Aktuální úkoly na trhu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální úkoly na trhu práce"

Transkript

1 Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD

2 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje zaměstnanosti v ČR v letech Aktivizační balíček

3 1. Základní problémy na českém trhu práce v současné době Výrazný převis nabídky pracovní síly nad její poptávkou Dáno zejména nedostatečnou tvorbou nových pracovních míst v důsledku nízké ekonomické výkonnosti (pro zlepšení stavu by dle ekonomických zákonů bylo potřeba, aby HDP rostlo o více jak 3 % ročně), vyjádřeno počtem uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní míst Růst dlouhodobé nezaměstnanosti Nedostatečná tvorba nových pracovních míst vede k dlouhodobému setrvávání uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, zejména v případě kumulace dalších znevýhodnění Téměř 40 % registrovaných uchazečů v evidenci déle než 12 měsíců Znevýhodněné skupiny Obtížný přístup k zaměstnání, resp. k jeho udržení Osoby starší 55 let, osoby do 25 let či absolventi VŠ bez praxe, rodiče vracející se z rodičovské dovolené, osoby s nízkou či žádnou kvalifikací, OZP, osoby s jiným sociálním hendikepem (minorita, bezdomovectví, bývalá kriminální činnost, závislost, atd.)

4 II. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Za účelem řešení aktuálních, ale i dlouhodobých a předpokládaných problémů trhu práce vypracovalo MPSV Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020 Cílem Strategie je rovněž vytvořit strategický rámec pro čerpání finančních prostředků z operačních programů Strategie vymezuje základní priority politiky zaměstnanosti do roku 2020, které reagují jak na současný stav trhu práce, tak jeho předpokládaný vývoj Priority Strategie: 1) Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce; 2) Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce; 3) Podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změněným potřebám trhu práce; 4) Rozvoj veřejných služeb zaměstnanosti.

5 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Ad 1. Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce Obecné překážky přístupu k zaměstnání Nedostatečná tvorba nových pracovních míst Reakce: Podpora vytváření nových pracovních míst, změna systému investičních pobídek, zejména zvýšení poskytované hmotné podpory Poskytování slev na odvod na pojistném na sociální zabezpečení dle programového prohlášení vlády s cílem snížit náklady práce a motivovat zaměstnavatele k vytváření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob (probíhá kvantifikace dopadů s cílem optimalizace řešení) Aktivní přístup k získávání VPM ze strany ÚP Regionální disparity na trhu práce na nedostatečná geografická mobilita Reakce: rozšíření regionů, do nichž lze poskytnout hmotnou podporu v rámci systému investičních pobídek Užší provázání politiky zaměstnanosti s politikou regionálního rozvoje, např. formou cílených programů k podpoře zaměstnanosti v regionech se soustředěnou podporou státu (strategie regionálního rozvoje v gesci MMR) Zohlednění charakteristik jednotlivých regionů při aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; aktivní role ÚP

6 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce Starší pracovníci Přestože v posledních letech dochází k trvalému růstu míry zaměstnanosti starších osob, jedná se o skupinu, která nadále zůstává na trhu práce ohrožena, zejména při ztrátě zaměstnání Důležitá je tedy prevence zabránění vzniku nezaměstnanosti těchto osob Reakce: Vhodné kariérové poradenství a to po celou dobu profesního života, podpora dalšího vzdělávání a profesní mobility, včetně podpory převedení na jinou práci či změnu profese v důsledku změny pracovních schopností Z opatření MPSV: projekty typu Generační tandem, které cílí na podporu mezigenerační výměny u zaměstnavatelů Mladí Přestože situace není tak kritická jako v jiných státech EU, dochází v posledních letech k nárůstu tohoto problému i v ČR Reakce: Zejména program Záruky pro mládež, rovněž v rámci OP Zaměstnanost samostatná investiční priorita pro řešení problematiky nezaměstnanosti mladých v Karlovarském a Ústeckém kraji Podpora poradenství k volbě povolání v součinnosti ÚP ČR (IPS) ale i škol, včetně podpory návratu do vzdělávání tam, kde to přinese efektivní uplatnění na TP Podpora vytváření pracovních míst vš. získávání odborných praxí a stáží pro mladé osoby

7 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Znevýhodněné skupiny na trhu práce Ostatní skupiny Cíleně řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit a osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména vhodným zacílením podpory poskytované prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanost a spoluprací na regionální úrovni Nutné řešit rostoucí problém dlouhodobé nezaměstnanosti, přičemž dlouhodobá nezaměstnanost je v častý případech zástupným efektem jiných znevýhodnění a jejich kumulace. Při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti by proto mělo dojít zejména k preferování těch osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané či těch, u nichž dochází ke kumulaci znevýhodnění Primárním cílem politiky zaměstnanosti musí být zajištění rovného přístupu k zaměstnání pro všechny skupiny osob a to nejlépe na otevřeném trhu práce

8 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Ad 2. Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce Znevýhodnění žen na trhu práce je dáno zejména jejich mateřskou rolí (skutečnou i potenciální) a obecnými kulturními stereotypy Projevuje se zejména: Nedostatečné možnosti optimálně sloučit rodinný a pracovní život a to jak v možnosti získat či udržet si zaměstnání v důsledku mateřství (návrat z rodičovské dovolené, obava zaměstnavatelů z potenciálního mateřství, atd.) tak v oblasti kariérního růstu (dlouhodobý výpadek z kontaktu s profesí, opětovně nedůvěra zaměstnavatelů z mateřství předsudky: nedostatečná výkonnost, absence z důvodu péče o dítě atd.) Výše odměny za vykonanou práci a to jak v důsledku přímé diskriminace ze strany zaměstnavatelů, tak v důsledku nerozvíjení kariéry žen v důsledku mateřství (dlouhodobá odluka od profese, zastavení kariérního růstu) Reakce: Nutné vzájemná spolupráce a provázání rodinné politiky a politiky zaměstnanosti při podpoře souladu rodinného a pracovního života (budování kapacit zařízení předškolní péče; doprovodná opatření v rámci projektů atd.) Na úseku zaměstnanosti: podpora vytváření flexibilních forem organizace práce, přičemž se nejedná pouze o podporu vytváření zkrácených pracovních úvazků, podpora posilování kvalifikace žen na rodičovské dovolené a udržení kontaktu s trhem práce, podpora právního povědomí a právní podpory žen při potírání diskriminace žen ze strany zaměstnavatelů

9 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Ad 3. Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a nezaměstnaných změnám a potřebám trhu práce Tato priorita definovaná Strategií reaguje především na potřebu posílit adaptabilitu pracovní síly tak, aby byla schopná pružně reagovat na měnící se podmínky trhu práce, zejména v kvalifikační oblasti Aby mohla být pracovní síla adaptabilní, musí být dostatečně kvalifikovaná Vyplývá zejména ze skutečnosti, že počáteční vzdělávání není v současných podmínkách dynamického vývoje ekonomiky schopné připravit jedince na celou dobu jeho profesního života Důvodem k určení této priority je rovněž nesoulad mezi potřebami zaměstnavatelů a nabídkou pracovní síly spočívající v nedostatečné či nevhodné kvalifikaci, zejména současných absolventů Reakce: Resort MPSV bude prosazovat vzájemné vymezení kompetencí a spolupráci s resortem školství v oblasti kariérového poradenství žáků a studentů a v oblasti dalšího vzdělávání. Rovněž budou podporovány aktivity umožňující žákům, zejména žákům středních a studentům vysokých škol, získávat praktické znalosti z výkonu povolání, na které se připravují, a to formou stáží, absolventských praxí a podporou tvorby dočasných i trvalých pracovních příležitostí pro absolventy škol. Je podporován systém předvídání kvalifikačních potřeb vhodný nejenom pro nastavování vzdělávacích oborů, ale rovněž pro cílení rekvalifikačních kurzů Nadále bude podporováno vzdělávání zaměstnanců a to jak finančně (dotační tituly, ale i jiné vhodné instrumenty), tak podporou budování systému dalšího vzdělávání a jeho vazbou na trh práce Nutná spolupráce s firmami firemní školy práce, střediska dalšího vzdělávání apod. za spolupráce s ÚP Další rozvoj NSP, NSK s vazbou na vhodné rekvalifikační kurzy, akceptované zaměstnavateli

10 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Ad 4. Rozvoj služeb zaměstnanosti Navrhovaná a realizovaná opatření funkční nastavení organizační struktury opírající se o základní výkonný článek na úrovni okresů, která musí jednak odpovídat požadavkům na spolupráci s regionálními partnery, ale zároveň být dostatečně parciální k zajištění plynulého chodu agend a individualizovaného přístupu ke klientům. Krajský článek veřejných služeb zaměstnanosti bude mít v novém systému roli koordinační v rámci sjednocení politiky zaměstnanosti v kraji, výkonnou v oblasti čiností, které je vhodné koncentrovat na krajské úrovni a komunikační ve vztahu ke krajským orgánům a GŘ. personální posilování ÚP ČR a to nejenom v oblasti kvantitativní, ale rovněž po stránce kvalitativní znovuvybudovat interní systém vzdělávání a kariérního růstu a podporovat vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR vedoucí k získání nezbytných kompetencí a odborných znalostí potřebných pro jednotlivé pracovní pozice, včetně zahraničních stáží a projektových zkušeností zajistit ÚP ČR vhodné materiálně-technické podmínky k zabezpečení jeho činnosti vč. plně funkčních IT systémů, personálního zajištění a vhodné dislokace Je nutné podpořit vyšší úroveň spolupráce mezi zaměstnavateli, státní správou a samosprávou při koncepci a realizaci politiky zaměstnanosti. Tato spolupráce však nesmí být zužována pouze na aktivní politiku zaměstnanosti či poskytování podpory ze strany státu, ale zároveň je nutné posilovat spoluodpovědnost místních samospráv za řešení problematiky zaměstnanosti v jejích správních obvodech a posilovat společenskou odpovědnost podniků. Změnit roli ÚP z potížisty na partnera!

11 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Ad 4. Rozvoj služeb zaměstnanosti Jedná se zejména o budování kapacit ÚP ČR, jakožto rozhodujícího činitele při realizaci politiky zaměstnanosti Aktuální situace a úkoly: Přenastavit ÚPČR z role výplatního místa se navrátit i ke zprostředkovatelské roli Zabezpečit funkční IT systémy odpovídající nové roli ÚP ČR Nový organizační řád platný od vrací APZ do okresů; na krajské úrovni ponechat osvědčené činnosti Výrazná personální poddimenzovanost projevující se především v oblasti NSD, potřeba posílit

12 III. Aktivizační balíček Konkrétní úkoly se stanovenou gescí Nadresortní charakter, vládní materiál Finalizace, k diskusi

13 Aktivizační balíček Úprava systému investičních pobídek Podpora vytváření pracovních příležitostí s akcentem na problémové regiony Revize podpory začínajícím OSVČ Koncepční a multiresortní přístup k podpoře sociální ekonomiky Pravidelné navyšování finančních prostředků na APZ (národní zdroje) Zvyšování efektivity nástrojů APZ, zejména pak u cílových skupin Podpora zavádění age managementu Podpora zavádění flexibilních forem práce Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce Podpora získávání praktických dovedností formou stáží pro studenty a absolventy Vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb, provázání na NSP, NSK, rekvalifikace a vytváření vzdělávacích oborů Revize systému rekvalifikací; vyjmutí rekvalifikací z režimu zákona o veřejných zakázkách popř. light regime Podpora přeshraniční pracovní migrace s využitím platformy EURES

14 Děkuji za pozornost a jsem připraven reagovat na Vaše dotazy.

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ANTE HODNOCENÍ OPERAČNÍHO H PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Praha leden 2003 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ex-ante evaluační tým: Ing. Věra

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více