Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku"

Transkript

1 Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

2 Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení pojmů 3. Používání a ochrana majetku 4. Pořizování majetku 5. Evidence majetku 6. Interní převody majetku 7. Komise pro nakládání s majetkem 8. Vyřazování majetku 9. Inventarizace majetku 10. Závěrečná ustanovení 1. Úvod Směrnice stanoví zásady zacházení s majetkem Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218 (dále jen SŠ) a vymezuje způsob jeho užívání, evidence a ochrany. Směrnice vychází zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a z dosavadních zvyklostí používaných v rámci školy. 2. Vymezení pojmů 2.1. Školské zařízení - název Název školského zařízení je Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám Majetek - členění Majetek školy je pro účely této směrnice a systém evidence majetku v užívání členěn na: - dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) - drobný hmotný majetek (DrHM) - spotřební majetek - drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) - drobný nehmotný majetek (DrNM) Dlouhodobý hmotný majetek - DHM - budovy, stavby, haly - samostatné movité věci a soubory movitých věcí (SMV) se samostatným tech. ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než Kč s tím, že v evidenci zůstávají i věci pořízené dříve za účinnosti zákonem stanovené nižší hranice Drobný dlouhodobý hmotný majetek - DDHM - předměty hmotného majetku jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší jak Kč a nižší než Kč - učební pomůcky (UP) se stejnou dobou použitelnosti a uvedeným rozsahem pořizovací ceny Strana 2 (celkem 7)

3 Drobný hmotný majetek DrHM Předměty hmotného majetku v pořizovací ceně od 500 Kč do Kč vedené v počítačové evidenci majetku a v účetnictví na podrozvahovém účtu Spotřební majetek Drobné předměty spotřebního majetku v ceně do 500 Kč účtované přímo do spotřeby s tím, že uživatel pořízeného majetku bude uveden na pokladním dokladu a předměty zapíše do sešitu s číslovanými stranami, který podepíše zástupce ředitele pro daný úsek (dále jen sešit spotřebního majetku). Za organizaci a vedení této evidence svými podřízenými odpovídají zástupci ředitele Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNM V této kategorii jsou vedeny licence a programové vybavení výpočetní techniky s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací ceně od Kč do Kč. Tento majetek je veden v počítačové evidenci a je součástí účetní rozvahy Drobný nehmotný majetek DrNM Jedná se o licence a programové vybavení výpočetní techniky v ceně od 500 Kč do Kč s dobou použitelnosti delší jak 1 rok vedené v počítačové evidenci a na podrozvahovém účtu 3. Používání a ochrana majetku 3.1. Zacházení s majetkem a jeho používání Každý pracovník školy je povinen se svěřeným i ostatním používaným majetkem zacházet šetrně, chránit ho před poškozením a stejný přístup vyžadovat také od žáků školy a osob pohybujících se v objektech školy Odpovědnost za majetek Pracovník školy je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a hrozí-li škoda, je povinen na to upozornit vedoucí pracovníky. Za převážnou většinu majetku umístěného na jednotlivých pracovištích odpovídají pracovníci, kteří byli pověřeni ředitelkou školy na základě Jmenování pracovníků odpovědných za svěřený majetek. Toto jmenování specifikuje pracovníky školy, kteří mimo povinnosti vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy mají podle 301 písm.d), 250 a 257 odst. 1 Zákoníku práce odpovědnost za svěřený majetek, jeho hospodárné používání, ochranu a za případnou vzniklou škodu. Jmenování je součástí této směrnice jako příloha 1. a je každoročně aktualizováno. Strana 3 (celkem 7)

4 3.3. Rozsah náhrady škody Náhrada škody na majetku způsobené zaměstnancem školy bude vymáhána podle příslušných ustanovení Zákoníku práce. Jednotlivé případy náhrady škody projednává škodní komise, která předkládá vedení školy návrh na výši náhrady škody. V případě, že se jedná o žáka školy, řeší škodu na majetku příslušný pedagogický pracovník v souladu se školním řádem Pojištění majetku Majetek školy je pojištěn pro případy živelných událostí, odcizení majetku a škody vzniklé při autohaváriích služebních vozidel. 4. Pořizování majetku Pořízení nového majetku navrhuje zaměstnanec svému zástupci ředitele a schvaluje ředitelka školy. Nový majetek smějí zaměstnanci pořizovat (tj. objednávat a nakupovat) pouze na základě objednávky schválené příslušným zástupcem ředitele, správcem rozpočtu, hlavní účetní a ředitelkou školy. Pracovník oprávněný k nákupu majetku je povinen si před nákupem vyzvednout objednávku. Zaplacení faktury nebo pokladního dokladu musí předcházet podpis objednavatele v razítku věcné správnosti jako přijal: a jeho zástupce ředitele v kolonce schválil:. V razítku Evidence majetku uvede referent majetkové správy všechny údaje potřebné pro zařazení majetku do evidence, Referent majetkové správy, provede zařazení do PC evidence a vystaví zařazovací kartu jako doklad pro zavedení majetku do účetnictví. 5. Evidence majetku 5.1. Systém evidence majetku majetek školy je evidován na jednotlivých pracovištích (učebny, sborovny, kanceláře, dílny, pokoje, klubovny, sklady a pod.), která jsou členěna podle umístění v jednotlivých budovách. Jednotlivá pracoviště SŠ a ZŠ jsou vedena v PC - programu DATAX pod číselným označením obsahujícím kód budovy např pro budovu Merkur apod. Předměty majetku jsou v programu vedeny pod jednoznačnými inventárními čísly. Názvy, označení jednotlivých pracovišť a odpovědné pracovníky uvádí Přehled pracovišť, který je průběžně aktualizován. Na každé pracoviště je vystaven Místní seznam, který je v případě přesunů majetku nebo na požadavek odpovědného pracovníka aktualizován. Každý pracovník, který odpovídá za majetek na pracovišti, je povinen opatřit předměty uvedené na místním seznamu inventárním číslem buď napsaným nesmazatelnou barvou nebo samolepícím číselným štítkem, který si vyzvedne na ekonomickém úseku. Základní povinností pracovníka odpovědného za pracoviště je pravidelná kontrola předmětů hmotného majetku uvedeného na místním seznamu a spotřeb. majetku do 500 Kč, vedeného každým odpovědným pracovníkem v sešitě spotřebního majetku. Strana 4 (celkem 7)

5 5.2. Nový majetek Majetek s pořizovací cenou 500 Kč a vyšší Do evidence jednotlivých druhů majetku je každý předmět zařazen na základě kopie faktury nebo pokladního dokladu, kterou předá hlavní účetní Majetek s pořizovací cenou do 500 Kč Předměty s uvedenou pořizovací cenou jsou vedeny určenými odpovědnými pracovníky v sešitech spotřebního majetku. Každý zástupce ředitele odpovídá za evidování tohoto majetku svými podřízenými pracovníky a správnost záznamů v sešitech kontroluje. 6. Přesuny majetku 6.1. Majetek s pořizovací cenou 500 Kč a vyšší - přesun majetku z jednoho pracoviště na jiné musí být proveden s vědomím pracovníka odpovědného za převáděný majetek, a to jen na základě vystavení tiskopisu Převodka nebo Doklad o převodu majetku - převodku zásadně vystavuje pracovník odpovědný za majetek určený k přesunu, a to ve 3 vyhotoveních s uvedením čísla původního a nového pracoviště, jména a podpisu osoby předávající a přebírající. - originál převodky musí být neprodleně předán pracovníkovi evidence majetku, který provede přesun majetku v počítačové evidenci 6.2. Majetek s pořizovací cenou do 500 Kč - přesun je možno provést po vzájemné dohodě obou zúčastněných odpovědných pracovníků s tím, že přesun zaznamenají každý ve svém sešitě spotřebního majetku, kde evidují majetek s pořizovací cenou do 500 Kč - o případném použití formuláře Převodka rozhoduje na každém úseku vedoucí pracovník 7. Komise pro nakládání s majetkem 7.1. Likvidační a škodní komise Posuzuje předložené návrhy na vyřazení majetku s přihlédnutím zda se jedná o majetek nefunkční, neopravitelný, přebytečný či neupotřebitelný. Členové této komise podávají návrh na jeho odprodej, převod nebo likvidaci, případně na jeho jiné využití. Ve spolupráci s referentem majetkové správy pořizuje protokoly o vyřazení majetku. Zajišťuje fyzickou likvidaci tj. předání předmětného majetku buď do sběrny druhotných surovin nebo skládkové společnosti. Projednává rozdíly zjištěné při inventarizacích majetku a posuzuje příp. odpovědnost za ztráty, zcizení a škody na majetku. Svá doporučení a návrhy předkládá ředitelce školy. Strana 5 (celkem 7)

6 8. Vyřazování majetku 8.1. Návrh na vyřazení majetku Na majetek, který má být na základě odborného posouzení vyřazen, musí být odpovědným pracovníkem vystaven tiskopis Návrh na vyřazení majetku v 1 vyhotovení, ve kterém bude uveden název předmětu, inventární číslo, pořizovací cena, číslo pracoviště, jméno a podpis navrhovatele a souhlas zástupce ředitele s vyřazením. K návrhu musí být přiložen odborný posudek se zdůvodněním neopravitelnosti případně může být tento posudek uveden přímo na tiskopisu Návrh na vyřazení majetku. V případě, že se jedná o drobný majetek, nábytek, kuchyňské předměty a strojky nebo jednoduché elektrospotřebiče může odborný posudek vypracovat pracovník školy určený příkazem ředitelky nebo smluvní revizní technik. Návrh na vyřazení majetku s dokladem servisní firmy navrhovatel předá předsedovi likvidační komise, který svým podpisem potvrdí přijetí. Předseda likvidační komise zároveň převezme vyřazený majetek, nebo zajistí jeho převezení do určených prostor. Návrh na vyřazení poté předá referentce správy majetku. Po projednání v návrhové a likvidační komise je předmět vyřazen z místního seznamu. V případě, že komise doporučí vyřazení předmětu likvidací, bude tato provedena na základě platného příkazu ředitelky. Vyřazení majetku musí být doloženo protokolem o likvidaci, potvrzeným ředitelkou školy a členy likvidační komise Vyřazení majetku prodejem Na majetek, který je podle posouzení návrhové komise neupotřebitelný či přebytečný, bude provedeno nabídkové šetření u jiných příspěvkových organizací kraje. Pokud nebude ze strany jiných příspěvkových organizací zájem, bude možno realizovat prodej nepotřebného majetku na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za cenu dle odhadu. Tento odhad zajistí zástupce pro provoz a ekonomiku. Prodej majetku pak musí být doložen Kupní smlouvou, případně fakturou a dokladem o vyřazení majetku z evidence. Strana 6 (celkem 7)

7 9. Inventarizace majetku Škola je povinna v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. provádět inventarizaci majetku s roční periodicitou dle příslušné legislativy. Ředitelka školy jmenuje hlavní inventarizační komisi, která navrhne pracovní skupiny a řídí inventarizaci majetku, závazků a pohledávek školy. Inventarizace se provádí na základě příkazu ředitelky školy. Inventarizací ke dni účetní závěrky se ověřuje, zda stav majetku, závazků a pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečné stavy se zjišťují inventurou fyzickou nebo dokladovou. Zaznamenávají se v inventurních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou za majetek nebo účetní doklady a členy inventarizační komise určené k provedení fyzické nebo dokladové inventury. Inventurní soupis zásob ve skladech podepisuje hmotně odpovědný pracovník, který musí být inventuře přítomen, stejně jako ostatní pracovníci, kterým byl svěřen majetek, za který odpovídají na jednotlivých pracovištích a budovách školy. Zjištěné inventurní rozdíly tj. rozdíly mezi inventurním soupisem a skutečným zjištěným stavem, musí být dohledány nebo vyúčtovány nejpozději do konce účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku, závazků a pohledávek. Vzhledem k častým přesunům majetku jsou v průběhu roku prováděny kontrolní inventury majetku podle aktuálních místních seznamů s tím, že odpovídající stav majetku každý odpovědný pracovník potvrzuje na inventurním soupisu. Zjištěné rozdíly je každý povinen uvést do souladu převodkou majetku. 10. Závěrečná ustanovení Navazujícími vnitřními předpisy školy jsou např. Příkaz ředitele k provedení inventarizace nebo Příkaz ředitele k vyřazování neupotřebitelného majetku apod., které nesmí být v rozporu s touto organizační směrnicí. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem a platí pro všechna střediska a pracoviště Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují. Tato organizační směrnice nahrazuje Organizační směrnici o majetku ze dne Přílohy : 1. Jmenování pracovníků odpovědných za svěřený majetek (pro pracoviště Nové Město nad Metují a pro pracoviště Opočno) 2. Převodka 3. Doklad o převodu majetku (převod mezi pracovištěm Nové Město nad Metují a pracovištěm Opočno či naopak) 4. Návrh na vyřazení majetku V Novém Městě nad Metují dne Strana 7 (celkem 7) PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54)

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54) MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 21. června 2010 Č.j. 54/39 713/2010 S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Směrnice o hospodaření ČBF

Směrnice o hospodaření ČBF Část I. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice upravuje hospodaření s majetkem, nakládání s pohledávkami a majetkovými právy, včetně vlastnických převodů majetku v ČBF. (2) Majetek ČBF se vytváří v souladu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více