ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j. ZSBNDU - 821/2013/3-17/A5/verze 3 Platnost od

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - verze 3 (byl vypracován dle OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,ze dne , č.j.: MSMT-26522/2013, kterým se mění RVP ZV s účinností od ) MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLA PRO VŠECHNY NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Benešov, Dukelská 1818 ADRESA: Dukelská 1818, Benešov, PSČ: KONTAKTY: tel./fax: , web: ŘEDITELKA ŠKOLY: PaedDr. Hana Procházková ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: PhDr. Eva Eliášová - I. stupeň KOORDINÁTOR ŠVP ZV: Mgr. Jana Janoušková PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: RED-IZO: IZO: Mgr. Lubor Brázda - II. stupeň

3 ZŘIZOVATEL: Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov IČO: KONTAKTY: tel PLATNOST DOKUMENTU: od 1. září 2013 ŠVP ZV byl projednán Školskou radou dne Razítko Bc. Jindřich Schovánek PaedDr. Hana Procházková předseda ŠR ředitelka školy

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po třech paralelních třídách, na druhém stupni vyjímečně i 4 paralelní třídy. Kapacita školy je 900 žáků. Budova školy se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží - velmi dobrá dopravní dostupnost. Jedná se o školu pavilónového typu, která byla dostavěna v roce Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitelky, přibližně 37 učitelů včetně 2 výchovných poradců, 1 speciální pedagog, 2 preventisté sociálně patologických jevů, 1 logoped, 1 koordinátor ŠVP ZV, 1 ICT koordinátor a metodik, 1 koordinátor EVVO a 7 vychovatelek školní družiny, včetně vedoucí školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý od mladých až po zkušené kolegy. Škola klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou kurzy: Tvořivá škola, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a pochopitelně i práce s výpočetní a komunikační technikou. Pedagogický sbor školy se rozšiřuje o asistenty pedagoga podle aktuálního počtu žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracuje klinický logoped, který je supervizorem nad logopedickou péčí zajišťovanou speciálním pedagogem. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřujeme: - na zvyšování úrovně jazykových znalostí - na prohlubování znalostí v oblasti rizikového chování - na prohlubování znalostí v oblasti vlastního hodnocení školy - na prohlubování znalostí v oblasti metod aktivního učení - na prohlubování znalostí v oblasti integrace žáků na základní škole - na prohlubování znalostí v oblasti informačních technologií - na prohlubování znalostí v oblasti poskytování první pomoci

5 2.3. Dlouhodobé projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího programu školy. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. O zapojení třídy do školního projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Formy: ročníkové celoškolské Čas: krátkodobé dlouhodobé (celoroční) Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Pro jednotlivé třídy : Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah projektů vychází z aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy: ADAPTAČNÍ POBYTY pro 6. třídy ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. třídy DEN S AJAXEM pro třídy ZDRAVÉ ZUBY pro Třídy NAŠE KONOPIŠTĚ Celoškolní: třída CHRÁNÍME SEBE A PŘÍRODU - chování člověka za mimořádných situací TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU RECYKLOHRANÍ aktivity a soutěže zaměřené s tříděním a recyklací odpadu ADOPCE OCELOTA STROMOVÉHO v ZOO Praha finanční příspěvek získaný sběrem papíru na potravu ADOPCE INDICKÉHO CHLAPCE finanční příspěvek získaný sběrem papíru na vzdělání chlapce CHYŤ SI SVŮJ SEN práce se stereolupou v rámci výuky Spolupráce s Dětským domovem ve Stránčicích Spolupráce se Psím útulkem v Maršovicích Dle možností budou zařazovány další projekty.

6 B) C) Projekt pro 1. třídy PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO ve spolupráci se zřizovatelem Městem Benešov a s Městskou knihovnou v Benešově. K rozvoji čtenářské gramotnosti v češtině a v cizím jazyce, informační gramotnosti přispívá nově otevřené INFORMAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM na škole, které poskytuje půjčování knih nejen českých, ale i cizojazyčných, zároveň je studovnou a multimediální třídou v jednom Projekty - anotace Projekty tvoří nedílnou součást základního vzdělávání. Zařazují některá průřezová témata a rozvíjejí kompetence žáků Chráníme sebe i přírodu Využití: jednodenní projekt pro žáky ročníku Obsah: v průběhu žáci plní různé úkoly z oblasti civilní obrany, požární ochrany, první pomoci, ekologické výchovy, dopravní výchovy, orientace v terénu a dalších oblastí, součástí projektu je nácvik opuštění budovy (evakuace) pro případ situace ohrožení Klíčové pojmy: při plnění jednotlivých úkolů žáci rozvíjejí klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů: - rozpoznat a pochopit problém, najít řešení, samostatně nebo ve skupině řešit problém, využívat získané vědomosti a dovednosti, zhodnotit výsledky své práce kompetence komunikativní: - formulovat myšlenky, vyjadřovat se výstižně a souvisle, naslouchat druhým, vhodně reagovat, využívat získané dovednosti ke spolupráci s ostatními kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat společně vytvořená pravidla, oceňovat zkušenosti druhých, ovládat a řídit svoje chování a jednání kompetence občanské:

7 - respektovat druhé, rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout v případě potřeby účinnou pomoc, chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka kompetence pracovní: - bezpečně používat materiály, nástroje, dodržovat vymezená pravidla Den s Ajaxem Využití: jednodenní projekt pro žáky ročníku Obsah: žáci plní úkoly z oblasti dopravní výchovy, mezilidských vztahů, ochrany zdraví, osobního bezpečí, prevence šikany ve ročníku je koncipován jako soutěž družstev ve ročníku jako soutěž jednotlivců projekt je uskutečňován ve spolupráci s Policií ČR, případně dalšími organizacemi (Městskou policií, HZS, Besip,.) Klíčové pojmy: při plnění úkolů žáci rozvíjejí klíčové kompetence kompetence k řešení problémů: - rozpoznat a pochopit problém, najít řešení, samostatně nebo ve skupině řešit problém, využívat získané vědomosti a dovednosti kompetence komunikativní: - formulovat myšlenky, vyjadřovat se výstižně a souvisle, naslouchat druhým, vhodně reagovat, využívat získané dovednosti ke spolupráci s ostatními kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat společně vytvořená pravidla, jednat ohleduplně, oceňovat zkušenosti druhých, ovládat a řídit svoje chování a jednání kompetence občanské: - respektovat druhé, rozhodovat se zodpovědně Popis: třídy: soutěž družstev na stanovištích: Chodec cyklista Šikana Policie můj kamarád

8 Co se smí a nesmí Bezpečné prázdniny Vlastní bezpečí třídy: soutěž jednotlivců Malý cyklista: testy z dopravní výchovy jízda zručnosti na jízdním kole 2.4. Další údaje Umístění školy Budova školy se nachází nedaleko autobusového a železničního nádraží. Jedná se o pavilónovou školu Charakteristika žáků Většina žáků, kteří chodí na školu, mají bydliště v Benešově. Dle podmínek zařazujeme do tříd žáky s asistentem pedagoga Podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků a pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Prostorové 34 učeben včetně 15 učeben odborných (př. videokonfereční systém včetně multimediálního počítače, sympodia a bezdrátového mikrofonu, nainstalovány interaktivní tabule, ) Výuka TV je zajišťována v nové přístavbě tělocvičny, na venkovním hřišti, na zimním stadionu a v plaveckém bazénu. Přístavbou tělocvičny se zvýšila úroveň podmínek pro výuku Tv, pro volnočasové aktivity žáků, ale i pro jiné sporty florbal, volejbal, basketbal, malá kopaná, házená,... Tělocvična školy je na základě smluv od 16,00 do 22,00 hodin denně pronajímána oddílu Basketclubu a oddílu Juda a Aikida Benešov a dalším sportovním oddílům.. Pracovní činnosti jsou prováděny v samostatné pracovně pěstitelských prací, školní dílně, cvičné kuchyni s jídelnou. Pěstitelské práce jsou prováděny na

9 v areálu školy dle možností. Keramická dílna je využívána dětmi ze ŠD a probíhají v ní zájmové kroužky. Počítačová síť instalovaná ve škole umožňuje žákům volný přístup na internet každý den. Zákonní zástupci mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek, kde jsou mj. zveřejňovány týdenní plány akcí, používáme e- třídní knihu a e- žákovskou knížku. Ve společenské místnosti školy se pořádají výchovně vzdělávací programy pro žáky naší školy. V odpoledních a večerních hodinách je pronajímána pro mimoškolní aktivity Thaj-chi, taneční kroužek, Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity pro žáky. V budově školy je prostorná školní jídelna pro stravování žáků školy a cizích strávníků, která nespadá pod právní subjekt škola. Technické Mezi priority školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Nejen pro výuku ICT, ale i ostatních předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (I. stupeň 25 stanic, II. stupeň 25 stanic). Vedle odborných pracoven Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách a v kabinetech i ve všech kmenových třídách. Naším cílem je budování dalších multimediálních odborných učeben. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Ve sborovnách a ve většině kabinetů jsou umístěné kopírky a tiskárny pro potřebu pedagogů. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojové automaty. Žáci mají možnost pít dotované školní mléko, škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), od jara do podzimu žáci využívají otevřené terasy u 1. tříd a u školní družiny, kde se nachází dětská zahrada s venkovním hřištěm. Samozřejmostí je odpovídající sociální zázemí v pavilónu s tělocvičnou; sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost Mezinárodní spolupráce A) Na II. stupni v rámci prevence rizikového chování je naše škola zapojena do dlouhodobého mezinárodního projektu EU-DAP Unplugged (6. třídy), na něj navazuje DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE ( třídy) B) Naše škola spolupracuje se základní školou v Dánsku. Jedná se o korespondenční projekt v angličtině pro žáky 6. a 7. tříd. Témata vycházejí ze života dětí. Dle možností si žáci dopisují s žáky z různých zemí. C)

10 DAY. Využívání mezinárodní spolupráce v rámci zapojení do projektů COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL a E-TWINNING, EUROPEAN LANGUAGE Vlastní hodnocení školy Podrobnější rozpracování jednotlivých oblastí viz RÁMEC OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Hodnocení a sebehodnocení žáků - škola uznává rozdíly v tempu, myšlení, sociálních dovednostech a kulturních vlivech u jednotlivých žáků - učitel podporuje růst každého dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň - škola s úctou, ohledem a rovnoprávně jedná s dětmi různých ras, etnického původu, kultur a socioekonomické úrovně - pozorování (hospitace) - průběžně - škola uznává individuální potřeby dětí a vychází jim vstříc a uzpůsobením vzdělávacích zkušeností - ve výuce cizích jazyků jsou respektovány individuální možnosti žáků a pracují dle nich ve skupinách - na základě spolupráce s poradenským zařízením vytváří škola IVP pro integrované a všichni učitelé je respektují - dětem s SPU škola nabízí individuální a skupinovou reedukační péči - učitel respektuje individuální učební styly jednotlivých žáků a přizpůsobuje jim styl výuky - dokumentace skupin Aj, hodnocení AJ - IVP, zprávy z kontroly poraden. zařízení - dokumentace reeduk. péče (tř.knihy) - pozorování (hospitace) - průběžně - 2x ročně - 2x ročně - průběžně učitel v hodnocení pracuje s individuálním vývojem a pokrokem jednotlivých žáků - škola hodnotí v 1. a 3. čtvrtletí - minimálně 4x ročně žáci pracují s vlastním sebehodnocením - žákovská knížka - sebehodnocení v žákovské knížce (1. a 3. čtvrt.) OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS

11 Klima školy - pracovníci školy, žáci a zákonní zástupci se společně podílejí na řízení školy a ovlivňují cestu jejího dalšího rozvoje - 1x měsíčně se schází Žákovská rada a dává podněty vedení školy - minimálně 3x ročně se schází Unie rodičů a Školská rada, které navrhují změny a dávají podněty ke zlepšení chodu školy - více než 50% zákonných zástupců se při společném setkání vyjádří k práci školy a možným plánovaným změnám - zápisy z jednání Žákovské rady - zápisy z jednání UR a ŠR - dotazník, rozhovor, diskuse - 1x měs. - minimálně 3x ročně - minimálně 1x ročně - členové společenství respektují pravidla školy - pedagogičtí pracovníci jdou dětem příkladem vzájemným respektem, spoluprací a komunikací - žák má prostor ke komunikaci s pedagogickými pracovníky i mimo vyučování - žáci s učiteli vytvářejí pravidla třídy, družiny a společných prostor - při společné práci s větší skupinou žáků se vzájemně respektují a spolupracují - učitel je po vyučování v prostorách školy dětem k dispozici ke vzájemné komunikaci - písemné doložení - září pravidel a řádů za příslušný rok - pozorování - průběžně - dotazník žákům - 1x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Materiálně technické podmínky - žáci a učitelé v max. míře využívají didaktickou techniku a pomůcky, které jsou ve škole k dispozici - počítačové učebny se běžně využívají ve vyučovacích předmětech - děti v rámci studijních potřeb využívají počítačovou učebnu mimo vyučování - škola minimálně 2x ročně doplňuje knihy do školní knihovny dle požadavků vyuč. - uč. a žáci využívají k práci digitální fotoaparát, videorekordér, DVD přehrávač, televizor a CD přehrávač - el. záznam - el. záznam - záznam v seznamu knih knihovny - záznamy o zapůjčení - průběžně - 4x ročně - 1x ročně - průběžně

12 - škola má zajištěny odpovídající prostorové podmínky k chodu školy - vedení školy se zřizovatelem - modernizace prostor - průběžně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Průběh vzdělávání - učitel zavádí moderní vyučovací metody a formy vyučování - žáci jsou stylem výuky vedeni ke vzájemné spolupráci - učitelé vytvářejí příležitosti k neformálnímu učení - učitel využívá různé formy hodnocení dle předem stanovených kritérií - učitelé průběžně používají metodu problémového vyučování, využívají aktivity kooperativního učení - běžnou formou výuky v jednotlivých předmětech je práce ve skupinách - metoda projektového vyučování na I.st. aspoň 1x měsíčně, - na II.st. v každém předmětu aspoň 1x ročně - minimálně 1x ročně žáci spolupracují na celoškolním projektu - po vzájemné třídní domluvě se děti ve svých kmenových třídách starají o úklid, květiny, třídní knihu, - každý žák je minimálně v I. a III. čtvrtletí hodnocen dle pravidel hodnocení - pozorování (hospitace) - průběžně (hospitace) - prezentace - prezentace, dokumentace - 2x ročně - 2x ročně - 1x ročně - 1x ročně - zápisy v třídní knize - 2x ročně - žákovská knížka - 2x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Řízení školy, pedagogičtí pracovníci, DVPP - pedagogičtí pracovníci se vzájemně respektují a tím vytvářejí pozitivní klima školy - všichni pedagogičtí pracovníci školy vytvářejí pozitivní obraz školy, podílejí se na jejím rozvoji a směřování - pracovníci školy se účastní kolektivních vzdělávacích akcí nejméně 1x ročně - učitelé I. a II.st. vzájemně spolupracují na jednotlivých projektech - učitelé se minimálně 1x ročně vzájemně navštěvují ve vyuč. hodinách (V. a VI.tř.) - pedagogičtí pracovníci jsou průběžně seznamováni s plány vedení školy a mají prostor se k nim vyjádřit - vedení školy podporuje inovativní přístupy ke vzdělávání i mimoškolnímu životu školy - učitelé jsou ke škole loajální - prezenční listina - třídní kniha, hospitace, dokumentace - zápis v třídní knize - zápisy z porad - kritéria hodnocení učitelů - minimálně 1x ročně - průběžně - 1x ročně - 4x ročně - 1x ročně - pozorování - průběžně - učitelé zlepšují kvalitu své práce - vedení školy podporuje DVPP a zavádění poznatků - kritéria hodnocení - 1x ročně

13 dalším vzděláváním - vedení školy pravidelnou kontrolní činností směřuje ke zlepšování kvality výukového procesu - vedení školy zajišťuje směřování školy v souladu s moderními poznatky v oblasti školství a zajišťuje bezproblémový chod z nich do života školy - každý učitel se účastní dalšího vzdělávání minimálně 1x ročně dle finančních prostředků - ředitelka školy na začátku školního roku seznámí pedagogické pracovníky s plánem hospitací - vedení školy ve spolupráci se Školskou radou a zřizovatelem pravidelnými konzultacemi udržují směr vývoje školy - tok informací ve směru od vedení školy směrem k učitelům zajistí vedení školy prostřednictvím internetu, interního webu, nástěnky ve sborovnách a písemných materiálů - vedení školy zajišťuje finanční prostředky k chodu školy ze státní dotace, grantů a sponzorských darů učitelů - potvrzení účasti na vzdělávání - plán hospitací - zápisy z hospitací - zápis ze ŠR - dotazník - ve výroční zprávě - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Prezentace školy - škola prezentuje výsledky žákovských prací - škola informuje veřejnost o své činnosti - vystavení prací v prostorách školy - prezentace tříd na www školy - škola vydává školní časopis LABYRINT - vlastní webové stránky, které jsou aktualizovány dle potřeby - využívá minimálně 1x měsíčně k prezentaci regionálního tisku - škola pořádá akce pro veřejnost - jarní akademie - adventní koncert dle podmínek - den otevřených dveří - Kurz HRAJEME SI NA ŠKOLU pro budoucí prvňáčky - škola vytváří pro veřejnost informační a prezentační materiály - informace o škole prezentační materiál - škola vytváří originální novoročenky - obměna žák. prací - www stránky - časopis - www stránky - články v tisku - 5x ročně - 2x ročně - 4x ročně - min. 1x měsíčně - 1x měsíčně - záznam z akce - ob 1 rok - 1x ročně - 1x ročně - 9x ročně - propagační materiál - novoročenka - 1x ročně

14 OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Spolupráce se zákonnými zástupci - škola nabízí zákonným zástupcům shlédnout formy a metody práce běžně užívané ve vyučování - škola zve zákonné zástupce na akce pořádané školou - škola dostatečně informuje zákonné zástupce o organizačních záležitostech a změnách v jejím životě - škola informuje zák. zástupce o prospěchu a chování žáků - škola 1x ročně uspořádá pro zákonné zástupce den otevřených dveří - 1. třídy - jarní akademie - adventní koncert dle podmínek - vánoční jarmark - slavnostní vyřazení vycházejících žáků - aktuální nabídku akcí a informací zveřejňuje na www stránkách - třídní schůzky - konzultační hodiny - pozvánka, foto - 1x ročně - 3x ročně - fotodokumentace - ob 1 rok 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - informační list - průběžně - www stránky - pozvánka - 3 x ročně - dle dohody Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Unie rodičů O průběhu vzdělávání žáků jsou zákonní zástupci průběžně informováni jednak na třídních schůzkách, ale i na sjednaných konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Dobrá komunikace se zákonnými zástupci je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici, důkazem toho je Certifikace školy RODIČE VÍTÁNI za vstřícnou komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci. Třikrát do roka mají zákonní zástupci prvňáčků možnost navštívit vyučování v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 1x ročně je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny zákonné zástupce žáků a veřejnost. Zapojení zákonných zástupců do akcí školy VÁNOČNÍ JARMARK, BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení zákonných zástupců do procesu vzdělávání svých dětí, toho je možné dosáhnout s kvalitní vzájemnou komunikací. Zákonní zástupci mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek (omluvenky, elektronická ŽK ) Školská rada Dle platnosti nové školské legislativy byla zřízena školská rada.

15 2.4.8 Žákovská rada Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím žákovské rady. Dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy vedení školy, navrhují a podílejí se na organizaci projektů školy Partneři školy Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Benešov, Černoleská 1998, SPC ve Středočeském kraji základní školy v Benešově střední školy v Benešově mateřské školy v Benešově Mateřská škola v Mrači Lesy ČR HZS Středočeského kraje Policie ČR Městská policie

16 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3. 1 Cíle základního vzdělávání, zaměření školy Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Je povinnou etapou vzdělávání pro celou populaci žáků. Je organizačně a didakticky rozděleno do dvou etap. Základní vzdělávání na I. stupni je přechodem do pravidelného a systematického vzdělávání, má činnostní a praktický charakter a motivuje žáky k dalšímu učení, vede k aktivitě a ke hledání a objevování cest k řešení problémů. Základní vzdělávání na II. stupni vede k získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožňují samostatné učení a utváření postojů a hodnot, které směřují žáky ke kultivovanému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování povinností a práv občana našeho státu i Evropské unie. Základní vzdělávání má žákům dle jejich možností a schopností pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání. ŠVP ZV vychází z programu Tvořivá škola. Je založen na činnostním učení, které vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Žákům nejsou zpravidla předkládány hotové výsledky a poznatky k osvojení. Jsou vedeni k tomu, aby vše nové získávali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků určených učitelem. Manipulací s pomůckami a vlastní činností si poměrně rychle a trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. Při probírání nové látky je nejdůležitější vytvořit u žáků představu o probíraných jevech prostřednictvím činností a naučit je tyto jevy vnímat. Žáci o pozorovaných jevech hovoří, a tím se u nich postupně vytváří jejich věku přiměřený odborný slovník. Procvičováním učiva činnostními i klasickými formami dochází k automatizaci poznatků. Při osvojování nového učiva se vychází z učiva předešlého, nové představy jsou zařazovány do okruhu představ starších. Při různých činnostech se žáci samostatně rozhodují, uvažují, provádějí svoje činnosti, učí se řešit problémy. Jsou vedeni k samostatnému pozorování, srovnávání, rozboru pozorovaného jevu, k vlastnímu uvažování, kladení otázek, ke komunikaci. Činnosti jsou organizovány tak, aby žáci o své práci přemýšleli. Ve ŠVP ZV směřujeme k naplnění těchto cílů: vést žáky k osvojení si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání stimulovat žáky k tvořivému myšlení, logické úvaze a řešení problémů učit žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci spojené se schopností spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých učit žáky projevovat se jako svébytné, svobodné a zodpovědné bytosti, které uplatňují svá práva a plní si své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického, duševního i sociálního zdraví a k odpovědnosti za ně vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vést k toleranci a ohleduplnosti v chování k jiným lidem, kulturám i ostatním hodnotám učit žáky poznávat a rozvíjet své schopnosti a společně s osvojenými vědomostmi a dovednostmi vést žáky k uvědomělému rozhodování o další životní i profesní orientaci

17 Naplňování těchto cílů vede k postupnému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí na úrovni, která je pro daného žáka dosažitelná. Získané klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot, které jsou důležité pro další osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V základním vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Kompetence k učení

18 Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník: - žák pracuje s konkrétním názorem - individuálně s názornými pomůckami manipuluje, pozoruje je, třídí je a rozlišuje - při různých činnostech uvažuje žák o problému, vyjadřuje vlastní názory - chápe učivo a návaznost mezi jednotlivými poznatky - čte s porozuměním, vyjadřuje se k přečtenému textu, stručně vypráví jeho obsah - využívá své žákovské zkušenosti ve výuce - žák pracuje podle svých individuálních schopností, snaží se dobře zvládnout základní učivo - zvyšuje si sebedůvěru ve vlastní schopnosti, upozorňuje na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě - dochází k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí - vytváří si návyky k pozdějšímu samostatnému učení - individuálně získává poznatky i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály - čte s porozuměním, odpovídá na otázky k textu, vyhledává informace v textu - vybírá a užívá vhodné formy a metody učení, plánuje a organizuje vlastní učení, směřuje k dalšímu studiu i celoživotnímu vzdělávání - vyhledává a třídí informace, chápe je i souvislosti mezi nimi, využívá je v procesu učení, praktických a tvůrčích činnostech - osvojí si obecně užívané termíny, znaky a symboly, operuje s nimi, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky získané v různých vzdělávacích oblastech, vytváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - pozoruje různé jevy, experimentuje, využívá své zkušenosti z jiných zdrojů, porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry - posoudí své výsledky v procesu učení, dokáže kriticky zhodnotit pokrok i případný neúspěch, diskutovat o nich a najít cestu ke zlepšení svých výsledků, pochopit smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností:

19 1. 5. ročník: - žák třídí, rozlišuje, seskupuje, přidává a vyřazuje určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co má sledovat - podle svého uvážení a na základě činností nachází shodné, podobné nebo odlišné znaky - postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším - na základě pochopení žák sám navrhuje a provádí obměny činností - objevené poznatky aplikuje v obdobných situacích, které sám navrhuje a vymýšlí, využívá své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti - nenechá se odradit případným neúspěchem, dochází ve své činnosti k závěru, najde řešení - různé závěry, řešení a rozhodnutí obhájí - žák se podle svých schopností účastní různých soutěží ročník: - vnímá problémové situace kolem sebe (ve škole i mimo ni), odhalí problém, posoudí jej, třídí, srovnává, vyřazuje pojmy a informace, promyslí a naplánuje postup řešení daného problému - na základě třídění, srovnávání nachází shodné, podobné nebo úplně odlišné znaky, hledá a objevuje nové způsoby řešení problému s využitím svých vědomostí a dovedností - nenechá se odradit případným nezdarem, hledá konečné řešení - postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším, aplikuje objevené poznatky a postupy v obdobných situacích, využívá přitom dosavadní individuální poznatky, vědomosti a dovednosti - na základě pochopení prakticky ověřuje správnost řešení, navrhuje a provádí obměny činností - různé závěry, řešení a rozhodnutí kriticky posoudí, dokáže je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník:

20 - při činnostech hovoří o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu - přijímá neodborně vyjádřené názory spolužáků, upřesňuje je - vyjadřuje vlastní názor, naslouchá názorům spolužáků, využívá možnosti o názorech diskutovat, respektovat se navzájem - pokouší se hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby, ze sledování naučných pořadů - pokouší se o jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma - vymýšlí slovní úlohy, otázky, vyvolává se navzájem se svými spolužáky, hovoří o postupu ve složitější početní úloze, zkouší poradit druhým s řešením - rozumí běžně užívaným gestům a vhodně je používá - jednoduše vyjádří své dojmy z uměleckého díla - vyjadřuje se o poznaných jevech, souvislostech a zkušenostech výstižně, kultivovaně, v logickém sledu, v ústním i písemném projevu - naslouchá názorům spolužáků, pedagogů i jiných osob, porozumí jim, respektuje je a vhodně na ně reaguje, diskutuje o nich - vyjadřuje svůj vlastní názor, vhodně jej obhajuje, přijme argumenty a připomínky druhých - hovoří o způsobu řešení daného úkolu nebo problému, o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů, vyjádří své dojmy z uměleckého díla - rozumí běžně užívaným gestům a vhodně je používá - orientuje se v informačních a komunikačních prostředcích a technologiích, využívá je pro komunikaci s okolním světem - získané komunikativní dovednosti využívá při komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník: - pracuje ve dvojici i v různě početných skupinách - podílí se na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM PROGRAM JAZYKEM VYUČOVACÍM A JAZYKEM VYUČOVACÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM PROGRAM JAZYKEM VYUČOVACÍM A JAZYKEM VYUČOVACÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Verze 1 z 03. 09. 2007 Platnost od 01.09.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více