Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 SPOLEČNOST Název společnosti: Právní subjektivita : Sídlo: Z babiččina kapsáře o.p.s. obecně prospěšná společnost Mečov 2, Hořičky IČO: DIČ: CZ Zakladatelky: Eva Náhlovská Dana Jelínková Správní rada Předsedkyně: Člen Členka Věra Vitujová Mečov (Hořičky) Josef Jelínek Končiny(Slatina n.ú.) Iva Stehlíková Slatina (Vysoké Mýto) Dozorčí rada Předsedkyně Členka Člen Helena Ţáková Mgr. Petra Chlumská Milan Ţďárský Zaměstnanci Ţaneta Janatová Filip Novotný Stránka 2 z 10

3 ODBORNÍ PORADCI - dobrovolníci Kateřina Novotná, Mečov autorka koncepce společnosti, koordinátorka obecně prospěšných projektů. MgA. Jiří Valenta, Praha - odborný poradce pro kulturní projekty Historik, autor projektů ESF i spolupracovník při jejich realizaci. Odborný poradce pro výzkum a vývoj v oblasti společenských věd a umění. Martin Taller, Liberec - výtvarný design společnosti Grafik, odb. as. Divadelní fakulty AMU v Praze, spolupracovník při realizaci projektů ESF. Mgr. Petra Chlumská, Praha odborná poradkyně výchovných projektů Současně na mateřské dovolené. Ing. Libor Pergl, MBA, Praha ekonomické poradenství Ředitel úseku obchodu a marketingu Penzijního fondu České pojišťovny. Mgr. Kateřina Bernardová, Horní Černůtky - odborná poradkyně a autorka ekologických projektů. Absolventka Masarykovy university Fakulty sociálních studií, obor Humanitní environmentalistika Markéta Tallerová, Liberec odborná poradkyně pro program Historie a současnost vesnického divadla. Členka Divadla F. X. Šaldy Liberec, drţitelka ceny Thalie MgA. Petra Cicáková, Hradec Králové - odborná poradkyně pro program Co tě to napadlo? Loutkové divadlo Členka divadla Drak Hradec Králové. Jiří Prokop, Náchod - odborný konzultant pro program Tradice lidového orchestru českého venkova. Mistr houslař. Kateřina Chlumská, Praha odborná poradkyně pro stanovení strategie sociálního programu. Studentka University of Exeter, Velká Británie, obor BA International Relations Tomáš Libánek Hradec Králové poradce pro publicitu Redaktor Sedmičky Hradec Králové Iva Stehlíková, Vysoké Mýto odborná poradkyně pro komunikaci se stavebním úřadem. Karel Ditrich, Kolín poradce pro bezpečnost práce A mnoho a mnoho dalších. Stránka 3 z 10

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Cílem společnosti je zkvalitnění ţivota místních obyvatel a podpora jejich aktivního přístupu k problémům. Vlastním produktem je nezisková sluţba. Strategií je spojit obecně prospěšné projekty v oblasti kultury, sociálních sluţeb a ekologie s obecně prospěšnými projekty v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace a současně vyuţít okolní krásnou a zdravou krajinu k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a propagaci regionu. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 Pracujeme jiţ několik let jako neoficiální sdruţení občanů. Letos jsme pořádali jiţ 8. ročník "Vánočního zpívání na kopci". Mečovské sousedské divadlo pořádá vlastní představení od roku MeHuSl (Mečovské hudební slavnosti, aneb hraje kdo umí a jak umí) vznikly v roce Potřeba právní subjektivity však vznikla aţ s programem pracovní a sociální integrace zdravotně hendikepovaných "To, co město nemá" v roce Pravdou je, ţe zaloţení právní subjektivity a prolomení administrativních bariér nás stálo velké úsilí i finančních prostředků, a v práci v jednotlivých programech bylo spíš brzdou. I přesto se podařilo zrealizovat stěţejní akce a rozvinout činnost v jednotlivých programech. Rok 2010 byl tedy hlavně určen k stanovení jasné koncepce a přesnému stanovení další činnosti společnosti tak, aby propojení více cílů a podrobné propracování do konečného funkčního celku, pomohlo k řešení problémů odlehlých částí obcí. Spojení podporovaného zaměstnávání a podporovaných sociálních, kulturních a ekologických aktivit je nejen ojedinělé a společensky uţitečné, ale také pro místní občany i zaměstnance dostatečně pestré a motivující. Sociální podnik v malé obci s krásnou krajinou, se širokým spektrem činností a mnoţstvím dobrovolných spolupracovníků, je vhodným a komplexním řešením mnoha problémů. Současně ale i lákadlem pro obyvatele velkých měst a výbornou propagací regionu. Stránka 4 z 10

5 KUDY, KUDY, KUDY CESTIČKA? - aneb Základní principy spokojeného ţivota v malé obci. 1) Nelze spokojeně ţít v malé obci se špatnou dopravní obsluţností, kde chybí jakákoli občanská vybavenost, bez vzájemné odpovědnosti a sousedské pomoci. Kdyţ se lidé neznají, nemohou si vzájemně pomáhat. Je třeba vytvořit podmínky pro vzájemné setkávání. 2) V malé obci není potřeba organizace, která se cele věnuje jedné problematice. Je potřeba široký záběr, který umoţňuje řešení různých situací. Není potřeba výrobní podnik, velký hospic ani kulturní středisko, ale něco to chce! Ničeho není potřeba moc. Od všeho stačí málo. 3) Špatná dopravní obsluţnost ztěţuje moţnost pracovního uplatnění místních občanů. Je třeba vytvořit pracovní místa zde. Zakázky zadávat místním řemeslníkům. Naši dojíţdějící zaměstnanci mají variabilní pracovní dobu. Vţdy však od autobusu k autobusu. (Smíření s dopravní nedostatečností.) 4) Společné aktivity upevňují pocit sounáleţitosti a vzájemné odpovědnosti. Je třeba zajistit dostatečně poutavý program společných aktivit a podporovat spolupráci s atraktivními hosty a spolupracovníky. Zde uplatňujeme tato pravidla: Ţivelná kultura přitahuje profesionální umělce o mnoho více, neţ profesionálně organizovaná. Unavený a vystresovaný podnikatel, umělec či intelektuál jede radši do aktivně ţijící malé obce s krásnou krajinou neţ do pětihvězdičkového hotelu. Vlastní aktivita strhává odborníky k dobrovolné spolupráci. 5) Aktivity směřovat k propagaci místa. Nejvíce si lidé pamatují záţitek. Kaţdý projekt by měl být originální a poutavý. Nejlepším propagačním nástrojem je vyprávění zúčastněných všem známým. Stránka 5 z 10

6 PROGRAMY SPOLEČNOSTI Zachování kulturních dědictví Projekty podporující zachování kulturních tradic a kulturní rozvoj venkova a rozvíjející spolupráci zaměstnanců se širokou veřejností. Lidová řemesla a umělecká tvořivost. Řezbář, košíkář, zpracování vlny, předení, tkaní, vyšívání, pletení. Projekt je zaměřen na propagaci lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti, průzkum historických technologií a podporu rukodělné práce. Zahájení výroby řezbářských výrobků. Dřevené prstýnky a lžíce jsou naší chloubou. Příprava na košíkaření. Vlastní vzdělávání zajištění lektora. Zahájení prací na proutnici. Neúspěchy: Přes veškerou snahu se nepodařilo sehnat potřené vybavení pro ostatní řemesla. Historie a současnost vesnického divadla Historie vesnických divadel regionu. Mečovské sousedské divadlo - vlastní divadelní představení ve spolupráci s místními občany a profesionálními herci. Hledání historických pramenů, zpracování kompletní dokumentace a výroba repliky putovního rozebíratelného jeviště. Dětský muzikál Červená Karkulka Výrazný posun v projektových přípravách rozebíratelného jeviště. Stránka 6 z 10

7 Tradice lidového orchestru českého venkova Hledání historických pramenů. Oţivení hry na lidové hudební nástroje. Spolupráce při tvorbě divadelních představení. Produkce vlastních kulturních akcí ve spolupráci s místními občany a profesionálními umělci. Jako každoročně největším úspěchem bylo Vánoční zpívání. Vydání nových zpěvníčků v nákladu 300 ks Co tě to napadlo? Loutkové divadlo? Cílem projektu je motivace rodičů a dětí k společné tvůrčí činnosti. Návrhy a výroba loutkových divadélek. Zahájení výroby prstových divadélek Zájezd do divadla Drak v Hradci Králové. Návštěva Labyrintu i zákulisí a dílen. Přepadení herců v šatnách. To, co město nemá Zaměstnávání zdravotně hendikepovaných občanů Prolomení prvního patra na Úřadu práce v Náchodě. Zahájení spolupráce. Přijetí dvou zaměstnanců v programu Veřejně prospěšných prací První zaměstnanec ZPO Podání žádosti do programu Start bez bariér na dva zaměstnance ZPO Charakteristika pracovních míst Pracovní místa vytváříme pro zaměstnance s invaliditou všech stupňů s psychickými a některými neurologickými problémy. Minimalizaci stresu a větší psychické zátěţe zajišťují dobrovolníci, kteří garantují zajištění činnosti v případě zdravotních potíţí zaměstnance. Pracovní náplň kaţdého zaměstnance se skládá individuálně z práce v programech společnosti tak, aby nebyla jednotvárná a umoţnila zaměstnanci alespoň část pracovní doby trávit na čerstvém vzduchu. Velký důraz klademe na další vzdělávání zaměstnanců. Jejich znalosti a dovednosti upevňujeme a rozvíjíme, aby se mohli v případě zlepšení zdravotního stavu vrátit k původní profesi. Druhou variantou vzdělávacího programu je získání nových znalostí a dovedností nebo profese nové. Stránka 7 z 10

8 Pestrost činností, variabilní pracovní doba, garance dobrovolníků a umoţnění domácí práce vytváří podmínky pro plné pracovní vytíţení i těm, kteří nejsou schopni zvládnout vzhledem k svému zdravotnímu stavu běţné zaměstnání. Destigmatizace psychiatrických onemocnění Prezentací výsledků práce odbouráváme názor veřejnosti o intelektuální méněcennosti psychicky nemocných spoluobčanů. Provázáním obecně prospěšných cílů posilujeme sebevědomí invalidních zaměstnanců. Oni jsou ti, kteří pomáhají druhým a ne naopak. Sociální integrace zdravotně hendikepovaných Zapojením do všech aktivit naší společnosti umoţňujeme hendikepovaným začlenění do pestrého a jiţ funkčního společenství ostatních zaměstnanců, místních občanů, dobrovolníků a odborníků různých profesí a zájmů. Teď pomáhám já Monitoring, sociální poradenství a sluţby pro veřejnost. Program podporující spolupráci místních občanů - dobrovolníků a zaměstnanců. Tady jsem doma V kaţdé vesnici bydlí někdo, kdo pro nemoc, věk nebo opuštěnost nezvládá všechno, co ţivot na venkově obnáší. A stačí tak málo. Odvézt k lékaři, uklidit sníh, naštípat dříví, nakoupit. Někdy dokonce stačí pohovořit nebo pozvat na představení. Prostě pomoci tak, aby kaţdý mohl zůstat tam, kde se cítí být doma a necítil se opuštěný. Stanovení koncepce. Zkušební provoz Co nevíme, to zjistíme V tomto programu nabízíme pomoc těm, kterým se nedaří prolomit bariéru formulářů a nepřehlednost moţností sociální pomoci. Navázání spolupráce s MěÚ Česká Skalice (sociální odbor, kontaktní místo ÚP), ÚP Náchod, OSSZ Náchod, VZP Náchod, FÚ Náchod) Stránka 8 z 10

9 Příroda pomáhá nemocným, nemocní pomáhají přírodě Ochrana a péče o krajinu. Environmentální výchovné projekty pro veřejnost. Ekologické projekty vhodné jako pracovní náplň pro zaměstnance. Zajištění odborné poradkyně. Schválení environmentální politiky společnosti Zahájení projektových příprav. Příroda je přísný šéf Jak jinak člověka přesvědčit, ţe něco se musí? Příroda nepočká. Doplňková činnost pro zaměstnance ZPO. Malá farma Chov hospodářských zvířat. Pěstování zeleniny, léčivých bylin, příprava sadby. Sběr a zpracování ovoce a léčivých bylin. Péče o obecní pozemky. Registrace živnosti zemědělec. Zaregistrování do ČMSCH Všechno roste. Kozy se rodí. Neúspěchy: Nestíháme!!!!! Je nás málo. Stránka 9 z 10

10 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI. Roční uzávěrka je nedílnou součástí této zprávy. Jsou zde tedy uvedeny věci, které tam nenajdete, nebo se špatně hledají. Pohledávka za ÚP ke konci roku ,- Kč Nebýt výrazné půjčky ze soukromých zdrojů, přeţili bychom jen stěţí. Cestovné za celé účetní období nebylo dobrovolníky nárokováno a propláceno. Náklady na běţný provoz a kulturní akce zvládáme hradit z vlastních zdrojů bez větších obtíţí. Náklady na zákonné administrativní povinnosti (výkazy, ţádosti, hlášení, zprávy apod.) jsou nad naše síly. Jen za barvu do tiskárny a kancelářské potřeby bylo v roce 2010 vynaloţeno přes ,- Kč. Z valné části byly tyto náklady hrazeny ze soukromých zdrojů. Abychom ušetřili za poštovné a cestovné, pořídili jsme si certifikovaný elektronický podpis. Naše nemalé úsilí, ani finanční prostředky vynaloţené na získání podpisu, však moc nepomohlo. Mimo FÚ s ním ţádný úřad neumí pracovat. Zde bývá dobrým zvykem umístit koláč úspěšnosti. Zůstávám však věrna tradicím. Bábovka je taky príma. ZÁVĚR Ať se děje co se děje, i nadále se budeme snaţit, aby se nám ţilo lépe a radostněji. Budeme se také snaţit páchat dobro v rozsahu místním, regionálním i celostátním. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. V Mečově dne Kateřina Novotná Stránka 10 z 10

Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2013

Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SPOLEČNOST Název společnosti: Právní subjektivita : Sídlo: Z babiččina kapsáře o.p.s. obecně prospěšná společnost Mečov 2, 552 05 Hořičky IČO: 287 95 512 DIČ: CZ 28795512 Zakladatelky:

Více

Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2013

Z babiččina kapsáře o.p.s. - výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEČNOST Název společnosti: Právní subjektivita : Sídlo: Z babiččina kapsáře o.p.s. obecně prospěšná společnost Mečov 2, 552 05 Hořičky IČO: 287 95 512 DIČ: CZ 28795512 Zakladatelky:

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽ ITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČ NÍ Č ÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘ EJNOSTÍ MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 26.8. 2010,

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální

CARITAS Vyšší odborná škola sociální CARITAS Vyšší odborná škola sociální Absolventská práce Sociální podnikání založení sociální firmy a její busssines plán Martina Rybaříková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ROK 2012 1 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království Jestřebí hory...4

Více

Venkovská komunitní škola

Venkovská komunitní škola MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Venkovská komunitní škola Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Vypracoval: Milan Barták Prohlašuji,

Více

obsah: 1. Identifikační údaje MAS 2. Popis území MAS 3. Právní statut, členové a orgány MAS 4. Zaměstnanci MAS 5. Technické a finanční zdroje MAS

obsah: 1. Identifikační údaje MAS 2. Popis území MAS 3. Právní statut, členové a orgány MAS 4. Zaměstnanci MAS 5. Technické a finanční zdroje MAS 2012 výroční zpráva obsah: 1. Identifikační údaje MAS 3 2. Popis území MAS 4 3. Právní statut, členové a orgány MAS 7 4. Zaměstnanci MAS 12 5. Technické a finanční zdroje MAS 13 6. Partneři MAS 14 7. Činnost

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Obsah Obsah 2 Charakteristika školy.3 Podmínky pro výuku.....3 Schválená vzdělávací koncepce....4 Počty ţáků ve škole... 4 Počty dětí do

Více

Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let

Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let Devět šťastných let ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J.HARRACHA 97 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Devět šťastných let - pro základní vzdělávání

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Komunitní škola ve Valašském Meziříčí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Komunitní škola ve Valašském Meziříčí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Komunitní škola ve Valašském Meziříčí Ing. Hana Krůpová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2014 Lukáš Kobrle 1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Dramatická umění Divadlo a výchova DIPLOMOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz LOBBING 2. společenské aktivity, spolky, skupiny, společnosti jako nositelé zájmů, fundreising, lobbing CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE ZÁJMOVÁ

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více