ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j. ZSBNDU - 821/2013/3-17/A5/verze 3 Platnost od

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - verze 3 (byl vypracován dle OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,ze dne , č.j.: MSMT-26522/2013, kterým se mění RVP ZV s účinností od ) MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLA PRO VŠECHNY NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Benešov, Dukelská 1818 ADRESA: Dukelská 1818, Benešov, PSČ: KONTAKTY: tel./fax: , web: ŘEDITELKA ŠKOLY: PaedDr. Hana Procházková ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: PhDr. Eva Eliášová - I. stupeň KOORDINÁTOR ŠVP ZV: Mgr. Jana Janoušková PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: RED-IZO: IZO: Mgr. Lubor Brázda - II. stupeň

3 ZŘIZOVATEL: Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov IČO: KONTAKTY: tel PLATNOST DOKUMENTU: od 1. září 2013 ŠVP ZV byl projednán Školskou radou dne Razítko Bc. Jindřich Schovánek PaedDr. Hana Procházková předseda ŠR ředitelka školy

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po třech paralelních třídách, na druhém stupni vyjímečně i 4 paralelní třídy. Kapacita školy je 900 žáků. Budova školy se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží - velmi dobrá dopravní dostupnost. Jedná se o školu pavilónového typu, která byla dostavěna v roce Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitelky, přibližně 37 učitelů včetně 2 výchovných poradců, 1 speciální pedagog, 2 preventisté sociálně patologických jevů, 1 logoped, 1 koordinátor ŠVP ZV, 1 ICT koordinátor a metodik, 1 koordinátor EVVO a 7 vychovatelek školní družiny, včetně vedoucí školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý od mladých až po zkušené kolegy. Škola klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou kurzy: Tvořivá škola, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a pochopitelně i práce s výpočetní a komunikační technikou. Pedagogický sbor školy se rozšiřuje o asistenty pedagoga podle aktuálního počtu žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracuje klinický logoped, který je supervizorem nad logopedickou péčí zajišťovanou speciálním pedagogem. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřujeme: - na zvyšování úrovně jazykových znalostí - na prohlubování znalostí v oblasti rizikového chování - na prohlubování znalostí v oblasti vlastního hodnocení školy - na prohlubování znalostí v oblasti metod aktivního učení - na prohlubování znalostí v oblasti integrace žáků na základní škole - na prohlubování znalostí v oblasti informačních technologií - na prohlubování znalostí v oblasti poskytování první pomoci

5 2.3. Dlouhodobé projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího programu školy. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. O zapojení třídy do školního projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Formy: ročníkové celoškolské Čas: krátkodobé dlouhodobé (celoroční) Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Pro jednotlivé třídy : Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah projektů vychází z aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy: ADAPTAČNÍ POBYTY pro 6. třídy ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. třídy DEN S AJAXEM pro třídy ZDRAVÉ ZUBY pro Třídy NAŠE KONOPIŠTĚ Celoškolní: třída CHRÁNÍME SEBE A PŘÍRODU - chování člověka za mimořádných situací TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU RECYKLOHRANÍ aktivity a soutěže zaměřené s tříděním a recyklací odpadu ADOPCE OCELOTA STROMOVÉHO v ZOO Praha finanční příspěvek získaný sběrem papíru na potravu ADOPCE INDICKÉHO CHLAPCE finanční příspěvek získaný sběrem papíru na vzdělání chlapce CHYŤ SI SVŮJ SEN práce se stereolupou v rámci výuky Spolupráce s Dětským domovem ve Stránčicích Spolupráce se Psím útulkem v Maršovicích Dle možností budou zařazovány další projekty.

6 B) C) Projekt pro 1. třídy PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO ve spolupráci se zřizovatelem Městem Benešov a s Městskou knihovnou v Benešově. K rozvoji čtenářské gramotnosti v češtině a v cizím jazyce, informační gramotnosti přispívá nově otevřené INFORMAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM na škole, které poskytuje půjčování knih nejen českých, ale i cizojazyčných, zároveň je studovnou a multimediální třídou v jednom Projekty - anotace Projekty tvoří nedílnou součást základního vzdělávání. Zařazují některá průřezová témata a rozvíjejí kompetence žáků Chráníme sebe i přírodu Využití: jednodenní projekt pro žáky ročníku Obsah: v průběhu žáci plní různé úkoly z oblasti civilní obrany, požární ochrany, první pomoci, ekologické výchovy, dopravní výchovy, orientace v terénu a dalších oblastí, součástí projektu je nácvik opuštění budovy (evakuace) pro případ situace ohrožení Klíčové pojmy: při plnění jednotlivých úkolů žáci rozvíjejí klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů: - rozpoznat a pochopit problém, najít řešení, samostatně nebo ve skupině řešit problém, využívat získané vědomosti a dovednosti, zhodnotit výsledky své práce kompetence komunikativní: - formulovat myšlenky, vyjadřovat se výstižně a souvisle, naslouchat druhým, vhodně reagovat, využívat získané dovednosti ke spolupráci s ostatními kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat společně vytvořená pravidla, oceňovat zkušenosti druhých, ovládat a řídit svoje chování a jednání kompetence občanské:

7 - respektovat druhé, rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout v případě potřeby účinnou pomoc, chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka kompetence pracovní: - bezpečně používat materiály, nástroje, dodržovat vymezená pravidla Den s Ajaxem Využití: jednodenní projekt pro žáky ročníku Obsah: žáci plní úkoly z oblasti dopravní výchovy, mezilidských vztahů, ochrany zdraví, osobního bezpečí, prevence šikany ve ročníku je koncipován jako soutěž družstev ve ročníku jako soutěž jednotlivců projekt je uskutečňován ve spolupráci s Policií ČR, případně dalšími organizacemi (Městskou policií, HZS, Besip,.) Klíčové pojmy: při plnění úkolů žáci rozvíjejí klíčové kompetence kompetence k řešení problémů: - rozpoznat a pochopit problém, najít řešení, samostatně nebo ve skupině řešit problém, využívat získané vědomosti a dovednosti kompetence komunikativní: - formulovat myšlenky, vyjadřovat se výstižně a souvisle, naslouchat druhým, vhodně reagovat, využívat získané dovednosti ke spolupráci s ostatními kompetence sociální a personální: - účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat společně vytvořená pravidla, jednat ohleduplně, oceňovat zkušenosti druhých, ovládat a řídit svoje chování a jednání kompetence občanské: - respektovat druhé, rozhodovat se zodpovědně Popis: třídy: soutěž družstev na stanovištích: Chodec cyklista Šikana Policie můj kamarád

8 Co se smí a nesmí Bezpečné prázdniny Vlastní bezpečí třídy: soutěž jednotlivců Malý cyklista: testy z dopravní výchovy jízda zručnosti na jízdním kole 2.4. Další údaje Umístění školy Budova školy se nachází nedaleko autobusového a železničního nádraží. Jedná se o pavilónovou školu Charakteristika žáků Většina žáků, kteří chodí na školu, mají bydliště v Benešově. Dle podmínek zařazujeme do tříd žáky s asistentem pedagoga Podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků a pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Prostorové 34 učeben včetně 15 učeben odborných (př. videokonfereční systém včetně multimediálního počítače, sympodia a bezdrátového mikrofonu, nainstalovány interaktivní tabule, ) Výuka TV je zajišťována v nové přístavbě tělocvičny, na venkovním hřišti, na zimním stadionu a v plaveckém bazénu. Přístavbou tělocvičny se zvýšila úroveň podmínek pro výuku Tv, pro volnočasové aktivity žáků, ale i pro jiné sporty florbal, volejbal, basketbal, malá kopaná, házená,... Tělocvična školy je na základě smluv od 16,00 do 22,00 hodin denně pronajímána oddílu Basketclubu a oddílu Juda a Aikida Benešov a dalším sportovním oddílům.. Pracovní činnosti jsou prováděny v samostatné pracovně pěstitelských prací, školní dílně, cvičné kuchyni s jídelnou. Pěstitelské práce jsou prováděny na

9 v areálu školy dle možností. Keramická dílna je využívána dětmi ze ŠD a probíhají v ní zájmové kroužky. Počítačová síť instalovaná ve škole umožňuje žákům volný přístup na internet každý den. Zákonní zástupci mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek, kde jsou mj. zveřejňovány týdenní plány akcí, používáme e- třídní knihu a e- žákovskou knížku. Ve společenské místnosti školy se pořádají výchovně vzdělávací programy pro žáky naší školy. V odpoledních a večerních hodinách je pronajímána pro mimoškolní aktivity Thaj-chi, taneční kroužek, Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity pro žáky. V budově školy je prostorná školní jídelna pro stravování žáků školy a cizích strávníků, která nespadá pod právní subjekt škola. Technické Mezi priority školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Nejen pro výuku ICT, ale i ostatních předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (I. stupeň 25 stanic, II. stupeň 25 stanic). Vedle odborných pracoven Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách a v kabinetech i ve všech kmenových třídách. Naším cílem je budování dalších multimediálních odborných učeben. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Ve sborovnách a ve většině kabinetů jsou umístěné kopírky a tiskárny pro potřebu pedagogů. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojové automaty. Žáci mají možnost pít dotované školní mléko, škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), od jara do podzimu žáci využívají otevřené terasy u 1. tříd a u školní družiny, kde se nachází dětská zahrada s venkovním hřištěm. Samozřejmostí je odpovídající sociální zázemí v pavilónu s tělocvičnou; sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost Mezinárodní spolupráce A) Na II. stupni v rámci prevence rizikového chování je naše škola zapojena do dlouhodobého mezinárodního projektu EU-DAP Unplugged (6. třídy), na něj navazuje DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE ( třídy) B) Naše škola spolupracuje se základní školou v Dánsku. Jedná se o korespondenční projekt v angličtině pro žáky 6. a 7. tříd. Témata vycházejí ze života dětí. Dle možností si žáci dopisují s žáky z různých zemí. C)

10 DAY. Využívání mezinárodní spolupráce v rámci zapojení do projektů COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL a E-TWINNING, EUROPEAN LANGUAGE Vlastní hodnocení školy Podrobnější rozpracování jednotlivých oblastí viz RÁMEC OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Hodnocení a sebehodnocení žáků - škola uznává rozdíly v tempu, myšlení, sociálních dovednostech a kulturních vlivech u jednotlivých žáků - učitel podporuje růst každého dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň - škola s úctou, ohledem a rovnoprávně jedná s dětmi různých ras, etnického původu, kultur a socioekonomické úrovně - pozorování (hospitace) - průběžně - škola uznává individuální potřeby dětí a vychází jim vstříc a uzpůsobením vzdělávacích zkušeností - ve výuce cizích jazyků jsou respektovány individuální možnosti žáků a pracují dle nich ve skupinách - na základě spolupráce s poradenským zařízením vytváří škola IVP pro integrované a všichni učitelé je respektují - dětem s SPU škola nabízí individuální a skupinovou reedukační péči - učitel respektuje individuální učební styly jednotlivých žáků a přizpůsobuje jim styl výuky - dokumentace skupin Aj, hodnocení AJ - IVP, zprávy z kontroly poraden. zařízení - dokumentace reeduk. péče (tř.knihy) - pozorování (hospitace) - průběžně - 2x ročně - 2x ročně - průběžně učitel v hodnocení pracuje s individuálním vývojem a pokrokem jednotlivých žáků - škola hodnotí v 1. a 3. čtvrtletí - minimálně 4x ročně žáci pracují s vlastním sebehodnocením - žákovská knížka - sebehodnocení v žákovské knížce (1. a 3. čtvrt.) OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS

11 Klima školy - pracovníci školy, žáci a zákonní zástupci se společně podílejí na řízení školy a ovlivňují cestu jejího dalšího rozvoje - 1x měsíčně se schází Žákovská rada a dává podněty vedení školy - minimálně 3x ročně se schází Unie rodičů a Školská rada, které navrhují změny a dávají podněty ke zlepšení chodu školy - více než 50% zákonných zástupců se při společném setkání vyjádří k práci školy a možným plánovaným změnám - zápisy z jednání Žákovské rady - zápisy z jednání UR a ŠR - dotazník, rozhovor, diskuse - 1x měs. - minimálně 3x ročně - minimálně 1x ročně - členové společenství respektují pravidla školy - pedagogičtí pracovníci jdou dětem příkladem vzájemným respektem, spoluprací a komunikací - žák má prostor ke komunikaci s pedagogickými pracovníky i mimo vyučování - žáci s učiteli vytvářejí pravidla třídy, družiny a společných prostor - při společné práci s větší skupinou žáků se vzájemně respektují a spolupracují - učitel je po vyučování v prostorách školy dětem k dispozici ke vzájemné komunikaci - písemné doložení - září pravidel a řádů za příslušný rok - pozorování - průběžně - dotazník žákům - 1x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Materiálně technické podmínky - žáci a učitelé v max. míře využívají didaktickou techniku a pomůcky, které jsou ve škole k dispozici - počítačové učebny se běžně využívají ve vyučovacích předmětech - děti v rámci studijních potřeb využívají počítačovou učebnu mimo vyučování - škola minimálně 2x ročně doplňuje knihy do školní knihovny dle požadavků vyuč. - uč. a žáci využívají k práci digitální fotoaparát, videorekordér, DVD přehrávač, televizor a CD přehrávač - el. záznam - el. záznam - záznam v seznamu knih knihovny - záznamy o zapůjčení - průběžně - 4x ročně - 1x ročně - průběžně

12 - škola má zajištěny odpovídající prostorové podmínky k chodu školy - vedení školy se zřizovatelem - modernizace prostor - průběžně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Průběh vzdělávání - učitel zavádí moderní vyučovací metody a formy vyučování - žáci jsou stylem výuky vedeni ke vzájemné spolupráci - učitelé vytvářejí příležitosti k neformálnímu učení - učitel využívá různé formy hodnocení dle předem stanovených kritérií - učitelé průběžně používají metodu problémového vyučování, využívají aktivity kooperativního učení - běžnou formou výuky v jednotlivých předmětech je práce ve skupinách - metoda projektového vyučování na I.st. aspoň 1x měsíčně, - na II.st. v každém předmětu aspoň 1x ročně - minimálně 1x ročně žáci spolupracují na celoškolním projektu - po vzájemné třídní domluvě se děti ve svých kmenových třídách starají o úklid, květiny, třídní knihu, - každý žák je minimálně v I. a III. čtvrtletí hodnocen dle pravidel hodnocení - pozorování (hospitace) - průběžně (hospitace) - prezentace - prezentace, dokumentace - 2x ročně - 2x ročně - 1x ročně - 1x ročně - zápisy v třídní knize - 2x ročně - žákovská knížka - 2x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Řízení školy, pedagogičtí pracovníci, DVPP - pedagogičtí pracovníci se vzájemně respektují a tím vytvářejí pozitivní klima školy - všichni pedagogičtí pracovníci školy vytvářejí pozitivní obraz školy, podílejí se na jejím rozvoji a směřování - pracovníci školy se účastní kolektivních vzdělávacích akcí nejméně 1x ročně - učitelé I. a II.st. vzájemně spolupracují na jednotlivých projektech - učitelé se minimálně 1x ročně vzájemně navštěvují ve vyuč. hodinách (V. a VI.tř.) - pedagogičtí pracovníci jsou průběžně seznamováni s plány vedení školy a mají prostor se k nim vyjádřit - vedení školy podporuje inovativní přístupy ke vzdělávání i mimoškolnímu životu školy - učitelé jsou ke škole loajální - prezenční listina - třídní kniha, hospitace, dokumentace - zápis v třídní knize - zápisy z porad - kritéria hodnocení učitelů - minimálně 1x ročně - průběžně - 1x ročně - 4x ročně - 1x ročně - pozorování - průběžně - učitelé zlepšují kvalitu své práce - vedení školy podporuje DVPP a zavádění poznatků - kritéria hodnocení - 1x ročně

13 dalším vzděláváním - vedení školy pravidelnou kontrolní činností směřuje ke zlepšování kvality výukového procesu - vedení školy zajišťuje směřování školy v souladu s moderními poznatky v oblasti školství a zajišťuje bezproblémový chod z nich do života školy - každý učitel se účastní dalšího vzdělávání minimálně 1x ročně dle finančních prostředků - ředitelka školy na začátku školního roku seznámí pedagogické pracovníky s plánem hospitací - vedení školy ve spolupráci se Školskou radou a zřizovatelem pravidelnými konzultacemi udržují směr vývoje školy - tok informací ve směru od vedení školy směrem k učitelům zajistí vedení školy prostřednictvím internetu, interního webu, nástěnky ve sborovnách a písemných materiálů - vedení školy zajišťuje finanční prostředky k chodu školy ze státní dotace, grantů a sponzorských darů učitelů - potvrzení účasti na vzdělávání - plán hospitací - zápisy z hospitací - zápis ze ŠR - dotazník - ve výroční zprávě - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Prezentace školy - škola prezentuje výsledky žákovských prací - škola informuje veřejnost o své činnosti - vystavení prací v prostorách školy - prezentace tříd na www školy - škola vydává školní časopis LABYRINT - vlastní webové stránky, které jsou aktualizovány dle potřeby - využívá minimálně 1x měsíčně k prezentaci regionálního tisku - škola pořádá akce pro veřejnost - jarní akademie - adventní koncert dle podmínek - den otevřených dveří - Kurz HRAJEME SI NA ŠKOLU pro budoucí prvňáčky - škola vytváří pro veřejnost informační a prezentační materiály - informace o škole prezentační materiál - škola vytváří originální novoročenky - obměna žák. prací - www stránky - časopis - www stránky - články v tisku - 5x ročně - 2x ročně - 4x ročně - min. 1x měsíčně - 1x měsíčně - záznam z akce - ob 1 rok - 1x ročně - 1x ročně - 9x ročně - propagační materiál - novoročenka - 1x ročně

14 OBLAST KRITÉRIUM INDIKÁTOR NÁSTROJE ČAS Spolupráce se zákonnými zástupci - škola nabízí zákonným zástupcům shlédnout formy a metody práce běžně užívané ve vyučování - škola zve zákonné zástupce na akce pořádané školou - škola dostatečně informuje zákonné zástupce o organizačních záležitostech a změnách v jejím životě - škola informuje zák. zástupce o prospěchu a chování žáků - škola 1x ročně uspořádá pro zákonné zástupce den otevřených dveří - 1. třídy - jarní akademie - adventní koncert dle podmínek - vánoční jarmark - slavnostní vyřazení vycházejících žáků - aktuální nabídku akcí a informací zveřejňuje na www stránkách - třídní schůzky - konzultační hodiny - pozvánka, foto - 1x ročně - 3x ročně - fotodokumentace - ob 1 rok 1x ročně - 1x ročně - 1x ročně - informační list - průběžně - www stránky - pozvánka - 3 x ročně - dle dohody Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Unie rodičů O průběhu vzdělávání žáků jsou zákonní zástupci průběžně informováni jednak na třídních schůzkách, ale i na sjednaných konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Dobrá komunikace se zákonnými zástupci je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici, důkazem toho je Certifikace školy RODIČE VÍTÁNI za vstřícnou komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci. Třikrát do roka mají zákonní zástupci prvňáčků možnost navštívit vyučování v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 1x ročně je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny zákonné zástupce žáků a veřejnost. Zapojení zákonných zástupců do akcí školy VÁNOČNÍ JARMARK, BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení zákonných zástupců do procesu vzdělávání svých dětí, toho je možné dosáhnout s kvalitní vzájemnou komunikací. Zákonní zástupci mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek (omluvenky, elektronická ŽK ) Školská rada Dle platnosti nové školské legislativy byla zřízena školská rada.

15 2.4.8 Žákovská rada Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím žákovské rady. Dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy vedení školy, navrhují a podílejí se na organizaci projektů školy Partneři školy Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Benešov, Černoleská 1998, SPC ve Středočeském kraji základní školy v Benešově střední školy v Benešově mateřské školy v Benešově Mateřská škola v Mrači Lesy ČR HZS Středočeského kraje Policie ČR Městská policie

16 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3. 1 Cíle základního vzdělávání, zaměření školy Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Je povinnou etapou vzdělávání pro celou populaci žáků. Je organizačně a didakticky rozděleno do dvou etap. Základní vzdělávání na I. stupni je přechodem do pravidelného a systematického vzdělávání, má činnostní a praktický charakter a motivuje žáky k dalšímu učení, vede k aktivitě a ke hledání a objevování cest k řešení problémů. Základní vzdělávání na II. stupni vede k získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožňují samostatné učení a utváření postojů a hodnot, které směřují žáky ke kultivovanému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování povinností a práv občana našeho státu i Evropské unie. Základní vzdělávání má žákům dle jejich možností a schopností pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání. ŠVP ZV vychází z programu Tvořivá škola. Je založen na činnostním učení, které vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Žákům nejsou zpravidla předkládány hotové výsledky a poznatky k osvojení. Jsou vedeni k tomu, aby vše nové získávali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků určených učitelem. Manipulací s pomůckami a vlastní činností si poměrně rychle a trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. Při probírání nové látky je nejdůležitější vytvořit u žáků představu o probíraných jevech prostřednictvím činností a naučit je tyto jevy vnímat. Žáci o pozorovaných jevech hovoří, a tím se u nich postupně vytváří jejich věku přiměřený odborný slovník. Procvičováním učiva činnostními i klasickými formami dochází k automatizaci poznatků. Při osvojování nového učiva se vychází z učiva předešlého, nové představy jsou zařazovány do okruhu představ starších. Při různých činnostech se žáci samostatně rozhodují, uvažují, provádějí svoje činnosti, učí se řešit problémy. Jsou vedeni k samostatnému pozorování, srovnávání, rozboru pozorovaného jevu, k vlastnímu uvažování, kladení otázek, ke komunikaci. Činnosti jsou organizovány tak, aby žáci o své práci přemýšleli. Ve ŠVP ZV směřujeme k naplnění těchto cílů: vést žáky k osvojení si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání stimulovat žáky k tvořivému myšlení, logické úvaze a řešení problémů učit žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci spojené se schopností spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých učit žáky projevovat se jako svébytné, svobodné a zodpovědné bytosti, které uplatňují svá práva a plní si své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického, duševního i sociálního zdraví a k odpovědnosti za ně vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vést k toleranci a ohleduplnosti v chování k jiným lidem, kulturám i ostatním hodnotám učit žáky poznávat a rozvíjet své schopnosti a společně s osvojenými vědomostmi a dovednostmi vést žáky k uvědomělému rozhodování o další životní i profesní orientaci

17 Naplňování těchto cílů vede k postupnému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí na úrovni, která je pro daného žáka dosažitelná. Získané klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot, které jsou důležité pro další osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V základním vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Kompetence k učení

18 Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník: - žák pracuje s konkrétním názorem - individuálně s názornými pomůckami manipuluje, pozoruje je, třídí je a rozlišuje - při různých činnostech uvažuje žák o problému, vyjadřuje vlastní názory - chápe učivo a návaznost mezi jednotlivými poznatky - čte s porozuměním, vyjadřuje se k přečtenému textu, stručně vypráví jeho obsah - využívá své žákovské zkušenosti ve výuce - žák pracuje podle svých individuálních schopností, snaží se dobře zvládnout základní učivo - zvyšuje si sebedůvěru ve vlastní schopnosti, upozorňuje na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě - dochází k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí - vytváří si návyky k pozdějšímu samostatnému učení - individuálně získává poznatky i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály - čte s porozuměním, odpovídá na otázky k textu, vyhledává informace v textu - vybírá a užívá vhodné formy a metody učení, plánuje a organizuje vlastní učení, směřuje k dalšímu studiu i celoživotnímu vzdělávání - vyhledává a třídí informace, chápe je i souvislosti mezi nimi, využívá je v procesu učení, praktických a tvůrčích činnostech - osvojí si obecně užívané termíny, znaky a symboly, operuje s nimi, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky získané v různých vzdělávacích oblastech, vytváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - pozoruje různé jevy, experimentuje, využívá své zkušenosti z jiných zdrojů, porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry - posoudí své výsledky v procesu učení, dokáže kriticky zhodnotit pokrok i případný neúspěch, diskutovat o nich a najít cestu ke zlepšení svých výsledků, pochopit smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností:

19 1. 5. ročník: - žák třídí, rozlišuje, seskupuje, přidává a vyřazuje určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co má sledovat - podle svého uvážení a na základě činností nachází shodné, podobné nebo odlišné znaky - postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším - na základě pochopení žák sám navrhuje a provádí obměny činností - objevené poznatky aplikuje v obdobných situacích, které sám navrhuje a vymýšlí, využívá své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti - nenechá se odradit případným neúspěchem, dochází ve své činnosti k závěru, najde řešení - různé závěry, řešení a rozhodnutí obhájí - žák se podle svých schopností účastní různých soutěží ročník: - vnímá problémové situace kolem sebe (ve škole i mimo ni), odhalí problém, posoudí jej, třídí, srovnává, vyřazuje pojmy a informace, promyslí a naplánuje postup řešení daného problému - na základě třídění, srovnávání nachází shodné, podobné nebo úplně odlišné znaky, hledá a objevuje nové způsoby řešení problému s využitím svých vědomostí a dovedností - nenechá se odradit případným nezdarem, hledá konečné řešení - postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším, aplikuje objevené poznatky a postupy v obdobných situacích, využívá přitom dosavadní individuální poznatky, vědomosti a dovednosti - na základě pochopení prakticky ověřuje správnost řešení, navrhuje a provádí obměny činností - různé závěry, řešení a rozhodnutí kriticky posoudí, dokáže je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník:

20 - při činnostech hovoří o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu - přijímá neodborně vyjádřené názory spolužáků, upřesňuje je - vyjadřuje vlastní názor, naslouchá názorům spolužáků, využívá možnosti o názorech diskutovat, respektovat se navzájem - pokouší se hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby, ze sledování naučných pořadů - pokouší se o jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma - vymýšlí slovní úlohy, otázky, vyvolává se navzájem se svými spolužáky, hovoří o postupu ve složitější početní úloze, zkouší poradit druhým s řešením - rozumí běžně užívaným gestům a vhodně je používá - jednoduše vyjádří své dojmy z uměleckého díla - vyjadřuje se o poznaných jevech, souvislostech a zkušenostech výstižně, kultivovaně, v logickém sledu, v ústním i písemném projevu - naslouchá názorům spolužáků, pedagogů i jiných osob, porozumí jim, respektuje je a vhodně na ně reaguje, diskutuje o nich - vyjadřuje svůj vlastní názor, vhodně jej obhajuje, přijme argumenty a připomínky druhých - hovoří o způsobu řešení daného úkolu nebo problému, o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů, vyjádří své dojmy z uměleckého díla - rozumí běžně užívaným gestům a vhodně je používá - orientuje se v informačních a komunikačních prostředcích a technologiích, využívá je pro komunikaci s okolním světem - získané komunikativní dovednosti využívá při komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák dle svých schopností a možností: ročník: ročník: - pracuje ve dvojici i v různě početných skupinách - podílí se na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více