Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci Úvod Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m..."

Transkript

1 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci Úvod Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû Povinné uvádûní údajû o s. r. o. na obchodních listinách Právní dûsledky zmûny pûvodního názvu s. r. o Ruãení spoleãníkû za závazky s. r. o. pfii nesplacení vkladu jedním ze spoleãníkû ZaloÏení a vznik spoleãnosti s ruãením omezen m Jednání za s. r. o. pfied jejím vznikem Pronájem nebytov ch prostor zakladatelem s. r. o. pfied vznikem spoleãnosti Vyfiazení plnû odepsan ch zfiizovacích nákladû z majetku s. r. o Obsah a v znam stanov s. r. o Spoleãnost s ruãením omezen m jako úãetní jednotka Zahájení vedení úãetnictví po vzniku s. r. o Úãtování v dajû vynaloïen ch pfied vznikem s. r. o Vedení úãetnictví a dûlení majetku s. r. o. podle jednotliv ch stfiedisek Hodnocení kritéria aktiva celkem pro vznik povinného auditu úãetní závûrky s. r. o ZvefiejÀování úãetní závûrky s. r. o., která nepodléhá povinnému auditu Zasílání úãetní závûrky s. r. o. do sbírky listin obchodního rejstfiíku Povinnost s. r. o. zvefiejnit zprávu o propojen ch osobách Pfiedání úãetnictví s. r. o. ke zpracování jiné úãetní firmû Vnitropodnikové úãetnictví v s. r. o Spoleãnost s ruãením omezen m jako daàov subjekt Registraãní povinnost s. r. o. vûãi správci danû pfii zaloïení nového bankovního úãtu Podávání pfiiznání k dani z pfiíjmû právnick ch osob pfii vzniku povinného auditu úãetní závûrky s. r. o

2 Spoleãnost s ruãením omezen m z úãetního a daàového pohledu 20 Nárok na odpoãet DPH u v dajû vynaloïen ch pfied vznikem s. r. o S. r. o. vzniklá v roce 2011, zaregistrovaná k DPH od DPH pfii poskytnutí poradenské sluïby ãeskému s. r. o. rakousk m obãanem Registrace s. r. o. k DPH s vyuïití moïnosti skupinové registrace Registrace ãeské s. r. o. k dani z pfiidané hodnoty na Slovensku Placení silniãní danû pfii vyfiazení nákladního automobilu z majetku s. r. o. prodejem Silniãní daà pfii pouïívání vozidla najatého od fyzické osoby Vklady spoleãníkû do spoleãnosti s ruãením omezen m (vytvofiení základního kapitálu) Vklad zásob do s. r. o. spoleãníkem, kter vede daàovou evidenci VloÏení notebooku z osobního majetku spoleãníka do majetku s. r. o UplatÀování DPH u nepenûïních vkladû do s. r. o Uplatnûní DPH pfii vloïení nákladního automobilu do základního kapitálu s. r. o Vklad pozemku do základního kapitálu s. r. o Doplacení vkladu spoleãníka vloïením penûz do pokladny s. r. o Nahrazení stroje, kter byl vloïen do základního kapitálu s. r. o., nov m strojem ZaloÏení s. r. o. s pfievodem podniku fyzické osoby do této s. r. o Obchodní podíl a dal í vztahy mezi spoleãností s ruãením omezen m a spoleãníky Spoleãníci s. r. o. jako ovládající osoby a zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami S. r. o. s tfiemi zahraniãními spoleãníky bez v nosû a bez zamûstnancû Práce jediného spoleãníka pro s. r. o., která nemá jiné zamûstnance a jednatel onemocnûl Rozli ování ãinností spoleãníka v rámci obchodnûprávních nebo pracovnûprávních vztahû se s. r. o Práce spoleãníkû pro s. r. o. bez odmûny a poskytování cestovních náhrad Poskytnutí cestovních náhrad spoleãníkovi pfii pouïití vozidla jiné s. r. o Dohoda o provedení práce uzavfiená se spoleãníkem a poskytování cestovních náhrad Podnikatelská ãinnost spoleãníka pro s. r. o Pfievod penûïních prostfiedkû z úãtu s. r. o. na osobní úãet spoleãníka Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jedin m spoleãníkem, kter je zároveà i jednatelem Pfievod a pronájem obchodního majetku lékafie do jím zaloïené s. r. o Postoupení práv a povinností spoleãníka jako nájemce podle leasingové smlouvy na s. r. o Poskytnutí penûïitého daru spoleãníkûm od s. r. o Darování pozemku z majetku s. r. o. spoleãníkovi

3 49 Poskytnutí penûïitého daru od s. r. o. lékafii, kter je jedin m spoleãníkem této spoleãnosti Pfievod pozemkû vloïen ch do s. r. o. zpût do vlastnictví spoleãníka Úãtování v s. r. o. o poskytnutí pûjãky spoleãníkovi a jejím vrácení vãetnû zaplacen ch úrokû Poskytnutí pûjãky spoleãníkovi od s. r. o., která dosud nevykazuje nerozdûlen zisk Jak stanovit obvykl úrok u pûjãky poskytnuté od s. r. o. jejímu spoleãníkovi? Poskytnutí finanãních darû spoleãníkûm od s. r. o Pfievod a pfiechod obchodního podílu Zdanûní pfiíjmu z pfievodu obchodního podílu, kter byl spoleãníkem pofiízen z obchodního majetku Nabytí obchodního podílu v s. r. o. jedním spoleãníkem od druhého spoleãníka, kter nesplatil svûj vklad Zdanûní pfiíjmû pfii prodeji pouze ãásti obchodního podílu v s. r. o Srovnání pfievodu obchodního podílu s prodejem podniku z daàového hlediska Stanovení ceny za pfievod obchodního podílu v s. r. o. na jiného spoleãníka Pfievod obchodního podílu v úãetnictví s. r. o Pfievod obchodního podílu v s. r. o. úãtování u kupujícího Pfievod obchodního podílu s vyplacením ãástky spoleãníkovi od s. r. o. za vloïené zásoby Pfievod obchodního podílu, kter byl dfiíve zv en pfievodem podílu od jiného spoleãníka Pfievod obchodního podílu v advokátní s. r. o Darování obchodního podílu v ãeské s. r. o. v carsk m spoleãníkem italskému obãanovi Ukonãení úãasti spoleãníka ve spoleãnosti s ruãením omezen m (vypofiádací podíl) Ukonãení úãasti jednoho ze dvou spoleãníkû v s. r. o Stanovení v e vypofiádacího podílu z ãistého obchodního majetku s. r. o Zaúãtování pfievodu uvolnûného obchodního podílu na tfietí osobu Zdanûní vypofiádacího podílu rakouského spoleãníka pfii ukonãení úãasti v ãeské s. r. o Jednatelé a dal í orgány spoleãnosti s ruãením omezen m Uzavírání smluv s jednateli na v kon funkce statutárního orgánu s. r. o Smlouva o v konu funkce mezi s. r. o. a jednatelem Nemocenské, dûchodové a zdravotní poji tûní v pfiípadû odmûny za v kon funkce jednatele ve v i Kã mûsíãnû

4 Spoleãnost s ruãením omezen m z úãetního a daàového pohledu 73 Starobní dûchodce jednatelem s. r. o Uzavfiení dohody o provedení práce s jednatelem s. r. o Uzavfiení dohody o provedení práce s jednatelem s. r. o. na práce spojené se správou spoleãnosti Jednání jednatele, kter je zároveà jedin m spoleãníkem s. r. o. pfii uzavírání smluv Úãtování o odmûnû jednatele a její uplatnûní v daàovû uznateln ch nákladech s. r. o Úãtování mzdy zamûstnance, kter zároveà vykonává bezplatnû funkci jednatele s. r. o Cestovní náhrady pfii v konu funkce jednatele s. r. o DaÀové aspekty pronájmu sídla s. r. o. v ãásti rodinného domu ve spoleãném jmûní jednatele spoleãnosti a jeho manïelky Náklady s. r. o. pfii pouïívání vozidla vypûjãeného od jednatele Silniãní daà pfii pouïívání soukromého vozidla jednatele pro úãely s. r. o Úplatn nebo bezplatn zpûsob pfievedení automobilu z majetku s. r. o. do osobního vlastnictví jednatele spoleãnosti Náklady na kolné a související cestovní náhrady pfii studiu jednatele s. r. o. v zahraniãí Jednatel a dovolená Zamûstnanec nûmecké matefiské spoleãnosti jednatelem v ãeské s. r. o ZdaÀování pfiíjmû spoleãníkû, jednatelû a ãlenû dozorãích rad V e sazby danû z pfiíjmû u spoleãníka s. r. o. v roce Nemocenské a dûchodové poji tûní z odmûny jednatele s. r. o Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o. zahraniãnímu jednateli pro sluïební i soukromé úãely Poskytnutí pfiechodného ubytování zahraniãnímu ãlenu dozorãí rady na náklady s. r. o Pfiiznání odmûny jednateli zpûtnû za minulá léta Zastupování spoleãnosti s ruãením omezen m Ustanovení zástupce pro správu daní v s. r. o., která nemá ustanoveného jednatele Posuzování odmûny vyplacené prokuristovi s. r. o. pro daàové úãely Rozdûlení v sledku hospodafiení spoleãnosti s ruãením omezen m a zji tûní základu danû a danû z pfiíjmû právnick ch osob (uplatàování daàové ztráty) Úãtování v s. r. o. o dosaïeném zisku nebo ztrátû, nekoná-li se valná hromada Úãtování o pfievedeném v sledku hospodafiení a vyplaceném podílu na zisku

5 96 Rozdûlení zisku s. r. o. vícekrát v prûbûhu kalendáfiního roku ZvefiejÀování rozdûlení zisku s. r. o. v obchodním rejstfiíku Úhrada úãetní ztráty z nerozdûleného zisku Ztráta vykázaná v daàovém pfiiznání a odpoãet v následujících letech Podíly spoleãníkû na zisku a jejich zdanûní Kdy si mohou spoleãníci vyplatit podíly na zisku? V plata podílû na zisku spoleãníkûm po vytvofiení rezervního fondu a úhradû ztrát za minulá období V plata podílu na zisku jedinému spoleãníkovi s. r. o., kter od spoleãnosti nepobírá Ïádn jin pfiíjem Úãetní a daàov postup s. r. o. pfii rozdûlení podílû na zisku z minul ch let mezi spoleãníky V plata podílû na zisku z minul ch let pfii dosaïení ztráty v bûïném roce SráÏka a odvod danû z pfiíjmû pfii postupném vyplácení podílu na zisku Úãtování o v platû podílu na zisku v s. r. o V plata podílû na zisku z pohledu sociálního a zdravotního poji tûní V plata podílû na zisku v dobû pracovní neschopnosti spoleãníka Rozdûlení zisku spoleãnosti s. r. o. v jiném pomûru neï je podíl dle obchodního rejstfiíku Rozhodnutí o v platû podílu na zisku po více neï esti mûsících od konce úãetního období V plata podílû na zisku za minulá úãetní období Úmrtí spoleãníka po rozhodnutí valné hromady s. r. o. o v platû podílû na zisku spoleãníkûm PouÏití vyplaceného podílu na zisku na poskytnutí pûjãky do s. r. o Zdanûní podílu na zisku vypláceného nûmeckému spoleãníkovi s. r. o Osvobození podílû na zisku od danû z pfiíjmû u spoleãníkû s. r. o., ktefií jsou právnickou osobou Zvy ování a sniïování základního kapitálu spoleãnosti s ruãením omezen m Úãtování o zv ení základního kapitálu s. r. o Zv ení základního kapitálu s. r. o. vkladem nemovitosti jediného spoleãníka Zv ení základního kapitálu s. r. o. vkladem osobního automobilu ve srovnání s vkladem automobilu mimo základní kapitál nebo odkoupením automobilu od spoleãníka Nav ení základního kapitálu vkladem ãásti podniku jednoho ze spoleãníkû Úãtování pfii sníïení základního kapitálu s. r. o Zdanûní pfiíjmu spoleãníka pfii sníïení základního kapitálu s. r. o

6 Spoleãnost s ruãením omezen m z úãetního a daàového pohledu 15 Vlastní kapitál spoleãnosti s ruãením omezen m v úãetních a daàov ch souvislostech Úãtování o doplnûní pokladny s. r. o. z vlastních penûïních prostfiedkû spoleãníka Nevratn finanãní pfiíspûvek spoleãníka do vlastního kapitálu s. r. o Kapitalizace pohledávek spoleãníka vûãi s. r. o. do majetku této spoleãnosti Úroky z pûjãky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje záporn vlastní kapitál PÛjãky a dary do spoleãnosti s ruãením omezen m od spoleãníkû, jednatelû i jin ch osob PÛjãka od spoleãníka na koupi auta do s. r. o. (s úrokem nebo bez úroku) Sjednání bezúroãné pûjãky od spoleãníka do s. r. o Bezúroãné pûjãky do s. r. o. od spoleãníka, kter je zároveà jednatelem spoleãnosti PÛjãka spoleãníka do s. r. o. v hotovosti nad EUR Úroky z pûjãky poskytnuté do s. r. o. jednatelem, z pohledu danû z pfiíjmû Úroky z pûjãek poskytnut ch s. r. o. od spoleãníka, od manïelky jednatele a od zamûstnance Posuzování úrokû z pûjãky podle doby sjednání OpoÏdûná v plata úrokû z pûjãky od spoleãníka a uplatnûní úrokû v nákladech s. r. o Úroky z pûjãky od ãeského a v carského spoleãníka UplatÀování úrokû z pûjãky od nûmecké právnické osoby v úãetních a daàov ch nákladech s. r. o PenûÏit dar od spoleãníka do s. r. o Darování automobilu spoleãníkem do s. r. o Nabytí pozemku do s. r. o. darováním od obãanského sdruïení Pfiijat sponzorsk dar na nákup nového pfiístroje do s. r. o. provozujícího nestátní zdravotnické zafiízení Zdanûní pfiijat ch finanãních darû u s. r. o. provozujícího soukromé gymnázium Úãast spoleãnosti s ruãením omezen m v jin ch obchodních spoleãnostech a druïstvech Úãtování v s. r. o. o koupi 100% obchodního podílu v jiné s. r. o S. r. o. jako akcionáfi v ãeské a. s. a daàov pohled na jeho dividendy Doãasné pfiidûlení zamûstnancû s. r. o. dcefiiné spoleãnosti Úãtování pfii úãasti s. r. o. ve sdruïení s v.o.s Zaúãtování penûïitého vkladu s. r. o. do novû vznikající akciové spoleãnosti Úãtování o vkladu ãeské s. r. o. do akciové spoleãnosti v Litvû

7 147 Úãtování o vkladu do základního kapitálu slovenské s. r. o ZaloÏení spoleãnosti s ruãením omezen m na Slovensku ãeskou s. r. o. jako jedin m spoleãníkem Ocenûní majetkové úãasti ve slovenské s. r. o Pfieru ení nebo ukonãení ãinnosti a zánik spoleãnosti s ruãením omezen m Obnovení ãinnosti s. r. o. po zmûnû spoleãníkû vypofiádání zûstatkû na úãtech Postup pfii ukonãení ãinnosti nemajetné s. r. o Jmenování spoleãníka likvidátorem s. r. o. a stanovení jeho odmûny Úãetní závûrka ve spoleãnosti s ruãením omezen m v likvidaci DaÀové pfiiznání s. r. o. v likvidaci ZdaÀování odmûny likvidátora Znalostní test Slovník definic nûkter ch pojmû pouïívan ch v publikaci Rejstfiík

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více