zajištěno dostatečné odvětrání varné desky, dojde v případě přehřátí k vypnutí všech varných zón a na displejích se zobrazí chybové hlášení ER02. Pojistka STOP 250 Pokud dojde k zahřátí dna varné nádoby na teplotu vyšši než 250 C (např. při vyvaření tekutiny), dojde k vypnutí všech varných zón, aby se předešlo případnému poškození indukční desky. Dětská bezpečnostní pojistka více na straně 8 a 12. 4

5 Uživatelský návod Indukční varná deska Instalace Všechny operace spojené s instalací včetně zapojení do elektrické sítě musí být provedeny vyškoleným odborníkem v souladu s platnými normami a předpisy. CZ Používání Nejprve umístěte hrnec na požadovanou varnou zónu. Nepřítomnost nádoby na varné desce je signalizována na displeji symbolem, a za této situace není umožněna aktivace systému Zapnutí / vypnutí (ON / OFF) 2. Výběr varné zóny / zvyšování výkonu 3. Snižování výkonu 4. Pauza 5. Časovač 6. Displej se zobrazením nastavených hodnot 7. Displej časovače 8. Zámek (dětská pojistka) 9. Signalizace časovače 10. Signalizace zvolené varné zóny 11. Signalizace zámku (dětské pojistky) obr. 3 5

6 CZ Zapnutí/vypnutí varné desky Zapnutí varné desky Po připojení varné desky k elektrické síti krátce probliknou všechny symboly ovládacího panelu. Poté je třeba vyčkat přibližně jednu sekundu, než bude ovládací panel připraven k používání. Po uplynutí této doby se všechny displeje a LED diody vypnou a deska se bude nacházet v režimu OFF. Ovládací panel lze aktivovat stisknutím a krátkým podržením tlačítka. Na displejích příslušejících k jednotlivým varným zónám se zobrazí symbol 0. Bod vpravo dole u všech displejů jednotlivých varných zón bliká v jednosekundových intervalech a signalizuje tak, že dosud nebyla zvolena žádná varná zóna. Po zapnutí je ovládací panel aktivní po dobu dvaceti sekund. Není-li v této době zvolena žádná varná zóna ani nastaven časovač, varná deska se automaticky vrátí do režimu OFF. Ovládací panel lze aktivovat pouze stisknutím samotného tlačítka. Při současném stisknutí tlačítka a dalších tlačítek nebude provedena žádná akce a varná deska zůstane v režimu OFF. Varnou desku lze kdykoli vypnout pomocí tlačítka. To platí i v případě, je-li ovládací panel zablokován dětskou bezpečnostní pojistkou. Tlačítko má při vypínání vždy přednost. Automatické vypnutí Varná deska se automaticky vypne po dvaceti sekundách nečinnosti. Po zvolení požadované varné zóny je doba pro automatické vypnutí rozdělena na dva desetisekundové úseky, přičemž po uplynutí prvních deseti sekund je zrušena volba varné zóny, a po dalších deseti sekundách se varná deska vypne. Volba varné zóny Stisknutím tlačítka zapněte varnou desku. Varnou zónu aktivujte stisknutím tlačítka + u zvolené varné zóny. Vaši volbu indikuje rozsvícený bod v pravém dolním rohu příslušného displeje. Blikající body na všech ostatních displejích zhasnou. Volba intenzity ohřevu Výkon (intenzitu ohřevu) varné zóny lze nastavit od stupně 1 do stupně 9. Zvolený stupeň je označen číslicemi 1-9 na příslušných LED displejích. Písmeno A označuje automatický ohřev. Po zvolení varné zóny lze nastavit intenzitu ohřevu stisknutím a podržením tlačítka +. Od počátečního stupně 1 se hodnota zvýší vždy o jeden stupeň. Po dosažení stupně 9 již nelze dále intenzitu ohřevu zvyšovat. Je-li intenzita ohřevu zvolena pomocí tlačítka -, je počáteční hodnota stupeň 9 (maximální úroveň). Stisknutím a podržením tlačítka - se hodnota sníží vždy o jeden stupeň. Po dosažení stupně 0 již nelze intenzitu ohřevu dále snižovat. Nastavení lze změnit pouze novým stisknutím tlačítek + nebo -. Vypnutí varné zóny Pomocí tlačítka + zvolte varnou zónu, jež má být vypnuta. Volba je signalizována rozsvíceným bodem v pravé dolní části displeje náležejícího k této varné zóně. Současným stisknutím tlačítek + a - se hodnota intenzity ohřevu nastaví na stupeň 0. Varná zóna se vypne rovněž po odstavení varné nádoby. V tomto případě se varná zóna přepne na 10 minut do režimu čekání. Na displeji se střídavě zobrazují symboly H a. Poté se varná zóna vypne a na displeji se objeví písmeno H. Vypnutí všech varných zón Okamžité vypnutí všech varných zón lze provést kdykoli pomocí tlačítka. V režimu OFF se pro všechny varné zóny, které jsou horké, objeví na displeji písmeno H. Ostatní displeje zůstanou vypnuty. Automatický ohřev Po nastavení automatického ohřevu se zvolená varná zóna automaticky ohřeje na plný výkon a poté se po určité době vrátí na předem nastavenou hodnotu výkonu (viz tabulka 1). Tuto funkci lze použít pouze na jedné varné zóně, pokud se jedná o varnou zónu s průměrem 210 mm, nebo na dvou varných zónách, pokud se jedná o varné zóny s průměrem do 180 mm. Aktivace automatického ohřevu Stiskněte tlačítko + pro zvolení požadované varné zóny. Pomocí tlačítka - zvolte stupeň výkonu 9 a poté stiskněte tlačítko + pro volbu stupně A. Nyní nastavte požadovaný stupeň výkonu pomocí tlačítka -, např. stupeň 6, a pokračujte ve vaření. V režimu automatického ohřevu se budou na displeji střídavě zobrazovat symboly A a 6. Během automatického ohřívání je možné zvýšit výkon stisknutím tlačítka +. 6

7 Příklad: Zvolte stupeň výkonu 9 a pomocí tlačítka + aktivujte funkci automatického ohřevu (na displeji se zobrazí A). Poté pomocí tlačítka - nastavte stupeň 6. Po tomto nastavení se varná deska bude zahřívat po dobu 2,5 minuty na stupeň 9, na displeji se budou střídavě zobrazovat symboly A a 6 a poté se varná deska vrátí zpět do režimu vaření se stupněm výkonu 6. Deaktivace automatického ohřevu Pokud chcete funkci automatického ohřevu zrušit, stiskněte znovu tlačítko + pro výběr varné zóny a poté pomocí tlačítka - snižte výkonnostní stupeň. Automatický ohřev bude deaktivován a na displeji přestane problikávat písmeno A. Funkce detekce nádobí Aktivuje se automaticky, pokud do dvou sekund není na aktivní varnou zónu umístěna nádoba. Na displeji se objeví symbol. Tabulka 1 Délka automatického Stupeň výkonu ohřevu 1 1 min 2 3,5 min 3 4 min 4 5 min 5 7 min 6 2,5 min 7 3 min 8 3,5 min CZ Nastavitelné stupně výkonu při omezení na 2,8 kw (LPC) se znázorněnými varnými zónami. Více informací na straně Maximální výkon zóny 160 = 1 400W 180 = 1 400W 210 = 2 300W Používat všechny varné zóny současně je možné pouze pokud bude deaktivován omezovač výkonu a maximální výkon varné desky tedy bude 6,5 kw. V takovém případě se ujistěte, že elektrický rozvod, na nějž je varná deska připojena, odpovídá požadovanému příkonu. Nelze s aktivovaným omezovačem výkonu na 2,8 kw. Minimální práh spouštění 160 = 700W 180 = 700W 210 = 1 200W obr. 4 7

8 CZ Indikátor zbytkového tepla Upozorňuje uživatele na to, že teplota povrchu indukční desky (varné zóny) dosáhla hodnoty, která je nebezpečná při kontaktu. Teplota je stanovena pomocí matematického modelu, a případná přítomnost zbytkového tepla je signalizována písmenem H na příslušném displeji. Ohřívání a ochlazování se vypočítávají v závislosti na: - zvoleném stupni výkonu (od 0 do 9); - době sepnutí relé. Po vypnutí varné zóny je na příslušném displeji zobrazen znak H, dokud teplota v dané zóně neklesne pod kritickou hodnotu ( 60 C). Ochrana proti nechtěnému zapnutí Zaznamená-li elektronický kontrolní systém nepřetržité stisknutí tlačítka po dobu zhruba deseti sekund, dojde k automatickému vypnutí spotřebiče. Kontrolní systém hlásí chybový stav akustickým signálem, trvajícím deset sekund, a upozorňuje uživatele na přítomnost předmětu na senzorech. Displeje zobrazují chybový kód ER03, a tento kód je zobrazován, dokud elektronický kontrolní systém registruje chybu. Je-li varná zóna horká, na displeji jsou střídavě zobrazovány písmeno H a chybový signál. Není-li do dvaceti sekund po stisknutí tlačítka aktivována žádná varná zóna, kontrolní systém přepne zařízení do režimu OFF. Je-li ovládací panel aktivovaný, tlačítko má přednost před všemi ostatními tlačítky a lze jím kdykoli veškeré funkce vypnout. Funkce zámku (dětská pojistka) Zablokování ovládacího panelu Stisknutím a krátkým podržením tlačítka v aktivním režimu nebo v režimu čekání dojde k zablokování ovládacího panelu; kontrolka u symbolu klíče se rozsvítí a zůstane souvisle svítit. Ovládací panel nereaguje na stisknutí žádného tlačítka s výjimkou tlačítka a tlačítka. Vypnutí varné desky tlačítkem je možné i v zablokovaném stavu, ale při opětovném zapnutí je funkce zámku včetně kontrolky znovu aktivní, a je třeba ji deaktivovat opětovným stisknutím tlačítka. Aktivace/deaktivace funkce zámku v režimu OFF není možná. Pokud je naprogramovaný časovač, lze po uplynutí nastaveného času přerušit akustický signál stisknutím jakéhokoli tlačítka, aniž by bylo předtím nutné deaktivovat funkci zámku. Odblokování ovládacího panelu Po dalším stisknutí tlačítka v aktivním režimu nebo v režimu čekání se odblokuje ovládací panel a zhasne kontrolka u symbolu klíče. Funkce pauza Aktivace funkce Vaření lze na krátkou dobu přerušit pomocí tlačítka, a poté lze pokračovat ve vaření při stejném výkonu. Pokud je nastavený časovač, spustí se v bodě, ve kterém se předtím zastavil. Během pauzy je namísto stupně výkonu zobrazen na všech displejích znak pauzy II. Upozornění: Po deseti minutách, kdy je tato funkce aktivní, se varná deska automaticky vypne. Deaktivace funkce Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko a poté tlačítko + u libovolné varné zóny. Pokud po stisknutí tlačítka nestisknete do deseti sekund žádné další tlačítko, deska automaticky přejde do režimu OFF. Akustický signál Při používání varné desky upozorní akustický signál na tyto činnosti: - běžná aktivace tlačítek je doprovázena krátkým akustickým signálem; - stisknutí jakéhokoli tlačítka na dobu delší než 10 sekund je doprovázeno dlouhým přerušovaným akustickým signálem. Funkce časovač Funkci časovač lze využít dvěma způsoby: - Kuchyňská minutka 1-99 min: uplynutí nastavené doby je oznámeno akustickým signálem. Upozornění: funkce kuchyňská minutka je dostupná pouze tehdy, není-li zapnutá žádná varná zóna (v režimu čekání). - Časované vypnutí varné zóny 1-99 min: uplynutí nastavené doby je oznámeno akustickým signálem a varná zóna, pro kterou byl časovač nastaven se automaticky vypne. Všechny čtyři varné zóny mohou být naprogramovány nezávisle na sobě. 8

9 Upozornění: časované vypnutí varné zóny lze naprogramovat až poté, co byla zvolena varná zóna a nastaven požadovaný výkon. Kuchyňská minutka Kuchyňskou minutku lze aktivovat stisknutím tlačítka a může být nastavená po minutách v rozmezí 0-99 minut. Pomocí tlačítka lze čas zvyšovat, pomocí tlačítka - lze čas snižovat. Pokud po aktivaci časovače stisknete tlačítko -, zobrazí se přednastavený čas 60 minut, který lze pomocí tlačítek nebo - zvýšit či snížit. Podržením stisknutého tlačítka nebo - dojde k rychlému nastavení požadované hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty začne odpočítávání času. Na uplynutí nastavené doby upozorní akustický signál a blikání displeje časovače, na kterém se zobrazí symbol 00. Zvuková signalizace se vypne: - automaticky po dvou minutách; - stisknutím libovolného tlačítka. Změna nastavení kuchyňské minutky: - pro změnu nastavení aktivujte znovu časovač stisknutím tlačítka a poté pomocí tlačítek a - změňte nastavení. Deaktivace kuchyňské minutky: - stiskněte tlačítko a pomocí tlačítka - nastavte časovač na hodnotu 0; - stiskněte tlačítko a deaktivujte kuchyňskou minutku současným stisknutím tlačítek a -. Časované vypnutí varné zóny Časovač lze naprogramovat nezávisle pro každou varnou zónu v rozmezí 0-99 minut. LED diody na displeji časovače signalizují, pro kterou zónu byl časovač aktivován. Pomocí tlačítka + zvolte varnou zónu, pro kterou chcete časovač nastavit a poté jej aktivujte stisknutím tlačítka. Pomocí tlačítka lze čas zvyšovat, pomocí tlačítka - lze čas snižovat. Pokud po aktivaci časovače stisknete tlačítko -, zobrazí se přednastavený čas 60 minut, který lze pomocí tlačítek nebo - zvýšit či snížit. Podržením stisknutého tlačítka nebo - dojde k rychlému nastavení požadované hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty začne odpočítávání času. Uplynutí nastavené doby je signalizováno zvukovým signálem a blikáním displeje časovače, na kterém se zobrazí symbol 00. Varná zóna, pro kterou byl časovač nastaven, se automaticky vypne. Zvuková signalizace se vypne: - automaticky po dvou minutách; - stisknutím libovolného tlačítka. Změna nastavení časovače: - pro změnu nastavení vyberte pomocí tlačítka + varnou zónu, u které chcete načasování změnit a aktivujte znovu časovač stisknutím tlačítka. - poté pomocí tlačítek nebo - upravte nastavenou hodnotu. Po změně varné zóny ukazuje displej časovače hodnotu, vztahující se k aktuálně zvolené varné zóně. Časovače, které byly naprogramovány pro všechny ostatní varné zóny, zůstávají nadále aktivní. Deaktivace časovače: - zvolte varnou zónu, pomocí tlačítka aktivujte časovač a poté pomocí tlačítka - nastavte časovač na hodnotu 0; - zvolte varnou zónu, pomocí tlačítka aktivujte časovač a poté stiskněte současně tlačítka a -. Bezpečnostní pokyny - Objeví-li se sebemenší prasklina na povrchu sklokeramické desky, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě; - při používání odstraňte z blízkosti spotřebiče magnetizovatelné předměty, jako jsou např. kreditní karty, diskety, kalkulačky atd.; - nikdy nepoužívejte hliníkové fólie a nepokládejte přímo na desku předměty zabalené v hliníkové fólii; - kovové předměty, jako např. nože, vidličky, lžíce a poklice, nesmějí být pokládány na povrch desky, aby se tak předešlo jejich rychlému zahřátí; - při používání nádob s protipřilnavým dnem omezte dobu předehřívání na jednu až dvě minuty; - při přípravě pokrmů, které mají tendenci připalovat se/přichytávat se ke dnu hrnce, začínejte vařit na minimální výkon, a za stálého míchání jej postupně zvyšujte; - po použití vypněte příslušné zařízení (snížením výkonu na hodnotu 0), nespoléhejte na funkci detekce nádobí. CZ 9

10 CZ Vhodné nádobí - Přichytí-li se magnet ke dnu nádoby, je tato nádoba vhodná pro indukční vaření. - Používejte pouze nádoby, u nichž výrobce deklaruje jejich vhodnost k indukčnímu vaření: nerezové nádoby s vrstveným dnem nebo s dnem z feritických nerezových ocelí, jsou-li ve spodní části opatřeny nápisem: per induction nebo symbolem spirály; litinové nádoby, pokud možno se smaltovaným dnem, aby se předešlo poškrábání sklokeramické desky. - Nedoporučují se a nejsou vhodné: skleněné, keramické, terakotové nádoby; nádoby z hliníku, mědi či nerezových nemagnetických (austenitických) ocelí. - Dno nádoby musí být rovné a dostatečně silné. - Nádoba s průměrem dna 20 cm umožňuje maximální využití výkonu. - Nádoba s menším průměrem snižuje výkon, avšak nebude docházet k rozptylu tepelné energie. - Používání nádob s průměrem menším než 10 cm se nedoporučuje. Údržba Zbytky jídla, zbytky tuků, cukru nebo silně cukernatých pokrmů musejí být okamžitě odstraněny z varné desky pomocí škrabky, aby se zamezilo možnému poškození jejího povrchu. Poté varnou desku vyčistěte s použitím přípravků vhodných pro údržbu sklokeramických povrchů nebo kuchyňským ubrouskem, opláchněte vodou a osušte čistým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní materiály; vyhněte se rovněž používání agresivních chemických čistících prostředků, jako jsou např. odstraňovače skvrn. Důležité upozornění: Z bezpečnostních důvodů vždy před čištěním desky odpojte spotřebič od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte kyselé nebo zásadité látky (citrónovou šťávu, ocet, sůl atd.), výrobky na bázi chlóru, kyseliny nebo abrazivní výrobky. Nepoužívejte parní čističe. obr. 6 Ne Ne Ano obr. 5 Sklokeramický gril Zapnutí / vypnutí (ON / OFF) 2. Varná zóna 3. Displej se zobrazením nastavených hodnot 4. Zvyšování / snižování výkonu 5. Časovač 2 6. Displej časovače 7. Zámek (dětská pojistka) 8. Signalizace časovače 9. Signalizace zámku (dětské pojistky) 10. Desetinná čárka obr. 7 10

11 Zapnutí/vypnutí sklokeramického grilu Zapnutí sklokeramického grilu Ovládací panel sklokeramického grilu lze aktivovat stisknutím tlačítka. Na obou displejích se zobrazí symbol 0 a bod vpravo dole na obou displejích bliká v jednosekundových intervalech. Po zapnutí je ovládací panel aktivní po dobu deseti sekund. Není-li v této době aktivovaná varná zóna ani nastaven časovač, varná deska se automaticky vrátí do režimu OFF. Aktivace varné zóny Stiskněte tlačítko a do deseti sekund aktivujete varnou zónu stisknutím tlačítka. Na displeji náležejícímu k varné zóně ze zobrazí 0 a desetinná tečka v pravém dolním rohu displeje souvisle svítí a indikuje tím, že varná zóna byla aktivovaná. Nyní pomocí tlačítek + a - nastavte požadovaný výkonnostní stupeň (1-9). Pokud podržíte tlačítko + nebo - stisknuté, nastavování výkonnostního stupně se zrychlí. Vypnutí varné zóny Varnou zónu lze vypnout následujícím způsobem: - opakovaným stisknutím tlačítka - nastavte hodnotu intenzity ohřevu na stupeň 0. - pro rychlé nastavení hodnoty intenzity ohřevu na stupeň 0 stiskněte současně tlačítka + a -. Po třech sekundách deska automaticky přejde do režimu čekání. Vypnutí sklokeramického grilu Sklokeramický gril můžete vypnout pomocí tlačítka kdykoli budete potřebovat, bez ohledu na právě zvolené funkce. Indikátor zbytkového tepla Upozorňuje uživatele na to, že teplota povrchu varné zóny dosáhla hodnoty, která je nebezpečná při kontaktu. Po vypnutí varné zóny je na příslušném displeji zobrazen znak H, dokud teplota v dané zóně neklesne pod kritickou hodnotu ( 60 C). Nastavení výkonu a časovače pomocí tlačítek + a - Pomocí tlačítek + a - lze upravit nastavení výkonu varné zóny a časovače. Tlačítka + a - jsou společná pro obě funkce. Pro nastavení výkonu nejprve stiskněte tlačítko a poté pomocí tlačítek + a - nastavte požadovaný výkon. Pro nastavení časovače nejprve stiskněte tlačítko a poté nastavte pomocí tlačítek + a - požadovaný čas. Automatický ohřev Po nastavení automatického ohřevu se zvolená varná zóna automaticky ohřeje na plný výkon a poté se po určité době vrátí na předem nastavenou hodnotu výkonu (viz tabulka 2). Aktivace automatického ohřevu Stiskněte tlačítko pro výběr varné zóny. Pomocí tlačítka + nebo - zvolte stupeň výkonu 9 a poté znovu stiskněte tlačítko + pro volbu automatického ohřevu. Na displeji se zobrazí písmeno A. Nyní nastavte požadovaný stupeň výkonu pomocí tlačítka -, např. stupeň 6, a pokračujte ve vaření. V režimu automatického ohřevu se budou na displeji střídavě zobrazovat symboly A a 6. Během automatického ohřívání je možné kdykoli zvýšit výkon stisknutím tlačítka +. Pomocí tlačítka - lze snížit výkon pouze během prvních 10-ti sekund, poté slouží k deaktivaci funkce automatického ohřevu. Příklad: Zvolte stupeň výkonu 9 a pomocí tlačítka + aktivujte funkci automatického ohřevu. Poté pomocí tlačítka - nastavte stupeň 6. Po tomto nastavení se varná bude zahřívat po dobu 2,5 minuty na stupeň 9, na displeji se budou střídavě zobrazovat symboly A a 6 a poté se varná deska vrátí zpět do režimu vaření se stupněm výkonu 6. Deaktivace automatického ohřevu Pokud chcete funkci automatického ohřevu zrušit, stiskněte po uplynutí 10-ti sekund od zahájení automatického ohřevu tlačítko -. Délka automatického Stupeň výkonu ohřevu 1 1 min 2 3 min 3 5 min 4 6,5 min 5 8,5 min 6 2,5 min 7 3,5 min 8 4,5 min CZ 11

12 CZ Funkce zámku (dětská pojistka) Zablokování ovládacího panelu Stisknutím tlačítka dojde k zablokování ovládacího panelu; kontrolka u symbolu klíče se rozsvítí a zůstane souvisle svítit. Ovládací panel nereaguje na stisknutí žádného tlačítka s výjimkou tlačítka a tlačítka. Vypnutí varné zóny tlačítkem je možné i v zablokovaném stavu, ale pro opětovné zapnutí je třeba ovládací panel odblokovat opětovným stisknutím tlačítka ; aktivace i deaktivace funkce zámku je možná i v režimu OFF. Pokud je naprogramovaný časovač, lze po uplynutí nastaveného času přerušit akustický signál stisknutím jakéhokoli tlačítka, aniž by bylo předtím nutné deaktivovat funkci zámku. Odblokování ovládacího panelu Po dalším stisknutí tlačítka v aktivním režimu nebo v režimu čekání se odblokuje ovládací panel a zhasne kontrolka u symbolu klíče. Po odblokování v režimu OFF zhasne kontrolka u symbolu klíče a ovládací panel zůstane nadále v režimu OFF. Funkce časovač Funkce časovač je dostupná ve dvou verzích: - Kuchyňská minutka 1-99 min: uplynutí nastavené doby je oznámeno akustickým signálem. Upozornění: funkce kuchyňská minutka je dostupná pouze tehdy, není-li zapnutá varná zóna. - Časované vypnutí varné zóny 1-99 min: uplynutí nastavené doby je oznámeno akustickým signálem a varná zóna se automaticky vypne. Zvuková signalizace se vypne: - automaticky po 30 sekundách; - stisknutím libovolného tlačítka. Změna nastavení časovače: - pro změnu nastavení stiskněte znovu tlačítko a poté tlačítko + nebo -. Deaktivace časovače: - stiskněte tlačítko a pomocí tlačítka - nastavte časovač na hodnotu 0; - stiskněte tlačítko a deaktivujte časovač současným stisknutím tlačítek + a -. Kuchyňská minutka Pokud není varná zóna aktivovaná, lze časovač použít jako kuchyňskou minutku. Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítka + nastavte požadovaný čas v rozmezí 0-99 minut nebo pomocí tlačítka - v rozmezí 99-0 minut. Nastavení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka. Na uplynutí nastavené doby upozorní zvukový signál a na displeji časovače se zobrazí symbol 00. Časované vypnutí varné zóny Stisknutím tlačítka aktivujte varnou zónu. Zvolte hodnotu intenzity ohřevu v rozmezí stupňů 1-9. Nyní stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí hodnota 00. Volba časovaného vypnutí varné zóny je signalizována rozsvícením bodu v pravém horním rohu displeje časovače. Nastavte pomocí tlačítek + a - požadovanou dobu vaření v rozmezí 0-99 min. Nastavení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka. Jakmile Vámi nastavený čas vyprší, varná zóna se automaticky vypne a varná deska tuto skutečnost oznámí akustickým signálem. Aktivací varné zóny a současným stisknutím tlačítek + a - můžete vypnout varnou zónu a zároveň dojde k deaktivaci časovače. Upozornění: Pro aktivaci funkce časovaného vypnutí varné zóny je třeba vždy nejprve pomocí tlačítka aktivovat varnou zónu. V opačném případě bude časovač fungovat pouze jako kuchyňská minutka, tj. bez automatického vypnutí varné zóny. Bezpečnostní pokyny - Objeví-li se sebemenší prasklina na povrchu sklokeramické desky, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě. - Pro účinné vaření je nutné používat nádoby s plochým dnem. - Vyhýbejte se přetečení tekutin. Pokud dojde k přetečení, snižte výkon varné zóny. - Nenechávejte prázdné hrnce nebo pánve na varné zóně. Údržba Zbytky jídla, zbytky tuků, cukru nebo silně cukernatých pokrmů musejí být okamžitě odstraněny z varné desky pomocí škrabky, aby se zamezilo možnému poškození jejího povrchu. Poté varnou desku vyčistěte s použitím přípravků vhodných pro údržbu sklokeramických povrchů nebo kuchyňským ubrouskem, opláchněte vodou a osušte čistým hadříkem. 12

13 V žádném případě nepoužívejte abrazivní materiály; vyhněte se rovněž používání agresivních chemických čistících prostředků, jako jsou např. odstraňovače skvrn. CZ Důležité upozornění: Z bezpečnostních důvodů vždy před čištěním desky odpojte spotřebič od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte kyselé nebo zásadité látky (citrónovou šťávu, ocet, sůl atd.), výrobky na bázi chlóru, kyseliny nebo abrazivní výrobky. Nepoužívejte parní čističe. Tabulka 3 Topná tělesa Sklokeramický gril 305 x W Stupeň Intenzita výkonu 1 slabý 2-3 jemný 4 pomalý 5-6 střední 7-8 silný 9 rychlý POKYNY K INSTALACI ODBORNÝM TECHNIKEM Instalace spotřebiče Tento návod je určen kvalifikovaným odborníkům a má sloužit jako příručka pro instalaci, seřizování a údržbu v souladu s platnými zákony a předpisy. Veškeré úkony související s instalací musejí být prováděny s odpojeným elektrickým napájením. Ustavení a polohování Zařízení je určeno k zabudování do výřezu v pracovní desce, jak je znázorněno na obrázku. Po celém obvodu desky/plochy je třeba nanést těsnící pásku, která je součástí dodávky. Nedoporučuje se instalovat zařízení nad troubu, v případě takovéto instalace je třeba se ujistit, zda: - má trouba účinný systém chlazení; - horký vzduch z trouby neproniká do prostoru desky; - zajistit průchod vzduchu, jak je znázorněno na obrázku. 13

14 CZ obr. 8 obr. 9 14

15 INDUCTION INDUCTION INDUCTION INDUCTION 56 Při částečném zapuštění není nutné snížení o 4,8mm. CZ R Umístěn těsnění při úplném zapuštění. Umístění těsnění při částečném zapuštění Umístění těsnění při zapuštění desky s rámem Plano obr. 10 Elektrické zapojení Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že: - napětí v síti odpovídá kritériím uvedeným na technickém štítku umístěném ve spodní části desky; - je zařízení správně uzemněno v souladu s platnými normami a právními předpisy. Uzemnění je ze zákona povinné. Není-li přístroj vybaven zástrčkou, je nezbytné, aby přímé zapojení do elektrické sítě provedl kvalifikovaný elektrikář (odborník). Pro přímé zapojení do elektrické sítě je nutné nainstalovat dvoupólový vypínač, dimenzovaný na štítkové hodnoty zatížení, který má zajistit odpojení od sítě při takové vzdálenosti otevření kontaktů, jež by umožnila úplné odpojení v podmínkách přepěťové třídy III, v souladu s pravidly pro instalaci (žlutozelený kabel nesmí být přerušen). Teplota kabelu nesmí být v žádném bodě vyšší o více než 50 C oproti okolní teplotě. Po instalaci zařízení musejí být zásuvka nebo dvoupólový vypínač snadno přístupné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škodu nebo zranění pokud nejsou dodrženy výše uvedené požadavky návodu. 15

16 CZ horní strana indukce indukce vzduch 100 cm 2 min. prostor pro troubu nebo skříňku boční pohled vzduch 100 cm 2 min. obr. 11 S přihlédnutím k místním předpisům. obr

17 Aktivace/deaktivace systému LPC (omezovače výkonu) CZ Deska je sériově vyráběna s omezovačem výkonu nastaveným na 2,8 kw. Do deseti minut po připojení k elektrické síti lze vstoupit do konfiguračního menu. Deaktivace omezovače výkonu LPC Stiskněte a držte po dobu pěti sekund vyznačená tlačítka. Na levém horním displeji budou přerušovaně blikat symboly C-1. Pro potvrzení výběru displeje stiskněte vyznačené tlačítko +. Na zvoleném displeji se za číslicí 1 objeví tečka. Pro deaktivaci omezovače výkonu stiskněte vyznačené tlačítko. Na displeji se objeví 0. Pro uložení konfigurace stiskněte vyznačené tlačítko. Pozn.: Osoba provádějící deaktivaci se musí ujistit, že elektrická instalace, k níž bude varná deska připojena, je odpovídajícím způsobem dimenzována na provoz při výkonu 6,5 kw. 17

18 CZ Aktivace omezovače výkonu LPC Stiskněte a držte po dobu pěti sekund vyznačená tlačítka. Na levém horním displeji budou přerušovaně blikat symboly C-1. Pro aktivaci omezovače výkonu stiskněte vyznačené tlačítko. Na displeji se objeví 1. Pro uložení konfigurace stiskněte vyznačené tlačítko. 18

19 Možné problémy a způsob jejich řešení E/2 E/3 Zobrazené chybové hlášení Žádný displej není zapnutý, nelze aktivovat žádnou funkci. E/4 C C/- E E/5 E/6 E/9 Typ závady/poruchy Možná příčina Možné řešení Přehřátí indukční varné desky Ztráta elektromagnetických vlastností nádoby. Chyba v přívodu elektrického proudu Příliš vysoká teplota nádoby/sklokeramické desky; Nevhodná varná nádoba z hlediska elektromagnetických vlastností Špatně provedené připojení, chyba v dodávce elektrické energie. Nechte vychladnout varnou desku a zkontrolujte, zda chybové hlášení zmizelo. V opačném případě volejte servis. Tato chyba se automaticky vynuluje a po osmi sekundách a varná deska může být opět používána. Při opakování této chyby varnou nádobu dále nepoužívejte. Zkrontrolujte napětí, případně varnou desku znovu správně zapojte. V případě výskytu těchto chybových hlášení volejte servis. CZ 19

20 Kód: PROMTINVEST spol. s r.o. tel.: fax: Press 01/2012

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4 IN - 2IN2VC CZ Instalace Použití Údržba

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4 IN - 2IN2VC CZ Instalace Použití Údržba INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4 IN - 2IN2VC CZ Instalace Použití Údržba CZ Vážený zákazníku, děkujeme a blahopřejeme Vám k Vaší volbě. Tento nový, pečlivě zkonstruovaný produkt vyrobený z nejkvalitnějších materiálů

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4 Návod X-BAR 1. Kontrola před montáží Než přikročíte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujistěte se, že všechny materiály které mají být použity, jsou v bezvadném

Více

TroubA Návod k obsluze

TroubA Návod k obsluze TroubA Návod k obsluze HOA 54 1 Obsah 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 3 1.3 DOPORUČENÍ... 3 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI... 4 2.

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SENZOR. do elektrických infračervených ohřívačů NÁVOD K POUŽITÍ

INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SENZOR. do elektrických infračervených ohřívačů NÁVOD K POUŽITÍ INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SENZOR do elektrických infračervených ohřívačů NÁVOD K POUŽITÍ JAK POUŽÍVAT STAR SENZOR STAR SENSOR je nový typ senzorového energeticky úsporného zařízení, vybaveného dvěma vysoce

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

Integrovaná sklokeramická varná deska

Integrovaná sklokeramická varná deska Integrovaná sklokeramická varná deska CZ Vážený zákazníku! Návod k použití Návod k připojení Výkonnostní štítek s jmenovitými údaji Požární ochrana Vaše integrovaná sklokeramická varná deska je vyrobena

Více

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

Návod k použití. Model Heaven 2.0

Návod k použití. Model Heaven 2.0 Návod k použití Model Heaven 2.0 2 Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Obsah balení: 1x bateriový generátor Discovery 1200 ws 1x záblesková hlava pro Discovery 1200 ws 1x transportní brašna 1x nabíječka 1x popruh

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 29 Ovládací panel KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z Spuštění a používání, 30-33 Zapnutí

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více