INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY"

Transkript

1 POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA Úvodní slovo starostky obce VáÏení spoluobãané! Dostává se Vám do rukou druhé vydání Polepského zpravodaje v roce Rekapitulace akcí, které probûhly v uplynulém ãtvrtletí leto ního roku, vám pfiiblíïím v následujícím odstavci tohoto ãísla. KaÏdoroãnû provádûnou údrïbu zelenû v obcích provádí tfii pracovníci pfiijatí prostfiednictvím Úfiadu práce Litomûfiice. Vzhledem k rychlému rûstu trávy vlivem ãast ch de Èov ch sráïek je hlavní náplní tûchto pracovníkû její kosení, z tohoto dûvodu jim nezb vá na ostatní ãinnosti mnoho ãasu. BohuÏel v tomto pfiípadû musíte brát v úvahu omezené moïnosti tûchto pracovníkû. Vûfiím, Ïe pochopíte tuto situaci, a v rámci moïností si u sv ch nemovitostí trávu poseãete sami. Svoz nebezpeãného a velkoobjemového odpadu probûhl v plánovaném termínu. Jsem ráda, Ïe vût ina obãanû vyuïívá tohoto svozu odpadu a také odpad tfiídí. Je pravda, Ïe stále bojujeme s neukáznûn mi obãany, ktefií nám u kontejnerû na tfiídûn odpad dûlají skládku odpadu, kter tam nepatfií!!! Vûfiím, Ïe si kaïd ná obãan v ímá svého okolí a není lhostejn ke vzhledu své obce. Dûtsk Den se uskuteãnil na fotbalovém hfii ti v Polepech. Tentokrát se také díky krásnému sluneãnému poãasí velmi vydafiil. Pro dûti byly zásluhou sponzorû, ktefií pfiispûli sv mi finanãními prostfiedky, pfiipraveny soutûïe a obãerstvení. Touto cestou bych chtûla podûkovat v em sponzorûm: Ing. Jifií Fibich, p. Macek Miloslav, p. Dagmar Sedláãková, Ing. Jan Stanislavsk, p. Jaroslav Stanislavsk, Stavebniny Jirásek, firma Strnad katr Polepy, Ing. Jifií pringl, p. Lubo Vela a sl. Petra Fejková se sv m letadlem, p. Zajíc z Encovan. FK Polepy zajistil obãerstvení a soutûïe v kopání na branku, hasiãi zajistili osvûïení ve vedru stfiíkaãkou a pro dûti velmi zábavnou kopu pûny. Hudební doprovod zdarma obstarala skupina p. Todta z Polep. Hry a soutûïe zajistila umûlecká agentura RASCALS AGENCY. Jménem v ech spokojen ch dûtí a zástupcû Obce Polepy bych je tû jednou chtûla podûkovat nejen za finanãní pfiíspûvek, ale i za nezi tnou pomoc v em obûtav m lidem, ktefií pomohli rozesmát a rozzáfiit tváfiiãky na ich dûtí. Na konec ãervna bylo naplánováno zahájení prací na rekonstrukci kolní kuchynû, z toho dûvodu bylo ukonãení kolního roku stanoveno na V ichni Ïáci Z Polepy si odnesli svá vysvûdãení, Ïáci devátého roãníku se rozlouãili se kolou i se sv mi uãiteli. Nastal ãas dlouho oãekávan - ãas prázdnin! Pfieji v em ÏákÛm pohodové prázdniny a do nového kolního roku hodnû tûstí. Dnem byly zahájeny práce na této rekonstrukci a budou probíhat bûhem cel ch prázdnin. Vzhledem k této rekonstrukci se budou v srpnu obûdy pro M dováïet. V DPS v Polepech budou v mûsíci ãervenci nainstalovány sluneãní panely pro ohfiev teplé uïitkové vody. Obec Polepy získala dotaci ze SFÎP Praha v rámci akce Zelená úsporám. Obyvatelé domu získají úsporu ve spotfiebû plynu, hlavnû v letním období, kdy se voda ohfiívá právû plynem. Dal í události budeme sledovat v pfií tím ãísle, ve kterém budou aktuální volby do zastupitelstev obcí, dále budou dokonãeny práce na kuchyni a DPS. Pfieji za celé zastupitelstvo i za sebe v em obãanûm pûkné sluneãné prázdniny a vydafienou dovolenou! Jifiina Fajãáková, starostka obce Uvnitfi listu pfiiná íme fotoreportáï ze Ïivota na ich nejmen ích obãánkû v M.

2 Obecní úfiad Polepy, okres Litomûfiice Údaje za II. ãtvrt od ÎIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: SPOLEâENSKÁ KRONIKA obce ÚMRTÍ OBâANÒ: âmejla Jaroslav Polepy let Lerchová Charlotte Polepy let 1.5. Kovárna Jifií Polepy let 4.5. âerná Kvûta Polepy let Durchánek Klement Polepy let Eliá Karel Polepy let Medonosová RÛÏena Polepy let ebestová Vûra Polepy let Pfieuãil Franti ek Polepy let KfiíÏková Vlasta Polepy let Obecní úfiad jmenovan m jubilantûm gratuluje a pfieje hodnû zdraví. NAROZENÍ DùTÍ: OD Eli ka Stehlíková Encovany Karolína âulíková Libínky 36 Obecní úfiad blahopfieje k narození dûtiãek a pfieje hodnû tûstí Jifiina Ho ková Polepy 172 dfiíve, poslední pobyt byl na Mile ovû v Domovû dûchodcû 3.4. Helena Talaroviãová Hru ovany Milu e Neveãefialová Tfiebutiãky 25 kvûten Václav indeláfi Okna 31 Obecní úfiad vyslovuje pozûstal m hlubokou a upfiímnou soustrast. VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ SE USKUTEâNILO Seznam pozvan ch dûtí: Ivona eborová Daniela Petrá ová Matûj uma Michaela Kok álová Jakub Janda AlÏbûta Mecerová imon Mecera Nikola Trefilová Filip Vlãek SVATBY: V mûsíci ãervnu 1 svatba - StráÏi tû 1 svatba - Obfiadní síà Polepy V na í obci se pálily ãarodûjnice... POLEPSK ZPRAVODAJ 2 / 2010

3 Dûtsk den se vydafiil... POLEPSK ZPRAVODAJ 3 / 2010

4 Vedení koly informuje VáÏení ãtenáfii, je závûr kolního roku, proto bychom se s Vámi chtûli podûlit o informace o tom, co se poslední tfii mûsíce událo ve kole. Îáci oslavili velikonoãní svátky tradiãní akcí Velikonoce se zajícem, zároveà nav tívili Peãovatelsk dûm v Polepech, kde obyvatelûm zazpívali a pfiedali pfiáníãka s drobn mi dárky. V prûbûhu ãtvrtletí se zúãastnili nûkolika divadelních pfiedstavení (nûkter ch i s M Polepy), hudebních pofiadû váïné i populární hudby a sportovních akcí. Pro Ïáky roãníku uspofiádala kola zájezd do Prahy v projektu Pfiíbûh planety Zemû, kde nav tívili Planetárium a Národní muzeum hlavního mûsta Prahy. V muzeu se zúãastnili soutûïe, kterou POLEPSK ZPRAVODAJ 4 / 2010 jim pfiipravili vyuãující. Odmûnou pro nejlep í soutûïící druïstva byl zaji tûn bowling v Litomûfiicích. Dne byl uspofiádán Dûtsk den. Poãasí nám letos nepfiálo, proto I. stupeà vyuïil azylu v Kulturním domû Polepy, kde pro dûti pfiipravily paní uãitelky celou fiadu soutûïí a odmûn. II. stupeà pak trochu pfii pfiíznivém poãasí vyrazil o t den pozdûji na pû í túru na Hofiidla a rozhlednu, kde si spoleãnû v ichni opekli bufity. 8. A 9. tfiída se v rámci projektu Po stopách Karla Hynka Máchy vydala do Máchovy svûtniãky v Litomûfiicích a na Radob l. Mûsíc ãerven byl vyuïit k v letûm jednotliv ch tfiíd, Ïáci poznali vodní hrad v Budyni nad Ohfií, Stfiekov v Ústí nad Labem a skalní hrad Sloup v âechách, v lety se ke v í spokojenosti vydafiily. Závûr mûsíce byl sportovní. Îáci II. stupnû se postupnû utkali se stejnû star mi vrstevníky z okolních vesnick ch kol, a to v kopané, odbíjené a stolním tenisu. Dne budou rozdána vysvûdãení, rozlouãíme se s vycházejícími Ïáky a pro dûti zaãnou tolik oãekávané prázdniny. kolní rok bude letos ukonãen o 3 dny dfiíve, neboè zfiizovatel koly - Obec Polepy bude ve kole provádût stavební úpravy elektroinstalace a kompletní rekonstrukci kolní jídelny. MÛÏeme se tedy v pfií tím kolním roce tû it na nové vylep ené prostfiedí. ÎákÛm popfiejme pfiíjemné pro- Ïití hlavních prázdnin, vyuãujícím naãerpání nov ch sil a v novém kolním roce 2010/2011 se opût pfiipomeneme na stránkách Polepského zpravodaje. Polepy, Vedení Z a M Polepy

5 Zajeìte si do Sloupu v âechách UÏ jste nûkdy byli ve Sloupu v âechách? Jestli ne, urãitû se tam vypravte. Îáci 9. tfiídy tam jeli koncem kvûtna na kolní v let se svojí tfiídní uãitelkou a v em se tam moc líbilo. KdyÏ dorazíte na autobusovou zastávku ve Sloupu, hned Vás pfiivítá informaãní tabule o turistick ch trasách nejbliï ího okolí. Cesty jsou perfektnû znaãené. AÈ se vydáte kteroukoliv z nich, urãitû uvidíte pfiekrásnou krajinu a spoustu místních zajímavostí. Pfii sv ch toulkách nevynechejte skalní hrad, lesní divadlo, úïasné vyhlídky nebo Samuelovu jeskyni. V nedaleké Lindavû pak mûïete nav tívit sklárnu A je to a sledovat umûlecké skláfie pfii práci. MÛÏeme jen doporuãit. Mgr. Ivana Horová a Ïáci 9. tfiídy Obrazem ze Ïivota na í matefiinky POLEPSK ZPRAVODAJ 5 / 2010

6 POLEPSK ZPRAVODAJ 6 / 2010 Po 30-ti letech do okresního pfieboru Po roce jsou na i fotbalisté opût mistry III.tfiídy okresního fotbalu. UÏ v sezónû 2009/2010 tuto soutûï vyhráli, ale z ekonomick ch a sportovních dûvodû pfienechali postup dal- ímu v pofiadí. Leto ní sezona tak jako minulá se pfiedvedla skvûlou podívanou pro diváka a pro polepské fanou ky zvlá È. V bránû podával stabilní v kony Daniliuk a pfied ním si solidnû zabránili Luká Horáãek, Václav Kube, Todt, Macháãek, Dyrynk, Kovárna, My ák, Pfieuãil a Makrlík Pavel. V záloze pfiedvádûli pestrou kombinaãní hru Jerman, Hoznédl, Petr Horáãek ml., Petr Makrlík, Schneider. A v útoku záfiila dvojice Svoboda-Fibich. Na nûkolik zápasû pfii absenci opor bezpeãnû zaskoãili Hromas, Vácha st., Grobár, Matu ka, âmejla, Branke, Cigánek, Gorol a Petr Horáãek st.. V dal ím roãníku budeme startovat v okresním pfieboru a vûfiíme, Ïe se nám bude dafiit a podpora fanou kû bude stejná jako doposud. Dle pamûtníkû naposledy Polepy hráli okresní pfiebor pfied tfiiceti lety. Podûkování za tento úspûch patfií také v em donátorûm a sponzorûm a v boru klubu v ãele se Stanislavem Kovárnou. Na i Ïáci dosáhli, také velmi dobr ch v sledkû a ve tfietí okresní tfiídû obsadili skvûlé páté místo, pfiiãemï jim pouh ch pût bodû chybûlo na bronzovou pfiíãku. Jsme rádi, Ïe ãlenská základna na ich mlad ch se rozrûstá a zájem vûnovat se kopané je srovnateln s dobou, kdy byl fotbal sportem ãíslo jedna pro kaïdého kluka. III.Třída skupina A muži Tým Záp V R P Skóre Body 1. Polepy Židovice Bechlín Brňany Předonín Dušníky Střížovice Vražkov Rovné "B" Lounky Straškov 11. "B" Račice Travčice 13. "B" III.Třída skupina B žáci Rk. Tým Záp V R P Skóre Body 1. Rovné Travčice Budyně Libotenice Polepy Vražkov Vědomice Lounky Bříza Kostomlaty

7 Dokopná se konala 29. kvûtna 2010 POLEPSK ZPRAVODAJ 7 / 2010

8 PRO ZÁBAVU A CHYTRÉ HLAVY PRO ZÁBAVU A CHYTRÉ HLAVY Spojte jednotlivé body podle ãísel a objeví se vám obrázek. Která dvû závaïí se po otoãení kliky ve smûru ipky zvednou a která klesnou? Poznáte které osoby se vyskytují na obou obrázcích? POLEPSK ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo obce Polepy v nákladu 250 ks Pfiíspûvky pfiijímá Obecní úfiad Polepy, nebo je zasílejte na: Vychází jedenkrát za ãtvrt roku Pro obãany obcí zdarma.

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 4 PROSINEC 2015 ZDARMA VáÏení spoluobãané, jiï za nûkolik dnû budeme slavit tûdr den a následující vánoãní a novoroãní svátky. Mnoho z nás si v mysli

Více

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Úvodní slovo starostky obce VáÏení spoluobãané, ãas bûïí velmi rychle a máme za sebou první ãtvrtletí nového roku 2009 a chtûli bychom

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

ROâNÍK 3 II. âtvrtletí 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA

ROâNÍK 3 II. âtvrtletí 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 II. âtvrtletí 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Obnova katastrálního operátu P EPRACOVÁNÍM Katastrální úfiad - pracovi tû Litomûfiice dává prostfiednictvím obce

Více

ZÁHORAN PROSINEC 2011

ZÁHORAN PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN PROSINEC 2011 ČÍSLO 18 Býškovice * Horní Újezd * Malhotice * Opatovice * Paršovice Provodovice * Rakov * Rouské * Všechovice VáÏení a milí ãtenáfii, v fiíjnu 2011 oslavil

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

Pasport komunikací - přehled vlastníků pod úseky komunikací

Pasport komunikací - přehled vlastníků pod úseky komunikací číslo úseku název úseku název k.ú. číslo LV číslo parc. podděleni p.č. výměra druh pozemku využití pozemku typ mapy subjekt adresa místní komunikace III.třídy 1c Náměstí - od č.p.9 - k č.p.4 (včetně plochy

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma

Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma Pozvání na JEDNÁNÍ ZASTU- PITELSTVA Zveme obãany na dal í jednání zastupitelstva obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteãní 31. 8. v Kulturním domû v Muglinovû. Zaãátek

Více

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ K UPTE SI NA PAMÁTKU trièka, památeèní vlajeèky, odznaky k výroèí 70 let SK Èernolice možno získat v klubovnì FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ Podìkování patøí všem pøíznivcùm a fanouškùm sportovního

Více

ZPRAVODAJ. Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v novém... Nov ch 16 obecních bytû... Nová vlaková zastávka...

ZPRAVODAJ. Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v novém... Nov ch 16 obecních bytû... Nová vlaková zastávka... ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 3/2006 www.halenkov.cz Starosta obãanûm Informace obãanûm koly Hasiãi Turisti Sport Volby PODZIMNÍ INFORMACE Z OBCE Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v

Více

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM âervenec 2013 NEPRODEJNÉ MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou KdyÏ se podíváme na nová hfii tû,

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 ZDARMA. Hurá na Safari... âtûte na stranû 9. OBCE TISÁ OBSAH:

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 ZDARMA. Hurá na Safari... âtûte na stranû 9. OBCE TISÁ OBSAH: 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 ZDARMA Hurá na Safari... âtûte na stranû 9. OBCE TISÁ OBSAH: Okurková sezóna zaãíná... Máme ho kam dávat... Vítání nov ch obãankû v na í obci Divadelní soubor Skaláãek Co

Více

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola:

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola: Společná STK KKKS a PKKS ZPRAVODAJ Vč divize Číslo 21 - ročník 2008/09 Trutnov 04.04.2009 Zpracoval : I.Kulich Pokud dobře počítám, je rozhodnuto o vítězství. Vítězem Východočeské divize ročníku 2008-9

Více

CYKLISTICKÝ ZÁVOD DĚTI A MLÁDEŽE Memoriál Luboše Kučery Galaxy Cyklošvec - JF AutoCentrum Fiat - Ecomodula. Písek 21.4.2016

CYKLISTICKÝ ZÁVOD DĚTI A MLÁDEŽE Memoriál Luboše Kučery Galaxy Cyklošvec - JF AutoCentrum Fiat - Ecomodula. Písek 21.4.2016 Odrážedla holky 1 2 Hrbková Tereza BIKETIME BULLS PÍSEK 2 3 Nováková Nela Rychlý šípy 3 34 Borlová Berenika Písek 4 6 Koblicová Terezie Junior cycling projekt team 5 33 Čuřinová Kamila Čížová 6 5 Tomečková

Více

LEDVICKÝ. Slovo starostky. Akce, které se uskuteãnily do konce roku. INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA

LEDVICKÝ. Slovo starostky. Akce, které se uskuteãnily do konce roku. INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA Slovo starostky Foto: I. Soukup VáÏení spoluobãané, ano, je tu opût ten krásn vánoãní ãas. âas, kdy lidé víc jako nikdy otevírají

Více

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín Termín konání: 14. května 2016 Místo konání: Hasičský sportovní areál

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

OBSAH: ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012

OBSAH: ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012 ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012 Foto: Ing. P. Such Ze zasedání ZM Ze schûze RM Dotace na publikaãní ãinnost Cena mûsta Ozdoby na vánoãním stromû Rozpis pytlového svozu Studie dostavby garáïí Zv ení

Více

Zlínský krajský přebor 22.kolo

Zlínský krajský přebor 22.kolo Zlínský krajský přebor 22.kolo Je dobojováno! Gratuluji Vsetínu A k návratu do Jihomoravské divize,bojkovicím k pěknému druhému místu a velká škoda bylo zaváhání Zlína A v Luhačovicích ve 20.kole,jinak

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

zpravodaj obce Svojetice vydává Obecní úřad Svojetice vychází nepravidelně duben 2014 zdarma

zpravodaj obce Svojetice vydává Obecní úřad Svojetice vychází nepravidelně duben 2014 zdarma Svojetické fórum zpravodaj obce Svojetice vydává Obecní úřad Svojetice vychází nepravidelně duben 2014 zdarma Vážení spoluobčané 2014 Jako zastupitelé jsme si vûdomi, Ïe souãasná situace v obci z hlediska

Více

Uplynulé volební období

Uplynulé volební období INFORMAâNÍ OBâASNÍK OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 7 ZÁ Í 2014 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Uplynulé volební období VáÏení spoluobãané, volební období 2010-2014 je témûfi u konce a v fiíjnu nás ãekají opût komunální

Více

Dìtský den. Èeský svaz chovatelù ZO Studená

Dìtský den. Èeský svaz chovatelù ZO Studená 4 STUDENSKÝ TEP Dìtský den V sobotu 4. èervna se konal na zahradì Mateøské koly Studená Dìtský den. Pro v echny men í dìti ze Studené a okolí jej pøipravily uèitelky z mateøské koly a pøi jeho realizaci

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní 108 Šáfr Vladimír, Matoušek Jan 1981 Triatlon Hrádek nad Nisou štafeta - muži hl.závod 0:19:09 8 0:50:34 1 0:14:38 3 1:24:21 1 1 110 Krutský Tomáš, Landa František 1979, 1974 KC

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

V roãní valná hromada

V roãní valná hromada TRAVâICE a NUâNIâKY ROâNÍK 11 I. âtvrtletí 2014 PRO OBâANY OBCE ZDARMA V roãní valná hromada Opût po roce se se li ãlenové na eho Sboru dobrovoln ch hasiãû na V roãní valné hromadû, která se konala dne

Více

Novosedelský. zpravodaj

Novosedelský. zpravodaj Novosedelský èervenec 2015 zpravodaj císlo 7 rocník V. www.nove-sedlo.cz V ážení spoluobèané, polovina prázdnin je již za námi a já vìøím, že hlavnì dìti si tyto sluneèné užívají s radostí, hlavnì ve zdraví

Více

Usnesení z 12. schůze Zastupitelstva obce Pomezí. konané dne 2.3.2016

Usnesení z 12. schůze Zastupitelstva obce Pomezí. konané dne 2.3.2016 Usnesení z 12. schůze Zastupitelstva obce Pomezí konané dne 2.3.2016 Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce schvaluje : Návrhovou komisi Martu Zerzánkovou, Mgr.Jiřího Svobodu Ověřovatelé zápisu Petra Němce,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 9/ 2001 z jednání rady Tak uï to mají za sebou chudáci dûti a chudáci nûktefií dospûlí také, myslím prázdniny a dovolenou. Ale optimismus je tfieba pûstovat ve

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Roãník XXIX. âervenec 2009 ãíslo 13. Svátek hudby v Ti novû pfiivítal léto. www.tisnov.cz

Roãník XXIX. âervenec 2009 ãíslo 13. Svátek hudby v Ti novû pfiivítal léto. www.tisnov.cz Roãník XXIX. âervenec 2009 ãíslo 13 Svátek hudby v Ti novû pfiivítal léto. www.tisnov.cz âervencové slovo starosty Dlouho oãekávaná chvíle je zde! Prázdniny zaãínají! S trochou nadsázky lze totéï fiíci

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

Muži okresní přebor. Trenér:

Muži okresní přebor. Trenér: 2005 06 Muži okresní přebor Trenér: 14.8.2005TJ Kopidlno Sokol Železnice B 4:1 (2:1) Branky: Janda, Klaban Pavel, Berounský, Hnát Rozhodčí: Malý, Vídeňský, Zikmund Diváků: 80 Začínalo se s dvacetiminutovým

Více

V sledky voleb do Zastupitelstva obce Rouské, Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát. Albert Einstein. které se konaly ve dnech 15. a 16.

V sledky voleb do Zastupitelstva obce Rouské, Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát. Albert Einstein. které se konaly ve dnech 15. a 16. Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát. Albert Einstein ãíslo 3 prosinec 2010 roãník XII www.rouske.cz Milu e StrÏínková starostka obce VáÏení obãané, dûkuji Vám za dûvûru a podporu, kterou jste vyjádfiili

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Hatín Ing. Zbyněk Zajíc Čéčova 662/20, České Budějovice, České Budějovice. Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Hatín Ing. Zbyněk Zajíc Čéčova 662/20, České Budějovice, České Budějovice. Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 Výpis dotčených pozemků varianta 1 397/4 Kardašova Marie Hešová Hatín 5, Hatín, 377, 121, 122 varianta 1 46 Hatín Ing. Zbyněk Zajíc Čéčova 662/, České Budějovice, České Budějovice 348 Vodní plocha 4712

Více

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãala zima a blíïí se konec roku 2007 a tím i bilancování uplynulého roku a stanovení plánû na dal

Více

Za vytrvalého de tû probûhl v Rouském 1. Sraz rodákû a pfiátel obce

Za vytrvalého de tû probûhl v Rouském 1. Sraz rodákû a pfiátel obce To, co se rodilo po dlouh ãas, i okamïik zmafií Cato ãíslo 2 záfií 2010 roãník XII rouske.zahoran.cz VáÏení obãané, leto ní léto bylo poznamenáno neb vale siln mi de Èov mi sráïkami, které pusto ily rozsáhlá

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

CYKLOSTEZKA ŽIDOVICE HROBCE

CYKLOSTEZKA ŽIDOVICE HROBCE EMSTAV s.r.o., Na Popluží 11, 400 01 Ústí nad Labem Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.l., oddíl C, vložka 10879 CYKLOSTEZKA ŽIDOVICE HROBCE Dokumentace pro provedení stavby - DPS Objednatel: Obec Židovice,

Více

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ěvková organiz ace V leto ním roce p ipadly na první ový týden jarní prázdniny. A hned po návratu do M ekala na v echny spousta práce s p ípravou masopustu.

Více

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE INSPIRACE Text: Jana Vlková, foto: archiv CK Geotour KOLOLOĎ aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické jaro Skuteãné jarní poãasí u nás zpravidla zaãíná aï po odchodu tfií ledov ch muïû. Pak mûïeme pfiefiadit

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

St edo eský svaz stolního tenisu 28.9.2011 Starší žactvo

St edo eský svaz stolního tenisu 28.9.2011 Starší žactvo Dvouhra - kone né po adí Finále A 1. Ku era Stanislav 1997 SK DDM Kotlá ka Praha 2. ovský Petr 1997 TJ AŠ Mladá Boleslav 3. Jícha David 1998 TTC any 4. Strejc Filip 1998 TJ Sport Kladno 5.-6. K íž Lukáš

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04. Radouň, 378 42. Dvůr, Zahořany, 115, Kostelní

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04. Radouň, 378 42. Dvůr, Zahořany, 115, Kostelní Výpis dotčených pozemků Obec a Revitalizace u ČOV 7 Ing. Jiří Šívr Průběžná 2482/24, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04 42 144 nesouhlasí Revitalizace u ČOV 802/1 není LV není LV 220098 Revitalizace

Více

F K D D R N O V I C E. I. kolo FK DRNOVICE. vs. MILONICE. Rozhodčí: JOSEF SMUTNÍK 12. 8. 2007. 10 15 hod. Sponzor tomboly: PLZEŇSKÉ PIVOVARY a.

F K D D R N O V I C E. I. kolo FK DRNOVICE. vs. MILONICE. Rozhodčí: JOSEF SMUTNÍK 12. 8. 2007. 10 15 hod. Sponzor tomboly: PLZEŇSKÉ PIVOVARY a. Z P R AV O D A J F K D FOTBALOVÝ KLUB D R N O V I C E I. kolo I V. T Ř Í DA O K R E S N Í S O U T Ě Ž E FK DRNOVICE vs. MILONICE 12. 8. 2007 Rozhodčí: JOSEF SMUTNÍK 10 15 hod. Sponzor tomboly: PLZEŇSKÉ

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3342/2012 O ceně nemovitosti - 1/12 pozemků parc. č. St. 263/1, 1182/9, 1262/14, 1288/1, 1294/1 a PK 1802/1 v kat. úz. Řehlovice, obec Řehlovice, okres Ústí nad Labem, ve vlastnictví

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výsledek veřejné soutěže č. V./2015 o nájem obecních bytů se smluvním

Výsledek veřejné soutěže č. V./2015 o nájem obecních bytů se smluvním Výsledek veřejné soutěže č. o nájem obecních bytů se smluvním Datum a místo konání veřejné soutěže 22. 7. 215, od 16: hod. Zasedací sál ZMČ, číslo 614 (6. patro), Úřad městské části Praha 2 Jmenný seznam

Více

Helf t n je pfiipraven na novou sezonu

Helf t n je pfiipraven na novou sezonu 4/2005 mûsíãník Mûstského úfiadu Pfierov roãník IV duben 2005 www.mu-prerov.cz zdarma Helf t n je pfiipraven na novou sezonu Po leto ní na poslední roky trochu nezvykle prodlouïené zimû se zaãíná plnû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2004. Ročník VI. Vyšlo 11. 6. 2004 Cena 8 Kč. Nûmeãtí evangelíci mají zájem o spolupráci s na í Diakonií

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2004. Ročník VI. Vyšlo 11. 6. 2004 Cena 8 Kč. Nûmeãtí evangelíci mají zájem o spolupráci s na í Diakonií RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 11. 6. 2004 Cena 8 Kč Nûmeãtí evangelíci mají zájem o spolupráci s na í Diakonií Na rockovém koncertu Iuvenales byly k vidûní

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi

Více

pf 2015 TRAVâICE a NUâNIâKY

pf 2015 TRAVâICE a NUâNIâKY TRAVâICE a NUâNIâKY ROâNÍK 11 IV. âtvrtletí 2014 PRO OBâANY OBCE ZDARMA SLOVO STAROSTY VáÏení a milí spluobãané, dovolte mi, jako novû zvolenému starostovi obce, pár slov. V úter 4.11. 2014 probûhlo zasedání

Více

Z á p i s. 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 17. února 2011 v 17. 00 hodin ve Starém Sedlišti

Z á p i s. 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 17. února 2011 v 17. 00 hodin ve Starém Sedlišti Z á p i s 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 17. února 2011 v 17. 00 hodin ve Starém Sedlišti Přítomni: Program: p. Benda, p. Dulovec, pí Fojtíčková, p. Jíleček,

Více

Vdelského zpravodaje s øadou

Vdelského zpravodaje s øadou Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz bøezen 2016 císlo 3 rocník VI. ážení ètenáøi, opìt se k Vám dostalo další èíslo Novose- Vdelského zpravodaje s øadou informací o životì v našich obcích a i nìco

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Muzejní sezóna zaãíná

Muzejní sezóna zaãíná Muzejní sezóna zaãíná Volarské muzeum bude slavnostnû otevfieno v úter 1. kvûtna 2012 v 10:00 hodin starostkou mûsta Martinou Pospí ilovou, která zahájí muzejní sezónu pro rok 2012. V leto ním roce jsou

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

roãník XXI. ãerven 2011 ãíslo 12 Vystoupení taneãního oboru ZU Ti nov v rámci Svátku hudby. www.tisnov.cz Vy lo 29. 6. 2011

roãník XXI. ãerven 2011 ãíslo 12 Vystoupení taneãního oboru ZU Ti nov v rámci Svátku hudby. www.tisnov.cz Vy lo 29. 6. 2011 roãník XXI. ãerven 2011 ãíslo 12 Vystoupení taneãního oboru ZU Ti nov v rámci Svátku hudby. Vy lo 29. 6. 2011 www.tisnov.cz âervnové slovo místostarosty Spfiíchodem léta nastal ãas se ptát, co se bûhem

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Zápis č. 25 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Schůze začala v 18 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Kadlec,, p. Routa. P. Říha Omluveni: p. Rendlová,

Více

Roãník X kvûten ãerven 2002 zdarma

Roãník X kvûten ãerven 2002 zdarma Roãník X kvûten ãerven 2002 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 5. září 2002 v Kulturním domě v Muglinově.

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Listy. Prahy. záfií / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic

Listy. Prahy. záfií / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 9 Prahy 14 záfií / 2010 aktuality Prázdniny v bludi ti i jinde V druhé polovinû prázdnin jsem se vydala s dûtmi z nízkoprahového klubu

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007

liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007 zpravodaj liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007 Foto: Ota Mrákota Z luk a neposeãen ch ploch je bûïeck areál svûtov ch parametrû Statutární mûsto Liberec coby investor

Více

mûstyse Kfiivoklát Petr âtûte na str. 4

mûstyse Kfiivoklát Petr âtûte na str. 4 Roãník XV. âerven 2009 20 Kã Obãanské sdruïení Dûti Kfiivoklátska ve spolupráci se Z Kfiivoklát se poprvé zapojilo do projektu Ligy proti rakovinû. âtûte na str. 8 V pátek 12. 6. 2009 v 16.00 hod se v

Více

CO SE DùLO NA RADNICI

CO SE DùLO NA RADNICI POVRLSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú ADU POVRLY ROâNÍK 17 âervenec-srpen 2011 CENA 5 Kâ Informace starosty obce VáÏení spoluobãané, dovolte, abych vás seznámil s vûcmi, které jsme bûhem prvého pololetí

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV

VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK I. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Jsme na poãátku roku, kter pro nikoho z nás nebude jednoduch díky probíhající celosvûtové krizi. Nebude

Více

PUSTEVNY NAHORU A DOLŮ 2014

PUSTEVNY NAHORU A DOLŮ 2014 PUSTEVNY NAHORU A DOLŮ 2014 Výsledková listina závodu 3.9.2014 3 000m - 17. ročník Trojanovice Start. Poř. Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas Body Kategorie číslo 1. 1 SCHWARZ Ondřej 1977 Pohorská jednota

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

Morava - Přerov 23.5.2009

Morava - Přerov 23.5.2009 Morava - Přerov 23.5.2009 POŘADÍ DRUŽSTVO Plné Dor Celkem Chyby 1 Wydlack Valmez 715 364 1079 15 2 CAMO Ptáček Luhač 736 301 1037 14 3 WMS Blansko 692 340 1032 17 4 RESTA DAKON Lověšice 731 297 1028 14

Více

Roãník XVIII. Únor 2008 ãíslo 3. Leto ní reprezentaãní ples mûsta Ti nova zahájily netradiãnû maïoretky Sokola LaÏánky. www.tisnov.

Roãník XVIII. Únor 2008 ãíslo 3. Leto ní reprezentaãní ples mûsta Ti nova zahájily netradiãnû maïoretky Sokola LaÏánky. www.tisnov. Roãník XVIII. Únor 2008 ãíslo 3 Leto ní reprezentaãní ples mûsta Ti nova zahájily netradiãnû maïoretky Sokola LaÏánky. www.tisnov.cz Únorové slovo starosty Podivná zima nezima se pfiehoupla do druhé poloviny.

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 22 PROSINEC 2000 VÁÎENÍ DRUÎSTEVNÍCI, konãí rok 2000 a my vám chceme touto cestou popfiát do nastávajícího roku 2001 i do zaãátku

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více