ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 28. 08. 2007"

Transkript

1 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN K.HORA dne INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y sekretariát: Lorecká Kutná Hora (telefax mob , předseda ) htp//www.avzo-cr.cz Evidováno Ministerstvem kultury české republiky pod.čj.:11012 č.j.: 097/06 Z obsahu: Usnesení 5. Repkol. AVZO TSČ ČR z A léta běží, vážení - konstatuje předseda AVZO TSČ ČR INFO SEKRETARIÁTU: ZO v r. 2008, Vyúčtování dotací 2007, pojištění, Přehled plnění povinností ZO v r Změny v reg. listech - tiskopis pro vydání Žádosti o dotace ze st. rozpočtu na r Jaké členské průkazy? Přihláška na TOM mládeže Mlýnky Morava Přihláška na školení vedoucích mládeže - do V textu je používána zkratka jen AVZO (AVZO TSČ ČR) M á t e p r o b l é m y?, m á t e d o t a z y?, m á t e připomínky? M E J L U J T E n á m < a v z i o l. c z > PŘIPRAVOVANÉ SCHŮZE A KONFRENCE AVZO - Liberecký kraj 20. září 2007 od 16,30 nám Dr.E.Beneše na radnici v Liberci - Jihočeský kraj 11.září 2007 na radnici nám.přem.otakara II. v Č. Budějovicích - Královehradecký kraj v Náchodě restaurace pod Montací 03.října 2007 od 15,00 - Středočeský kraj a Praha 26.září ,30 v Neratovicích - AKTIV členů rep.kol.předsedů, předsedů kontrolních komisí (kontrolorů) ekonomů,účetních hospodářů KRKOLů ÚO a vybraných ZO - ve dnech 19. a 20. října 2007 v kempu Štoky. zahájení pátek hod ukončení sobota 14,00 hod. U S N E S E N Í z 5. jednání REPUBLIKOVÉHO KOLEGIA AVZO TSČ ČR Kutná Hora 22. března 2007 Jednání se z 23 pozvaných, z toho 13 členů Repkol. a 1 pověřeného člena zúčastnilo osob.(2 se dostavily v průběhu jednání). z toho s hlasovacím právem osob. Omluveno osoby. Členové republikového kolegia Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky (dále jen AVZO)., po projednání schváleného programu jednání přijímají pro zajištění realizace činnosti v dalším období do konání dalšího řádného shromáždění delegátů AVZO TSČ 37 1

2 ČR, následující usnesení: A. schvalují : 1.kontrolu usnesení z minulé schůze 2. činnost Republikového výboru v období mezi 3 a 5 jednáním REPKOL. 3. zprávu o činnosti kolegia AVZO TSČ ČR za uplynulé období, přednesenou předsedou kolegia AVZO TSČ ČR (předem zveřejněno) včetně doplňujících zpráv místopředsedů a právního zástupce 4. zprávu o činnosti kontrolní komise AVZO TSČ ČR za uplynulé období, přednesenou předsedou kontrolní komise AVZO TSČ ČR včetně doplňující informace předsedy smírčí komise. 5. předložené návrhy : a)-směrnici o cestovních náhradách a výši stravného v souladu s novým zákonem (č.j.:0363/07.) b)-prodej části pozemků (majetku ZO AVZO) za dodržení využití finančních prostředků pro obnovu stávajícího zařízení c)- ZO Bílovice d)- ZO Třebíč e)- ZO Tlumačov f)- ZO kemp Opava Kajlovec. 6. vyúčtování a rozdělení fin. zisku z prodeje budovy Raná podklady Dr.Pletánek 7. rozpracované programové prohlášení pro příští období 8. upravený plán práce na r a rozpočet jeho finančního zajištění 9. ZO, které nesplní podmínky členství, t.j. včasné odevzdání seznamu členů, plateb, inventurního seznamu - vyřadit ze seznamu na přidělení dotace a individuálně řešit jejich další členství v AVZO. 10.vyloučení pana Pláňka z kolektivu členů AVZO(navazuje na předchozí usnesení-odvolání p. Pavla Pláňka ze všech funkcí pro pohrdání rozhodnutími Repkol. a nezodpovědné hospodaření s přidělenými dotacemi SR a majetkem AVZO). 11. aktivovat ZO, a uončit činnost u těch které neplní základní úkoly a ty které nebudou mít vlastní IČO. 12. čerpání rozpočtu a hospodaření za rok zprávu o inventuře (č.j.:0241/07-po) a likvidační komisi pro vyřazení věcí z evidence: Ing. Joza, J.Šajn, E. Pour, D. Vöröšová. 14. odvody členských příspěvků na r. 2007, které nebyly zaplacené do dále jednotlivě nerozdělovat (pokud do nepřesáhnou 10 tis Kč z jmenovitého kaje) B. berou na vědomí - přednesené zprávy členů republikového kolegia a předsedů krajských kolegií. - prodej majetku Plumlov C. zmocňují a). RV AVZO k operativnímu rozhodování v činnosti mezi jednáními republikového kolegia AVZO TSČ ČR v plném rozsahu. b). KRKOLy AVZO, společně s předsedy okresních kolegií k návrhům organizačních úprav a změn schválených stanovami, které navazují na nové územní uspořádání, či z něho, případně z dalších přijatých zákonných opatření vyplývají. Písemný text po projednání v KRKOL zaslat REPKOL ke schválení D. souhlasí 1. pokračovat v prodeji nemovitostí ZO, které neplní úkoly a budov v havarijním stavu. E. zamítají - žádost ZO Ostrava střed o souhlas s prodejem kempu Bystřička. Řešení vidí v pronájmu. F. ukládají Republikovému výboru - iniciovat společné jednání RV s KRKOL Jmk. a záležitost p. Pláňka projednat. - pomoci předsedovi zabezpečit ustavení a účinnější činnost odborných komisí, aby orgán Repkol. mohl přijmout rozpracovanou koncepci v práci s mládeží a odborných činností -.Plnit operativní úkoly pro potřeby ZO a delegovat k tomu odpovídající pravomoci. Předsedovi AVZO 1. postupně nadále prosazovat koncepci ZČ ve spolupráci s odbornými komisemi.průběžně informovat prostřednictvím internetu. 2. pokračovat v zavádění koncepce zájmové činnosti za účasti odborných rad. 3. dokončovat administrativní agendu při ukončení činnosti 4. vyrovnání majetkoprávních vztahů ZO, které využívají logo a podobný název 37 2

3 5. dále vést jednání se všemi ZO, které neplní základní povinnosti 6. koordinovat činnost odborných rad a komisí 7. přehodnotit v komisi pro přípravu legitimací AVZO a upravit platnost stávajících legitimací v souladu se zákonem o občanských sdruženích a potřebách organizace.. 8. ustavit Internetovou komisi administrátoři krajů 9. zaměřit se na zájmovou sportovní činnost u ZO 10. ukončení činnosti ZO prostřednictvím právníka - trvá 11. osobně zadávat právní věci k řešení trvá 12. vydávat reg. listy ÚK se stanoviskem KRKOL. 13. v souladu se současně platnými předpisy MŠMT dokončit obnovení akreditace u MŠMT, rozšířit na další aktivity v práci s mládeží. 14. hledat fin. prostředky na Bambiriádu vložení majetku AVZO do s.r.o Rožnov - v jednání 16.. vydat informační zpravodaj na internetu 17. budova Kunovice.- prodej 18 pověřovat místopředsedy dílčími úkoly na jejich úseku s jejich osobní odpovědností. 19 věnovat pozornost všem komisím stálým i dočasným a ustavit radu pro práci s mládeží, Rekonstruovat radu střelectví. Pověřovat odborné komise konkrétními úkoly v dané odbornosti 20. zabezpečit zveřejnění usnesení 5.jednání na internetových stránkách jako neveřejné 21.uskutečnit aktiv předsedů KK KRKOL, KRKOL a AVZO na podzim, v sobotu a přizvat podle potřeby další členy. 22.pokračovat v zajišťování plnění sjezdových materiálů 23.do příštího jednání Repkol. za pomoci právní komise vyřešit a uzavřít otázku dluhů a nedobytných pohledávek (opakovaný úkol) 24.podle směrnice k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO a územních organizací AVZO včetně aktivizace nečinných ZO prostřednictvím KRKOL operativně udržovat administrativní podkladovou agendu k ZO AVZO 25.nekompromisně řešit vyrovnání majetkoprávních vztahů organizací, které se byť skrytě za pomocí používání podobných názvů a označení kolegia i vlastních ZO snaží zcizit majetek AVZO TSČ ČR. ( uzavřít kauzu VAŠEK Vojtěch Blansko) 26. ukončit činnost všech organizací, kde není možnost aktivizace činnosti a které neplní základní podmínky existence dané 7.a 8. sjezdem. a cestou právního zastoupení zajišťovat majetkoprávní vyrovnání zabraňující zcizování majetku AVZO 127.Výsledky stavů ZO zapracovat do zpráv pro Policii ČR z hlediska držení zbraní a zajistit odebrání střelných zbraní takových organizací včetně majetkového zajištění střelnic, které neplní stanovy a předpisy zbrojního zákona. 28.ovlivňovat systém správy budov ŠUMPERK a UHERSKÉHO HADIŠTĚ, zamezit finančním ztrátám urychleným postupem prodejem budovy v KUNOVICÍCH. (zabezpečení pro snížení nákladů.) 29.Věnovat pozornost nesplněným usnesením 30.Při řešení pokračování, nebo ukončení činnosti v ZO postupovat podle stanov, ukončení projednat a pak předložit RV ke zpracování pro jednání Repkol. 31.Vytvářet mechanizmus pro udržení územních orgánů AVZO nebo v souladu se Stanovami jejich činnost ukončit, pokud nejsou pro činnost ZO v oblasti potřebné a žádoucí. 32.Zvláštní pozornost věnovat vyrovnání majetkoprávních vztahů ZO, a zejména u těch ZO a ÚO, které používají obdobné názvy a označení jako naše občanské sdružení, přičemž se snaží zcizit majetek AVZO tím že vystupují jako samostatný subjekt. 33.zpřesňovat vedení stránek na Internetu, na základě podkladů stránky průběžně upravovat. 34.Věnovat pozornost zdokumentování majetku ZO v katastrální dokumentaci a jednání o jeho převodu s úřadem pro zastupování státu. Režim výpůjček končí Věnovat prvořadě pozornost koncepci rozvoje organizace, programovému prohlášení a potřebám orgánů AVZO TSČ ČR. 36.V souvislosti se zákonem 342/2006 Sb. zajistit změnu názvu AVZO - Ob. sdružení - u MV. Mpř. Pletánkovi - po písemné přípravě s návrhem řešení ve spolupráci s Dr. Cvrčkem doporučit možnost dalšího pronájmu prostor v Kunovicích. Po zhodnocení současné situace, která je rozdílná proti době konání sjezdu - zatím je prodej neekonomický. Dává se přednost pronájmu. řešit otázku vyklizení bytu správce v budově Šumperk G) předsedům krajských kolegií AVZO 1- v krajských orgánech projednat a písemně stanovit postup při zajištění zbraní (převody, prodeje, uskladnění atd. 2-plnit a pravidelně na svých jednáních vyhodnocovat usnesení sjezdu, republikového kolegia, úkolů Rep.výboru a vlastních písemná vyhodnocení předávat Rep.V- cestou sekretariátu 3-usnesení z jednání a přednesené diskusní příspěvky projednat a vyhodnotit na zasedáních krajských 37 3

4 kolegií AVZO TSČ ČR a přijmout k nim účinná opatření 4- rozpracovat závěry 5.jednání Repkol a tyto projednat se zástupci krajských, okresních kolegií, a rad odborností 5- seznámit se závěry své základní organizace. Termín do v orgánu projednat a písemně stanovit postup při rušení, nebo obnově a zřizování územních orgánů i ZO. 7- podle směrnice k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO ve svém kraji, nejdříve se snažit aktivovat práci ZO. Operativně udržovat administrativní podkladovou agendu ZO AVZO v souladu se sekretariátem. 8- dodávat podklady pro stránky Internetu stanovit odpovědnou osobu 9- v souladu se stanovami ukončit činnost ÚO AVZO, které neplní uložené úkoly a usnesení, nebo stagnují. Po projednání v Repkol. AVZO vytvořit nový funkční orgán, budou-li k tomu podmínky. 11-uplatňovat směrnici k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO a územních organizací. 12-prověřit, prostřednictvím komisí, využití finančních prostředků u těch ZO, kterým byl dán souhlas s odprodejem části majetku. 13-prověřit plnění usnesení o užívání prostor v budovách za úhradu energií. 14- V průběhu tohoto roku zabezpečit pro rok 2008 v termínu, daném stanovami od ZO odvod čl. příspěvků, seznam členů a inventurní soupis. 15-vyjadřovat se k vydání registračních listů územním orgánům v souladu se stanovami. 16- zajistit účast ze svých krajů na setkání předsedů KK a dalších členů v Kutné Hoře. H- připomínají členům KRKOLů AVZO a členům Repkol AVZO: -úkol prověřit nemovitosti a pozemky ZO na svém území a navrhnout opatření a postup. - informovat ve svých organizacích o závěrech jednání Repkol a vyzvat je k plnění. T: do ve svých základních článcích plnit funkci odborného poradce k zajišťování úkolů koncepce rozvoje organizace. - věnovat pozornost vzdělávání ( školení, doškolování) funkcionářů a aktivu AVZO. A LÉTA BĚŽÍ VÁŽENÍ Nejsem zakládajícím členem AVZO, ale byl jsem zakládajícím členem SVAZARMU... Takto jsem začínal článek v r. 1994, tehdy v časopise Techsport, když jsem s Mgr. Němcem přišel do orgánu AVZO a obrátil jsem se na aktiv těch, kteří upřímně chtěli zachovat to, co za svůj život v kolektivech aktivů, s dalšími aktivisty stejných zájmů, vybudovali. Od té doby se mnohé změnilo, něco zdařilo, jiné ne. Rozešli jsme se s některými, kteří z ostatních chtěli jen těžit a také se jim to dařilo. Doufali jsme, že již v zárodku budou odstaveni takoví, kteří se zhlédli v minulosti v zásadě, že je potřeba hrabat hlavně pod sebe, bez ohledu na kolektiv a ještě takové snahy označují za osobní úspěch práce pro druhé. Hodnotí, spravedlivě rozhořčeni, že to či ono není, že není "dotaženo do konce", že se neřeší, vědí přesně, co druzí dělají špatně, podivují se nad tím, co všechno druzí neumí, co jiní kazí, co schází a podobně, avšak "na prstech jedné ruky by se daly spočítat jejich konkrétní návrhy na řešení, natož najít konkrétní čin ve prospěch ostatních. Hodnotí a kritizují hlavně práci druhých. Podívejme se na činnost organizace za uplynulé období. O co nám jde?.. Jak zachovat sporty, ke kterým inklinujeme. Zachovat je i tam kde není možné ustavit organizace SVAZOVÝCH specifik. Tam kde pět, šest aktivistů má rádo psy, střelbu, motorismus, letectví, radistiku i jiné a všechny akce zajišťují společně a jednou dvakrát do roka uspořádají akci pro děti, někdy i s rodinnými příslušníky. Tam, kde aktivisté nejsou za tuto činnost placeni a mnohdy, aby mohli své zkušenosti předávat mladým a vést je k ušlechtilým cílům, při využívání volného času, obětují nejen svůj volný čas, ale často i finanční prostředky, své auto, kutilský um a podobně. Těm přísluší úcta, obdiv a poděkování. Mnohdy se podivujeme, kolikrát se musíme zabývat stejným jediným problémem, jak kritizujeme že se s tím nic neudělá, ale řešitelé marně hledají někoho, kdo by byl ochoten s takovým problémem pomoci. Nejzávažnější bývá skutečnost, že pomoc se nenajde ani tam, kde je řada těch, kteří slovně vědí své a kteří by to už dávno vyřešili- kdyby. Zdá se Vám, že se opakuji??... že by se dalo objektivně hovořit o kladnějších a příjemnějších věcech??... že jsou důležitější věci v životě, které je nutné řešit??... Zhodnoťme si období od roku 1994 do dnešního dne (alespoň se o to pokusme)... víte, že do dnešního dne někteří členové nevědí, -že vychází ZPRAVODAJ? - že jsme úspěšní na internetových stránkách organizace a našich ZO?, ale že 37 4

5 někteří naši aktivisté je dodnes nenavštívili a dokonce o nich včetně funkcionářů nevědí? že v řadě odborností máme mistry Evropy a světa v oblastech sportů odborných svazů... nevěříte? Přesvědčte se! Dokazuje to poměrně vysoké procento účastníků při školeních, které v různých formách a z různých důvodů zajišťujeme... a přes roční opakování nevědí - že AVZO má své staro-nové modré legitimace - že Základní organizace mají svá registrační čísla. - že Základní organizace mají mít svá identifikační čísla -IČO - kolik činí odvody z členského příspěvku a že členský příspěvek se nerovná odvodu, - kolik členů má mít ZO, kdo je statutární zástupce ZO, víte že, přes skutečnost, kdy jsme jako jedni z prvních začínali budovat strukturu v souladu s vazbou na krajská členění, dnes od nich některé kraje ustupují, protože přináší také nutnost zájmu a spolupráce?? - víte, že na 74 správních územních celcích (některé prameny uvádějí 75) nemáme ještě okresní kolegia v 53 okresích a to i v takových, kde jsou v republikovém kolegiu AVZO jejich funkcionáři?? a že přesto, že si krajská kolegia uložila vyhodnotit účinnost a funkčnost územních kolegií v celkovém komplexu to ještě KRKOL neprovedla a někde je zajišťují jen v dílčích plněních bez zhodnocení a opatření (kraj Olomoucký, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihočeský, Karlovarský a Zlínský).. víte že jenom 9,8% organizací vykazuje své sportovní aktivity ve sportovní střelbě, se kterou se chlubíme. a mládež vychovává 42% ZO??.. víte že ze 744 ZO (452) základních organizací vykazuje práci s mládeži a s členskou základnou mládeže se do celorepublikových akcí s mládeží zapojilo pouze 12 a to ještě sporadicky a toto číslo stále klesá!?! -- víte že ze všech ZO vykazujících sportovní aktivity, zaslalo k dnešnímu dni sportovní kalendář pouze 23 ZO tedy prakticky stále titíž... víte že jsou ZO AVZO, které chtějí dotace na střelectví či jinou činnost, ale pro AVZO neuspořádají ani jednu akci ale pro jiné svazy několik v roce? -- víte že jsou ZO AVZO, které chtějí dotace, ale do dnešního dne neposlali inventurní seznam? (prý nám do toho nic není).. víte že jsou ZO které kritizují (i oprávněně) Radu mládeže a Radu střelectví AVZO, ale svého aktivistu, který by pomohl organizovat práci s mládeží, nebo sportovní střelbu do našeho aktivu nevyšlou?!? totéž platí i o jiných odbornostech - A TOTÉŽ PLATÍ I O ORGÁNECH A KOLEGIU AVZO!!!.. VÍTE ŽE??? -- kolik takových "víte že" by se dalo uvádět ještě mnoho?!?. Že už moc ne? ale jděte.. proč třeba volíme do orgánu někoho, koho se pak už nikdo nikdy nezeptá co dělá?, nebo spíše proč nic nedělá?, proč, když bylo doporučeno vytváření oblastních (okresních) kolegií, aby si na svém území řídila činnost, je nevytváříme?, jak jim dát pravomoci, komu a jaké, když není známo, co budou dělat a jaké pravomoci potřebují. Když budou dělat pro členskou základnu, tak ty pravomoci "vyplavou" a budou, těmi kdo o činnost mají zájem, přijímány a respektovány. Proč do funkcí nevolíme ty, kteří něco umí, ale pouze ty kteří "rádi representují" a nebo se "nechají ukecat"!, po slibu, že na nich nikdo nebude nic chtít. Proč do republikových orgánů a odborných či dočasných komisí doporučujeme jen ty, kteří zbydou, ostatní si šetříme pro svůj orgán a pro své ZO. Tak co dál??? Že se s tím stejně nedá nic dělat? Dá se dělat vždy a se vším "NĚCO", ale mělo by se začít u sebe! Sledujme ZPRAVODAJ, ale také jej vytvářejme a přesvědčujme každého, že to je potřebné, že to je stavovská hrdost (chovatelé, zahrádkáři... každý má svůj časopis) pak se stane i potřebný, dojde více příspěvků a redaktoři budou moci třídit zrno od plev, a nebo někdy na ukázku zveřejní i jiné než zrno. Zvažujme, než zvedneme ruku, pro koho, nebo pro co hlasujeme a co odhlasujeme, nekompromisně kontrolujme, ať se poctivá práce nerozplizne, nebo ať ji někdo "nesmete ze stolu", to ať to raději zabalí sám. Vykazujme jenom to, co je pravda! Nebuďme sobečtí, když něco umíme doma, pomozme i těm druhým. Nestyďme se za svoji organizaci a propagujme ji a také něco pro ni dělejme.. Nezaměňujme oblastní kolegium a postupně až nejvyšší za orgány, které musí řídit a nařizovat... mají pouze koordinovat a operativně pomáhat zajišťovat výhodné, účelné, potřebné a zajímavé akce ve svém území, pak se stanou bez nařizování i orgánem řídícím. Od mého vstupu do Svazarmu potkávám, nebo jsem potkával lidi, kteří zůstali aktivisty do posledních dnů svého života. Proto vy, kteří i přes potíže a vyhrožování, že už se na to vykašlete, pořád tlačíte tu káru dál, sežeňte si pomocníky z řad mladých,... je jich málo, jde to ztěžka, ale jde to. A nezapomeňte, že tři pruty svázané nikdo nezlomí, ale je-li každý zvlášť pak jej zlomí každý "mluvka a nemakačenko" - takové mezi sebou nestrpte. Svou dobrou práci sdělte druhým, máme na to nejen svůj Zpravodaj, ale také internetové stránky a máme-li svůj sport rádi, bude, sice pomalu, ale přece jenom, přibývat dalších mladých zájemců střelců, radistů, zálesáků, turistů, letců, modelářů a jiných, kteří svůj volný čas nemusí věnovat fetování, nýbrž jej užívat v dobrém kolektivu. Pak snad i na ministerstvech přijdou na to, že na mládeži, která je budoucností národa - ať se to snaží kdokoli, jakkoli zprofanovat- se nevyplácí šetřit. Vždyť každý, nejen ve vyspělých státech, ale i ten nejprimitivnější národ v džungli se věnuje výchově mládeže ať patří kterékoliv rodině. A my patříme do vyspělých... nebo snad ne?!? My jsme nezavinili, že do dnešního dne není zákon k mládeži, ale podílíme se 37 5

6 na tom, že vláda zákon o mládeži neřeší, nebo jej předkládá v takových zněních, že se zdá, že práce s mládeží bude trestná činnost. Snad se již brzy skutečně změní k lepšímu. Snad uznají i naší organizaci za pracující s mládeží i když se některým nehodí nebo nevejde do krabičky. Tento článek není provokačním populistickým článkem, neškodilo by ale, aby byl provokujícím v tom, že se podíváme co jsme sami nezajistili a proč?!, a pokusili se dostat dále. Předsedové krajských kolegií jsou současně členy republikového kolegia nebo obráceně. Je potřebné při vytváření usnesení a cílů pro další období vycházet z písemných, řádně připravených materiálů, abychom jen nezvedali ruku při hlasování ke konečnému výsledku komu je to jedno?? Vím, že je složitější plnit úkoly sám, než mít možnost pouze kritizování druhých Smysl krajských kolegií by měl být hlavně zachovat členskou základnu, vytvářet podmínky, aby lidé měli důvod být našimi členy, ne jen hledat cesty jak získat co nejvíce finančních prostředků i za cenu ukončení činnosti ZO a prodeje majetku. Máme Zpravodaj, máme Internet, máme spojence v činnosti jako je Česká rada dětí a mládeže, bohužel zatím se nikdo přes několik požadavků, úkolů a slibů nenašel, aby svůj věcný a konkrétní názor sdělil písemně. Jsem přesvědčen, že předsedové krajských kolegií jsou tak zdatní a schopni, že by pro ně neměl být problém, alespoň jedenkrát za volební období od sjezdu do sjezdu svoji úvahu písemně sdělit. Všimli jste si toho, že tento článek téměř doslova souhlasí s předchozími konstatováními, usneseními a diskusními příspěvky nejen mými, a že se některé problémy zhoršují a prohlubují? Jistě je skutečností, že i dobré a úspěšné příklady by bylo možné a určitě i spravedlivé uvádět, ale bohužel moc důvodu k jásaní nemáme. Co myslíte zlepšíme se??? V současné době stav organizací představuje pouze 32 procent proti skutečnosti roku Členskou základnu nelze přesně evidovat, protože ZO spolu s odvody v mnohých případech neposílají zároveň seznamy členů na daný rok. Předsedové KRKOL se ze své iniciativy za celé období nespojili s místopředsedy republikového orgánu, s výjimkou Ing. Joza - kotelna Šumperk, V. Chábera- Raná, I.Michna - Opava. Obdobná situace je v kontaktu kontrolorů územních orgánů, KRKOL a ÚO. Krkoly dostávají tabulky,ale nevyužívají jich, ani s nimi dále nepracují a pokud ano, tedy jen pro sebe a zpět připomínky nedojdou s výjimkou kritiky, že to má RV nebo sekreatriát špatně (opravený či upravený předal na CD materiál pouze p.michna.) Členové orgánu hlavně kritizují sekretariát pak předsedu a sami nevědí ani o co se jedná. Členové orgánu KRKOL připomínky nedají ani o nich údajně nevědí ale umí a to tvrdě kritizovat předsedu za předložený materiál. V rozpočtu neví kolik stojí barevná náplň do tiskárny a na co prý je potřeba co tiskne?? Někteří předsedové KRKOL oprávněně kritizují, že bych je měl informovat ovšem, co vím o ZO v kraji. Ano, ale totéž je jejich povinnosti a to se neděje.na druhé stráně jsou kraje, kde moji informaci vezmou pouze na vědomí. Když se něco řeší, musí to nejprve posoudit právník a pak to teprve lze dát na vědomí ZO a orgánům. Dluhy základních organizací, například daně za budovy, někteří předsedové ZO nejen, že neřeší, ale někteří byli "poučeni" už dnes bývalým funkcionářem :" vy...se na ně" (myšleno republikovou organizaci v Kutné Hoře) Činnost územních orgánů tam, kde pracují, je mnohdy rovna práci KRKOL, např. činnost ÚO Plzeň-jih p.baroch. Dotace ze státního rozpočtu na r dostali jsme na údržbu 319 tis na celou organizaci a celý rok. Znovu musím zdůraznit, že jsem v minulosti dělal za organizaci v komisích MŠMT, i ČRDM, a proto jsme trochu uspěli, alespoň mne poslouchali, některé ohodnotili, aniž jim slovo dali. Vcelku uznávali, že za chyby jednotlivců nemůže organizace, ale je to prý věcí organizace, abychom si do funkcí vybírali vzdělané, odborné a čestné lidi. Na základě zjištěných závad (špadné vyúčtování ZO v r. 2005) jsme neměli nárok na vůbec žádné fin. prostředky. Vlastní dotace z prostředků KRKOLů - Ústecký kraj si stanovil bodová kriteria, podle nichž příspěvky poskytuje. Je to jedna z vhodných cest pro přidělení volných financí pro ZO v kraji. Sportovní kalendář - je registrován na internetu a jednotliví funkcionáři AVZO i v krajích k němu mají kódovaný přístup a mohou jej doplňovat. Pro ZO by tak měl sloužit na webových stránkách k úplné orientaci o činnosti v celé republice. 37 6

7 PŘIPRAVA 9.SJEZDU Domnívám se, že není správné stanovisko, že pokud se má 9. sjezd konat v březnu 2010 je ještě dost času a při tom argumentovat že na předsedu organizace mají připraveného nového mladého člena s chutí do práce. Návrh na předsedu by měl vycházet z potřeby do takové funkce navrhnou zkušeného funkcionáře AVZO se zkušenosti řídit republikovou organizaci aby nedošlo jako v minulosti několikrát k dokladování skutečnosti že nezkušený nebo že i dobrý předseda ZO, není naprosto vhodný pro funkci v republikovém orgánu (měl by to tedy minimálně předseda územního orgánu nebo předseda KRKOl někdo ze současných místopředsedů (či podobné) a na takové místo funkcionáře, který má být doporučen na funkci předsedy organizace, již dnes připravovat, v odpovídajícím zařazení (pověřené funkci) někoho jiného. Vyvarovat se výběru funkcionářů pro něž není prioritní samozřejmost práce pro republikovou organizaci a její orgány. Pokud nechci uvádět špatné příklady minulosti Dobeš, Vašek, Kalvoda a podobně, tedy uvedu z poslední doby Pláněk, Hynková. Doporučuji shodně s názorem mnoha funkcionářů, pro další sjezdy 9.sjezd AVZO TZSČ ČR zajistit část delegátů i cestou odborných rad a komisí, které by měly od samostatnosti AVZA být nedílnou součásti organizační struktury této organizace. Lze konstatovat, že někteří předsedové rádi kritizují a hodnotí činnost předsedy, RV a jiných, avšak neradi připouštějí podíl neplnění vlastní a svých orgánů s potřebou nebo spíše nutností pokud je nevyřeší k nim alespoň přijmout stanovisko pro možnost řešení případu, uzavření,nebo návrhu postupu v republikovém rozsahu. Nelze podrobně opakovat, že každá i ta sebemenší započatá práce, zaslouží uznání a poděkování každému za energii, kterou jí věnoval. Nedotažená, neukončená nevyhodnocovaná činnost znehodnocuje nejen svou vlastní podstatu, ale také práci a snahu ostatních. Pro informaci otiskuji některé přehledy, tabulky a adresáře. Účast členů Repkol. AVZO na zasedáních od 8. sjezdu: Příjmení účast Chábera ano ano ano ano 4x Joza ano ano ano ano 4x Kaláb ano oml oml ano 2x Košek oml oml oml oml. 0 x Kováč / / ano oml. 1x Krabička oml ano ano ano 3x Lněnička ano nepozv. oml ano 2x Maixner ano ano ano ano 4x Michna ano ano ano ano 4x Němec ano oml oml oml. 1x Pláněk ano ano ano není členem 3x Pour ano ano ano ano 4x Procházka ano ano ano ano 4x Strmiska oml ano oml oml. 1x Šajn ano ano ano ano 4x Urbanová oml ne ano ano 2x Véber ano oml ano ano 3x Vlk ano ano ano ano 4x Zbirovský ano oml oml ano 2x 37 7

8 Nové složení rad AVZO TSČ ČR. Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR Předseda: Remža Jaromír,( ZO 80312) Na Lukách Stará Bělá. členové: Dr.Krabička Vítězslav,( ZO 70230) Národní Hodonín tel , Vykoukal Petr, (ZO 70347) Kostelní Ždánice tel Domanský Jan, (ZO 70347) Městečko Ždánice. Jílková Jana (zástupce AVZO v ČRDM a členka předsednictva ČRDM Ostašova (tel ) Rada střelectví AVZO TSČ ČR, Dr.Pletánek Václav,(mpř. AVZO), Sportovní Mělník, tel Vlk Ivo, (ZO 20153), Révová Mělník, tel Rajnoha Josef (ZO50029) Bílokostelecká Chrastava Peikert Ludvík (ZO 40045) Pňovany 117, Město Touškov, tel Poznámka: Nezapomínejte na označení funkcionářů při střeleckých soutěžích. Nezapomeňte na potřebná označení (vzor). SPRÁVCE STŘELNICE D r. V á c l a v P L E T Á N E K REGISTRACE stávajících ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ AVZO KRAJSKÁ KOLEGIA AVZO TSČ ČR- ( KRKOL) K014-město Praha Sloučené se stč. krajem K11-Středočeský VLK Ivo Révová Mělník K02-Jihočeský v řešení K10-Plzeňský Ing. JOZA CSc. Jan Táborská Plzeň K05 Karlovarský VÉBER Miroslav Kostelní Plesná K06-Liberecký Ing.KOŠEK Ivan Družstevní Frýdlant K12-Ústecký CHÁBERA Václav Višňová534/ Most K03-Hradecký Mgr.URBANOVÁ Eva Pod Strání BROUMOV K09-Pardubický neustaven K04-Vysočina ZBIROVSKÝ Jaroslav Na Rybníčku Humpolec K 01-Jihomoravský Dr.Krabička v.z. Vítězslav Národní Hodonín 37 8

9 K07-Olomoucký KALÁB Antonín Kociánova Loučná n. Desnou K08-Moravskoslezský MICHNA Ivo V aleji 650/ Karviná Ráj K13-Zlínský STRMISKA Jaromír Komenského Napajedla ÚZEMNÍ KOLEGIA - ÚK ÚK-01-Brněnsko SVITÁK Michal Drobného Brno ÚK-02-Pelhřimovsko DOLEŽAL Boleslav Smetanova Žírovnice ÚK-04-Chebsko SEKANINA Vladislav Krátká Cheb ÚK-05-Přerovsko JUDr. Eva Tržní náměstí Kojetín LUHANOVÁ ÚK-06-Kutnohorsko LNĚNIČKA Milan Sulovice 28401Kutná Hora ÚK-07-Rokycansko FERSCHMANN Karel Němčovice BŘASY ÚK-08 neustaveno ÚK-09- ŠKRÁŠEK Miroslav Kunovice Uherskohradišťsko ÚK-10-Zlínsko STRMISKA Jaromír Komenského Napajedla ÚK-11- LHOTKA Miroslav Sídliště Pražská Havlíčkův Havlíčskobrodsko 2813 Brod ÚK-12-Klatovsko TREML Vladimír Školní Klatovy ÚK-13-Plzeň město Ing.JOZA CSc Jan Táborská Plzeň 26 ÚK-14-Šumperk-Jes. HAVELKA Miroslav Jindřichov Jindřichov ÚK-15-Plzeň Jih BAROCH Josef Lipnice Spálené Poříčí ÚK-16-Třebíčsko neustaveno ÚK-17-Znojemsko neustaveno ÚK-18- Jindřichohradecko MUSIL Stanislav Tovární Nová Bystřice DLUHY DLOUHODOBÉ. Krásný Dvůr 2,755,000,00 nesplácí OK Blansko 1, ,00 nesplácí OK BLANSKO emise 1, ,00 nesplácí OK Kutná Hora 1, ,00 nesplácí PK Beroun Dobeš emise 1, ,00 nesplácí ZO Zábořské Písky ,00 nesplácí ZO Jesenice ,00 nesplácí ATC BESKYDY ,00 nesplácí OK Beroun budova- Dobeš 3, ,00 nesplácí Majcher směnka Rais,Novák ,00 nesplácí ZO AMK Infotour 2, ,00 splácí ZO Nová Bystřice ,00 splácí 37 9

10 POZNÁMKA PŘEDSEDY KK AVZO ING. MAIXNERA: KONROLY ÚČTŮ A ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ROZPOČTŮ KRAJŮ. Ze sporadicky zaslaných vyhodnocení čerpání vlastních dotací pro činnost orgánů KRKOL lze konstatovat, že nebyla věnována dostatečná pozornost využití prostředků z pohledu využití pro rozvoj organizace. protože podklady nebyly ze všech krajů a kraje k nim přistupovaly z různých pohledů. Rozbor bude proveden na společném aktivu funkcionářů. INFORMACE A UPOZORNĚNÍ SEKRETARIÁTU AVZO. N E P Ř E H L É D N Ě T E! ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZO PRO ROK 2008 Sekretariát upozorňuje všechny základní organizace na včasné splnění tří základních povinností vůči republikové organizaci AVZO. Jedná se především o změnu termínu v zaslání požadovaných základních dokumentů. 1)Odvod členských příspěvků 2)Zaslání vlastního seznamu členů ZO s datem jejich narození. Kromě tohoto vlastního seznamu všech členů je třeba ještě zvlášť přiložit samostatný seznam dětí a mládeže. Je to důležité pro zařazení ZO do organizací, pracujících s mládeží (návaznost na dotace MŠMT a další možnosti, ČRDM apod.) TERMÍN - v průběhu prosince 2007, nejpozději do na rok (seznamy mohou být zaslány em) 3) kopie inventury ZO - každý druhý rok. Dále upozorňujeme, že na stránkách internetu jsou zveřejněny všechny potřebné informace, např. o zaslání žádostí o dotace ze st. rozpočtu na r o uzavřeném pojištění pro ZO v případě konaných veřejných závodů podle předem schváleného a sekretariátu zaslaného kalendáře akcí na příslušný rok, také všechny potřebné tiskopisy. V případě potřeby je možné kontaktovat předsedu AVZO, nebo kraje a domluvit podrobnosti v projednání. Upozorňujeme vás, že:. podle platných stanov AVZO je nutné: - ZO mít v evidenci nejméně 7 členů - Znovu upozorňujeme na nutnost vyřídit si majetkové otázky (nemovitosti a pozemky ) s úřadem pro zastupování státu!!! ové adresy: Kontakt na webové stránky : Heslo zatím nebylo změněno. Vy, kteří jste neměli a máte ovou adresu, sdělte nám ji. Děkujeme. Při ové korespondenci do předmětu prosím uvádějte registrační. číslo ZO. Je to nutné pro identifikaci. - Na internetu jsou k dispozici všechny potřebné informace a dokumenty AVZO. - Očekáváme vaše plány činnosti, zhodnocení celoroční práce ZO, kontakt na webové stránky. - Veškerá korespondence styku se ZO je vedena ovou poštou a písemná agenda bude i nadále posílána pouze na adresu předsedy ZO (statutárního zástupce). - Adresa AVZO s kontakty je uvedena v záhlaví Zpravodaje. - Podle schváleného zákona musí do r každé OBČANSKÉ SDRUŽENÍ o toto pojmenování doplnit svůj oficielní název. Upozorňujeme, že toto přejmenování organizace se týká pouze Republikové organizace AVZO TSČ ČR- nikoliv ZO) Příjemcům dotace ze st. rozpočtu na r. 2007: V těchto dnech jsou rozesílány rozdělené částky dotace ze st. rozpočtu na r Vyúčtování je třeba sekretariátu zaslat do 30. listopadu Upozorňujeme, že je třeba, aby každý výdajový doklad (jeho zasílaná kopie) měl patřičné náležitosti, t.j. na každém dokladu musí být uvedeno číslo rozhodnutí MŠMT:, t.j. D - MŠMT Vyúčtování musí být provedeno do jednoho měsíce po vyčerpání, nejpozději však do V soupisu vyúčtování musí být uvedeno: číslo dokl.z vlastní úč. evidence, název zboží, částka, poznámka - plac. z dotace, nepl. z dotace

11 Vyúčtování musí obsahovat výdajové doklady na částku nejméně o 30 % vyšší, než je přidělená dotace. Toto hrazení z vlastních zdrojů je podmínkou přidělení dotace a nejnižší vyúčtovatelná částka bude uvedena ve smlouvě. Vyúčtování dotace ze st. rozpočtu na r ZO (místo).reg.č... musí obsahovat v závěru součet položek takto: Hrazeno z dotace celkem...kč Hrazeno z vl. zdrojů celkem...kč c e l k e m...kč. Přiloženy musí být kopie všech dokladů, které se poskytnutí dotace týkají a písemné zhodnocení celé akce, které se musí následně objevit ve výroční zprávě ZO. Vyúčtování podepisuje statutární zástupce. Pojištění, které sjednala AVZO TSČ ČR pro naše členy ZO - poj. smlouva č ČPP Praha. AVZO TSČ ČR má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická Praha 4, která se v bodě 4 týká úrazového pojištění.. Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka ( příchozí). Pojistné na každého účastníka je uhrazeno AVZO TSČ ČR. Rozsah pojištění: Smrt následkem úrazu - na pojistnou částku ,-Kč Trvalá invalidita následkem úrazu - na pojistnou částku Kč. Denní odškodné za léčení následků úrazu 50 Kč. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti, organizované členy AVZO TSČ ČR v době od prezence pojištěného do 24 hodiny dne ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Veřejné akce, které orgány AVZO TSČ ČR pořádají, musí být v jejich plánu práce na příslušný rok a musí být zaslány každoročně sekretariátu. Právo na plnění za trvalou invaliditu a na denní odškodné má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Pojištění odpovědnosti za škody je také součástí pojistné smlouvy a je sjednáno pro všechny druhy činnosti, které AVZO TSČ ČR provozuje. Vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s předmětem činnosti, avšak takovou událost je třeba přímo zkonzultovat s ČPP a.s. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události ohlásí předseda ZO, nebo pověřená osoba: 1- ČPP na tiskopise. Doporučujeme těm ZO, které pořádají veřejné akce, aby si předem obstaraly tiskopis a měly jej pro případ potřeby připravený. Zjistěte si nejbližší pobočku této pojišťovny ve vašem obvodu, kterou byste v případě pojistné události mohli kontaktovat. Seznam je na internetu pod položkou pojistné události - oznámení pojistných událostí. Kromě toho je k dispozici klientská linka , a ová adresa Adres je ČPP, Budějovická Praha sdělení sekretariátu AVZO TSČ ČR do Kutné Hory se základními údaji, t.j. reg.č. ZO, název akce, jméno osoby, krátký popis, jak k úrazu došlo. Pojistné je sjednáno pro všechny činnosti na území ČR, v souladu se Stanovami AVZO. Vznik pojistné události se hlásí na tiskopise. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde během provozování veřejného závodu, nebo činnosti, (organizované a schválené ZO AVZO ČR na daný rok ) od prezence do 24. hodiny. K pojistné události se přikládá prezenční listina. Vztahuje se i na úrazy, které se z této činnosti stanou i návštěvníkům akce. Při pojistné události, která se stala při tréninku, předloží základní organizace kopii záznamu z knihy docházky na trénink. Kromě tohoto pojištění lze připojistit mládežnické aktivity, zejména letní tábory u ČRDM Praha

12 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST VŠEM ZMĚNÁM V REGISTRAČNÍCH LISTECH ZO. Rozhodnutím republikového orgánu v r byly stanoveny podmínky pro vydání nových registračních listů. Byly vydány těm základním organizacím, které do daného termínu předložily podklady. Každým rokem se konají VČS ZO a na nich někdy dochází ke změnám ve výboru ZO a tím i ke změně údajů v registračním listě. Jestli se změnily některé údaje v osobách, nebo IČO, číslo účtu, změna adresy a pod., je třeba registrační list aktualizovat a sekretariátu do Kutné Hory zaslat tyto podklady a to poštou a řádně podepsané: 1. při změně osoby - kopii zápisu z členské schůze a prezenční listiny, kde byla tato s osoba zvolena. 2. při změně, nebo přidělení vlastního IČO - kopii o přidělení. Ve všech případech však přiložit originál stávajícího registračního listu ZO. Tiskopis - podklad pro vydání registračního listu je zveřejněn v tomto zpravodaji a na našich internetových stránkách. Připomínáme těm základním organizacím, které nemají ještě své vlastní IČO nutnost požádat statistický úřad o jeho přidělení. DOTACE ZE ST. ROZPOČTU NA R Informujeme o možnosti podat žádost o přidělení st. dotace od MŠMT na rok Žádosti soustřeďuje sekretariát v Kutné Hoře, které po zpracování hromadně předkládá MŠMT. Tiskopisy i pokyny pro přidělování dotací ze st. rozpočtu platí podle MŠMT až do r a jsou na internetu na Chcete-li požádat o dotaci, pošlete úplnou žádost,vyplněnou ve všech rubrikách ( při požadované výši dotace musí být dodržen poměr nejméně 30% z vlastních zdrojů) a popis, na co bude dotace použita. Doporučujeme pozorně prostudovat zveřejněné pokyny MŠMT. Požadavky na dotace podle jednotlivých programů, které se nás týkají, je třeba vyplnit a poslat každou žádost zvlášť ( pro akce s mládeží, na údržbu, na činnost atd).žádost na údržbu musí být doložena kopiemi LV, nebo smlouvou o dlouhodobém pronájmu. Nejpozdější termín požádání o dotaci je pro ZO AVZO TSČ ČR do 30. září Neúplně vyplněná žádost nebude do seznamu zařazena. Upozorňujeme však, že konečné rozhodnutí o přidělení dotace závisí na komisi MŠMT, ale také na splnění podmínek členství v AVZO Dotace není nároková. Další možnost, jak získat peníze pro ZO je požádat o přidělení grantu z krajského úřadu a ve svých obcích. ZO AVZO TSČ ČR, KTERÉ SPLNILY ZÁKLADNÍ POVINNOSTI K :. t.j.: a )odevzdaly odvod z příspěvků ( členský příspěvek pro ZO si stanovuje základní organizace, odvod republikové organizaci stanovil sjezd. (mezi sjezdy jeho výši určuje Republikové kolegium a pro rok 2007 činí 30,- Kč za dospělého člena a za mládež do 15 ti let a studenti vysokých škol 25,- Kč) b )odeslaly úplný seznam členů pro daný rok (jméno,příjmení, datum narození) c ) inventurní seznam ZO (delimitovaný i vlastní majetek -možnost přidělení dotace) pokud ZO nemá majetek, nemůže žádat dotace na údržbu. Statutárním zástupcem základní organizace je její předseda a ten je také ze zákona odpovědný včetně finanční, majetkové a hmotné odpovědnosti. Pro možnost pokračovat v návaznosti na kontinuitu původní organizace musí každá ZO splnit všechny dané podmínky se zpětnou platností. reg. č. pl.včas pozdě do. čl. děti celk. okres 1 rl brn.m 1 r znoj 1 rl znoj 1 rl bk 1 rl bk 1 rl bk 1 rl bk 1 rl vyš 1 rl brno 1 rl brno 1 rl znoj 1 rl brno 37 12

13 1 rl znoj 1 rl brno 1 rl brno 1 rl vyš 1 rl brn.v 1 rl bk 1 rl vyš 1 rl bv 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl znoj 1 rl bk 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl břecl 1 rl břecl 1 rl brno 1 rl vyš 1 rlr znoj 1 rl hod 1 rl bk 1 rl bk 1 rl znoj 1 rl bk 1 rl hod 1 rl brno 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl hod 1 rl vyš 1 rl brno 2 rl jh 2 rl jh 2 rl ck 2 rl cb 2 rl cb 2 rl jh 2 rl jh 2 rl cb 2 rl jh 2 rl jh 2 rl cb 2 rl jh 37 13

14 2 rl cb 2 rl cb 2 rl jh 2 rl rl rl jh 2 rl strak 2 rl jh 2 rl tá 2 rl ck 2 rl cb 2 rl tá 2 rl tá 2 rl ck 2 rl cb 2 rl jh 2 rl jh 2 rl cb 3 rl ná 3 rl rkn 3 rl rkn 3 rl trut 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl jičín 3 rl ná 3 rl ná 3 rl trut 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl ná 3 rl hk 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl pelh 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl hb 4 rl zr 4 rl zr 4 rl třeb 4 rl zr 4 rl třeb 37 14

15 4 rl pl-ji 4 rl zr 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl třeb 4 rl jihla 4 rl třeb 4 rl jihla 4 rl jihla 4 rl zr 4 rl třeb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl kv 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl kv 5 rl kv 5 rl cheb 5 rl cheb 5 rl cheb 6 rl li 6 rl li 6 rl li 6 rl li 6 rl li 6 rl sem 6 rl sem 6 rl trut 6 rl sem 6 rl sem 7 rl prost 7 rl prost 7 rl prost 7 rl prost 7 rl prost 7 rl šu 7 rl šu 7 rl šu 7 rl je 7 rl šu 7 rl šu 7 rl je 7 rl je 7 rl je 7 rl šu 37 15

16 7 rl je 7 rl šu 7 rl šu 7 rl šu 7 rl je 7 rl je 7 rl je 7 rl šu 7 rl šu 7 rl je 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl šu 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl přer 7 rl je 7 rl šu 7 rl je 7 rl šu 7 rl je 7 rl olom 7 rl šu 8 rl ova 8 rl opava 8 rl opava 8 rl opava 8 rl opava 8 rl opava 8 rl fm 8 rl opava 8 rl opava 8 rl karvi 8 rl opava 8 rl opava 8 rl karvi 8 rl opava 8 rl opava 8 rl opava 8 rl bruntá 8 rl opava 8 rl opava 8 rl fm 8 rl fm 8 rl fm 8 rl opava 8 rl nj 8 rl opava 8 rl šu 8 rl karvi 8 rl karvi 8 rl karvi 8 rl opava 8 rl nj 8 rl karvi 8 rl nj 8 rl nj 8 rl karvi 37 16

17 8 rl karvi 8 rl nj 8 rl bruntál 8 rl ova 8 rl fm 8 rl karvi 8 rl ova 8 rl ova 8 rl karvi 8 rl fm 8 rl přer 8 rl karvi 8 rl nj 8 rl ova 8 rl ova 9 rl cr 9 rl sy 9 rl sy 9 rl sy 9 rl sy 9 rl sy 9 rl sy 9 rl cr 9 rl sy 9 rl sy 9 rl uo 9 rl pce 9 rl cr 9 rl uo 10 rl rokyc 10 rl rokyc 10 rl kv 10 rl rokyc 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl domaž 10 rl domaž 10 rl tachov 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl rokyc 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl pl-m 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl pl-se 10 rl kt 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl domaž 10 rl plz 10 rl rokyc 10 rl kt 10 rl domaž 10 rl rokyc 10 rl pl-ji 10 rl pl-m 10 rl plz 37 17

18 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl pl-ji 10 rl domaž 10 rl kt 10 rl kt 10 rl pl-ji 10 rl plz 11 rl kh 11 rl kh 11 rl mb 11 rl ko 11 rl kh 11 rl ko 11 rl kh 11 rl mě 11 rl pha-z 11 rl pha-vý 11 rl kh 11 rl rak 11 rl ko 11 rl kh 11 rl kh 11 rl rak 11 rl ko 11 rl ko 11 rl mě 11 rl ko 11 rl ko 11 rl ko 11 rl nbk 11 rl pha-vý 11 rl mb 11 rl nbk 11 rl kh 11 rl nbk 11 rl mb 11 rl mb 11 rl kh 11 rl Ben 11 rl mě 11 rl mě 11 rl mě 11 rl kh 11 rl kh 11 rl kh 11 rl ko 11 rl nbk 11 rl pha-vý 11 rl pha-vý 5 rl so 12 rl chom 12 rl lou 12 rl lou 12 rl tpc 12 rl ul 12 rl tpc 12 rl tpc 12 rl tpc 12 rl tpc 12 rl litom 12 rl most 12 rl chom 12 rl most 12 rl lou 37 18

19 12 rl děčín 12 rl most 12 rl most 12 rl chom 12 rl most 12 rl děčín 12 rl děčín 12 rl lou 12 rl most 12 rl most 12 rl litom 12 rl chom 12 rl most 12 rl most 13 rl zl 13 rl zl 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl uh 13 rl uh 13 r uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl zl 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl uh 13 rl zl 13 rl uh 13 rl zl 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 37 19

20 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl zl 13 rl vset 13 rl vset 13 rl vset 13 rl uh 13 rl vset 13 rl zl 14 rl pha 14 rl pha 14 rl pha 14 rl pha 14 rl pha 14 rl pha Přehled plnění povinnosti základních organizací AVZO TSČ ČR v roce 2007 obsahuje údaje z účetní evidence a evidence zaslaných seznamů. Tabulka je seřazena v prvním sloupci podle našeho číslování krajů, poslední sloupec uvádí okres. Následuje registrační číslo ZO, výše odvodu čl. příspěvků, uhrazených do , sloupek č. 3 eviduje zaplacení po do Navazuje evidence dospělých členů - sl. 5, vedle počet dětí a výsledný součet členů ZO ve sloupci č. 7. Dá-li se určit počet členů podle zaslané částky, je pro naši orientaci uveden ve sloupcích dospělých a dětí. Tam, kde ale není celkový počet členů vyplněn, chybí zaslaný seznam od ZO!!. Podle stanov je ZO povinna každoročně - byť se nemění, jej podepsaný předsedou ZO zaslat. ČLENSKÉ PRŮKAZY AVZO TSČ ČR ANO - NE - JINAK? Na internetu byla v týdnu od zveřejněna anketa, zda změnit členské průkazy AVZO TSČ ČR, nebo ponechat současné(modré), nebo je zrušit. - Byl předložen návrh vydat nové členské průkazy, které by byly zalité, s fotografií, obsahovaly by množství údajů, především z pohledu oboru střelectví např. odbornosti,dosažené kvalifikace a pod. Tento průkaz by představoval investici každého člena nejméně Kč a fotografii. Naše občanské sdružení má mnoho dalších odborností a střelecky zaměřený průkaz by zřejmě pro ostatní nebyl tím nejlepším řešením. - Další varianta byla ponechat dosavadní průkazy (modré), které mají platnost 10 let a podle prozatímního pokynu lze při jeho zaplnění použít do něj vlastní vložku, na které je potvrzení o členství na další rok. Bylo by možné vložit do takového průkazu i údaje, které se týkají potřeb střelců, nebo jiných odborností - Třetí možností je zrušit centrálně vydávané průkazy a každá ZO, jejíž členové by průkazy ke své vnější činnosti potřebovali, by svému členovi průkaz vydala sama a to podle svých možností. Průkaz by obsahoval základní údaje, t.j. ZO AVZO TSČ ČR v...reg.č... Jméno, příjmení... nar. xx.xx.xxxx, bytem... je členem naší organizace a má v pořádku povinnosti, dané stanovami AVZO TSČ ČR. Razítko, podpis. Další potřebné údaje by byly na uvážení té které ZO. Byli bychom vám vděčni, kdybyste nám odpověděli, popřípadě navrhli doplnění, jiné řešení, zvážili finanční náklady, nárust práce v organizacích, náklady a pod. Na internetu zveřejněno

ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 14. 07. 2006

ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 14. 07. 2006 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC K.HORA dne 14. 07. 2006 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

evzen.pour@avzo-cr.cz dana.vorosova@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

evzen.pour@avzo-cr.cz dana.vorosova@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC K.HORA dne 14. 07. 2006 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé,

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 1/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR BŘEZEN 2007 K.HORA dne 23. 03. 2007 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721 613 500) K.HORA dne 10. 12. 2005 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL

sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721 613 500) K.HORA dne 10. 12. 2005 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL Z P R A V O D R EA P UJ B LAVZO I K Y TSČ ČR ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

PODKLADOVÁ ZPRÁVA 0727/07-Po-22.11.07

PODKLADOVÁ ZPRÁVA 0727/07-Po-22.11.07 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y Sekretariát: Lorecká 465 284 01 KUTNÁ HORA (tel-fax 327 512 696) IČO 416 95 402 KB K. Hora č.ú.:13439071/

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více