Židenický Zpravodaj. Otevření parku. Setkání se starostou AKTUÁLNĚ. Pozvánka pro seniory. Židenický sportovní den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Otevření parku. Setkání se starostou AKTUÁLNĚ. Pozvánka pro seniory. Židenický sportovní den"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Otevření parku Vážení občané Židenic, je mi velkým potěšením, že naše radnice po tříletém snažení v neděli 15. května oficiálně předala do užívání nově zregenerovaný park při ulici Bubeníčkova. Financování této akce proběhlo z prostředků Evropské unie, rozpočtů města Brna a také MČ Brno-Židenice. V radniční korespondenci za poslední čtyři měsíce převažují na tento projekt kladné ohlasy, ale vnímám i námitky převážně k některým praktickým částem realizace, které se budeme snažit posoudit a upravit ke spokojenosti občanů. Protože se také blíží konec školního roku a s ním i čas prázdnin a dovolených, popřál bych všem žákům co nejlepší hodnocení a pěkné známky na školním vysvědčení, maturantům úspěšné složení tolik diskutované zkoušky dospělosti, aby nic nezkalilo příjemné prožití prázdnin a aby si společně se svými rodiči užili báječné léto. Ing. Roman Vašina, starosta Židenický sportovní den Židenický sportovní den Již tradičně a pod patronací starosty městské části Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny se koná v pátek od 9.00 hod. 5. ročník Sportovního dne všech židenických základních škol. Hlavním pořadatelem a koordinátorem sportovních soutěží je Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 4. Snahou a hlavním mottem organizátorů je vzbudit a rozvíjet v žácích zájem o sportování a současně každoročně akci vylepšovat, zdokonalovat a doplňovat o celou řadu doprovodných programů. Pro letošní rok bylo rozhodnuto, že se do soutěží zapojí jen žáci 2. stupně. Přesto pořadatelé zvou do prostor Bílé hory, kde se pořádá oblíbený branný závod, i děti z mateřských škol, základních škol i zájemce z řad veřejnosti přilehlých městských částí, aby společně s židenickými dětmi zhlédly opět atraktivní doprovodný program Policie ČR, vojáků z Univerzity obrany AČR i z řad dobrovolníků ČSČK a židenických skautů, kteří se velkou měrou podílejí na organizaci celého sportovního dne. Za pořadatele: Roman Skočovský, MZŠ, Brno, Kamenačky 4 Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Ing. Aleš Vytopil, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 15 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a jako malý dárek kniha Kulturní průvodce po MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZPRÁVY Snaha o záchranu Přírodovědné stanice Kamenačky Přírodovědná stanice Kamenáčky se po 44 letech existence dostala do zoufalé situace. V lednu 2012 končí statický posudek na budovu, ve které sídlí a která je ve velmi špatném technickém stavu, a bude proto patrně k tomuto datu uzavřena a její provoz ukončen bez vidiny jakékoli snahy majitele o řešení situace a zachování činnosti tohoto výjimečného zařízení do budoucna. Pro pochopení uvádím několik faktů. Přírodovědná stanice Kamenáčky je odloučeným pracovištěm JUNIORu domu dětí a mládeže, Brno, Dornych 2, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj (JMK). Pozemky, na nichž stanice provozuje svoji činnost a na kterých stojí budova stanice, jsou v majetku Magistrátu města Brna (MMB) a stanice je má ve smluvním dlouhodobém užívání. Budova byla již v květnu 2006 převedena z majetku obce do majetku JMK byl to zdlouhavý proces, na kterém se dohodlo zastupitelstvo MČ Brno-Židenice, MMB a tehdejší vedení JMK a měl to být první krok k vybudování nové budovy stanice. MČ Brno-Židenice tehdy slíbila, že zrekonstruuje zahradu Přírodovědné stanice a JMK přislíbil, že se postará o budovu. MČ Brno-Židenice pružně a s nasazením svoji část úmluvy prakticky ihned ( ) realizovala a ze staré školní zahrady vybudovala nákladem cca 450.tis Kč zahradu osvětově-relaxační. Přírodovědná stanice spolufinancovala projekt ze svých zdrojů cca 25.tis Kč a dále z dotací v rámci různých projektů v obdobích dalších 3 let cca 170.tis Kč (dostavba Dědečkova dvorečku aj). Veškeré provozní náklady si hradí stanice ze svých zdrojů a dále sháněním peněz a materiálu z dotací a jiných zdrojů. MČ Brno-Židenice pravidelně podporuje aktivity pro místní děti příspěvkem ,- Kč ročně. Z prostředků zřizovatele JMK stanice v tomto bodě nečerpá nic. Náklady na energie jsou z naprosté většiny financovány MČ Brno-Židenice a MMB. Bez této pomoci by stanice nemohla vůbec fungovat. Menší část stanice doplácí z vlastních tržeb. Zřizovatele JMK tedy v tomto bodě opět stanice nic nestojí. Náklady na platy zaměstnanců (2 pedagogové, 1 provozní) přerozděluje JMK z MŠMT dle normativů. Ostatní materiály na činnost a krmiva si stanice s pomocí dobrých lidí shání sama a většina zvířátek pro děti je zapůjčená od soukromých osob. Některá zvířata pořídili ze svého zaměstnanci stanice. Po JMK v tomto bodě nežádají opět nic. Poněvadž je již dlouho zjevné, že budova chátrá, nenechávali samotní pracovníci stanice řešení oprav a rekonstrukci na poslední chvíli, dlouhodobě upozorňovali na stále se horšící stav budov a snažili se přitom i sami hledat řešení. V rámci investičního záměru na projektovou přípravu rekonstrukce stanice, získali po velkých průtazích i od JMK ,- Kč na projekt pro stavební povolení, který je po všech byrokratických peripetiích dokončen, včetně všech potřebných vyjádření nutných ke stavebnímu řízení. Současně zpracovali podklady pro financování rekonstrukce z Operačního programu Životní prostředí. V září 2010 podali na JMK investiční záměr na rekonstrukci stanice, který bohužel někde na krajském úřadě leží nepovšimnut dodnes a bez jehož schválení není možné podat projekt do žádného evropského fondu. Jen pro představu, hovoříme o částce cca 19 mil. Kč (energeticky pasivní budova se suterénem včetně tropického skleníku s veškerým vybavením a hospodářským zázemím, plně vyhovující přísným normám pro školská zařízení). Pokud by sloužila dalších 44 let jako ta dožívající, postavená nadšenci v akci Z, budou to pro JMK dobře investované peníze do vlastního majetku. V lednu 2012 tak pravděpodobně zanikne unikátní zařízení, kde jsou pro výuku a vzdělávání používána zvířata formou metod přímého využití s bezprostředním kontaktem a kde se děti účastní veškerého provozního dění (čímž se funkce stanice výrazně odlišuje od zoologických zahrad). V současné době se pracovníci stanice obrátili s žádostí o pomoc i na představitele MČ Brno-Židenice. Naše městská část, jak je zřejmé i z výše uvedených řádků, dlouhodobě stanici podporuje a současná situace kolem tohoto zařízení nás velmi znepokojuje. Za sebe i za celé vedení mohu slíbit, že se pokusíme najít způsob, jak zachránit v naší městské části toto prospěšné zařízení. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 10/2011 konaná schválila: rozpočtové opatření č. 7. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2011 závazný ukazatel přijaté transfery o tis. Kč, z toho navyšuje položku neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD na II. čtvrtletí o 415 tis. Kč, doplňuje položku investiční transfer z rozpočtu města ve výši tis. Kč na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Gajdošova, navyšuje závazný ukazatel provozní výdaje SPOD o 415 tis. Kč a doplňuje závazný ukazatel rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gajdošova ve výši tis. Kč. souhlasila s převodem částky ,00 Kč z rezervního fondu na posílení investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, dle ust. 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč na rekonstrukce budovy dle ustanovení 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. vzala na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč na opravy a údržbu budovy dle ustanovení 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Brno, Gajdošova 3, která se týká: zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 200 žáků na 240 žáků s účinností od souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem části střechy budovy Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4, č. p v k. ú. Židenice na dobu určitou do společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s.. souhlasila s asanací části stávajícího oplocení v garážovém dvoře Boettingrova na pozemku p. č. 4116/8, ostatní plochy, o výměře 645 m2 v k. ú. Židenice v nezbytně nutné míře na náklady MČ Brno-Židenice. souhlasila se vstupem společnosti AQUA ENVIRO s.r.o. na pozemek p. č. 7826/2, ostatní plocha, o výměře m2 v k.ú. Židenice při ul. Došlíkově za účelem provedení geologických průzkumných prací vrtu pro předběžné vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů v lokalitě, a to za podmínky uvedení předmětného pozemku po skončení prací do původního stavu. doporučila statutárnímu městu Brnu směnu pozemků p. č. 8206/9, ostatní plocha, o výměře m2 a p. č. 9403/6, ostatní plocha, o výměře 74 m2, vše v k. ú. Židenice ve vlastnictví společnosti S MORAVA Leasing, a.s. za pozemek p. č. 1899, orná půda, o výměře m2 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna. souhlasila s realizací akce Brno, Šámalova I rekonstrukce vodovodu na pozemku p. č. 1189/1, ostatní plochy, o vým m2 v k. ú. Zábrdovice při ul. Šámalově, za podmínky zabezpečení tohoto pozemku při realizaci akce a kladení maximálního důrazu na bezpečnost mládeže navštěvující hřiště na předmětném pozemku a následného uvedení předmětného pozemku do původního stavu. smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Židenice a Českou spořitelnou a.s. na Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na akci: Pilotní projekt velmi úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7. vzala na vědomí změny v dopravě městské hromadné dopravy pro rok souhlasila s umístěním dopravního značení IP 12 vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžcě postiženou nebo těžce pohybově postiženou na ul. Jamborova před objektem Pečovatelské služby (or. č. 61) s podtabulkou pracovní dny 11:00 14:00 h ZMČ 04/2011 konaná schválilo: rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření doplňuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 závazný ukazatel financování o 1. část zůstatku roku 2010 ve výši tis. Kč a navyšuje, upřesňuje a doplňuje ve výdajích na rok 2011 některé závazné ukazatele. pokračování na str. 3 strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Vážení občané, od května tohoto roku je našim občanům k dispozici útlá brožurka s názvem Kulturní průvodce po MČ Brno -Židenice, která je částečně výsledkem práce Komise školství, kultury a sportu ve spolupráci se soukromým nakladatelstvím. Brožurka obsahuje stručné informace o 29 nejzajímavějších kulturních památkách na území Židenic, včetně mapky. To vše je na více než 50 stránkách. Brožurka je obsahově plná fotografií, obrázků a reprodukcí. Již z minulosti máme ve dvou vydáních výborně zpracovanou knihu o historii Židenic od našeho ZPRÁVY bývalého kronikáře pana Jiřího Švédy, či knihu fotografií srovnávající dnešní stav a stav před sto lety od Přemysla Dížky s názvem Proměny století, díl IV. Proto nyní vydaná brožurka může posloužit jako doplňující průvodce při procházkách v Židenicích, či jako pozornost někomu, kdo by se měl zájem podívat na dnešní stav obecního kulturního dědictví. Zastupitelstvo Židenic na dubnovém zasedání souhlasilo s výraznou dotační podporou vydání této brožurky. Textové a grafické vyhotovení si vzalo na starost již zmíněné soukromé nakladatelství. Židenický Zpravodaj 6/2011 Kulturní průvodce po MČ Brno-Židenice k dispozici občanům Městská část získala za svoji podporu vydání této brožurky několik stovek výtisků. Další možností, jak získat tohoto průvodce zdarma, je na setkání Klubu seniorů dne od 15 hod v Dělnickém domě, kde proběhne beseda se starostou a vedením radnice. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Dlouhodobě nezaměstnaní, začali pracovat na úklidu naší městské části Dlouhodobě nezaměstnaní - dle zákona o veřejné službě mají lidé, kteří nemohou najít nové zaměstnání, možnost si v rámci veřejné služby přivydělat nějakou tu korunu navíc. Tuto činnost mohou vykonávat buď na min 20 hod. měsíčně, nebo na min 30 hod. měsíčně. Tito pracovníci mají za úkol nejrůznější úklid, od zametání chodníků, sběr roztroušeného odpadu, až po úklid travnatých ploch. Za první den práce nasbírali tito noví pracovníci více než 10 pytlů nejrůznějšího odpadu, jako jsou papíry, PET láhve, mikrotenové sáčky, nedopalky cigaret atd. Každý dlouhodobě nezaměstnaný, který má zájem pomoci při úklidu v Židenicích, je vítán. Všem, kteří se na přípravě těchto prací podíleli a taktéž lidem, kteří se dobrovolně na tyto práce přihlásili, je třeba poděkovat. Tyto výtisky jsou k dispozici všem židenickým občanům zdarma. Zájemci si během června mohou brožůrku vyzvednout v úředních hodinách na podatelně našeho městského úřadu ve II. patře. Stačí si s sebou vzít svůj občanský průkaz. Budeme rádi, když se publikace dostane k co největšímu počtu občanů. Zdarma bude k dispozici celkem 500 brožurek. V nejbližší době budou zařazení na veřejně prospěšné práce i lidé s uloženým náhradním výkonem trestu. Marek Svitavský, člen rady pověřený přípravou a realizací projektu veřejných prací Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pokračování ze str. 2 vzalo na vědomí vyúčtování 20.společenského plesu. Schválilo použití výtěžku z plesu ve výši 5.615,- Kč jako příspěvek na činnost mládeže - na Dětský den. Schválilo rozpočtové opatření č.6. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2011 v položce ples MČ o 13 tis. Kč a upřesňuje a zvyšuje výdajové položky spojené s pořádáním plesu o 8 tis. Kč a o výnos plesu o 5 tis. Kč jako příspěvek na činnost mládeže Dětský den. finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2011 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Juliánovské náměstí č. or. 1, č. pop. 3848, včetně pozemku p. č. 4280, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2 v k. ú. Židenice. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Krásného č. pop. 3823, č. or. 14, na pozemku p. č. 4286, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2, Krásného č. pop. 3824, č. or. 16, na pozemku p. č. 4287, zastavěná pl., nádvoří o výměře 203 m2, Krásného č. pop. 3825, č. or. 18, na pozemku p. č. 4288, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2 vše v k. ú. Židenice. nedoporučilo Zastupitelstvu města Brna odprodej bytového domu Kuldova č. or. 36, č. pop. 149, včetně pozemku p. č. 1315, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, a pozemku, který tvoří funkční celek s bytovým domem, p. č. 1316, zahrada o výměře 132 m2, vše v k. ú. Zábrdovice. požární řád Městské části Brno Židenice jako přílohu č.29 Požárního řádu statutárního města Brna. zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Židenice. více najdete na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Plán akcí klubu seniorů Finsko Z Helsinek za polární kruh p. Vavroš Bretaň a Normandie na kole p. Jiří Nesiba Setkání s panem starostou Dd - 15:00 hod. Přednášky se konají každé úterý od 14 hod v Dělnickém domě (Dd) pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Bc. Ladislav Koukal Byli jsme ve spalovně Slunečné, skoro letní, odpoledne nedávalo příliš naděje prohlídce spalovny v naší MČ. Přesto se nás sešlo více než šedesát. Díky péči pana ředitele Peroutky jsme v pěkném konferenčním sále vyslechli více než hodinovou přednášku dr. Suzové. V poutavém výkladu jsme se dozvěděli o historii spalování od r do dnešních dní a také technické a provozní parametry rekonstruované spalovny. Náročný projekt, finančně podporovaný EU, změnil spalování odpadu na efektivní výrobu elektrické energie. Po vyfasování přileb jsme strávili další hodinu prohlídkou technologického zařízení přímo v provozu. Svoz a částečná separace, spalování, výroba energie a likvidace nespalitelných zbytků, to vše jsme viděli naživo. Poděkování patří kromě již jmenovaných i ostatním trpělivým zaměstnancům spalovny. Díky. Bc. Ladislav Koukal Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZPRÁVY Nebojme se počítačů byl zdárně ukončen počítačový kurz pro začátečníky - seniory, který zajišťovala MČ Brno-Židenice. Zájem byl velký a mnohonásobně převýšil kapacity. Mohu všechny zúčastněné velice pochválit, byli pozornými studenty, kteří se v šesti týdenním kurzu seznámili s počítačem a naučili se základům práce s ním. Pro velký zájem bude kurz v závěru měsíce září otevřen znovu. Více informací vyjde v příštím čísle Zpravodaje. Kulturní centrum Karas Na rohu ulic Vymazalova a Vojanova roste prostor pro kulturní centrum Karas. Místnost se zázemím určená pro kulturní akce, přednášky, setkávání zájmových organizací a sdružení, ale také místo pro využití k volnočasovým aktivitám nejen mládeže, nebo klubu seniorů v MČ. Otevření chystáme cca na listopad letošního roku a věříme, že bude naší veřejností hojně využíváno. Vocal fest Brno května byl zahájen festival vokálních souborů Vocal fest Brno 2011 v prostorách tovární haly brněnské Zbrojovky v Brně-Židenicích. Před vyprodaným hledištěm se fenomenálně představilo mužské vokální kvarteto QVOX s hudebně-dramatickou koláží děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Karla Šiktance. Hledání harmonie s koloběhem života se stalo námětem tohoto unikátního díla doprovázeného degustací vín a zvukem cimbálu. V dalších dnech se uvedl pražský ženský soubor Tiburtina Ensemble s díly čtrnáctého a patnáctého století a na závěrečném koncertu byly k poslechu oblíbené písničky z televizní obrazovky v podání dětského sboru Kantiléna. Vzácným umělcům děkujeme a těšíme se na příští ročník festivalu. Parkování na ul. Krásného Musím touto cestou požádat a upozornit všechny motorizované spoluobčany parkující na ulici Krásného, v zrekonstruované části, o pozornost. Ačkoliv to není okem příliš patrné, šířka silnice nedovoluje parkování po obou stranách ulice. Parkovat se zde může pouze na vyhrazených místech v parkovacím zálivu. Tento zákaz stání zde není určený dopravní značkou, ale vyplývá z šířky komunikace. Prosím, neparkujte zde. Vystavujete se nebezpečí pokuty, nebo odtahu vozidla, ale také znemožňujete plynulost dopravy v tomto místě. Jsme si vědomi nedostatku parkovacích míst v okolí a připravujeme koncepční řešení, ke kterému by mělo dojít během příštího roku. Bc. Karel Bernášek - místostarosta Reakce na článek p. Ryšavého (str. 5) ze sekce Fórum Předseda ČSSD připouští vládu s pomocí KSČM : Politika s prázdným obsahem Jako místostarosta Židenic nominovaný za ČSSD musím reagovat na článek lidovce pana Ryšavého, který v jakési politologické analýze mimo rámec Židenického Zpravodaje kritizuje předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Strašit občany 21 let od sametové revoluce nebezpečím z komunismu je mimo nejen na komunální úrovni, kde tento postoj ukazuje k prázdnosti lokálních témat, ale také projevuje neznalost dnešních globálních rizik (mimochodem i sociologické studie ukazují, že většina předlistopadových komunistů je dnes ve zcela jiných politických stranách). Stavět politiku na strašení občanů bez vytváření vlastního politického obsahu, je ale asi pro některé politiky snadnější. Ať předčasné či jiné parlamentní volby by měly být o pozitivním obsahu stran, jak by řešily dnešní krizovou dobu. Pokud bude KDU-ČSL prezentovat svoji politiku takto úzce ideologicky, potom se úměrně zmenšují i její šance na úspěch. Snad to není převažující tendence uvnitř KDU-ČSL, kde se i mladý předseda Pavel Bělobrádek po svém zvolení prezentoval, jako příznivec českých hudebních skupin propagujících skinheadské hnutí. Dokud KDU-ČSL nezmoudří, tak taková strana skutečně v parlamentu nechybí, takových je tam dost i nyní. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. 20 let Židenického Zpravodaje Článek ze Židenického Zpravodaje číslo 5/1995: 50. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu vzpomínáme také v naší městské části. Vzpomínáme na lidské utrpení, které v letech postihlo bezohledné pronásledování brněnských vlastenců a válečné události, zejména v letech Mezi stovkami Brňanů přišlo o život i 248 židenických občanů, z toho bylo umučeno 50 v nacistických žalářích a koncentračních táborech. Jejich památku uchovávají ve svých pamětech mnohé židenické rodiny, jsou na židenickém hřbitově, na pamětních deskách i v názvech některých židenických ulic. Nelze zde všechny vyjmenovat. Připomeňme si alespoň některá jména účastníků českého odboje podle názvů židenických ulic: Čejkova - npor. Alois Čejka ( ), důstojník čs.armády, popravený pro účast v odboji. Došlíkova - MUDr. Bohuslav Došlík, brněnský lékař (jako student bydlel v Židenicích), zemřel na následky fašistického věznění. Gajdošova - Jan Gajdoš ( ), významný tělovýchovný pracovník, mistr světa v gymnastice 1938, zemřel na následky fašistického věznění. Geislerova - František Geisler ( ), důstojník čs. východní jednotky, padl v bojích na hranicích Slovenska. Hromádkova - Bohumil Hromádka ( ), policejní úředník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Jamborova - Jan Jambor ( ), brněnský komunální pracovník, umučený pro účast v odboji. Jílkova - Vojtěch Jílek ( ), tělovýchovný pracovník, popravený pro účast v odboji. Kaleckého - MUDr. Josef Kalecký ( ), židenický lékař, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Konečného - Jaroslav Konečný ( ), poštovní úředník, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Krásného - Miloš Krásný ( ), politický pracovník a tajemník Svazu mladých v Brně, popravený pro účast v odboji. Kulkova - Josef Kulka ( ), dělník, popravený na Špilberku pro účast v odboji. Marie Kudeříkové - Marie Kudeříková ( ), studentka, členka Svazu mladých, popravena pro účast v odboji. Markéty Kuncové - Markéta Kuncová ( ), textilní dělnice, zahynula ve vězeňském vlaku při náletu na Drážďany. Mazourova - Karel Mazour ( ), funkcionář Svazu mladých, zahynul při plnění bojového úkolu. Meluzínova - Václav Meluzín ( ), židenický občan, umučený pro účast v odboji. Nevrklova - František Siard Nevrkla ( ), židenický kněz, popravený v koncentračním táboře Osvětim. Nopova - Eduard Nop ( ), úředník, umučený pro účast v odboji. Porhajmova - Stanislav Porhajm ( ), úředník ze Židenic, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Skorkovského - František Skorkovský ( ), starosta čs. právnického spolku a náměstek předsedy Mezinárodního svazu studentstva, popravený za studentských bouří v Praze Slívova - Alois Slíva ( ), stolařský dělník, člen spolku Dělnického domu, umučen v koncentračním táboře Osvětim. Stejskalova - Stanislav Antonín Stejskal ( ), poddůstojník čs. jednotky, padl v bojích u Sokolova. Šámalova - Přemysl Šámal ( ), český politik (vedoucí kanceláře prezidentů ČSR ), umučený v nacistickém vězení. Šaumannova - František Šaumann ( ), židenický úředník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Šedova - Ondřej Šeda ( ), židenický občan, člen spolku Dělnického domu, umučen v koncentračním táboře pro účast v odboji. Taussigova - František Taussig ( ), brněnský novinář, popravený pro účast v odboji. Tomáškova - Jan Tomášek ( ), židenický tělovýchovný pracovník, popravený pro účast v odboji. Touškova - František Toušek ( ), brněnský politik a národohospodář, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Václavkova - Dr. Bedřich Václavek ( ), kritik a literární vědec v Brně a Olomouci, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Vančurova - Vladislav Vančura ( ), lékař a český spisovatel, popraven pro účast v odboji. Veleckého - Jan Velecký ( ), úředník, tělovýchovný pracovník, umučený v koncentračním táboře pro účast v odboji. Jiří Švéda, kronikář Připravil Bc. Karel Bernášek, místostarosta strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Děkujeme osvoboditelům, nezapomeneme! Bc. Karel Bernášek Dne 26. dubna 1945 bylo definitivně osvobozeno Brno. V rámci Bratislavsko-brněnské operace, započaté 25. března 1945, se o to postaraly rumunské a sovětské jednotky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála SSSR R. J. Malinovského. Již dne 25.dubna 1945 byly od východu osvobozeny mezi jinými městské části Slatin, Líšeň, Juliánov a Židenice, což dokládá fotografie německého tanku, který byl zničen téhož dne na Táborské ulici. V Židenicích tak skončila temná doba, která v důsledku přímých následků fašistického teroru a válečných událostí připravila o život 248 žideničáků. Dalším stovkám našich občanů zahynuli příbuzní nebo jim zůstaly šrámy na zdraví v důsledku nacistického věznění a okupace. Prameny také uvádějí, že v Židenicích bylo během války úplně zničeno 30 a těžce poškozeno 90 domů a objektů. Při osvobozování jižní Moravy v roce 1945 přišlo o život přes 10 tisíc sovětských a asi rumunských vojáků. Část jich je uložena na Čestném pohřebišti ústředního hřbitova. Zde si 66. výročí osvobození Brna připomenuli a u pomníku položili květiny členové ČSSD Brno-Židenice v čele s předsedou Bc. Karlem Bernáškem a zástupci Mladých sociálních demokratů Židenic, Vinohrad a Líšně. Jiří Motloch za ČSSD Brno-Židenice a MSD ŽiVLi Zničený německý tank Pz Kpfw V Panter Ausf.A FÓRUM Dobývání Bílé hory J e s o b o t a 30. dubna a my se scházíme v základním táboře u sokolovny v Juliánově, kde nám vedoucí výpravy nastíní trasu a průběh výstupu. My - přátelé nejvyšší hory Židenic - hory Bílé. Náš cíl - dobýt její vrchol, poznat ji a promyslet její budoucnost. Počasí nám navzdory předpovědi přeje. Šerpa Jiří Jedlička nás neomylně vede traverzem do 1. výškového tábora - křižovatky všech bělohorských cest: 1. okružní, která po vrstevnici Bílou horu lemuje, užívaná jak rodiči s kočárky, tak běžci. Potřebovala by osadit lavičkami, odolnými vůči počasí i ničičům. 2. serpentiny od sokolovny 3. blátivé pěšiny od Došlíkovy, která snad brzy bude zpevněna a vylepšena. Na této kótě se nachází oblíbené dětské hřiště, které by si zasloužilo vylepšení herních prvků. Židenický Zpravodaj 6/2011 Odtud už stoupáme k samému vrcholu. Odměnou je nám úchvatný pohled na město. Chybí jen mapa či reliéf popisující významné body celého výhledu. Právě tato část kopce vyvolává nejvíce diskuzí. Zde stojící památník se nedá zrušit, ale zbylá plocha potřebuje zabydlet. Nový povrch, lavičky, opravené zídky, přístřešek? Piknik s výhledem na město - to by bylo něco! Pavel Pokorný tu také připomněl rok osmašedesátý a zde umístěné bratrské kulomety. Hřebenovkou jsme se dostali na loučku za vodárnou, kde Marek Svitavský nastínil vizi ideálního místa pro sport či posezení v trávě. Poslední kótou byla zdejší přírodní památka, kde nám Mgr. Galina Slámová ukázala chráněnou suchomilnou vegetaci. Po návratu jsme ztracené tekutiny doplnili při závěrečné debatě ve zdejší hospůdce. Co kolegové ze Zelené pro Židenice zorganizovali, MUDr. Jitka Lénártová zapsala. Předseda ČSSD připouští vládu s pomocí KSČM Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny ( ) řekl: Kdybychom vyhráli volby s výrazným náskokem, je pro nás možná varianta menšinové vlády. Podpora KSČM je jednou z variant, koalice s nimi není našim cílem. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka má již jasno, s kým by chtěl vládnout. Pokud se opozici podaří svrhnout vládu a tím vyvolat předčasné volby, je nastaven takzvaný plán B se vznikem menšinového kabinetu socialistů s podporou KSČM. Současná vládní koalice se zmítá v problémech, ustála sice hlasování o důvěře, ale v červnu má nastat další rekonstrukce kabinetu, dohoda o reformách a hlasování o důvěře. Vyvolávač sporů, Věci veřejné, se cítí poškozeny vyvolaným odchodem svého předsedy Radka Johna z vnitra a hlavního šéfa VV Víta Bárty z dopravy. Premiér naznačil, že nejistý post má i ministr školství Josef Dobeš. VV vyhrožují odvoláním ministrů Alexandra Vondry, Ivana Fuksy (ODS) a rovněž ministra financi Miroslava Kalouska z TOP09. V této nelehké situaci důvěra vlády klesla na minimum, současnému kabinetu důvěřuje jen 21 % obyvatelstva (průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Menší důvěru než vláda má v průzkumu CVVM už jen Poslanecká sněmovna, jíž důvěřuje 18 procent občanů, to je o šest procentních bodů méně než před měsícem. Poklesla i důvěra lidí v krajská zastupitelstva a Senát v prvním případě z březnových 45 procent na nynějších 41 procent, u Senátu to bylo ve stejné době o procentní bod na 25 procent. V hlavním štábu ČSSD, ale není vše jasné, neb vláda opřená o komunisty se nezamlouvá místopředsedovi strany Michalu Haškovi. Hašek, ale nevidí budoucí spolupráci ani se současnými koaličními stranami. ODS, TOP09, i VV dělají vše pro to, aby v příštích volbách nebyly přijatelnými partnery pro vládnutí s ČSSD, sdělil Hašek. Po volbách by raději spolupracoval například s KDU-ČSL (pokud by se strana dostala do sněmovny). Podle květnového průzkumu pro ČT by sociální demokracii volilo 27 procent lidí, o šest procent hlasů méně by pak získala ODS. Pro TOP 09 by hlasovalo 16 procent voličů a pro komunisty 12 procent. Pět procent hlasů nutných pro vstup do sněmovny by získali lidovci, kteří nyní v dolní komoře chybí. Zástupci Věcí veřejných by z voleb zřejmě odešli se ziskem čtyř procent hlasů. Věřím v prozíravost voliče a doufám, že se plán B nepodaří současnému předsedovi ČSSD zrealizovat. Šimon Ryšavý, předseda klubu KDU-ČSL Poděkování V posledním čísle Židenického zpravodaje, kde jsme se dočetli o možnosti sdělení nějaké aktuality v našem regionu, rozhodli jsme se, že se s Vámi podělíme a zároveň i pochlubíme s naší zahrádkou, která se nachází za domem Jamborova 57/59. Dům byl v roce zcela zrekonstruován. Charakteristika pavlačového domu byla zachována a to jen v dobrém slova smyslu. Jsme přesvědčeni, že jsme si zde jako nájemníci blíže, jako by v rodinném kruhu. Za domem se nachází zahrádka, která byla velmi zanedbaná a nikdo se Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno o ni léta nestaral. V roce se do domu přistěhovala paní Růžena Šauerová, které vděčíme, jak zahrádka vypadá dnes. Ihned o ni začala pečovat, i když zprvu se nejednalo o lehkou práci. Bylo nutno vyčistit ji od různých cihel, kamenů, skla apod. Podařila se jí vytvořit krásná okrasná zahrada, kde rádi relaxujeme a odpočíváme. S údržbou se jí samozřejmě snaží vypomáhat i ostatní nájemníci. Pan Novák pravidelně seče trávu, a i ostatní nájemníci se snaží dle svých možností vypomáhat. I když se jedná třeba jen o drobnosti, jsme rádi, že, kdo může, přiloží ruku k dílu. Závěrem bychom chtěli jménem nájemníků celého domu poděkovat paní Růženě Šauerové za její obětavost, pracovitost a ochotu se o zahrádku starat. Víme sice, že práce na zahrádce patří mezi její nejoblíbenější koníčky, ale nebýt její pracovitosti jisto jistě by zahrádka nevypadal tak, jak vypadá. Nájemníci domu Jamborova 57/59 Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 7-8/2011 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2011 ŠKOLSTVÍ MZŠ Kamenačky MZŠ Kamenačky MZŠ Kamenačky V rámci Dne Země jsme na MZŠ Kamenačky uspořádali hned několik aktivit. Ke spolupráci byla přizvána také Přírodovědná stanice Kamenačky, která se školou sousedí a dlouhodobě spolupracuje. Všichni si užili hodně zábavy a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Soutěže se organizovaly ve školní budově po skupinkách. Děti měly možnost ověřit si své znalosti o houbách, rostlinách, ptácích u nás, cizokrajných zvířatech, poznávaly, jakou má kdo kůži, přírodniny po hmatu, zvuky, co se vyklube z květů, rozeznávaly druhy stromů, hledaly kdo žije v rybníce, soutěžily s veverkami o oříšky, voněly ke koření a mnoho dalších disciplín. Při soutěžích pomáhali také žáci druhého stupně a asistenti, kterým se líbilo nadšení dětí i rychlost, s jakou plnily úkoly. S legrací sledovali, jak děti přemýšlejí nad badyánem, k čemu se používají kroupy a jaký je vlastně rozdíl mezi dubem a bukem? Ani záhadné zvuky zvířat děti nezmátly a s fantazií tipovaly letadla, vichřice, pelikány jako zvířata žijící na našem území. Všichni zúčastnění měli ze soutěžních aktivit radost a báječně Veliký úspěch naší školy Žáci naší školy se zúčastnili I. kola mezinárodní výtvarné soutěže s tematikou portrét, krajina a zátiší podle vlastního zájmu výběru z těchto okruhů. Po vyhodnocení byly dvě žákyně, Eva Mangerová z 5.A třídy a Anežka Kvardová z 8.A třídy, vybrány do II.kola, které bude probíhat od v Charkově na Ukrajině. Mezinárodní konkurence bude určitě silná, ale obě dívky mají na to, aby dále obstály. Přejme jim tedy hodně štěstí do dalšího kola soutěžení. PaedDr. Bořivoj Kupsa, učitel výtvarné výchovy Výukový ekologický program Jak roste chléb na MZŠ Kamenačky Dne 23. března 2011 se zúčastnili žáci 4.A MZŠ Kamenačky výukového programu Jak roste chléb ve výukovém středisku Lipka. Děti se dověděly a postupně pochopily, jak zdlouhavá a složitá je cesta k upečení chleba a jak velkou a nepostradatelnou roli na této cestě sehrává půda. Zvídaví žáčci se vyzkoušeli tradiční zpracování obilí mlácení cepem, vyfoukávání plev, semletí mouky na ručním kamenném mlýnku, přípravu těsta a upečení chleba. Naučili se poznávat čtyři základní druhy obilí, které se u nás pěstují. Každé dítě si vyrobilo vlastnoruční zapečený chlebánek, který po upečení krásně voněl a výborně chutnal. Cílem výuky bylo nejen seznámit se s pracovním postupem výroby naší základní potraviny, ale uvědomit si i význam půdy pro člověka. Mgr. Eva Bačovská Den Země na Kamenačkách si je užívali. Ti opravdu nejlepší získali sladkou odměnu. V přírodovědné stanici si děti prohlédly rozmanité rostliny i zvířata a plnily spoustu zajímavých úkolů. Pobyt v krásné jarní rozkvetlé zahradě se nám líbil, nejvíce však černé prasátko Růženka, baštící bambus, a bílý angorský králík vypadající jako plyšáček. Zajímavé úkoly o poletuchách evropských, pandě a slonovi děti zvládly, stejně jako poznávání kůže žirafy a zebry. Oříškem byla otázka, co žije v mušli: mlži, plži, hlavonožci? U jezírka děti pozorovaly se zaujetím čolky, žáby, bruslařky, ale i uschlou slunečnici připomínající sprchu. Následující den jsme Pomáhali přírodě na Bílé hoře. Dopoledne třída 5.A v čele s panem učitelem Kupsou a odpoledne školní družinka. Sbírání bylo velmi náročné! Těší nás, že s úklidem odpadků budou pomáhat také místní skauti, abychom se měli na Bílé hoře krásně. Děkujeme všem za pomoc s přípravami a účastí na aktivitách Dne Země. Planetě Zemi za všechno, co nám dává Ať Vám jaro zpívá, kvete a voní pro radost! Mgr. Zdenka Binková ZŠ Krásného Výtvarné jaro na Krásného Koncem měsíce dubna a počátkem května, za prvních slunečních paprsků, se žáci 7. a 8. ročníků rozhodli pod vedením své Kytky z organzy vyučující vytvořit jarní šperky netradičním způsobem z PET lahví a organzy. Z PET lahví vytvářeli zejména krásné kytky. Jak na to? Z lahví vyřízli dno, nařezali ho nožíkem na proužky a nad plamenem svíčky proužky nahřívali a dle své fantazie ohýbali. Poté jednotlivé části spojili drátkem a ozdoba byla hotová. Děti vytvářely prstýnky, náušnice a jiné módní doplňky. Z organtýny vytvářeli žáci ozdoby na klopy oblečení, prstýnky či okrasné gumičky do vlasů. Chcete si také vytvořit něco módního, netradičního a svého? Tak čtěte dál Z organtýny nastříháte 6 koleček různých průměrů, jednotlivé části zatavujete nad ohněm, měníte jejich tvary, prošijete a do středu našijete korálek. Vytvořený květ připevníte ke spínacímu špendlíku nebo našijete na gumičku a paráda je hotová. Jaroslava Zapletalová, učitelka výtvarné výchovy ZŠ Krásného Ve zdravém těle zdravý duch Ve druhé polovině dubna se výběr žáků ročníků úspěšně zúčastnil dvou sportovních klání. Nejdříve to byl turnaj ve vybíjené, kde v silné konkurenci náš tým obsadil 1. místo a jim držíme pěsti do kola krajského. Téměř ve stejném složení se chlapci zúčastnili již 14. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup. Poprvé v historii naší školy v okrskovém kole obsadili kluci 1. místo a 12.5., bohužel v oslabení, neboť termín byl stejný jako dlouho plánovaný a žáky očekávaný výlet do Prahy, se vydali do okresního finále. Při rozcvičení se poranil brankář a do brány musel být nasazen hráč, který s tím nepočítal. Tým znervózněl. Chybičky se vloudily. I tak ale patří klukům velký dík za odvahu, snahu a nakonec být 4. ve městě je také super!!!! Gratulace patří i dalšímu našemu žáku Lukáši Kosíkovi z IX.A, který na atletickém mítinku Pohár rozhlasu obsadil při skoku vysokém 2. místo s osobním rekordem 160 cm. Karel Švehla, učitel tělesné výchovy ZŠ Krásného PRAHA Tak jako každý rok i letos se žáci 5. tříd naší školy vydali na putování po památkách našeho stověžatého hlavního města Prahy. S těmi nejvýznamnějšími místy se žáci seznámili již ve škole při výuce, ale projít se po Karlově mostě nebo vidět na vlastní oči Prašnou bránu, Pražský hrad, Svatovítskou katedrálu, zákulisí Národního divadla či navštívit Strahovskou knihovnu, Petřín, přespat v kapucínském klášteře, tak to je úplně něco jiného, nezapomenutelného. Pro některé děti byla premiérou i jízda vlakem či lodičkou po Vltavě. Úžasným zážitkem byla procházka večerní Prahou. Všechny třídy byly z výletu nadšené, paní učitelky spokojené a věříme, že v novém školním roce se i dalším páťákům pražská akce vydaří. Mgr. Šárka Mouková, zástupkyně ředitelky pro I.stupeň strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Projektové vyučování je nejdůležitější součástí Montessori výuky. A voda, ten životadárný živel, prostupovala přírodovědnými projekty žáků této Montessori třídy na ZŠ Gajdošova v Brně už od 1. ročníku. V loňském roce se poprvé děti z Montessori třídy (tehdy čtvrťáci) na závěr svého projektu Čistá voda pro zdravý svět (název byl tématem Světového dne vody) osobně zúčastnily oslavy Světového dne vody v brněnském Bobycentru. Při tiskové konferenci s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnosti (VAS) prokázaly, že bez potíží dokáží prezentovat své úvahy a pohled na dané téma. Desetileté děti svými názory výrazně rozhýbaly atmosféru konference a její účastníci ředitelé společností, další odborníci vodohospodářských firem a významní lidé politického života, si uvědomili, jak toto důležité téma dokáží výborně uchopit i desetileté děti. Když nám i letos Vodárenská akciová společnost, která byla pořadatelem, nabídla spolupráci, celá 5.C Montessori zajásala. Vodu ze všech pohledů a všemi formami už jsme zpracovali, seznámili jsme se kvalitou pitné vody a úvahami jsme promýšleli i její cenu v budoucnu, absolvovali jsme zajímavé exkurze - čistírna odpadních vod pro Brno, úpravna pitné vody Hosov, prohlídka vodního díla Vírská přehrada a nádrž Hubenov to vše už jsme měli za sebou a zpracováno, proto jsme s vedením firmy VAS přemýšleli, jak pojmout téma vody v tomto roce. Rozhodli jsme se podívat do historie. Jaký význam měla voda pro člověka v dávnověku, jak s ní tehdy nakládal? Toť téma velmi zajímavé, leč ne tak lehce zpracovatelné, což jsme záhy pochopili. Pět různě početných týmů, vytvořených z 15 žáků si rozdělilo časové éry od pravěku až po současnost a nastalo opravdové bádání. Bylo nutno soustředit dostatek literatury, což byl problém největší. Prolistovali a pročetli jsme co se dalo, mnoho knih nám poskytla VAS (byly pochopitelně pro vodárenské odborníky), v hledání knih nám pomáhala také Knihovna Jiřího Mahena. Z počátku jsme se tím vším doslova prokousávali, někdy smutní, když se nám nedařilo najít informace, které potřebujeme. Děti se naučily číst i mezi řádky. Velkou pomocí byly pravidelné besedy s generálním ředitelem VAS ing. Klosem a jeho kolegyněmi, to oni byli našimi prvními posluchači, s nimi jsme konzultovali získané informace a vedli dialog. Povzbuzovali nás, fandili nám. A tak jsme se pomaličku dostali na tu správnou historickou cestu vody. Ejhle - co vše se nám ŠKOLSTVÍ Světový den vody, Jihlava a děti 5.C Montessori z brněnské Gajdošky ZŠ Gajdošova podařilo objevit. Oddechli jsme si ve chvíli, kdy se flipchartové papíry zaplnily dostatkem zajímavých informací. Nastala fáze jejich zpracovávání. Zhruba po pětitýdenní práci se projekt Historie vody přiblížil do svého závěru. Doplnili jsme jej pohledem vlastní fantazie do budoucnosti (téma letošního roku bylo Voda pro města), a to formou scifi příběhů a jejich výtvarným zpracováním, což nám společnost VAS vytiskla v bulletinu. Během projektu jsme zavítali také do vodárenských laboratoří a do sídla firmy VAS. Přiblížil se den D Světový den vody, letos pořádaný v Jihlavě. Když jsme tam 23.března vystoupili z mikrobusu, někteří pocítili lehkou trému, ale jakmile se všichni pustili do vítání přicházejících účastníků konference, předávání bulletinů a do připravených zábavných aktivit kvíz pro účastníky o ceny a provizorní laboratoř (v bílých pláštích to dětem moc slušelo!), na trému děcka úplně zapomněla. K prezentaci projektu pozval páťáky generální ředitel Vodárenské akciové společnosti ing. Miroslav Klos v rámci svého projevu. Děti to zvládly jako profesionálové, byly uvolněné, zábavné a přesné. Ve vší skromnosti si troufám říct, že byly ozdobou programu Světového dne vody a radost z úspěchu na každém z nich byla znát. Tento pocit pak při občerstvovacím rautu umocňovala vyslovená uznání s dodatkem, jak si od loňska, posunuli laťku vysoko. Každý, kdo se postavil s mikrofonem v ruce před zaplněný sál, ví, že to není jen tak. Byla a jsem na své děti nesmírně pyšná. Jen my víme, kolik práce a úsilí jsme do toho museli vložit, abychom byli s výsledkem spokojeni. Zapojení do projektu a vystoupení na podiu bylo zcela na svobodné volbě každého žáka, proto mě velmi potěšilo, že do toho šli všichni a nakonec si týmy i závěrečnou prezentaci rozdělily tak, aby v Jihlavě měl svůj projev každý z nich. Dá se říct, že to byla jejich minimaturita z prezentování před zaplněným sálem. Pět let jsme využívali všech příležitostí, při nichž se děti učily vydat ze sebe maximum, aktivovat všechny své schopností v nestandardních a náročných situacích. Tyto zkušenosti v budoucnu mnohokrát zúročí. Budu jim držet palce a jsem přesvědčená, že se ti mí svěřenci v životě neztratí. Celou prezentaci můžete zhlédnout na internetových stránkách školy tř.učitelka Dagmar Bulová ZŠ Gajdošova I Gajdoška má talent aneb Akademie Základní školy Gajdošova Každé dva roky ZŠ Gajdošova pořádá Akademii. Tento rok jsme ukázali, kolik má naše škola talentů! Nechali jsme se inspirovat známou televizní soutěží a uspořádali jsme v Dělnickém domě na Jamborově přímý přenos toho nejlepšího, co naši žáci dokážou. A že bylo na co se dívat! Porota složená z šesťaček poslala téměř všechny do dalšího kola, a dokonce se nechala strhnout některými čísly tak, že sama začala tančit a zpívat. Viděli jsme skvělá taneční vystoupení, veselý cirkus plný zvířátek, kouzelníka, pohádkové hraní na flétničky, akrobatickou gymnastiku, neuvěřitelnou hru s diaboly, rap, hip-hop, břišní tanečnice, Tinu Turner i Karla Gotta, také tančící seniory. Kostýmy se to jen hemžilo a na pódiu bylo neustále veselo. Jediné číslo, které se do dalšího kola neprobojovalo, bylo taneční vystoupení Dua Koblih. Ale je pravda, že u tohoto tanečku se diváci nasmáli snad nejvíc. Nakonec se s námi písní rozloučili deváťáci, kteří nám budou chybět, ale jejich úspěchy při přijímacích zkouškách na střední školy jim přejeme. Jsme rádi, že se na naše žáky přišlo podívat tolik diváků, vždyť Dělnický dům praskal ve švech. Děkujeme všem za podporu a fandění! Mgr. Jana Hrubá Židenický Zpravodaj 6/2011 ZŠ Tyršova Den Země Na Kuldovce se v úterý uskutečnil Den Země, kterého se účastnili žáci prvního i druhého stupně. Byly to soutěže, které pro nás pořádali učitelé. Den Země byl velmi poutavý. Dělalo se na něm velmi mnoho zajímavých a naučných úkolů. Původně byl plánován v Mariánském údolí. Vzhledem k tomu, že bylo nepříznivé počasí, uskutečnil se v budově školy. Byli jsme rozděleni do skupin po pěti. Každý z nás plnil dva hlavní úkoly. Ostatní členové třídy plnili doplňkové úkoly. Určovali jsme chráněné živočichy a rostliny, třídili jsme odpad, naučili jsme se chráněná území ČR a objasnili si výrobu energie, poznali jsme netradiční dopravní prostředky a mnoho dalšího. Nejvíc se nám líbily úkoly, ve kterých jsme měli postavit co nejvyšší ekostavbu z kostek a házet míčky určitých barev do stejně barevných sektorů (symbolizovalo to barevné kontejnery pro třídění odpadu). No zkrátka, byl to pestrý a zábavný soutěžní den. I když jsme nebyli v tom Mariánském údolí, tam by to bylo asi ještě lepší, protože bychom se víc proběhli, no ale i tak to bylo bezva. A nakonec, co nikdo z nás nečekal, jsme vyhráli báječné 1. MÍSTO. A díky tomu jsme získali kartičky, které nám na měsíc zajišťují ABSOLUTNÍ PŘEDNOST V JÍDELNĚ. No prostě to bylo PERFEKTNÍ a rádi bychom si to ještě někdy zopakovali. Více na Žáci 6. B Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 ZŠ Tyršova Kuldovka pomáhá čtením... Také žáci naší školy, a to žáci jak na prvním, tak na druhém stupni, se zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá, který by měl každoročně rozdělit 10 milionů korun na dobročinné účely. A jak vlastně naši mladí čtenáři pomáhají? Tím, že čtou. Tím, že se zaregistrují na webových stránkách projektu, vyberou si zde knihu a po jejím přečtení zodpoví několik otázek vztahujících se ke zvolené knize. Budou-li bezchybní, získají virtuálních 50 korun, které věnují vybranému charitativnímu projektu. A protože už naši čtenáři mnohé z knih četli, mohli ihned po registraci přispět prvními padesátikorunami např. na asistenčního psa, vozík pro Kristinu nebo na ozdravný pobyt dětem z Klokánku. Projekt běží teprve druhý měsíc a už se do něj zapojilo přes 14 tisíc dětí, které přispěly prvním milionem korun. Těší nás, že jsou mezi nimi také žáci naší školy, a doufáme, že se na webové stránky projektu budou opakovaně vracet. Mgr. Jan Klaška, učitel Tyršovy ZŠ, Kuldova 38 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 KULTURA Židenický Zpravodaj 6/2011 Program DĚLŇÁKU na Dětský den s medvídkem Haribo soutěže a tancování pro děti na zahrádce ve dvoře 18 Taneční podvečer K tanci a poslechu hraje MR Swing Společenské setkání seniorů s panem starostou 18 Ukončení taneční sezony s orchestrem MR Swing Taneční večírek Centra tance Flamenco večer Taneční večírek Centra tance Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenic Restaurace Dělnický dům Vás srdečně zve k příjemnému posezení a dobré kuchyni. - možnost pořádání rodinných oslav v salónku s přístupem na zahrádku - letní zahrádka ve dvoře tel. kontakt , KAPSÁŘ Knihovna Jiřího Mahena Pobočka Židenice Stará osada 15, tel.: , pondělí: úterý: čtvrtek: pátek: otevírací doba: 13:00-18:00 h 09:00-12:00 h 13:00-18:00 h 13:00-18:00 h 09:00-15:00 h Koupaliště - Juliánov návštěvní doba letního koupaliště Juliánov v Brně-Židenicích bude denně od 09:30 hod. do 21:00 hod. celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let - 50,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let - 35,-Kč celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let - 40,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let - 25,-Kč zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) zdarma provozovatel navíc umožní denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. Bc. Karel Bernášek - místostarosta Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Židenice, Stará osada 15 vás srdečně zve na Výstavu svatebních fotografií Kamila Saliby Výstavu můžete shlédnout v půjčovní době knihovny: PO: 13-18, ÚT: , ČT: 13-18, PÁ: 9-15 Viva la musica Předmět Úvod do skladby se na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vyučuje od roku 2000 a v loňském roce jsme tedy završili první dekádu. Za tu dobu do skladby docházela už slušná řádka studentů. kteří mě mimovolně postavili před několik faktů. Z těch bych uvedl jasný poznatek, že v každé bytosti se skrývá veliký tvůrčí potenciál a je možné ho rozvinout - jen najít cestu. Dalším příjemným zjištěním je, že se můžeme učit od sebe navzájem. Jak žáci ode mne a mezi sebou, tak já od nich. Vyměňujeme si i informace, které na první pohled vždy nemají přímočarý vztah k hudbě a vždy nás kousek poposunou, vždy nás inspirují. Méně příjemný je nedostatek času, ale to se snažíme vyrovnat systematickou prací a její rozumnou intenzitou. Tvoříme společenství, které je založeno na kreativním postoji a proto mne už ani příliš nepřekvapuje, že mezi námi fungují duchovní síly. Rychle si nás našly a stojí při nás. Kdokoliv by chtěl poznat základní i vyšší nástroje kompozičního řemesla, bude vítán. Konkrétně - začínáme u jednohlasu, raných forem vícehlasu a přes ars novu pokračujeme k souzvukovému myšlení dalších etap až k avantgardě a postmoderně XX. století. To vše svobodně mohou studenti vstřebávat skrze vlastní svébytné zaměření. Jednoduše řečeno, pokud někdo chce psát sonáty a jiný popové písničky, je to i to platformou, na které rozvíjíme další vědomosti. Viva la musica! Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. Pomerančový den V úterý 21. června 2011 při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby proběhne v Brně Pomerančový den. Pomerančový den je již tradiční osvětová akce, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči pro lidi trpící demencí. V letošním roce proběhne v Brně v úterý 21. června. Informační stánek bude umístěn od 8 do 16 hodin na Malinovského náměstí. Akci pořádá brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro Jihomoravský kraj. Zájemci obdrží od pracovníků Diakonie podrobnější informace o poruchách paměti, bezplatném vyšetření paměti i službách a možnostech pomoci pro lidi trpící poruchami paměti. Součástí je také veřejná sbírka, kam je možno věnovat dobrovolný příspěvek. Každý, kdo přispěje nejméně dvaceti korunami, obdrží kromě informačních materiálů také keramickou placku. Výtěžek sbírky bude použit v souladu s pravidly ČALS na podporu brněnského kontaktního místa, které působí při Diakonii ČCE středisku v Brně. Více informací na strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Malíř pokojů natěrač, Zahradníček. Tel.: , Servis plyn.spotřebičů, tel.: , AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., el. okna, dálk.ovl., denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: Navštivte náš nově otevřený sekáč U TETY LIBY. Nabízíme kvalitní značkové zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu. Najdete nás na adrese: Vinařického 15, Brno. Otevírací doba: po-čtv 10-17h, pá 10-15h, so-ne zavřeno. Žaluzie a sítě proti hmyzu 10% sleva, tel.: , PEDIKURA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ lakování, p-shine, kosmet. úpravy, obočí, řasy. MHD 8, 55, 58, 78. sl. MICHAELA tel.: , NAŠE PEDIKURA, VAŠE POHODLÍ. Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve propan butan, hořáky, ben. pile, topidla, TV, DVD a jiné věci. MHD č.8, 13, 64. Tel.: Pronajmu garáž ul. Marie Kudeříkové, jištěno 2 vratama, na DO. V dosahu MHD. Možno i dlouhodobě. Tel.: Židenický Zpravodaj 6/2011 INSTALATÉRSKÉ a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, tel: , Pronajmu garáž, ul. M.Kuncové, vlastní elektroměr, tel.: RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Kvalifikovaná pečovatelka k seniorům - nabízím kompletní péči. V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Nakladatelství Ryšavý - vydalo knihu Kulturní průvodce po MČ Židenice. Křest knihy se uskuteční začátkem června v Knihkupectví na Táborské 30, tel.: Knihkupectví Ryšavý rozšiřuje nabídku čajů o byliny a potr. doplňky. Přijďte, rádi vám poradíme v oblasti prevence, správné výživy i očisty organismu. Uzávěrka inzerce do čísla 7-8/2011 je Koupím pěkný byt či RD v Brně i okolí. Tel.: Prodám řadový RD, ul. Skorkovského, vhodný pro rodinu i komerční účely. Cena: ,- Kč. Tel.: Prodám větší zahradu s lesem, k.ú. Moravany (u Nebovid). Na pozemku stojí chata, el., voda. Tel.: Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 bude od září 2011 vařit obědy pro cizí strávníky. Cena jednoho oběda bude 52 Kč. Bližší informace Vám podá vedoucí ŠJ: tel.: nebo , mail: VODOINSTALATÉR, tel.: , mobil: NOC SNŮ od 18.hod. Kulturní program pro zvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež. Bližší informace Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, cz, ZOO otevřeno denně Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí v 17 hodin na PF MU Brno, Poříčí 9, zasedací místnost v1. p. budovy Poříčí 7, RNDr. Pavel Vařejka, biolog se zaměřením na genetiku, profesor na Gymnáziu Brno, tř. kpt. Jaroše Genetika a nové formy života - Přednášející bude hovořit o základních postupech při vytváření geneticky modelovaných orgánů. Seznámí nás se základními metodami vytváření genetických modifikací zejména u rostlin, o přínosu a případných rizicích genetických modifikací organismů v 17 hodin na ÚMČ Brno Střed, velký sál Prof. RNDr. František Janouch, jaderný fyzik, zakladatel Nadace Charty 77, publicista Strašák zvaný majetková přiznání - Majetková přiznání by vyřešila řadu problémů, se kterými se naše společnost dlouhodobě potýká. Dosavadní legislativní návrhy ztroskotaly hned v zárodku. Vždy při oživení myšlenky majetkových přiznání se snese hora argumentů, proč plošná přiznání nezavádět. Jedna ze základních výtek je administrativní náročnost, složitost a pracnost vyplňování přiznání. Že to jde snadno, bez větších časových nároků, uvede na konkrétních příkladech přednášející své osobní zkušenosti ze Švédska, jehož je občanem. Změna programu vyhrazena JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno Pobočka PALETA, Touškova 9, Brno pořádá Příměstské tábory: Den na Paletě, soutěže a hry, od 6 let., 220,- Kč Dobrodružství s Kelty - keramický a výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 1500,- Kč Mrňousci na Paletě, pro děti z MŠ, 1500,- Kč Výtvarné kouzlení výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 1500, Prázdniny ještě nekončí výtvarně rukodělný PT od 1.tř., 660,- Bližší informace: Ludmila Dufková, tel.: , mob.: , .: tel.: Srdečně vás zveme na III. ročník turnaje trojic na 3 dopady O Julecký pohár Výhry: poháry a další v celkové hodnotě 3000 Kč Termín: , od 9 hodin prezentace od 8.30 do 9.00 hodin Místo konání: areál Sokol Husovice, Dukelská tř. 9 VSTUP VOLNÝ Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou. Startovné tým 450 Kč (zahrnuje oběd). Pouze pro amatérské, neregistrované hráče!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2011 STAVEBNINY Pomáháme vám levněji stavět NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SORTIMENT PRO STAVBU, DÍLNU, ZAHRADU A BYDLENÍ Žít znamená bydlet, bydlet znamená stavět, tak stavte s námi Příznivá cena, rychlost a individuální přístup to vše pod jednou střechou Stavebniny u Kauflandu Lazaretní 10, Brno Otevírací doba: PO-PA: h SOBOTA: h tel./fax: mobil: FLORBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP PRO DÍVKY VE VĚKU 6-16 LET TERMÍN: (pondělí - pátek 8:30-18:00) MÍSTO: SAPPV VUT, Technická 14, Brno CENA: 1500,- Kč zajištění: oběd, pitný režim, trenéři, hala, venkovní hřiště program: základní florbalové dovednosti, herní systém atletická průprava, sportovní hry ( fotbal, volejbal...) všestranný rozvoj pohybových schopností kontakt: Martin Kabát, tel přihlášky a další informace: Být sama sebou Motivační kurz pro dívky od 12 do 18 let o letních prázdninách Je určen pro ty, které chtějí lépe poznat sebe samu a zdokonalit svoji osobnost, které hledají program na prázdniny, který nabízí nové zážitky, informace, ale i přátelství. V rámci pěti dnů se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeřnictví, zdravá výživa. Přihlášení je možnou přes v sekci kurzy nebo telefonicky nebo osobně na recepci Centra naděje a pomoci Brno, Vodní 13. Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních dnů. Ceny domu od KČ (vč. dph a pozemku) K nastěhování od Tel.: , , sanace v ýstavba statika budov zednické práce výškové práce izolace zateplení fasád rekonstrukce domů - bytů, koupelen tel: strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 6/2011 INZERCE I po nehodě zase jako nový. Autonova - rychle a kvalitně Vyřídíme za Vás úkony spojené s likvidací pojistné události, půjčíme náhradní vůz, opravíme ve vysoké kvalitě a vše v krátké době. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20, Brno, Tel.: , Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka Kč, celková částka k úhradě Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší. Platíte jen výši splátek Peníze Když se známe, jednoduše vám půjčíme. Era půjčka Informujte se ve Finančním centru Brno, Orlí 30, tel.: , Palackého třída 3048/124, tel.: nebo na vaší nejbližší poště. Sjednejte si od do Era půjčku a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži na POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. Jednoduše dostupné 180x130.indd :28 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 6/2011 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC HURÁÁÁ, PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI!!! Milé děti, školní rok utekl jako nic a zase stojíme na prahu prázdnin - dnů plných sluníčka, radostí, úsměvů, odpočinku, lumpačení, ale také někdy dnů zamračených a uplakaných. Kdo ví, jak nám to letos příroda naplánuje, každopádně na prázdniny se už těší každý. Je to doba, kdy se jezdí za babičkami a dědečky, na tábory a dovolené, nebo jen tak na výlety. Budeme moc rádi, když nám zašlete z vašich cest nějaký pozdrav např.: pohlednici, dopis, namalovaný obrázek z místa, kde jste byli, nebo i fotografie, kde se Vám nejvíce líbilo. Zasílací adresa: Lenka Greplová, sekretariát starosty MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, nebo elektronicky Všechny vaše listy vystavíme na radnici MČ Brno-Židenice, v 5.p., aby nám zde zpříjemňovaly celé letní období. Vám, milé děti i vašim rodičům, přeji krásné prázdniny, plné zážitků, pohody, pěkného počasí a především prázdniny bez jediného zranění. Lenka Greplová, sekretariát starosty Něco pro zábavu... Najdi 10 rozdílů K létu patří voda a k ní i potápění. Při něm se pod vodou potkali dva kluci, jsou si podobní jako vejce vejci, ale přesto je mezi nimi 10 rozdílů. Zkus je najít a oba obrázky pak vybarvi podle předlohy nebo vlastní fantazie. Doplňovačka Z dovolené u moře jsme poslali domů pohlednici. Vyber z nabídky správnou loďku, pak ji podle světlé čáry dokresli a nakonec vše vybarvi podle předlohy nebo vlastní fantazie. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Svatba v máji pár i na hřišti volejbalovém. Takový nezvykle pojatý obřad jistě není pro nikoho nutnou povinností, ale zážitkem, který

Více

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ 7 8 2 0 1 1 Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora

Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 042 V e s e l é s v á t k y v e l i k o n oˇc n í, s p o u s t u p o h o d y, r a d o s t i a d o b r é n á l a d y vám preje

Více

zásahových oblecích a za zvuku houkajících

zásahových oblecích a za zvuku houkajících Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 11 2 0 1 3 Velká sláva u židenických hasičů V pátek 11. října 2013 se na židenické stanici dobrovolných hasičů na Kosmákově ulici odehrála

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Židenický Zpravodaj 04

Židenický Zpravodaj 04 Židenický Zpravodaj 04 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 0 9 Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní dny plné pohody vám přeje ÚMČ Brno-Židenice velikonoční příloha na str. 2 Slavnostní

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 6 2015. obsah. Úvodník starosty. Pečovatelská služba

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 6 2015. obsah. Úvodník starosty. Pečovatelská služba zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 6 2015 Pečovatelská služba Pomáhá zlepšovat život nejen seniorům Úvodník starosty Vážení občané, teploty v

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ květen Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá DĚTSKÝ DEN v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod.

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více