Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO"

Transkript

1 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘEDPOKLADY K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování žáků sedmých tříd základních škol z obecných studijních předpokladů v roce Zpracování dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Praha, 2007

2 I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE... 3 III. OBECNĚ... 5 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ... 6 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU... 8 VLIV POHLAVÍ ŽÁKA...8 VZDĚLÁNÍ RODIČŮ...8 ZAMĚSTNANOST RODIČŮ...11 OSOBY, SE KTERÝMI ŽÁK ŽIJE V DOMÁCNOSTI...12 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS...15 VYBAVENOST DOMÁCNOSTI (EKONOMICKÝ STATUS)...18 PLÁNY O DALŠÍM STUDIU...23 ZNÁMKY VE ŠKOLE...26 INFORMOVANOST A ZÁJEM RODIČŮ O DĚNÍ VE ŠKOLE A VÝSLEDKY DÍTĚTE...27 VI. SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ANALÝZY A ZÁVĚR Strana 2

3 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE Jako výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP) se nesleduje přímo skóre (tedy počet bodů za správně vyřešené úlohy s odečítáním 1 bodu za každou nesprávně zodpovězenou otázku), které je například závislé na obtížnosti testu a maximálním možném počtu bodů a neumožňuje dobře srovnávat výsledky žáků testovaných různými (a třeba různě obtížnými) variantami testu. Rozhodující je percentil, hodnota v rozsahu 0 až 100, vyjadřující, kolik procent žáků má skóre v testu horší nebo stejné s tím, že ostatní žáci mají skóre vyšší. O vztahu skóre a percentilu je možno říci, že v rámci skupiny žáků testovaných jednou variantou testu vyšší skóre znamená vyšší percentil. V případě testování, se kterým se pracuje v této analýze, je skóre žáků mimo výsledky 20-ti% nejvíce úspěšných a 20-ti% nejméně úspěšných žáků v rozmezí přibližně 10 až 30 bodů z 60 možných. Někteří žáci dosáhli záporného skóre kvůli odečítání za chybné odpovědi. Průměrný percentil je zákonitě vždy 50. Pokud se v dalším textu mluví o percentilu, jde o výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP). Označení Praha, resp. ČR se používá, srovnávámeli žáky z Prahy s žáky z ostatních částí republiky. Strana 3

4 Jako míra závislosti mezi sledovanými charakteristikami je v případech, kdy existuje možnost přirozeného vyjádření těchto charakteristik numerickými hodnotami, uváděn korelační koeficient, tedy hodnota mezi -1 (znamenající absolutní negativní závislost) a 1 (znamenající absolutní pozitivní závislost). Tato hodnota vypovídá o míře lineární závislosti, resp. (lineární) nezávislosti (hodnota 0 a hodnoty blízké). Strana 4

5 III. OBECNĚ Testování obecných studijních předpokladů (OSP) zaměřeného na odhad studijního potenciálu žáků se v 1. čtvrtletí roku 2007 zúčastnilo více než pět tisíc žáků sedmých tříd základních škol v ČR. Navíc se tito žáci a rodiče těchto žáků účastnili dotazníkového šetření, jehož cílem je případně identifikovat faktory z oblasti sociálněekonomických podmínek k rozvoji a studiu, které mohou mít na úspěšnost žáků z hlediska odhadovaného studijního potenciálu vliv. Strana 5

6 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ V analýze byly zpracovány výsledky testu OSP a vyplněné dotazníky od 5188 žáků, z toho 2268 z Prahy, celkem ze 138 základních škol zúčastněných v projektu. U více než 90% žáků je dostupný také vyplněný dotazník pro rodiče. Výsledky žáků z pražských základních škol jsou o něco lepší než výsledky z ostatních částí republiky. V Praze je nejlepšího průměrného výsledku dosaženo v Praze 1, kde je zastoupena jedna ZŠ. počet žáků počet škol průměrný percentil Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha ČR celkem průměrný percentil v testu Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha ČR Strana 6

7 Při srovnávání průměrných výsledků za jednotlivé oblasti a školy je třeba připomenout, že testy OSP jsou zaměřeny na dovednosti a schopnosti, nikoliv na dosažené znalosti a vědomosti. Obvyklé sociální a ekonomické podmínky rozvoje dětí mohou být v různých lokalitách odlišné. Zjištění nižších průměrných percentilů v testu OSP v některých oblastech je možné využít k vysvětlení relativně slabších studijních výsledků (měřených například procentuální úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na střední školy) žáků některých škol. V grafu s průměrnými výsledky za školu jsou školy řazeny a barevně odlišeny podle části Prahy, do které škola náleží. Je zřejmé, že průměry podle škol jsou dosti variabilní. To může souviset s nízkými počty testovaných na některých školách. průměrný percentil v testu identifikátor školy Strana 7

8 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU vliv pohlaví žáka Dívky a chlapci jsou mezi respondenty průzkumu zastoupeni zhruba stejně. V průměru dosahují dívky v testu OSP o něco lepších výsledků než chlapci, podobně jako dosahují lepších známek z předmětů sledovaných v dotazníku (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Vysvětlením tohoto jevu mohou být o něco lepší motivační vlastnosti žáky sedmých tříd. Lepší průměrný výsledek dívek je pozorován v Praze i v ostatních částech ČR, takže i při stratifikaci podle pohlaví žáka vychází v Praze lepší průměrný výsledek v testu. průměrný percentil v testu Praha - chlapci ČR - chlapci Praha - dívky ČR - dívky vzdělání rodičů Z rozložení odpovědí žáků na otázku zaměřenou na zjištění nejvyššího dosaženého vzdělání otce a matky je patrné, že v Praze je větší podíl vysokoškolsky vzdělaných rodičů než v ostatních částech ČR (v Praze uvádí vysokoškolské vzdělání matky 21% respondentů, jinde pouze 11%), což by mohlo vysvětlovat lepší průměrné výsledky žáků z Prahy. Mezi rodiči respondentů je o něco větší podíl vysokoškolsky vzdělaných otců než matek, což ale není výrazně překvapivé zjištění. Strana 8

9 vzdělání otce 45% 40% 39% 35% 33% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 25% 28% 14% 24% ČR Praha 10% 5% 4% 4% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské vzdělání matky 50% 45% 40% 35% 33% 40% 44% podíl žáků 30% 25% 20% 22% 21% ČR Praha 15% 10% 5% 5% 5% 11% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 9

10 Je dobře patrná kladná závislost dosaženého vzdělání rodičů a výsledku žáka v testu. Tato závislost výsledku testu a vzdělání rodiče je velmi podobná pro vzdělání otce i pro vzdělání matky, snad v souvislosti s tím, že pravděpodobnosti vzdělání matky a otce jsou závislé mezi sebou (například pokud má žák vysokoškolsky vzdělaného otce, je téměř poloviční pravděpodobnost, že také matka má vysokoškolské vzdělání). Někteří žáci v dotazníku na tuto otázku neodpověděli (a třeba ani nežijí s oběma rodiči v domácnosti) a tito mají v průměru slabší výsledky v testu. U žáků bez uvedené odpovědi na otázku o vzdělání matky, kteří tvoří přibližně desetinu respondentů, je průměrný percentil pouze 37 ve srovnání s 52 u ostatních žáků. Z hlediska uvedení vzdělání otce je rozdíl méně výrazný, průměrný percentil ve skupině přibližně patnácti procent respondentů bez odpovědi na otázku na vzdělání otce je 41, zatímco u ostatních respondentů je průměrný percentil 52. průměrný percentil ve vztahu k vzdělání rodiče průměrný percentil vzdělání matky vzdělání otce 10 0 základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 10

11 zaměstnanost rodičů Z hlediska zaměstnanosti rodičů je rozložení odpovědí respondentů z Prahy podobné jako u ostatních. U otce je častěji než u matky uváděna volba pracuje na plný úvazek nebo podniká. Podíl respondentů s chybějící dopovědí je asi 3% u matky a asi 8% u otce (podobně jako u předchozí otázky souvisí s nepřítomností rodiče v domácnosti). zaměstnání matky 80% 70% 72% 72% 60% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 8% 10% 6% 3% 11% 12% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) zaměstnání otce 90% 80% 70% 60% 84% 82% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká 5% 6% pracuje jen občas (ne každý den) 2% nepracuje, ale hledá si práci 2% 2% 2% jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) Strana 11

12 Závislost průměrného percentilu na zaměstnanosti rodiče je podobná pro žáky z Prahy a pro žáky z ostatních částí ČR. Nejlepšího průměrného výsledku je dosahováno při odpovědi pracuje na plný úvazek nebo podniká, pro otce podobně jako pro matku. Zaměstnanost rodičů žáky z hlediska výsledku v testu výrazně nerozlišuje díky převažující relativní četnosti volby pracuje na plný úvazek nebo podniká. Pro žáky, kteří volí v odpovědi tuto kategorii, vychází průměrný percentil 52, který je blízký celkovému průměru. Výrazněji nižší je průměrný percentil v případě odpovědi nepracuje, ale hledá si práci, která má však prakticky zanedbatelnou relativní četnost. průměrný percentil ve vztahu k zaměstnání rodiče 60 průměrný percentil zaměstnání matky zaměstnání otce 10 0 pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) osoby, se kterými žák žije v domácnosti Naprostá většina respondentů uvádí, že žije v domácnosti s matkou (96% v Praze i mimo hlavní město). S otcem žijí v domácnosti zhruba tři čtvrtiny žáků mimo Prahu a o pět procent méně žáků v Praze. Většina žáků bydlí ještě s nějakým dalším členem rodiny (například sourozencem), v Praze je podíl takových žáků podobný, liší se pouze o 5%. V každém případě je mezi uvedením otce a dalšího člena rodiny mimo rodiče jako osoby sdílející s žákem domácnost zjištěna pozitivní závislost (korelační koeficient 0,2). Strana 12

13 s kým žije žák v domácnosti 120% 100% 96% 96% 74% podíl žáků 80% 60% 40% 69% 60% 54% ČR Praha 20% 0% 1% 1% matka otec nevlastní matka, pěstoun 7% 7% nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Jsou zřejmé rozdíly ve výkonnosti žáků podle toho, s kým žijí v domácnosti. V souladu s očekáváním dosahují horších průměrných výsledků žáci, kteří nežijí s matkou (percentil 34) než žáci, kteří s matkou žijí (51). Relativně špatných výsledků dosahují žáci z domácnosti s nevlastní matkou (skupina z velké části se překrývající s výše jmenovanou), jejichž podíl mezi respondenty je naštěstí pouze 1% a podobně dosahují horších výsledků žáci žijící v domácnosti s nevlastním otcem. Relativně dobrých výsledků dosahují žáci, kteří bydlí ještě s dalším členem rodiny mimo rodiče (dosahují průměrného percentilu 54 a je jich více než polovina), což také souvisí s tím, že se sourozenci žijí častěji děti z úplných rodin. Strana 13

14 průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti průměrný percentil nežije s žákem žije s žákem 10 0 matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Zajímavé srovnání poskytuje graf rozdílů průměrných percentilů mezi žáky, kteří danou osobu jmenovali jako osobu s nimi sdílející domácnost, a žáky, kteří tak neučinili v členění pro Prahu a ČR. Je patrné, že rozdíl v průměrném výsledku žáků podle přítomnosti matky v domácnosti je výraznější v Praze než mimo hlavní město. průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti - rozdíly rozdíl průměrných percentilů ČR Praha matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Strana 14

15 aktivity pro volný čas Při odpovědi na otázku Které činnosti děláš běžně (pravidelně každý týden) ve svém volném čase? s možností vybrat i několik z nabízených devíti možností vybrali žáci v Praze stejně jako jinde v ČR průměrně 3,2 aktivity. Relativní četnosti jednotlivých voleb jsou v Praze a v dalších částech ČR velmi podobné. Nejčastěji (zhruba čtyřmi pětinami respondentů) je zmiňována zábava na počítači, následuje sportování (70% žáků) a chov domácího mazlíčka, pěstování rostlin nebo jiná přírodovědná činnost (mírně nadpoloviční podíl žáků). Je zajímavé, že tyto tři aktivity současně, které svědčí o poměrně všestranných zájmech, v odpovědi uvádí 30% respondentů; průměrný percentil mají 54 a vedle této tříčlenné kombinace uvádějí v odpovědi ještě průměrně jednu až dvě další možnosti. počet aktivit ve volném čase 90% 80% 70% 71% 70% 81% 78% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18% 18% 14% 29% 26% 14% 26% 25% 28% 25% 52% 52% 10% 9% ČR Praha 0% Existuje závislost mezi počtem v odpovědi jmenovaných volnočasových aktivit a výsledkem v testu: podle průměrných výsledků je tato závislost nejprve (přesněji v intervalu od žádné do sedmi aktivit) pozitivní a čím více volnočasových aktivit žák v odpovědi uvádí, tím lepšího výsledku v testu má šanci dosáhnout, při sedmi až devíti jmenovaných aktivitách (již jen u malého počtu žáků) se průměrný výkon v testu zase v počtu aktivit zhoršuje. Ve světle informací o závislosti průměrného percentilu na počtu respondentem uváděných volnočasových aktivit se vysvětluje nadprůměrný výsledek výše zmíněné (zhruba 30% respondentů zahrnující) skupiny žáků, kteří jmenovali trojkombinaci aktivit počítač-sport-přírodověda a průměrně jednu nebo dvě další aktivity: průměrný percentil žáků, kteří uvedli právě čtyři aktivity je Strana 15

16 54, průměrný percentil žáků, kteří uvedli pět aktivit je ještě o něco vyšší. Připomeňme, že v souboru všech respondentů je průměrný percentil 50. průměrný percentil ve vztahu k počtu volnočasových aktivit 80 průměrný percentil Základní přehled o vztahu jednotlivých volnočasových aktivit žáka a jeho obecných studijních předpokladů je dostupný srovnáním průměrných percentilů žáků, kteří jednotlivé aktivity zmínili. průměrný percentil ve vztahu aktivitám ve volném čase průměrný percentil neuvedeno uvedeno hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 2 provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 3 kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 4 čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 5 ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 6 hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 7 zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 8 starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 9 docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) Strana 16

17 Z hlediska průměrného výsledku v testu jsou nejlépe odlišujícími jednotlivými aktivitami hudební a divadelní činnost a literatura, u kterých lze pozorovat největší rozdíl v průměrném percentilu žáků, kteří se dané aktivitě pravidelně věnují, a žáků ostatních. Při možnosti (a často respondenty využité) vybrat i více položek z nabídky se skupiny žáků jmenujících jednotlivé aktivity překrývají. Jmenování jednotlivých aktivit žáky navíc není zcela nezávislé, například je větší pravděpodobnost uvedení volby čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii, pokud žák zvolí také volbu ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.), existují také další závislosti. Aktivity pro volný čas žáků a jejich vztah k obecným studijním předpokladům jsou zajímavým tématem a zasluhují více pozornosti. Lepší náhled do dat může přinést použití metod shlukové analýzy. Při pokusu rozčlenit respondenty na skupinky podle podobného vztahu k jednotlivým aktivitám pro volný čas byly identifikovány v souboru žáků tři skupiny. skupina 1 skup. 2 skup. 3 hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 31% 14% 12% provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 71% 71% 70% kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 17% 16% 12% čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 87% 0% 12% ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 54% 18% 14% hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 58% 18% 14% zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 80% 81% 78% starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 81% 100% 0% docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) 14% 9% 8% průměrný počet jmenovaných aktivit podíl chlapců 31% 48% 59% velikost skupiny 26% 31% 43% průměrný percentil V nejmenší skupině, která tvoří 26% souboru respondentů, je nejnižší podíl chlapců pouze 31%. Žáci v této skupině se častěji než žáci ze zbývajících dvou skupin věnují pravidelně hře na hudební nástroj, zpěvu nebo divadlu. V naprosté většině případů mezi jejich oblíbené aktivity patří četba, psaní a literatura. Také se poměrně často věnují ruční tvořivé činnosti, jako je malování nebo keramika. Většinou (58% respondentů z této skupiny) také pravidelně hrají společenské hry. Často mají navíc doma zvířátko, které chovají, nebo alespoň pěstují rostliny. Tato skupina je celkově velmi aktivní, uvádí průměrně pět aktivit, kterým se ve volném čase pravidelně věnuje. Poměrně vysoké míře aktivity těchto žáků a snad také významnému podílu tvůrčích zálib odpovídá nadprůměrný výsledek v testu OSP, kterého žáci z této skupiny v průměru dosahují. Další dvě skupiny dosahují v průměru slabších výsledků v testu. Ve skupině 2 je zhruba stejné zastoupení chlapců i dívek a specifickým rysem žáků této skupiny je, že se všichni věnují pravidelně chovu domácího zvířete, rostlinám nebo jiné přírodovědné činnosti. Ve stejné míře jako jejich kolegové se žáci z druhé skupiny věnují Strana 17

18 sportovním aktivitám a zábavě na počítači. Mezi jejich hlavní zájmy nepatří literatura. V poslední (největší) skupině jsou převážně zastoupeni chlapci a tato skupina je podle průměrného počtu respondenty jmenovaných aktivit (2) nejméně aktivní. Mezi nejčastější aktivity této skupiny patří sportování a zábava na počítači. vybavenost domácnosti (ekonomický status) V otázce Které z následujících věcí máte doma? se respondenti vyjadřovali ke čtrnácti nabízeným položkám. Žáci v Praze podle očekávání označili v průměru více položek než žáci z ostatních částí republiky (9,6 ve srovnání s 8,8). Nejvýraznější rozdíly se projevují u položek připojení na internet, umělecká díla (socha, obraz) a myčka na nádobí, kde ve všech třech případech je relativní četnost respondentů, kteří mají doma jmenovanou věc, v Praze alespoň o 10% vyšší než mimo Prahu. Nižší relativní četnost má v Praze ve srovnání se zbytkem republiky pouze odpověď vlastní pokoj, přitom je v Praze menší podíl respondentů, kteří bydlí v domácnosti se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče a u kterých je obecně šance na vlastní pokoj menší. Výsledky podrobnější analýzy dat ukazují, že mezi respondenty bez sourozence v domácnosti je podíl žáků s vlastním pokojem v Praze vyšší než jinde. Dále, že mezi respondenty sdílejícími domácnost se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče je podíl žáků s vlastním pokojem vyšší mimo Prahu. Celkově je vybavenost domácností, ve kterých žáci žijí, na dobré úrovni. vybavenost domácnosti 100% 90% 80% 93% 94% 93% 90% 85% 85% 80% 90% 87% 85% 81% 70% 69% 68% 69% 67% 67% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 45% 45% 58% 52% 33% 24% 52% 55% 51% 47% 41% 37% ČR Praha 20% 10% 0% vzdělávací software 9 sbírky básní (poezie) 6 připojení na internet 10 slovníky 7 vlastní kalkulátor 11 encyklopedie, kroniky 8 klasická literaturu 12 umělecká díla (socha, obraz) 1 pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Strana 18

19 70 průměrný percentil ve vztahu k vybavení domácnosti průměrný percentil neuvedeno uvedeno pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 5 vzdělávací software 6 připojení na internet 7 vlastní kalkulátor 8 klasická literaturu 9 sbírky básní (poezie) 10 slovníky 11 encyklopedie, kroniky 12 umělecká díla (socha, obraz) 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Z dat o závislosti průměrného percentilu na uvedení jednotlivých položek jako v domácnosti přítomných je patrné, že dobře rozlišující vlastností z hlediska výsledku v testu je například vlastnictví slovníků, podobně sbírek básní a také pracovního stolu využitelného žákem ke studiu. Naopak bez zřetelného vlivu je vlastní pokoj respondenta, zřejmě v souvislosti s již diskutovanými vztahy k přítomnosti sourozence v domácnosti. Byla zjištěna závislost průměrného výsledku testu na počtu v odpovědi jmenovaných položek z nabídky. Mimo případ nevyplnění žádné odpovědi u této otázky (vyskytuje se jen u několika desítek respondentů), kterému odpovídá výsledek téměř srovnatelný s průměrným výsledkem, je průměrný výsledek v testu tím lepší, čím více je domácnost vybavena. Lze se tak mj. domnívat, že žáci, kteří na otázku neodpověděli vybráním alespoň jedné položky žijí nejspíše v zhruba průměrně vybavené domácnosti. Strana 19

20 průměrný percentil ve vztahu k počtu položek, kterými je vybavena domácnost průměrný percentil Mezi jmenováním jednotlivých položek v odpovědi na otázku existují některé přirozené závislosti například respondenti s vlastním pokojem uvádějí častěji než ostatní, že mají doma tiché místo ke studiu. Jinak je volba vlastní pokoj spíše méně než další položky závislá na ostatních, opět zřejmě v souvislosti s již několikrát zmíněnou přítomností sourozence v domácnosti. Výrazně korelované jsou v souladu s očekáváním vlastnictví klasické literatury a sbírek poezie. Dá se říci, že zjištěné vztahy mezi odpověďmi podporují předpoklad, že respondenti řádně odpovídají na otázky v dotazníku a dotazník je validní a spolehlivý. V další podobně zaměřené otázce se sleduje vybavenost domácností telefonem (včetně mobilních telefonů), televizorem, počítačem, automobilem a koupelnou a sleduje se u každé jmenované věci také počet v kategoriích 0, 1, 2, 3 a více. Ukazuje se, že vybavenost domácností telefonem je prakticky stejná v Praze i v dalších částech ČR, přičemž v 91% domácností je 3 a více telefonních přístrojů. Asi 0,3% respondentů uvádí, že doma telefon nemá, a u těch je průměrný percentil pouze 26. Ve 2% případů žáci uvádějí, že mají doma jeden telefon a u těch vychází průměrný percentil 35. Pět procent respondentů má doma dva telefony a jejich průměrný percentil je 46. Přirozeně souvisí počet telefonů v domácnosti s počtem osob v ní žijících. Strana 20

21 Rozdělení počtu televizorů v domácnostech žáků se ve srovnání s rozdělením počtu telefonů více blíží rozdělení rovnoměrnému a opět je podobné pro Prahu i ostatní části republiky. Méně než jedno procento respondentů uvádí, že nemají doma žádný televizor. O něco více než pětina respondentů uvádí v odpovědi jeden televizor v domácnosti, přes 40% uvádí dva a zhruba 30% tři nebo více. Je zajímavé, že průměrné výsledky v testu OSP se s rostoucím počtem televizorů v domácnosti mírně zhoršují. Respondenti, kteří neodpověděli na dotaz zjišťující počet televizorů v domácnosti, dosahují průměrného percentilu pouze 36%. průměrný percentil ve vztahu k počtu televizorů v domácnosti ,4 55,7 54 průměrný percentil ,5 48, a více Strana 21

22 Výskyt alespoň dvou počítačů v domácnosti je jevem častějším v Praze než v ostatních částech republiky. Zároveň nejčastěji je v domácnosti respondentů (v Praze i jinde) pouze jeden počítač. Je zřejmá mírná pozitivní závislost na kategorii počtu počítačů v domácnosti a průměrným percentilem: žáci bez počítače v domácnosti dosahují v průměru percentilu 42, s jedním počítačem 49, skupina respondentů se dvěma počítači v domácnosti již dosahuje průměrného percentilu 55 a pro respondenty s kategorií 3 a více je průměrný percentil 58. Žáci, kteří počet počítačů v domácnosti neuvedli, dosahují průměrného percentilu 35 a tato skupina se nepříliš překvapivě překrývá významně se skupinou respondentů, kteří neuvedli počet televizorů v domácnosti. Lze předpokládat, že respondenti s nízkou motivací řádně odpovídat na otázky v dotazníku mají podobně nízkou motivaci při řešení úloh ve výkonnostním testu OSP. Část žáků teoreticky může vynechávat některé otázky v dotazníku zaměřené na odhad ekonomického statusu domácnosti z důvodu nedostatečné důvěry v korektnost, resp. hromadný a anonymní způsob jejich zpracování a souvisejících obav z nedostatečné bezpečnosti. počet počítačů v domácnosti 70% 63% 60% 50% 52% podíl žáků 40% 30% 27% ČR Praha 20% 20% 14% 10% 7% 4% 6% 0% a více Podle odpovědí na dotaz na počet automobilů v domácnosti je desetina žáků z domácnosti bez automobilu, jejich průměrný percentil je 47, více než polovina má doma jeden automobil a dosahuje v průměru percentil 51, zhruba čtvrtina má doma dva automobily a průměrný percentil v této skupině je 53. Sedm procent respondentů má doma tři nebo více automobilů a dosahuje průměrného percentilu 47. Průměrný Strana 22

23 percentil respondentů bez uvedeného počtu automobilů v domácnosti je pouze 33 a jde často o respondenty, kteří neuvedli odpověď i na další podobně zaměřené otázky. Přibližně tři čtvrtiny žáků uvádí, že mají doma jednu koupelnu, a tito mají průměrný percentil 50. Z domácností se dvěma koupelnami je 14% žáků z Prahy a 21% žáků z ostatních částí ČR a jejich průměrný percentil je 53. Tři procenta respondentů mají doma tři nebo více koupelen a dosahují v průměru percentilu 58. Méně než jedno procento žáků uvádí, že doma koupelnu nemají, a jejich výsledky jsou v průměru podobné jako u respondentů s jednou koupelnou v domácnosti. Průměrný percentil respondentů s chybějícím údajem o počtu koupelen v domácnosti je 38. plány o dalším studiu V otázce Jakou střední školu, kde budeš dále studovat, jste s rodiči vybrali? měli žáci vybrat typ školy, na které by chtěli dále studovat oni sami a vyznačit také přání každého z rodičů. Svou představu v odpovědi vyjádřilo 96% žáků, o něco méně jich určilo volbu své matky a nejméně (mírně pod 90% respondentů) sdělilo preference svého otce. Může existovat souvislost s nepřítomností rodiče v domácnosti žáka nebo se skutečností, že respondenti interpretovali nabízenou odpověď nevím jako možnost vyjádřit spíše nejistotu rodiče o typu školy, kterou by měl žák dále studovat, než jako možnost vyjádřit neznalost preferencí rodiče žákem. Největší je v sedmých třídách podíl žáků, kteří se chystají pokračovat na střední odborné škole. Na gymnáziu by chtělo studovat 22% žáků v Praze a 16% žáků z ostatních částí republiky. Na střední škole bez maturity chce studovat 10% mimopražských žáků a pouze 4% respondentů z Prahy. Je možné, že celkově je podíl žáků s preferencí pro gymnázia podhodnocen kvůli tomu, že někteří jejich vrstevníci již svou volbu projevili odchodem na víceletá gymnázia. Čtvrtina respondentů ještě nemá o svém dalším studiu jasno. typ školy, na které by žák chtěl dále studovat 50% 45% 44% 44% 40% 35% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 0% skončím se základním vzděláním 10% 4% střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou 16% 22% gymnázium 25% 25% nevím ČR Praha Strana 23

24 Žáci s preferencí pro další studium na gymnáziu dosahují v souladu s očekáváním nejlepšího průměrného výsledku v testu OSP. Průměrný percentil žáků, kteří se vůbec nevyjádřili, je 36. průměrný percentil ve vztahu k typu školy, na které chce žák dále studovat průměrný percentil skončím se základním vzděláním střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou gymnázium nevím Rozložení žáky uváděných preferencí rodičů je podobné jako rozložení preferencí žáků. Matky žáků si podle odpovědí žáků častěji než žáci přejí, aby jejich dítě pokračovalo ve studiu na gymnáziu (18% v ČR a 27% v Praze), a méně často (méně než 20% respondentů) je uváděna odpověď nevím. Přání otců vnímaná žáky jsou podobná jako přání matek s vyšším podílem odpovědi nevím (a také vyšším podílem dotazníků bez vyplněné odpovědi) a přirozeně o něco nižšími podíly voleb pro další kategorie. Hodnoty průměrných percentilů podle kategorií voleb rodiče jsou pro žáky uváděné preference matky i pro preference otce podobné s tím, že o něco lepších výsledků je dosahováno v kategorii nevím (která je méně zastoupena) a o trochu horších výsledků je dosahováno pro kategorii gymnázium, která je uváděna častěji než u preferencí žáků samotných. Žáci, kteří uvádějí shodné preference členů rodiny s ohledem na další studium (obvyklá situace), dosahují mírně nadprůměrných výsledků v testu. Otázka zaměřená na představy o dalším studiu byla obsažena i v dotazníku pro rodiče, ve kterém nelze rozlišit, zda odpovídala matka nebo otec. Mezi rodiči, kteří odpovídali, je ve srovnání s představami žáků samotných i ve srovnání s žáky uváděnými představami rodičů nižší podíl respondentů se zatím nevyjasněnými představami o směru dalších studií dětí. Podobně jako u odpovědí žáků jsou Strana 24

25 preference pro studium na gymnáziu vyjadřovány respondenty z Prahy častěji než respondenty z ostatních částí republiky. 60% Na jaké střední škole byste chtěli, aby vaše dítě studovalo po ukončení ZŠ? 57% 54% 50% 40% podíl rodičů 30% 20% 10% 13% 6% 18% 29% 11% 10% ČR Praha 0% 0% 0% nebude studovat na SŠ - studium ukončí se základním vzděláním 4 gym názium 2 střední škola bez maturity (např. učební obor) 5 zatím nevíme 3 střední odborná škola s m aturitou (např. prům yslovka, obchodní akadem ie) Vztah preference rodiče z hlediska typu školy k dalšímu studiu pro jejich dítě a výsledku žáka v testu OSP je podobný jako vztah preference dítěte samotného a jeho výsledku v testu (také v souvislosti se shodou preferencí žáka a jeho rodiče). V dotazníku pro rodiče byli respondenti požádáni o ohodnocení důležitosti jednotlivých nabízených čtrnácti důvodů pro volbu typu školy, kterou by mělo jejich dítě dále studovat, v úrovních bezvýznamné (pro další zpracování ohodnoceno jedním bodem) nedůležité (2 body) důležité (3 body) nejdůležitější (4 body), nevyplněná položka (zhruba desetina případů v Praze stejně jako mimo Prahu) není ohodnocena žádným bodem. Průměrná důležitost jednotlivých položek je velmi podobná v Praze a v ostatních částech republiky, mírně odlišně je vnímána potřeba získá maturitu, které je rodiči v Praze ohodnocena průměrně 3,14 body, zatímco mimo Prahu jen 2,98 body a (v souvislosti s tím) motivační faktor začne co nejdříve vydělávat, který je naopak mimo Prahu silnější (průměrně 1,62 bodu v Praze a 1,73 bodu mimo Prahu). Strana 25

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Xxxxx, Tomáš Katrňák Úvod Většina až dosud provedených výzkumů ukazuje, že vzdělanostní

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA průměrný percentil STONOŽKA 13/14 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách y 9 7. A 7. B ZŠ 3 GYM školy 251 - žáků 87 81 88 82 82 82 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ 2011-2012 STATISTICKÝ PROJEKT STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKU 2 40 ROMAN VOKÁČ VALERIYA SIMBAEVA Obsah 1. Úvod...1 2. Plány studentů po maturitě...2 3. Volba vysoké školy...3 4.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice 1 3 1 2 2 1 1 4 3 4 8 8 81% 8 9 Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Analýza Češi ovládají většinu zjišťovaných internetových dovedností častěji než Češky. Jedinou sledovanou dovedností,

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy Obsah Úvazky pracovníků pomáhajících profesí A. Podíl úvazků jednotlivých pomáhajících profesí... 4 Kvalifikovanost a doplňování kvalifikace A.

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah A Ochrana člověka za mimořádných událostí... 4 A.1 Celkový postoj k Ochraně člověka za mimořádných situací... 4 A.2 Výuka Ochrany člověka a její formy...

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část)

Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část) Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část) Zpracovala: www.scio.cz., s.r.o. (14. 11. 2011) Datové podklady: Národohospodářská fakulta VŠE v

Více

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů)

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů) VYBRANÉ TESTY NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ TESTY DOBRÉ SHODY Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení test dobré shody Očekávané četnosti, alespoň 80% očekávaných četností >5 ( ) (p

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více