U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Usnesení č. RM Rada města projednala smlouvu o umístění kamerového bodu Městského kamerového dohlížecího systému na domu č.p. 1431/16, ul. Školní v Děčíně VI a uzavření této smlouvy a primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podpisu této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala smlouvu o umístění kamerového bodu Městského kamerového dohlížecího systému na domu č.p. 112/10, ul. Řetězová v Děčíně I a uzavření této smlouvy a primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podpisu této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014 a zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014 na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření Mgr. Tomáše Pavlíka, zástupce ředitele Městské policie Děčín, k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín souvisejícím s připojením Městské policie Děčín k Centrálnímu registru vozidel a k plnění povinností Odpovědné osoby dle čl. IV Pravidel pro provoz Informačního systému Centrálního registru vozidel a s tímto pověřením s o u h l a s í a

2 primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu pověření plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Tomášem Pavlíkem. Usnesení č. RM Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2014 podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2014, ve znění uvedeném v příloze, podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a u k l á d á tajemníkovi magistrátu zveřejnit Výroční zprávu na úřední desce magistrátu a na internetových stránkách statutárního města Děčín do 27. února Usnesení č. RM Rada města projednala obsah Směrnice č Hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín a tuto s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení provozních nákladů při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost dle schváleného plánu sňatků, a to od II. pololetí 2015 ve výši 2.420,00 Kč včetně DPH a stanovení provozních nákladů při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost dle schváleného plánu sňatků, a to od II. pololetí 2015 ve výši 2.420,00 Kč včetně DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o odpisu akcií společnosti GREEN CITY DENMARK A/S a tuto zastupitelstvu města vzít na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost p. F. N. o povolení splátek nedoplatku za nájemné vč. příslušenství za byt v objektu 17. listopadu 1185/20, Děčín I a 2

3 zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění a 2. pověřit primátorku statutárního města Děčín podpisem této dohody. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost paní H. T. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb za byty v objektech U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391, Děčín XXXII a n e zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb za byty v objektech U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391, Děčín XXXII a zastupitelstvu města souhlasit s částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky za příslušenství u pohledávek za nájemné a vyúčtování služeb za byty v objektech U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391, Děčín XXXII v insolvenčním řízení. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o přijatém usnesení č. RM ze dne k projektu Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu a úplnou revokaci výše uvedeného usnesení a zastupitelstvu města variantu B, tj.: 1. schválit vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu k dokumentaci v původní šíři komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu (k rozšíření dojde pouze v místě přeložky vodovodu v délce 600 m a v místech budovaných výhyben) s tím, že zafinancování projektové dokumentace v předpokládané výši 133 tis. Kč bude navrženo k pokrytí ze zdrojů výsledků hospodaření města za rok 2014, 2. schválit předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši tis. Kč vč. DPH (bez DPH tis. Kč), 3. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši tis. Kč vč. DPH (bez DPH tis. Kč) a 4. schválit přijetí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 z Ministerstva dopravy ČR v maximální výši tis. Kč z předpokládaných celkových nákladů tis. Kč vč. DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi v 2. pololetí roku 2014, a tuto b e r e n a v ě d o m í. 3

4 Usnesení č. RM Rada města projednala upravený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání pro část C, D, E s předpokládanou hodnotou ,00 Kč bez DPH a tuto a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení: Ing. Jiří Anděl, CSc. Ing. Martin Weiss Hynek Plachý František Pelant Mgr. Milan Rosenkranc Ing. Vladislav Raška Ondřej Kuba Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Věra Havlová Šárka Zimová Dostálová Pavel Sinko Miloš Rohrich Mgr. Václav Lešanovský Daniela Trojanová náhradník: Jitka Jarošová náhradník: Petra Šivrová Usnesení č. RM Rada města projednala Dohodu o ukončení soudního sporu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a uzavření Dohody o ukončení soudního sporu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu mezi žalobcem panem J. Č. a žalovaným statutárním městem Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala záměr města pronajmout bytové jednotky v majetku města a zveřejnění záměru města pronajmout uvolňované bytové jednotky v majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala záměr města uzavírat dodatky k nájemním smlouvám na pronájem bytových jednotek a zveřejnění záměru města uzavírat dodatky k nájemním smlouvám ve smyslu změny doby nájmu (prodloužení stávajícího nájemního vztahu). 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zrušení věcného břemene a žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a r o z h o d l a 1. zrušit věcné břemeno práva umístění a uložení vedení elektro přípojky a právo vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu č /2011 pro oprávněný pozemek p. č v k. ú. Podmokly, zapsané v KN na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , s právními účinky vkladu práva ke dni a 2. zatížit část pozemku p. č trv. trav. p. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce elektro přípojky včetně příslušenství do výše uvedeného pozemku a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce elektro přípojky v rozsahu geometrického plánu č /2014, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č v k. ú. Podmokly, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost paní M. Š. o povolení umístění zástěny na oplocení hlídaného parkoviště na pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem a n e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska s umístěním zástěny na oplocení hlídaného parkoviště na pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 832/73-118/2014 ze dne Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Folknáře, Vilsnice a Březiny u Děčína a pronájem pozemků p. č. 403/2 o výměře m 2 v k. ú. Folknáře, p. č. 989 o výměře m 2 v k. ú. Vilsnice, p. č. 550/2 o výměře m 2 a část pozemku p. č. 543/5 o výměře m 2 v k. ú. Březiny u Děčína pro p. P. V. za účelem provozování zemědělské činnosti - sečení trávy, za cenu Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výpůjčku a pronájem pozemků v k. ú. Bynov a po úpravě výpůjčku pozemků p. č. 761/5 o výměře m 2, p. č. 761/105 o výměře m 2, p. č. 761/4 o výměře m 2, části p. č. 761/108 o výměře cca 356 m 2, části p. č. 779/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Bynov za účelem užívání jako sportoviště, obslužné cesty a zázemí sportoviště hřiště pro TJ Union Děčín o.s., Teplická 312, Děčín IX, zast. předsedou Jindřichem Zlámalem, na dobu neurčitou. 5

6 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 276/53 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 514 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2857/1 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 o výměře 192 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro L. B. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 v k. ú. Podmokly a dop o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 o výměře 192 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele P. a A. Ch. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje části pozemku p. č. 428 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly, v plném znění, z důvodu upřesnění žádosti. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 428 o výměře 416 m 2, v k. ú. Podmokly. 6

7 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje částí pozemků p. č. 1396/1, 919/2, 919/4 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu nových informací a zastupitelstvu města: 1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se prodeje částí pozemků p. č. 1396/1, 919/2, 919/4 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu nových informací, 2. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1396/1 o výměře m 2, ideální podíl ½ z pozemku p. č. 919/2 o výměře 572 m 2, ideální podíl z pozemku p. č. 919/4 o výměře 250 m 2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu nových informací. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o snížení nájemného za pronájem NP v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV a zveřejnění záměru města změnit Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 01/2014/SBF OMH uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a stavební firmou Marek Kopinec s.r.o. formou dodatku č. 2 tak, že v článku VI. bude sníženo měsíční nájemné za měsíc říjen, listopad a prosinec 2014 na částku 7.000,00 Kč z důvodu rekonstrukce ul. Tržní. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o prodloužení úhrady jistoty a zveřejnění záměru města změnit Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 01/2014/SBF OMH uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a stavební firmou Marek Kopinec s.r.o. formou dodatku č. 2 tak, že v článku VII. bude změněna lhůta pro složení jistoty s tím, že zbylá část ve výši ,00 Kč bude uhrazena ve čtyřech splátkách ve výši 8.226,00 Kč, nejpozději v termínu do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na slevu z nájmu za užívání bytových jednotek a slevu nájemného ve výši 50 % za užívání bytové jednotky č. 46 pro paní M. M., č. 22 pro paní G. M. a č. 28 pro paní M. M. v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, za období od do doby odstranění závad. 7

8 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na doplnění usnesení a doplnění usnesení rady města č. RM ze dne o text u nově uzavíraných smluv. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení výše nájemného a zvýšení nájemného v městských bytech, v souladu s občanským zákoníkem, o 20 % u stávajících nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a doplnění usnesení rady města č. RM ze dne o znění bodu 3. - pověřuje vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka vydáním souhlasu s umístěním sídla HC Grizzly Děčín, s.r.o. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dodatku č. 11 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období a uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období a primátorku statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 11 ke smlouvě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh změny výše zlevněné časové jízdenky městské autobusové dopravy pro členy Konfederace politických vězňů s trvalým bydlištěm v Děčíně a 1. změnu výše zlevněné časové jízdenky městské autobusové dopravy pro členy Konfederace politických vězňů s trvalým bydlištěm v Děčíně, 2. uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období a 8

9 primátorku statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 12 ke smlouvě na veřejné služby. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana Václava Chaloupky, se sídlem Slunečná 224, Hrádek nad Nisou o pořádání prodejních trhů v Děčíně a n e pana Václava Chaloupku, se sídlem Slunečná 224, Hrádek nad Nisou jako pořadatele prodejních trhů v Děčíně. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana Ing. Františka Fialy, se sídlem Fügnerova 1140, Kostelec nad Orlicí o pořádání prodejních trhů konaných na Masarykově nám., Děčín I a n e pana Ing. Františka Fialu, se sídlem Fügnerova 1140, Kostelec nad Orlicí jako pořadatele prodejních trhů na Masarykově nám., Děčín I. Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO , zastoupené Ing. Petrem Fialou, ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od do a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO , zastoupené Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od do a 2. pověřit primátorku statutárního města Děčín podpisem smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit a tuto. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a 9

10 výjimku pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, Děčín 9, paní J. M. z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o. Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ , o úpravu cen svatebních obřadů na zámku Děčín a úpravu cen svatebních obřadů na zámku Děčín dle důvodové zprávy s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Benešov nad Ploučnicí, IČ: o užití znaku města Děčína a s o u h l a s í s užitím znaku města Děčína v Průvodci výstavou a na propagačních materiálech v rámci výstav v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy Antonína Emanuela Komerse Děčín - Libverda. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Slunečnice, o.s., Hudečkova 1, Děčín I, IČ: o užití znaku města Děčína a převzetí záštity primátorky města a s o u h l a s í s užitím znaku města Děčína a převzetím záštity primátorky města nad akcí Dobrovolník města Děčín za rok Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a s t a n o v u j e plat paní Miluši Procházkové, ředitelce Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace, podle důvodové zprávy s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 26. února 2015 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění. 10

11 Usnesení č. RM Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: , se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ (dále jen jako Dopravní podnik města Děčín, a.s. ) r u š í 1. usnesení č. RM 14 21A ze dne v části volby Ing. Vojtěcha Ryvoly do představenstva společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., ke dni z důvodu existence překážky výkonu funkce člena představenstva, vzniklé ve smyslu ust. 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), 2. usnesení č. RM ze dne v části volby Ing. Martina Weisse do představenstva společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., ke dni z důvodu existence překážky výkonu funkce člena představenstva, vzniklé ve smyslu ust. 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), b e r e n a v ě d o m í informaci o tom, že Ing. Martin Weiss a Ing. Vojtěch Ryvola, kteří jsou navrhováni za členy představenstva společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., jsou vedeni jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního podniku města Děčína, a.s., a u Ing. Martina Weisse a Ing. Vojtěcha Ryvoly tak existuje překážka pro výkon funkce ve smyslu ust. 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). Rada města poté, co byla jako jediný akcionář na existenci překážky výkonu funkce členů představenstva ve smyslu ust. 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), na straně Ing. Martina Weisse a Ing. Vojtěcha Ryvoly upozorněna, v o l í Ing. Martina Weisse a Ing. Vojtěcha Ryvolu členy představenstva společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., ke dni Usnesení č. RM Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: , se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ (dále jen jako Dopravní podnik města Děčín, a.s. ) b e r e n a v ě d o m í písemné upozornění Ing. Valdemara Grešíka, který je členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., že je veden jako člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního podniku města Děčína, a.s., a u Ing. Valdemara Grešíka tak existuje překážka pro výkon funkce ve smyslu ust. 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). 11

12 Usnesení č. RM Rada města b e r e n a v ě d o m í sdělení Mgr. Věry Kuklové ve věci nepřijetí funkce předsedy komise sociální a zdravotní, předané primátorce města dne a o d v o l á v á v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Věru Kuklovou z funkce předsedy komise sociální a zdravotní a j m e n u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Marka Hoška předsedou komise sociální a zdravotní. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na restaurování vrchní sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné na ulici 28. října, Děčín I, u kostela Svatého Václava a Blažeje a výjimku ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu b) a bodu e) směrnice a primátorku statutárního města Děčín, Mgr. Marii Blažkovou, k podpisu smlouvy o dílo s MgA. Helenou Štěrbovou, IČO , Kozojedy 61, Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření č. RO 3/2015, tj. snížení výdajů 3322 obnova kulturních památek o 262 tis. Kč z rozpočtu OŠK a zvýšení výdajů 3322 obnova kulturních památek do rozpočtu OMH na restaurování vrchní sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné. Usnesení č. RM Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: , se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ znění smluv o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti a dozorčí rady dle přílohy č. 2 a přílohy č

13 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci Správy CHKO Labské pískovce, Děčín o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání ve věci žádosti o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu ustanovení 56 zákona č. 114/1992 Sb. a tuto b e r e n a v ě d o m í a vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města účastí na jednání konaného dne 18. února 2015 v zasedací místnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - správy CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, Děčín IV. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh podnětu statutárního města Děčín k přezkoumání opatření obecné povahy Ústeckého kraje č. j. 4585/DS/2014 ze dne a odeslání podnětu statutárního města Děčín k přezkoumání opatření obecné povahy Ústeckého kraje č. j. 4585/DS/2014 ze dne na Krajský úřad Ústeckého kraje a na Ministerstvo dopravy České republiky a primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podpisu podnětu statutárního města Děčín k přezkoumání opatření obecné povahy. Usnesení č. RM Rada města projednala Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů a 1. veřejnou zakázku malého rozsahu 2. základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena 3. zadávací podmínky včetně všech příloh a návrhu smlouvy o dílo a j m e n u j e hodnotící komisi: Mgr. Petr Kužel - vedoucí OR Mgr. Hana Cermonová - člen RM Jitka Jarošová - OR náhradník: Ing. Věra Havlová - vedoucí odd. VZ náhradník: Ing. Valdemar Grešík - člen RM náhradník: Petra Šivrová - OR Usnesení č. RM Rada města projednala informaci k veřejné zakázce s názvem Revitalizace nádvoří děčínského zámku a 13

14 r o z h o d l a o uzavření Dohody o zániku závazků ze smlouvy o dílo k výše uvedené zakázce a primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou podpisem Dohody o zániku závazků ze smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s. se sídlem Oblouková 416, Děčín, IČO Mgr. Marie Blažková v. r. Mgr. Hana Cermonová v. r. primátorka 1. náměstkyně primátorky 14

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Usnesení č. RM 05 33 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Usnesení č. RM 13 12B 29 01 Rada města projednala: 1. návrh Dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015 Byla provedena opravu usnesení č. RM 15 04 37 13 dne 20.03.2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. Usnesení č. 6/193/2015 6/214/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 23. schůze dne 27.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více