BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto směrnici pro OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ část první Úvodní ustanovení 1. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen BC) jako samostatná účetní a zpravodajská jednotka aplikuje mechanismy, které zajišťují průkaznost finančních operací a jejich stálou vnitřní kontrolu. 2. Tato směrnice definuje jednotlivé účetní operace a odpovědnost za ně, účetní doklady a způsob jejich archivace, resp. místo jejich uložení. 3. Směrnicí jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci BC, kteří se z titulu svých funkcí a pracovních náplní podílejí na vystavování, schvalování a oběhu účetních dokladů. část druhá Druhy dokladů a jejich oběh Článek 1 Smlouvy 1. Za účetní doklad se považují všechny smlouvy uzavírané jménem BC nebo organizační součásti BC, ze kterých vyplývají finanční nebo majetková plnění (všechny smlouvy dodavatelské, odběratelské, nájemní, o řešení grantových projektů, darovací, dotační, apod.). 2. V přímé pravomoci ředitele BC jsou uzavírány a měněny smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem BC, pro jejichž uzavření se vyžaduje souhlas zřizovatele a dozorčí rady (Interní normy AV ČR, částka 6/2006), zejména smlouvy týkající se a) nabytí nebo zcizení nemovitého majetku, b) nabytí nebo zcizení movitého majetku, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek ( 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), c) zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k majetku pracovišť, d) založení jiné právnické osoby, e) nabytí účasti v existující právnické osobě, f) vložení majetku do jiné právnické osoby. Originály těchto smluv archivuje sekretariát BC, kopie podle potřeby obdrží vedoucí finanční účtárny THS. 3. Ředitel BC je v souladu s organizačním řádem BC oprávněn delegovat pravomoc k uzavírání smluv dle odstavce 5 písm. c), zejména smluv nájemních, na ředitele THS. V takovém případě originály těchto smluv archivuje sekretariát THS a předává finanční účtárně podklady pro vystavení daňových dokladů - příkazů pro fakturaci nebo k úhradě podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace. Za dodržení platebních termínů a případnou penalizaci plátců odpovídá vedoucí finanční účtárny. 4. Smlouvy s poskytovateli účelově určených (grantových) prostředků z veřejných zdrojů, jejich dodatky a smlouvy se spoluřešiteli jsou v souladu s organizačním řádem BC předkládány k podpisu řediteli BC a archivovány takto: a) Originály rozhodnutí o podpoře výzkumných záměrů a jejich dodatky archivuje sekretariát BC, kopie obdrží řešitelé. b) Originály ostatních smluv s poskytovateli účelově určených (grantových) prostředků z veřejných zdrojů a jejich dodatků, kontrasignované příslušným ředitelem, archivují sekretariáty jednotlivých vědeckých ústavů BC. Další vyhotovení obdrží v souladu s pokyny poskytovatele řešitelé a případně spoluřešitelé. Za obsah smluv a dodatků k nim odpovídají ředitelé ústavů BC. Ředitel BC je oprávněn smlouvu nepodepsat, pokud ji předem nekontrasignoval ředitel ústavu nebo jeho zástupce. c) Originály smluv se spoluřešiteli grantových projektů archivují sekretariáty jednotlivých vědeckých ústavů BC. Příkazy k převodu finančních prostředků na spoluřešitele vystavují ředitelé organizačních součástí BC a ověřují odpovědní řešitelé jako příkazci operací. 5. Poštou doručená oznámení limitu čerpání prostředků státního rozpočtu pro financující banku se zapisují do podacího deníku sekretariátu BC a přebírá je vedoucí finanční účtárny. Jeden originál potvrzený bankou se archivuje ve finanční účtárně.

2 6. Ostatní smlouvy obsahující finanční plnění (včetně tzv. zakázek hlavní činnosti) uzavírají a archivují ústavy BC a THS samostatně. Příkazy k fakturaci nebo úhradě podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace se předávají pověřeným zaměstnancům finanční účtárny. Uzavření hospodářských smluv, které zavazují BC jako celek nebo více jeho ústavů k finanční, majetkové nebo jiné spoluúčasti, vyžaduje předchozí souhlas ředitele BC. Článek 2 Objednávky 1. Veškeré zakázky, práce, služby a spotřební materiál si objednávají jednotlivá pracoviště BC samostatně na základě předem vystavených objednávek. Objednávky vystavují zaměstnanci pověření objednávkovou agendou ředitelem příslušné organizační součásti BC. 2. Objednávky podepsané správcem rozpočtu a příkazcem operace se předávají finanční účtárně THS, která je archivuje společně s navazujícími účetními doklady. 3. Vystavení objednávky na zboží, práce a služby v hodnotě nad 200 tis. Kč se dále řídí vnitřní směrnicí BC o zadávání veřejných zakázek. Článek 3 Faktury přijaté 1. Došlou fakturu zaeviduje zaměstnanec dané organizační součásti BC odpovědný za příjem pošty a obratem ji předá zaměstnanci, který vystavil objednávku. Příkazce operace a správce rozpočtu fakturu překontrolují a svým podpisem potvrdí oprávněnost finančního krytí. K faktuře se připojí objednávka, likvidační list a tyto doklady se předají do finanční účtárny. Finanční účtárna fakturu zaeviduje, spáruje ji s objednávkou a zajistí úhradu podle splatnosti faktury. 2. Z likvidačního listu k hromadné faktuře musí být zřejmé, z jakých finančních zdrojů bude plnění kryto a pro koho je plnění určeno. Likvidační list podepisují všichni zúčastnění příkazci operací. 3. V případě, že faktura nesouhlasí s objednávkou nebo obsahuje chybné údaje, finanční účtárna fakturu vrátí sekretariátu příslušného ústavu nebo THS. 4. Finanční účtárna přijme ke zpracování pouze daňové doklady, které mají náležitosti podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 5. Faktury za dodávky elektrické energie, tepla, vody, plynu a vyúčtování spojových služeb a pronájmy tlakových láhví jsou likvidovány finanční účtárnou v celkové částce. Přeúčtování na jednotlivé ústavy a případně další subjekty (např. nájemníky nebytových prostor) provádí finanční účtárna dle pokynů zaměstnanců THS, odpovědných za příslušnou agendu. Článek 4 Faktury vydané 1. Na základě předaných podkladů (smluv, objednávek, podepsaných příkazcem operace a správcem rozpočtu) vystaví finanční účetní fakturu (daňový doklad) a odešle ji odběrateli. Vydané faktury jsou od okamžiku vystavení vedeny v pohledávkách. Veškerým pohledávkám musí finanční účetní věnovat náležitou pozornost. Součástí pohledávek jsou i vyplacené zálohy. 2. K pohledávkám neuhrazeným do data splatnosti zašle příslušná finanční účetní upomínku, a to nejpozději do jednoho měsíce po termínu splatnosti. Po uplynutí termínu stanoveném v upomínce, a nebyla-li pohledávka uhrazena, bude finanční účetní ve spolupráci s vedením příslušného pracoviště a podnikovým právníkem vymáhat pohledávku soudní cestou. 3. Dlužníkovi, vůči kterému má BC zároveň závazek, lze zaslat návrh vzájemného zápočtu pohledávek a závazků. 4. Koncem roku zašle vedoucí finanční účtárny dlužníkům odsouhlasení pohledávek. Článek 5 Majetková evidence 1. Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 60 tis. Kč je veden v účetní evidenci. Podkladem pro zařazení do majetkové účetní evidence je protokol o zařazení do užívání. 2. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden v operativní evidenci. Finanční účetní odpovědná za evidenci majetku zařazuje tento majetek na základě likvidačního listu faktury. 3. Drobný hmotný a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě nižší než 1000,- Kč si evidují jednotlivá pracoviště BC samostatně. 4. Evidenci ochranných prostředků vedou jednotlivá pracoviště BC samostatně. 5. Evidenci softwaru dále upravuje samostatná interní směrnice BC

3 Článek 6 Skladová evidence 1. Evidenci skladových zásob a výdeje vede pověřený zaměstnanec útvaru dopravy a zásobování THS. Příjmy a výdaje ze skladu jsou evidovány průběžně v nákupních cenách podle faktur od dodavatelů. Skladové zásoby jsou každý měsíc aktualizovány a nemusejí se vyrovnávat inventarizací skladových zásob. 2. Evidence příjmu a výdeje denaturovaného lihu je organizována takto: a) Výdej lihu ze skladu vědeckým ústavům likviduje finanční účtárna jako přímou spotřebu. b) Každý ústav vede vlastní evidenci příjmu a spotřeby lihu. Příslušný výkaz za daný kalendářní rok předkládá ústav sekretariátu THS do 15. ledna roku následujícího. c) Sekretariát THS výkazy zkompletuje a sumární přehled na předepsaném formuláři odešle Celnímu úřadu v Českých Budějovicích nejpozději do 31. ledna roku následujícího. Článek 7 Mzdové doklady 1. Mzdové doklady ředitelů organizačních součástí BC a zaměstnanců sekretariátu BC schvaluje a za jejich věcnou správnost odpovídá ředitel BC. 2. Mzdové doklady ostatních zaměstnanců schvalují a za jejich věcnou správnost odpovídají ředitelé příslušných organizačních součástí BC, tj. vědeckých ústavů a THS. 3. Pravomoc schvalovat mzdové doklady lze delegovat jen na zástupce ředitele BC nebo zástupce ředitele dané organizační součásti BC. 4. Podklady pro výplatu mezd musejí být předány mzdové účtárně nejpozději tři pracovní dny před koncem kalendářního měsíce. Mzdová účtárna je v odůvodněných případech (např. zpracování ročních uzávěrek) oprávněna stanovit jiný termín, přičemž tuto změnu musí předem oznámit sekretariátům jednotlivých pracovišť. 5. Veškeré mzdové doklady, tj. podklady pro platové úpravy, výplatu mimořádných odměn (MO) a podklady pro výplatu odměn za práce konané v dohodách mimo pracovní poměr (ONN), podepsané dovolenky, doklady o pracovní neschopnosti, nástupech na mateřskou dovolenou, atd., se předávají útvaru zaměstnaneckých záležitostí THS. Do podkladů pro výplatu MO, OON, osobních příplatků a příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí je nutné uvádět číslo střediska a úkolu. 6. Zaměstnanci útvaru zaměstnaneckých záležitostí pověření výkonem personální a mzdové agendy předané podklady nejprve zkontrolují, odsouhlasí a poté předají mzdové účtárně k likvidaci. Věcně chybné nebo nesprávně zdůvodněné podklady jsou oprávněni vrátit navrhovateli. 7. Mzdová účtárna a) provádí likvidaci mezd a vyhotovení výplatních listin, b) zajišťuje odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění a ostatních srážek, c) zajišťuje odvod mezd na osobní účet, avšak pouze na základě písemného pokynu zaměstnance. d) vydává diskrétní výplatní pásky sekretariátům organizačních součástí BC. 8. Za distribuci výplatních pásek a ochranu osobních údajů odpovídají sekretariáty organizačních součástí BC, resp. zaměstnanci zmocnění ředitelem jednotlivých ústavů a THS k výkonu této agendy. 9. Výplatní pásky se vydávají do vlastních rukou, případně třetí osobě na základě písemného zmocnění zaměstnancem. Článek 8 Doklady o provozu vozidla 1. Agendu související s provozem služebních vozidel samostatně vedou organizační součásti BC. Zaměstnanci jmenovitě pověření příslušným ředitelem k výkonu této agendy a odpovědní za autoprovoz a) evidují a zakládají velké technické průkazy, b) vydávají před jízdou řidičům služebních vozidel osvědčení o registraci vozidla (malé technické průkazy) a další doklady vyžadované k provozu vozidla (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, o zakoupení dálniční známky, apod.), c) podepisují příkaz k jízdě na formuláři Žádanka o přepravu, d) archivují vyplněné a schválené žádanky o přepravu, e) měsíčně kontrolují knihy jízd všech služebních vozidel, zejména vykazované spotřeby PHM ve vazbě na příslušné normy a údaje technického průkazu, f) archivují ukončené knihy jízd. 2. Řidiči služebních vozidel jsou povinni vést ke každému vozidlu knihu jízd (záznam o provozu) a nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce ji odevzdat ke kontrole (čl. 8 odst. 1 písm. e). 3. Žádanky o přepravu vyplňuje žadatel (zpravidla příkazce operace) a schvaluje vedoucí příslušného útvaru nebo správce rozpočtu dané organizační součásti. Je-li žadatelem ředitel ústavu nebo THS, schvaluje žádanku jeho zástupce nebo správce rozpočtu dané organizační součásti. 4. K provozu služebních vozidel a jeho bezpečnosti vydávají organizační součásti BC samostatné interní směrnice

4 5. Registraci a pojištění všech dopravních prostředků a technických vozidel BC organizuje a zajišťuje pověřený zaměstnanec THS. Zaměstnanci všech organizačních součástí BC odpovědní za autoprovoz (čl. 8 odst. 1) jsou povinni poskytnout mu požadované informace a součinnost. Pro pojišťovací smlouvy a jejich dodatky platí ustanovení čl. 1 odst. 6 této směrnice. Článek 9 Interní doklady 1. Stálé zálohy se poskytují pouze těm zaměstnancům, s nimiž má BC nebo jeho organizační součást uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. Žádost o poskytnutí stálé zálohy musí být schválena ředitelem ústavu nebo THS a odsouhlasena vedoucí finanční účtárny. 2. Záloha na služební cestu musí být odsouhlasena vedoucím zaměstnancem oprávněným povolovat služební cesty a vedoucí finanční účtárny. Vyúčtování je nutné provést do deseti kalendářních dnů po ukončení služební cesty. 3. Jednorázové zálohy se poskytují na základě písemné žádosti. Žádost musí být schválena oprávněným zaměstnancem příslušného pracoviště (zpravidla příkazcem operace) a vedoucí finanční účtárny. V žádosti musí být uveden účel, pro který je tato záloha požadována, číslo nákladového střediska a úkolu. Vyúčtování jednorázové zálohy musí být provedeno do deseti kalendářních dnů od data poskytnutí. Konečné zúčtování veškerých poskytnutých záloh musí být provedeno nejpozději do 20. prosince kalendářního roku. 4. Příjmy v hotovosti ukládané do pokladny je nutné doložit písemným dokladem s rozpisem plateb. 5. Společná knihovna biologických pracovišť. Příjmy v hotovosti vybrané knihovnou biologických pracovišť dle platného ceníku služeb a poplatků se převádějí do pokladny THS čtvrtletně, nebo po překročení částky ,- Kč. část třetí Další účetní a majetkové operace Článek 10 Časové rozlišování nákladů a výnosů 1. Náklady a výnosy, které nesouvisejí s běžným účetním obdobím, se účtují na účty 381 a 384. Výdaje a příjmy, které dosud nenastaly, ale jsou s nimi spojeny náklady a výnosy běžného účetního období, se účtují na účty 383 a Bez časového rozlišení lze ponechat pouze nevýznamné částky, pokud se tím prokazatelně nezkresluje hospodářský výsledek. 3. Do nákladů příštích období se účtují výdaje nepatřící do sledovaného kalendářního roku, např. úhrady za předplatné nevědeckých periodik, nákup dálničních známek, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, náklady vynaložené na přípravu budoucích konferencí. Výjimku tvoří a do nákladů běžného roku se účtují a) úhrady souhrnných faktur za vědeckou literaturu (zahraniční odborné časopisy a elektronické databáze), které finanční účtárna obdrží zpravidla v měsíci říjnu, b) faktury za spoje a elektrickou energii za měsíc prosinec, přicházející finanční účtárně v průběhu měsíce ledna, které z časových důvodů nelze zpracovat do účetní uzávěrky. 4. Do výnosů příštích období se vykazují zejména a) příjmy z prodeje (předplatné) časopisů vydávaných Entomologickým ústavem (European Journal of Entomology) a Parazitologickým ústavem (Folia Parasitologica). b) příjmy za účast na budoucích konferencích pořádaných vědeckými ústavy BC, tj. za předem uhrazené konferenční poplatky. 5. Za důsledné dodržování časového rozlišení nákladů a výnosů odpovídá vedoucí útvaru finančního účetnictví a všichni zaměstnanci BC jsou povinni její rozhodnutí respektovat. 6. Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci k 31. prosinci běžného roku. Článek 11 Inventarizace hospodářských prostředků 1. Inventarizace hospodářských prostředků je prováděna takto: a) u pokladní hotovosti v pokladně THS minimálně čtyřikrát za rok, b) u pohledávek, závazků se provádí dokladová inventura k 31. prosinci kalendářního roku, c) fyzická inventura materiálu uloženého ve skladu THS se provádí k kalendářního roku. d) u hmotného, popř. nehmotného majetku a nemovitého majetku se provádí fyzická inventura k 31. prosinci kalendářního roku. 2. Inventury dle čl. 11 odst. a) až c) provádějí inventurní komise jmenované ředitelem THS ad hoc

5 3. Fyzické inventury dle čl. 11 odst. d) se provádějí podle majetkových soupisů, které pro tento účel vydává zaměstnanec útvaru finančního účetnictví pověřený evidencí majetku, a to hromadně každé organizační součásti BC jako samostatné evidenční jednotce. Ředitelé všech organizačních součástí BC ustanovují vlastní inventarizační komise a jmenují jejich předsedy. 4. Po provedení inventury se odsouhlasené inventurní sestavy a další související doklady - opět hromadně za celé pracoviště - předávají zpět účtárně THS. Za jejich úplnost a správnost odpovídají předsedové inventarizačních komisí. Chybně zpracované nebo nedostatečně doložené (např. nepodepsané) doklady je účetní pověřená evidencí majetku oprávněna nepřijmout nebo vrátit příslušnému sekretariátu. 5. Inventurní doklady všech organizačních součástí BC archivuje útvar finančního účetnictví THS. Článek 12 Likvidace majetku 1. Likvidace majetku zajišťují jednotlivé organizační součásti BC samostatně. 2. Ředitelé organizačních součástí BC a) ustanovují vlastní likvidační komise a jmenují jejich předsedy, b) schvalují likvidaci na základě písemného návrhu likvidační komise. 3. Likvidační protokoly se předávají účtárně THS. Za správnost likvidačních protokolů a dodržení obecně závazných předpisů (zejména zákona o odpadech) odpovídají předem určení zaměstnanci těchto pracovišť. Článek 13 Evidence nákladových středisek, úkolů a oprávněných osob 1. Interní čísla nákladových středisek přiděluje a odebírá sekretariát THS, a to na základě písemné žádosti podepsané ředitelem organizační součásti BC. 2. Interní čísla grantů a jiných úkolů přiděluje sekretariát THS, a to na základě vyplněného evidenčního listu úkolu, který podepisuje ředitel organizační součásti BC a jím jmenovaný příkazce operace (zpravidla odpovědný řešitel grantového projektu) a správce rozpočtu. 3. Zaměstnanec pověřený správou nadstavbových modulů účetních programů ifis a ELANOR dbá, aby přidělená čísla středisek a úkolů nebyla duplicitní. 4. Originály všech jmenování, evidenčních listů úkolů a podpisových vzorů oprávněných osob (příkazců operací a správců rozpočtu) archivuje sekretariát THS. Jejich kopie si ponechávají sekretariáty organizačních součástí BC a současně se předávají útvaru hlavního účetního, resp. pověřeným zaměstnancům THS, kteří při účetních a majetkových operacích s podpisovými vzory pracují. část čtvrtá Závěrečná ustanovení 1. Z každého účetního dokladu musí být zřejmé, z jakých finančních zdrojů bude plnění kryto a pro koho je plnění určeno. Schvalování účetních a majetkových operací se dále řídí interní směrnicí BC pro vnitřní kontrolní systém. 2. Evidence softwaru, způsob a místo archivace příslušných dokladů se dále řídí samostatnou interní směrnicí BC o užívání softwaru v souladu s autorským právem. 3. Archivace a skartace účetních dokladů a související spisová služba se řídí spisovým a skartačním řádem BC. 4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Českých Budějovicích dne Vít Našinec pověřený řízením BC AV ČR, v. v. i

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov Návrh 1 ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Číslo směrnice: Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1 02 zpět Opatření číslo 2/2008 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Filozofické fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V souladu

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013 B3-13/8-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-13/8-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 213 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/5-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-11/5-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 211 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V rámci sjednocení

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Oběh a zpracování účetních dokladů

Oběh a zpracování účetních dokladů B3-07/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-07/5-SR Oběh a zpracování účetních dokladů na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Systém finanční

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více