KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSX01G0KEQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK /2014 Sp. zn.: ŽPZ/32001/2014/Chro V10 Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková Telefon: Fax: Datum: Závěr zjišťovacího řízení záměru Přístavba trojhalí podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje Název: Přístavba trojhalí Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita výroby zpracování ocelových profilů t/rok Zastavěná plocha skladovací a výrobní haly m 2 Komunikace a zpevněné plochy m 2 Počet zaměstnanců 40 Provoz třísměnný Charakter záměru: Trojhalí bude postaveno na pozemku výrobního závodu KOVONA SYSTEM, a.s. Závod je zaměřen na lehkou kovovýrobu. Jedná se o výrobu kovového nábytku např. stolů, židlí, šatních skříní, regálů apod. a jejich kompletaci. Do trojhalí bude částečně přemístěna výrobní technologie ze stávajících výrobních hal. Jedná se o lisy, ohýbací stroje, tvářecí zařízení, profilovací linky, děrovací zařízení. V další části bude balicí linka pro balení hotových výrobků, ukládání vstupních kovových dílů a výrobků. Poslední část bude určena pro rozšíření expediční části hotových výrobků, k uložení palet s kovovými díly a palet s rozpracovanou výrobou. Proces válcování bude probíhat za studena bez svařování, tzn. bez jakýchkoliv ohřevů, odmašťování, chladících okruhů, exhalací a podobně. Umístění: Kraj: Moravskoslezský Město: Český Těšín Kat. území: Český Těšín Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 Oznamovatel: INSY CZ, a.s., Průmyslová 2007, Český Těšín; IČO Souhrnné vypořádání připomínek 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, má k oznámení následující podmínky: Připomínka Krajský úřad požaduje, aby v dokumentacích pro následná správní řízení byla uvedena bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice) včetně způsobu dalšího nakládání s nimi, seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem trojhalí, a způsob nakládání s nimi. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití. Z hlediska ZPF je nezbytné posoudit uvedenou situaci, kdy dle zpracovatele byly již předmětné pozemky odňaty zemědělskému půdnímu fondu. Vyhodnocení je nezbytné zaměřit na problematiku, zda údaje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, dané rozhodnutím, nebyly promítnuty do katastru nemovitostí nedopatřením, nebo nebyl vytvořen právní stav, a tedy možnost zapsat tyto pozemky do zmíněné evidence. V případě, že tato právní účinnost nenastala (např. nedošlo k právní moci navazujících správních rozhodnutí, jejichž součástí byl souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu), bude (s ohledem na deklarovanou výměru) k novému posouzení z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Český Těšín. Vypořádání řízení zapracuje bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice) včetně způsobu dalšího nakládání s nimi, seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem trojhalí, a způsob nakládání s nimi. Oznamovatel v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu. Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu. 2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, závěr předloženého oznámení záměru akceptuje a nepožaduje jeho další posuzování v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 2/9

3 3. Město Český Těšín a Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, k předloženému oznámení má následující připomínky: Připomínka Město Český Těšín požaduje výsadbu izolační zeleně v podobě části nové aleje při severním okraji ulice Lípová na pozemcích parc. č. 3033/1, 3035/1 a 3034/1 v k. ú. Český Těšín. Předmětná výsadba bude provedena po stabilizaci území Dále požaduje navržení (instalaci) dostatečného vzduchotechnického zařízení s prachovými a pachovými filtry pro odvětrávání, aby se předcházelo větrání pomocí oken a dveří, a tím k šíření nežádoucího (obtěžujícího) hluku a případného zápachu provozních látek z výroby, které znečišťují ovzduší a obtěžují občany. Město Český Těšín požaduje posoudit možnost instalace systému využívajícího solární energie. Ve vztahu k zákonu o vodách městský úřad požaduje: - provedení hydrogeologického průzkumu autorizovanou osobou ke vsakování srážkových vod. Tento průzkum posoudí navržené možnosti vsakování, popř. navrhne jiné možnosti retence a zasakování srážkových vod. V posudku budou zhodnocena možná rizika spojená s kontaminací zasakovaných vod a budou navržena technická opatření k eliminaci tohoto znečištění, - k realizaci stavby a jejímu provozu bude vypracován havarijní plán. Vypořádání řízení zapracuje provedení výsadby izolační zeleně v podobě části nové aleje při severním okraji ulice Lípová na pozemcích parc. č. 3033/1, 3035/1 a 3034/1 v k.ú. Český Těšín. Předmětná výsadba bude provedena po stabilizaci území. Vzhledem k charakteru výroby, která bude probíhat v trojhalí (lehká kovovýroba, bez jakýchkoliv ohřevů, chladících okruhů, exhalací a podobně), se nepředpokládá významný vznik prašnosti nebo zápachu. řízení zapracuje způsob odvětrávání haly pomocí dostatečného vzduchotechnického zařízení s vyloučením větrání pomocí oken a dveří. V případě vzniku obtěžujícího zápachu a prašnosti bude vzduchotechnické zařízení vybaveno pachovými a prachovými filtry. Oznamovatel v rámci dokumentace pro následná správní řízení vyhodnotí možnosti vytápění alternativními zdroji energie (využití tepla pro vytápění ze zdroje, který není stacionárním zdrojem v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, např. solární energie). řízení zapracuje: - hydrogeologický průzkum ke vsakování srážkových vod, který bude provedeny autorizovanou osobou. Tento průzkum posoudí navržené možnosti vsakování, popř. navrhne jiné možnosti retence a zasakování srážkových vod. V posudku budou zhodnocena možná rizika spojená s kontaminací zasakovaných vod a budou navržena technická opatření k eliminaci tohoto znečištění, - havarijní plán k realizaci stavby a jejímu provozu. 3/9

4 4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření upozorňuje, že se záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. ČIŽP k předloženému záměru nemá připomínky, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podmínky z kap. D.4. oznámení požaduje zapracovat do dokumentací pro následná správní řízení. 5. Připomínky veřejnosti vyjádření pana Ing. Ivo Demčáka, zaslané dne Ve svém vyjádření uvádí řadu připomínek, které souvisí především se stávající dopravní situaci vyvolanou provozem stávajících záměrů. Dále ve svém vyjádření uvádí následující: Připomínka Vypořádání Předpokládám, že odvoz cca m 3 zeminy z nově betonovaného pole bude probíhat po silnici č. 648 kolem našeho domu a opět to bude ve dnech pátek odpoledne a dnech pracovního klidu nebo ve dnech státních svátků a my opět budeme svým zdravím inhalovat výstavbu tzv. Trojhalí firmy Kovona System. V předložené studii EIA není uvedeno, po kterých komunikacích, v jakých časech a dnech, kolik cca vozidel, jaké tonáže a jak dlouho se bude zemina převážet. Nejsou spočteny celkové emise jedů uvolněných spalováním nafty do ovzduší průjezdem kolem našich domů. Dále není u nově vzniklých pracovních míst uvedena jejich profesní struktura, kolik budou průměrně vydělávat atd. Lze říci, že k počtu nezaměstnaných lidí v kraji je počet nových 40 míst ve třísměnném provozu, kde se podle nejnovějších poznatků poškozuje vlivem směnnosti lidské zdraví zanedbatelný. Tak jako je zanedbatelné znečištění z nové produkce a nové dopravy u nové haly Kovona System dle předloženého řízení zapracuje podmínku, že pohyb nákladní dopravy související s výstavbou a provozem záměru bude pouze v pracovní dny. Podrobné řešení zásad organizace výstavby je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, součástí dokumentací následných správních řízení. řízení zpracuje plán organizace výstavby, ve kterém budou uvedeny dopravní trasy. Dopravní trasy budou vedeny v maximální míře mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu stavby na imisní situaci byla zpracována autorizovaná rozptylová studie. Rozptylová studie se zabývá emisemi látek, které budou emitovány při provozu nových zdrojů bodové zdroje (plynové vytápění) a liniové zdroje (silniční doprava spojená s provozem stavby). Na základě výpočtů pro NO 2, PM 10, PM 2,5, benzen a benzo(a)pyren je v závěru rozptylové studie konstatováno, že podíl provozu dané stavby na případném překročení imisních limitů bude mít velmi malý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě. Tato problematika nesouvisí s procesem posuzování vlivů na životní prostředí Oznámení bylo zpracováno autorizovanou osobou v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Jako součást oznámení byla přiložena autorizovaná rozptylová a hluková studie. V těchto podkladech je vyhodnocen vliv záměru v dané lokalitě jako 4/9

5 oznámení. Všechny zdroje znečištění jsou zanedbatelné, ovšem při součtu jejich exhalací vydají na celkovou špínu, která se v době inverzí vznáší nad Českým Těšínem. V průmyslové zóně se dne a celou sobotu a neděli dopoledne už nějaké stavební práce prováděly, protože v těchto uvedených dnech pendloval po silnici č. 648 modrý osmikolový náklaďák se zeminou. Z dálky se v uvedených dnech ozývalo třískání radlice bagru. I dne už probíhaly nějaké stavební práce u průmyslové zóny, protože bylo vidět nad halami Kovony jeřáb. Ten pak po ukončení práce jel pryč z Českého Těšína po silnici č. 648 kolem našeho domu. V České republice je vybetonováno už 10% její rozlohy. Tomu odpovídají i problémy s povodněmi a dalšími přírodními katastrofami. Nesouhlasím proto s dalším betonováním plochy pole v Českém Těšíně. Pozemek je třeba vzhledem k růstu CO 2 v atmosféře zalesnit, aby nebyly z města vidět monstra šedých hal a stromy produkovaly O 2 a pohlcovaly prach. IKEA dnes zboží odebírá, ale nábytek je módní záležitost. Stačí přesun poptávky od oceli k jinému materiálu a z areálu Kovona System je rázem brownfield. Nebo IKEA začne odebírat zboží z Ukrajiny za nižší produkční ceny. V kraji na Ostravsku je značné množství tzv. brownfields, které jsou vhodnější pro průmyslové využití, protože jsou už zastavěné. Také lidé bydlící v okolí tzv. brownfields už z okolí zmizeli. nevýznamný. K předmětnému oznámení se vyjádřila dopisem č.j. KHSMS 44798/2014/KA/HOK ze dne také Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a jako kompetentní orgán dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v tomto vyjádření uvádí, že oznámení záměru akceptuje a nepožaduje jeho další posuzování. Z vyjádření není zřejmé, čeho se tyto započaté stavební práce týkají a jak souvisí s realizací posuzovaného záměru. řízení zapracuje provedení výsadby vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně. Oznamovatel zapracuje opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním staveniště, čištěním navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, čištěním vozidel před vjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech. Příslušný úřad posuzuje vliv daného záměru v té lokalitě (variantě), ve které je oznamovatelem předložen. V kompetencích příslušného úřadu není do návrhu variant věcně zasahovat. 5/9

6 Závěr Záměr Přístavba trojhalí spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad m 2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem) kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr Přístavba trojhalí, oznamovatel: INSY CZ, a.s., Průmyslová 2007, Český Těšín; IČO , nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podmínky závěru zjišťovacího řízení řízení zapracuje, zajistí a projedná: 1. bilanci výkopových zemin (vyjma ornice a podornice) včetně způsobu dalšího nakládání s nimi, seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem trojhalí, a způsob nakládání s nimi, 2. v rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, 3. provedení výsadby vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně. Dále bude provedena výsadba části nové aleje při severním okraji ulice Lípová na pozemcích parc. č. 3033/1, 3035/1 a 3034/1 v k.ú. Český Těšín. Předmětná výsadba bude provedena po stabilizaci území, 4. způsob odvětrávání haly pomocí dostatečného vzduchotechnického zařízení s vyloučením větrání pomocí oken a dveří. V případě vzniku obtěžujícího zápachu a prašnosti bude vzduchotechnické zařízení vybaveno pachovými a prachovými filtry, 5. vyhodnotit možnosti vytápění alternativními zdroji energie (využití tepla pro vytápění ze zdroje, který není stacionárním zdrojem v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, např. solární energie). 6. hydrogeologický průzkum ke vsakování srážkových vod, který bude provedeny autorizovanou osobou. Tento průzkum posoudí navržené možnosti vsakování, popř. navrhne jiné možnosti retence a zasakování srážkových vod. V posudku budou zhodnocena možná rizika spojená s kontaminací zasakovaných vod a budou navržena technická opatření k eliminaci tohoto znečištění, 7. havarijní plán k realizaci stavby a jejímu provozu, 6/9

7 8. pohyb nákladní dopravy související s výstavbou a provozem záměru bude pouze v pracovní dny, 9. plán organizace výstavby, ve kterém budou uvedeny dopravní trasy. Dopravní trasy budou vedeny v maximální míře mimo obytnou zástavbu, 10. opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním staveniště, čištěním navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, čištěním vozidel před vjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech, 11. opatření z kapitoly D.4. oznámení záměru (přímo nevyplývající z platných právních předpisů a neuvedená výše): a) období přípravy při výběrovém řízení na zhotovitele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií), b) období výstavby vlastní výstavbu je třeba organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, všechny použité stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně kontrolovány, aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů nebo nadměrné hlučnosti, či případným úkapům ropných látek, na staveništi neprovádět údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby, plnění palivy v areálu stavby provádět v nezbytných případech, pokud by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), zhotovitel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů, d) období provozu při úniku ropných látek přepravních automobilů je nutné neprodleně kontaminovanou zeminu odtěžit a zneškodnit, komunikace a zpevněné plochy v areálu je nutné udržovat v čistotě tak, aby se co nejvíce omezila sekundární prašnost z průjezdu nákladních aut. Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého 7/9

8 rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. Odůvodnění Dle 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu a z opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v kapitole D.4. oznámení záměru. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Při posuzování vlivů záměru vycházel krajský úřad z předložených podkladů Oznámení záměru (Ing. Josef Beneš), jehož součástí byla i hluková studie (Ing. Pavla Kucielová, Ph.D a RNDr. Vladimír Suk), rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler) a z doručených vyjádření. K záměru byla doručena vyjádření KHS, ČIŽP, Krajského úřadu MSK - odboru životního prostředí a zemědělství, Města Český Těšín a Městského úřadu Český Těšín, ve kterých byl vysloven souhlas s realizací záměru za splnění požadavků, které jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Dále bylo k záměru doručeno vyjádření Ing. Demčáka, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s realizací záměru. Připomínky se týkají především problematiky ovzduší související s dopravou v dané lokalitě. K předmětnému oznámení, jehož součástí byla i hluková studie a rozptylová studie, se vyjádřila dopisem č.j. KHSMS 44798/2014/KA/HOK ze dne také KHS Moravskoslezského kraje, která jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví ve svém vyjádření uvádí, že předložené podklady dostatečným způsobem vyhodnocují vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Ze závěru rozptylové studie vyplývá, že provoz stavby bude mít velmi malý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě. Z předložené hlukové studie je patrné, že provozem záměru nedojde k překročení hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru stavby. Všechny relevantní požadavky vyplývající z doručených vyjádření byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod. K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření: vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK /2014 ze dne vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j /2014/KA/HOK ze dne vyjádření Města Český Těšín a Městského úřadu Český Tešín, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MUCT/49508/2014 ze dne /9

9 vyjádření ČIŽP, OI Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/ /14/VMJ ze dne vyjádření pana Ing. Demčáka, zaslané dne Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo na internetu na adrese odkaz: veřejná správa úřední deska E.I.A., SEA a IPPC Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK otisk razítka Ing. Milan Machač vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství Po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Kamilem Peichlem, v.r. oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 9/9

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více