Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Hospodářský rok 2008 Moravské Budějovice František Dostál, ředitel ZŠ

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Školská rada schválila dne:... Podpis předsedy školské rady:...

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Moravské Budějovice Havlíčkova ul. 933 okres Třebíč Adresa: Havlíčkova 933, Moravské Budějovice Telefon: Fax: Internet: Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Město Moravské Budějovice Ředitel školy: František Dostál Školská rada: předseda: Ing. Jaroslav Doležal členové: Jaroslav Sapík Milena Jenerálová Zdeněk Soukup Mgr. Ludmila Konvalinová Mgr. Vladimír Čábel Základní škola je zřízena městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od Veškerá hlavní činnost je dána Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále hlavně Vyhláškou č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina poskytuje finanční prostředky na mzdy pracovníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákony a vyhláškami. Město Moravské Budějovice poskytuje finanční prostředky na provoz školy a případné investiční akce. Další finance získává organizace doplňkovou činností povolenou ve zřizovací listině: - Hostinská činnost - Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, gymnastiky, sportovních her, kondičního cvičení, úpolových sportů - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých- Pronájem a půjčování věcí movitých - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních

4 produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Na všechny uvedené činnosti organizace vlastní živnostenská oprávnění. Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově. Technicko materiální podmínky: Školní budova byla postavena v letech Je zde celkem 35 učeben, z toho je 13 odborných fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyně, školní dílna, 6 jazykových učeben, 3 projektové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, 2 počítačové učebny a školní knihovna tvoří informační centrum pro žáky i učitele kdykoliv přístup k encyklopediím a na internet na všech 74 počítačích včetně elektronické pošty. Dále je zde chemická laboratoř, 2 místnosti pro školní družinu, 2 tělocvičny, školní plavecký bazén, gymnastický sál a školní kuchyně s jídelnou. V prostorných chodbách je rozmístěno šest pingpongových stolů pro odreagování o přestávkách. Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou. Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. V nich se nachází celkem 5 kluboven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pro nepravidelnou činnost je využívána turistická základna v Kdousově, kde je 5 místností pro ubytování, kuchyň, jídelny a tělocvična. 2. Přehled oborů vzdělání Základní škola Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: není stanoven nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 770 Ve školním roce byl v zahajovacím výkaze k uveden celkový počet žáků 408, z toho 235 chlapců a 173 dívek. Na 1. stupni (1. 5. ročník) se vyučovalo v 6 třídách s celkovým počtem žáků 134, z toho 74 chlapců a 60 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. ročník) se vyučovalo v 10 třídách s celkovým počtem žáků 274, z toho 161 chlapců a 113 dívek. V 1., 2., 6. a 7. třídě se vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Připravuji se pro život. Ve všech ostatních třídách se vyučovalo podle učebních osnov vzdělávacího programu Základní škola, v jedné třídě osmého a devátého ročníku bylo realizováno rozšířené vyučování jazyka anglického. Některé mimořádné nabídky: - výuka cizího jazyka od 1. třídy - druhý cizí jazyk od 7. třídy v rámci volitelných předmětů

5 - při výuce cizího jazyka vyučujeme současně v paralelních třídách a rozdělujeme děti do skupin podle nadání, snahy a dovedností - široká škála volitelných předmětů od 7. třídy - výuka plavání od 3. třídy do 9. třídy jako nepovinný předmět, nebo v rámci výuky Tv - výuka práce na počítači zájmovou formou v blocích od 2. do 5. ročníku - pravidelná výuka dovedností ovládat počítač od 6. do 9. třídy 1 hodinu týdně, výuka psaní na počítači všemi deseti - nabídka odpolední přípravy dětí na přijímací zkoušky - úspěšná účast dětí v různých soutěžích, výrazné úspěchy ve sportovní oblasti - široká nabídka zájmových útvarů v odpoledních hodinách - lyžařský ozdravný pobyt na horách pro zájemce z řad žáků 4. a 5. ročníků - pravidelné lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd - uzavřený systém exkurzí pro všechny ročníky poznávání nejznámějších památek - pravidelné zájezdy na divadelní představení do Jihlavy - velké množství doplňkových programů kulturních i sportovních např. vánoční koncert, soutěž o nejsportovnější třídu, matematické soutěže, školní časopis, triatlon Ve škole velmi dobře pracuje Nadační fond při ZŠ, který pomáhá výše uvedené aktivity financovat. Ročně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech pořídil škole velmi kvalitní lyžařské vybavení čítající asi 150 párů lyží a bot pro sjezdové disciplíny jsou zapůjčovány i okolním školám a široké veřejnosti. Školní družina a školní klub Výchovně vzdělávací činnost se řídí školským zákonem a hlavně Vyhláškou č. 74/2005 Sb. ze dne o zájmovém vzdělávání a vyhláškami souvisejícími. Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD umožňuje docházku přednostně žákům l.stupně, ale mohou být přijati i žáci 2.stupně, pokud to dovoluje kapacita. ŠK je určen přednostně pro žáky 2.stupně, ale účastníkem může být i žák l.stupně, pokud není přijat k trvalé docházce do ŠD. Do školní družiny bylo přihlášeno celkem 83 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. Školní klub navštěvovalo celkem 106 dětí (započítávány jsou děti jen jednou bez ohledu na počet útvarů, jejichž činnosti se účastní) v 8 zájmových kroužcích. název kroužku vedoucí počet dětí Havlíček Ryvolová A., Menšíková D. 18 Plavání Chroust Z. 22 SAM Chroust Z. 21 Matematika Hirtová M. 14 Český jazyk Menšíková D. 16 Pěvecký sbor Tržil J. 22 Košíková Kovárníková M. 28 Florbal Hirt Z. 24 Dům dětí a mládeže Budík

6 DDM Budík je školské zařízení nabízející služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnosti pro děti, mládež a dospělé ve volném čase v Moravských Budějovicích a okolí. Při DDM pracuje rodinné centrum Korálky, které má pro svou činnost vyhrazenu jednu hernu, kam mají možnost chodit maminky s dětmi a účastnit se plánovaných i spontánních aktivit. Dům dětí má v obci Kdousov turistickou základnu, která je v období květen až říjen využívána k rekreačním pobytům, školním výletům, soustředěním zájmových kroužků a spolků a v neposlední řadě k pořádání letních táborů. Hlavní oblasti činnosti pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnosti (kroužky, kurzy, semináře ) - příležitostná vzdělávací, zájmová a tematická činnost - táborová činnost - osvětová činnost, poradenství - individuální práce s talenty - péče o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí - organizování soutěží a přehlídek prací dětí a žáků Cílové skupiny děti mateřských škol - děti základních škol - mládež - dospělí - rodiče a děti - neziskové organizace Přehled zájmové činnosti pravidelné název kroužku vedoucí počet členů Triatlon Doležal S., Doležalová J. 9 Mladí hasiči Muška J. 16 Keramika pro rodiče a děti Fialová N. 11 Bruslařská škola Berková D., Kravcová K., Pelikán P. 45 Plavání Pulec Berková D. 13 Plavání Vodníček Berková D. 19 Kytara Jirušková J. 5 Keramika (dospělí) Reháková L. 16 Keramika Reháková L., Berková D. 38 Aquaerobik Berková D. 20 Mladý módní tvůrce Kneslová K. 6 KUNG FU Fic J., Grambal J., Kliner J. 44 Ruský jazyk Brzobohatá D. 8 Konverzace v Nj Gráfová H. 12 Maturitní matematika Nečesal L. 7 Znakový jazyk II Vorlíčková J. 9 Maturitní psychologie a pedagogika Vlček P. 6

7 Elektronická komunikace Šprinclová L. 7 Klub Sluníčko Stáblová L. 22 GIS Vorlíček J. 10 Francouzský jazyk Janáčková A. 18 Sportovní gymnastika Formanová L. 11 Historický šerm Strnad J. 5 Výtvarný Strnad B. 6 Střelecký Kuchařík F. 7 Flétna pro zdraví Pavlišová I. 12 Letečtí modeláři Dvořák J. 10 Lodní modeláři, A je to Svat J. 9 Šachy Odvárka L. 7 Street dance Dostálová V. 26 Rybáři Menšík J. 27 Mažoretky I. II, III Reháková J., Pecková M. 49 Znakový jazyk Vorlíčková J. 17 Notička /hra na flétnu/ Reháková J. 3 Kytara I, II, III Reháková J. 15 Florbal Hanák A. 17 Kalanetika Formanová L. 20 Volejbal Roupec M. 7 Vodní záchranná služba Prokop Z. st. a ml. 25 Volejbal Kučera D. 17 Aplikovaná výpočetní technika Vlček P. 8 Testy studijních předpokladů Pánková V. 27 Košíková Kovárníková M. 13 Počítače Čábel V. 43 Plavání Berková D., Reháková J., Čábel V. 31 Míčové hry I Bendová D. 14 Flétna Reháková J. 8 Kutílek Černá P. 19 Míčové hry II Mittnerová J. 12 Hokej Pelikán P. 23 Výběr z přehledu příležitostné činnosti Září zájezd pro rodiče s dětmi florbalové turnaje cyklistická jízda zručnosti Říjen florbalové turnaje exkurze na letišti v Náměšti nad Oslavou závody požární všestrannosti taneční kurz krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd Listopad florbalové turnaje

8 soustředění kroužků KUNG FU a mažoretek účast na turnajích v šachu, florbale taneční kurz krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd Prosinec florbalové turnaje přehlídka bojového umění kroužku KUNG FU Než přijde Mikuláš mikulášská besídka taneční večírek krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd vystoupení na adventním koncertu Ježíškova pošta psaní přáníček Ježíškovi soustředění kroužku mažoretek šachové turnaje Upovídaný budíček recitační soutěž pro děti z MŠ Leden florbalové a šachové turnaje vystoupení mažoretek turnaj v košíkové krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd Únor lyžování v Mrákotíně tvoření v DDM florbalové turnaje vystoupení mažoretek krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd Březen florbalové turnaje krajský přebor přípravek v ledním hokeji 4. a 5. tříd turnaj v košíkové vystoupení mažoretek hokejový turnaj v Trenčíně Duben dětský karneval zájezd do termálních lázní v Laa florbalové a šachové turnaje soustředění mažoretek divadelní představení O Popelce, O Budulínkovi Čarodějná stezka odvahy Květen zájezd pro rodiče s dětmi vystoupení mažoretek soustředění kroužku VZS (vodní záchranná služba) soustředění kroužku leteckých modelářů

9 šachové a basketbalové turnaje koncert hudební skupiny FUN KIDS dopravní soutěž mladých cyklistů Červen dětský den v areálu městského parku rybářské závody vystoupení mažoretek ME leteckých modelářů 21. ročník Moravskobudějovického triatlonu šachový trunaj koncert pro rodiče Červenec příměstský tábor tábor mladých hasičů a ostatních zájmových kroužků Srpen tábor Peksův mlýn akce Využijte prázdnin do poslední kapky

10 3. Personální zabezpečení školy jméno příjmení zařazení vzdělání Drahomíra Bendová učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvona Dosedělová učitelka VŠ František Dostál ředitel VŠ Jana Dvořáková učitelka SŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanáková učitelka VŠ Zdeněk Hirt učitel VŠ Miroslava Hirtová učitelka VŠ Zdeněk Chroust učitel VŠ Gabriela Kabelková učitelka VŠ Ludmila Konvalinová učitelka VŠ Květoslava Konvalinová učitelka VŠ Klára Kravcová učitelka VŠ Renata Maršíková učitelka VŠ Dana Menšíková učitelka VŠ Jarmila Mittnerová učitelka VŠ Marcela Mittnerová vedoucí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvolová zástupce ředitele, koordinátor ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT koordinátor VŠ Milada Simandlová učitelka VŠ Jiří Tržil učitel SŠ Zdeněk Uttendorfský učitel VŠ Dana Berková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Formanová zástupce ředitele pro DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsová vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Reháková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jiří Dostál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samostatný ekonom VŠ Marie Přinosilová vedoucí ŠJ SŠ Marta Dvořáková vedoucí kuchařka vyučena Marta Janderková kuchařka vyučena Marta Sokolová kuchařka vyučena Jana Šerháková kuchařka SŠ Jaromír Sádovský školník vyučen Břetislav Urbánek správce bazénu vyučen Hana Fuchsová uklizečka ---- Hana Jarošová uklizečka ---- Eva Sádovská uklizečka ---- Marie Chvátalová uklizečka ---- Marie Šulová uklizečka ---- Zdeňka Růžičková uklizečka ----

11 Dana Ferdanová uklizečka ---- Marie Prknová správcová TZ Kdousov Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce dětí narozených od do se konal v pátek od 14.oo do 17.oo hodin a v sobotu od 9.oo do 11.oo hodin. K zápisu se dostavilo a o přijetí požádalo 30 zákonných zástupců. Rodiče šesti dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Protože byly splněny všechny náležitosti, byl odklad udělen. K povinné školní docházce pro školní rok tak bylo přijato celkem 24 dětí.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů vycházela z metodických pokynů MŠMT. Cílem bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, dělat rozhodnutí, která si budou vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Preventivní program byl zpracován za účelem minimalizovat nebezpečí používání drog, kouření, požívání alkoholu aj. Tomuto tématu byla přizpůsobena náplň sportovních, kulturních a školních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné využití volného času a tím i nabídka kroužků při školním klubu a školní družině. Minimální preventivní programu Škola bez drog pro školní rok 2008/2009 Plánované činnosti a akce: Podpora ředitelství: - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu - podpora dalšího vzdělání v této oblasti - finanční a materiální zabezpečení protidrogových aktivit Týmová spolupráce ve škole: - pravidelné seznamování pedagogických pracovníků s novými poznatky v této oblasti na provozních poradách a pedagogických radách, vyhodnocování celkového stavu a řešení problémových situací - spolupráce s ostatními školními zařízeními ve městě - v případě potřeby zainteresovat i ostatní zaměstnance školy - diagnostika třídních kolektivů, programy zaměřené na kooperaci v třídních kolektivech Aktivity pro žáky: - citlivým způsobem zapojovat do aktivit školní parlament - věnovat patřičnou pozornost protidrogové prevenci v jednotlivých předmětech, vhodně využívat probíranou látku - zapůjčení demonstračního kufříku se vzorky drog - umožnit žákům konzultace s protidrogovým preventistou kdykoliv - nástěnka s protidrogovou tematikou - soutěž o nejsportovnější třídu - schránky důvěry - vlastní školní výzkum v oblasti užívání drog - poradenské centrum,linky důvěry-denně ZŠ Havlíčkova - široká nabídka volnočasových aktivit pro děti v rámci kroužků DDM viz příloha - program pravidelných exkurzí a výletů pro jednotlivé ročníky hrazených z prostředků Nadačního fondu ZŠ - organizace zájezdů na divadelní představení do Jihlavy, Brna a Prahy, dopravu hradí Nadační fond ZŠ - beseda o právních souvislostech při dovršení 15-ti let věku,souvislosti s patologickými jevy - p. Procházka Městský úřad Moravské Budějovice - návštěva soudního jednání s mladistvými pro žáky 8. a 9. ročníků dle možností soudu

27 - dotazníky pro celou školu zaměřené na nežádoucí patologické jevy - spolupráce s agenturou Střed Zajišťování metodických pomůcek, informací, kontaktů - doplňovat knihovnu a videotéku pro potřeby učitelů - aktualizovat seznam institucí a organizací působících na našem okrese Aktivity pro rodiče: - na pravidelných konzultacích seznamovat rodiče se stavem ve škole, předávat nejnovější informace a poznatky z této oblasti - požádat o spolupráci jak v této oblasti, tak v problematice šikanování a týrání dětí - v případě vhodnosti využít místní Zpravodaj a kabelovou televizi Spolupráce s ostatními odborníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Moravské Budějovice oddělení péče o dítě, sociální kurátoři - OPPP Třebíč, pobočka Mor.Budějovice - Policie ČR - Městský úřad,sociální odbor - Okresní preventivní koordinátor Zjišťování efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhodnocování - dotazníky pro žáky a rodiče - zpětná informace přes školní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na co nejširší nabídku volnočasových aktivit jako nejlepší protidrogovou prevenci. Nevytvářet ve škole zbytečné stresové situace. Všechny problémy okamžitě řešit již v zárodku ve spolupráci s protidrogovým preventistou, vedením školy a rodiči. Spolupráce s občanským sdružením Střed Navázali jsme spolupráci s organizací Střed, která ve školním roce provedla výukové preventivní programy ve všech ročnících naší školy. 1.ročník Jak jednají nejmenší 2. ročník Diagnostika třídních kolektivů 3. ročník Závislosti NE 4. ročník Závislosti NE 5. ročník Šikana a proč se člověk stává obětí 6. ročník Mám se rád 7. ročník Mezilidská tolerance 8. ročník Vztek, zloba, zlost i ty ke mně patří 9. ročník Právo a morálka

28 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků individuální datum název akce Drahomíra Bendová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Znojemská jarní inspirace Genetická metoda čtení Čtení i psaní nás baví Vladimír Čábel Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním Genetická metoda čtení Petra Černá Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním Genetická metoda čtení Yvona Dosedělová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ František Dostál Grafika a digitální fotografie Blanka Dvořáková Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Jana Dvořáková Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Jiří Grambal Grafika a digitální fotografie F český učitelský týden v CERN 4.5. Fyzika lidského těla Marcela Hanáková Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Grafika a digitální fotografie Znojemská jarní inspirace 2009

29 Zdeněk Hirt Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Grafika a digitální fotografie Miroslava Hirtová Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Grafika a digitální fotografie Zdeněk Chroust Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Gabriela Kabelková Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Grafika a digitální fotografie Květoslava Konvalinová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ 9.3. Motivace ve výuce Nj Ludmila Konvalinová Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Klára Kravcová Činnosti, metody a formy práce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ 9.3. Metody a aktivity vedoucí k rozvoji KLK Znojemská jarní inspirace Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním Genetická metoda čtení Renata Maršíková Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Grafika a digitální fotografie Motivace při výuce chemie boj s chemofobií Dana Menšíková Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Mediální výchova pro praktický život Jarmila Mittnerová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním Genetická metoda čtení

30 Marcela Mittnerová Činnostní pojetí vyučování na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Návštěva ZŠ dr. Malíka Chrudim Genetická metoda čtení Eva Nesibová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Blanka Ryvolová Grafika a digitální fotografie Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Evropa 2045 počítačová hra Microsoft Office PowerPoint Finanční gramotnost v Ov 8.4. Aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů Oldřich Sedláček Microsoft pro školství Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ Evropa Microsoft Office PowerPoint Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Úvod do počítačových sítí Komplexní SW řešení potřeb školní počítačové sítě Konference oblasti RVP Milada Simandlová Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Jiří Tržil Grafika a digitální fotografie Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Zdeněk Uttendorfský Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ společné termín čas lektor název akce

31 :00 18:30 Mgr. Petr Hroch :00 14:30 Mgr. Petr Hroch Učitel v ohrožení aneb Hroší kůže by se hodila Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících ukončeno odpoledne Oldřich Sedláček Jiří Grambal Využití ICT ve výuce Z, D a Př na 2. stupni ZŠ ukončeno odpoledne Oldřich Sedláček Jiří Grambal Grafika a digitální fotografie ukončeno odpoledne Oldřich Sedláček Jiří Grambal Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ :00 18:30 Mgr. Petr Hroch Psychohygiena učitele aneb Jak nepadnout na ústa :00 14:30 Mgr. Petr Hroch jaro 2009 odpoledne Blanka Ryvolová Jak trojúhelník změnit v kruh spolupráce rodina a škola Úprava písemností zpracovaných textovými editory (česká technická norma) :00 18:00 Dita Nastoupilová Genetická metoda čtení a psaní (1.st.) :00 17:00 Mgr. Jitka Kašová Jak pracovat s individuálními možnostmi a potřebami žáků :00 13:00 Mgr. Jitka Kašová Efektivita vyučování a aktivizace žáků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti datum název akce odpovídá od Výtvarná soutěž Kulíšek téma BALÓNY p. uč. Černá Exkurze Praha Národní divadlo, Národní muzeum a Exkurze Praha Královská cesta p. uč. Ryvolová, Maršíková, Konvalinová K, Konvalinová L p. uč. Hirtová, Uttendorfský, Hirt

32 Atletický čtyřboj - Třebíč p. uč. Chroust Přespolní běh školní kolo p. uč. Hirt, Chroust Exkurze Brno Antropos, Technické muzeum p. uč. Hanáková, Simandlová datum název akce odpovídá Přespolní běh okresní kolo p. uč. Hirt Exkurze Planetárium (5. ročník) p. uč. Čábel, J. Mittnerrová Invex Brno p. uč. Sedláček Zábavně informační odpoledne ODPADY (6. B, 7. B, 9. C) p. uč. Hanáková Muzeum kuriozit Pelhřimov ( třída) p. uč. Černá Volné plavání dětí a rodičů p. uč. Berková Den otevřených dveří p. ředitel Mezitřídní turnaj ve florbalu CH 8. a 9. třídy p. uč. Hirt Stolní tenis- školní kolo - CH 6. a 7. třídy p. uč. Hirt Stolní tenis školní kolo D (6. 9. třídy) p. uč. Hirt Monitoring 7. A, 7. B - (10 žáků) p. uč. Ryvolová Podzimní slavnosti projektový den p. uč. Hanáková Dopravní výchova 4. tř. - teorie p. uč. Černá, Ryvolová Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou p. uč. Menšíková Okresní kolo v plavání p. uč. Hirt Den stromů p. uč. Hanáková Hallowen Exkurze BAST - 9. B, 9. A p. uč. Menšíková, Konvalinová L. p. uč. Dosedělová, Dvořáková, Tržil, Kabelková Mezitřídní turnaj ve florbalu D (6. 9. třídy) p. uč. Hirt, Reháková Stolní tenis- školní kolo CH 8. a 9. třídy p. uč. Chroust datum název akce odpovídá od Mezitřídní turnaj v košíkové CH 8. a 9. třídy p. uč. Chroust Výtvarná soutěž Kulíšek téma ANDÍLEK p. uč. Černá Okresní kolo v kopané výběr 6. a 7. tříd p. uč. Formanová

33 Stolní tenis výběr tříd - Hrotovice p. uč. Formanová Výuka bruslení ZŠ MB 1. stupeň p. uč. Kravcová Stolní tenis výběr 8. a 9. tříd - Hrotovice p. uč. Formanová Okresní kolo v plavání p. uč. Hirt, Chroust, Berková Exkurze TS 7. B p. uč. L. Konvalinová Exkurze TS 7. A p. uč. L. Konvalinová Horácké divadlo p. uč. Menšíková, Maršíková Úřad práce Třebíč 9. ročník p. uč. L. Konvalinová Okresní kolo v halové kopané výběr 6. a 7. tříd p. uč. Formanová Krajské kolo v plavání p. uč. Chroust Městské divadlo Brno Zahrada divů p. uč. M. Mittnerová Krajské kolo stolní tenis p. uč. Formanová Už vím jak projekt s MŠ p. uč. Černá Mezitřídní turnaj ve florbalu CH 4. a 5. tříd p. uč. Hirt Mezitřídní turnaj ve florbalu CH 2. a 3. tříd p. uč. Hirt Olympiáda v ČJ školní kolo p. uč. Menšíková Florbal okrskové kolo CH 8. a 9. ročník p. uč. Hirt Jihlavský slavík p. uč. Tržil datum název akce odpovídá Mikuláš p. uč. Chroust, Uttendorfský Okresní kolo ve florbalu dívek Okříšky (8. a 9. ročník) p. uč. Hirt Školní kolo v plavání p. uč. Chroust Vánoční koncert p. uč. Tržil, Menšíková Vánoční projekt ZŠ TGM Mor. Budějovice p. uč. Bendová, Mittnerová M Vánoční turnaj v basketbalu p. uč. Grambal Projektové dny p. uč. Ryvolová až 5. ročník vánoční výstava (Konírny) uč. 1. stupně 18. a Vánoční bruslení p. uč. Hirt

34 datum název akce odpovídá od Mezitřídní turnaj v košíkové - dívky p. uč. Chroust Už vím jak projekt s MŠ p. uč. Mittnerová, Bendová Matematická olympiáda 4. třída p. uč. Černá Matematická olympiáda 5. třída p. uč. Mittnerová J Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcová HD Jihlava p. uč. Ryvolová, Menšíková Projekt Zdravá výživa 1. třída p. uč. Bendová Skok vysoký školní kolo (8. 9. ročník) p. uč. Chroust Konverzační soutěž v AJ školní kolo p. uč. Dosedělová Vybíjená školí kolo (4. a 5. třídy) p. uč. Černá Skok vysoký školní kolo (dívky ročník) p. uč. Chroust Vybíjená školí kolo (2. a 3. třídy) p. uč. Kravcová datum název akce odpovídá Vybíjená okrskové kolo výběr tříd p. uč. Formanová, Berková Testování SCIO 9. třídy p. uč. Ryvolová Zápis do 1. třídy uč. 1. stupně od Lyžařský výcvikový kurs - Vrchlabí p. uč. Hirt HD Jihlava p. uč. Ryvolová, Menšíková Okresní kolo jazykové soutěže p. uč. Dosedělová Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. třídy p. uč. Čábel Školní kolo zeměpisné olympiády p. uč. Konvalinová K. od Lyžařský výcvikový kurs Orlické hory (Čenkovice) p. uč. Hirt Přednáška Čas proměn (dívky 6. Ročník) p. uč. Konvalinová L DVPP Počítačové sítě p. uč. Sedláček 23., 24., První pomoc do škol p. uč. Hanáková AJAX Policie ČR (2. třída) p. uč. M. Mittnerová datum název akce odpovídá DVPP Počítačové sítě (správa serveru) p. uč. Sedláček

35 9. 3. Mezitřídní turnaj ve florbalu 6. a 7. třída p. uč. Hirt a Modrý den třídní projekt p. uč. Čábel od Mezitřídní turnaj ve fotbale p. uč. Chroust Basketbal hoši okresní kolo 8. a 9. třída p. uč. Chroust Matematická olympiáda okresní kolo p. uč-. Čábel HD Jihlava Kdyby 1000 klarinetů p. uč. Menšíková, Hanáková Basketbal dívky okresní kolo 8. a 9. třída p. uč. Formanová DVPP Mediální výchova p. uč. Menšíková KLOKAN mezinárodní matematická soutěž p. uč. Hirtová Jednota Mor. Budějovice kulturní program Silácký trojboj třída p. uč. Hirt Znojemská jarní inspirace - školení p. uč. Mittnerová, Tržil, Reháková p. uč. Bendová, Kravcová, Hanáková Finanční gramotnost DVPP p. uč. Ryvolová tř. AJAX POLICIE ČR p. uč. M. Mittnerová Spací den relaxace projekt 5. A p. uč. J. Mittnerová Školní kolo Biologická olympiáda p. uč. Hanáková MODEL velikonoční soutěž výrobky pro výzdobu p. uč. Bendová, M. Mittnerová datum název akce odpovídá Přespání ve škole 8. B p. uč. Menšíková duben Třídní soutěž o Nej Plastožrouta p. uč. Hanáková Stavební stroje p. uč. Čábel Mezitřídní soutěž v přehazované (4. a 5. třída) p. uč. Černá Mezitřídní soutěž v přehazované (2. a 3. třída) p. uč. Kravcová Počítač ve škole konference p. uč. Sedláček Soutěž v recitaci 1. stupeň - DDM Budík p. uč. M. Mittnerová Pódiové skladby p. uč. Hirt Mám se rád? Preventivní program 6. A, B Exkurze Třebíč 3. a 4. ročník p. uč. Kravcová, Černá Mezilidská tolerance - Preventivní program 7. A, B

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Adresa: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice Telefon: 568 409 701 Fax: 568 421 362 Email: reditel@zshavl.cz

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8

OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VEDOUCÍMI VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ... 14

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více