BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto směrnici pro OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ část první Úvodní ustanovení 1. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen BC) jako samostatná účetní a zpravodajská jednotka aplikuje mechanismy, které zajišťují průkaznost finančních operací a jejich stálou vnitřní kontrolu. 2. Tato směrnice definuje jednotlivé účetní operace a odpovědnost za ně, účetní doklady a způsob jejich archivace, resp. místo jejich uložení. 3. Směrnicí jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci BC, kteří se z titulu svých funkcí a pracovních náplní podílejí na vystavování, schvalování a oběhu účetních dokladů. část druhá Druhy dokladů a jejich oběh Článek 1 Smlouvy 1. Za účetní doklad se považují všechny smlouvy uzavírané jménem BC nebo organizační součásti BC, ze kterých vyplývají finanční nebo majetková plnění (všechny smlouvy dodavatelské, odběratelské, nájemní, o řešení grantových projektů, darovací, dotační, apod.). 2. V přímé pravomoci ředitele BC jsou uzavírány a měněny smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem BC, pro jejichž uzavření se vyžaduje souhlas zřizovatele a dozorčí rady (Interní normy AV ČR, částka 6/2006), zejména smlouvy týkající se a) nabytí nebo zcizení nemovitého majetku, b) nabytí nebo zcizení movitého majetku, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek ( 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), c) zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k majetku pracovišť, d) založení jiné právnické osoby, e) nabytí účasti v existující právnické osobě, f) vložení majetku do jiné právnické osoby. Originály těchto smluv archivuje sekretariát BC, kopie podle potřeby obdrží vedoucí finanční účtárny THS. 3. Ředitel BC je v souladu s organizačním řádem BC oprávněn delegovat pravomoc k uzavírání smluv dle odstavce 5 písm. c), zejména smluv nájemních, na ředitele THS. V takovém případě originály těchto smluv archivuje sekretariát THS a předává finanční účtárně podklady pro vystavení daňových dokladů - příkazů pro fakturaci nebo k úhradě podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace. Za dodržení platebních termínů a případnou penalizaci plátců odpovídá vedoucí finanční účtárny. 4. Smlouvy s poskytovateli účelově určených (grantových) prostředků z veřejných zdrojů, jejich dodatky a smlouvy se spoluřešiteli jsou v souladu s organizačním řádem BC předkládány k podpisu řediteli BC a archivovány takto: a) Originály rozhodnutí o podpoře výzkumných záměrů a jejich dodatky archivuje sekretariát BC, kopie obdrží řešitelé. b) Originály ostatních smluv s poskytovateli účelově určených (grantových) prostředků z veřejných zdrojů a jejich dodatků, kontrasignované příslušným ředitelem, archivují sekretariáty jednotlivých vědeckých ústavů BC. Další vyhotovení obdrží v souladu s pokyny poskytovatele řešitelé a případně spoluřešitelé. Za obsah smluv a dodatků k nim odpovídají ředitelé ústavů BC. Ředitel BC je oprávněn smlouvu nepodepsat, pokud ji předem nekontrasignoval ředitel ústavu nebo jeho zástupce. c) Originály smluv se spoluřešiteli grantových projektů archivují sekretariáty jednotlivých vědeckých ústavů BC. Příkazy k převodu finančních prostředků na spoluřešitele vystavují ředitelé organizačních součástí BC a ověřují odpovědní řešitelé jako příkazci operací. 5. Poštou doručená oznámení limitu čerpání prostředků státního rozpočtu pro financující banku se zapisují do podacího deníku sekretariátu BC a přebírá je vedoucí finanční účtárny. Jeden originál potvrzený bankou se archivuje ve finanční účtárně.

2 6. Ostatní smlouvy obsahující finanční plnění (včetně tzv. zakázek hlavní činnosti) uzavírají a archivují ústavy BC a THS samostatně. Příkazy k fakturaci nebo úhradě podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace se předávají pověřeným zaměstnancům finanční účtárny. Uzavření hospodářských smluv, které zavazují BC jako celek nebo více jeho ústavů k finanční, majetkové nebo jiné spoluúčasti, vyžaduje předchozí souhlas ředitele BC. Článek 2 Objednávky 1. Veškeré zakázky, práce, služby a spotřební materiál si objednávají jednotlivá pracoviště BC samostatně na základě předem vystavených objednávek. Objednávky vystavují zaměstnanci pověření objednávkovou agendou ředitelem příslušné organizační součásti BC. 2. Objednávky podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace se předávají finanční účtárně THS, která je archivuje společně s navazujícími účetními doklady. 3. Vystavení objednávky na zboží, práce a služby v hodnotě nad 200 tis. Kč se dále řídí vnitřní směrnicí BC o zadávání veřejných zakázek. Článek 3 Faktury přijaté 1. Došlou fakturu zaeviduje zaměstnanec dané organizační součásti BC odpovědný za příjem pošty a obratem ji předá zaměstnanci, který vystavil objednávku. Příkazce operace a správce rozpočtu fakturu překontrolují a svým podpisem potvrdí oprávněnost finančního krytí. K faktuře se připojí objednávka, likvidační list a tyto doklady se předají do finanční účtárny. Finanční účtárna fakturu zaeviduje, spáruje ji s objednávkou a zajistí úhradu podle splatnosti faktury. 2. Z likvidačního listu k hromadné faktuře musí být zřejmé, z jakých finančních zdrojů bude plnění kryto a pro koho je plnění určeno. Likvidační list podepisují všichni zúčastnění příkazci operací. 3. V případě, že faktura nesouhlasí s objednávkou nebo obsahuje chybné údaje, finanční účtárna fakturu vrátí sekretariátu příslušného ústavu nebo THS. 4. Finanční účtárna přijme ke zpracování pouze daňové doklady, které mají náležitosti podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 5. Faktury za dodávky elektrické energie, tepla, vody, plynu a vyúčtování spojových služeb a pronájmy tlakových láhví jsou likvidovány finanční účtárnou v celkové částce. Přeúčtování na jednotlivé ústavy a případně další subjekty (např. nájemníky nebytových prostor) provádí finanční účtárna dle pokynů zaměstnanců THS, odpovědných za příslušnou agendu. Článek 4 Faktury vydané 1. Na základě předaných podkladů (smluv, objednávek, podepsaných příkazcem operace a správcem rozpočtu) vystaví finanční účetní fakturu (daňový doklad) a odešle ji odběrateli. Vydané faktury jsou od okamžiku vystavení vedeny v pohledávkách. Veškerým pohledávkám musí finanční účetní věnovat náležitou pozornost. Součástí pohledávek jsou i vyplacené zálohy. 2. K pohledávkám neuhrazeným do data splatnosti zašle příslušná finanční účetní upomínku, a to nejpozději do jednoho měsíce po termínu splatnosti. Po uplynutí termínu stanoveném v upomínce, a nebyla-li pohledávka uhrazena, bude finanční účetní ve spolupráci s vedením příslušného pracoviště a podnikovým právníkem vymáhat pohledávku soudní cestou. 3. Dlužníkovi, vůči kterému má BC zároveň závazek, lze zaslat návrh vzájemného zápočtu pohledávek a závazků. 4. Koncem roku zašle vedoucí finanční účtárny dlužníkům odsouhlasení pohledávek. Článek 5 Majetková evidence 1. Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 60 tis. Kč je veden v účetní evidenci. Podkladem pro zařazení do majetkové účetní evidence je protokol o zařazení do užívání. 2. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden v operativní evidenci. Finanční účetní odpovědná za evidenci majetku zařazuje tento majetek na základě likvidačního listu faktury. 3. Drobný hmotný a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě nižší než 1000,- Kč si evidují jednotlivá pracoviště BC samostatně. 4. Evidenci ochranných prostředků vedou jednotlivá pracoviště BC samostatně. 5. Evidenci softwaru dále upravuje samostatná interní směrnice BC

3 Článek 6 Skladová evidence 1. Evidenci skladových zásob a výdeje vede pověřený zaměstnanec útvaru dopravy a zásobování THS. Příjmy a výdaje ze skladu jsou evidovány průběžně v nákupních cenách podle faktur od dodavatelů. Skladové zásoby jsou každý měsíc aktualizovány a nemusejí se vyrovnávat inventarizací skladových zásob. 2. Evidence příjmu a výdeje denaturovaného lihu je organizována takto: a) Výdej lihu ze skladu vědeckým ústavům likviduje finanční účtárna jako přímou spotřebu. b) Každý ústav vede vlastní evidenci příjmu a spotřeby lihu. Příslušný výkaz za daný kalendářní rok předkládá ústav sekretariátu THS do 15. ledna roku následujícího. c) Sekretariát THS výkazy zkompletuje a sumární přehled na předepsaném formuláři odešle Celnímu úřadu v Českých Budějovicích nejpozději do 31. ledna roku následujícího. Článek 7 Mzdové doklady 1. Mzdové doklady ředitelů organizačních součástí BC a zaměstnanců sekretariátu BC schvaluje a za jejich věcnou správnost odpovídá ředitel BC. 2. Mzdové doklady ostatních zaměstnanců schvalují a za jejich věcnou správnost odpovídají ředitelé příslušných organizačních součástí BC, tj. vědeckých ústavů a THS. 3. Pravomoc schvalovat mzdové doklady lze delegovat jen na zástupce ředitele BC nebo zástupce ředitele dané organizační součásti BC. 4. Podklady pro výplatu mezd musejí být předány mzdové účtárně nejpozději tři pracovní dny před koncem kalendářního měsíce. Mzdová účtárna je v odůvodněných případech (např. zpracování ročních uzávěrek) oprávněna stanovit jiný termín, přičemž tuto změnu musí předem oznámit sekretariátům jednotlivých pracovišť. 5. Veškeré mzdové doklady, tj. podklady pro platové úpravy, výplatu mimořádných odměn (MO) a podklady pro výplatu odměn za práce konané v dohodách mimo pracovní poměr (ONN), podepsané dovolenky, doklady o pracovní neschopnosti, nástupech na mateřskou dovolenou, atd., se předávají útvaru zaměstnaneckých záležitostí THS. Do podkladů pro výplatu MO, OON, osobních příplatků a příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí je nutné uvádět číslo střediska a úkolu. 6. Zaměstnanci útvaru zaměstnaneckých záležitostí pověření výkonem personální a mzdové agendy předané podklady nejprve zkontrolují, odsouhlasí a poté předají mzdové účtárně k likvidaci. Věcně chybné nebo nesprávně zdůvodněné podklady jsou oprávněni vrátit navrhovateli. 7. Mzdová účtárna a) provádí likvidaci mezd a vyhotovení výplatních listin, b) zajišťuje odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění a ostatních srážek, c) zajišťuje odvod mezd na osobní účet, avšak pouze na základě písemného pokynu zaměstnance. d) vydává diskrétní výplatní pásky sekretariátům organizačních součástí BC. 8. Za distribuci výplatních pásek a ochranu osobních údajů odpovídají sekretariáty organizačních součástí BC, resp. zaměstnanci zmocnění ředitelem jednotlivých ústavů a THS k výkonu této agendy. 9. Výplatní pásky se vydávají do vlastních rukou, případně třetí osobě na základě písemného zmocnění zaměstnancem. Článek 8 Doklady o provozu vozidla 1. Agendu související s provozem služebních vozidel samostatně vedou organizační součásti BC. Zaměstnanci jmenovitě pověření příslušným ředitelem k výkonu této agendy a odpovědní za autoprovoz a) evidují a zakládají velké technické průkazy, b) vydávají před jízdou řidičům služebních vozidel osvědčení o registraci vozidla (malé technické průkazy) a další doklady vyžadované k provozu vozidla (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, o zakoupení dálniční známky, apod.), c) podepisují příkaz k jízdě na formuláři Žádanka o přepravu, d) archivují vyplněné a schválené žádanky o přepravu, e) měsíčně kontrolují knihy jízd všech služebních vozidel, zejména vykazované spotřeby PHM ve vazbě na příslušné normy a údaje technického průkazu, f) archivují ukončené knihy jízd. 2. Řidiči služebních vozidel jsou povinni vést ke každému vozidlu knihu jízd (záznam o provozu) a nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce ji odevzdat ke kontrole (čl. 8 odst. 1 písm. e). 3. Žádanky o přepravu vyplňuje žadatel (zpravidla příkazce operace) a schvaluje vedoucí příslušného útvaru nebo správce rozpočtu dané organizační součásti. Je-li žadatelem ředitel ústavu nebo THS, schvaluje žádanku jeho zástupce nebo správce rozpočtu dané organizační součásti. 4. K provozu služebních vozidel a jeho bezpečnosti vydávají organizační součásti BC samostatné interní směrnice

4 5. Registraci a pojištění všech dopravních prostředků a technických vozidel BC organizuje a zajišťuje pověřený zaměstnanec THS. Zaměstnanci všech organizačních součástí BC odpovědní za autoprovoz (čl. 8 odst. 1) jsou povinni poskytnout mu požadované informace a součinnost. Pro pojišťovací smlouvy a jejich dodatky platí ustanovení čl. 1 odst. 6 této směrnice. Článek 9 Interní doklady 1. Stálé zálohy se poskytují pouze těm zaměstnancům, s nimiž má BC nebo jeho organizační součást uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. Žádost o poskytnutí stálé zálohy musí být schválena ředitelem ústavu nebo THS a odsouhlasena vedoucí finanční účtárny. 2. Záloha na služební cestu musí být odsouhlasena vedoucím zaměstnancem oprávněným povolovat služební cesty a vedoucí finanční účtárny. Vyúčtování je nutné provést do deseti kalendářních dnů po ukončení služební cesty. 3. Jednorázové zálohy se poskytují na základě písemné žádosti. Žádost musí být schválena oprávněným zaměstnancem příslušného pracoviště (zpravidla příkazcem operace) a vedoucí finanční účtárny. V žádosti musí být uveden účel, pro který je tato záloha požadována, číslo nákladového střediska a úkolu. Vyúčtování jednorázové zálohy musí být provedeno do deseti kalendářních dnů od data poskytnutí. Konečné zúčtování veškerých poskytnutých záloh musí být provedeno nejpozději do 20. prosince kalendářního roku. 4. Příjmy v hotovosti ukládané do pokladny je nutné doložit písemným dokladem s rozpisem plateb. 5. Společná knihovna biologických pracovišť. Příjmy v hotovosti vybrané knihovnou biologických pracovišť dle platného ceníku služeb a poplatků se převádějí do pokladny THS čtvrtletně, nebo po překročení částky ,- Kč. část třetí Další účetní a majetkové operace Článek 10 Časové rozlišování nákladů a výnosů 1. Náklady a výnosy, které nesouvisejí s běžným účetním obdobím, se účtují na účty 381 a 384. Výdaje a příjmy, které dosud nenastaly, ale jsou s nimi spojeny náklady a výnosy běžného účetního období, se účtují na účty 383 a Bez časového rozlišení lze ponechat pouze nevýznamné částky, pokud se tím prokazatelně nezkresluje hospodářský výsledek. 3. Do nákladů příštích období se účtují výdaje nepatřící do sledovaného kalendářního roku, např. úhrady za předplatné nevědeckých periodik, nákup dálničních známek, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, náklady vynaložené na přípravu budoucích konferencí. Výjimku tvoří a do nákladů běžného roku se účtují a) úhrady souhrnných faktur za vědeckou literaturu (zahraniční odborné časopisy a elektronické databáze), které finanční účtárna obdrží zpravidla v měsíci říjnu, b) faktury za spoje a elektrickou energii za měsíc prosinec, přicházející finanční účtárně v průběhu měsíce ledna, které z časových důvodů nelze zpracovat do účetní uzávěrky. 4. Do výnosů příštích období se vykazují zejména a) příjmy z prodeje (předplatné) časopisů vydávaných Entomologickým ústavem (European Journal of Entomology) a Parazitologickým ústavem (Folia Parasitologica). b) příjmy za účast na budoucích konferencích pořádaných vědeckými ústavy BC, tj. za předem uhrazené konferenční poplatky. 5. Za důsledné dodržování časového rozlišení nákladů a výnosů odpovídá vedoucí útvaru finančního účetnictví a všichni zaměstnanci BC jsou povinni její rozhodnutí respektovat. 6. Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci k 31. prosinci běžného roku. Článek 11 Inventarizace hospodářských prostředků 1. Inventarizace hospodářských prostředků je prováděna takto: a) u pokladní hotovosti v pokladně THS minimálně čtyřikrát za rok, b) u pohledávek, závazků se provádí dokladová inventura k 31. prosinci kalendářního roku, c) fyzická inventura materiálu uloženého ve skladu THS se provádí k kalendářního roku. d) u hmotného, popř. nehmotného majetku a nemovitého majetku se provádí fyzická inventura k 31. prosinci kalendářního roku. 2. Inventury dle čl. 11 odst. a) až c) provádějí inventurní komise jmenované ředitelem THS ad hoc

5 3. Fyzické inventury dle čl. 11 odst. d) se provádějí podle majetkových soupisů, které pro tento účel vydává zaměstnanec útvaru finančního účetnictví pověřený evidencí majetku, a to hromadně každé organizační součásti BC jako samostatné evidenční jednotce. Ředitelé všech organizačních součástí BC ustanovují vlastní inventarizační komise a jmenují jejich předsedy. 4. Po provedení inventury se odsouhlasené inventurní sestavy a další související doklady - opět hromadně za celé pracoviště - předávají zpět účtárně THS. Za jejich úplnost a správnost odpovídají předsedové inventarizačních komisí. Chybně zpracované nebo nedostatečně doložené (např. nepodepsané) doklady je účetní pověřená evidencí majetku oprávněna nepřijmout nebo vrátit příslušnému sekretariátu. 5. Inventurní doklady všech organizačních součástí BC archivuje útvar finančního účetnictví THS. Článek 12 Likvidace majetku 1. Likvidace majetku zajišťují jednotlivé organizační součásti BC samostatně. 2. Ředitelé organizačních součástí BC a) ustanovují vlastní likvidační komise a jmenují jejich předsedy, b) schvalují likvidaci na základě písemného návrhu likvidační komise. 3. Likvidační protokoly se předávají účtárně THS. Za správnost likvidačních protokolů a dodržení obecně závazných předpisů (zejména zákona o odpadech) odpovídají předem určení zaměstnanci těchto pracovišť. Článek 13 Evidence nákladových středisek, úkolů a oprávněných osob 1. Interní čísla nákladových středisek přiděluje a odebírá sekretariát THS, a to na základě písemné žádosti podepsané ředitelem organizační součásti BC. 2. Interní čísla grantů a jiných úkolů přiděluje sekretariát THS, a to na základě vyplněného evidenčního listu úkolu, který podepisuje ředitel organizační součásti BC a jím jmenovaný příkazce operace (zpravidla odpovědný řešitel grantového projektu) a správce rozpočtu. 3. Zaměstnanec pověřený správou nadstavbových modulů účetních programů ifis a ELANOR dbá, aby přidělená čísla středisek a úkolů nebyla duplicitní. 4. Originály všech jmenování, evidenčních listů úkolů a podpisových vzorů oprávněných osob (příkazců operací a správců rozpočtu) archivuje sekretariát THS. Jejich kopie si ponechávají sekretariáty organizačních součástí BC a současně se předávají útvaru hlavního účetního, resp. pověřeným zaměstnancům THS, kteří při účetních a majetkových operacích s podpisovými vzory pracují. část čtvrtá Závěrečná ustanovení 1. Z každého účetního dokladu musí být zřejmé, z jakých finančních zdrojů bude plnění kryto a pro koho je plnění určeno. Schvalování účetních a majetkových operací se dále řídí interní směrnicí BC pro vnitřní kontrolní systém. 2. Evidence softwaru, způsob a místo archivace příslušných dokladů se dále řídí samostatnou interní směrnicí BC o užívání softwaru v souladu s autorským právem. 3. Archivace a skartace účetních dokladů a související spisová služba se řídí spisovým a skartačním řádem BC. 4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Českých Budějovicích dne Vít Našinec pověřený řízením BC AV ČR, v. v. i

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: PK/7/2004 Druh: POKYN KVESTORA Název: Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 29.9.2004 Účinnost:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů č. /2015 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Společná ustanovení Fáze oběhu dokladu Oběh externích

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Opatření děkana č. 33/2016

Opatření děkana č. 33/2016 Opatření děkana č. 33/2016 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2016 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 2. 1. 2017 V Praze dne 20.

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 UNIVERZITA KARLOVA, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 čj. 829/2016 Praha, 6. prosince 2016 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 k roční účetní závěrce za rok 2016 pro Koleje a menzy I. ÚTVAR UBYTOVACÍCH

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Soubor vnitroorganizačních směrnic

Soubor vnitroorganizačních směrnic Směrnice S2015001 Soubor vnitroorganizačních směrnic 1. Organizační řád obce 2 2. Směrnice o oběhu dokladů a obsahu dokladů 3 3. Směrnice o účetnictví 4 4. Směrnice o účtování a oceňování majetku 4 5.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 15 11. funkční období 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR 11. USNESENÍ z 2. schůze, konané dne 29. listopadu

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Účetní jednotka: Obec: Račice IČ: 16981901 Datum zpracování: 15. 01. 2016 Den zahájení inventarizace: 30. 12. 2015 Den ukončení inventarizace: 15. 01. 2016 Den, ke kterému

Více

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.1.2014 4.0 8 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2.12.2013 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz

Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Příjmový doklad o příjmu 2 pokladní pokladní hotovosti, resp. cenin do 1x složitel doklad pokladny a

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více