ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 28. 08. 2007"

Transkript

1 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČÍSLO 2/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR SRPEN K.HORA dne INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y sekretariát: Lorecká Kutná Hora (telefax mob , předseda ) htp//www.avzo-cr.cz Evidováno Ministerstvem kultury české republiky pod.čj.:11012 č.j.: 097/06 Z obsahu: Usnesení 5. Repkol. AVZO TSČ ČR z A léta běží, vážení - konstatuje předseda AVZO TSČ ČR INFO SEKRETARIÁTU: ZO v r. 2008, Vyúčtování dotací 2007, pojištění, Přehled plnění povinností ZO v r Změny v reg. listech - tiskopis pro vydání Žádosti o dotace ze st. rozpočtu na r Jaké členské průkazy? Přihláška na TOM mládeže Mlýnky Morava Přihláška na školení vedoucích mládeže - do V textu je používána zkratka jen AVZO (AVZO TSČ ČR) M á t e p r o b l é m y?, m á t e d o t a z y?, m á t e připomínky? M E J L U J T E n á m < a v z i o l. c z > PŘIPRAVOVANÉ SCHŮZE A KONFRENCE AVZO - Liberecký kraj 20. září 2007 od 16,30 nám Dr.E.Beneše na radnici v Liberci - Jihočeský kraj 11.září 2007 na radnici nám.přem.otakara II. v Č. Budějovicích - Královehradecký kraj v Náchodě restaurace pod Montací 03.října 2007 od 15,00 - Středočeský kraj a Praha 26.září ,30 v Neratovicích - AKTIV členů rep.kol.předsedů, předsedů kontrolních komisí (kontrolorů) ekonomů,účetních hospodářů KRKOLů ÚO a vybraných ZO - ve dnech 19. a 20. října 2007 v kempu Štoky. zahájení pátek hod ukončení sobota 14,00 hod. U S N E S E N Í z 5. jednání REPUBLIKOVÉHO KOLEGIA AVZO TSČ ČR Kutná Hora 22. března 2007 Jednání se z 23 pozvaných, z toho 13 členů Repkol. a 1 pověřeného člena zúčastnilo osob.(2 se dostavily v průběhu jednání). z toho s hlasovacím právem osob. Omluveno osoby. Členové republikového kolegia Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky (dále jen AVZO)., po projednání schváleného programu jednání přijímají pro zajištění realizace činnosti v dalším období do konání dalšího řádného shromáždění delegátů AVZO TSČ 37 1

2 ČR, následující usnesení: A. schvalují : 1.kontrolu usnesení z minulé schůze 2. činnost Republikového výboru v období mezi 3 a 5 jednáním REPKOL. 3. zprávu o činnosti kolegia AVZO TSČ ČR za uplynulé období, přednesenou předsedou kolegia AVZO TSČ ČR (předem zveřejněno) včetně doplňujících zpráv místopředsedů a právního zástupce 4. zprávu o činnosti kontrolní komise AVZO TSČ ČR za uplynulé období, přednesenou předsedou kontrolní komise AVZO TSČ ČR včetně doplňující informace předsedy smírčí komise. 5. předložené návrhy : a)-směrnici o cestovních náhradách a výši stravného v souladu s novým zákonem (č.j.:0363/07.) b)-prodej části pozemků (majetku ZO AVZO) za dodržení využití finančních prostředků pro obnovu stávajícího zařízení c)- ZO Bílovice d)- ZO Třebíč e)- ZO Tlumačov f)- ZO kemp Opava Kajlovec. 6. vyúčtování a rozdělení fin. zisku z prodeje budovy Raná podklady Dr.Pletánek 7. rozpracované programové prohlášení pro příští období 8. upravený plán práce na r a rozpočet jeho finančního zajištění 9. ZO, které nesplní podmínky členství, t.j. včasné odevzdání seznamu členů, plateb, inventurního seznamu - vyřadit ze seznamu na přidělení dotace a individuálně řešit jejich další členství v AVZO. 10.vyloučení pana Pláňka z kolektivu členů AVZO(navazuje na předchozí usnesení-odvolání p. Pavla Pláňka ze všech funkcí pro pohrdání rozhodnutími Repkol. a nezodpovědné hospodaření s přidělenými dotacemi SR a majetkem AVZO). 11. aktivovat ZO, a uončit činnost u těch které neplní základní úkoly a ty které nebudou mít vlastní IČO. 12. čerpání rozpočtu a hospodaření za rok zprávu o inventuře (č.j.:0241/07-po) a likvidační komisi pro vyřazení věcí z evidence: Ing. Joza, J.Šajn, E. Pour, D. Vöröšová. 14. odvody členských příspěvků na r. 2007, které nebyly zaplacené do dále jednotlivě nerozdělovat (pokud do nepřesáhnou 10 tis Kč z jmenovitého kaje) B. berou na vědomí - přednesené zprávy členů republikového kolegia a předsedů krajských kolegií. - prodej majetku Plumlov C. zmocňují a). RV AVZO k operativnímu rozhodování v činnosti mezi jednáními republikového kolegia AVZO TSČ ČR v plném rozsahu. b). KRKOLy AVZO, společně s předsedy okresních kolegií k návrhům organizačních úprav a změn schválených stanovami, které navazují na nové územní uspořádání, či z něho, případně z dalších přijatých zákonných opatření vyplývají. Písemný text po projednání v KRKOL zaslat REPKOL ke schválení D. souhlasí 1. pokračovat v prodeji nemovitostí ZO, které neplní úkoly a budov v havarijním stavu. E. zamítají - žádost ZO Ostrava střed o souhlas s prodejem kempu Bystřička. Řešení vidí v pronájmu. F. ukládají Republikovému výboru - iniciovat společné jednání RV s KRKOL Jmk. a záležitost p. Pláňka projednat. - pomoci předsedovi zabezpečit ustavení a účinnější činnost odborných komisí, aby orgán Repkol. mohl přijmout rozpracovanou koncepci v práci s mládeží a odborných činností -.Plnit operativní úkoly pro potřeby ZO a delegovat k tomu odpovídající pravomoci. Předsedovi AVZO 1. postupně nadále prosazovat koncepci ZČ ve spolupráci s odbornými komisemi.průběžně informovat prostřednictvím internetu. 2. pokračovat v zavádění koncepce zájmové činnosti za účasti odborných rad. 3. dokončovat administrativní agendu při ukončení činnosti 4. vyrovnání majetkoprávních vztahů ZO, které využívají logo a podobný název 37 2

3 5. dále vést jednání se všemi ZO, které neplní základní povinnosti 6. koordinovat činnost odborných rad a komisí 7. přehodnotit v komisi pro přípravu legitimací AVZO a upravit platnost stávajících legitimací v souladu se zákonem o občanských sdruženích a potřebách organizace.. 8. ustavit Internetovou komisi administrátoři krajů 9. zaměřit se na zájmovou sportovní činnost u ZO 10. ukončení činnosti ZO prostřednictvím právníka - trvá 11. osobně zadávat právní věci k řešení trvá 12. vydávat reg. listy ÚK se stanoviskem KRKOL. 13. v souladu se současně platnými předpisy MŠMT dokončit obnovení akreditace u MŠMT, rozšířit na další aktivity v práci s mládeží. 14. hledat fin. prostředky na Bambiriádu vložení majetku AVZO do s.r.o Rožnov - v jednání 16.. vydat informační zpravodaj na internetu 17. budova Kunovice.- prodej 18 pověřovat místopředsedy dílčími úkoly na jejich úseku s jejich osobní odpovědností. 19 věnovat pozornost všem komisím stálým i dočasným a ustavit radu pro práci s mládeží, Rekonstruovat radu střelectví. Pověřovat odborné komise konkrétními úkoly v dané odbornosti 20. zabezpečit zveřejnění usnesení 5.jednání na internetových stránkách jako neveřejné 21.uskutečnit aktiv předsedů KK KRKOL, KRKOL a AVZO na podzim, v sobotu a přizvat podle potřeby další členy. 22.pokračovat v zajišťování plnění sjezdových materiálů 23.do příštího jednání Repkol. za pomoci právní komise vyřešit a uzavřít otázku dluhů a nedobytných pohledávek (opakovaný úkol) 24.podle směrnice k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO a územních organizací AVZO včetně aktivizace nečinných ZO prostřednictvím KRKOL operativně udržovat administrativní podkladovou agendu k ZO AVZO 25.nekompromisně řešit vyrovnání majetkoprávních vztahů organizací, které se byť skrytě za pomocí používání podobných názvů a označení kolegia i vlastních ZO snaží zcizit majetek AVZO TSČ ČR. ( uzavřít kauzu VAŠEK Vojtěch Blansko) 26. ukončit činnost všech organizací, kde není možnost aktivizace činnosti a které neplní základní podmínky existence dané 7.a 8. sjezdem. a cestou právního zastoupení zajišťovat majetkoprávní vyrovnání zabraňující zcizování majetku AVZO 127.Výsledky stavů ZO zapracovat do zpráv pro Policii ČR z hlediska držení zbraní a zajistit odebrání střelných zbraní takových organizací včetně majetkového zajištění střelnic, které neplní stanovy a předpisy zbrojního zákona. 28.ovlivňovat systém správy budov ŠUMPERK a UHERSKÉHO HADIŠTĚ, zamezit finančním ztrátám urychleným postupem prodejem budovy v KUNOVICÍCH. (zabezpečení pro snížení nákladů.) 29.Věnovat pozornost nesplněným usnesením 30.Při řešení pokračování, nebo ukončení činnosti v ZO postupovat podle stanov, ukončení projednat a pak předložit RV ke zpracování pro jednání Repkol. 31.Vytvářet mechanizmus pro udržení územních orgánů AVZO nebo v souladu se Stanovami jejich činnost ukončit, pokud nejsou pro činnost ZO v oblasti potřebné a žádoucí. 32.Zvláštní pozornost věnovat vyrovnání majetkoprávních vztahů ZO, a zejména u těch ZO a ÚO, které používají obdobné názvy a označení jako naše občanské sdružení, přičemž se snaží zcizit majetek AVZO tím že vystupují jako samostatný subjekt. 33.zpřesňovat vedení stránek na Internetu, na základě podkladů stránky průběžně upravovat. 34.Věnovat pozornost zdokumentování majetku ZO v katastrální dokumentaci a jednání o jeho převodu s úřadem pro zastupování státu. Režim výpůjček končí Věnovat prvořadě pozornost koncepci rozvoje organizace, programovému prohlášení a potřebám orgánů AVZO TSČ ČR. 36.V souvislosti se zákonem 342/2006 Sb. zajistit změnu názvu AVZO - Ob. sdružení - u MV. Mpř. Pletánkovi - po písemné přípravě s návrhem řešení ve spolupráci s Dr. Cvrčkem doporučit možnost dalšího pronájmu prostor v Kunovicích. Po zhodnocení současné situace, která je rozdílná proti době konání sjezdu - zatím je prodej neekonomický. Dává se přednost pronájmu. řešit otázku vyklizení bytu správce v budově Šumperk G) předsedům krajských kolegií AVZO 1- v krajských orgánech projednat a písemně stanovit postup při zajištění zbraní (převody, prodeje, uskladnění atd. 2-plnit a pravidelně na svých jednáních vyhodnocovat usnesení sjezdu, republikového kolegia, úkolů Rep.výboru a vlastních písemná vyhodnocení předávat Rep.V- cestou sekretariátu 3-usnesení z jednání a přednesené diskusní příspěvky projednat a vyhodnotit na zasedáních krajských 37 3

4 kolegií AVZO TSČ ČR a přijmout k nim účinná opatření 4- rozpracovat závěry 5.jednání Repkol a tyto projednat se zástupci krajských, okresních kolegií, a rad odborností 5- seznámit se závěry své základní organizace. Termín do v orgánu projednat a písemně stanovit postup při rušení, nebo obnově a zřizování územních orgánů i ZO. 7- podle směrnice k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO ve svém kraji, nejdříve se snažit aktivovat práci ZO. Operativně udržovat administrativní podkladovou agendu ZO AVZO v souladu se sekretariátem. 8- dodávat podklady pro stránky Internetu stanovit odpovědnou osobu 9- v souladu se stanovami ukončit činnost ÚO AVZO, které neplní uložené úkoly a usnesení, nebo stagnují. Po projednání v Repkol. AVZO vytvořit nový funkční orgán, budou-li k tomu podmínky. 11-uplatňovat směrnici k vypořádání majetku při ukončení činnosti ZO a územních organizací. 12-prověřit, prostřednictvím komisí, využití finančních prostředků u těch ZO, kterým byl dán souhlas s odprodejem části majetku. 13-prověřit plnění usnesení o užívání prostor v budovách za úhradu energií. 14- V průběhu tohoto roku zabezpečit pro rok 2008 v termínu, daném stanovami od ZO odvod čl. příspěvků, seznam členů a inventurní soupis. 15-vyjadřovat se k vydání registračních listů územním orgánům v souladu se stanovami. 16- zajistit účast ze svých krajů na setkání předsedů KK a dalších členů v Kutné Hoře. H- připomínají členům KRKOLů AVZO a členům Repkol AVZO: -úkol prověřit nemovitosti a pozemky ZO na svém území a navrhnout opatření a postup. - informovat ve svých organizacích o závěrech jednání Repkol a vyzvat je k plnění. T: do ve svých základních článcích plnit funkci odborného poradce k zajišťování úkolů koncepce rozvoje organizace. - věnovat pozornost vzdělávání ( školení, doškolování) funkcionářů a aktivu AVZO. A LÉTA BĚŽÍ VÁŽENÍ Nejsem zakládajícím členem AVZO, ale byl jsem zakládajícím členem SVAZARMU... Takto jsem začínal článek v r. 1994, tehdy v časopise Techsport, když jsem s Mgr. Němcem přišel do orgánu AVZO a obrátil jsem se na aktiv těch, kteří upřímně chtěli zachovat to, co za svůj život v kolektivech aktivů, s dalšími aktivisty stejných zájmů, vybudovali. Od té doby se mnohé změnilo, něco zdařilo, jiné ne. Rozešli jsme se s některými, kteří z ostatních chtěli jen těžit a také se jim to dařilo. Doufali jsme, že již v zárodku budou odstaveni takoví, kteří se zhlédli v minulosti v zásadě, že je potřeba hrabat hlavně pod sebe, bez ohledu na kolektiv a ještě takové snahy označují za osobní úspěch práce pro druhé. Hodnotí, spravedlivě rozhořčeni, že to či ono není, že není "dotaženo do konce", že se neřeší, vědí přesně, co druzí dělají špatně, podivují se nad tím, co všechno druzí neumí, co jiní kazí, co schází a podobně, avšak "na prstech jedné ruky by se daly spočítat jejich konkrétní návrhy na řešení, natož najít konkrétní čin ve prospěch ostatních. Hodnotí a kritizují hlavně práci druhých. Podívejme se na činnost organizace za uplynulé období. O co nám jde?.. Jak zachovat sporty, ke kterým inklinujeme. Zachovat je i tam kde není možné ustavit organizace SVAZOVÝCH specifik. Tam kde pět, šest aktivistů má rádo psy, střelbu, motorismus, letectví, radistiku i jiné a všechny akce zajišťují společně a jednou dvakrát do roka uspořádají akci pro děti, někdy i s rodinnými příslušníky. Tam, kde aktivisté nejsou za tuto činnost placeni a mnohdy, aby mohli své zkušenosti předávat mladým a vést je k ušlechtilým cílům, při využívání volného času, obětují nejen svůj volný čas, ale často i finanční prostředky, své auto, kutilský um a podobně. Těm přísluší úcta, obdiv a poděkování. Mnohdy se podivujeme, kolikrát se musíme zabývat stejným jediným problémem, jak kritizujeme že se s tím nic neudělá, ale řešitelé marně hledají někoho, kdo by byl ochoten s takovým problémem pomoci. Nejzávažnější bývá skutečnost, že pomoc se nenajde ani tam, kde je řada těch, kteří slovně vědí své a kteří by to už dávno vyřešili- kdyby. Zdá se Vám, že se opakuji??... že by se dalo objektivně hovořit o kladnějších a příjemnějších věcech??... že jsou důležitější věci v životě, které je nutné řešit??... Zhodnoťme si období od roku 1994 do dnešního dne (alespoň se o to pokusme)... víte, že do dnešního dne někteří členové nevědí, -že vychází ZPRAVODAJ? - že jsme úspěšní na internetových stránkách organizace a našich ZO?, ale že 37 4

5 někteří naši aktivisté je dodnes nenavštívili a dokonce o nich včetně funkcionářů nevědí? že v řadě odborností máme mistry Evropy a světa v oblastech sportů odborných svazů... nevěříte? Přesvědčte se! Dokazuje to poměrně vysoké procento účastníků při školeních, které v různých formách a z různých důvodů zajišťujeme... a přes roční opakování nevědí - že AVZO má své staro-nové modré legitimace - že Základní organizace mají svá registrační čísla. - že Základní organizace mají mít svá identifikační čísla -IČO - kolik činí odvody z členského příspěvku a že členský příspěvek se nerovná odvodu, - kolik členů má mít ZO, kdo je statutární zástupce ZO, víte že, přes skutečnost, kdy jsme jako jedni z prvních začínali budovat strukturu v souladu s vazbou na krajská členění, dnes od nich některé kraje ustupují, protože přináší také nutnost zájmu a spolupráce?? - víte, že na 74 správních územních celcích (některé prameny uvádějí 75) nemáme ještě okresní kolegia v 53 okresích a to i v takových, kde jsou v republikovém kolegiu AVZO jejich funkcionáři?? a že přesto, že si krajská kolegia uložila vyhodnotit účinnost a funkčnost územních kolegií v celkovém komplexu to ještě KRKOL neprovedla a někde je zajišťují jen v dílčích plněních bez zhodnocení a opatření (kraj Olomoucký, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihočeský, Karlovarský a Zlínský).. víte že jenom 9,8% organizací vykazuje své sportovní aktivity ve sportovní střelbě, se kterou se chlubíme. a mládež vychovává 42% ZO??.. víte že ze 744 ZO (452) základních organizací vykazuje práci s mládeži a s členskou základnou mládeže se do celorepublikových akcí s mládeží zapojilo pouze 12 a to ještě sporadicky a toto číslo stále klesá!?! -- víte že ze všech ZO vykazujících sportovní aktivity, zaslalo k dnešnímu dni sportovní kalendář pouze 23 ZO tedy prakticky stále titíž... víte že jsou ZO AVZO, které chtějí dotace na střelectví či jinou činnost, ale pro AVZO neuspořádají ani jednu akci ale pro jiné svazy několik v roce? -- víte že jsou ZO AVZO, které chtějí dotace, ale do dnešního dne neposlali inventurní seznam? (prý nám do toho nic není).. víte že jsou ZO které kritizují (i oprávněně) Radu mládeže a Radu střelectví AVZO, ale svého aktivistu, který by pomohl organizovat práci s mládeží, nebo sportovní střelbu do našeho aktivu nevyšlou?!? totéž platí i o jiných odbornostech - A TOTÉŽ PLATÍ I O ORGÁNECH A KOLEGIU AVZO!!!.. VÍTE ŽE??? -- kolik takových "víte že" by se dalo uvádět ještě mnoho?!?. Že už moc ne? ale jděte.. proč třeba volíme do orgánu někoho, koho se pak už nikdo nikdy nezeptá co dělá?, nebo spíše proč nic nedělá?, proč, když bylo doporučeno vytváření oblastních (okresních) kolegií, aby si na svém území řídila činnost, je nevytváříme?, jak jim dát pravomoci, komu a jaké, když není známo, co budou dělat a jaké pravomoci potřebují. Když budou dělat pro členskou základnu, tak ty pravomoci "vyplavou" a budou, těmi kdo o činnost mají zájem, přijímány a respektovány. Proč do funkcí nevolíme ty, kteří něco umí, ale pouze ty kteří "rádi representují" a nebo se "nechají ukecat"!, po slibu, že na nich nikdo nebude nic chtít. Proč do republikových orgánů a odborných či dočasných komisí doporučujeme jen ty, kteří zbydou, ostatní si šetříme pro svůj orgán a pro své ZO. Tak co dál??? Že se s tím stejně nedá nic dělat? Dá se dělat vždy a se vším "NĚCO", ale mělo by se začít u sebe! Sledujme ZPRAVODAJ, ale také jej vytvářejme a přesvědčujme každého, že to je potřebné, že to je stavovská hrdost (chovatelé, zahrádkáři... každý má svůj časopis) pak se stane i potřebný, dojde více příspěvků a redaktoři budou moci třídit zrno od plev, a nebo někdy na ukázku zveřejní i jiné než zrno. Zvažujme, než zvedneme ruku, pro koho, nebo pro co hlasujeme a co odhlasujeme, nekompromisně kontrolujme, ať se poctivá práce nerozplizne, nebo ať ji někdo "nesmete ze stolu", to ať to raději zabalí sám. Vykazujme jenom to, co je pravda! Nebuďme sobečtí, když něco umíme doma, pomozme i těm druhým. Nestyďme se za svoji organizaci a propagujme ji a také něco pro ni dělejme.. Nezaměňujme oblastní kolegium a postupně až nejvyšší za orgány, které musí řídit a nařizovat... mají pouze koordinovat a operativně pomáhat zajišťovat výhodné, účelné, potřebné a zajímavé akce ve svém území, pak se stanou bez nařizování i orgánem řídícím. Od mého vstupu do Svazarmu potkávám, nebo jsem potkával lidi, kteří zůstali aktivisty do posledních dnů svého života. Proto vy, kteří i přes potíže a vyhrožování, že už se na to vykašlete, pořád tlačíte tu káru dál, sežeňte si pomocníky z řad mladých,... je jich málo, jde to ztěžka, ale jde to. A nezapomeňte, že tři pruty svázané nikdo nezlomí, ale je-li každý zvlášť pak jej zlomí každý "mluvka a nemakačenko" - takové mezi sebou nestrpte. Svou dobrou práci sdělte druhým, máme na to nejen svůj Zpravodaj, ale také internetové stránky a máme-li svůj sport rádi, bude, sice pomalu, ale přece jenom, přibývat dalších mladých zájemců střelců, radistů, zálesáků, turistů, letců, modelářů a jiných, kteří svůj volný čas nemusí věnovat fetování, nýbrž jej užívat v dobrém kolektivu. Pak snad i na ministerstvech přijdou na to, že na mládeži, která je budoucností národa - ať se to snaží kdokoli, jakkoli zprofanovat- se nevyplácí šetřit. Vždyť každý, nejen ve vyspělých státech, ale i ten nejprimitivnější národ v džungli se věnuje výchově mládeže ať patří kterékoliv rodině. A my patříme do vyspělých... nebo snad ne?!? My jsme nezavinili, že do dnešního dne není zákon k mládeži, ale podílíme se 37 5

6 na tom, že vláda zákon o mládeži neřeší, nebo jej předkládá v takových zněních, že se zdá, že práce s mládeží bude trestná činnost. Snad se již brzy skutečně změní k lepšímu. Snad uznají i naší organizaci za pracující s mládeží i když se některým nehodí nebo nevejde do krabičky. Tento článek není provokačním populistickým článkem, neškodilo by ale, aby byl provokujícím v tom, že se podíváme co jsme sami nezajistili a proč?!, a pokusili se dostat dále. Předsedové krajských kolegií jsou současně členy republikového kolegia nebo obráceně. Je potřebné při vytváření usnesení a cílů pro další období vycházet z písemných, řádně připravených materiálů, abychom jen nezvedali ruku při hlasování ke konečnému výsledku komu je to jedno?? Vím, že je složitější plnit úkoly sám, než mít možnost pouze kritizování druhých Smysl krajských kolegií by měl být hlavně zachovat členskou základnu, vytvářet podmínky, aby lidé měli důvod být našimi členy, ne jen hledat cesty jak získat co nejvíce finančních prostředků i za cenu ukončení činnosti ZO a prodeje majetku. Máme Zpravodaj, máme Internet, máme spojence v činnosti jako je Česká rada dětí a mládeže, bohužel zatím se nikdo přes několik požadavků, úkolů a slibů nenašel, aby svůj věcný a konkrétní názor sdělil písemně. Jsem přesvědčen, že předsedové krajských kolegií jsou tak zdatní a schopni, že by pro ně neměl být problém, alespoň jedenkrát za volební období od sjezdu do sjezdu svoji úvahu písemně sdělit. Všimli jste si toho, že tento článek téměř doslova souhlasí s předchozími konstatováními, usneseními a diskusními příspěvky nejen mými, a že se některé problémy zhoršují a prohlubují? Jistě je skutečností, že i dobré a úspěšné příklady by bylo možné a určitě i spravedlivé uvádět, ale bohužel moc důvodu k jásaní nemáme. Co myslíte zlepšíme se??? V současné době stav organizací představuje pouze 32 procent proti skutečnosti roku Členskou základnu nelze přesně evidovat, protože ZO spolu s odvody v mnohých případech neposílají zároveň seznamy členů na daný rok. Předsedové KRKOL se ze své iniciativy za celé období nespojili s místopředsedy republikového orgánu, s výjimkou Ing. Joza - kotelna Šumperk, V. Chábera- Raná, I.Michna - Opava. Obdobná situace je v kontaktu kontrolorů územních orgánů, KRKOL a ÚO. Krkoly dostávají tabulky,ale nevyužívají jich, ani s nimi dále nepracují a pokud ano, tedy jen pro sebe a zpět připomínky nedojdou s výjimkou kritiky, že to má RV nebo sekreatriát špatně (opravený či upravený předal na CD materiál pouze p.michna.) Členové orgánu hlavně kritizují sekretariát pak předsedu a sami nevědí ani o co se jedná. Členové orgánu KRKOL připomínky nedají ani o nich údajně nevědí ale umí a to tvrdě kritizovat předsedu za předložený materiál. V rozpočtu neví kolik stojí barevná náplň do tiskárny a na co prý je potřeba co tiskne?? Někteří předsedové KRKOL oprávněně kritizují, že bych je měl informovat ovšem, co vím o ZO v kraji. Ano, ale totéž je jejich povinnosti a to se neděje.na druhé stráně jsou kraje, kde moji informaci vezmou pouze na vědomí. Když se něco řeší, musí to nejprve posoudit právník a pak to teprve lze dát na vědomí ZO a orgánům. Dluhy základních organizací, například daně za budovy, někteří předsedové ZO nejen, že neřeší, ale někteří byli "poučeni" už dnes bývalým funkcionářem :" vy...se na ně" (myšleno republikovou organizaci v Kutné Hoře) Činnost územních orgánů tam, kde pracují, je mnohdy rovna práci KRKOL, např. činnost ÚO Plzeň-jih p.baroch. Dotace ze státního rozpočtu na r dostali jsme na údržbu 319 tis na celou organizaci a celý rok. Znovu musím zdůraznit, že jsem v minulosti dělal za organizaci v komisích MŠMT, i ČRDM, a proto jsme trochu uspěli, alespoň mne poslouchali, některé ohodnotili, aniž jim slovo dali. Vcelku uznávali, že za chyby jednotlivců nemůže organizace, ale je to prý věcí organizace, abychom si do funkcí vybírali vzdělané, odborné a čestné lidi. Na základě zjištěných závad (špadné vyúčtování ZO v r. 2005) jsme neměli nárok na vůbec žádné fin. prostředky. Vlastní dotace z prostředků KRKOLů - Ústecký kraj si stanovil bodová kriteria, podle nichž příspěvky poskytuje. Je to jedna z vhodných cest pro přidělení volných financí pro ZO v kraji. Sportovní kalendář - je registrován na internetu a jednotliví funkcionáři AVZO i v krajích k němu mají kódovaný přístup a mohou jej doplňovat. Pro ZO by tak měl sloužit na webových stránkách k úplné orientaci o činnosti v celé republice. 37 6

7 PŘIPRAVA 9.SJEZDU Domnívám se, že není správné stanovisko, že pokud se má 9. sjezd konat v březnu 2010 je ještě dost času a při tom argumentovat že na předsedu organizace mají připraveného nového mladého člena s chutí do práce. Návrh na předsedu by měl vycházet z potřeby do takové funkce navrhnou zkušeného funkcionáře AVZO se zkušenosti řídit republikovou organizaci aby nedošlo jako v minulosti několikrát k dokladování skutečnosti že nezkušený nebo že i dobrý předseda ZO, není naprosto vhodný pro funkci v republikovém orgánu (měl by to tedy minimálně předseda územního orgánu nebo předseda KRKOl někdo ze současných místopředsedů (či podobné) a na takové místo funkcionáře, který má být doporučen na funkci předsedy organizace, již dnes připravovat, v odpovídajícím zařazení (pověřené funkci) někoho jiného. Vyvarovat se výběru funkcionářů pro něž není prioritní samozřejmost práce pro republikovou organizaci a její orgány. Pokud nechci uvádět špatné příklady minulosti Dobeš, Vašek, Kalvoda a podobně, tedy uvedu z poslední doby Pláněk, Hynková. Doporučuji shodně s názorem mnoha funkcionářů, pro další sjezdy 9.sjezd AVZO TZSČ ČR zajistit část delegátů i cestou odborných rad a komisí, které by měly od samostatnosti AVZA být nedílnou součásti organizační struktury této organizace. Lze konstatovat, že někteří předsedové rádi kritizují a hodnotí činnost předsedy, RV a jiných, avšak neradi připouštějí podíl neplnění vlastní a svých orgánů s potřebou nebo spíše nutností pokud je nevyřeší k nim alespoň přijmout stanovisko pro možnost řešení případu, uzavření,nebo návrhu postupu v republikovém rozsahu. Nelze podrobně opakovat, že každá i ta sebemenší započatá práce, zaslouží uznání a poděkování každému za energii, kterou jí věnoval. Nedotažená, neukončená nevyhodnocovaná činnost znehodnocuje nejen svou vlastní podstatu, ale také práci a snahu ostatních. Pro informaci otiskuji některé přehledy, tabulky a adresáře. Účast členů Repkol. AVZO na zasedáních od 8. sjezdu: Příjmení účast Chábera ano ano ano ano 4x Joza ano ano ano ano 4x Kaláb ano oml oml ano 2x Košek oml oml oml oml. 0 x Kováč / / ano oml. 1x Krabička oml ano ano ano 3x Lněnička ano nepozv. oml ano 2x Maixner ano ano ano ano 4x Michna ano ano ano ano 4x Němec ano oml oml oml. 1x Pláněk ano ano ano není členem 3x Pour ano ano ano ano 4x Procházka ano ano ano ano 4x Strmiska oml ano oml oml. 1x Šajn ano ano ano ano 4x Urbanová oml ne ano ano 2x Véber ano oml ano ano 3x Vlk ano ano ano ano 4x Zbirovský ano oml oml ano 2x 37 7

8 Nové složení rad AVZO TSČ ČR. Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR Předseda: Remža Jaromír,( ZO 80312) Na Lukách Stará Bělá. členové: Dr.Krabička Vítězslav,( ZO 70230) Národní Hodonín tel , Vykoukal Petr, (ZO 70347) Kostelní Ždánice tel Domanský Jan, (ZO 70347) Městečko Ždánice. Jílková Jana (zástupce AVZO v ČRDM a členka předsednictva ČRDM Ostašova (tel ) Rada střelectví AVZO TSČ ČR, Dr.Pletánek Václav,(mpř. AVZO), Sportovní Mělník, tel Vlk Ivo, (ZO 20153), Révová Mělník, tel Rajnoha Josef (ZO50029) Bílokostelecká Chrastava Peikert Ludvík (ZO 40045) Pňovany 117, Město Touškov, tel Poznámka: Nezapomínejte na označení funkcionářů při střeleckých soutěžích. Nezapomeňte na potřebná označení (vzor). SPRÁVCE STŘELNICE D r. V á c l a v P L E T Á N E K REGISTRACE stávajících ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ AVZO KRAJSKÁ KOLEGIA AVZO TSČ ČR- ( KRKOL) K014-město Praha Sloučené se stč. krajem K11-Středočeský VLK Ivo Révová Mělník K02-Jihočeský v řešení K10-Plzeňský Ing. JOZA CSc. Jan Táborská Plzeň K05 Karlovarský VÉBER Miroslav Kostelní Plesná K06-Liberecký Ing.KOŠEK Ivan Družstevní Frýdlant K12-Ústecký CHÁBERA Václav Višňová534/ Most K03-Hradecký Mgr.URBANOVÁ Eva Pod Strání BROUMOV K09-Pardubický neustaven K04-Vysočina ZBIROVSKÝ Jaroslav Na Rybníčku Humpolec K 01-Jihomoravský Dr.Krabička v.z. Vítězslav Národní Hodonín 37 8

9 K07-Olomoucký KALÁB Antonín Kociánova Loučná n. Desnou K08-Moravskoslezský MICHNA Ivo V aleji 650/ Karviná Ráj K13-Zlínský STRMISKA Jaromír Komenského Napajedla ÚZEMNÍ KOLEGIA - ÚK ÚK-01-Brněnsko SVITÁK Michal Drobného Brno ÚK-02-Pelhřimovsko DOLEŽAL Boleslav Smetanova Žírovnice ÚK-04-Chebsko SEKANINA Vladislav Krátká Cheb ÚK-05-Přerovsko JUDr. Eva Tržní náměstí Kojetín LUHANOVÁ ÚK-06-Kutnohorsko LNĚNIČKA Milan Sulovice 28401Kutná Hora ÚK-07-Rokycansko FERSCHMANN Karel Němčovice BŘASY ÚK-08 neustaveno ÚK-09- ŠKRÁŠEK Miroslav Kunovice Uherskohradišťsko ÚK-10-Zlínsko STRMISKA Jaromír Komenského Napajedla ÚK-11- LHOTKA Miroslav Sídliště Pražská Havlíčkův Havlíčskobrodsko 2813 Brod ÚK-12-Klatovsko TREML Vladimír Školní Klatovy ÚK-13-Plzeň město Ing.JOZA CSc Jan Táborská Plzeň 26 ÚK-14-Šumperk-Jes. HAVELKA Miroslav Jindřichov Jindřichov ÚK-15-Plzeň Jih BAROCH Josef Lipnice Spálené Poříčí ÚK-16-Třebíčsko neustaveno ÚK-17-Znojemsko neustaveno ÚK-18- Jindřichohradecko MUSIL Stanislav Tovární Nová Bystřice DLUHY DLOUHODOBÉ. Krásný Dvůr 2,755,000,00 nesplácí OK Blansko 1, ,00 nesplácí OK BLANSKO emise 1, ,00 nesplácí OK Kutná Hora 1, ,00 nesplácí PK Beroun Dobeš emise 1, ,00 nesplácí ZO Zábořské Písky ,00 nesplácí ZO Jesenice ,00 nesplácí ATC BESKYDY ,00 nesplácí OK Beroun budova- Dobeš 3, ,00 nesplácí Majcher směnka Rais,Novák ,00 nesplácí ZO AMK Infotour 2, ,00 splácí ZO Nová Bystřice ,00 splácí 37 9

krabicka.advokát@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokát@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO K01/15-1 PRO ČLENY KOMISE SPORTOVNÍ A ZÁJOVÉ ČINOSTI AVZO TSČ ČR LEDEN K.HORA dne 30. 05. 2015 Informace pro komisi sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR ASOCIACE

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010 ČÍSLO 3/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. PROČ BÝT ČLENEM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Na schůzích, výstavách a dalších podobných akcích se při diskusích se zahrádkáři často setkáváme

Více

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč ČÍSLO 1/2009 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč Za účasti 70 tj. 93 % členů Republikové rady ČZS, 2 hostů a některých vedoucích pracovníků ústředí ČZS se uskutečnilo

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s.

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s. STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. úplné znění ke dni 1.7.2014 STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ------------------------------------------------------------------ Čl. 1 Založení

Více

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 2 2 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ

Více

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing.

Více

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Občanská sdružení po 1. lednu

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

4/2008. Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR

4/2008. Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR 4/2008 Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR Svaz důchodců České republiky, o.s., náměstí W. Churchilla 2, 113 59 PRAHA 3 Telefon: 234 462 082 4, E-mail: svazduchodcu@seznam.cz

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6.4.2011 Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více