U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Rozpočtové opatření č. 4 Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu města na školství společenský ples v MČ Židenice vyúčtování 4. Dělnický dům úkony před zahájením otevřeného zadávacího řízení 5. Rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok Návrh na odpis nevymahatelných dluhů na nájemném, vzniklých v letech 1998 až Návrh změny při promíjení poplatků z prodlení 8. Návrh změny způsobu financování oprav volných bytů před novým pronájmem 9. Žádost některých nájemníků z domu Svatoplukova 59, 61, 63 o snížení nájemného v souvislosti s regenerací domu 10. Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 18, vybudovaného v nástavbě obecního domu Krásného Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 16, vybudovaného v nástavbě obecního domu Souběžná Mária a František Effenbergerovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, v domě Markéty Kuncové 3c 13. Michal a Monika Simandlovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č 4, v domě Krásného Šárka Břenková žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, v domě Kuldova Petra Danielová žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, v domě Nezamyslova Manželé Pompovi žádost o prodloužení NS 17. Alena Dulová žádost o pronájem bytu č. 8 v domě Boettingrova Záměr obce pronajmout byt č. 7 v domě Jílkova 201 oprava na vlastní náklady s možností rozšíření do půdního prostoru 19. Záměr obce pronajmout nebytový prostor garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně paní Kyjovská 20. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Šámalova 85 v Brně pí Hájková

2 2 21. Pronájem volného bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 22. Pronájem bytu č. 13 v domě Jílkova 122 v Brně 23. Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židence při ul. Jedovnické 24. Pronájem pozemku p.č. 5506/1 a p.č. 5506/2 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově 25. Pronájem pozemku p.č. 7551/32 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 26. Žádost o vyjádření ke změně v umístění reklamního zařízení na zábradlí u křižovatky ul. Gajdošova Táborská na pozemku p.č. 1858/1 v k.ú. Židenice 27. Dispozice s nemovitostmi Šámalova č. or. 10 a Šámalova č. or Pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/6 v k.ú. Židenice při ul. Škrochově 29. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č. 325 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 30. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 329 v k.ú. Židenice při ulici Nezamyslově 31. Pronájem pozemku pod trafostanicí p.č. 5732/2 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 32. Pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 33. Návrhy na změny v organizaci dopravy na ul. Krásného u ZŠ a v okolí objektu Gajdošova Stanovisko ke změně územního plánu - areál společnosti A.M.A. Brno, spol. s r.o., se sídlem Markéty Kuncové 8363/9 35. Stanovisko k umístění novostavby administrativní budovy na pozemku par.čís. 5865/1 k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkova 36. Program 4. zasedání ZMČ dne 26. února /2007.1/ Schválení programu 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Radima Světlíka ověřovatelem zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 9/2007.2/ Rozpočtové opatření č. 4 Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu města na školství Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č.4. Toto opatření snižuje v příjmech rozpočtu na rok 2007 položku dotace ze státního rozpočtu na školství o 63 tis. Kč, zvyšuje položku dotace z rozpočtu města o 117 tis. Kč a zvyšuje výdaje rozpočtu na rok 2007 v položkách příspěvek na provoz pro jednotlivé MŠ a ZŠ celkem ve výši 54 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4 tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu.

3 3 9/2007.3/ 16. společenský ples v MČ Židenice vyúčtování Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí vyúčtování 16. společenského plesu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice schválit použití výtěžku z plesu ve výši ,48 Kč na kulturní, sportovní, sociální a na činnost mládeže 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2007 v položce ples MČ o 53 tis. Kč a upřesňuje a zvyšuje výdajové položky rozpočtu na rok 2007 ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 5 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 9/2007.4/ Dělnický dům úkony před zahájením otevřeného zadávacího řízení Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí materiál zpracovaný účelovou komisí pro přípravu zadávacích podmínek pro výběrové řízení na výběr provozovatele Dělnického domu, Jamborova 65, Brno Židenice, který je přílohou č. 3 originálu zápisu. 2. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury, aby v návaznosti na materiál zpracovaný komisí připravil ve spolupráci s právním referátem úseku tajemníka zadávací dokumentaci a další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. pro zahájení otevřeného zadávacího řízení na výběr provozovatele Dělnického domu, Jamborova 65, Brno Židenice a předložil je Radě městské části Brno - Židenice. 9/2007.5/ Rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok 2006 Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok 2006 dle tabulky, jež tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu. 9/2007.6/ Návrh na odpis nevymahatelných dluhů na nájemném, vzniklých v letech 1998 až 2003 Rada městské části Brno Židenice 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice souhlasit s tím, že: a) nevymahatelné dlužné nájemné za byty za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek obsahuje seznam B, jež tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu b) nevymahatelné dlužné nájemné za nebytové prostory za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek obsahuje seznam D, jež tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem zpracovat podrobnosti k vymáhání pohledávek za dlužné nájemné.

4 4 9/2007.7/ Návrh změny při promíjení poplatků z prodlení Rada městské části Brno Židenice 1. ruší s okamžitou platností uplatňování tzv. Koncepce promíjení poplatků z prodlení, schválené na 45. zasedání RMČ dne schvaluje, že s okamžitou platností bude dlužné nájemné za byty a nebytové prostory vymáháno včetně poplatků z prodlení. Pouze v odůvodněných případech (sociální situace atd.) může být žádost dlužníka o prominutí poplatků z prodlení projednána v Radě MČ na základě doporučení KB. 9/2007.8/ Návrh změny způsobu financování oprav volných bytů před novým pronájmem schvaluje následující postup při opravách volných bytů před novým pronájmem: a) opravy do ,- Kč budou nadále hrazeny z prostředků VHČ b) byty s opravami v rozmezí ,- Kč až ,- Kč budou nabídnuty žadatelům vedeným v evidenci MČ Brno Židenice s tím, že prokazatelně účelně vynaložené náklady na opravu bytu budou umořeny v nájemném c) byty s opravami nad ,- Kč budou nabídnuty formou zveřejnění záměru obce pronajmout byt s nutnými opravami s tím, že prokazatelně účelně vynaložené náklady na opravu bytu budou umořeny v nájemném. 9/2007.9/ Žádost některých nájemníků z domu Svatoplukova 59, 61, 63 o snížení nájemného v souvislosti s regenerací domu Rada městské části Brno Židenice nesouhlasí se snížením nájemného některým nájemníkům domu Svatoplukova 59,61,63 z důvodu omezení uživatelnosti bytů v době regenerace domu. 9/ / Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 18, vybudovaného v nástavbě obecního domu Krásného 55 souhlasí s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 18 v nástavbě domu Krásného 55 ze současných nájemců Pavla Janáka a Lucy Vojtové na slečnu Moniku Maryšlerovou. To vše však pouze za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy k předmětnému bytu předloží nový nájemce OSM originál Dohody o vzájemném vypořádání doposud neumořeného zůstatku půjčky (poskytnuté nájemcem na vybudování předmětného bytu) s ověřenými podpisy obou zúčastněných stran.

5 5 9/ / Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 16, vybudovaného v nástavbě obecního domu Souběžná 11 Staženo při schvalování programu. 9/ / Mária a František Effenbergerovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, v domě Markéty Kuncové 3c 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě Markéty Kuncové 3c v Brně (dle dříve platných předpisů byt II. kategorie) s Márii a Františkem Effenbergerovými za následujících podmínek : nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně s účinností od Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 9/ / Michal a Monika Simandlovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Krásného souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě Krásného 53 v Brně (dle dříve platných předpisů byt I. kategorie) s Michalem a Monikou Simandlovými za následujících podmínek : nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně s účinností od Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 9/ / Šárka Břenková žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Kuldova 7 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+1 v domě Kuldova 7 v Brně (dle dříve platných předpisů byt II. kategorie) s Šárkou Břenkovou za následujících podmínek : nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši

6 6 45,30 Kč/m 2 měsíčně s účinností od Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a tákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 9/ / Petra Danielová žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, v domě Nezamyslova souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 15 o velikosti 1+1 v domě Nezamyslova 20 v Brně (dle dříve platných předpisů byt III. kategorie) s Petrou Danielovou za následujících podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 37,- Kč/m 2 měsíčně s účinností od Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 9/ / Manželé Pompovi žádost o prodloužení NS 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou do v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+1 v domě Svatoplukova 73 v Brně (dle dříve platných předpisů byt I. kategorie) s manžely Zdenkou a Martinem Pompovými za stávajících podmínek 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 9/ / Alena Dulová žádost o pronájem bytu č. 8 v domě Boettingrova souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě Boettingrova 13 v Brně s Alenou Dulovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, za podmínek, že dlužné nájemné ,- Kč bude uhrazeno do Za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6.

7 7 9/ / Záměr obce pronajmout byt č. 7 v domě Jílkova 201 oprava na vlastní náklady s možností rozšíření do půdního prostoru 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 7 v domě Jílkova 201 v Brně s opravami na vlastní náklady s možností rozšíření do půdního prostoru. Účelně vynaložené náklady budou umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 7 v domě Jílkova 201 v Brně s opravami na vlastní náklady s možností rozšíření do půdního prostoru. Účelně vynaložené náklady budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 9/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně paní Kyjovská 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor garáž č. 2 - o výměře 17,30 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně paní Drahomíře Kyjovské 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor garáž č. 2 - o výměře 17,30 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně paní Drahomíře Kyjovské. Text záměru obce tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 9/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Šámalova 85 v Brně pí Hájková 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 51,50 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Šámalova 85 v Brně paní Simoně Hájkové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 51,50 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Šámalova 85 v Brně paní Simoně Hájkové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 9/ / Pronájem volného bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně Staženo při projednávání.

8 8 9/ / Pronájem bytu č. 13 v domě Jílkova 122 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Jílkova 122 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 9/ / Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice při ul. Jedovnické doporučuje statutárnímu městu Brnu nabytí pozemků ideálních spoluvlastnických podílů (id. 3/8) na pozemcích p.č. 7848/28, ostatní plocha o celkové výměře 48 m 2, p.č. 8207/56, ostatní plocha o celkové výměře 184 m 2, p.č. 8207/78, ostatní plocha o celkové výměře 31 m 2, p.č. 8357/30, ostatní plocha o celkové výměře 258 m 2, p.č. 8361/25, ostatní plocha o celkové výměře 92 m 2, p.č. 8362/6, ostatní plocha o celkové výměře 18 m 2, p.č. 8363/8, ostatní plocha o celkové výměře 43 m 2, p.č. 8364/25, ostatní plocha o celkové výměře 132 m 2, p.č. 9701/18, ostatní plocha o celkové výměře 483 m 2, p.č. 9701/46, ostatní plocha o celkové výměře 7 m 2 a p.č. 9701/47, ostatní plocha o celkové výměře 21 m 2 vše v k.ú. Židenice při ul. Jedovnické. 9/ / Pronájem pozemku p.č. 5506/1 a p.č. 5506/2 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově 1. souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 5506/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m 2 a p.č. 5506/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. 9/ / Pronájem pozemku p.č. 7551/32v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 7551/32, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově firmě ZANCLUS spol. s r.o. za cenu 80,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy.

9 9 9/ / Žádost o vyjádření ke změně v umístění reklamního zařízení na zábradlí u křižovatky ul. Gajdošova Táborská na pozemku p.č. 1858/1 v k.ú. Židenice souhlasí s umístěním reklamního zařízení ve vlastnictví společnosti SEPES MEDIA spol. s r.o. na bezpečnostní zábradlí komunikace na pozemku p.č. 1858/1, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice u křižovatky ul. Gajdošova Táborská. Snímek katastrální mapy s vyznačením umístění reklamního zařízení tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 9/ / Dispozice s nemovitostmi Šámalova č. or. 10 a Šámalova č. or doplňuje své usnesení přijaté na 8. zasedání dne , bod č.8/ /, které zní: Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno- Židenice revokovat usnesení 23. zasedání ZMČ Brno-Židenice ze dne , bod 2., který zní: Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice doporučuje Statutárnímu městu Brnu prodej budov včetně pozemků Šámalova č. or. 10 a p. č. 1030/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 m 2 a Šámalova č. or. 60 a p. č. 1097, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, vše v k. ú. Židenice s požadavkem, aby výnos z tohoto prodeje byl použit na prioritní projekty MČ Židenice, zejména odkup části budovy Gajdošova 7 o bod č. 2, který zní: 2. pověřit starostu k jednání s MMB ve věci zrušení prodeje nemovitostí. 9/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/6 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/6, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově s panem Ing. Jiřím Klusákem ve znění přijatém na 8. zasedání RMČ dne , bod č. 8/ / 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 9/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č. 325 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. j. Maj/G/110/93 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 325, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 2. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 325, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově panu Jiřímu Antošovi a panu Ing. Jiřímu Antošovi

10 10 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p. č. 325, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově panu Jiřímu Antošovi a panu Ing. Jiřímu Antošovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 4. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 325, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově panu Jiřímu Antošovi a panu Ing. Jiřímu Antošovi. 9/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 329 v k.ú. Židenice při ulici Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 329, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově s paní Evou Černou. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 9/ / Pronájem pozemku pod trafostanicí p.č. 5732/2 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 1. revokuje usnesení přijaté na 97. zasedání RMČ ze dne , bod č. 20, v části 2 a 3, které znějí: Rada městské části Brno-Židenice 2. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 5732/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m 2 v k. ú. Židenice pod trafostanicí s firmou E.ON, a. s. za cenu 1 000,-- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 3. pověřuje starostu Ing Josefa Veselého k podpisu této smlouvy. 2. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 5732/2, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 41 m 2 v k. ú. Židenice společnosti E.ON, a. s. za cenu 500,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva je přílohou č. 15 originálu zápisu 3. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 9/ / Pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 7832, zahrada o výměře 624 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Dušanu Šimíkovi.

11 11 9/ / Návrhy na změny v organizaci dopravy na ul. Krásného a u ZŠ a v okolí objektu Gajdošova 7 1. souhlasí a) s uplatněním požadavků na změny dopravního značení na ul. Krásného u ZŠ, a to: přesun stávajícího přechodu pro chodce na ul. Krásného u ZŠ doprostřed úseku mezi chodníky vedoucími ke vchodu školy (posun cca o 7 m) za současné instalace nového zábradlí u chodníku podél školy mimo místo nového přechodu pro chodce, za současného zdůraznění zákazu stání vodorovným dopravním značením 5 m před přechodem pro chodce ve směru jízdy k ul. Nezamyslova a současné bezbariérové úpravy chodníku v místě nového přechodu umístění dopravního značení A12 (děti) na ul. Krásného u ZŠ ve směru od lékárny a posun stávajícího dopravního značení IP6, tak aby odpovídalo novému přechodu pro chodce b) s uplatněním požadavků na změny dopravního značení v okolí objektu Gajdošova 7, a to: instalace IP12 s dodatkovou tabulkou Vyhrazeno pro ÚMČ Brno - Židenice (10 míst směrem ke škole Gajdošova )- návrat k původnímu vyhrazení parkoviště zrušit stávající DZ 13b max. 3 hod (parkoviště s parkovacím kotoučem) instalovat IP11 a (parkoviště) s dodatkovou tabulkou Jen pro návštěvníky objektu 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování Úřadu městské části města Brna Brno - Židenice uplatnit výše uvedené požadavky u věcně příslušného odboru Magistrátu města Brna 9/ / Stanovisko ke změně územního plánu areál společnosti A.M.A. Brno, spol. s r.o., se sídlem Markéty Kuncové 8363/9 doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit změnu územního plánu města Brna v areálu společnosti A.M.A. Brno, spol. s r.o. na pozemcích par.čís. 5884/2, 3, 5, 6, 7, 8 k.ú. Źidenice z plochy pro železniční dopravu na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb). 9/ / Stanovisko k umístění novostavby administrativní budovy na pozemku p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkova doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Židenice souhlasit s výstavbou administrativní budovy na pozemku par.čís. 5865/1 k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkova.

12 12 9/ / Program 4. zasedání ZMČ dne 26. února 2007 bere na vědomí program 4. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 26. února 2007 v hod. Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 47. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 29. 6. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení 10. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 10. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 10. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.3. 2011 1. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro bytové domy v MČ Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení č. 35 ze dne Usnesení č. 35 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

Usnesení č. 35 ze dne Usnesení č. 35 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17. 2. 2016 35/704.) Rada městského obvodu Hrabová o uzavření dodatku ke Smlouvám o běžném účtu sjednaným k číslům účtů uvedených v příloze ve věci

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více