JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU"

Transkript

1 roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli do pokladniček u příležitosti Tříkrálové sbírky. V letošním roce se v Hovězí do sbírky zapojilo 8 skupinek Tří králů, které celkem vybraly Kč. Částka za celou oblast, kde Charita Nový Hrozenkov působí, činila ,50 Kč, což je skoro o Kč více, než v minulém roce. Část sbírky bude věnována na pomoc postiženým v jihovýchodní Asii. Ještě jednou děkujeme.

2 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce Obecnû závazná vyhlá ka obce Hovûzí ã. 1/2004 O místním poplatku za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû Zastupitelstvo obce Hovûzí se usneslo vydat dne 21. záfií 2004 podle 14, odst. 2, zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a v souladu s 10 písm. d) a 84, odst. 2, písm. i) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), tuto obecnû závaznou vyhlá ku : âl. 1 Základní ustanovení 1. Obec Hovûzí vybírá místní poplatek za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû. 2. Správu tohoto místního poplatku vykonává Obecní úfiad Hovûzí (dále jen správce poplatku ) a v fiízení ve vûcech místních poplatkû se postupuje podle zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, není-li zákonem ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, stanoveno jinak. âl. 2 Pfiedmût poplatku Obecnû závazná vyhlá ka stanovuje poplatek za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû (dále jen poplatek ) na území obce Hovûzí. âl. 3 Poplatník 1. Poplatníkem je: a) fyzická osoba, která má v obci Hovûzí trval pobyt; za domácnost mûïe b t poplatek odveden spoleãn m zástupcem, za rodinn nebo bytov dûm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci Hovûzí oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádûjí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Hovûzí urãenou nebo slouïící k individuální rekreaci, ve které není hlá ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba; má-li k této stavbû vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 2. Za fyzickou osobu, která není zpûsobilá k právním úkonûm a je poplatníkem dle této obecnû záv. vyhlá ky, plní v echny povinnosti zákonní zástupci (u nezletil ch dûtí napfi. jejich rodiãe). âl. 4 Sazba poplatku 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle ãl. 3 odst. 1 této obecnû závazné vyhlá ky je tvofiena dle 10 b odst. 3 písm. a) a b) zákona ã. 565/1990 Sb. ãástkou : a) 250,- Kã na poplatníka a kalendáfiní rok b) 100,- Kã na poplatníka a kalendáfiní rok, která je stanovena na základû skuteãn ch nákladû obce Hovûzí za rok 2003 na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu na jednoho poplatníka dle následujícího rozúãtování : Skuteãné náklady obce Hovûzí na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu za rok 2003 ve v i ,- Kã jsou dûleny poãtem poplatníkû dle ãl. 3 odst. 1 této vyhlá ky k , tj Skuteãné náklady na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu na jednoho poplatníka za rok 2003 ãiní 263,- Kã. Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka a kalendáfiní rok je 350,- Kã âl. 5 Osvobození a úlevy 1. Osvobozeni od poplatku jsou : a) fyzické osoby pfiihlá ené k trvalému pobytu v sídle ohla ovny Obecního úfiadu Hovûzí, které nepob vají na území obce Hovûzí b) fyzické osoby nezvûstné s trval m pobytem v obci Hovûzí c) fyzické osoby s trval m pobytem v obci Hovûzí, které mají ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouïící k individuální rekreaci, ve které není hlá ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba d) poplatníci dle ãl. 3 odst. 1 této obecnû závazné vyhlá ky v mimosvozové oblasti, u kter ch není svoz odpadu zaji Èován sbûrn m vozem, ve vzdálenosti nad 1 km od koneãn ch svozov ch míst e) fyzické osoby, které se v kalendáfiním roce narodí a mají trval pobyt v obci Hovûzí, jsou osvobozeny do 31. prosince kalendáfiního roku, ve kterém se narodily 2. Na úlevu z celkové sazby dle ãl. 4 této vyhlá ky mají nárok : a) studenti s trval m pobytem v obci Hovûzí bydlící na internátû, koleji, ubytovnû apod. ve v i 50 % b) poplatníci dle ãl. 3 odst. 1 této obecnû závazné vyhlá ky v mimosvozové oblasti, u kter ch není svoz odpadu zaji Èován sbûrn m vozem, ve vzdálenosti nad 300 m od koneãn ch svozov ch míst, ve v i 70 % c) fyzické osoby s trval m pobytem v obci Hovûzí, které se po dobu del í neï 2 mûsíce v kalendáfiním roce zdrïují v zahraniãí, ve v i 1/12 roãního poplatku za kaïd cel mûsíc pobytu v zahraniãí d) fyzické osoby s trval m pobytem v obci Hovûzí, které jsou ve vy etfiovací vazbû nebo ve v konu trestu odnûtí svobody na dobu del í neï 2 mûsíce v kalendáfiním roce, ve v i 1/12 roãního poplatku za kaïd cel mûsíc vazby nebo v konu trestu e) fyzické osoby s trval m pobytem v obci Hovûzí, které jsou po dobu del í neï 2 mûsíce v kalendáfiním roce umístûny v sociálním ústavu nebo zdravotnickém zafiízení, ve v i 1/12 roãního poplatku za kaïd cel mûsíc umístûní f) fyzické osoby s trval m pobytem v obci Hovûzí, které se po dobu del í neï 2 mûsíce v kalendáfiním roce zdrïují mimo své bydli tû v jiné obci nebo mûstû âr, tuto skuteãnost doloïí potvrzením o úhradû poplatku za komunální odpad nebo nájemní smlouvou (smlouvou o ubytování), v níï poplatek za komunální odpad bude uveden, ve v i 1/12 roãního poplatku za kaïd cel mûsíc pobytu mimo trvalé bydli tû 3. Osvobození od poplatku, pfiípadnû úlevu z poplatkové povinnosti, je poplatník povinen prokázat nejpozdûji do 15 dnû ode dne, kdy nastaly skuteãnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 4. Osvobození od poplatku, pfiípadnû úleva z poplatkové povinnosti, zaniká, zanikne-li dûvod osvobození. âl. 6 Splatnost poplatku 1. Poplatek pro kalendáfiní rok je splatn jednorázovû nejpozdûji do 31. bfiezna pfiíslu ného kalendáfiního roku. 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatn nejpozdûji do 30 dnû ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. âl. 7 Oznamovací povinnost 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnû vznik poplatkové povinnosti.

3 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce 2. Pfii ohlá ení je poplatník povinen sdûlit správci poplatku své jméno, pfiíjmení, datum narození, rodné ãíslo a bydli tû. 3. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku kaïdou zmûnu, která má vliv na stanovení poplatkové povinnosti, a to do 15 dnû ode dne, kdy zmûna nastala. 4. Pokud poplatník ve stanoveném termínu zmûnu neoznámí, bude poplatková povinnost stanovena podle skuteãností znám ch správci poplatku. Pokud se Ïadatel rozhodne zalesnit zemûdûlsk pozemek, tak na ZA Vsetín tento pozemek zaeviduje v systému LPIS. âl. 8 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1. V pfiípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo zmûny vlastnictví stavby, která je urãena nebo slouïí k individuální rekreaci, v prûbûhu kalendáfiního roku, je poplatek stanoven v pomûrné v i, která odpovídá poãtu kalendáfiních mûsícû pobytu v obci Hovûzí nebo vlastnictví stavby v pfiíslu ném kalendáfiním roce. 2. Dojde-li ke zmûnû v prûbûhu kalendáfiního mûsíce, je pro stanovení poãtu mûsícû rozhodn stav na konci tohoto mûsíce. âl. 9 Spoleãná ustanovení 1. Nebude-li poplatek zaplacen vãas nebo ve správné v i, vymûfií správce poplatku poplatek platebním v mûrem a mûïe zv it poplatek aï na trojnásobek. Vymûfien poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 2. Tomu, kdo nesplní ve lhûtû stanovené touto obecnû závaznou vyhlá kou povinnost nepenûïité povahy, mûïe správce poplatku opakovanû uloïit pokutu podle ustanovení 37 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 3. Správce poplatku mûïe na Ïádost poplatníka z dûvodu odstranûní tvrdosti poplatek nebo jeho pfiíslu enství zcela nebo ãásteãnû prominout. âl. 10 Vymûfiení poplatku 1. Pokud poplatník nesplní svoji Informace pro Ïadatele o zalesnûní zemûdûlské pûdy oznamovací (poplatkovou) povinnost urãenou touto obecnû závaznou vyhlá kou, lze dluïné ãástky vymûfiit nebo domûfiit do 3 let od konce kalendáfiního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. 2. Byl-li pfied uplynutím této lhûty uãinûn úkon smûfiující k vymûfiení nebo domûfiení poplatku, bûïí tfiíletá lhûta znovu od konce roku, v nûmï byl poplatník o tomto úkonu písemnû uvûdomûn. Vymûfiit a domûfiit poplatek lze nejpozdûji do 10 let od konce kalendáfiního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. âl. 11 Závûreãná a zru ovací ustanovení 1. Touto obecnû závaznou vyhlá kou se ru í obecnû závazná vyhlá ka ã. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû. 2. Tato obecnû závazná vyhlá ka nab vá úãinnosti dnem 1. ledna Povinn mi pfiílohami k Ïádosti jsou: âestné prohlá ení prokazující zemûdûlské obhospodafiování zalesàovaného pozemku vlastníkem nebo nájemcem v prûbûhu alespoà 2 kalendáfiních let pfied zmûnou vyuïití pozemku v katastru nemovitostí na pozemek urãen k plnûní funkce lesa. a) Platn doklad prokazující právní subjektivitu Ïadatele - jedná se o tyto doklady ãi jejich ovûfiené kopie: platn v pis z obchodního rejstfiíku (ne star í 3 mûsíce) nebo jiného rejstfiíku, pfiip. jin doklad podle zvl. práv. pfiedpisu. Tato pfiíloha je povinná pro právnické osoby, fyzické ji nepfiedkládají. b) V pis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnické právo Ïadatele k zalesàovanému pozemku (ne star- í 3 mûsíce). c) Písemn souhlas spoluvlastníkû je povinnou souãástí tûch Ïádostí, kde Ïádá více spoluvlastníkû pozemku najednou. d) Souhlas pfiíslu ného orgánu ochrany zemûdûlského pûdního fondu k odnûtí zafiazovaného pozemku zemûdûlskému pûdnímu fondu podle 9 z.ã. 334/1992 Sb., o ochranû ZPF - Ïivotního prostfiedí pfiíslu ného Mûst. úfiadu s roz ífienou pravomocí do 0,5 ha, Ïivotní prostfiedí Krajského úfiadu nad 1 ha v mûry. e) Rozhodnutí o vyuïití území podle 39 stavebního zákona - pfiíslu n stavební úfiad. f) Stanovisko pfiíslu ného orgánu ochrany pfiírody k zalesnûní pozemku, jestliïe tento zalesàovan pozemek má v mûru vy í neï 0,5 ha - Ïivotní prostfiedí pfiíslu ného Mûst. úfiadu, CHKO pokud pozemky leïí na území CHKO. g) Rozhodnutí orgánu státní správy lesû o prohlá ení zalesàovaného pozemku za pozemek urãen k plnûní funkce lesa, rozhodnutí k datu podání Ïádosti o zafiazení nesmí b t star í neï lhûta stanovená pro zalesnûní pfiíslu n m orgánem podle 31 odst. 6 lesního zákona - orgán státní správy lesû na pfiíslu ném Mûst. úfiadû. h) Projekt zalesnûní. i) Doklad stvrzující, Ïe je Ïadatel podnikatelem, je-li podnikatelem v zemûdûlské v robû. Îádost o zafiazení pro rok 2005 se podává do 28. února 2005! Dotace se poskytuje na v mûru pozemku min. 0,5 ha pokud nepfiiléhá k lesu, pokud bezprostfiednû navazuje na les, mûïe b t v mûra men í. Informace pro Ïadatele o zalesnûní zemûdûlské pûdy. Od roku 2005 mûïe zalesàovan zemûdûlsk pozemek otypovat - zafiadit do souboru lesních typû a cílov ch hospodáfisk ch souborû pouze Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesû Brand s nad Labem. Pro ná kraj toto provádí poboãka v KromûfiíÏi: Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesa poboãka KromûfiíÏ ing. Jaromír Ivan - fieditel poboãky Námûstí Míru 498, KromûfiíÏ telefon: , fax: O toto otypování mûïe písemnû po- Ïádat vlastník zalesàovaného zemûdûlského pozemku, odborn lesní hospodáfi nebo orgán státní správy lesû. Tato Ïádost se vzhledem k sezónosti terénních etfiení podává nejpozdûji do 15. záfií roku pfiedcházejícího pfied rokem plánovaného zalesnûní. Pro zalesàování v roce 2005 je toto zohlednûno a Ïadatel podává svou Ïádost bûhem mûsíce prosince 2004 aï února Îadateli bude dle moïností poboãky ÚHÚL vyhovûno v pfiípadû, Ïe bude moïné vylouãit lesnicko-typologickou nepfiesnost, která by mûla za následek chybné odvození druhové skladby porostu. ZA a PÚ Vsetín

4 kulturní informace kulturní informace kulturní informace kulturní informace kulturní informace Co je nového v horních patrech pálenice V ichni z nás si pfii vyslovení slova pálenice Ïivû pfiedstaví obecní dûm ãp. 74, kter oïívá pfiedev ím v podzimních a zimních mûsících, kdy mnozí z nás zhodnocují v sledek pfiírody, svého umu pfii zakládání kvasu a následné profesionální ãinnosti odborníkû v pfiízemí tohoto domu. Historie fungování pálenice,jako stavení na souãasném místû,se datuje do roku 1935, kdy byla jejím vlastníkem rodina Matu Û, která Ïivnost provozovala aï do roku DÛm byl vyuïíván nejen k úãelûm v e uveden m, ale i pro bydlení, kdy dvû nadzemní podlaïí ob valy aï tfii rodiny. V období zhruba deseti let po roce 1948 byla pálenice uzavfiena, a v druhé polovinû 50 let zaãalo SELIKO Kojetín vyuïívat objekt pouze sezónnû. Do lo k situaci, Ïe objekt slou- Ïil jiï pouze pro bydlení a dále postupnû pro jednotlivé zájmové organizace. Budova nedoznala v prûbûhu následujícího období podstatnûj ích úprav a objekt pomalu, ale jistû chátral. V polovinû devadesát ch let minulého století nechala obec zpracovat studii na rekonstrukci budovy na dûm s peãovatelskou sluïbou. V této dobû dosáhly pfiedpokládané investiãní náklady v e cca 6 mil. Kã. Obec proto pfiistoupila v roce 1997 ke generální opravû stfie ní krytiny a vyztu- Ïení dfievûné konstrukce vazby podle doporuãení statika. V rámci této akce, která vyfie ila závaïn problém zatékání do budovy, byla provedena oprava nadstfie - ních ãástí dvou komínû vyuïívan ch pálenicí, dále venkovní zateplení domu a nová fasáda. Ve stfiedu obce se tehdy objevil dûm, kter mûl na sobû vnûj í omítku novodobého stylu. Pfii sestavování rozpoãtu na leto ní rok jsme v rámci v dajû zafiadili rekonstrukci interiéru 2. a 3. nadzemního podlaïí domu ãp. 74. Toto rozhodnutí souviselo s plánovanou opravou bytû v domû ãp. 1 ve stfiedu obce, která je nutná, protoïe tyto byty slouïí sv m nájemníkûm témûfi 70 let. KdyÏ dojde k plánovan m opravám, bude nutno fie it otázku náhradního bydlení. Proto jsme pfiistoupili k fie ení upravit interiér vrchních pater pálenice na dvû samostatné bytové jednotky. Na základû nového dispoziãního fie ení jednotliv ch pater byly projekãnû zpracovány návrhy na nové topení, kanalizace, vodovodní rozvody a elektroinstalace, protoïe stávající stav nevyhovoval ani tûm nejbenevolentnûj ím posouzením revizních technikû a tûch, ktefií prozatímnû prostory vyuïívali. JiÏ na poãátku jarních mûsícû, kdy k obci nastoupilo 7 pracovníkû na vefiejnû prospû né práce, zapoãaly práce na opravách. V první fiadû bylo nutné vyklidit stávající prostory a provûfiit v jakém stavu se horní patra nacházejí. Nejdfiíve bylo nutno odstranit provlhlé omítky a nûkteré ãásti cihelného zdiva, které byly dodateãnû doplàovány v rámci vyuïívání budovy. Není bez zajímavosti uvést, Ïe i kdyï byl objekt vytápûn dûmyslnou konstrukcí tûlesa komínu v suterénu, mûl kaïd pokoj ãi místnost lokální vytápûní. Nepfiíjemné práce v pra ném prostfiedí a v voz suti trvaly témûfi dva mûsíce a bylo vyvezeno témûfi 20 m 3 materiálu. Po odstranûní star ch omítek, zapoãaly práce na hrub ch rozvodech vnitfiní kanalizace, vody a elektroinstalace, kdy bylo do zdí a do podlah vloïeno zcela nové potrubní a kabelové vedení. V nûkter ch místech se odstranily staré dfievûné zárubnû, dále byly provedeny nové vyzdívky pfiíãek a podpûry stávajících dfievûn ch trámov ch stropû. V následující etapû provedla specializovaná firma zateplení stropû a stûn 3. nadzemního podlaïí izolací ISOVER a obklady povrchû sádrokartonem. Pfii tûchto pracech jsme se rozhodli, Ïe bude nutné provést v mûnu stávajících kastlov ch oken za moderní dfievûné EURO okna, která nebudou vykazovat takové tepelné ztráty. Pfii návrhu tvaru oken jsme vycházeli z pûvodní studie z roku 1997, aby byl zachován styl budovy, kter pûvodní okna dotváfiely. Jakmile do lo k v mûnû oken, pomohli nám v znamnû nûktefií místní zedniãtí Ïivnostníci pfii obnovû zhruba 500 m 2 vnitfiních omítek. Zhotovení nov ch omítek kladlo znaãné nároky na dopravu velkého mnoïství materiálu pfii velmi omezené pomoci mechanizaãních prostfiedkû. Velice dobfie se této ãinnosti zhostili na i pracovníci na vefiejnû prospû né práce. Po omítkách nastoupili topenáfii, ktefií provedli nové plynoinstalaãní a topenáfiské rozvody, neboè topení a ohfiev TUV bude plynové. KaÏdé patro má samostatné topení, v koupelnû kaïdého podlaïí je instalován plynov kotel THERM o v konu 14 kw, kter má zásobník na ohfiev 40 l teplé uïitkové vody. Po montáïi a následn ch úspû n ch tlakov ch zkou kách, byla dokonãena zdravoinstalace, obklady a dlaïby v koupelnách, komorách a chodbách. V místnostech na ob vání byla provedena úprava stávajících povrchû pomocí 16 mm silné dfievotfiísky. V souãasné dobû probíhá malování interiérû 2. a 3. nadzemního patra, dokonãují se elektromontáïní práce vãetnû dodávky svítidel a pokládka PVC podlahoviny. Po dokonãení tûchto prací budou prostory vybaveny nutn m nábytkem, jako jsou kuchyàské linky, klubovny budou mít nové stolky, Ïidle apod. Finanãní náklady na tyto práce bez vybavení interiéru nábytkem dosáhly v - e zhruba 3 miliónû Kã. Obû patra budou zatím pfied plánovanou rekonstrukcí bytû v domû ãp, 1 vyu- Ïity pro potfieby na ich obãanû a zájmov ch sloïek. Své prostory zde najde keramick krouïek, Junáci, modeláfisk krouïek, bude zde klubovna pro besedy nebo pfiátelská posezení. Zapsal: Ing. Josef Zvûfiina

5 informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce informace z obce Zpráva pro rodiãe dûtí, které budou nav tûvovat Matefiskou kolu v Hovûzí od 1. záfií 2005 VáÏení rodiãe, dovoluji si Vás oslovit prostfiednictvím Hovûzského zpravodaje obce Hovûzí, neboè od platí nov kolsk zákon ã. 561/2004 Sb. o pfied kolním, základním, stfiedním, vy ím odborném a jiném vzdûlávání, coï i pro Va e dûti pfiinese hodnû zmûn. I matefiská kola se stává plnohodnotn m ãlánkem vzdûlávací soustavy tak, jako základní, stfiední koly. Pfiednost pfii pfiijetí do matefiské koly dostávají dûti, které pûjdou k zápisu do základní koly - dûti pfied kolního vûku, tedy dûti 5 leté. S úãinnosti od je schválena novela zákona o dani z nemovitostí, která zásadním zpûsobem mûní definici poplatníka danû z pozemkû, pokud jsou pozemky pronajaty. Podle 3 odst. 2 je poplatníkem nájemce pouze v pfiípadû, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodu en m zpûsobem, tj. dle 29 zákona ânr ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, o takové zemûdûlské a lesní pozemky, jejichï hranice Stanovila jsem kritéria pro pfiijímání dûtí do matefiské koly, protoïe mou povinností je umístit tyto dûti pfiednostnû. Kritéria platná od vûk dítûte. Poslední rok pfied zahájením kolní docházky 5 let - trvalé bydli tû v obci - vûk od 3 let, kdy jsou rodiãe zamûstnáni - dûti od 4 let, kdy je matka na MD s druh m dítûtem - dûti z okolních vesnic, projeví-li rodiãe zájem o umístûní do Matefiské koly Hovûzí Novela zákona o dani z nemovitostí v terénu neexistují a jsou slouãeny do vût ích pûdních celkû, a to do doby jejich zobrazení v katastrální mapû, nejpozdûji v ak do doby ukonãení pozemkov ch úprav. Dále se v novele novû v 13a upravuje termín pro podání daàového pfiiznání, pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, o kterém nebylo do data pro podání fiádného daàového pfiiznání rozhodnuto. Poplatník je povinen podat daàové pfiiznání nejpozdûji do konce tfietího mûsíce Hasiãská Vánoãní besídka Cokoliv si pfiedstavíte po vyslovení toho kouzelného slûvka Vánoce, bylo k dostání 17. prosince ve spoleãenském sále hasiãské zbrojnice. A to zcela zdarma. AÈ uï máte na mysli koledy, dárky, cukroví, radost, smích, pláã, pohádky, zábavu, tanec. Toho páteãního pfiedvánoãního veãera se totiï pfiedvedli mladí hasiãi v celé své kráse sv m rodiãûm, pfiátelûm a znám m uvedením tentokrát muzikálov ch scének a secviãen ch koled. Je skvûlé a od rodiãû chvályhodné, Ïe mají zájem o své dûti a i to, jak tráví svûj voln ãas, protoïe zájem o toto pfiedstavení je kaïd m rokem vût í a mladí amatér tí herci si tak mûïou pfiipadat jako profesionálové pod dohledem hned nûkolika kamer, kdyï se topí v oslniv ch blescích foèákû a hlavnû pfied bedliv mi zraky pro nû zatím nejdûleïitûj ích kritikû, jejich rodiãû. Atmosféra byla úïasná, obecenstvo chápavé a hlavnû shovívavé k obãasn m v padkûm pamûti, kter ch bylo ale letos stejnû poskrovnu. První se uvedli ti nejstar í, od kter ch se pfiece jen oãekává nejvíc, uï kvûli jejich vûku. Vystoupili s muzikálem Limonádov Joe, kde nechybûlo nic, co by kaïd správn film mûl mít a navíc si tam kaïd na el nûco. Pánové zufiivé bitky a pfiestfielky a krásné taneãnice, dámy dojemnou love story se srdceryvn m vyznáním a pro v echny tam hlavnû byla legrace. Následovalo druïstvo ãíslo dvû se sv m jiï tradiãním Tele Tele, tentokrát pobavili hlavnû muzikálovou rodinkou Kopeãkovic, kde chybûlo jen málo a rozh bali by i sedící publikum. Pfiíjemnou teãkou na závûr byli mlad í a jejich Rychlá Rota, která tentokrát zachraàovala unesenou zpûvaãku Lálu Zpûvánkovou. Pfied diváky pak bylo je tû provedeno slavnostní pfiedávání cen vítûzûm podzimní soutû- Ïe jednotlivcû. A nakonec probûhlo je - tû rozdávání mikulá sk ch balíãkû Proto Vás Ïádám, kdo má zájem o umístûní dítûte do Matefiské koly Hovûzí od , pfiijìte své dítko ZNOVU zapsat a to do KONCE mûsíce DUBNA Po tomto termínu se spoleãnû dohodneme o pfiijetí Va eho dítûte do na í kolky podle stanoven ch kritérií. Zapsat se mûïete osobnû, nebo telefonicky vïdy od hodin na telefonním ãísle Dûkuji za pochopení. Hana Dohnalová, fied. M Hovûzí následujícího po mûsíci, v nûmï byl zapsán vklad práva do katastru nemovitosti. DaÀové pfiiznání poplatník podává za zdaàovací období následující po roce, v nûmï vznikly právní úãinky vkladu. SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ, KDE DO LO K OBNOVù KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU. VSETÍN ROKYTNICE JASENKA KATE INICE ÚSTÍ LESKOVEC PRLOV SENINKA PULâÍN Odchodem rodiãû se v ak je tû nekonãilo. Na druh den jsme vyrazili na celodopolední túru a po obûdû jsme potom v hasiãáku hráli Hry bez hranic. To uï se v prûbûhu odpoledne pfiipravovala slavnostní veãefie, kterou vyvrcholil sobotní sváteãní den a poté taky rozdávání vánoãních dárkû, které jsme si pro sebe nadûlili. Tímto bych vyuïila pfiíle- Ïitosti a jménem v ech vedoucích bych ráda podûkovala v em na im svûfiencûm, ktefií sloïili dohromady své tûïce na etfiené penízky a pfiekvapili nás mil mi dárky. Nûkteré opravdu hodnû pfiekvapily. A po dal í nároãné noci se v nedûli ráno sbalily poslední zbytky balících papírû od dárkû a pospíchali jsme domû, kde nás ãekal dost podobn kolotoã, ze kterého se vïdycky pfiíjemnû toãí hlava. Jen nezapomenout vystoupit. TakÏe je tû dodateãnû Vám za v echny hasiãe pfieji krásn nov rok a pozor na jiskry, mûïe od nich nûco chytnout. Stanislava Grycmanová

6 6. února 2004 v hodin P ÍBùH ÎRALOKA KINO ÚNOR Animovan film USA, 86 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno. - Za kaïdou malou rybou hledejte velkou leï. Vstupné: 30,- Kã 13. února 2004 v hodin PROTIVN SPROST HOLKY Komedie USA, 93 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - Co dokáïou holky, kdyï se perou o kluka... SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v lednu: perlingová Adolfína 80 let Hofiansko 194 KubáÀ Josef 80 let Dolansko 457 MVDr. Kováfi Franti ek 70 let Dolansko 27 Filová Drahomíra 70 let Potoky 322 V e nejlep í do dal ích let mil m jubilantûm pfieje OÚ Hovûzí. Úmrtí: Palubjáková Jarmila nedoï.78 let Dolansko 446 Janotová Jindfii ka 82 let Dolansko 60 Milenovsk Ladislav 33 let Ka t l 531 Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme hlubokou a upfiímnou soustrast. Vstupné: 30,- Kã 20. února 2004 v hodin POLÁRNÍ EXPRES Animovan film USA, 100 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno. - Letos o Vánocích uvûfiíte... Vstupné: 40,- Kã 27. února 2004 v hodin ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ Thriller USA, 96 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno. - V dïunglích Bornea se skr vá smrt. Vstupné: 40,- Kã Zmûna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: PUZZLIÁDA ZÁVODY V SESTAVOVÁNÍ PUZZLE Dne: od 8.00 hodin bar OÚ Hovězí Přihlášky: OÚ Hovězí do (přihlášky po temínu nebudou přijímány) Zápisné: 10,- Kč - platit při přihlášení KATEGORIE: I. MŠ - předškolní IV. 5-6 třídy II. 1-2 třídy IV. 7-9 třídy III. 3-4 třídy VI. nad 15 let AJ ZELÉ, ZELÉ Soutěž o nejlepší kvašené zelíčko Bar OÚ Hovězí Sobota února 2005 od hodin Přihlášky a podrobnosti k soutěži na OÚ Hovězí Připraveny odměny pro nejlepší O dobrou náladu se postará cimbálová muzika J. Nechanického - 6 -

7 sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport Mariá ov turnaj V období pfied vánoãními svátky se odehrál tradiãní Vánoãní turnaj v mariá i v restauraci Na Myslivnû. Tohoto roãníku se zúãastnil hojn poãet 21 mariá echtiv ch hráãû. Turnaji pfiedcházela peãlivá pfiíprava organizace této akce, jako je systém losování ke karetním stolkûm nebo jasné podání pravidel hry. Po rozlosování zasedli mariá níci k pfiidûlen m stolkûm spoãítali vklad 70,- Kã a hodinu mezi sebou zápolili. V podobném duchu probûhla 4 kola a poté následovalo seãítání v sledkû. Vítûzem se stal pochopitelnû ten, kter mûl na svém kontû nejvût í obnos. I letos byl Karate dûtem VáÏení ãtenáfii, vyuïívám moïnosti publikace tohoto ãlánku v Hovûzském zpravodaji. Chtûl bych vás touto cestou seznámit s krásn m a duchapln m umûním tradiãního karate. Toto umûní má velik pozitivní pfiínos pro dûti. Dûti se uãí rozvíjet tûlesnou i du evní stránku a zároveà si tak budují Ïebfiíãek správn ch materiálních a du evních hodnot. Cviãení karate pfiispívá k v chovû dítûte. Postupem ãasu se dûti stávají uvûdomûlej í, klidnûj í a pfiedev ím jsou soustfiedûnûj í. Pozdûj í závodní ãinnost v dûtech buduje zdravé sebevûdomí a soutûïního ducha. Cviãením karate jsou dûti zamûstnány Volejbalov turnaj Na poãátku nového roku se uskuteãnil dal í, nyní 3. roãník volejbalového turnaje, kter za tièuje OÚ Hovûzí. Po vánoãních svátcích se sportumilovní HovûÏané tû ili na aktivní pohyb, ponûvadï poãasí leto ní zimy mnoho moïností ke sportovnímu vyïití nesk talo. Do turnaje se letos nahlásilo rekordních 8 druïstev, a proto se hrálo ve dvou skupinách po 4 t mech. Podmínkou úãasti v turnaji bylo to, Ïe ve v ech druïstvech, která byla sloïena z hráãû hovûzsk ch organizací s velk m náskokem nejlep í loàsk vítûz a obhájce prvenství Karel Pokorn. Po pfiedání cen následoval podrobn a leckdy hlasit rozbor jednotliv ch kol a her spojen s konzumací dobrého moku. Nakonec se v ichni úãastníci roze li s karetním pozdravem aè jde list spokojenû ke sv m domovûm. Koneãné pofiadí turnaje: 1. Pokorn Karel 2. Hrbáãek Michal 3. Holub Josef 4. Zvonek Lubomír 5. Potock Karel ml. 6. Múdr Jan tréninkem a nejsou ovlivàovány rûzn mi negativními vlivy. Tato fakta a zku enosti jsou téï m m cílem. Ve svém oddíle tradiãního karate, kter jsem pfied ãasem zaloïil pfii zdej í Z, vedu své svûfience k tûmto hodnotám. Jsem rád, Ïe mohu touto cestou podûkovat zdej ímu vedení koly za vstfiícnost a podporu. V minulosti jsem vedl sportovní klub, kter se fiadil mezi piãku âeské republiky. I toto je m m cílem s dûtmi v Hovûzí. Chci srdeãnû pozvat v echny rodiãe do svého oddílu prostfiednictvím náborové akce, která se bude konat v hodin v prostorách malé tûlocviãny zdej í Z. Doufám, Ïe tento krátk souhrn informací vás pfiesvûdãil o tom, Ïe karate není 7. Hnátková Magda 8. VûÏník Ladislav ml. 9. JuráÀ Josef 10. Videcká Jana 11. Toma tík Vladimír 12. Sívek Pavel 13. Surala Jifií 14. imãík Rudolf 15. VûÏník Martin 16. Hnátek Ladislav 17. Jiráska Tomá 18. Mikulenãák Josef 19. karpa Josef 20. VûÏník Ladislav st. 21. Babica Renek Na závûr blahopfiejeme vítûzûm k dosaïen m v sledkûm. Ïádné násilí, ale zcela naopak. Snad jsem pfiispûl k va emu dobrému rozhodnutí pro v bûr vyïití va eho dítûte. Na hojnou úãast se tû í trenér Michal Bfiezáãek - 2. DAN (ãern pás). nebo ãástí, musela hrát minimálnû jedna Ïena. Velká tûlocviãna byla rozdûlena na 2 kurty, takïe se hrál v rychlém sledu zápas za zápasem, bez Ïádn ch prostojû. Ve skupinách se hrála utkání na 2 sety do 25 bodû. Od prvního míãe se v ichni, kdo byli na hfii ti velmi koncentrovali na kaïd míã a leckdy hra opravdu pfiipomínala volejbal ligové úrovnû. Mnozí z divákû chvílemi Ïasli, kolik je na Hovûzí volejbalistû schopn ch si zahrát dobrou odbíjenou. Po odehrátí v ech utkání ve skupinách (bylo jich dohromady 12), lo do tuhého a hrály se zápasy o umístûní. Základní kola: zl.: Jifií Pokorn, Vladimír Toma tík, Karel Potock st., Ondfiej rámek, dole - Denisa R zová, Helena Nohálová (1. místo) Stafií páni: zl.: Václav Dvofiák, Lubo Kovafiík, Vojtûch Zádilsk, Libor Blaha, dole - Zdenûk Kostka, ZdeÀka Dvofiáková, Eva Janu ová, Tonda Trlica (2. místo)

8 sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport sport Pofiadí ve skupinách: Skupina A: Skupina B: 1. Z Hovûzí 5 b 1. Stafií páni 5 b 2. Dûdina 5 b 2. OÚ Hovûzí 4 b 3. Prcci 2 b 3. Hasiãi 3 b 4. MládeÏníci 0 b 4. Turisti 0 b Systém utkání o umístûní byl takov, Ïe první ve skupinû A hrál s prvním ve skupinû B, druh s druh m atd. Po celkem jednoznaãném finále prvenství získalo druïstvo sloïené z pedagogû Z Hovûzí, které vyhrálo 2 : 0 nad Star mi pány. Boj o tfietí místo taktéï skonãil 2 : 0 a to ve prospûch t mu Dûdina nad zamûstnanci OÚ Hovûzí. Koneãné pofiadí: 1. Z Hovûzí 5. Prcci 2. Stafií páni 6. Hasiãi 3. Dûdina 7. Turisti 4. OÚ Hovûzí 8. MládeÏníci Po skonãení turnaje jiï na v sledcích tolik nezáleïelo a témûfi v ichni úãastníci se svornû pustili do dal í ãásti - volné zábavy. Ani zde nikdo nezûstával pozadu a tak jako tradiãnû byl závûr této akce velmi vesel. Na konec blahopfiejeme vítûzûm i v em zúãastnûn m k dosaïen m v sledkûm a dûkujeme v em, kdo pomáhal pfii organizaci akce. Dûdina: zleva : Milo Mazáã, Radek íma, Josef Ponãík, Jaroslav Kopeck, dole - Ludûk Janu, Zdena Ponãíková (3. místo) Obecní úfiad: zl.: Tonda Putala, Jifií nechanick, Josef Zvûfiina, dole - Tonda KoÀafiík, Dana Danãáková, Lubo rámek (4. místo) Prcci: zl.: Karel Potock ml., Daniela Sláãíková, Hynek Hromada, dole - Lucie Tydlaãková, Ale Horák, Vlaìka âtvrtecká (5. místo) Turisti: zl.: Filip Trlica, Vojta Zádilsk ml., Zdenûk Kostka ml., dole - Lenka Chrástecká, Tomá Zádilsk, Dana Kostková (6. místo) Hasiãi: zl.: Marcel KoÀafiík, Josef Zajíãek, Tomá Fila, dole - Alena KoÀafiíková, SoÀa KoÀafiíková, StaÀka Grycmanová (7. místo) MládeÏníci: zl.: RosÈa Soukup, Petr Machala, Radek Kostka, dole - Romana Babicová, Lucie âernotová (8. místo) Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, registrace: MKâRE 15664, sazba: Mike Josef, tisk: Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena 5 Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010 Vyhláška č.22/2001 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tuchlovice

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LOPENÍK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lopeník se

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, OBEC MYSLÍV Obecně závazná vyhláška č. 16/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce v Myslívě se

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) Obec Oslnovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Oslnovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více