Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO"

Transkript

1 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘEDPOKLADY K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování žáků sedmých tříd základních škol z obecných studijních předpokladů v roce Zpracování dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Praha, 2007

2 I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE... 3 III. OBECNĚ... 5 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ... 6 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU... 8 VLIV POHLAVÍ ŽÁKA...8 VZDĚLÁNÍ RODIČŮ...8 ZAMĚSTNANOST RODIČŮ...11 OSOBY, SE KTERÝMI ŽÁK ŽIJE V DOMÁCNOSTI...12 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS...15 VYBAVENOST DOMÁCNOSTI (EKONOMICKÝ STATUS)...18 PLÁNY O DALŠÍM STUDIU...23 ZNÁMKY VE ŠKOLE...26 INFORMOVANOST A ZÁJEM RODIČŮ O DĚNÍ VE ŠKOLE A VÝSLEDKY DÍTĚTE...27 VI. SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ANALÝZY A ZÁVĚR Strana 2

3 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE Jako výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP) se nesleduje přímo skóre (tedy počet bodů za správně vyřešené úlohy s odečítáním 1 bodu za každou nesprávně zodpovězenou otázku), které je například závislé na obtížnosti testu a maximálním možném počtu bodů a neumožňuje dobře srovnávat výsledky žáků testovaných různými (a třeba různě obtížnými) variantami testu. Rozhodující je percentil, hodnota v rozsahu 0 až 100, vyjadřující, kolik procent žáků má skóre v testu horší nebo stejné s tím, že ostatní žáci mají skóre vyšší. O vztahu skóre a percentilu je možno říci, že v rámci skupiny žáků testovaných jednou variantou testu vyšší skóre znamená vyšší percentil. V případě testování, se kterým se pracuje v této analýze, je skóre žáků mimo výsledky 20-ti% nejvíce úspěšných a 20-ti% nejméně úspěšných žáků v rozmezí přibližně 10 až 30 bodů z 60 možných. Někteří žáci dosáhli záporného skóre kvůli odečítání za chybné odpovědi. Průměrný percentil je zákonitě vždy 50. Pokud se v dalším textu mluví o percentilu, jde o výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP). Označení Praha, resp. ČR se používá, srovnávámeli žáky z Prahy s žáky z ostatních částí republiky. Strana 3

4 Jako míra závislosti mezi sledovanými charakteristikami je v případech, kdy existuje možnost přirozeného vyjádření těchto charakteristik numerickými hodnotami, uváděn korelační koeficient, tedy hodnota mezi -1 (znamenající absolutní negativní závislost) a 1 (znamenající absolutní pozitivní závislost). Tato hodnota vypovídá o míře lineární závislosti, resp. (lineární) nezávislosti (hodnota 0 a hodnoty blízké). Strana 4

5 III. OBECNĚ Testování obecných studijních předpokladů (OSP) zaměřeného na odhad studijního potenciálu žáků se v 1. čtvrtletí roku 2007 zúčastnilo více než pět tisíc žáků sedmých tříd základních škol v ČR. Navíc se tito žáci a rodiče těchto žáků účastnili dotazníkového šetření, jehož cílem je případně identifikovat faktory z oblasti sociálněekonomických podmínek k rozvoji a studiu, které mohou mít na úspěšnost žáků z hlediska odhadovaného studijního potenciálu vliv. Strana 5

6 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ V analýze byly zpracovány výsledky testu OSP a vyplněné dotazníky od 5188 žáků, z toho 2268 z Prahy, celkem ze 138 základních škol zúčastněných v projektu. U více než 90% žáků je dostupný také vyplněný dotazník pro rodiče. Výsledky žáků z pražských základních škol jsou o něco lepší než výsledky z ostatních částí republiky. V Praze je nejlepšího průměrného výsledku dosaženo v Praze 1, kde je zastoupena jedna ZŠ. počet žáků počet škol průměrný percentil Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha ČR celkem průměrný percentil v testu Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha ČR Strana 6

7 Při srovnávání průměrných výsledků za jednotlivé oblasti a školy je třeba připomenout, že testy OSP jsou zaměřeny na dovednosti a schopnosti, nikoliv na dosažené znalosti a vědomosti. Obvyklé sociální a ekonomické podmínky rozvoje dětí mohou být v různých lokalitách odlišné. Zjištění nižších průměrných percentilů v testu OSP v některých oblastech je možné využít k vysvětlení relativně slabších studijních výsledků (měřených například procentuální úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na střední školy) žáků některých škol. V grafu s průměrnými výsledky za školu jsou školy řazeny a barevně odlišeny podle části Prahy, do které škola náleží. Je zřejmé, že průměry podle škol jsou dosti variabilní. To může souviset s nízkými počty testovaných na některých školách. průměrný percentil v testu identifikátor školy Strana 7

8 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU vliv pohlaví žáka Dívky a chlapci jsou mezi respondenty průzkumu zastoupeni zhruba stejně. V průměru dosahují dívky v testu OSP o něco lepších výsledků než chlapci, podobně jako dosahují lepších známek z předmětů sledovaných v dotazníku (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Vysvětlením tohoto jevu mohou být o něco lepší motivační vlastnosti žáky sedmých tříd. Lepší průměrný výsledek dívek je pozorován v Praze i v ostatních částech ČR, takže i při stratifikaci podle pohlaví žáka vychází v Praze lepší průměrný výsledek v testu. průměrný percentil v testu Praha - chlapci ČR - chlapci Praha - dívky ČR - dívky vzdělání rodičů Z rozložení odpovědí žáků na otázku zaměřenou na zjištění nejvyššího dosaženého vzdělání otce a matky je patrné, že v Praze je větší podíl vysokoškolsky vzdělaných rodičů než v ostatních částech ČR (v Praze uvádí vysokoškolské vzdělání matky 21% respondentů, jinde pouze 11%), což by mohlo vysvětlovat lepší průměrné výsledky žáků z Prahy. Mezi rodiči respondentů je o něco větší podíl vysokoškolsky vzdělaných otců než matek, což ale není výrazně překvapivé zjištění. Strana 8

9 vzdělání otce 45% 40% 39% 35% 33% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 25% 28% 14% 24% ČR Praha 10% 5% 4% 4% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské vzdělání matky 50% 45% 40% 35% 33% 40% 44% podíl žáků 30% 25% 20% 22% 21% ČR Praha 15% 10% 5% 5% 5% 11% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 9

10 Je dobře patrná kladná závislost dosaženého vzdělání rodičů a výsledku žáka v testu. Tato závislost výsledku testu a vzdělání rodiče je velmi podobná pro vzdělání otce i pro vzdělání matky, snad v souvislosti s tím, že pravděpodobnosti vzdělání matky a otce jsou závislé mezi sebou (například pokud má žák vysokoškolsky vzdělaného otce, je téměř poloviční pravděpodobnost, že také matka má vysokoškolské vzdělání). Někteří žáci v dotazníku na tuto otázku neodpověděli (a třeba ani nežijí s oběma rodiči v domácnosti) a tito mají v průměru slabší výsledky v testu. U žáků bez uvedené odpovědi na otázku o vzdělání matky, kteří tvoří přibližně desetinu respondentů, je průměrný percentil pouze 37 ve srovnání s 52 u ostatních žáků. Z hlediska uvedení vzdělání otce je rozdíl méně výrazný, průměrný percentil ve skupině přibližně patnácti procent respondentů bez odpovědi na otázku na vzdělání otce je 41, zatímco u ostatních respondentů je průměrný percentil 52. průměrný percentil ve vztahu k vzdělání rodiče průměrný percentil vzdělání matky vzdělání otce 10 0 základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 10

11 zaměstnanost rodičů Z hlediska zaměstnanosti rodičů je rozložení odpovědí respondentů z Prahy podobné jako u ostatních. U otce je častěji než u matky uváděna volba pracuje na plný úvazek nebo podniká. Podíl respondentů s chybějící dopovědí je asi 3% u matky a asi 8% u otce (podobně jako u předchozí otázky souvisí s nepřítomností rodiče v domácnosti). zaměstnání matky 80% 70% 72% 72% 60% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 8% 10% 6% 3% 11% 12% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) zaměstnání otce 90% 80% 70% 60% 84% 82% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká 5% 6% pracuje jen občas (ne každý den) 2% nepracuje, ale hledá si práci 2% 2% 2% jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) Strana 11

12 Závislost průměrného percentilu na zaměstnanosti rodiče je podobná pro žáky z Prahy a pro žáky z ostatních částí ČR. Nejlepšího průměrného výsledku je dosahováno při odpovědi pracuje na plný úvazek nebo podniká, pro otce podobně jako pro matku. Zaměstnanost rodičů žáky z hlediska výsledku v testu výrazně nerozlišuje díky převažující relativní četnosti volby pracuje na plný úvazek nebo podniká. Pro žáky, kteří volí v odpovědi tuto kategorii, vychází průměrný percentil 52, který je blízký celkovému průměru. Výrazněji nižší je průměrný percentil v případě odpovědi nepracuje, ale hledá si práci, která má však prakticky zanedbatelnou relativní četnost. průměrný percentil ve vztahu k zaměstnání rodiče 60 průměrný percentil zaměstnání matky zaměstnání otce 10 0 pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) osoby, se kterými žák žije v domácnosti Naprostá většina respondentů uvádí, že žije v domácnosti s matkou (96% v Praze i mimo hlavní město). S otcem žijí v domácnosti zhruba tři čtvrtiny žáků mimo Prahu a o pět procent méně žáků v Praze. Většina žáků bydlí ještě s nějakým dalším členem rodiny (například sourozencem), v Praze je podíl takových žáků podobný, liší se pouze o 5%. V každém případě je mezi uvedením otce a dalšího člena rodiny mimo rodiče jako osoby sdílející s žákem domácnost zjištěna pozitivní závislost (korelační koeficient 0,2). Strana 12

13 s kým žije žák v domácnosti 120% 100% 96% 96% 74% podíl žáků 80% 60% 40% 69% 60% 54% ČR Praha 20% 0% 1% 1% matka otec nevlastní matka, pěstoun 7% 7% nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Jsou zřejmé rozdíly ve výkonnosti žáků podle toho, s kým žijí v domácnosti. V souladu s očekáváním dosahují horších průměrných výsledků žáci, kteří nežijí s matkou (percentil 34) než žáci, kteří s matkou žijí (51). Relativně špatných výsledků dosahují žáci z domácnosti s nevlastní matkou (skupina z velké části se překrývající s výše jmenovanou), jejichž podíl mezi respondenty je naštěstí pouze 1% a podobně dosahují horších výsledků žáci žijící v domácnosti s nevlastním otcem. Relativně dobrých výsledků dosahují žáci, kteří bydlí ještě s dalším členem rodiny mimo rodiče (dosahují průměrného percentilu 54 a je jich více než polovina), což také souvisí s tím, že se sourozenci žijí častěji děti z úplných rodin. Strana 13

14 průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti průměrný percentil nežije s žákem žije s žákem 10 0 matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Zajímavé srovnání poskytuje graf rozdílů průměrných percentilů mezi žáky, kteří danou osobu jmenovali jako osobu s nimi sdílející domácnost, a žáky, kteří tak neučinili v členění pro Prahu a ČR. Je patrné, že rozdíl v průměrném výsledku žáků podle přítomnosti matky v domácnosti je výraznější v Praze než mimo hlavní město. průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti - rozdíly rozdíl průměrných percentilů ČR Praha matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Strana 14

15 aktivity pro volný čas Při odpovědi na otázku Které činnosti děláš běžně (pravidelně každý týden) ve svém volném čase? s možností vybrat i několik z nabízených devíti možností vybrali žáci v Praze stejně jako jinde v ČR průměrně 3,2 aktivity. Relativní četnosti jednotlivých voleb jsou v Praze a v dalších částech ČR velmi podobné. Nejčastěji (zhruba čtyřmi pětinami respondentů) je zmiňována zábava na počítači, následuje sportování (70% žáků) a chov domácího mazlíčka, pěstování rostlin nebo jiná přírodovědná činnost (mírně nadpoloviční podíl žáků). Je zajímavé, že tyto tři aktivity současně, které svědčí o poměrně všestranných zájmech, v odpovědi uvádí 30% respondentů; průměrný percentil mají 54 a vedle této tříčlenné kombinace uvádějí v odpovědi ještě průměrně jednu až dvě další možnosti. počet aktivit ve volném čase 90% 80% 70% 71% 70% 81% 78% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18% 18% 14% 29% 26% 14% 26% 25% 28% 25% 52% 52% 10% 9% ČR Praha 0% Existuje závislost mezi počtem v odpovědi jmenovaných volnočasových aktivit a výsledkem v testu: podle průměrných výsledků je tato závislost nejprve (přesněji v intervalu od žádné do sedmi aktivit) pozitivní a čím více volnočasových aktivit žák v odpovědi uvádí, tím lepšího výsledku v testu má šanci dosáhnout, při sedmi až devíti jmenovaných aktivitách (již jen u malého počtu žáků) se průměrný výkon v testu zase v počtu aktivit zhoršuje. Ve světle informací o závislosti průměrného percentilu na počtu respondentem uváděných volnočasových aktivit se vysvětluje nadprůměrný výsledek výše zmíněné (zhruba 30% respondentů zahrnující) skupiny žáků, kteří jmenovali trojkombinaci aktivit počítač-sport-přírodověda a průměrně jednu nebo dvě další aktivity: průměrný percentil žáků, kteří uvedli právě čtyři aktivity je Strana 15

16 54, průměrný percentil žáků, kteří uvedli pět aktivit je ještě o něco vyšší. Připomeňme, že v souboru všech respondentů je průměrný percentil 50. průměrný percentil ve vztahu k počtu volnočasových aktivit 80 průměrný percentil Základní přehled o vztahu jednotlivých volnočasových aktivit žáka a jeho obecných studijních předpokladů je dostupný srovnáním průměrných percentilů žáků, kteří jednotlivé aktivity zmínili. průměrný percentil ve vztahu aktivitám ve volném čase průměrný percentil neuvedeno uvedeno hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 2 provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 3 kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 4 čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 5 ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 6 hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 7 zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 8 starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 9 docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) Strana 16

17 Z hlediska průměrného výsledku v testu jsou nejlépe odlišujícími jednotlivými aktivitami hudební a divadelní činnost a literatura, u kterých lze pozorovat největší rozdíl v průměrném percentilu žáků, kteří se dané aktivitě pravidelně věnují, a žáků ostatních. Při možnosti (a často respondenty využité) vybrat i více položek z nabídky se skupiny žáků jmenujících jednotlivé aktivity překrývají. Jmenování jednotlivých aktivit žáky navíc není zcela nezávislé, například je větší pravděpodobnost uvedení volby čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii, pokud žák zvolí také volbu ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.), existují také další závislosti. Aktivity pro volný čas žáků a jejich vztah k obecným studijním předpokladům jsou zajímavým tématem a zasluhují více pozornosti. Lepší náhled do dat může přinést použití metod shlukové analýzy. Při pokusu rozčlenit respondenty na skupinky podle podobného vztahu k jednotlivým aktivitám pro volný čas byly identifikovány v souboru žáků tři skupiny. skupina 1 skup. 2 skup. 3 hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 31% 14% 12% provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 71% 71% 70% kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 17% 16% 12% čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 87% 0% 12% ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 54% 18% 14% hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 58% 18% 14% zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 80% 81% 78% starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 81% 100% 0% docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) 14% 9% 8% průměrný počet jmenovaných aktivit podíl chlapců 31% 48% 59% velikost skupiny 26% 31% 43% průměrný percentil V nejmenší skupině, která tvoří 26% souboru respondentů, je nejnižší podíl chlapců pouze 31%. Žáci v této skupině se častěji než žáci ze zbývajících dvou skupin věnují pravidelně hře na hudební nástroj, zpěvu nebo divadlu. V naprosté většině případů mezi jejich oblíbené aktivity patří četba, psaní a literatura. Také se poměrně často věnují ruční tvořivé činnosti, jako je malování nebo keramika. Většinou (58% respondentů z této skupiny) také pravidelně hrají společenské hry. Často mají navíc doma zvířátko, které chovají, nebo alespoň pěstují rostliny. Tato skupina je celkově velmi aktivní, uvádí průměrně pět aktivit, kterým se ve volném čase pravidelně věnuje. Poměrně vysoké míře aktivity těchto žáků a snad také významnému podílu tvůrčích zálib odpovídá nadprůměrný výsledek v testu OSP, kterého žáci z této skupiny v průměru dosahují. Další dvě skupiny dosahují v průměru slabších výsledků v testu. Ve skupině 2 je zhruba stejné zastoupení chlapců i dívek a specifickým rysem žáků této skupiny je, že se všichni věnují pravidelně chovu domácího zvířete, rostlinám nebo jiné přírodovědné činnosti. Ve stejné míře jako jejich kolegové se žáci z druhé skupiny věnují Strana 17

18 sportovním aktivitám a zábavě na počítači. Mezi jejich hlavní zájmy nepatří literatura. V poslední (největší) skupině jsou převážně zastoupeni chlapci a tato skupina je podle průměrného počtu respondenty jmenovaných aktivit (2) nejméně aktivní. Mezi nejčastější aktivity této skupiny patří sportování a zábava na počítači. vybavenost domácnosti (ekonomický status) V otázce Které z následujících věcí máte doma? se respondenti vyjadřovali ke čtrnácti nabízeným položkám. Žáci v Praze podle očekávání označili v průměru více položek než žáci z ostatních částí republiky (9,6 ve srovnání s 8,8). Nejvýraznější rozdíly se projevují u položek připojení na internet, umělecká díla (socha, obraz) a myčka na nádobí, kde ve všech třech případech je relativní četnost respondentů, kteří mají doma jmenovanou věc, v Praze alespoň o 10% vyšší než mimo Prahu. Nižší relativní četnost má v Praze ve srovnání se zbytkem republiky pouze odpověď vlastní pokoj, přitom je v Praze menší podíl respondentů, kteří bydlí v domácnosti se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče a u kterých je obecně šance na vlastní pokoj menší. Výsledky podrobnější analýzy dat ukazují, že mezi respondenty bez sourozence v domácnosti je podíl žáků s vlastním pokojem v Praze vyšší než jinde. Dále, že mezi respondenty sdílejícími domácnost se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče je podíl žáků s vlastním pokojem vyšší mimo Prahu. Celkově je vybavenost domácností, ve kterých žáci žijí, na dobré úrovni. vybavenost domácnosti 100% 90% 80% 93% 94% 93% 90% 85% 85% 80% 90% 87% 85% 81% 70% 69% 68% 69% 67% 67% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 45% 45% 58% 52% 33% 24% 52% 55% 51% 47% 41% 37% ČR Praha 20% 10% 0% vzdělávací software 9 sbírky básní (poezie) 6 připojení na internet 10 slovníky 7 vlastní kalkulátor 11 encyklopedie, kroniky 8 klasická literaturu 12 umělecká díla (socha, obraz) 1 pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Strana 18

19 70 průměrný percentil ve vztahu k vybavení domácnosti průměrný percentil neuvedeno uvedeno pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 5 vzdělávací software 6 připojení na internet 7 vlastní kalkulátor 8 klasická literaturu 9 sbírky básní (poezie) 10 slovníky 11 encyklopedie, kroniky 12 umělecká díla (socha, obraz) 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Z dat o závislosti průměrného percentilu na uvedení jednotlivých položek jako v domácnosti přítomných je patrné, že dobře rozlišující vlastností z hlediska výsledku v testu je například vlastnictví slovníků, podobně sbírek básní a také pracovního stolu využitelného žákem ke studiu. Naopak bez zřetelného vlivu je vlastní pokoj respondenta, zřejmě v souvislosti s již diskutovanými vztahy k přítomnosti sourozence v domácnosti. Byla zjištěna závislost průměrného výsledku testu na počtu v odpovědi jmenovaných položek z nabídky. Mimo případ nevyplnění žádné odpovědi u této otázky (vyskytuje se jen u několika desítek respondentů), kterému odpovídá výsledek téměř srovnatelný s průměrným výsledkem, je průměrný výsledek v testu tím lepší, čím více je domácnost vybavena. Lze se tak mj. domnívat, že žáci, kteří na otázku neodpověděli vybráním alespoň jedné položky žijí nejspíše v zhruba průměrně vybavené domácnosti. Strana 19

20 průměrný percentil ve vztahu k počtu položek, kterými je vybavena domácnost průměrný percentil Mezi jmenováním jednotlivých položek v odpovědi na otázku existují některé přirozené závislosti například respondenti s vlastním pokojem uvádějí častěji než ostatní, že mají doma tiché místo ke studiu. Jinak je volba vlastní pokoj spíše méně než další položky závislá na ostatních, opět zřejmě v souvislosti s již několikrát zmíněnou přítomností sourozence v domácnosti. Výrazně korelované jsou v souladu s očekáváním vlastnictví klasické literatury a sbírek poezie. Dá se říci, že zjištěné vztahy mezi odpověďmi podporují předpoklad, že respondenti řádně odpovídají na otázky v dotazníku a dotazník je validní a spolehlivý. V další podobně zaměřené otázce se sleduje vybavenost domácností telefonem (včetně mobilních telefonů), televizorem, počítačem, automobilem a koupelnou a sleduje se u každé jmenované věci také počet v kategoriích 0, 1, 2, 3 a více. Ukazuje se, že vybavenost domácností telefonem je prakticky stejná v Praze i v dalších částech ČR, přičemž v 91% domácností je 3 a více telefonních přístrojů. Asi 0,3% respondentů uvádí, že doma telefon nemá, a u těch je průměrný percentil pouze 26. Ve 2% případů žáci uvádějí, že mají doma jeden telefon a u těch vychází průměrný percentil 35. Pět procent respondentů má doma dva telefony a jejich průměrný percentil je 46. Přirozeně souvisí počet telefonů v domácnosti s počtem osob v ní žijících. Strana 20

21 Rozdělení počtu televizorů v domácnostech žáků se ve srovnání s rozdělením počtu telefonů více blíží rozdělení rovnoměrnému a opět je podobné pro Prahu i ostatní části republiky. Méně než jedno procento respondentů uvádí, že nemají doma žádný televizor. O něco více než pětina respondentů uvádí v odpovědi jeden televizor v domácnosti, přes 40% uvádí dva a zhruba 30% tři nebo více. Je zajímavé, že průměrné výsledky v testu OSP se s rostoucím počtem televizorů v domácnosti mírně zhoršují. Respondenti, kteří neodpověděli na dotaz zjišťující počet televizorů v domácnosti, dosahují průměrného percentilu pouze 36%. průměrný percentil ve vztahu k počtu televizorů v domácnosti ,4 55,7 54 průměrný percentil ,5 48, a více Strana 21

22 Výskyt alespoň dvou počítačů v domácnosti je jevem častějším v Praze než v ostatních částech republiky. Zároveň nejčastěji je v domácnosti respondentů (v Praze i jinde) pouze jeden počítač. Je zřejmá mírná pozitivní závislost na kategorii počtu počítačů v domácnosti a průměrným percentilem: žáci bez počítače v domácnosti dosahují v průměru percentilu 42, s jedním počítačem 49, skupina respondentů se dvěma počítači v domácnosti již dosahuje průměrného percentilu 55 a pro respondenty s kategorií 3 a více je průměrný percentil 58. Žáci, kteří počet počítačů v domácnosti neuvedli, dosahují průměrného percentilu 35 a tato skupina se nepříliš překvapivě překrývá významně se skupinou respondentů, kteří neuvedli počet televizorů v domácnosti. Lze předpokládat, že respondenti s nízkou motivací řádně odpovídat na otázky v dotazníku mají podobně nízkou motivaci při řešení úloh ve výkonnostním testu OSP. Část žáků teoreticky může vynechávat některé otázky v dotazníku zaměřené na odhad ekonomického statusu domácnosti z důvodu nedostatečné důvěry v korektnost, resp. hromadný a anonymní způsob jejich zpracování a souvisejících obav z nedostatečné bezpečnosti. počet počítačů v domácnosti 70% 63% 60% 50% 52% podíl žáků 40% 30% 27% ČR Praha 20% 20% 14% 10% 7% 4% 6% 0% a více Podle odpovědí na dotaz na počet automobilů v domácnosti je desetina žáků z domácnosti bez automobilu, jejich průměrný percentil je 47, více než polovina má doma jeden automobil a dosahuje v průměru percentil 51, zhruba čtvrtina má doma dva automobily a průměrný percentil v této skupině je 53. Sedm procent respondentů má doma tři nebo více automobilů a dosahuje průměrného percentilu 47. Průměrný Strana 22

23 percentil respondentů bez uvedeného počtu automobilů v domácnosti je pouze 33 a jde často o respondenty, kteří neuvedli odpověď i na další podobně zaměřené otázky. Přibližně tři čtvrtiny žáků uvádí, že mají doma jednu koupelnu, a tito mají průměrný percentil 50. Z domácností se dvěma koupelnami je 14% žáků z Prahy a 21% žáků z ostatních částí ČR a jejich průměrný percentil je 53. Tři procenta respondentů mají doma tři nebo více koupelen a dosahují v průměru percentilu 58. Méně než jedno procento žáků uvádí, že doma koupelnu nemají, a jejich výsledky jsou v průměru podobné jako u respondentů s jednou koupelnou v domácnosti. Průměrný percentil respondentů s chybějícím údajem o počtu koupelen v domácnosti je 38. plány o dalším studiu V otázce Jakou střední školu, kde budeš dále studovat, jste s rodiči vybrali? měli žáci vybrat typ školy, na které by chtěli dále studovat oni sami a vyznačit také přání každého z rodičů. Svou představu v odpovědi vyjádřilo 96% žáků, o něco méně jich určilo volbu své matky a nejméně (mírně pod 90% respondentů) sdělilo preference svého otce. Může existovat souvislost s nepřítomností rodiče v domácnosti žáka nebo se skutečností, že respondenti interpretovali nabízenou odpověď nevím jako možnost vyjádřit spíše nejistotu rodiče o typu školy, kterou by měl žák dále studovat, než jako možnost vyjádřit neznalost preferencí rodiče žákem. Největší je v sedmých třídách podíl žáků, kteří se chystají pokračovat na střední odborné škole. Na gymnáziu by chtělo studovat 22% žáků v Praze a 16% žáků z ostatních částí republiky. Na střední škole bez maturity chce studovat 10% mimopražských žáků a pouze 4% respondentů z Prahy. Je možné, že celkově je podíl žáků s preferencí pro gymnázia podhodnocen kvůli tomu, že někteří jejich vrstevníci již svou volbu projevili odchodem na víceletá gymnázia. Čtvrtina respondentů ještě nemá o svém dalším studiu jasno. typ školy, na které by žák chtěl dále studovat 50% 45% 44% 44% 40% 35% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 0% skončím se základním vzděláním 10% 4% střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou 16% 22% gymnázium 25% 25% nevím ČR Praha Strana 23

24 Žáci s preferencí pro další studium na gymnáziu dosahují v souladu s očekáváním nejlepšího průměrného výsledku v testu OSP. Průměrný percentil žáků, kteří se vůbec nevyjádřili, je 36. průměrný percentil ve vztahu k typu školy, na které chce žák dále studovat průměrný percentil skončím se základním vzděláním střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou gymnázium nevím Rozložení žáky uváděných preferencí rodičů je podobné jako rozložení preferencí žáků. Matky žáků si podle odpovědí žáků častěji než žáci přejí, aby jejich dítě pokračovalo ve studiu na gymnáziu (18% v ČR a 27% v Praze), a méně často (méně než 20% respondentů) je uváděna odpověď nevím. Přání otců vnímaná žáky jsou podobná jako přání matek s vyšším podílem odpovědi nevím (a také vyšším podílem dotazníků bez vyplněné odpovědi) a přirozeně o něco nižšími podíly voleb pro další kategorie. Hodnoty průměrných percentilů podle kategorií voleb rodiče jsou pro žáky uváděné preference matky i pro preference otce podobné s tím, že o něco lepších výsledků je dosahováno v kategorii nevím (která je méně zastoupena) a o trochu horších výsledků je dosahováno pro kategorii gymnázium, která je uváděna častěji než u preferencí žáků samotných. Žáci, kteří uvádějí shodné preference členů rodiny s ohledem na další studium (obvyklá situace), dosahují mírně nadprůměrných výsledků v testu. Otázka zaměřená na představy o dalším studiu byla obsažena i v dotazníku pro rodiče, ve kterém nelze rozlišit, zda odpovídala matka nebo otec. Mezi rodiči, kteří odpovídali, je ve srovnání s představami žáků samotných i ve srovnání s žáky uváděnými představami rodičů nižší podíl respondentů se zatím nevyjasněnými představami o směru dalších studií dětí. Podobně jako u odpovědí žáků jsou Strana 24

25 preference pro studium na gymnáziu vyjadřovány respondenty z Prahy častěji než respondenty z ostatních částí republiky. 60% Na jaké střední škole byste chtěli, aby vaše dítě studovalo po ukončení ZŠ? 57% 54% 50% 40% podíl rodičů 30% 20% 10% 13% 6% 18% 29% 11% 10% ČR Praha 0% 0% 0% nebude studovat na SŠ - studium ukončí se základním vzděláním 4 gym názium 2 střední škola bez maturity (např. učební obor) 5 zatím nevíme 3 střední odborná škola s m aturitou (např. prům yslovka, obchodní akadem ie) Vztah preference rodiče z hlediska typu školy k dalšímu studiu pro jejich dítě a výsledku žáka v testu OSP je podobný jako vztah preference dítěte samotného a jeho výsledku v testu (také v souvislosti se shodou preferencí žáka a jeho rodiče). V dotazníku pro rodiče byli respondenti požádáni o ohodnocení důležitosti jednotlivých nabízených čtrnácti důvodů pro volbu typu školy, kterou by mělo jejich dítě dále studovat, v úrovních bezvýznamné (pro další zpracování ohodnoceno jedním bodem) nedůležité (2 body) důležité (3 body) nejdůležitější (4 body), nevyplněná položka (zhruba desetina případů v Praze stejně jako mimo Prahu) není ohodnocena žádným bodem. Průměrná důležitost jednotlivých položek je velmi podobná v Praze a v ostatních částech republiky, mírně odlišně je vnímána potřeba získá maturitu, které je rodiči v Praze ohodnocena průměrně 3,14 body, zatímco mimo Prahu jen 2,98 body a (v souvislosti s tím) motivační faktor začne co nejdříve vydělávat, který je naopak mimo Prahu silnější (průměrně 1,62 bodu v Praze a 1,73 bodu mimo Prahu). Strana 25

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA průměrný percentil STONOŽKA 13/14 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách y 9 7. A 7. B ZŠ 3 GYM školy 251 - žáků 87 81 88 82 82 82 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část)

Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část) Analýza úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a její predikce testem OSP (2. část) Zpracovala: www.scio.cz., s.r.o. (14. 11. 2011) Datové podklady: Národohospodářská fakulta VŠE v

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT STONOŽKA 211/212 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 8 9. A (devátá) 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 51-1 žáků 54 58 53 42 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf znázorňuje průměrné celkové

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil STONOŽKA /11 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky 9 9. A 8 7 9. B 6 9. C průměrný percentil ZŠ GYM 251 - žáků 59 81 59 56 83 62 51 79 7 65 85 56 57 85 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12 MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ /06 /12 Zhoršují se znalosti českých žáků? Testování Stonožka v 9. ročnících se v letošním roce neslo na vlně očekávání výsledků, které nám mají říct, jak si současní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010 Škola: Název: Obec: DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 29/21 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce se řadí mezi ty průměrné.

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více