Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO"

Transkript

1 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘEDPOKLADY K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování žáků sedmých tříd základních škol z obecných studijních předpokladů v roce Zpracování dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Praha, 2007

2 I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE... 3 III. OBECNĚ... 5 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ... 6 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU... 8 VLIV POHLAVÍ ŽÁKA...8 VZDĚLÁNÍ RODIČŮ...8 ZAMĚSTNANOST RODIČŮ...11 OSOBY, SE KTERÝMI ŽÁK ŽIJE V DOMÁCNOSTI...12 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS...15 VYBAVENOST DOMÁCNOSTI (EKONOMICKÝ STATUS)...18 PLÁNY O DALŠÍM STUDIU...23 ZNÁMKY VE ŠKOLE...26 INFORMOVANOST A ZÁJEM RODIČŮ O DĚNÍ VE ŠKOLE A VÝSLEDKY DÍTĚTE...27 VI. SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ANALÝZY A ZÁVĚR Strana 2

3 II. PŘEHLED POJMŮ A PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH V ANALÝZE Jako výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP) se nesleduje přímo skóre (tedy počet bodů za správně vyřešené úlohy s odečítáním 1 bodu za každou nesprávně zodpovězenou otázku), které je například závislé na obtížnosti testu a maximálním možném počtu bodů a neumožňuje dobře srovnávat výsledky žáků testovaných různými (a třeba různě obtížnými) variantami testu. Rozhodující je percentil, hodnota v rozsahu 0 až 100, vyjadřující, kolik procent žáků má skóre v testu horší nebo stejné s tím, že ostatní žáci mají skóre vyšší. O vztahu skóre a percentilu je možno říci, že v rámci skupiny žáků testovaných jednou variantou testu vyšší skóre znamená vyšší percentil. V případě testování, se kterým se pracuje v této analýze, je skóre žáků mimo výsledky 20-ti% nejvíce úspěšných a 20-ti% nejméně úspěšných žáků v rozmezí přibližně 10 až 30 bodů z 60 možných. Někteří žáci dosáhli záporného skóre kvůli odečítání za chybné odpovědi. Průměrný percentil je zákonitě vždy 50. Pokud se v dalším textu mluví o percentilu, jde o výsledek v testu obecných studijních předpokladů (OSP). Označení Praha, resp. ČR se používá, srovnávámeli žáky z Prahy s žáky z ostatních částí republiky. Strana 3

4 Jako míra závislosti mezi sledovanými charakteristikami je v případech, kdy existuje možnost přirozeného vyjádření těchto charakteristik numerickými hodnotami, uváděn korelační koeficient, tedy hodnota mezi -1 (znamenající absolutní negativní závislost) a 1 (znamenající absolutní pozitivní závislost). Tato hodnota vypovídá o míře lineární závislosti, resp. (lineární) nezávislosti (hodnota 0 a hodnoty blízké). Strana 4

5 III. OBECNĚ Testování obecných studijních předpokladů (OSP) zaměřeného na odhad studijního potenciálu žáků se v 1. čtvrtletí roku 2007 zúčastnilo více než pět tisíc žáků sedmých tříd základních škol v ČR. Navíc se tito žáci a rodiče těchto žáků účastnili dotazníkového šetření, jehož cílem je případně identifikovat faktory z oblasti sociálněekonomických podmínek k rozvoji a studiu, které mohou mít na úspěšnost žáků z hlediska odhadovaného studijního potenciálu vliv. Strana 5

6 IV. POČTY TESTOVANÝCH ŽÁKŮ A ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTŮ V analýze byly zpracovány výsledky testu OSP a vyplněné dotazníky od 5188 žáků, z toho 2268 z Prahy, celkem ze 138 základních škol zúčastněných v projektu. U více než 90% žáků je dostupný také vyplněný dotazník pro rodiče. Výsledky žáků z pražských základních škol jsou o něco lepší než výsledky z ostatních částí republiky. V Praze je nejlepšího průměrného výsledku dosaženo v Praze 1, kde je zastoupena jedna ZŠ. počet žáků počet škol průměrný percentil Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha ČR celkem průměrný percentil v testu Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha ČR Strana 6

7 Při srovnávání průměrných výsledků za jednotlivé oblasti a školy je třeba připomenout, že testy OSP jsou zaměřeny na dovednosti a schopnosti, nikoliv na dosažené znalosti a vědomosti. Obvyklé sociální a ekonomické podmínky rozvoje dětí mohou být v různých lokalitách odlišné. Zjištění nižších průměrných percentilů v testu OSP v některých oblastech je možné využít k vysvětlení relativně slabších studijních výsledků (měřených například procentuální úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na střední školy) žáků některých škol. V grafu s průměrnými výsledky za školu jsou školy řazeny a barevně odlišeny podle části Prahy, do které škola náleží. Je zřejmé, že průměry podle škol jsou dosti variabilní. To může souviset s nízkými počty testovaných na některých školách. průměrný percentil v testu identifikátor školy Strana 7

8 V. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ A VZTAH K VÝSLEDKŮM V TESTU vliv pohlaví žáka Dívky a chlapci jsou mezi respondenty průzkumu zastoupeni zhruba stejně. V průměru dosahují dívky v testu OSP o něco lepších výsledků než chlapci, podobně jako dosahují lepších známek z předmětů sledovaných v dotazníku (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Vysvětlením tohoto jevu mohou být o něco lepší motivační vlastnosti žáky sedmých tříd. Lepší průměrný výsledek dívek je pozorován v Praze i v ostatních částech ČR, takže i při stratifikaci podle pohlaví žáka vychází v Praze lepší průměrný výsledek v testu. průměrný percentil v testu Praha - chlapci ČR - chlapci Praha - dívky ČR - dívky vzdělání rodičů Z rozložení odpovědí žáků na otázku zaměřenou na zjištění nejvyššího dosaženého vzdělání otce a matky je patrné, že v Praze je větší podíl vysokoškolsky vzdělaných rodičů než v ostatních částech ČR (v Praze uvádí vysokoškolské vzdělání matky 21% respondentů, jinde pouze 11%), což by mohlo vysvětlovat lepší průměrné výsledky žáků z Prahy. Mezi rodiči respondentů je o něco větší podíl vysokoškolsky vzdělaných otců než matek, což ale není výrazně překvapivé zjištění. Strana 8

9 vzdělání otce 45% 40% 39% 35% 33% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 25% 28% 14% 24% ČR Praha 10% 5% 4% 4% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské vzdělání matky 50% 45% 40% 35% 33% 40% 44% podíl žáků 30% 25% 20% 22% 21% ČR Praha 15% 10% 5% 5% 5% 11% 0% základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 9

10 Je dobře patrná kladná závislost dosaženého vzdělání rodičů a výsledku žáka v testu. Tato závislost výsledku testu a vzdělání rodiče je velmi podobná pro vzdělání otce i pro vzdělání matky, snad v souvislosti s tím, že pravděpodobnosti vzdělání matky a otce jsou závislé mezi sebou (například pokud má žák vysokoškolsky vzdělaného otce, je téměř poloviční pravděpodobnost, že také matka má vysokoškolské vzdělání). Někteří žáci v dotazníku na tuto otázku neodpověděli (a třeba ani nežijí s oběma rodiči v domácnosti) a tito mají v průměru slabší výsledky v testu. U žáků bez uvedené odpovědi na otázku o vzdělání matky, kteří tvoří přibližně desetinu respondentů, je průměrný percentil pouze 37 ve srovnání s 52 u ostatních žáků. Z hlediska uvedení vzdělání otce je rozdíl méně výrazný, průměrný percentil ve skupině přibližně patnácti procent respondentů bez odpovědi na otázku na vzdělání otce je 41, zatímco u ostatních respondentů je průměrný percentil 52. průměrný percentil ve vztahu k vzdělání rodiče průměrný percentil vzdělání matky vzdělání otce 10 0 základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Strana 10

11 zaměstnanost rodičů Z hlediska zaměstnanosti rodičů je rozložení odpovědí respondentů z Prahy podobné jako u ostatních. U otce je častěji než u matky uváděna volba pracuje na plný úvazek nebo podniká. Podíl respondentů s chybějící dopovědí je asi 3% u matky a asi 8% u otce (podobně jako u předchozí otázky souvisí s nepřítomností rodiče v domácnosti). zaměstnání matky 80% 70% 72% 72% 60% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 8% 10% 6% 3% 11% 12% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) zaměstnání otce 90% 80% 70% 60% 84% 82% podíl žáků 50% 40% 30% ČR Praha 20% 10% 0% pracuje na plný úvazek nebo podniká 5% 6% pracuje jen občas (ne každý den) 2% nepracuje, ale hledá si práci 2% 2% 2% jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) Strana 11

12 Závislost průměrného percentilu na zaměstnanosti rodiče je podobná pro žáky z Prahy a pro žáky z ostatních částí ČR. Nejlepšího průměrného výsledku je dosahováno při odpovědi pracuje na plný úvazek nebo podniká, pro otce podobně jako pro matku. Zaměstnanost rodičů žáky z hlediska výsledku v testu výrazně nerozlišuje díky převažující relativní četnosti volby pracuje na plný úvazek nebo podniká. Pro žáky, kteří volí v odpovědi tuto kategorii, vychází průměrný percentil 52, který je blízký celkovému průměru. Výrazněji nižší je průměrný percentil v případě odpovědi nepracuje, ale hledá si práci, která má však prakticky zanedbatelnou relativní četnost. průměrný percentil ve vztahu k zaměstnání rodiče 60 průměrný percentil zaměstnání matky zaměstnání otce 10 0 pracuje na plný úvazek nebo podniká pracuje jen občas (ne každý den) nepracuje, ale hledá si práci jiné (v důchodu, v domácnosti apod.) osoby, se kterými žák žije v domácnosti Naprostá většina respondentů uvádí, že žije v domácnosti s matkou (96% v Praze i mimo hlavní město). S otcem žijí v domácnosti zhruba tři čtvrtiny žáků mimo Prahu a o pět procent méně žáků v Praze. Většina žáků bydlí ještě s nějakým dalším členem rodiny (například sourozencem), v Praze je podíl takových žáků podobný, liší se pouze o 5%. V každém případě je mezi uvedením otce a dalšího člena rodiny mimo rodiče jako osoby sdílející s žákem domácnost zjištěna pozitivní závislost (korelační koeficient 0,2). Strana 12

13 s kým žije žák v domácnosti 120% 100% 96% 96% 74% podíl žáků 80% 60% 40% 69% 60% 54% ČR Praha 20% 0% 1% 1% matka otec nevlastní matka, pěstoun 7% 7% nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Jsou zřejmé rozdíly ve výkonnosti žáků podle toho, s kým žijí v domácnosti. V souladu s očekáváním dosahují horších průměrných výsledků žáci, kteří nežijí s matkou (percentil 34) než žáci, kteří s matkou žijí (51). Relativně špatných výsledků dosahují žáci z domácnosti s nevlastní matkou (skupina z velké části se překrývající s výše jmenovanou), jejichž podíl mezi respondenty je naštěstí pouze 1% a podobně dosahují horších výsledků žáci žijící v domácnosti s nevlastním otcem. Relativně dobrých výsledků dosahují žáci, kteří bydlí ještě s dalším členem rodiny mimo rodiče (dosahují průměrného percentilu 54 a je jich více než polovina), což také souvisí s tím, že se sourozenci žijí častěji děti z úplných rodin. Strana 13

14 průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti průměrný percentil nežije s žákem žije s žákem 10 0 matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Zajímavé srovnání poskytuje graf rozdílů průměrných percentilů mezi žáky, kteří danou osobu jmenovali jako osobu s nimi sdílející domácnost, a žáky, kteří tak neučinili v členění pro Prahu a ČR. Je patrné, že rozdíl v průměrném výsledku žáků podle přítomnosti matky v domácnosti je výraznější v Praze než mimo hlavní město. průměrný percentil ve vztahu k přítomnosti osoby v domácnosti - rozdíly rozdíl průměrných percentilů ČR Praha matka otec nevlastní matka, pěstoun nevlastní otec, pěstoun jiní (bratr, bratranec, sestra, děda, teta apod.) Strana 14

15 aktivity pro volný čas Při odpovědi na otázku Které činnosti děláš běžně (pravidelně každý týden) ve svém volném čase? s možností vybrat i několik z nabízených devíti možností vybrali žáci v Praze stejně jako jinde v ČR průměrně 3,2 aktivity. Relativní četnosti jednotlivých voleb jsou v Praze a v dalších částech ČR velmi podobné. Nejčastěji (zhruba čtyřmi pětinami respondentů) je zmiňována zábava na počítači, následuje sportování (70% žáků) a chov domácího mazlíčka, pěstování rostlin nebo jiná přírodovědná činnost (mírně nadpoloviční podíl žáků). Je zajímavé, že tyto tři aktivity současně, které svědčí o poměrně všestranných zájmech, v odpovědi uvádí 30% respondentů; průměrný percentil mají 54 a vedle této tříčlenné kombinace uvádějí v odpovědi ještě průměrně jednu až dvě další možnosti. počet aktivit ve volném čase 90% 80% 70% 71% 70% 81% 78% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18% 18% 14% 29% 26% 14% 26% 25% 28% 25% 52% 52% 10% 9% ČR Praha 0% Existuje závislost mezi počtem v odpovědi jmenovaných volnočasových aktivit a výsledkem v testu: podle průměrných výsledků je tato závislost nejprve (přesněji v intervalu od žádné do sedmi aktivit) pozitivní a čím více volnočasových aktivit žák v odpovědi uvádí, tím lepšího výsledku v testu má šanci dosáhnout, při sedmi až devíti jmenovaných aktivitách (již jen u malého počtu žáků) se průměrný výkon v testu zase v počtu aktivit zhoršuje. Ve světle informací o závislosti průměrného percentilu na počtu respondentem uváděných volnočasových aktivit se vysvětluje nadprůměrný výsledek výše zmíněné (zhruba 30% respondentů zahrnující) skupiny žáků, kteří jmenovali trojkombinaci aktivit počítač-sport-přírodověda a průměrně jednu nebo dvě další aktivity: průměrný percentil žáků, kteří uvedli právě čtyři aktivity je Strana 15

16 54, průměrný percentil žáků, kteří uvedli pět aktivit je ještě o něco vyšší. Připomeňme, že v souboru všech respondentů je průměrný percentil 50. průměrný percentil ve vztahu k počtu volnočasových aktivit 80 průměrný percentil Základní přehled o vztahu jednotlivých volnočasových aktivit žáka a jeho obecných studijních předpokladů je dostupný srovnáním průměrných percentilů žáků, kteří jednotlivé aktivity zmínili. průměrný percentil ve vztahu aktivitám ve volném čase průměrný percentil neuvedeno uvedeno hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 2 provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 3 kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 4 čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 5 ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 6 hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 7 zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 8 starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 9 docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) Strana 16

17 Z hlediska průměrného výsledku v testu jsou nejlépe odlišujícími jednotlivými aktivitami hudební a divadelní činnost a literatura, u kterých lze pozorovat největší rozdíl v průměrném percentilu žáků, kteří se dané aktivitě pravidelně věnují, a žáků ostatních. Při možnosti (a často respondenty využité) vybrat i více položek z nabídky se skupiny žáků jmenujících jednotlivé aktivity překrývají. Jmenování jednotlivých aktivit žáky navíc není zcela nezávislé, například je větší pravděpodobnost uvedení volby čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii, pokud žák zvolí také volbu ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.), existují také další závislosti. Aktivity pro volný čas žáků a jejich vztah k obecným studijním předpokladům jsou zajímavým tématem a zasluhují více pozornosti. Lepší náhled do dat může přinést použití metod shlukové analýzy. Při pokusu rozčlenit respondenty na skupinky podle podobného vztahu k jednotlivým aktivitám pro volný čas byly identifikovány v souboru žáků tři skupiny. skupina 1 skup. 2 skup. 3 hraji na hudební nástroj, hraji divadlo, zpívám ve sboru 31% 14% 12% provozuji sport nebo jinou pohybovou činnost 71% 71% 70% kutím (modelářství, elektronika) nebo programuji 17% 16% 12% čtu, píšu, zajímám se o literaturu a poezii 87% 0% 12% ruční tvořivá činnost (maluji, modeluji, keramika atd.) 54% 18% 14% hraji společenské hry, řeším rébusy (ne na počítači) 58% 18% 14% zábava na počítači (hraji hry, chatuji) 80% 81% 78% starám se o zvíře, pěstuji rostliny, jiná přírodovědná činnost 81% 100% 0% docházím do oddílu (pionýr, skaut, sokol atd.) 14% 9% 8% průměrný počet jmenovaných aktivit podíl chlapců 31% 48% 59% velikost skupiny 26% 31% 43% průměrný percentil V nejmenší skupině, která tvoří 26% souboru respondentů, je nejnižší podíl chlapců pouze 31%. Žáci v této skupině se častěji než žáci ze zbývajících dvou skupin věnují pravidelně hře na hudební nástroj, zpěvu nebo divadlu. V naprosté většině případů mezi jejich oblíbené aktivity patří četba, psaní a literatura. Také se poměrně často věnují ruční tvořivé činnosti, jako je malování nebo keramika. Většinou (58% respondentů z této skupiny) také pravidelně hrají společenské hry. Často mají navíc doma zvířátko, které chovají, nebo alespoň pěstují rostliny. Tato skupina je celkově velmi aktivní, uvádí průměrně pět aktivit, kterým se ve volném čase pravidelně věnuje. Poměrně vysoké míře aktivity těchto žáků a snad také významnému podílu tvůrčích zálib odpovídá nadprůměrný výsledek v testu OSP, kterého žáci z této skupiny v průměru dosahují. Další dvě skupiny dosahují v průměru slabších výsledků v testu. Ve skupině 2 je zhruba stejné zastoupení chlapců i dívek a specifickým rysem žáků této skupiny je, že se všichni věnují pravidelně chovu domácího zvířete, rostlinám nebo jiné přírodovědné činnosti. Ve stejné míře jako jejich kolegové se žáci z druhé skupiny věnují Strana 17

18 sportovním aktivitám a zábavě na počítači. Mezi jejich hlavní zájmy nepatří literatura. V poslední (největší) skupině jsou převážně zastoupeni chlapci a tato skupina je podle průměrného počtu respondenty jmenovaných aktivit (2) nejméně aktivní. Mezi nejčastější aktivity této skupiny patří sportování a zábava na počítači. vybavenost domácnosti (ekonomický status) V otázce Které z následujících věcí máte doma? se respondenti vyjadřovali ke čtrnácti nabízeným položkám. Žáci v Praze podle očekávání označili v průměru více položek než žáci z ostatních částí republiky (9,6 ve srovnání s 8,8). Nejvýraznější rozdíly se projevují u položek připojení na internet, umělecká díla (socha, obraz) a myčka na nádobí, kde ve všech třech případech je relativní četnost respondentů, kteří mají doma jmenovanou věc, v Praze alespoň o 10% vyšší než mimo Prahu. Nižší relativní četnost má v Praze ve srovnání se zbytkem republiky pouze odpověď vlastní pokoj, přitom je v Praze menší podíl respondentů, kteří bydlí v domácnosti se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče a u kterých je obecně šance na vlastní pokoj menší. Výsledky podrobnější analýzy dat ukazují, že mezi respondenty bez sourozence v domácnosti je podíl žáků s vlastním pokojem v Praze vyšší než jinde. Dále, že mezi respondenty sdílejícími domácnost se sourozencem či dalším členem rodiny mimo rodiče je podíl žáků s vlastním pokojem vyšší mimo Prahu. Celkově je vybavenost domácností, ve kterých žáci žijí, na dobré úrovni. vybavenost domácnosti 100% 90% 80% 93% 94% 93% 90% 85% 85% 80% 90% 87% 85% 81% 70% 69% 68% 69% 67% 67% podíl žáků 60% 50% 40% 30% 45% 45% 58% 52% 33% 24% 52% 55% 51% 47% 41% 37% ČR Praha 20% 10% 0% vzdělávací software 9 sbírky básní (poezie) 6 připojení na internet 10 slovníky 7 vlastní kalkulátor 11 encyklopedie, kroniky 8 klasická literaturu 12 umělecká díla (socha, obraz) 1 pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Strana 18

19 70 průměrný percentil ve vztahu k vybavení domácnosti průměrný percentil neuvedeno uvedeno pracovní stůl (ke studiu) 2 vlastní pokoj 3 tiché místo ke studiu 4 počítač, který mohu použít 5 vzdělávací software 6 připojení na internet 7 vlastní kalkulátor 8 klasická literaturu 9 sbírky básní (poezie) 10 slovníky 11 encyklopedie, kroniky 12 umělecká díla (socha, obraz) 13 hudební nástroj 14 myčka na nádobí Z dat o závislosti průměrného percentilu na uvedení jednotlivých položek jako v domácnosti přítomných je patrné, že dobře rozlišující vlastností z hlediska výsledku v testu je například vlastnictví slovníků, podobně sbírek básní a také pracovního stolu využitelného žákem ke studiu. Naopak bez zřetelného vlivu je vlastní pokoj respondenta, zřejmě v souvislosti s již diskutovanými vztahy k přítomnosti sourozence v domácnosti. Byla zjištěna závislost průměrného výsledku testu na počtu v odpovědi jmenovaných položek z nabídky. Mimo případ nevyplnění žádné odpovědi u této otázky (vyskytuje se jen u několika desítek respondentů), kterému odpovídá výsledek téměř srovnatelný s průměrným výsledkem, je průměrný výsledek v testu tím lepší, čím více je domácnost vybavena. Lze se tak mj. domnívat, že žáci, kteří na otázku neodpověděli vybráním alespoň jedné položky žijí nejspíše v zhruba průměrně vybavené domácnosti. Strana 19

20 průměrný percentil ve vztahu k počtu položek, kterými je vybavena domácnost průměrný percentil Mezi jmenováním jednotlivých položek v odpovědi na otázku existují některé přirozené závislosti například respondenti s vlastním pokojem uvádějí častěji než ostatní, že mají doma tiché místo ke studiu. Jinak je volba vlastní pokoj spíše méně než další položky závislá na ostatních, opět zřejmě v souvislosti s již několikrát zmíněnou přítomností sourozence v domácnosti. Výrazně korelované jsou v souladu s očekáváním vlastnictví klasické literatury a sbírek poezie. Dá se říci, že zjištěné vztahy mezi odpověďmi podporují předpoklad, že respondenti řádně odpovídají na otázky v dotazníku a dotazník je validní a spolehlivý. V další podobně zaměřené otázce se sleduje vybavenost domácností telefonem (včetně mobilních telefonů), televizorem, počítačem, automobilem a koupelnou a sleduje se u každé jmenované věci také počet v kategoriích 0, 1, 2, 3 a více. Ukazuje se, že vybavenost domácností telefonem je prakticky stejná v Praze i v dalších částech ČR, přičemž v 91% domácností je 3 a více telefonních přístrojů. Asi 0,3% respondentů uvádí, že doma telefon nemá, a u těch je průměrný percentil pouze 26. Ve 2% případů žáci uvádějí, že mají doma jeden telefon a u těch vychází průměrný percentil 35. Pět procent respondentů má doma dva telefony a jejich průměrný percentil je 46. Přirozeně souvisí počet telefonů v domácnosti s počtem osob v ní žijících. Strana 20

21 Rozdělení počtu televizorů v domácnostech žáků se ve srovnání s rozdělením počtu telefonů více blíží rozdělení rovnoměrnému a opět je podobné pro Prahu i ostatní části republiky. Méně než jedno procento respondentů uvádí, že nemají doma žádný televizor. O něco více než pětina respondentů uvádí v odpovědi jeden televizor v domácnosti, přes 40% uvádí dva a zhruba 30% tři nebo více. Je zajímavé, že průměrné výsledky v testu OSP se s rostoucím počtem televizorů v domácnosti mírně zhoršují. Respondenti, kteří neodpověděli na dotaz zjišťující počet televizorů v domácnosti, dosahují průměrného percentilu pouze 36%. průměrný percentil ve vztahu k počtu televizorů v domácnosti ,4 55,7 54 průměrný percentil ,5 48, a více Strana 21

22 Výskyt alespoň dvou počítačů v domácnosti je jevem častějším v Praze než v ostatních částech republiky. Zároveň nejčastěji je v domácnosti respondentů (v Praze i jinde) pouze jeden počítač. Je zřejmá mírná pozitivní závislost na kategorii počtu počítačů v domácnosti a průměrným percentilem: žáci bez počítače v domácnosti dosahují v průměru percentilu 42, s jedním počítačem 49, skupina respondentů se dvěma počítači v domácnosti již dosahuje průměrného percentilu 55 a pro respondenty s kategorií 3 a více je průměrný percentil 58. Žáci, kteří počet počítačů v domácnosti neuvedli, dosahují průměrného percentilu 35 a tato skupina se nepříliš překvapivě překrývá významně se skupinou respondentů, kteří neuvedli počet televizorů v domácnosti. Lze předpokládat, že respondenti s nízkou motivací řádně odpovídat na otázky v dotazníku mají podobně nízkou motivaci při řešení úloh ve výkonnostním testu OSP. Část žáků teoreticky může vynechávat některé otázky v dotazníku zaměřené na odhad ekonomického statusu domácnosti z důvodu nedostatečné důvěry v korektnost, resp. hromadný a anonymní způsob jejich zpracování a souvisejících obav z nedostatečné bezpečnosti. počet počítačů v domácnosti 70% 63% 60% 50% 52% podíl žáků 40% 30% 27% ČR Praha 20% 20% 14% 10% 7% 4% 6% 0% a více Podle odpovědí na dotaz na počet automobilů v domácnosti je desetina žáků z domácnosti bez automobilu, jejich průměrný percentil je 47, více než polovina má doma jeden automobil a dosahuje v průměru percentil 51, zhruba čtvrtina má doma dva automobily a průměrný percentil v této skupině je 53. Sedm procent respondentů má doma tři nebo více automobilů a dosahuje průměrného percentilu 47. Průměrný Strana 22

23 percentil respondentů bez uvedeného počtu automobilů v domácnosti je pouze 33 a jde často o respondenty, kteří neuvedli odpověď i na další podobně zaměřené otázky. Přibližně tři čtvrtiny žáků uvádí, že mají doma jednu koupelnu, a tito mají průměrný percentil 50. Z domácností se dvěma koupelnami je 14% žáků z Prahy a 21% žáků z ostatních částí ČR a jejich průměrný percentil je 53. Tři procenta respondentů mají doma tři nebo více koupelen a dosahují v průměru percentilu 58. Méně než jedno procento žáků uvádí, že doma koupelnu nemají, a jejich výsledky jsou v průměru podobné jako u respondentů s jednou koupelnou v domácnosti. Průměrný percentil respondentů s chybějícím údajem o počtu koupelen v domácnosti je 38. plány o dalším studiu V otázce Jakou střední školu, kde budeš dále studovat, jste s rodiči vybrali? měli žáci vybrat typ školy, na které by chtěli dále studovat oni sami a vyznačit také přání každého z rodičů. Svou představu v odpovědi vyjádřilo 96% žáků, o něco méně jich určilo volbu své matky a nejméně (mírně pod 90% respondentů) sdělilo preference svého otce. Může existovat souvislost s nepřítomností rodiče v domácnosti žáka nebo se skutečností, že respondenti interpretovali nabízenou odpověď nevím jako možnost vyjádřit spíše nejistotu rodiče o typu školy, kterou by měl žák dále studovat, než jako možnost vyjádřit neznalost preferencí rodiče žákem. Největší je v sedmých třídách podíl žáků, kteří se chystají pokračovat na střední odborné škole. Na gymnáziu by chtělo studovat 22% žáků v Praze a 16% žáků z ostatních částí republiky. Na střední škole bez maturity chce studovat 10% mimopražských žáků a pouze 4% respondentů z Prahy. Je možné, že celkově je podíl žáků s preferencí pro gymnázia podhodnocen kvůli tomu, že někteří jejich vrstevníci již svou volbu projevili odchodem na víceletá gymnázia. Čtvrtina respondentů ještě nemá o svém dalším studiu jasno. typ školy, na které by žák chtěl dále studovat 50% 45% 44% 44% 40% 35% podíl žáků 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 0% skončím se základním vzděláním 10% 4% střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou 16% 22% gymnázium 25% 25% nevím ČR Praha Strana 23

24 Žáci s preferencí pro další studium na gymnáziu dosahují v souladu s očekáváním nejlepšího průměrného výsledku v testu OSP. Průměrný percentil žáků, kteří se vůbec nevyjádřili, je 36. průměrný percentil ve vztahu k typu školy, na které chce žák dále studovat průměrný percentil skončím se základním vzděláním střední škola bez maturity (učiliště) střední odborná škola s maturitou gymnázium nevím Rozložení žáky uváděných preferencí rodičů je podobné jako rozložení preferencí žáků. Matky žáků si podle odpovědí žáků častěji než žáci přejí, aby jejich dítě pokračovalo ve studiu na gymnáziu (18% v ČR a 27% v Praze), a méně často (méně než 20% respondentů) je uváděna odpověď nevím. Přání otců vnímaná žáky jsou podobná jako přání matek s vyšším podílem odpovědi nevím (a také vyšším podílem dotazníků bez vyplněné odpovědi) a přirozeně o něco nižšími podíly voleb pro další kategorie. Hodnoty průměrných percentilů podle kategorií voleb rodiče jsou pro žáky uváděné preference matky i pro preference otce podobné s tím, že o něco lepších výsledků je dosahováno v kategorii nevím (která je méně zastoupena) a o trochu horších výsledků je dosahováno pro kategorii gymnázium, která je uváděna častěji než u preferencí žáků samotných. Žáci, kteří uvádějí shodné preference členů rodiny s ohledem na další studium (obvyklá situace), dosahují mírně nadprůměrných výsledků v testu. Otázka zaměřená na představy o dalším studiu byla obsažena i v dotazníku pro rodiče, ve kterém nelze rozlišit, zda odpovídala matka nebo otec. Mezi rodiči, kteří odpovídali, je ve srovnání s představami žáků samotných i ve srovnání s žáky uváděnými představami rodičů nižší podíl respondentů se zatím nevyjasněnými představami o směru dalších studií dětí. Podobně jako u odpovědí žáků jsou Strana 24

25 preference pro studium na gymnáziu vyjadřovány respondenty z Prahy častěji než respondenty z ostatních částí republiky. 60% Na jaké střední škole byste chtěli, aby vaše dítě studovalo po ukončení ZŠ? 57% 54% 50% 40% podíl rodičů 30% 20% 10% 13% 6% 18% 29% 11% 10% ČR Praha 0% 0% 0% nebude studovat na SŠ - studium ukončí se základním vzděláním 4 gym názium 2 střední škola bez maturity (např. učební obor) 5 zatím nevíme 3 střední odborná škola s m aturitou (např. prům yslovka, obchodní akadem ie) Vztah preference rodiče z hlediska typu školy k dalšímu studiu pro jejich dítě a výsledku žáka v testu OSP je podobný jako vztah preference dítěte samotného a jeho výsledku v testu (také v souvislosti se shodou preferencí žáka a jeho rodiče). V dotazníku pro rodiče byli respondenti požádáni o ohodnocení důležitosti jednotlivých nabízených čtrnácti důvodů pro volbu typu školy, kterou by mělo jejich dítě dále studovat, v úrovních bezvýznamné (pro další zpracování ohodnoceno jedním bodem) nedůležité (2 body) důležité (3 body) nejdůležitější (4 body), nevyplněná položka (zhruba desetina případů v Praze stejně jako mimo Prahu) není ohodnocena žádným bodem. Průměrná důležitost jednotlivých položek je velmi podobná v Praze a v ostatních částech republiky, mírně odlišně je vnímána potřeba získá maturitu, které je rodiči v Praze ohodnocena průměrně 3,14 body, zatímco mimo Prahu jen 2,98 body a (v souvislosti s tím) motivační faktor začne co nejdříve vydělávat, který je naopak mimo Prahu silnější (průměrně 1,62 bodu v Praze a 1,73 bodu mimo Prahu). Strana 25

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia EVALUACE 2006/2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ

Více

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

Analýza výsledků projektu. Vektor 2005/06 2011/12

Analýza výsledků projektu. Vektor 2005/06 2011/12 Analýza výsledků projektu Vektor 2005/06 2011/12 květen 2012 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (květen 2012) Datové podklady: výsledky testů a odpovědi v dotaznících projektu Vektor, www.scio.cz, s. r.

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12 analýza výsledků leden 2013 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (září 2012) Datové podklady: výsledky testů klíčových kompetencí a odpovědi v souběžných

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů Rozhodováníí žáků přii vollbě vzděllávacíí cesty a úspěšnost vstupu na trh práce Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vliv socioekonomického zázemí na výsledky českých žáků v šetření PISA 2012... 4 2.1 Shrnutí... 9 3 Srovnání žáků s výbornými

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Vybraná zjištění z projektu Vektor (část 1) Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Filip KAREL, fkarel@scio.cz Shrnutí poznatků Poznatek 1. Výsledky

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více