Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká."

Transkript

1 roãník X., ãíslo 11/2003 Stavební investiãní akce v obci umpersk soptík Spoleãenská kronika MládeÏnická kopaná Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

2 ROK UBùHL JAKO VODA Na podzim loàského roku, poãátkem mûsíce listopadu, probûhly v celém na- em státû komunální volby do zastupitelstev obcí. V na í obci ve dvou volebních místnostech pfii lo odevzdat svûj hlas 2/3 oprávûn ch voliãû, ktefií sv mi hlasy rozhodli o sloïení nového Zastupitelstva obce Hovûzí. Mnoh m z nás se to zdá, jako by tomu bylo pfied nedávnem a skuteãnû od této chvíle jiï ubûhl jeden rok. Nov ch 15 ãlenû zastupitelstva obce se poprvé se- lo dne 12. listopadu 2002 na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, aby ze svého stfiedu zvolili starostu obce, místostarostu a tfii ãleny rady. Vrcholn orgán obce, Zastupitelstvo obce Hovûzí se fiídí zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zfiízení) a schází se pravidelnû jednou za tfii mûsíce. V pfiípadû naléhavosti a neodkladnosti projednání úkolû, tak jak tomu bylo i ke konci minulého roku pfii schvalování obecního rozpoãtu na rok 2003 se svolává do sedmi dní. Zastupitelsvo na í obce je sestaveno ze dvou stran a jednoho sdruïení. Pracovní zasedání zastupitelstva obce probíhají ve velmi dobré a pfiátelské atmosféfie a vût inou se dafií nalézt spoleãnou fieã pfii projednávání dosti dûleïit ch záleïitostí. Z pûti zasedání zastupitelstva obce, které probûhly v prûbûhu jednoho roku, je moïno vidût snahu v ech ãlenû zastupitelstva podílet se na fungování na i krásné obce a snaha pfiispût k dal ímu rozvoji. Zdá se mi to velmi pfiirozené, av ak pfii shlédnutí médií se divím, proã vláda, poslanci parlamentu na í republiky nepostupují tímto stejn m smûrem, aby i ná stát prosperoval. Rada obce Hovûzí je sestavena z pûti ãlenû, kter mi jsou starosta obce, místostarosta a tfii ãlenové rady. Jednání rady jsou pravidelná a to 1x za ãtrnáct dní. âlenové rady projednávají velké mnoïství materiálû, které souvisí se Ïádostmi od Vás obãanû, nebo poïadavkû organizací a taktéï úkolû souvisejících s ãinností obecního úfiadu a pfiíspûvkov ch organizací zfiízen ch obcí Hovûzí. âlenové rady ve své pravomoci, tak jak to ukládá zákon o obcích, se ve vût inû pfiípadû snaïí Va ím Ïádostem vyhovût. Nûkteré Ïádosti o odprodej obecního majetku nebo finanãního charakteru pfiedkládají zastupitelstvu obce ke schválení. Pfii Obecním úfiadû Hovûzí dále pracují dva v bory, a to v bor finanãní a v bor kontrolní. Finanãní v bor pfiedkládá ãlenûm zastupitelstva návrh obecních rozpoãtû a taktéï zmûny rozpoãtu, ke kter m dochází v prûbûhu roku. V bor kontrolní provádí kontroly finanãních transakcí a úãetních dokladû, aby byly v souladu s platn mi finanãními pfiedpisy a taktéï finanãní ãástky pouïity v návaznosti na obecní rozpoãet. Dále v na í obci jsou ustaveny tfii komise. Komise v stavby se snaïí ulehãit Va e stavební zámûry, a to nejvíce povolením drobn ch staveb do 16 m 2, udrïovacích prací a povolením oplocení. Komise sociální se vûnuje fie ením nenadál ch a mimofiádn ch situací, které potkávají obãany na í obce. Do této komise spadají i radostnûj í události a to náv tûva Vás obãanû, ktefií se doïíváte krásn ch a v znamn ch Ïivotních jubileí. âlenové komise kulturní v souãasné dobû spoleãnû s redakãní radou zpracovávají podklady pro publikaci obce Hovûzí, která bude vydána pfii pfiíleïitosti oslav 500 letého v roãí na í obce v pfií tím roce. Jak jste mnozí postfiehli, od 1. ledna 2003 byly zru eny okresní úfiady. âást pravomocí byla pfievedena i na na i obec, kde si mûïete vyfiídit obãansk prûkaz nebo pas a dal í záleïitosti. Vût í ãást pravomocí byla pfiesunuta na Mûstsk úfiad Vsetín, kde pfie la i fiada úfiedníkû z okresního úfiadu. BouÏel fiadu vûcí obecní úfiad musí fie it pfies Krajsk úfiad Zlín, respektivû prostfiednictvím jeho deta ovan ch pracovi È. Bude to chtít spoustu ãasu, neï si na v echny nedávné zmûny zvykneme a postupem je budeme brát jako samozfiejmost. Antonín KoÀafiík, starosta obce CENOVÉ OZNÁMENÍ Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují zmûnu ceny vodného a stoãného s úãinností od 1. ledna 2004: Cena v Kã/m 3 : Bez DPH Vãetnû 5% DPH Vodné 22,90 24,05 Stoãné 12,40 13,02 Vodné + stoãné 35,30 37,07 - cena vodného je stanovena za 1 m 3 (1000 litrû) odebrané pitné vody - cena stoãného je stanovena za 1 m 3 (1000 litrû) odpadní vody vypu tûné do vefiejné kanalizace Îádáme odbûratele, aby n e s d û l o v a l i k stavy sv ch vodomûrû, ProtoÏe budou stanoveny technick m rozpoãtem. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSâ

3 STAVEBNÍ INVESTIâNÍ AKCE V OBCI - ROK 2003 PfiiblíÏil se podzim a s ním i konec stavebních prací, které investorsky zaji - Èovala obec. V mûsíci záfií se zapoãalo s del í dobou chystanou akcí kanalizace Ka t l, která fie í problém odvodnûní prudkého svahu místní ãásti obce Ka t la. V dobû vût ích sráïkov ch úhrnû a v zimním období pfii tání snûhu dochází k nátoku povrchov ch vod na místní komunikaci, z níï stékají a prosakují pod silniãním tûlesem na sousední pozemky. Technické fie ení spoãívá v zachycení povrchov ch vod stékajících ze svahu do ÏlabÛ z betonov ch tvárnic. Tento Ïlab v délce 147 m je zaústûn ze dvou stran do pfiíãné achty v místní komunikaci. Do r hy v kopu bylo uloïeno odpadní potrubí z PVC o 200 mm, které bude odvádût vodu ze záchytné achty v cestû a z vpustí umístûn ch v trase ÏlabÛ poloïen ch do betonového loïe v krajnici komunikace. Vedle potrubí bylo osazeno drenáïní potrubí 125 a obojí vedení se zasypalo kamennou drtí. Aby byla podchycena zvodnûlá ãást zeminy svahu, pfiikotvila se na boky v kopu geotextílie, po které voda steãe k drenáïi v kopu. Celé odpadní potrubí je zaústûno do stávající achty na kanalizaãním fiadu vedeném z Ka t la do Beãvy. ProtoÏe se v kopy provádûly v nûkter ch místech vhloubkách vût ích jak 2,5 m, bude ãást ÏlabÛ poloïena v jarních mûsících pfií tího roku po celkovém sednutí zeminy v kopu. Akce byla provádûna ve spolupráci s dodavatelskou firmou Vodo Topo Petr Václavík s investiãním nákladem ,- Kã

4 V mûsíci fiíjnu probûhla v na í obci úprava ãásti místních komunikací penetraãním nástfiikem, kterou provádûla dodavatelsky stavební firma Travols s. r. o. RoÏnov pod Radho tûm. Asfaltovému nátûru a opravû nerovností cest obalovanou asfaltobetonovou drtí, pfiedcházela vyrovnání MK drcen m kamenivem, které jsme provádûli vlastními silami. Byla provedena úprava MK v Su ce v délce cca 500 m, na Ka t le v dl. 50 m asfaltovou penetrací a vyãi tûny pfiíkopy podél cesty v dl. cca 150 m v Su ce (U SáblÛ). Ve stavebních obvodech byl povrch MK vyrovnán kamenivem a na povrch zaválcována tûrkodrè 0-32 mm. Opravy si vyïádaly celkov náklad ,- Kã

5 V listopadu tohoto roku se zapoãalo s úpravou místní komunikace v Dolansku, které pfiedcházely práce t kající se roz ífiení STL plynovodu v této ãásti. Bylo poloïeno cca 140 m plynovodního Hovûzsk zpravodaj potrubí a byly realizovány 2 nové nízkotlaké pfiípojky k rodinn m domkûm. Po koneãné kolaudaci plynovodního zafiízení byla odkopána pláà cesty a navezly se konstrukãní vrstvy místní komunikace. Celek byl zaválcován a povrch cesty byl zavezen tûrkodrti, která bude prozatím tvofiit vrchní vrstvu cesty. Investiãní náklady na tuto akci dosáhly v e ,- Kã

6 UMPERSK SOPTÍK Kolektiv mlad ch hasiãû se dne zúãastnil hasiãské soutûïe umpersk soptík. Samotná soutûï zaãala sice aï v sobotu,ale nebyli by to mladí hasiãi z Hovûzí, aby nepfiijeli o den dfiíve, jelikoï k vítûzství staãí pouze dostateãné prozkoumání terénu. Ale není to tak docela pravda, protoïe k vysnûnému prvnímu místu jsme absolvovali cestu plnou fyzicky obtíïn ch tréninkû, na kter ch jsme se snaïili potû it nejen na e vedoucí, ale hlavnû sebe skvûl mi v sledky, kter ch nûktefií jedinci dosahovali. SEDMIHLÁSEK JiÏ jedenáct roãník dûtské zpûvácké soutûïe, které se úãastní ti nejlep í zpûváci základních a matefisk ch kol Horního Vsacka, probûhl v sobotu 8. listopadu Nelehk úkol mûla porota, protoïe úroveà zpûváãkû byla opravdu vyrovnaná. Sly et tolik zpûváck ch talentû najednou byl urãitû záïitek i pro velk poãet divákû, ktefií tyto,,malé umûlce odmûàovali zaslouïen m potleskem. A potlesk by zaslouïili v ichni ti, ktefií dûti vedou ke zpûvu a snaïí se o to, aby lidová píseà zûstala zachována pro generace pfií tí. V sledky soutûïe: Kategorie M 1. Kovafiíková Aneta Hovûzí 2. Urbanová Petra N. Hrozenkov 3. Pecár Martin Halenkov Kategorie 1 2 tfiídy 1. Kocurková Barbora N. Hrozenkov 2. Kocurková Zuzana Huslenky 3. Svoboda imon Karolinka ZE KOLNÍCH LAVIC MAT SEK MÛj papou ek Ïije v kleci u nás doma. Jen sedí na bid lku, ale kdyï ho pustím, tak skfieká a létá nad hlavami. Nikdy se mu nechce do klece, jen kdyï má hlad. Jí semena, salát a mrkev. Je to mal modr skfiet Kategorie 3 4 tfiídy 1. Skláfi Vítek Zdûchov 2. Bafiáková Katefiina Karolinka 3. HrÀová Aneta Huslenky Kategorie 5 6 tfiídy 1. Orságová Tereza Karolinka 2. Orságová Nicole Karolinka 3. Pode vová Pavlína V. Karlovice s ãern mi teãkami, s dlouh m ocasem a ostr m zobákem, kter m louská semena. Moc toho neumí, jen létat nad hlavami a skfiékat. Sedí na dvefiích a dívá se na televizi, a kdyï ji vypnu, odletí okousávat nábytek a blázny. Marek Hlaváã Této soutûïe zúãastnily tyto druïstva: druïstvo A, druïstvo B a mlad í. A jak jsme nakonec dopadli? - druïstvo A se umístilo na skvûlém 1. místû s v sledkem 66,65 s - druïstvo B na skvûlém 3. místû s v sledkem 69,23 s - na i Mlad í na 4. místû s v sledkem 75,81 s A tady jsou v sledky a umístûní jednotliv ch úãastníkû soutûïe: Kategorie 7 9 tfiídy 1. Orság Miroslav Karolinka 2. Davídková Tereza Karolinka 3. Kopeck Ondra N. Hrozenkov Kategorie - dva 1. Orságová Veronika + Orságová Tereza Karolinka 2. Ondryá ová Lucie + Sedláková Vendula Karolinka 3. Barbofiáková Petra + Haferníková Dana N. Hrozenkov PTÁâEK Sedí ptáãek na plotû, máãí nohy v kompotû, nedûlej tu drahotu, utopí se v kompotu. Jan Václavík PONOÎKA Nebuì jako stonoïka, uteãe ti ponoïka, obuj si tu ponoïku, dej si ji hned na noïku. Tereza Václavíková Adámková Nikola 19,67s 5. místo âernotová Lucie 21,96s 13. místo Hovûzí B Ponãík Ondfiej 17,03s 6. místo Kopeck Jifií 17,14s 7. místo epková Pavlína 17,34s 16. místo Pospí ilík Vojtûch 17,72s 10. místo Kopecká Bára 21,77s 44. místo L. Vaculãíková, P. epková Hovûzí A evãíková Marcela 16,33s 3. místo Soldánová Katefiina 16,40s 4. místo Vaculãíková Lenka 16,97s 12. místo MaÀák Petr 16,95s 5. místo KoÀafiík Radek 17,68s 9. místo Mlad í Labajová Ivona 17,98s 2. místo Kováfi Miloslav 18,86s 13. místo Vaculãík Roman 19,30s 18. místo - 6 -

7 5. prosince 2003 v hodin JEÎÍ KINO PROSINEC Film USA, 120 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno. - Historicky nejpfiesnûj í film o Ïivotû Krista natoãen podle Luká ova evangelia. Vstupné: dobrovolné 7. prosince 2003 v hodin CHLADNOKREVNù Kriminální thriller, 98 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Nejvût í filmov podraz od dob Podrazu! Vstupné: 30,- Kã SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v listopadu: Ponãíková Franti ka 70 let Stfied 73 Kneblová BoÏena 80 let Dolansko 24 Do dal ího Ïivota v e nejlep í upfiímnû pfieje OÚ Hovûzí. Úmrtí: típalová Marie 89let Stfied 15, DPS Nadûje Zlín Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme upfiímnou soustrast. 14. prosince 2003 v hodin HLUBINA Film USA, 105 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Tam dole ãeká dûsivé tajemství mofiského dna. Vstupné: 40,- Kã 21. prosince 2003 v hodin IDENTITA Thriller USA, 90 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Identita je tajemství. Identita je záhada. Identita je vrah. Vstupné: 30,- Kã I. STUPE 1. místo - Vojta Sur a Dominik VráÏel - 4. B 2. místo - tûpán Zvûfiina - Milo Kováfi - Tomá KoÀafiík - Petr Orsák - Daniel Putala - RosÈa Miku - Jana Kratochvílová prosince 2003 v hodin PIRÁTI Z KARIBIKU PROKLETÍ âerné PERLY DobrodruÏn film USA, 140 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno - Pod pirátskou vlajkou vzhûru za dobrodruïstvím. OdváÏní korzáfii, pûvabné dámy, spousta rumu a velk poklad AztékÛ. Johnny Deep, Geoffrey Rush a Orlando Bloom v hlavních rolích. Vstupné: 40,- Kã Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: V TVARNÁ SOUTùÎ DùTÍ 3. místo - árka Hanibalová - Helena Horsáková - Petr Kováfi - Luká KoÀafiík - Michal Hromada - Krist na Hradilová - Mirek KoÀafiík MLÁDEÎNICKÁ KOPANÁ Dohrávan m odloïen m zápasem druïstva muïû s celkem Lideãka byl zakonãen fotbalov podzim hovûzské kopané v sezónû 2003/04. Je nutno konstatovat, Ïe v echny vûkové kategorie na eho oddílu reprezentovaly hovûzsk fotbal dûstojnû a zodpovûdnû. Pfied zimní pfiestávkou v echna druïstva okupují ãelní pozice v tabulkách, coï je do druhé pûle soutûïí solidní v chozí bod pro koneãné dobré umístûní. Je potû itelné, Ïe zájem o fotbal na Hovûzí je pfiedev ím v fiadách mláde- Ïe. I proto hájí barvy hovûzského klubu ãtyfii mládeïnická druïstva (pfiípravka, mlad í Ïáci, star í Ïáci a dorost). Za tento fakt je nutno podûkovat funkcionáfiûm a trenérûm jednotliv ch t mû, pfiedev ím z fiad rodiãû. Dnes na sportovní stránce uvádíme statistiku podzimní ãásti sezóny 2003/04 právû umládeïnick ch druïstev (pfiípravka v minulém ãísle HZ). II. STUPE 1. místo - Eva KoÀafiíková 2. místo - Adriana Chrástecká 3. místo - Marcela evãíková Dûkujeme v em dûtem, ktefií se této soutûïe zúãastnili. V em celkûm dûkujeme za reprezentaci a do jarní pûle sezóny pfiejeme mnoho zdaru. TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU OKRESNÍ P EBOR MLAD Í ÎÁCI Odehraná utkání: Poliãná Hovûzí 1:8, Hovûzí Ratibofi 6:0, Horní Beãva Hovûzí 4:3, Vala sk FC C Hovûzí 1:4, Hovûzí Ho Èálková 23:0, Katefiinice Hovûzí 2:8, Hovûzí Vsetín B 2:2, Val. Bystfiice Hovûzí 2:5, Hovûzí Dolní Beãva 3:2, Hutisko Solanec Hovûzí 1:3, Hovûzí Val. Mezifiíãí B 3:4 (Pokraãování na stranû 8.)

8 1. Val. Mezifiíãí B : Horní Beãva : FC Vsetín B : Hovûzí : Poliãná : Dolní Beãva : Val. Bystfiice : Lhota u Vsetína : Hutisko-Solanec : Vala. FC C : Katefiinice : Ratibofi : Ho Èálková :172 0 Stfielci branek: Podzim 02 Jaro 03 Celkem 1. Zádilsk Radek Andr sek Nikola Varaja Tomá imãík Roman Kovafiík Marián Bláha Marek Berka Adam Surovec Jaroslav Szilagyi Jakub Janu Patrik Mierny Martin Novosad Luká 1-1 Celkem Trenéfii druïstva: imãík Josef Surovec Jaroslav TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU 2003/04 OKRESNÍ P EBOR STAR Í ÎÁCI Odehraná utkání na podzim: Leskovec Hovûzí 0:5, Hovûzí Horní Beãva 4:1, Ratibofi Hovûzí 1:7, Hovûzí - Dolní Beãva 3:0, Hrachovec Hovûzí 2:4, JablÛnka Hovûzí 0:3, Hovûzí Lhota u Vs. 5:3, Franc. Lhota Hovûzí 0:4, Hovûzí Val. Bystfiice 4:2, Halenkov Hovûzí 0:8, Hovûzí RÛÏìka 6:1. 1. Hovûzí : Dolní Beãva : Lhota u Vs : Franc. Lhota : Val. Bystfiice : RÛÏìka : Leskovec : Hrachovec : Horní Beãva : JablÛnka : Halenkov : Ratibofi : Hromada Martin Jufiica Tomá Andr sek Nikola esták Daniel imãík Ondfiej âejka Radek Ka par Zdenûk Bláha Radek Kovafiík Marián Radílek Josef imãík Roman 1-1 Celkem Trenéfii muïstva: Jufiica Josef Radílek Josef TABULKA SOUTùÎNÍHO ROâNÍKU 2003/04 OKRESNÍ P EBOR DOROSTU sk. A Odehraná utkání na podzim: Ho Èálková Hovûzí 2:6, Hovûzí Ratibofi 8:0, Janová Hovûzí 1:5, JablÛnka Hovûzí 2:4, Hovûzí Horní Lideã 2:2, Ústí Hovûzí 0:4, Hovûzí Francova Lhota 2:0, V. Karl.+Karol. B Hovûzí 3:0, Hovûzí Halenkov 6:0, Lideãko Hovûzí 4:3, Hovûzí Huslenky 4:0. 1. Francova Lhota : Hovûzí : Ústí : Horní Lideã : V.K.+Kar. B : Huslenky : Lideãko : Ratibofi : Ho Èálková : Janová : JablÛnka : Halenkov :60 1 Stfielci branek: Podzim 03 Jaro 03 Celkem 1. KoÀafiík Radek Trlica Filip Zádilsk Tomá Kuãera Radek DaÀa David Kuãera Martin Berka Luká Kostka Radek Machala Petr imãík Ladislav Bílek Michal 1-1 Celkem Stfielci branek: Podzim 02 Jaro 03 Celkem 1. Kuãera Radek Trenéfii druïstva: Hnátek Zdenûk, imãík Ladislav, Hromada Miroslav Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, sazba a zlom Mike Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena: 5,- Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Tel.: , fax: ,

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více