Židenický Zpravodaj. Otevření parku. Setkání se starostou AKTUÁLNĚ. Pozvánka pro seniory. Židenický sportovní den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Otevření parku. Setkání se starostou AKTUÁLNĚ. Pozvánka pro seniory. Židenický sportovní den"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Otevření parku Vážení občané Židenic, je mi velkým potěšením, že naše radnice po tříletém snažení v neděli 15. května oficiálně předala do užívání nově zregenerovaný park při ulici Bubeníčkova. Financování této akce proběhlo z prostředků Evropské unie, rozpočtů města Brna a také MČ Brno-Židenice. V radniční korespondenci za poslední čtyři měsíce převažují na tento projekt kladné ohlasy, ale vnímám i námitky převážně k některým praktickým částem realizace, které se budeme snažit posoudit a upravit ke spokojenosti občanů. Protože se také blíží konec školního roku a s ním i čas prázdnin a dovolených, popřál bych všem žákům co nejlepší hodnocení a pěkné známky na školním vysvědčení, maturantům úspěšné složení tolik diskutované zkoušky dospělosti, aby nic nezkalilo příjemné prožití prázdnin a aby si společně se svými rodiči užili báječné léto. Ing. Roman Vašina, starosta Židenický sportovní den Židenický sportovní den Již tradičně a pod patronací starosty městské části Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny se koná v pátek od 9.00 hod. 5. ročník Sportovního dne všech židenických základních škol. Hlavním pořadatelem a koordinátorem sportovních soutěží je Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 4. Snahou a hlavním mottem organizátorů je vzbudit a rozvíjet v žácích zájem o sportování a současně každoročně akci vylepšovat, zdokonalovat a doplňovat o celou řadu doprovodných programů. Pro letošní rok bylo rozhodnuto, že se do soutěží zapojí jen žáci 2. stupně. Přesto pořadatelé zvou do prostor Bílé hory, kde se pořádá oblíbený branný závod, i děti z mateřských škol, základních škol i zájemce z řad veřejnosti přilehlých městských částí, aby společně s židenickými dětmi zhlédly opět atraktivní doprovodný program Policie ČR, vojáků z Univerzity obrany AČR i z řad dobrovolníků ČSČK a židenických skautů, kteří se velkou měrou podílejí na organizaci celého sportovního dne. Za pořadatele: Roman Skočovský, MZŠ, Brno, Kamenačky 4 Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Ing. Aleš Vytopil, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 15 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a jako malý dárek kniha Kulturní průvodce po MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZPRÁVY Snaha o záchranu Přírodovědné stanice Kamenačky Přírodovědná stanice Kamenáčky se po 44 letech existence dostala do zoufalé situace. V lednu 2012 končí statický posudek na budovu, ve které sídlí a která je ve velmi špatném technickém stavu, a bude proto patrně k tomuto datu uzavřena a její provoz ukončen bez vidiny jakékoli snahy majitele o řešení situace a zachování činnosti tohoto výjimečného zařízení do budoucna. Pro pochopení uvádím několik faktů. Přírodovědná stanice Kamenáčky je odloučeným pracovištěm JUNIORu domu dětí a mládeže, Brno, Dornych 2, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj (JMK). Pozemky, na nichž stanice provozuje svoji činnost a na kterých stojí budova stanice, jsou v majetku Magistrátu města Brna (MMB) a stanice je má ve smluvním dlouhodobém užívání. Budova byla již v květnu 2006 převedena z majetku obce do majetku JMK byl to zdlouhavý proces, na kterém se dohodlo zastupitelstvo MČ Brno-Židenice, MMB a tehdejší vedení JMK a měl to být první krok k vybudování nové budovy stanice. MČ Brno-Židenice tehdy slíbila, že zrekonstruuje zahradu Přírodovědné stanice a JMK přislíbil, že se postará o budovu. MČ Brno-Židenice pružně a s nasazením svoji část úmluvy prakticky ihned ( ) realizovala a ze staré školní zahrady vybudovala nákladem cca 450.tis Kč zahradu osvětově-relaxační. Přírodovědná stanice spolufinancovala projekt ze svých zdrojů cca 25.tis Kč a dále z dotací v rámci různých projektů v obdobích dalších 3 let cca 170.tis Kč (dostavba Dědečkova dvorečku aj). Veškeré provozní náklady si hradí stanice ze svých zdrojů a dále sháněním peněz a materiálu z dotací a jiných zdrojů. MČ Brno-Židenice pravidelně podporuje aktivity pro místní děti příspěvkem ,- Kč ročně. Z prostředků zřizovatele JMK stanice v tomto bodě nečerpá nic. Náklady na energie jsou z naprosté většiny financovány MČ Brno-Židenice a MMB. Bez této pomoci by stanice nemohla vůbec fungovat. Menší část stanice doplácí z vlastních tržeb. Zřizovatele JMK tedy v tomto bodě opět stanice nic nestojí. Náklady na platy zaměstnanců (2 pedagogové, 1 provozní) přerozděluje JMK z MŠMT dle normativů. Ostatní materiály na činnost a krmiva si stanice s pomocí dobrých lidí shání sama a většina zvířátek pro děti je zapůjčená od soukromých osob. Některá zvířata pořídili ze svého zaměstnanci stanice. Po JMK v tomto bodě nežádají opět nic. Poněvadž je již dlouho zjevné, že budova chátrá, nenechávali samotní pracovníci stanice řešení oprav a rekonstrukci na poslední chvíli, dlouhodobě upozorňovali na stále se horšící stav budov a snažili se přitom i sami hledat řešení. V rámci investičního záměru na projektovou přípravu rekonstrukce stanice, získali po velkých průtazích i od JMK ,- Kč na projekt pro stavební povolení, který je po všech byrokratických peripetiích dokončen, včetně všech potřebných vyjádření nutných ke stavebnímu řízení. Současně zpracovali podklady pro financování rekonstrukce z Operačního programu Životní prostředí. V září 2010 podali na JMK investiční záměr na rekonstrukci stanice, který bohužel někde na krajském úřadě leží nepovšimnut dodnes a bez jehož schválení není možné podat projekt do žádného evropského fondu. Jen pro představu, hovoříme o částce cca 19 mil. Kč (energeticky pasivní budova se suterénem včetně tropického skleníku s veškerým vybavením a hospodářským zázemím, plně vyhovující přísným normám pro školská zařízení). Pokud by sloužila dalších 44 let jako ta dožívající, postavená nadšenci v akci Z, budou to pro JMK dobře investované peníze do vlastního majetku. V lednu 2012 tak pravděpodobně zanikne unikátní zařízení, kde jsou pro výuku a vzdělávání používána zvířata formou metod přímého využití s bezprostředním kontaktem a kde se děti účastní veškerého provozního dění (čímž se funkce stanice výrazně odlišuje od zoologických zahrad). V současné době se pracovníci stanice obrátili s žádostí o pomoc i na představitele MČ Brno-Židenice. Naše městská část, jak je zřejmé i z výše uvedených řádků, dlouhodobě stanici podporuje a současná situace kolem tohoto zařízení nás velmi znepokojuje. Za sebe i za celé vedení mohu slíbit, že se pokusíme najít způsob, jak zachránit v naší městské části toto prospěšné zařízení. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 10/2011 konaná schválila: rozpočtové opatření č. 7. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2011 závazný ukazatel přijaté transfery o tis. Kč, z toho navyšuje položku neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD na II. čtvrtletí o 415 tis. Kč, doplňuje položku investiční transfer z rozpočtu města ve výši tis. Kč na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Gajdošova, navyšuje závazný ukazatel provozní výdaje SPOD o 415 tis. Kč a doplňuje závazný ukazatel rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gajdošova ve výši tis. Kč. souhlasila s převodem částky ,00 Kč z rezervního fondu na posílení investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, dle ust. 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč na rekonstrukce budovy dle ustanovení 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. vzala na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč na opravy a údržbu budovy dle ustanovení 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Brno, Gajdošova 3, která se týká: zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 200 žáků na 240 žáků s účinností od souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem části střechy budovy Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4, č. p v k. ú. Židenice na dobu určitou do společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s.. souhlasila s asanací části stávajícího oplocení v garážovém dvoře Boettingrova na pozemku p. č. 4116/8, ostatní plochy, o výměře 645 m2 v k. ú. Židenice v nezbytně nutné míře na náklady MČ Brno-Židenice. souhlasila se vstupem společnosti AQUA ENVIRO s.r.o. na pozemek p. č. 7826/2, ostatní plocha, o výměře m2 v k.ú. Židenice při ul. Došlíkově za účelem provedení geologických průzkumných prací vrtu pro předběžné vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů v lokalitě, a to za podmínky uvedení předmětného pozemku po skončení prací do původního stavu. doporučila statutárnímu městu Brnu směnu pozemků p. č. 8206/9, ostatní plocha, o výměře m2 a p. č. 9403/6, ostatní plocha, o výměře 74 m2, vše v k. ú. Židenice ve vlastnictví společnosti S MORAVA Leasing, a.s. za pozemek p. č. 1899, orná půda, o výměře m2 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna. souhlasila s realizací akce Brno, Šámalova I rekonstrukce vodovodu na pozemku p. č. 1189/1, ostatní plochy, o vým m2 v k. ú. Zábrdovice při ul. Šámalově, za podmínky zabezpečení tohoto pozemku při realizaci akce a kladení maximálního důrazu na bezpečnost mládeže navštěvující hřiště na předmětném pozemku a následného uvedení předmětného pozemku do původního stavu. smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Židenice a Českou spořitelnou a.s. na Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na akci: Pilotní projekt velmi úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7. vzala na vědomí změny v dopravě městské hromadné dopravy pro rok souhlasila s umístěním dopravního značení IP 12 vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžcě postiženou nebo těžce pohybově postiženou na ul. Jamborova před objektem Pečovatelské služby (or. č. 61) s podtabulkou pracovní dny 11:00 14:00 h ZMČ 04/2011 konaná schválilo: rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření doplňuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 závazný ukazatel financování o 1. část zůstatku roku 2010 ve výši tis. Kč a navyšuje, upřesňuje a doplňuje ve výdajích na rok 2011 některé závazné ukazatele. pokračování na str. 3 strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Vážení občané, od května tohoto roku je našim občanům k dispozici útlá brožurka s názvem Kulturní průvodce po MČ Brno -Židenice, která je částečně výsledkem práce Komise školství, kultury a sportu ve spolupráci se soukromým nakladatelstvím. Brožurka obsahuje stručné informace o 29 nejzajímavějších kulturních památkách na území Židenic, včetně mapky. To vše je na více než 50 stránkách. Brožurka je obsahově plná fotografií, obrázků a reprodukcí. Již z minulosti máme ve dvou vydáních výborně zpracovanou knihu o historii Židenic od našeho ZPRÁVY bývalého kronikáře pana Jiřího Švédy, či knihu fotografií srovnávající dnešní stav a stav před sto lety od Přemysla Dížky s názvem Proměny století, díl IV. Proto nyní vydaná brožurka může posloužit jako doplňující průvodce při procházkách v Židenicích, či jako pozornost někomu, kdo by se měl zájem podívat na dnešní stav obecního kulturního dědictví. Zastupitelstvo Židenic na dubnovém zasedání souhlasilo s výraznou dotační podporou vydání této brožurky. Textové a grafické vyhotovení si vzalo na starost již zmíněné soukromé nakladatelství. Židenický Zpravodaj 6/2011 Kulturní průvodce po MČ Brno-Židenice k dispozici občanům Městská část získala za svoji podporu vydání této brožurky několik stovek výtisků. Další možností, jak získat tohoto průvodce zdarma, je na setkání Klubu seniorů dne od 15 hod v Dělnickém domě, kde proběhne beseda se starostou a vedením radnice. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Dlouhodobě nezaměstnaní, začali pracovat na úklidu naší městské části Dlouhodobě nezaměstnaní - dle zákona o veřejné službě mají lidé, kteří nemohou najít nové zaměstnání, možnost si v rámci veřejné služby přivydělat nějakou tu korunu navíc. Tuto činnost mohou vykonávat buď na min 20 hod. měsíčně, nebo na min 30 hod. měsíčně. Tito pracovníci mají za úkol nejrůznější úklid, od zametání chodníků, sběr roztroušeného odpadu, až po úklid travnatých ploch. Za první den práce nasbírali tito noví pracovníci více než 10 pytlů nejrůznějšího odpadu, jako jsou papíry, PET láhve, mikrotenové sáčky, nedopalky cigaret atd. Každý dlouhodobě nezaměstnaný, který má zájem pomoci při úklidu v Židenicích, je vítán. Všem, kteří se na přípravě těchto prací podíleli a taktéž lidem, kteří se dobrovolně na tyto práce přihlásili, je třeba poděkovat. Tyto výtisky jsou k dispozici všem židenickým občanům zdarma. Zájemci si během června mohou brožůrku vyzvednout v úředních hodinách na podatelně našeho městského úřadu ve II. patře. Stačí si s sebou vzít svůj občanský průkaz. Budeme rádi, když se publikace dostane k co největšímu počtu občanů. Zdarma bude k dispozici celkem 500 brožurek. V nejbližší době budou zařazení na veřejně prospěšné práce i lidé s uloženým náhradním výkonem trestu. Marek Svitavský, člen rady pověřený přípravou a realizací projektu veřejných prací Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pokračování ze str. 2 vzalo na vědomí vyúčtování 20.společenského plesu. Schválilo použití výtěžku z plesu ve výši 5.615,- Kč jako příspěvek na činnost mládeže - na Dětský den. Schválilo rozpočtové opatření č.6. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2011 v položce ples MČ o 13 tis. Kč a upřesňuje a zvyšuje výdajové položky spojené s pořádáním plesu o 8 tis. Kč a o výnos plesu o 5 tis. Kč jako příspěvek na činnost mládeže Dětský den. finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2011 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Juliánovské náměstí č. or. 1, č. pop. 3848, včetně pozemku p. č. 4280, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2 v k. ú. Židenice. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Krásného č. pop. 3823, č. or. 14, na pozemku p. č. 4286, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2, Krásného č. pop. 3824, č. or. 16, na pozemku p. č. 4287, zastavěná pl., nádvoří o výměře 203 m2, Krásného č. pop. 3825, č. or. 18, na pozemku p. č. 4288, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2 vše v k. ú. Židenice. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Kuldova č. or. 36, č. pop. 149, včetně pozemku p. č. 1315, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, a pozemku, který tvoří funkční celek s bytovým domem, p. č. 1316, zahrada o výměře 132 m2, vše v k. ú. Zábrdovice. požární řád Městské části Brno Židenice jako přílohu č.29 Požárního řádu statutárního města Brna. zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Židenice. více najdete na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Plán akcí klubu seniorů Finsko Z Helsinek za polární kruh p. Vavroš Bretaň a Normandie na kole p. Jiří Nesiba Setkání s panem starostou Dd - 15:00 hod. Přednášky se konají každé úterý od 14 hod v Dělnickém domě (Dd) pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Bc. Ladislav Koukal Byli jsme ve spalovně Slunečné, skoro letní, odpoledne nedávalo příliš naděje prohlídce spalovny v naší MČ. Přesto se nás sešlo více než šedesát. Díky péči pana ředitele Peroutky jsme v pěkném konferenčním sále vyslechli více než hodinovou přednášku dr. Suzové. V poutavém výkladu jsme se dozvěděli o historii spalování od r do dnešních dní a také technické a provozní parametry rekonstruované spalovny. Náročný projekt, finančně podporovaný EU, změnil spalování odpadu na efektivní výrobu elektrické energie. Po vyfasování přileb jsme strávili další hodinu prohlídkou technologického zařízení přímo v provozu. Svoz a částečná separace, spalování, výroba energie a likvidace nespalitelných zbytků, to vše jsme viděli naživo. Poděkování patří kromě již jmenovaných i ostatním trpělivým zaměstnancům spalovny. Díky. Bc. Ladislav Koukal Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZPRÁVY Nebojme se počítačů byl zdárně ukončen počítačový kurz pro začátečníky - seniory, který zajišťovala MČ Brno-Židenice. Zájem byl velký a mnohonásobně převýšil kapacity. Mohu všechny zúčastněné velice pochválit, byli pozornými studenty, kteří se v šesti týdenním kurzu seznámili s počítačem a naučili se základům práce s ním. Pro velký zájem bude kurz v závěru měsíce září otevřen znovu. Více informací vyjde v příštím čísle Zpravodaje. Kulturní centrum Karas Na rohu ulic Vymazalova a Vojanova roste prostor pro kulturní centrum Karas. Místnost se zázemím určená pro kulturní akce, přednášky, setkávání zájmových organizací a sdružení, ale také místo pro využití k volnočasovým aktivitám nejen mládeže, nebo klubu seniorů v MČ. Otevření chystáme cca na listopad letošního roku a věříme, že bude naší veřejností hojně využíváno. Vocal fest Brno května byl zahájen festival vokálních souborů Vocal fest Brno 2011 v prostorách tovární haly brněnské Zbrojovky v Brně-Židenicích. Před vyprodaným hledištěm se fenomenálně představilo mužské vokální kvarteto QVOX s hudebně-dramatickou koláží děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Karla Šiktance. Hledání harmonie s koloběhem života se stalo námětem tohoto unikátního díla doprovázeného degustací vín a zvukem cimbálu. V dalších dnech se uvedl pražský ženský soubor Tiburtina Ensemble s díly čtrnáctého a patnáctého století a na závěrečném koncertu byly k poslechu oblíbené písničky z televizní obrazovky v podání dětského sboru Kantiléna. Vzácným umělcům děkujeme a těšíme se na příští ročník festivalu. Parkování na ul. Krásného Musím touto cestou požádat a upozornit všechny motorizované spoluobčany parkující na ulici Krásného, v zrekonstruované části, o pozornost. Ačkoliv to není okem příliš patrné, šířka silnice nedovoluje parkování po obou stranách ulice. Parkovat se zde může pouze na vyhrazených místech v parkovacím zálivu. Tento zákaz stání zde není určený dopravní značkou, ale vyplývá z šířky komunikace. Prosím, neparkujte zde. Vystavujete se nebezpečí pokuty, nebo odtahu vozidla, ale také znemožňujete plynulost dopravy v tomto místě. Jsme si vědomi nedostatku parkovacích míst v okolí a připravujeme koncepční řešení, ke kterému by mělo dojít během příštího roku. Bc. Karel Bernášek - místostarosta Reakce na článek p. Ryšavého (str. 5) ze sekce Fórum Předseda ČSSD připouští vládu s pomocí KSČM : Politika s prázdným obsahem Jako místostarosta Židenic nominovaný za ČSSD musím reagovat na článek lidovce pana Ryšavého, který v jakési politologické analýze mimo rámec Židenického Zpravodaje kritizuje předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Strašit občany 21 let od sametové revoluce nebezpečím z komunismu je mimo nejen na komunální úrovni, kde tento postoj ukazuje k prázdnosti lokálních témat, ale také projevuje neznalost dnešních globálních rizik (mimochodem i sociologické studie ukazují, že většina předlistopadových komunistů je dnes ve zcela jiných politických stranách). Stavět politiku na strašení občanů bez vytváření vlastního politického obsahu, je ale asi pro některé politiky snadnější. Ať předčasné či jiné parlamentní volby by měly být o pozitivním obsahu stran, jak by řešily dnešní krizovou dobu. Pokud bude KDU-ČSL prezentovat svoji politiku takto úzce ideologicky, potom se úměrně zmenšují i její šance na úspěch. Snad to není převažující tendence uvnitř KDU-ČSL, kde se i mladý předseda Pavel Bělobrádek po svém zvolení prezentoval, jako příznivec českých hudebních skupin propagujících skinheadské hnutí. Dokud KDU-ČSL nezmoudří, tak taková strana skutečně v parlamentu nechybí, takových je tam dost i nyní. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. 20 let Židenického Zpravodaje Článek ze Židenického Zpravodaje číslo 5/1995: 50. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu vzpomínáme také v naší městské části. Vzpomínáme na lidské utrpení, které v letech postihlo bezohledné pronásledování brněnských vlastenců a válečné události, zejména v letech Mezi stovkami Brňanů přišlo o život i 248 židenických občanů, z toho bylo umučeno 50 v nacistických žalářích a koncentračních táborech. Jejich památku uchovávají ve svých pamětech mnohé židenické rodiny, jsou na židenickém hřbitově, na pamětních deskách i v názvech některých židenických ulic. Nelze zde všechny vyjmenovat. Připomeňme si alespoň některá jména účastníků českého odboje podle názvů židenických ulic: Čejkova - npor. Alois Čejka ( ), důstojník čs.armády, popravený pro účast v odboji. Došlíkova - MUDr. Bohuslav Došlík, brněnský lékař (jako student bydlel v Židenicích), zemřel na následky fašistického věznění. Gajdošova - Jan Gajdoš ( ), významný tělovýchovný pracovník, mistr světa v gymnastice 1938, zemřel na následky fašistického věznění. Geislerova - František Geisler ( ), důstojník čs. východní jednotky, padl v bojích na hranicích Slovenska. Hromádkova - Bohumil Hromádka ( ), policejní úředník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Jamborova - Jan Jambor ( ), brněnský komunální pracovník, umučený pro účast v odboji. Jílkova - Vojtěch Jílek ( ), tělovýchovný pracovník, popravený pro účast v odboji. Kaleckého - MUDr. Josef Kalecký ( ), židenický lékař, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Konečného - Jaroslav Konečný ( ), poštovní úředník, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Krásného - Miloš Krásný ( ), politický pracovník a tajemník Svazu mladých v Brně, popravený pro účast v odboji. Kulkova - Josef Kulka ( ), dělník, popravený na Špilberku pro účast v odboji. Marie Kudeříkové - Marie Kudeříková ( ), studentka, členka Svazu mladých, popravena pro účast v odboji. Markéty Kuncové - Markéta Kuncová ( ), textilní dělnice, zahynula ve vězeňském vlaku při náletu na Drážďany. Mazourova - Karel Mazour ( ), funkcionář Svazu mladých, zahynul při plnění bojového úkolu. Meluzínova - Václav Meluzín ( ), židenický občan, umučený pro účast v odboji. Nevrklova - František Siard Nevrkla ( ), židenický kněz, popravený v koncentračním táboře Osvětim. Nopova - Eduard Nop ( ), úředník, umučený pro účast v odboji. Porhajmova - Stanislav Porhajm ( ), úředník ze Židenic, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Skorkovského - František Skorkovský ( ), starosta čs. právnického spolku a náměstek předsedy Mezinárodního svazu studentstva, popravený za studentských bouří v Praze Slívova - Alois Slíva ( ), stolařský dělník, člen spolku Dělnického domu, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Stejskalova - Stanislav Antonín Stejskal ( ), poddůstojník čs. jednotky, padl v bojích u Sokolova. Šámalova - Přemysl Šámal ( ), český politik (vedoucí kanceláře prezidentů ČSR ), umučený v nacistickém vězení. Šaumannova - František Šaumann ( ), židenický úředník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Šedova - Ondřej Šeda ( ), židenický občan, člen spolku Dělnického domu, umučen v koncentračním táboře pro účast v odboji. Taussigova - František Taussig ( ), brněnský novinář, popravený pro účast v odboji. Tomáškova - Jan Tomášek ( ), židenický tělovýchovný pracovník, popravený pro účast v odboji. Touškova - František Toušek ( ), brněnský politik a národohospodář, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Václavkova - Dr. Bedřich Václavek ( ), kritik a literární vědec v Brně a Olomouci, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Vančurova - Vladislav Vančura ( ), lékař a český spisovatel, popraven pro účast v odboji. Veleckého - Jan Velecký ( ), úředník, tělovýchovný pracovník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Jiří Švéda, kronikář Připravil Bc. Karel Bernášek, místostarosta strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Děkujeme osvoboditelům, nezapomeneme! Bc. Karel Bernášek Dne 26. dubna 1945 bylo definitivně osvobozeno Brno. V rámci Bratislavsko-brněnské operace, započaté 25. března 1945, se o to postaraly rumunské a sovětské jednotky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála SSSR R. J. Malinovského. Již dne 25.dubna 1945 byly od východu osvobozeny mezi jinými městské části Slatin, Líšeň, Juliánov a Židenice, což dokládá fotografie německého tanku, který byl zničen téhož dne na Táborské ulici. V Židenicích tak skončila temná doba, která v důsledku přímých následků fašistického teroru a válečných událostí připravila o život 248 žideničáků. Dalším stovkám našich občanů zahynuli příbuzní nebo jim zůstaly šrámy na zdraví v důsledku nacistického věznění a okupace. Prameny také uvádějí, že v Židenicích bylo během války úplně zničeno 30 a těžce poškozeno 90 domů a objektů. Při osvobozování jižní Moravy v roce 1945 přišlo o život přes 10 tisíc sovětských a asi rumunských vojáků. Část jich je uložena na Čestném pohřebišti ústředního hřbitova. Zde si 66. výročí osvobození Brna připomenuli a u pomníku položili květiny členové ČSSD Brno-Židenice v čele s předsedou Bc. Karlem Bernáškem a zástupci Mladých sociálních demokratů Židenic, Vinohrad a Líšně. Jiří Motloch za ČSSD Brno-Židenice a MSD ŽiVLi Zničený německý tank Pz Kpfw V Panter Ausf.A FÓRUM Dobývání Bílé hory J e s o b o t a 30. dubna a my se scházíme v základním táboře u sokolovny v Juliánově, kde nám vedoucí výpravy nastíní trasu a průběh výstupu. My - přátelé nejvyšší hory Židenic - hory Bílé. Náš cíl - dobýt její vrchol, poznat ji a promyslet její budoucnost. Počasí nám navzdory předpovědi přeje. Šerpa Jiří Jedlička nás neomylně vede traverzem do 1. výškového tábora - křižovatky všech bělohorských cest: 1. okružní, která po vrstevnici Bílou horu lemuje, užívaná jak rodiči s kočárky, tak běžci. Potřebovala by osadit lavičkami, odolnými vůči počasí i ničičům. 2. serpentiny od sokolovny 3. blátivé pěšiny od Došlíkovy, která snad brzy bude zpevněna a vylepšena. Na této kótě se nachází oblíbené dětské hřiště, které by si zasloužilo vylepšení herních prvků. Židenický Zpravodaj 6/2011 Odtud už stoupáme k samému vrcholu. Odměnou je nám úchvatný pohled na město. Chybí jen mapa či reliéf popisující významné body celého výhledu. Právě tato část kopce vyvolává nejvíce diskuzí. Zde stojící památník se nedá zrušit, ale zbylá plocha potřebuje zabydlet. Nový povrch, lavičky, opravené zídky, přístřešek? Piknik s výhledem na město - to by bylo něco! Pavel Pokorný tu také připomněl rok osmašedesátý a zde umístěné bratrské kulomety. Hřebenovkou jsme se dostali na loučku za vodárnou, kde Marek Svitavský nastínil vizi ideálního místa pro sport či posezení v trávě. Poslední kótou byla zdejší přírodní památka, kde nám Mgr. Galina Slámová ukázala chráněnou suchomilnou vegetaci. Po návratu jsme ztracené tekutiny doplnili při závěrečné debatě ve zdejší hospůdce. Co kolegové ze Zelené pro Židenice zorganizovali, MUDr. Jitka Lénártová zapsala. Předseda ČSSD připouští vládu s pomocí KSČM Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny ( ) řekl: Kdybychom vyhráli volby s výrazným náskokem, je pro nás možná varianta menšinové vlády. Podpora KSČM je jednou z variant, koalice s nimi není našim cílem. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka má již jasno, s kým by chtěl vládnout. Pokud se opozici podaří svrhnout vládu a tím vyvolat předčasné volby, je nastaven takzvaný plán B se vznikem menšinového kabinetu socialistů s podporou KSČM. Současná vládní koalice se zmítá v problémech, ustála sice hlasování o důvěře, ale v červnu má nastat další rekonstrukce kabinetu, dohoda o reformách a hlasování o důvěře. Vyvolávač sporů, Věci veřejné, se cítí poškozeny vyvolaným odchodem svého předsedy Radka Johna z vnitra a hlavního šéfa VV Víta Bárty z dopravy. Premiér naznačil, že nejistý post má i ministr školství Josef Dobeš. VV vyhrožují odvoláním ministrů Alexandra Vondry, Ivana Fuksy (ODS) a rovněž ministra financi Miroslava Kalouska z TOP09. V této nelehké situaci důvěra vlády klesla na minimum, současnému kabinetu důvěřuje jen 21 % obyvatelstva (průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Menší důvěru než vláda má v průzkumu CVVM už jen Poslanecká sněmovna, jíž důvěřuje 18 procent občanů, to je o šest procentních bodů méně než před měsícem. Poklesla i důvěra lidí v krajská zastupitelstva a Senát v prvním případě z březnových 45 procent na nynějších 41 procent, u Senátu to bylo ve stejné době o procentní bod na 25 procent. V hlavním štábu ČSSD, ale není vše jasné, neb vláda opřená o komunisty se nezamlouvá místopředsedovi strany Michalu Haškovi. Hašek, ale nevidí budoucí spolupráci ani se současnými koaličními stranami. ODS, TOP09, i VV dělají vše pro to, aby v příštích volbách nebyly přijatelnými partnery pro vládnutí s ČSSD, sdělil Hašek. Po volbách by raději spolupracoval například s KDU-ČSL (pokud by se strana dostala do sněmovny). Podle květnového průzkumu pro ČT by sociální demokracii volilo 27 procent lidí, o šest procent hlasů méně by pak získala ODS. Pro TOP 09 by hlasovalo 16 procent voličů a pro komunisty 12 procent. Pět procent hlasů nutných pro vstup do sněmovny by získali lidovci, kteří nyní v dolní komoře chybí. Zástupci Věcí veřejných by z voleb zřejmě odešli se ziskem čtyř procent hlasů. Věřím v prozíravost voliče a doufám, že se plán B nepodaří současnému předsedovi ČSSD zrealizovat. Šimon Ryšavý, předseda klubu KDU-ČSL Poděkování V posledním čísle Židenického zpravodaje, kde jsme se dočetli o možnosti sdělení nějaké aktuality v našem regionu, rozhodli jsme se, že se s Vámi podělíme a zároveň i pochlubíme s naší zahrádkou, která se nachází za domem Jamborova 57/59. Dům byl v roce zcela zrekonstruován. Charakteristika pavlačového domu byla zachována a to jen v dobrém slova smyslu. Jsme přesvědčeni, že jsme si zde jako nájemníci blíže, jako by v rodinném kruhu. Za domem se nachází zahrádka, která byla velmi zanedbaná a nikdo se Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno o ni léta nestaral. V roce se do domu přistěhovala paní Růžena Šauerová, které vděčíme, jak zahrádka vypadá dnes. Ihned o ni začala pečovat, i když zprvu se nejednalo o lehkou práci. Bylo nutno vyčistit ji od různých cihel, kamenů, skla apod. Podařila se jí vytvořit krásná okrasná zahrada, kde rádi relaxujeme a odpočíváme. S údržbou se jí samozřejmě snaží vypomáhat i ostatní nájemníci. Pan Novák pravidelně seče trávu, a i ostatní nájemníci se snaží dle svých možností vypomáhat. I když se jedná třeba jen o drobnosti, jsme rádi, že, kdo může, přiloží ruku k dílu. Závěrem bychom chtěli jménem nájemníků celého domu poděkovat paní Růženě Šauerové za její obětavost, pracovitost a ochotu se o zahrádku starat. Víme sice, že práce na zahrádce patří mezi její nejoblíbenější koníčky, ale nebýt její pracovitosti jisto jistě by zahrádka nevypadal tak, jak vypadá. Nájemníci domu Jamborova 57/59 Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 7-8/2011 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2011 ŠKOLSTVÍ MZŠ Kamenačky MZŠ Kamenačky MZŠ Kamenačky V rámci Dne Země jsme na MZŠ Kamenačky uspořádali hned několik aktivit. Ke spolupráci byla přizvána také Přírodovědná stanice Kamenačky, která se školou sousedí a dlouhodobě spolupracuje. Všichni si užili hodně zábavy a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Soutěže se organizovaly ve školní budově po skupinkách. Děti měly možnost ověřit si své znalosti o houbách, rostlinách, ptácích u nás, cizokrajných zvířatech, poznávaly, jakou má kdo kůži, přírodniny po hmatu, zvuky, co se vyklube z květů, rozeznávaly druhy stromů, hledaly kdo žije v rybníce, soutěžily s veverkami o oříšky, voněly ke koření a mnoho dalších disciplín. Při soutěžích pomáhali také žáci druhého stupně a asistenti, kterým se líbilo nadšení dětí i rychlost, s jakou plnily úkoly. S legrací sledovali, jak děti přemýšlejí nad badyánem, k čemu se používají kroupy a jaký je vlastně rozdíl mezi dubem a bukem? Ani záhadné zvuky zvířat děti nezmátly a s fantazií tipovaly letadla, vichřice, pelikány jako zvířata žijící na našem území. Všichni zúčastnění měli ze soutěžních aktivit radost a báječně Veliký úspěch naší školy Žáci naší školy se zúčastnili I. kola mezinárodní výtvarné soutěže s tematikou portrét, krajina a zátiší podle vlastního zájmu výběru z těchto okruhů. Po vyhodnocení byly dvě žákyně, Eva Mangerová z 5.A třídy a Anežka Kvardová z 8.A třídy, vybrány do II.kola, které bude probíhat od v Charkově na Ukrajině. Mezinárodní konkurence bude určitě silná, ale obě dívky mají na to, aby dále obstály. Přejme jim tedy hodně štěstí do dalšího kola soutěžení. PaedDr. Bořivoj Kupsa, učitel výtvarné výchovy Výukový ekologický program Jak roste chléb na MZŠ Kamenačky Dne 23. března 2011 se zúčastnili žáci 4.A MZŠ Kamenačky výukového programu Jak roste chléb ve výukovém středisku Lipka. Děti se dověděly a postupně pochopily, jak zdlouhavá a složitá je cesta k upečení chleba a jak velkou a nepostradatelnou roli na této cestě sehrává půda. Zvídaví žáčci se vyzkoušeli tradiční zpracování obilí mlácení cepem, vyfoukávání plev, semletí mouky na ručním kamenném mlýnku, přípravu těsta a upečení chleba. Naučili se poznávat čtyři základní druhy obilí, které se u nás pěstují. Každé dítě si vyrobilo vlastnoruční zapečený chlebánek, který po upečení krásně voněl a výborně chutnal. Cílem výuky bylo nejen seznámit se s pracovním postupem výroby naší základní potraviny, ale uvědomit si i význam půdy pro člověka. Mgr. Eva Bačovská Den Země na Kamenačkách si je užívali. Ti opravdu nejlepší získali sladkou odměnu. V přírodovědné stanici si děti prohlédly rozmanité rostliny i zvířata a plnily spoustu zajímavých úkolů. Pobyt v krásné jarní rozkvetlé zahradě se nám líbil, nejvíce však černé prasátko Růženka, baštící bambus, a bílý angorský králík vypadající jako plyšáček. Zajímavé úkoly o poletuchách evropských, pandě a slonovi děti zvládly, stejně jako poznávání kůže žirafy a zebry. Oříškem byla otázka, co žije v mušli: mlži, plži, hlavonožci? U jezírka děti pozorovaly se zaujetím čolky, žáby, bruslařky, ale i uschlou slunečnici připomínající sprchu. Následující den jsme Pomáhali přírodě na Bílé hoře. Dopoledne třída 5.A v čele s panem učitelem Kupsou a odpoledne školní družinka. Sbírání bylo velmi náročné! Těší nás, že s úklidem odpadků budou pomáhat také místní skauti, abychom se měli na Bílé hoře krásně. Děkujeme všem za pomoc s přípravami a účastí na aktivitách Dne Země. Planetě Zemi za všechno, co nám dává Ať Vám jaro zpívá, kvete a voní pro radost! Mgr. Zdenka Binková ZŠ Krásného Výtvarné jaro na Krásného Koncem měsíce dubna a počátkem května, za prvních slunečních paprsků, se žáci 7. a 8. ročníků rozhodli pod vedením své Kytky z organzy vyučující vytvořit jarní šperky netradičním způsobem z PET lahví a organzy. Z PET lahví vytvářeli zejména krásné kytky. Jak na to? Z lahví vyřízli dno, nařezali ho nožíkem na proužky a nad plamenem svíčky proužky nahřívali a dle své fantazie ohýbali. Poté jednotlivé části spojili drátkem a ozdoba byla hotová. Děti vytvářely prstýnky, náušnice a jiné módní doplňky. Z organtýny vytvářeli žáci ozdoby na klopy oblečení, prstýnky či okrasné gumičky do vlasů. Chcete si také vytvořit něco módního, netradičního a svého? Tak čtěte dál Z organtýny nastříháte 6 koleček různých průměrů, jednotlivé části zatavujete nad ohněm, měníte jejich tvary, prošijete a do středu našijete korálek. Vytvořený květ připevníte ke spínacímu špendlíku nebo našijete na gumičku a paráda je hotová. Jaroslava Zapletalová, učitelka výtvarné výchovy ZŠ Krásného Ve zdravém těle zdravý duch Ve druhé polovině dubna se výběr žáků ročníků úspěšně zúčastnil dvou sportovních klání. Nejdříve to byl turnaj ve vybíjené, kde v silné konkurenci náš tým obsadil 1. místo a jim držíme pěsti do kola krajského. Téměř ve stejném složení se chlapci zúčastnili již 14. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup. Poprvé v historii naší školy v okrskovém kole obsadili kluci 1. místo a 12.5., bohužel v oslabení, neboť termín byl stejný jako dlouho plánovaný a žáky očekávaný výlet do Prahy, se vydali do okresního finále. Při rozcvičení se poranil brankář a do brány musel být nasazen hráč, který s tím nepočítal. Tým znervózněl. Chybičky se vloudily. I tak ale patří klukům velký dík za odvahu, snahu a nakonec být 4. ve městě je také super!!!! Gratulace patří i dalšímu našemu žáku Lukáši Kosíkovi z IX.A, který na atletickém mítinku Pohár rozhlasu obsadil při skoku vysokém 2. místo s osobním rekordem 160 cm. Karel Švehla, učitel tělesné výchovy ZŠ Krásného PRAHA Tak jako každý rok i letos se žáci 5. tříd naší školy vydali na putování po památkách našeho stověžatého hlavního města Prahy. S těmi nejvýznamnějšími místy se žáci seznámili již ve škole při výuce, ale projít se po Karlově mostě nebo vidět na vlastní oči Prašnou bránu, Pražský hrad, Svatovítskou katedrálu, zákulisí Národního divadla či navštívit Strahovskou knihovnu, Petřín, přespat v kapucínském klášteře, tak to je úplně něco jiného, nezapomenutelného. Pro některé děti byla premiérou i jízda vlakem či lodičkou po Vltavě. Úžasným zážitkem byla procházka večerní Prahou. Všechny třídy byly z výletu nadšené, paní učitelky spokojené a věříme, že v novém školním roce se i dalším páťákům pražská akce vydaří. Mgr. Šárka Mouková, zástupkyně ředitelky pro I.stupeň strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Projektové vyučování je nejdůležitější součástí Montessori výuky. A voda, ten životadárný živel, prostupovala přírodovědnými projekty žáků této Montessori třídy na ZŠ Gajdošova v Brně už od 1. ročníku. V loňském roce se poprvé děti z Montessori třídy (tehdy čtvrťáci) na závěr svého projektu Čistá voda pro zdravý svět (název byl tématem Světového dne vody) osobně zúčastnily oslavy Světového dne vody v brněnském Bobycentru. Při tiskové konferenci s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnosti (VAS) prokázaly, že bez potíží dokáží prezentovat své úvahy a pohled na dané téma. Desetileté děti svými názory výrazně rozhýbaly atmosféru konference a její účastníci ředitelé společností, další odborníci vodohospodářských firem a významní lidé politického života, si uvědomili, jak toto důležité téma dokáží výborně uchopit i desetileté děti. Když nám i letos Vodárenská akciová společnost, která byla pořadatelem, nabídla spolupráci, celá 5.C Montessori zajásala. Vodu ze všech pohledů a všemi formami už jsme zpracovali, seznámili jsme se kvalitou pitné vody a úvahami jsme promýšleli i její cenu v budoucnu, absolvovali jsme zajímavé exkurze - čistírna odpadních vod pro Brno, úpravna pitné vody Hosov, prohlídka vodního díla Vírská přehrada a nádrž Hubenov to vše už jsme měli za sebou a zpracováno, proto jsme s vedením firmy VAS přemýšleli, jak pojmout téma vody v tomto roce. Rozhodli jsme se podívat do historie. Jaký význam měla voda pro člověka v dávnověku, jak s ní tehdy nakládal? Toť téma velmi zajímavé, leč ne tak lehce zpracovatelné, což jsme záhy pochopili. Pět různě početných týmů, vytvořených z 15 žáků si rozdělilo časové éry od pravěku až po současnost a nastalo opravdové bádání. Bylo nutno soustředit dostatek literatury, což byl problém největší. Prolistovali a pročetli jsme co se dalo, mnoho knih nám poskytla VAS (byly pochopitelně pro vodárenské odborníky), v hledání knih nám pomáhala také Knihovna Jiřího Mahena. Z počátku jsme se tím vším doslova prokousávali, někdy smutní, když se nám nedařilo najít informace, které potřebujeme. Děti se naučily číst i mezi řádky. Velkou pomocí byly pravidelné besedy s generálním ředitelem VAS ing. Klosem a jeho kolegyněmi, to oni byli našimi prvními posluchači, s nimi jsme konzultovali získané informace a vedli dialog. Povzbuzovali nás, fandili nám. A tak jsme se pomaličku dostali na tu správnou historickou cestu vody. Ejhle - co vše se nám ŠKOLSTVÍ Světový den vody, Jihlava a děti 5.C Montessori z brněnské Gajdošky ZŠ Gajdošova podařilo objevit. Oddechli jsme si ve chvíli, kdy se flipchartové papíry zaplnily dostatkem zajímavých informací. Nastala fáze jejich zpracovávání. Zhruba po pětitýdenní práci se projekt Historie vody přiblížil do svého závěru. Doplnili jsme jej pohledem vlastní fantazie do budoucnosti (téma letošního roku bylo Voda pro města), a to formou scifi příběhů a jejich výtvarným zpracováním, což nám společnost VAS vytiskla v bulletinu. Během projektu jsme zavítali také do vodárenských laboratoří a do sídla firmy VAS. Přiblížil se den D Světový den vody, letos pořádaný v Jihlavě. Když jsme tam 23.března vystoupili z mikrobusu, někteří pocítili lehkou trému, ale jakmile se všichni pustili do vítání přicházejících účastníků konference, předávání bulletinů a do připravených zábavných aktivit kvíz pro účastníky o ceny a provizorní laboratoř (v bílých pláštích to dětem moc slušelo!), na trému děcka úplně zapomněla. K prezentaci projektu pozval páťáky generální ředitel Vodárenské akciové společnosti ing. Miroslav Klos v rámci svého projevu. Děti to zvládly jako profesionálové, byly uvolněné, zábavné a přesné. Ve vší skromnosti si troufám říct, že byly ozdobou programu Světového dne vody a radost z úspěchu na každém z nich byla znát. Tento pocit pak při občerstvovacím rautu umocňovala vyslovená uznání s dodatkem, jak si od loňska, posunuli laťku vysoko. Každý, kdo se postavil s mikrofonem v ruce před zaplněný sál, ví, že to není jen tak. Byla a jsem na své děti nesmírně pyšná. Jen my víme, kolik práce a úsilí jsme do toho museli vložit, abychom byli s výsledkem spokojeni. Zapojení do projektu a vystoupení na podiu bylo zcela na svobodné volbě každého žáka, proto mě velmi potěšilo, že do toho šli všichni a nakonec si týmy i závěrečnou prezentaci rozdělily tak, aby v Jihlavě měl svůj projev každý z nich. Dá se říct, že to byla jejich minimaturita z prezentování před zaplněným sálem. Pět let jsme využívali všech příležitostí, při nichž se děti učily vydat ze sebe maximum, aktivovat všechny své schopností v nestandardních a náročných situacích. Tyto zkušenosti v budoucnu mnohokrát zúročí. Budu jim držet palce a jsem přesvědčená, že se ti mí svěřenci v životě neztratí. Celou prezentaci můžete zhlédnout na internetových stránkách školy tř.učitelka Dagmar Bulová ZŠ Gajdošova I Gajdoška má talent aneb Akademie Základní školy Gajdošova Každé dva roky ZŠ Gajdošova pořádá Akademii. Tento rok jsme ukázali, kolik má naše škola talentů! Nechali jsme se inspirovat známou televizní soutěží a uspořádali jsme v Dělnickém domě na Jamborově přímý přenos toho nejlepšího, co naši žáci dokážou. A že bylo na co se dívat! Porota složená z šesťaček poslala téměř všechny do dalšího kola, a dokonce se nechala strhnout některými čísly tak, že sama začala tančit a zpívat. Viděli jsme skvělá taneční vystoupení, veselý cirkus plný zvířátek, kouzelníka, pohádkové hraní na flétničky, akrobatickou gymnastiku, neuvěřitelnou hru s diaboly, rap, hip-hop, břišní tanečnice, Tinu Turner i Karla Gotta, také tančící seniory. Kostýmy se to jen hemžilo a na pódiu bylo neustále veselo. Jediné číslo, které se do dalšího kola neprobojovalo, bylo taneční vystoupení Dua Koblih. Ale je pravda, že u tohoto tanečku se diváci nasmáli snad nejvíc. Nakonec se s námi písní rozloučili deváťáci, kteří nám budou chybět, ale jejich úspěchy při přijímacích zkouškách na střední školy jim přejeme. Jsme rádi, že se na naše žáky přišlo podívat tolik diváků, vždyť Dělnický dům praskal ve švech. Děkujeme všem za podporu a fandění! Mgr. Jana Hrubá Židenický Zpravodaj 6/2011 ZŠ Tyršova Den Země Na Kuldovce se v úterý uskutečnil Den Země, kterého se účastnili žáci prvního i druhého stupně. Byly to soutěže, které pro nás pořádali učitelé. Den Země byl velmi poutavý. Dělalo se na něm velmi mnoho zajímavých a naučných úkolů. Původně byl plánován v Mariánském údolí. Vzhledem k tomu, že bylo nepříznivé počasí, uskutečnil se v budově školy. Byli jsme rozděleni do skupin po pěti. Každý z nás plnil dva hlavní úkoly. Ostatní členové třídy plnili doplňkové úkoly. Určovali jsme chráněné živočichy a rostliny, třídili jsme odpad, naučili jsme se chráněná území ČR a objasnili si výrobu energie, poznali jsme netradiční dopravní prostředky a mnoho dalšího. Nejvíc se nám líbily úkoly, ve kterých jsme měli postavit co nejvyšší ekostavbu z kostek a házet míčky určitých barev do stejně barevných sektorů (symbolizovalo to barevné kontejnery pro třídění odpadu). No zkrátka, byl to pestrý a zábavný soutěžní den. I když jsme nebyli v tom Mariánském údolí, tam by to bylo asi ještě lepší, protože bychom se víc proběhli, no ale i tak to bylo bezva. A nakonec, co nikdo z nás nečekal, jsme vyhráli báječné 1. MÍSTO. A díky tomu jsme získali kartičky, které nám na měsíc zajišťují ABSOLUTNÍ PŘEDNOST V JÍDELNĚ. No prostě to bylo PERFEKTNÍ a rádi bychom si to ještě někdy zopakovali. Více na Žáci 6. B Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 ZŠ Tyršova Kuldovka pomáhá čtením... Také žáci naší školy, a to žáci jak na prvním, tak na druhém stupni, se zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá, který by měl každoročně rozdělit 10 milionů korun na dobročinné účely. A jak vlastně naši mladí čtenáři pomáhají? Tím, že čtou. Tím, že se zaregistrují na webových stránkách projektu, vyberou si zde knihu a po jejím přečtení zodpoví několik otázek vztahujících se ke zvolené knize. Budou-li bezchybní, získají virtuálních 50 korun, které věnují vybranému charitativnímu projektu. A protože už naši čtenáři mnohé z knih četli, mohli ihned po registraci přispět prvními padesátikorunami např. na asistenčního psa, vozík pro Kristinu nebo na ozdravný pobyt dětem z Klokánku. Projekt běží teprve druhý měsíc a už se do něj zapojilo přes 14 tisíc dětí, které přispěly prvním milionem korun. Těší nás, že jsou mezi nimi také žáci naší školy, a doufáme, že se na webové stránky projektu budou opakovaně vracet. Mgr. Jan Klaška, učitel Tyršovy ZŠ, Kuldova 38 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 KULTURA Židenický Zpravodaj 6/2011 Program DĚLŇÁKU na Dětský den s medvídkem Haribo soutěže a tancování pro děti na zahrádce ve dvoře 18 Taneční podvečer K tanci a poslechu hraje MR Swing Společenské setkání seniorů s panem starostou 18 Ukončení taneční sezony s orchestrem MR Swing Taneční večírek Centra tance Flamenco večer Taneční večírek Centra tance Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenic Restaurace Dělnický dům Vás srdečně zve k příjemnému posezení a dobré kuchyni. - možnost pořádání rodinných oslav v salónku s přístupem na zahrádku - letní zahrádka ve dvoře tel. kontakt , KAPSÁŘ Knihovna Jiřího Mahena Pobočka Židenice Stará osada 15, tel.: , pondělí: úterý: čtvrtek: pátek: otevírací doba: 13:00-18:00 h 09:00-12:00 h 13:00-18:00 h 13:00-18:00 h 09:00-15:00 h Koupaliště - Juliánov návštěvní doba letního koupaliště Juliánov v Brně-Židenicích bude denně od 09:30 hod. do 21:00 hod. celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let - 50,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let - 35,-Kč celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let - 40,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let - 25,-Kč zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) zdarma provozovatel navíc umožní denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. Bc. Karel Bernášek - místostarosta Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Židenice, Stará osada 15 vás srdečně zve na Výstavu svatebních fotografií Kamila Saliby Výstavu můžete shlédnout v půjčovní době knihovny: PO: 13-18, ÚT: , ČT: 13-18, PÁ: 9-15 Viva la musica Předmět Úvod do skladby se na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vyučuje od roku 2000 a v loňském roce jsme tedy završili první dekádu. Za tu dobu do skladby docházela už slušná řádka studentů. kteří mě mimovolně postavili před několik faktů. Z těch bych uvedl jasný poznatek, že v každé bytosti se skrývá veliký tvůrčí potenciál a je možné ho rozvinout - jen najít cestu. Dalším příjemným zjištěním je, že se můžeme učit od sebe navzájem. Jak žáci ode mne a mezi sebou, tak já od nich. Vyměňujeme si i informace, které na první pohled vždy nemají přímočarý vztah k hudbě a vždy nás kousek poposunou, vždy nás inspirují. Méně příjemný je nedostatek času, ale to se snažíme vyrovnat systematickou prací a její rozumnou intenzitou. Tvoříme společenství, které je založeno na kreativním postoji a proto mne už ani příliš nepřekvapuje, že mezi námi fungují duchovní síly. Rychle si nás našly a stojí při nás. Kdokoliv by chtěl poznat základní i vyšší nástroje kompozičního řemesla, bude vítán. Konkrétně - začínáme u jednohlasu, raných forem vícehlasu a přes ars novu pokračujeme k souzvukovému myšlení dalších etap až k avantgardě a postmoderně XX. století. To vše svobodně mohou studenti vstřebávat skrze vlastní svébytné zaměření. Jednoduše řečeno, pokud někdo chce psát sonáty a jiný popové písničky, je to i to platformou, na které rozvíjíme další vědomosti. Viva la musica! Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. Pomerančový den V úterý 21. června 2011 při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby proběhne v Brně Pomerančový den. Pomerančový den je již tradiční osvětová akce, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči pro lidi trpící demencí. V letošním roce proběhne v Brně v úterý 21. června. Informační stánek bude umístěn od 8 do 16 hodin na Malinovského náměstí. Akci pořádá brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro Jihomoravský kraj. Zájemci obdrží od pracovníků Diakonie podrobnější informace o poruchách paměti, bezplatném vyšetření paměti i službách a možnostech pomoci pro lidi trpící poruchami paměti. Součástí je také veřejná sbírka, kam je možno věnovat dobrovolný příspěvek. Každý, kdo přispěje nejméně dvaceti korunami, obdrží kromě informačních materiálů také keramickou placku. Výtěžek sbírky bude použit v souladu s pravidly ČALS na podporu brněnského kontaktního místa, které působí při Diakonii ČCE středisku v Brně. Více informací na strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Malíř pokojů natěrač, Zahradníček. Tel.: , Servis plyn.spotřebičů, tel.: , AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., el. okna, dálk.ovl., denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: Navštivte náš nově otevřený sekáč U TETY LIBY. Nabízíme kvalitní značkové zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu. Najdete nás na adrese: Vinařického 15, Brno. Otevírací doba: po-čtv 10-17h, pá 10-15h, so-ne zavřeno. Žaluzie a sítě proti hmyzu 10% sleva, tel.: , PEDIKURA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ lakování, p-shine, kosmet. úpravy, obočí, řasy. MHD 8, 55, 58, 78. sl. MICHAELA tel.: , NAŠE PEDIKURA, VAŠE POHODLÍ. Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve propan butan, hořáky, ben. pile, topidla, TV, DVD a jiné věci. MHD č.8, 13, 64. Tel.: Pronajmu garáž ul. Marie Kudeříkové, jištěno 2 vratama, na DO. V dosahu MHD. Možno i dlouhodobě. Tel.: Židenický Zpravodaj 6/2011 INSTALATÉRSKÉ a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, tel: , Pronajmu garáž, ul. M.Kuncové, vlastní elektroměr, tel.: RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Kvalifikovaná pečovatelka k seniorům - nabízím kompletní péči. V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Nakladatelství Ryšavý - vydalo knihu Kulturní průvodce po MČ Židenice. Křest knihy se uskuteční začátkem června v Knihkupectví na Táborské 30, tel.: Knihkupectví Ryšavý rozšiřuje nabídku čajů o byliny a potr. doplňky. Přijďte, rádi vám poradíme v oblasti prevence, správné výživy i očisty organismu. Uzávěrka inzerce do čísla 7-8/2011 je Koupím pěkný byt či RD v Brně i okolí. Tel.: Prodám řadový RD, ul. Skorkovského, vhodný pro rodinu i komerční účely. Cena: ,- Kč. Tel.: Prodám větší zahradu s lesem, k.ú. Moravany (u Nebovid). Na pozemku stojí chata, el., voda. Tel.: Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 bude od září 2011 vařit obědy pro cizí strávníky. Cena jednoho oběda bude 52 Kč. Bližší informace Vám podá vedoucí ŠJ: tel.: nebo , mail: VODOINSTALATÉR, tel.: , mobil: NOC SNŮ od 18.hod. Kulturní program pro zvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež. Bližší informace Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, cz, ZOO otevřeno denně Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí v 17 hodin na PF MU Brno, Poříčí 9, zasedací místnost v1. p. budovy Poříčí 7, RNDr. Pavel Vařejka, biolog se zaměřením na genetiku, profesor na Gymnáziu Brno, tř. kpt. Jaroše Genetika a nové formy života - Přednášející bude hovořit o základních postupech při vytváření geneticky modelovaných orgánů. Seznámí nás se základními metodami vytváření genetických modifikací zejména u rostlin, o přínosu a případných rizicích genetických modifikací organismů v 17 hodin na ÚMČ Brno Střed, velký sál Prof. RNDr. František Janouch, jaderný fyzik, zakladatel Nadace Charty 77, publicista Strašák zvaný majetková přiznání - Majetková přiznání by vyřešila řadu problémů, se kterými se naše společnost dlouhodobě potýká. Dosavadní legislativní návrhy ztroskotaly hned v zárodku. Vždy při oživení myšlenky majetkových přiznání se snese hora argumentů, proč plošná přiznání nezavádět. Jedna ze základních výtek je administrativní náročnost, složitost a pracnost vyplňování přiznání. Že to jde snadno, bez větších časových nároků, uvede na konkrétních příkladech přednášející své osobní zkušenosti ze Švédska, jehož je občanem. Změna programu vyhrazena JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno Pobočka PALETA, Touškova 9, Brno pořádá Příměstské tábory: Den na Paletě, soutěže a hry, od 6 let., 220,- Kč Dobrodružství s Kelty - keramický a výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 1500,- Kč Mrňousci na Paletě, pro děti z MŠ, 1500,- Kč Výtvarné kouzlení výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 1500, Prázdniny ještě nekončí výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 660,- Bližší informace: Ludmila Dufková, tel.: , mob.: , .: tel.: Srdečně vás zveme na III. ročník turnaje trojic na 3 dopady O Julecký pohár Výhry: poháry a další v celkové hodnotě 3000 Kč Termín: , od 9 hodin prezentace od 8.30 do 9.00 hodin Místo konání: areál Sokol Husovice, Dukelská tř. 9 VSTUP VOLNÝ Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou. Startovné tým 450 Kč (zahrnuje oběd). Pouze pro amatérské, neregistrované hráče!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2011 STAVEBNINY Pomáháme vám levněji stavět NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SORTIMENT PRO STAVBU, DÍLNU, ZAHRADU A BYDLENÍ Žít znamená bydlet, bydlet znamená stavět, tak stavte s námi Příznivá cena, rychlost a individuální přístup to vše pod jednou střechou Stavebniny u Kauflandu Lazaretní 10, Brno Otevírací doba: PO-PA: h SOBOTA: h tel./fax: mobil: FLORBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP PRO DÍVKY VE VĚKU 6-16 LET TERMÍN: (pondělí - pátek 8:30-18:00) MÍSTO: SAPPV VUT, Technická 14, Brno CENA: 1500,- Kč zajištění: oběd, pitný režim, trenéři, hala, venkovní hřiště program: základní florbalové dovednosti, herní systém atletická průprava, sportovní hry ( fotbal, volejbal...) všestranný rozvoj pohybových schopností kontakt: Martin Kabát, tel přihlášky a další informace: Být sama sebou Motivační kurz pro dívky od 12 do 18 let o letních prázdninách Je určen pro ty, které chtějí lépe poznat sebe samu a zdokonalit svoji osobnost, které hledají program na prázdniny, který nabízí nové zážitky, informace, ale i přátelství. V rámci pěti dnů se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeřnictví, zdravá výživa. Přihlášení je možnou přes v sekci kurzy nebo telefonicky nebo osobně na recepci Centra naděje a pomoci Brno, Vodní 13. Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních dnů. Ceny domu od KČ (vč. dph a pozemku) K nastěhování od Tel.: , , sanace v ýstavba statika budov zednické práce výškové práce izolace zateplení fasád rekonstrukce domů - bytů, koupelen tel: strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 6/2011 INZERCE I po nehodě zase jako nový. Autonova - rychle a kvalitně Vyřídíme za Vás úkony spojené s likvidací pojistné události, půjčíme náhradní vůz, opravíme ve vysoké kvalitě a vše v krátké době. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20, Brno, Tel.: , Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka Kč, celková částka k úhradě Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší. Platíte jen výši splátek Peníze Když se známe, jednoduše vám půjčíme. Era půjčka Informujte se ve Finančním centru Brno, Orlí 30, tel.: , Palackého třída 3048/124, tel.: nebo na vaší nejbližší poště. Sjednejte si od do Era půjčku a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži na POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. Jednoduše dostupné 180x130.indd :28 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC HURÁÁÁ, PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI!!! Milé děti, školní rok utekl jako nic a zase stojíme na prahu prázdnin - dnů plných sluníčka, radostí, úsměvů, odpočinku, lumpačení, ale také někdy dnů zamračených a uplakaných. Kdo ví, jak nám to letos příroda naplánuje, každopádně na prázdniny se už těší každý. Je to doba, kdy se jezdí za babičkami a dědečky, na tábory a dovolené, nebo jen tak na výlety. Budeme moc rádi, když nám zašlete z vašich cest nějaký pozdrav např.: pohlednici, dopis, namalovaný obrázek z místa, kde jste byli, nebo i fotografie, kde se Vám nejvíce líbilo. Zasílací adresa: Lenka Greplová, sekretariát starosty MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, nebo elektronicky Všechny vaše listy vystavíme na radnici MČ Brno-Židenice, v 5.p., aby nám zde zpříjemňovaly celé letní období. Vám, milé děti i vašim rodičům, přeji krásné prázdniny, plné zážitků, pohody, pěkného počasí a především prázdniny bez jediného zranění. Lenka Greplová, sekretariát starosty Něco pro zábavu... Najdi 10 rozdílů K létu patří voda a k ní i potápění. Při něm se pod vodou potkali dva kluci, jsou si podobní jako vejce vejci, ale přesto je mezi nimi 10 rozdílů. Zkus je najít a oba obrázky pak vybarvi podle předlohy nebo vlastní fantazie. Doplňovačka Z dovolené u moře jsme poslali domů pohlednici. Vyber z nabídky správnou loďku, pak ji podle světlé čáry dokresli a nakonec vše vybarvi podle předlohy nebo vlastní fantazie. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více