U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2012"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2012 Usnesení č. RM Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady města č. RM /1 odbor rozvoje VZDK. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost obce Hřensko uzavřít se statutárním městem Děčín veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek a uzavření této smlouvy a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pojmenování komunikace na p. p. č v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na p. p. č v k. ú. Bynov na Sněžnická. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pojmenování komunikace na p. p. č. 538/2 v k. ú. Vilsnice a po úpravě

2 zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na p. p. č. 538/2 v k. ú. Vilsnice na Hrušňová. Usnesení č. RM Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za I. čtvrtletí 2012 a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, jehoţ obsahem je sníţení celkových způsobilých výdajů IPRM a monitorovacích indikátorů a 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně příslušenství a zaškolení obsluhy o zadání této veřejné zakázky uchazeči AUTOBRAVO s.r.o., Jemnická 887/4, Praha 4 Michle, IČ a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Pracovní člun včetně příslušenství 2

3 o zadání této veřejné zakázky uchazeči MARINE s.r.o., Řadová 465, Nové Město nad Metují, IČ a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala protokol komise o posouzení kvalifikace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Vybavení záchranáře 1. o vyloučení uchazeče FINN SUB s.r.o., Rakovecká 35, Brno, IČ z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace, 2. o zadání této veřejné zakázky uchazeči GUMOTEX, akciová společnost, Mládeţnická 3062/3a, Břeclav, IČ a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Vybavení člunu a vznášedla komunikačními prostředky o zadání této veřejné zakázky uchazeči Pramacom Prague spol. s r.o., Radčina 497/22, Praha 6, IČ a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Tlumočení a překlady dokumentů 3

4 o zadání této veřejné zakázky uchazeči CEET s.r.o., Ruprechtická 749/117, Liberec, IČ a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Kurz obsluh záchranářské techniky : 1. o vyloučení uchazeče BALIC s.r.o., Holubí 1235/1, Praha 6 Suchdol, IČ , z účasti v zadávacím řízení z důvodu, ţe nabídka nesplnila poţadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách, 2. o zrušení zadávacího řízení z důvodu vyloučení jediného dodavatele. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Kurz obsluh záchranářské techniky : 1. vyhlášení nového zadávacího řízení, 2. druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka - jednací řízení bez uveřejnění, 3. název a identifikační údaje dodavatele, který bude vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění: BALIC s.r.o., Holubí 1235/1, Praha 6 Suchdol, IČ , 4. úpravy v zadávací dokumentaci dle pouţitého druhu zadávacího řízení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh předběţného oznámení zakázky na akci: výběr zhotovitele Rekonstrukce domova pro seniory Děčín č. p. 755, Kamenická ul. 195, Děčín II-Nové Město a toto oznámení. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost o podání zprávy soudní spor o náhradu škody M. P. a 4

5 zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. vstoupení do jednání s pojišťovnou Kooperativa a.s. za účasti zástupce města, právního zástupce města, předmětem jednání by bylo hledání shody o případném návrhu na mimosoudní vypořádání sporu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Vilsnice a uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 326 o výměře m 2 v k. ú. Vilsnice, s panem M. Č. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 1428/2 o výměře 238 m 2 a části pozemku p. č. 1425/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov, s paní M. K. dohodou ke dni Usnesení č. RM zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č o výměře 5 m 2 v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 120 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro paní J. S. za cenu 240 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM

6 pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 80 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana J. P. za cenu 160 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 80 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana P. J. za cenu 160 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 90 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana J. P. za cenu 180 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro paní B. Č. za cenu 110 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 110 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana V. Z. za cenu 220 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 1767/1 o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro manţele J. a H. V. za cenu 100 Kč/rok, na dobu neurčitou. 6

7 Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č o výměře cca 90 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana M. S. za cenu 180 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro paní V. Š. za cenu 90 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Ţleb a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 512/23 o výměře 552 m 2 v k. ú. Prostřední Ţleb. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 634 v k. ú. Chrochvice. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 202 o výměře 148 m 2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní V. Š. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a 7

8 zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/7 o výměře 589 m 2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manţele M. a M. S. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Nebočady a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup částí pozemku pod stavbou cyklostezky v k. ú. Prostřední Ţleb a zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemku p. č. 1309/1, dle geometrického plánu č /2008 ozn. jako díly a+b+c o výměře 204 m 2, v k. ú. Prostřední Ţleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Správy ţelezniční dopravní cesty, s. o., Dláţděná 1003/7, Praha, do majetku statutárního města Děčín, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města výkupu pozemku p. č. 1271/3 o výměře 317 m 2, v k. ú. Podmokly z vlastnictví Správy ţelezničních a dopravních cest s.o., Dláţděná 1003/7, Praha 1 do vlastnictví statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se pronájmu části pozemku p. č v k. ú. Děčín, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města výkupu pozemku p. č o výměře m 2, v k. ú. Děčín Staré Město z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha - Nové Město do vlastnictví statutárního města Děčín. 8

9 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a částečnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se zřízení věcného břemene práva uloţení plynového vedení NTL v pozemcích p. č. 2823, p. č a p. č vše v k. ú. Děčín, ve smyslu změny textu z původního za cenu, dle Zásad na nový text za cenu 500,00 Kč. Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 471 o výměře cca 300 m 2 pro manţele S. a A. V. za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou. v k. ú. Podmokly na zahradu, Usnesení č. RM pronájem části pozemku p. č. 471 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu, pro F. M. a M. P. za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost o částečné vrácení finančních prostředků a zastupitelstvu města schválit částečné vrácení finančních prostředků manţelům J. a E. K. ve výši ,00 Kč dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh platu ředitele Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, Mgr. Jaroslava Hamerského a u r č u j e plat a jeho sloţky řediteli Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Mgr. Jaroslavu Hamerskému, podle důvodové zprávy s účinností od

10 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o havárii topného zařízení na objektu Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12 a b e r e n a v ě d o m í postup při odstranění havárie topného zařízení v Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5-5 k pořizování sluţeb, materiálu a majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a tyto a primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k jejich podpisu. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost Bohemorum s.r.o. Klášterní 464/11, Česká Lípa o poskytnutí dotace na uspořádání 11. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica v roce 2012 na Zámku v Děčíně a poskytnout finanční dotaci na uspořádání 11. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica v roce 2012 ve výši ,00 Kč a zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání 11. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica v roce 2012 v předloţeném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost Bc. Jaroslava Horáka o poskytnutí dotace na uspořádání Rockového festivalu Kamenický Růţák a poskytnout finanční dotaci na uspořádání Rockového festivalu Kamenický Růţák v roce 2012 ve výši 8.000,00 Kč a 10

11 zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání Rockového festival Kamenický Růţák v roce 2012 v předloţeném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala ţádost Územního sdruţení českého zahrádkářského svazu Děčín, Českolipská 123, Děčín o poskytnutí dotace na uspořádání zahrádkářské výstavy v rámci Zahradnicko zemědělské výstavy Libverda v Děčíně a poskytnout finanční dotaci na uspořádání zahrádkářské výstavy v rámci Zahradnicko zemědělské výstavy Libverda v Děčíně ve výši 4.500,00 Kč a zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání zahrádkářské výstavy v rámci Zahradnicko zemědělské výstavy Libverda v Děčíně v předloţeném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Děčínské sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín, IČO , příspěvková organizace, na úpravu ceníku vstupného do venkovního areálu Aquaparku Děčín a ceník vstupného do venkovního areálu Aquaparku Děčín dle důvodové zprávy s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala znění memoranda o spolupráci obcí leţících při trati č. 132 (tzv. Kozí dráha) a primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto memoranda. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Smlouvy č.: Z_S14_12_ o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde v rámci akce Oprava mostu ev. č. DC-037L v ul. Saská, Děčín a 11

12 uzavření Smlouvy č.: Z_S14_12_ o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie a primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Smlouvy č.: Z_S14_12_ o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál o realizaci projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a 1. revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a 2. úpravu celkové ceny víceprací formou poskytnuté slevy z celkové ceny díla stavby Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad zhotovitelem objednateli a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo s firmou Sdruţení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Ţelezničářská 1385/29, Ústí nad Labem IČ: , DIČ: CZ Usnesení č. RM Rada města projednala výsledek zadávacího řízení na jeden z předmětů veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Záchranářská nosítka s příslušenstvím o zrušení zadávacího řízení z důvodu, ţe ve stanovené lhůtě nebyly podány ţádné nabídky. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál Zadávací řízení na jeden z předmětů veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském příhraničí a u předmětu veřejné zakázky: Záchranářská nosítka s příslušenstvím : 1. vyhlášení nového zadávacího řízení, 2. druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka otevřené řízení. 12

13 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o projektu Fotosoutěţ "10 let od povodní na Labi" a o partnerství statutárního města Děčín na tomto projektu s Umweltzentrum Dresden e.v. a zastupitelstvu města: 1. schválit partnerství statutárního města Děčín s Umweltzentrum Dresden e.v. na projektu Fotosoutěţ "10 let od povodní na Labi", 2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Děčín a Umweltzentrum Dresden e.v. ve Spolkové republice Německo, 3. schválit podání ţádosti o dotaci na projekt Fotosoutěţ "10 let od povodní na Labi" v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a zafinancování projektu Fotosoutěţ "10 let od povodní na Labi" v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko z rozpočtu statutárního města Děčín finanční částkou v minimální výši ,00 Kč (tj. 15 % z celkových výdajů na české straně) a 4. pověřit primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Ţádosti o poskytnutí dotace. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 31. května 2012 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrţeném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyslání členů Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní cesty a s o u h l a s í 1. s vysláním 2. náměstkyně primátora statutárního města Děčín, Mgr. Hany Cermonové, na zahraniční pracovní cestu do Spolkové republiky Německo (Dráţďany, Lipsko, Berlín) ve dnech , 2. s vysláním 1. náměstka primátora statutárního města Děčín, Pavla Sinka, na zahraniční pracovní cestu do Spolkové republiky Německo (Hamburk, Kiel) ve dnech , 3. s vysláním člena rady města, Ing. Vlastimila Paţourka, na zahraniční pracovní cestu do Nizozemska (Amsterdam) ve dnech , do Francie (Štrasburk) ve dnech a do Velké Británie (Skotska-Edinburgh) ve dnech

14 Usnesení č. RM Rada města projednala materiál o realizaci projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a úpravu celkové ceny odečtem neprovedených prací díla stavby Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad zhotovitelem v hodnotě ,82 Kč bez DPH a primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo s firmou Sdruţení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Ţelezničářská 1385/29, Ústí nad Labem IČ: , DIČ:CZ Usnesení č. RM Rada města přezkoumala námitku uchazeče Zdeněk Čvančara IČ: ze dne , proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky: Výroba tiskoviny Město Děčín Zpravodaj včetně roznosu do domácností v Děčíně a námitce nevyhovět. František P e l a n t v. r. Pavel S i n k o v. r. primátor náměstek primátora 14

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015 Byla provedena opravu usnesení č. RM 15 04 37 13 dne 20.03.2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017 Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4.

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10.

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013 Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 02 36 09 dne 06.03.2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 13. května 2014

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 13. května 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 13. května

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března 2015

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21.

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12.

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 26. března 2013

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 26. března 2013 Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 05 50 03 dne 08.04.2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 23. června 2014

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 23. června 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 23.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení RM 16 12 37 45 dne 20.07.2016 Statutární město

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2011

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více