Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká."

Transkript

1 roãník X., ãíslo 11/2003 Stavební investiãní akce v obci umpersk soptík Spoleãenská kronika MládeÏnická kopaná Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

2 ROK UBùHL JAKO VODA Na podzim loàského roku, poãátkem mûsíce listopadu, probûhly v celém na- em státû komunální volby do zastupitelstev obcí. V na í obci ve dvou volebních místnostech pfii lo odevzdat svûj hlas 2/3 oprávûn ch voliãû, ktefií sv mi hlasy rozhodli o sloïení nového Zastupitelstva obce Hovûzí. Mnoh m z nás se to zdá, jako by tomu bylo pfied nedávnem a skuteãnû od této chvíle jiï ubûhl jeden rok. Nov ch 15 ãlenû zastupitelstva obce se poprvé se- lo dne 12. listopadu 2002 na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, aby ze svého stfiedu zvolili starostu obce, místostarostu a tfii ãleny rady. Vrcholn orgán obce, Zastupitelstvo obce Hovûzí se fiídí zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zfiízení) a schází se pravidelnû jednou za tfii mûsíce. V pfiípadû naléhavosti a neodkladnosti projednání úkolû, tak jak tomu bylo i ke konci minulého roku pfii schvalování obecního rozpoãtu na rok 2003 se svolává do sedmi dní. Zastupitelsvo na í obce je sestaveno ze dvou stran a jednoho sdruïení. Pracovní zasedání zastupitelstva obce probíhají ve velmi dobré a pfiátelské atmosféfie a vût inou se dafií nalézt spoleãnou fieã pfii projednávání dosti dûleïit ch záleïitostí. Z pûti zasedání zastupitelstva obce, které probûhly v prûbûhu jednoho roku, je moïno vidût snahu v ech ãlenû zastupitelstva podílet se na fungování na i krásné obce a snaha pfiispût k dal ímu rozvoji. Zdá se mi to velmi pfiirozené, av ak pfii shlédnutí médií se divím, proã vláda, poslanci parlamentu na í republiky nepostupují tímto stejn m smûrem, aby i ná stát prosperoval. Rada obce Hovûzí je sestavena z pûti ãlenû, kter mi jsou starosta obce, místostarosta a tfii ãlenové rady. Jednání rady jsou pravidelná a to 1x za ãtrnáct dní. âlenové rady projednávají velké mnoïství materiálû, které souvisí se Ïádostmi od Vás obãanû, nebo poïadavkû organizací a taktéï úkolû souvisejících s ãinností obecního úfiadu a pfiíspûvkov ch organizací zfiízen ch obcí Hovûzí. âlenové rady ve své pravomoci, tak jak to ukládá zákon o obcích, se ve vût inû pfiípadû snaïí Va ím Ïádostem vyhovût. Nûkteré Ïádosti o odprodej obecního majetku nebo finanãního charakteru pfiedkládají zastupitelstvu obce ke schválení. Pfii Obecním úfiadû Hovûzí dále pracují dva v bory, a to v bor finanãní a v bor kontrolní. Finanãní v bor pfiedkládá ãlenûm zastupitelstva návrh obecních rozpoãtû a taktéï zmûny rozpoãtu, ke kter m dochází v prûbûhu roku. V bor kontrolní provádí kontroly finanãních transakcí a úãetních dokladû, aby byly v souladu s platn mi finanãními pfiedpisy a taktéï finanãní ãástky pouïity v návaznosti na obecní rozpoãet. Dále v na í obci jsou ustaveny tfii komise. Komise v stavby se snaïí ulehãit Va e stavební zámûry, a to nejvíce povolením drobn ch staveb do 16 m 2, udrïovacích prací a povolením oplocení. Komise sociální se vûnuje fie ením nenadál ch a mimofiádn ch situací, které potkávají obãany na í obce. Do této komise spadají i radostnûj í události a to náv tûva Vás obãanû, ktefií se doïíváte krásn ch a v znamn ch Ïivotních jubileí. âlenové komise kulturní v souãasné dobû spoleãnû s redakãní radou zpracovávají podklady pro publikaci obce Hovûzí, která bude vydána pfii pfiíleïitosti oslav 500 letého v roãí na í obce v pfií tím roce. Jak jste mnozí postfiehli, od 1. ledna 2003 byly zru eny okresní úfiady. âást pravomocí byla pfievedena i na na i obec, kde si mûïete vyfiídit obãansk prûkaz nebo pas a dal í záleïitosti. Vût í ãást pravomocí byla pfiesunuta na Mûstsk úfiad Vsetín, kde pfie la i fiada úfiedníkû z okresního úfiadu. BouÏel fiadu vûcí obecní úfiad musí fie it pfies Krajsk úfiad Zlín, respektivû prostfiednictvím jeho deta ovan ch pracovi È. Bude to chtít spoustu ãasu, neï si na v echny nedávné zmûny zvykneme a postupem je budeme brát jako samozfiejmost. Antonín KoÀafiík, starosta obce CENOVÉ OZNÁMENÍ Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují zmûnu ceny vodného a stoãného s úãinností od 1. ledna 2004: Cena v Kã/m 3 : Bez DPH Vãetnû 5% DPH Vodné 22,90 24,05 Stoãné 12,40 13,02 Vodné + stoãné 35,30 37,07 - cena vodného je stanovena za 1 m 3 (1000 litrû) odebrané pitné vody - cena stoãného je stanovena za 1 m 3 (1000 litrû) odpadní vody vypu tûné do vefiejné kanalizace Îádáme odbûratele, aby n e s d û l o v a l i k stavy sv ch vodomûrû, ProtoÏe budou stanoveny technick m rozpoãtem. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSâ

3 STAVEBNÍ INVESTIâNÍ AKCE V OBCI - ROK 2003 PfiiblíÏil se podzim a s ním i konec stavebních prací, které investorsky zaji - Èovala obec. V mûsíci záfií se zapoãalo s del í dobou chystanou akcí kanalizace Ka t l, která fie í problém odvodnûní prudkého svahu místní ãásti obce Ka t la. V dobû vût ích sráïkov ch úhrnû a v zimním období pfii tání snûhu dochází k nátoku povrchov ch vod na místní komunikaci, z níï stékají a prosakují pod silniãním tûlesem na sousední pozemky. Technické fie ení spoãívá v zachycení povrchov ch vod stékajících ze svahu do ÏlabÛ z betonov ch tvárnic. Tento Ïlab v délce 147 m je zaústûn ze dvou stran do pfiíãné achty v místní komunikaci. Do r hy v kopu bylo uloïeno odpadní potrubí z PVC o 200 mm, které bude odvádût vodu ze záchytné achty v cestû a z vpustí umístûn ch v trase ÏlabÛ poloïen ch do betonového loïe v krajnici komunikace. Vedle potrubí bylo osazeno drenáïní potrubí 125 a obojí vedení se zasypalo kamennou drtí. Aby byla podchycena zvodnûlá ãást zeminy svahu, pfiikotvila se na boky v kopu geotextílie, po které voda steãe k drenáïi v kopu. Celé odpadní potrubí je zaústûno do stávající achty na kanalizaãním fiadu vedeném z Ka t la do Beãvy. ProtoÏe se v kopy provádûly v nûkter ch místech vhloubkách vût ích jak 2,5 m, bude ãást ÏlabÛ poloïena v jarních mûsících pfií tího roku po celkovém sednutí zeminy v kopu. Akce byla provádûna ve spolupráci s dodavatelskou firmou Vodo Topo Petr Václavík s investiãním nákladem ,- Kã

4 V mûsíci fiíjnu probûhla v na í obci úprava ãásti místních komunikací penetraãním nástfiikem, kterou provádûla dodavatelsky stavební firma Travols s. r. o. RoÏnov pod Radho tûm. Asfaltovému nátûru a opravû nerovností cest obalovanou asfaltobetonovou drtí, pfiedcházela vyrovnání MK drcen m kamenivem, které jsme provádûli vlastními silami. Byla provedena úprava MK v Su ce v délce cca 500 m, na Ka t le v dl. 50 m asfaltovou penetrací a vyãi tûny pfiíkopy podél cesty v dl. cca 150 m v Su ce (U SáblÛ). Ve stavebních obvodech byl povrch MK vyrovnán kamenivem a na povrch zaválcována tûrkodrè 0-32 mm. Opravy si vyïádaly celkov náklad ,- Kã

5 V listopadu tohoto roku se zapoãalo s úpravou místní komunikace v Dolansku, které pfiedcházely práce t kající se roz ífiení STL plynovodu v této ãásti. Bylo poloïeno cca 140 m plynovodního Hovûzsk zpravodaj potrubí a byly realizovány 2 nové nízkotlaké pfiípojky k rodinn m domkûm. Po koneãné kolaudaci plynovodního zafiízení byla odkopána pláà cesty a navezly se konstrukãní vrstvy místní komunikace. Celek byl zaválcován a povrch cesty byl zavezen tûrkodrti, která bude prozatím tvofiit vrchní vrstvu cesty. Investiãní náklady na tuto akci dosáhly v e ,- Kã

6 UMPERSK SOPTÍK Kolektiv mlad ch hasiãû se dne zúãastnil hasiãské soutûïe umpersk soptík. Samotná soutûï zaãala sice aï v sobotu,ale nebyli by to mladí hasiãi z Hovûzí, aby nepfiijeli o den dfiíve, jelikoï k vítûzství staãí pouze dostateãné prozkoumání terénu. Ale není to tak docela pravda, protoïe k vysnûnému prvnímu místu jsme absolvovali cestu plnou fyzicky obtíïn ch tréninkû, na kter ch jsme se snaïili potû it nejen na e vedoucí, ale hlavnû sebe skvûl mi v sledky, kter ch nûktefií jedinci dosahovali. SEDMIHLÁSEK JiÏ jedenáct roãník dûtské zpûvácké soutûïe, které se úãastní ti nejlep í zpûváci základních a matefisk ch kol Horního Vsacka, probûhl v sobotu 8. listopadu Nelehk úkol mûla porota, protoïe úroveà zpûváãkû byla opravdu vyrovnaná. Sly et tolik zpûváck ch talentû najednou byl urãitû záïitek i pro velk poãet divákû, ktefií tyto,,malé umûlce odmûàovali zaslouïen m potleskem. A potlesk by zaslouïili v ichni ti, ktefií dûti vedou ke zpûvu a snaïí se o to, aby lidová píseà zûstala zachována pro generace pfií tí. V sledky soutûïe: Kategorie M 1. Kovafiíková Aneta Hovûzí 2. Urbanová Petra N. Hrozenkov 3. Pecár Martin Halenkov Kategorie 1 2 tfiídy 1. Kocurková Barbora N. Hrozenkov 2. Kocurková Zuzana Huslenky 3. Svoboda imon Karolinka ZE KOLNÍCH LAVIC MAT SEK MÛj papou ek Ïije v kleci u nás doma. Jen sedí na bid lku, ale kdyï ho pustím, tak skfieká a létá nad hlavami. Nikdy se mu nechce do klece, jen kdyï má hlad. Jí semena, salát a mrkev. Je to mal modr skfiet Kategorie 3 4 tfiídy 1. Skláfi Vítek Zdûchov 2. Bafiáková Katefiina Karolinka 3. HrÀová Aneta Huslenky Kategorie 5 6 tfiídy 1. Orságová Tereza Karolinka 2. Orságová Nicole Karolinka 3. Pode vová Pavlína V. Karlovice s ãern mi teãkami, s dlouh m ocasem a ostr m zobákem, kter m louská semena. Moc toho neumí, jen létat nad hlavami a skfiékat. Sedí na dvefiích a dívá se na televizi, a kdyï ji vypnu, odletí okousávat nábytek a blázny. Marek Hlaváã Této soutûïe zúãastnily tyto druïstva: druïstvo A, druïstvo B a mlad í. A jak jsme nakonec dopadli? - druïstvo A se umístilo na skvûlém 1. místû s v sledkem 66,65 s - druïstvo B na skvûlém 3. místû s v sledkem 69,23 s - na i Mlad í na 4. místû s v sledkem 75,81 s A tady jsou v sledky a umístûní jednotliv ch úãastníkû soutûïe: Kategorie 7 9 tfiídy 1. Orság Miroslav Karolinka 2. Davídková Tereza Karolinka 3. Kopeck Ondra N. Hrozenkov Kategorie - dva 1. Orságová Veronika + Orságová Tereza Karolinka 2. Ondryá ová Lucie + Sedláková Vendula Karolinka 3. Barbofiáková Petra + Haferníková Dana N. Hrozenkov PTÁâEK Sedí ptáãek na plotû, máãí nohy v kompotû, nedûlej tu drahotu, utopí se v kompotu. Jan Václavík PONOÎKA Nebuì jako stonoïka, uteãe ti ponoïka, obuj si tu ponoïku, dej si ji hned na noïku. Tereza Václavíková Adámková Nikola 19,67s 5. místo âernotová Lucie 21,96s 13. místo Hovûzí B Ponãík Ondfiej 17,03s 6. místo Kopeck Jifií 17,14s 7. místo epková Pavlína 17,34s 16. místo Pospí ilík Vojtûch 17,72s 10. místo Kopecká Bára 21,77s 44. místo L. Vaculãíková, P. epková Hovûzí A evãíková Marcela 16,33s 3. místo Soldánová Katefiina 16,40s 4. místo Vaculãíková Lenka 16,97s 12. místo MaÀák Petr 16,95s 5. místo KoÀafiík Radek 17,68s 9. místo Mlad í Labajová Ivona 17,98s 2. místo Kováfi Miloslav 18,86s 13. místo Vaculãík Roman 19,30s 18. místo - 6 -

7 5. prosince 2003 v hodin JEÎÍ KINO PROSINEC Film USA, 120 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno. - Historicky nejpfiesnûj í film o Ïivotû Krista natoãen podle Luká ova evangelia. Vstupné: dobrovolné 7. prosince 2003 v hodin CHLADNOKREVNù Kriminální thriller, 98 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Nejvût í filmov podraz od dob Podrazu! Vstupné: 30,- Kã SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v listopadu: Ponãíková Franti ka 70 let Stfied 73 Kneblová BoÏena 80 let Dolansko 24 Do dal ího Ïivota v e nejlep í upfiímnû pfieje OÚ Hovûzí. Úmrtí: típalová Marie 89let Stfied 15, DPS Nadûje Zlín Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme upfiímnou soustrast. 14. prosince 2003 v hodin HLUBINA Film USA, 105 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Tam dole ãeká dûsivé tajemství mofiského dna. Vstupné: 40,- Kã 21. prosince 2003 v hodin IDENTITA Thriller USA, 90 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Identita je tajemství. Identita je záhada. Identita je vrah. Vstupné: 30,- Kã I. STUPE 1. místo - Vojta Sur a Dominik VráÏel - 4. B 2. místo - tûpán Zvûfiina - Milo Kováfi - Tomá KoÀafiík - Petr Orsák - Daniel Putala - RosÈa Miku - Jana Kratochvílová prosince 2003 v hodin PIRÁTI Z KARIBIKU PROKLETÍ âerné PERLY DobrodruÏn film USA, 140 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno - Pod pirátskou vlajkou vzhûru za dobrodruïstvím. OdváÏní korzáfii, pûvabné dámy, spousta rumu a velk poklad AztékÛ. Johnny Deep, Geoffrey Rush a Orlando Bloom v hlavních rolích. Vstupné: 40,- Kã Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: V TVARNÁ SOUTùÎ DùTÍ 3. místo - árka Hanibalová - Helena Horsáková - Petr Kováfi - Luká KoÀafiík - Michal Hromada - Krist na Hradilová - Mirek KoÀafiík MLÁDEÎNICKÁ KOPANÁ Dohrávan m odloïen m zápasem druïstva muïû s celkem Lideãka byl zakonãen fotbalov podzim hovûzské kopané v sezónû 2003/04. Je nutno konstatovat, Ïe v echny vûkové kategorie na eho oddílu reprezentovaly hovûzsk fotbal dûstojnû a zodpovûdnû. Pfied zimní pfiestávkou v echna druïstva okupují ãelní pozice v tabulkách, coï je do druhé pûle soutûïí solidní v chozí bod pro koneãné dobré umístûní. Je potû itelné, Ïe zájem o fotbal na Hovûzí je pfiedev ím v fiadách mláde- Ïe. I proto hájí barvy hovûzského klubu ãtyfii mládeïnická druïstva (pfiípravka, mlad í Ïáci, star í Ïáci a dorost). Za tento fakt je nutno podûkovat funkcionáfiûm a trenérûm jednotliv ch t mû, pfiedev ím z fiad rodiãû. Dnes na sportovní stránce uvádíme statistiku podzimní ãásti sezóny 2003/04 právû umládeïnick ch druïstev (pfiípravka v minulém ãísle HZ). II. STUPE 1. místo - Eva KoÀafiíková 2. místo - Adriana Chrástecká 3. místo - Marcela evãíková Dûkujeme v em dûtem, ktefií se této soutûïe zúãastnili. V em celkûm dûkujeme za reprezentaci a do jarní pûle sezóny pfiejeme mnoho zdaru. TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU OKRESNÍ P EBOR MLAD Í ÎÁCI Odehraná utkání: Poliãná Hovûzí 1:8, Hovûzí Ratibofi 6:0, Horní Beãva Hovûzí 4:3, Vala sk FC C Hovûzí 1:4, Hovûzí Ho Èálková 23:0, Katefiinice Hovûzí 2:8, Hovûzí Vsetín B 2:2, Val. Bystfiice Hovûzí 2:5, Hovûzí Dolní Beãva 3:2, Hutisko Solanec Hovûzí 1:3, Hovûzí Val. Mezifiíãí B 3:4 (Pokraãování na stranû 8.)

8 1. Val. Mezifiíãí B : Horní Beãva : FC Vsetín B : Hovûzí : Poliãná : Dolní Beãva : Val. Bystfiice : Lhota u Vsetína : Hutisko-Solanec : Vala. FC C : Katefiinice : Ratibofi : Ho Èálková :172 0 Stfielci branek: Podzim 02 Jaro 03 Celkem 1. Zádilsk Radek Andr sek Nikola Varaja Tomá imãík Roman Kovafiík Marián Bláha Marek Berka Adam Surovec Jaroslav Szilagyi Jakub Janu Patrik Mierny Martin Novosad Luká 1-1 Celkem Trenéfii druïstva: imãík Josef Surovec Jaroslav TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU 2003/04 OKRESNÍ P EBOR STAR Í ÎÁCI Odehraná utkání na podzim: Leskovec Hovûzí 0:5, Hovûzí Horní Beãva 4:1, Ratibofi Hovûzí 1:7, Hovûzí - Dolní Beãva 3:0, Hrachovec Hovûzí 2:4, JablÛnka Hovûzí 0:3, Hovûzí Lhota u Vs. 5:3, Franc. Lhota Hovûzí 0:4, Hovûzí Val. Bystfiice 4:2, Halenkov Hovûzí 0:8, Hovûzí RÛÏìka 6:1. 1. Hovûzí : Dolní Beãva : Lhota u Vs : Franc. Lhota : Val. Bystfiice : RÛÏìka : Leskovec : Hrachovec : Horní Beãva : JablÛnka : Halenkov : Ratibofi : Hromada Martin Jufiica Tomá Andr sek Nikola esták Daniel imãík Ondfiej âejka Radek Ka par Zdenûk Bláha Radek Kovafiík Marián Radílek Josef imãík Roman 1-1 Celkem Trenéfii muïstva: Jufiica Josef Radílek Josef TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU 2003/04 OKRESNÍ P EBOR DOROSTU sk. A Odehraná utkání na podzim: Ho Èálková Hovûzí 2:6, Hovûzí Ratibofi 8:0, Janová Hovûzí 1:5, JablÛnka Hovûzí 2:4, Hovûzí Horní Lideã 2:2, Ústí Hovûzí 0:4, Hovûzí Francova Lhota 2:0, V. Karl.+Karol. B Hovûzí 3:0, Hovûzí Halenkov 6:0, Lideãko Hovûzí 4:3, Hovûzí Huslenky 4:0. 1. Francova Lhota : Hovûzí : Ústí : Horní Lideã : V.K.+Kar. B : Huslenky : Lideãko : Ratibofi : Ho Èálková : Janová : JablÛnka : Halenkov :60 1 Stfielci branek: Podzim 03 Jaro 03 Celkem 1. KoÀafiík Radek Trlica Filip Zádilsk Tomá Kuãera Radek DaÀa David Kuãera Martin Berka Luká Kostka Radek Machala Petr imãík Ladislav Bílek Michal 1-1 Celkem Stfielci branek: Podzim 02 Jaro 03 Celkem 1. Kuãera Radek Trenéfii druïstva: Hnátek Zdenûk, imãík Ladislav, Hromada Miroslav Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, sazba a zlom Mike Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena: 5,- Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Tel.: , fax: ,

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

NA SVATÉHO JOSEFA DEN KDYÎ JASN, HOSPODÁ âeká ROK KRÁSN KONČINOVÝ PLES

NA SVATÉHO JOSEFA DEN KDYÎ JASN, HOSPODÁ âeká ROK KRÁSN KONČINOVÝ PLES roãník XIII., ãíslo 03/2006 Historie Hovûzí V sledky Hovûzského slavíãka Zprávy ze kolky Spoleãenská kronika Fotbal NA SVATÉHO JOSEFA DEN KDYÎ JASN, HOSPODÁ âeká ROK KRÁSN KONČINOVÝ PLES Sbor dobrovolných

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

NEÚRODA JE PAK Z TOHO.

NEÚRODA JE PAK Z TOHO. HOVĚZSKÝ roãník X., ãíslo 3/2003 zpravodaj Zasedání ZO Hovûzí Zlato zûstalo na Hovûzí Spoleãenská kronika Turnaj v halové kopané JE-LI V B EZNU DE Tù MNOHO, NEÚRODA JE PAK Z TOHO. Má -li sebou fla ku slivovice

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Seznam žáčků 1. třídy

Seznam žáčků 1. třídy ročník XXIV., číslo 8/2012 Hospodaření v lesích obce Bezplatné sociální poradenství Společenská kronika Plážový volejbal CO SE V SRPNU NEUVAŘÍ ANI V ZÁŘÍ SE NEZDAŘÍ Seznam žáčků 1. třídy Barošová Eva Drábková

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006

Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006 Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006 40y překážek 40y překážek Žáci mladší Žáci starší 1 Břustek Miroslav 170293 ZŠ Sportovní UH 6,61 1A Žůrek Patrik 060391 1. ZŠ Zátopka

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

BĚH PAPRATNOU 2015. Výsledková listina závodu

BĚH PAPRATNOU 2015. Výsledková listina závodu BĚH PAPRATNOU 2015 Výsledková listina závodu Díky velkému zájmu žen na dnešním závodě jsme se rozhodli upravit kategorii žen a to na ženy do 34 let (1981 a mladší) a ženy nad 35 let (1980 a méně) Prosím

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Platební y žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Číslo účtu: 2300277465/2010 Příjmení Adámková Aneta 50 2997 sbor Ptáková Babáková Anežka 38 2750 klavír Czajkowská Bačák

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

VARIABILNÍ SYMBOL PRO 1. TŘÍDY - ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016:

VARIABILNÍ SYMBOL PRO 1. TŘÍDY - ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016: VARIABILNÍ SYMBOL PRO 1. TŘÍDY - ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016: VS Příjmení Jméno 501 Bartoš Dominik 502 Batovcová Klára 503 Benestante Sebastian 504 Bradová Klára 505 Burianová Anna 506 Cirnfus Jan 507 Černá

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2004 O B S A H 1/VS/2004 Vefiejnoprávní

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XXXVIII. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň X. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 20. října 2007 Předžáci mladší, ročník 2000 a mladší,

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi FD_01_15_zlom(4) 18.2.2015 10:19 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych vám poděkovala za

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O Výsledky - dívky Ve Valašském Meziříčí dne 24. 9. 2013 1. Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí 6 299 2. SŠ Kostka s.r.o. Vsetín 5 406 3. Obchodní akademie Val. Meziříčí 4 369 kategorie : dívky Škola :

Více

ZPRAVODAJ. Va e knihovna v novém

ZPRAVODAJ. Va e knihovna v novém ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 2/2006 www.halenkov.cz Starosta obãanûm Informace obãanûm kola Hasiãi Turisti Sport Inzerce JARNÍ INFORMACE Z OBCE Kdo neãte, neví Va e knihovna v novém Knihovna v Halenkovû

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m)

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) 62 Robin Beshir 2001 SK Zdice 4:02 1 pavla.kucerova@genzyme.com 20 Daniel Nový 1998 Sokol Petřín Plzeň 4:13 2 alice.nova@email.cz 12 Tomáš Kalivoda 1998 PSK Klatovy

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2015

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2015 LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2015 Strana 1 z 43 LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2015 Soutěžní komise plavání Jihočeského kraje, technické uspořádání

Více

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY Oblast Severní Čechy Lounský pohár LUNA 10. ročník ročníků 01-00, 99-98, 97 a starších Datum: 3.11.2012 Místo konání: Louny Vrchní rozhodčí : Jana Prokešová Bazén: Měření časů:

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004 500 m - Chlapci 2009/2014 1 2001 GELNAR Aleš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:01.5 0:00:00.0 2 2002 MARTINÁK Mikuláš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:16.5 0:00:15.0 1 Km - Chlapci 2003/2004 1 2251

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Madeja sport cup 2015 (pořadí jednotlivců)

Madeja sport cup 2015 (pořadí jednotlivců) http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/pohary/jednotlivci$37:pp:l.html?print=true Stránka č. 1 z 2 Madeja sport cup 2015 (pořadí jednotlivců) Jméno Kraj == vyberte == Lyžařský klub == vyberte ==

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY

Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Soutěžní komise pavání Praha sekce plavání ČSPS VÝSLEDKY Krajský přebor mladšího žactva 2004 2007 Praha Pořadatel: SK Slavia Praha Místo: Praha Eden 25m

Více

Startovní listina Dětských závodů BĚHEJ VALACHY

Startovní listina Dětských závodů BĚHEJ VALACHY Startovní listina Dětských závodů BĚHEJ VALACHY (21.10.2015, 23:30hodin) číslo prijmeni jmeno narozeni klub trat pohlavi 1 Pšenčíková Sofie 2014 AMENITY - Extrem sport Kategorie do 4 let f 2 Hanzelková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600017320 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1.B Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

P EHLÍDKA DECHOVÉ HUDBY

P EHLÍDKA DECHOVÉ HUDBY roãník XII., ãíslo 8/2005 Podzimní pouè na svat Kopeãek Charita Nov Hrozenkov Spoleãenská kronika Sport fotbal KDYÎ FOUKÁ V SRPNU SEVERÁK, BUDE DLOUHO PùKNù PAK P EHLÍDKA DECHOVÉ HUDBY Dechová hudba Lideãanka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA Jihomoravský lyžařský pohár VIII.ročník ČÍSLO ZÁVODU: ŘEDITEL ZÁVODU Roman Keznikl TD HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ Ivo Podešť 1.KOLO STAVITEL TRATI JMLP14_04 SKI KLUB Junior Brno 08.02.2014 2.KOLO BRANEK 20 20 PODMÍNKY

Více

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130 Muži Mezinárodní mistrovství 5 Poř. Číslo Klub Příjmení a jméno RČ Plavání Sjezd Sprint Slalom PÁNEK Daniel 760622 0:06:00,00 03:00,00 00:00,00 0:06:00,00 1:16:00,00 PÁNEK Vítězslav 800224 0:58:51,32 04:20,32

Více

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. 100 m volný způsob ženy Čas uzavření výsledků: 2.5.2005 16:44:31 ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. Kyliánová Radka UP Olomouc 1982 0:59.45 750 2. Kyněrová Kristýna MU Brno 1979 1:00.12 725 3. Svobodová Eliška

Více

Výsledková listina V{ÉÄà v~ö IC

Výsledková listina V{ÉÄà v~ö IC Kategorie: Přípravka 14 Daniel PRCHAL Ostrava-Heřmanice 2 20,67 29,53 20,67 1 11 Lucie DUŠKOVÁ Choltice 1 24,14 25,36 24,14 2 5 Gabriela SERYNOVÁ Ostrava-Heřmanice 1 NP 29,08 29,08 3 6 Šimon ŠTROBICH Voleč

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu I. třída - trať 250m Závod proběhl 3.12.2013 v okolí ZŠ Dobiášova 1 Klementová Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:00 2 Zelinková Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:01 3 Wachtwitzová

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

5. kolo Poháru České republiky ve slalomu minikár - Memoriál Ladislava Buriánka Litoměřice 26. května 2012 Startovní listina

5. kolo Poháru České republiky ve slalomu minikár - Memoriál Ladislava Buriánka Litoměřice 26. května 2012 Startovní listina Startovní listina Kategorie M 1 13 Kategorie M 2 6 Kategorie M 3 3 Kategorie M 3D 4 Kategorie M 4 8 Kategorie M 5 19 Celkem 53 Kategorie M 1 143 HANUŠOVÁ Adriana Autoklub VELEŠÍN 219,18 100 176,00 164,09

Více

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Příčná flétna 1. Burčová Aneţka 22. 5. 2001 Ústí n/l I. 3:20 2. Ešlerová Andrea 26. 1. 2001 Ţatec I. 3:54 3. Holá Lenka 5. 10. 2000

Více

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 Plavecký klub Baník Sokolov Huska Jan,2000 14 100 VZ muži 01:18.50 7/3 20 100 Z muži 01:28.80 8/5 2 100 P muži 01:38.90 8/6 Karban Martin,2000 5 1500 VZ

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2011

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2011 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2011 vstoupili jsme do dal ího volebního období pro roky 2010 aï 2014. Z podzimních komunálních voleb vze lo nové Zastupitelstvo obce Mûnín. I kdyï do lo k urãit m zmûnám ve

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

zpravodaj Konãiny 2002 roãník IX., ãíslo 2/2002 Neprovedené sluïby se neplatí Obec Hovûzí získává les Hofiansko Spoleãenská kronika LyÏování

zpravodaj Konãiny 2002 roãník IX., ãíslo 2/2002 Neprovedené sluïby se neplatí Obec Hovûzí získává les Hofiansko Spoleãenská kronika LyÏování HOVùZSK roãník IX., ãíslo 2/2002 zpravodaj Neprovedené sluïby se neplatí Obec Hovûzí získává les Hofiansko Spoleãenská kronika LyÏování Konãiny 2002 Dnes jiï mûïeme smûle fiíci, Ïe konãinové ma karní prûvody

Více

143 KYSELA Petr ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 141 ZÖLKLER Kryštof ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 139 SLAVÍK Jan

143 KYSELA Petr ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 141 ZÖLKLER Kryštof ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 139 SLAVÍK Jan M1 143 KYSELA Petr ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 141 ZÖLKLER Kryštof ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 139 SLAVÍK Jan ÚAMK-Automotoklub Škoda Mladá Boleslav ČR/STČ 137 OBERREITER

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní 108 Šáfr Vladimír, Matoušek Jan 1981 Triatlon Hrádek nad Nisou štafeta - muži hl.závod 0:19:09 8 0:50:34 1 0:14:38 3 1:24:21 1 1 110 Krutský Tomáš, Landa František 1979, 1974 KC

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

zpravodaj MOTORKÁ I V HOVùZÍ

zpravodaj MOTORKÁ I V HOVùZÍ HOVùZSK roãník IX., ãíslo 7/2002 zpravodaj Obecnû závazná vyhlá ka Spoleãenská kronika Omezení lékafiské sluïby Atletick pohár Hasiãi v Hulínû MOTORKÁ I V HOVùZÍ NA TRADIâNÍ SETKÁNÍ MOTORKÁ Ò V AUTOKEMPU

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

City Triathlon Karlovy Vary Mistrovství ČR Oficiální výsledková listina

City Triathlon Karlovy Vary Mistrovství ČR Oficiální výsledková listina City Triathlon Karlovy Vary Mistrovství ČR Oficiální výsledková listina 16/08/2014 Karlovy Vary Žáci 8 let 1. 22 KUČERA Robert 2006 CZE 00:14:25.6 00:00:00.0 00:02:24.2 2 01:45.5 00:05:15.5 1 00:33.5 00:04:26.9

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje 1.c Duo flétna, klavír Kateřina Prymusová Pavel Štěpánek ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku Lucie Mičková Lenka Jakšová Veronika Schreierová ZUŠ V. Kálika, Opava Kateřina Machů Klára Věntusová Lucie Drabčíková

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Předběžné výsledky Ředitel závodu: Miroslav Paulů Předseda org. výboru: Tomáš Kulhánek Velitel tratí: Jan Martin

Předběžné výsledky Ředitel závodu: Miroslav Paulů Předseda org. výboru: Tomáš Kulhánek Velitel tratí: Jan Martin TJ Spartak Vrchlabí Vrchlabskej kros Pohárový závod královéhradeckého svazu lyžařů a veřejný závod v přespolním běhu Předběžné výsledky Ředitel závodu: Miroslav Paulů Předseda org. výboru: Tomáš Kulhánek

Více