Č E S K Á R E P U B L I K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á R E P U B L I K A"

Transkript

1 Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně Č.j.: VS 149/ /Všeob/400 V Praze dne S c h v a l u j i : V r c h n í r a d a plk. Ivan HORÁK ř e d i t e l v a z e b n í věz n i c e VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vazební věznice Praha - Ruzyně za rok 2008 Adresa: Vazební věznice Praha Ruzyně, Praha 6, Staré náměstí 3/12, Pošt. úřad 614, přihr. 07,PSČ IČ: Tel.: , , Fax : , ,

2 2 I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI A OBVINĚNÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉČE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení výkonu trestu a oddělení výkonu vazby a) tvorba a realizace programů zacházení V loňském roce byly prováděny speciálně výchovné aktivity, kdy odborní pracovníci pracující na úseku výkonu trestu odnětí svobody nabízeli individuální psychologické, pedagogické a sociálně právní poradenství. Zájmové aktivity byly vytvářeny se záměrem pomoci při rozvíjení schopností, vědomostí a dovedností odsouzených tak, aby volný čas dokázali využívat smysluplně. V rámci programu zacházení byly realizovány tématické vycházky se zaměstnanci vazební věznice. Odsouzení muži se zúčastňovali brigád, např. ve speciální MŠ v Čimicích, v areálu Domova sv. Karla Boromejského (dále jen Domov ), na stadionu Markéta apod. Odsouzení jsou pracovně zařazeni převážně na pracovištích v rámci vnitřní režie vazební věznice kuchyně, sklady, údržba, apod., z vnějších pracovišť byl v provozu Úřad Městské části Praha 17 a Chára Sport Ponec s.r.o. Na oddělení výkonu trestu objekt Řepy probíhaly zejména tyto aktivity - reportérský a literární kroužek (m.j. vydávání vězeňského časopisu Kolotoč s převážně vlastní tvorbou odsouzených žen), sociální tolerance péče o nemocné a přestárlé pacienty Domova. Zapojení odsouzených v jednotlivých oblastech programů zacházení lze hodnotit velmi dobře. Jedná se o aktivity pracovní, vzdělávací, zájmové a speciálně výchovné. Úkoly programu zacházení jsou speciálními pedagogy průběžně aktualizovány. Na oddělení výkonu vazby se volnočasové aktivity obviněných operativně mění dle zájmu obviněných. Největší oblibě se tradičně těší především sportovní aktivity, v nichž naprostá většina obviněných nachází uspokojení a dále aktivity zájmové např. filmový klub, modelářský, hudební a keramický kroužek. Drtivá většina obviněných však postrádá jakékoli intelektuální zájmy. V uplynulém roce se aktivit v průměru měsíčně účastnilo 873 vězňů. b) vzdělávání odsouzených V uplynulém roce bylo umožněno a realizováno studium 2 odsouzeným mužům, v jednom případě se jednalo o vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu (v závěru roku bylo odsouzenému povoleno navazující magisterské studium) a ve druhém případě se jednalo o postgraduální kvalifikační studium na vysoké škole (již bylo řádně ukončeno). V rámci vazební věznice je poskytována široká nabídka vzdělávacích aktivit, byl to např. rozbor denního tisku, společenskovědní minimum, přírodovědné a zeměpisné minimum, cestopisný kroužek a kroužky cizích jazyků, kdy jsou využívány lektorsky jazykové dovednosti odsouzených. V objektu Řepy proběhly 2 Sanitářské kurzy sv. Zdislavy z Lemberka. V rámci vzdělávacích aktivit probíhal na oddělení výkonu trestu kroužek právního minima a kroužek základy práce na PC. Další vzdělávací aktivity byli odsouzeným poskytovány v rámci projektu Nová příležitost - Integrace a příprava osob opouštějících zařízení výkonu trestu na začlenění do společnosti prostřednictvím trhu práce. Smyslem projektu bylo zlepšovat podmínky pro plynulý přechod odsouzených do občanského života. Projekt byl tvořen různě zaměřenými rekvalifikačními kurzy. Ve vazební věznici se jednalo o kurzy Vazba a aranžování květin, Masér pro sportovní a rekondiční masáže (odsouzené ženy) a Rekvalifikační kurz informačních technologií (odsouzení muži). Aktivity a projekt

3 3 celý byly úspěšně ukončeny v měsíci srpnu. Celkem se rekvalifikačních kurzů zúčastnilo 56 odsouzených (40 žen a 16 mužů), kurzy dokončilo a osvědčení převzalo celkem 54 odsouzených (38 žen a 16 mužů). Ve vazební věznici byly zahájeny a realizovány činnosti ke zřízení vysokoškolského studijního střediska. Dále byly organizovány vzdělávací aktivity jako např. besedy s pracovníky Probační a mediační služby ČR a s pracovníky SANANIMU. c) činnost specialistů (včetně sociální práce) Na úseku výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody zajišťují odborní pracovníci (speciální pedagog, pedagog volného času, psycholog, vychovatel a sociální pracovnice) především kontaktní pohovory včetně individuální podpůrné psychoterapie, speciálně výchovné aktivity s mladistvými a mladými obviněnými muži a ženami. Dále jsou rozsáhle realizovány preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní aktivity. Pracovníci úseku výkonu trestu odnětí svobody dále zajišťují služby v omezeném rozsahu individuálně, dle doby pobytu a potřeby u dočasně umístěných odsouzených žen a odsouzených mužů a žen nastupujících do výkonu trestu odnětí svobody. d) činnost oddělení V oddělení výkonu trestu v oddíle pracovní četa (věznice typu B s dozorem) je zřízeno nástupní oddělení jako samostatné oddělení. Odsouzení jsou zde umístěni do doby, než absolvují vstupní lékařskou prohlídku, pohovory se speciálním pedagogem, psychologem a sociální pracovnicí. Je stanovena komplexní zpráva a úkoly programu zacházení. Pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné je nástupní oddělení zřízeno v oddíle 0.A. V objektu Řepy je pro potřeby nástupního oddělení vyčleněna jedna ložnice. Pro případ psychických potíží je v oddělení výkonu trestu zřízeno krizové oddělení. Vyčleněny dvě cely v ubytovně 0 a cela v ubytovně 2.B pro odsouzené ženy z objektu Řepy. V současné době je ve vazební věznici zřízené výstupní oddělení u odsouzených oddílu pracovní četa, které se skládá z ložnice pro tři odsouzené a místnosti pro samoobslužné činnosti kuchyňky. U odsouzených (věznice typu B s dozorem) umístěných ve specializovaném oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné je výstupnímu oddělení vyčleněná jedna ložnice. S odsouzenými se zpravidla 6 měsíců před koncem výkonu trestu odnětí svobody cíleně pracuje. e) drogová problematika Na činnosti poradny drogové prevence se podíleli zejména psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice z oddělení výkonu vazby a oddělení výkonu trestu, dále vrchní sestra ze zdravotnického střediska a pracovníci o. s. Sananim. Celkově se uskutečnilo 12 koordinačních schůzek. Poradna získává seznam rizikových osob ze zdravotnického střediska, kontaktuje je a nabízí jim různé formy terapeutické a poradenské péče. Takto bylo kontaktováno 301 vězněných osob a do registru uživatelů drog bylo zařazeno 77 vězňů, kteří mají zájem využít nabídky poradny drogové prevence. Pro občanské sdružení Sananim bylo vybráno 75 vězněných osob, u kterých se uskutečnily jednorázové nebo opakované kontakty. Plnění protidrogového programu bylo s ohledem na podmínky vazební věznice zaměřeno zejména na důkladné provádění prohlídek balíčků vězněným osobám tak, aby bylo zabráněno přísunu nedovolených předmětů a věcí, např. mobilní telefony, alkohol, léky, psychofarmaka a drogy.

4 4 Na oddělení výkonu trestu je zřízena bezdrogová zóna pro odsouzené muže a bezdrogová zóna v objektu Řepy pro odsouzené ženy. f) problematika specifických skupin vězňů Pro výkon vazby ve vazební věznici jsou typické výrazně početně zastoupené specifické skupiny obviněných. Za specifické skupiny obviněných lze považovat: mladistvé obviněné muže, mladistvé obviněné ženy, obviněné cizince, osoby ve vyhošťovací vazbě, osoby ve vydávací, předávací či předběžné vazbě. Při práci se specifickými skupinami je kladen důraz na změnu negativních postojů v postoje pozitivní, na nácvik správných komunikačních dovedností, umění zvládat zátěžové situace a učení porozumět sobě samému, dokázat vyjádřit svá přání a potřeby. Ve výkonu trestu ve vazební věznici lze za specifické skupiny odsouzených považovat odsouzené trvale pracovně nezařaditelné muže ve věznici s dozorem, pro které je zřízeno specializované oddělení s kapacitou 55 míst. Náplň programů zacházení závisí na stupni jejich zdravotního omezení. Za další skupinu lze považovat mladé odsouzené. Procentuální vyjádření počtu mladých odsouzených z celkového stavu odsouzených mužů zařazených do výkonu trestu ve vazební věznici činí zhruba 8%. Velmi malý počet mladých odsouzených žen, zařazených v oddělení výkonu trestu objekt Řepy je důvodem k tomu, aby tato kategorie byla zapojena do zacházení s odsouzenými ve standardním výkonu trestu. V průběžném zacházení je činnost výchovných zaměstnanců oddělení zaměřena zejména na výchovu k rodičovství, prevenci drogové závislosti, nikotinismus, těhotenství, péči o dítě, hospodářský rozpočet rodiny, apod. Prioritní je ve zvýšené míře individuální přístup. B. Zdravotnická péče a) zdravotní a závodní preventivní péče Zdravotní péče o obviněné a odsouzené je zajištěna stabilně dvěma praktickými lékaři. Praktickými lékaři bylo provedeno celkově vyšetření a ošetření, 304 vyšetření dermatovenerologem, 360 vyšetření gynekologem a 968 vyšetření psychiatrem, stomatologických vyšetření a ošetření, rentgenových snímků a 97 zubních rentgenových snímků. Průběžně se očkují proti hepatitidě B všechny odsouzené ženy, které se pracovně zařazují do oddělení výkonu trestu objekt Řepy. Zdravotní péče o obviněné a odsouzené byla zajištěna plnohodnotně, závažné problémy se nevyskytly. V ordinaci pro zaměstnance vazební věznice bylo provedeno celkem vyšetření a ošetření, 192 vyšetření a ošetření stomatologem, 214 preventivních lékařských prohlídek, navíc bylo provedeno ( např. při změně služebního místa) celkem 292 mimořádných lékařských prohlídek. Účast na preventivních prohlídkách byla 100 %. V rámci dispenzární péče bylo provedeno 46 dispenzárních prohlídek, 43 zaměstnanců - příslušníků - absolvovalo ozdravný pobyt, lázeňskou péči absolvoval 1 zaměstnanec. V ordinaci pro zaměstnance bylo provedeno 57 očkování proti tetanu, 78 očkování proti chřipce, 63 očkování proti hepatitidě B a to z přidělené očkovací látky - Engerix B a 27 očkování proti hepatitidě typu B dle 9 vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

5 5 (očkování nově přijatých příslušníků), přičemž toto očkování znamená postupně aplikovat každému zaměstnanci celkem 3 injekce. Během roku bylo provedeno 62 vstupních lékařských prohlídek náborů. b) nemocnost a úrazovost personálu a vězňů Nemocnost zaměstnanců vazební věznice činila v loňském roce celkem 4,25 %. Oproti roku 2007 došlo k výraznému snížení nemocnosti u občanských zaměstnanců ( 2,58 %), i u příslušníků ( 5,02 % za rok 2008). Úraz utrpělo 40 zaměstnanců, z toho počtu bylo 18 úrazů pracovních. V ordinaci pro obviněné a odsouzené je nemocnost sledována pouze u odsouzených, nemocnost byla v mezích průměru. Celkem bylo 27 úrazů u odsouzených, z toho 21 pracovních. Obvinění utrpěli 9 úrazů, pracovní nebyl žádný. II. BEZPEČNOST A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže a) strážní služba Hlavní úkoly oddělení vězeňské a justiční stráže dané plánem práce oddělení byly splněny v souladu s požadavky na kvalitu a termín provedení. Na úseku strážní služby se jednalo o přesné a odpovědné plnění povinností obsažených zejména v NGŘ č. 11/2006 ve znění pozdějších dodatků, ale i dalších zákonných a interních normách, které činnost příslušníků oddělení na tomto úseku upravují. V průběhu roku zvládli příslušníci jednotky určené pro výcvik se speciální výstrojí náročné úkoly při oblastním cvičení těchto jednotek. Dále byla tato jednotka využívána při zajišťování eskort s nebezpečnými a zájmovými vězni. b) dozorčí služba Celý systém dozorčí služby byl v uplynulém roce opět podrobně analyzován. Důsledně byly hledány cesty pro maximální zefektivnění činností za trvalé snahy o zajištění vysoké míry vnitřní bezpečnosti. Po provedené sumarizaci výsledků bylo přikročeno k částečným změnám ve složení a počtech zaměstnanců a vzniku nových dozorčích stanovišť a dílčím změnám v rozdělení činností. Zásadní změnou byla reprofilace vazební věznice, kdy došlo ke snížení počtu obviněných a k navýšení počtu odsouzených, což mělo za následek převod 12 příslušníků oddělení výkonu vazby do oddělení výkonu trestu. Tímto navýšením byl v každé dozorčí směně formou výběrového řízení ustanoven inspektor dozorčí služby. Konečná situace dozorčí služby byla s výhradou nenaplněného personálního stavu dobrá. c) eskorty Eskortní směna plnila v průběhu roku hlavní úkol zajišťování všech druhů eskort vězněných osob mimo střežený objekt vazební věznice. Jednalo se o značné množství eskort k soudním líčením, přemístění vězňů z vazební věznice nebo do jiných věznic, eskorty do civilních zdravotnických zařízení, eskorty spojené s problematikou vydávání cizích státních příslušníků apod. I přes nepříznivý trend v počtu příslušníků nedošlo v uplynulém roce při

6 6 plnění povinností na úseku eskortní služby ke zmaření soudního líčení. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci s příslušníky justiční stráže. d) služební kynologie Hlavní úkoly spojené s odbornou přípravou psovodů a výcvikem služebních psů byly splněny. V současné době vazební věznice disponuje dvěma strážnými - psovody specialisty a třemi služebními psy na vyhledávání drog a dále třemi všestrannými služebními psy. e) služební a odborná (profesní) příprava V souladu s NGŘ č. 22/2006, NGŘ č. 34/2006 a NGŘ č. 75/2007 bylo vydáno nařízení ředitele vazební věznice (dále jen NŘV ) č. 2/2008 o služební a profesní přípravě na rok Stanovené úkoly a cíle byly splněny. Účast příslušníků byla na požadované úrovni. Vazební věznice je hodnocena stupněm splnil. B. Justiční stráž Hlavní úkoly pro činnost justiční stráže vychází ze zákona č. 555/1992 Sb. a dalších dodatků, Instrukce MS ČR ze dne č.j. 60/2006 OBKŘ o justiční stáži a příslušných interních norem. Jedná se o zajištění pořádku a bezpečnosti v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti, a to především svou preventivní činností. V rozsahu stanoveném zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství. Lze konstatovat, že stanovené úkoly byly příslušníky justiční stráže splněny. Ve střežených objektech nebyl ani v jediném případě narušen pořádek či ohrožena bezpečnost pracovníků soudů a nedošlo k žádné mimořádné události. Kladně lze hodnotit spolupráci justiční stráže s příslušníky eskortní směny. Problémem je dlouhodobý nedostatek příslušníků justiční stráže zejména v Praze. C. Krizové řízení a utajované skutečnosti Plán řešení krizových situací je zpracován v souladu s NGŘ č. 13/2006. Na základě uvedené normy bylo vydáno NŘV č. 44/2006. Pracoviště krizového řízení je zřízeno v souladu s NGŘ č. 13/2006. V oblasti utajovaných skutečností a objektové a technické bezpečnosti jsou úkoly plněny. III. ŘÍDÍCÍ, KONTROLNÍ A PREVENTIVNÍ ČINNOST a) řídící kontrolní systém Postavení vazební věznice a její hlavní úkoly byly vymezeny NŘV č. 1/2008, kterým se vydává organizační řád Vazební věznice Praha Ruzyně, ve znění NŘV č. 25/2008. Poradními orgány ředitele vazební věznice ustanovené NŘV č. 11/2008, o poradních orgánech ředitele vazební věznice, ve znění NŘV č. 29/2008 a 39/2008, jsou vedení vazební věznice, shromáždění vedoucích oddělení a veškeré zřízené komise. Jednotlivé poradní orgány pracovaly dle plánu porad, z jejich jednání byly zpracovány zápisy a ukládány úkoly. Plnění těchto úkolů bylo pravidelně vyhodnocováno při dalších jednáních těchto orgánů.

7 7 Vnitřní kontrolní činnost vycházela z NGŘ č. 43/2005, o finanční kontrole ve Vězeňské službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z NGŘ č. 44/2005, o vnitřní kontrole ve Vězeňské službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, rozpracovaných na podmínky vazební věznice nařízením ředitele vazební věznice o vnitřní kontrole a nařízením ředitele vazební věznice o finanční kontrole. Kontrolní činnost byla prováděna dle plánu průběžných kontrol vazební věznice a plánů kontrolní činnosti jednotlivých oddělení. Tato kontrolní činnost byla pravidelně vyhodnocována na shromáždění vedoucích oddělení. Ve vedení vazební věznice a na bezpečnostních komisích byla pravidelně projednávána kontrolní činnost nadřízených orgánů a dozorujícího státního zástupce. Řídící a kontrolní činnost byla realizována s maximální snahou dosáhnout zvýšení úrovně kvality plnění služebních a pracovních povinností, vojenského vystupování a zdvořilosti. b) práce se stížnostmi a policejní úkony Při práci se stížnostmi (přijímání podání, posouzení obsahu podání, způsob evidence, samotné šetření, vyhodnocování, uzavíraní) je postupováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a dle NGŘ č. 78/2005, o vyřizování stížností a oznámení ve Vězeňské službě České republiky. Bylo evidováno celkem 36 stížností a 4 anonymní podání. Z těchto stížností bylo 32 stížností vyhodnoceno jako nedůvodné, 1 stížnost byla vyhodnocena jako důvodná, 1 stížnost byla posouzena jako důvodná z objektivních příčin, 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně důvodné a 10 stížností bylo zpracováno ve formě stanovisek ke stížnostem, tzv. stížnosti průběžné. U těchto stížností je shromážděn podkladový materiál a je pouze navrhován způsob, jak je hodnotit. Konečné vyhodnocení provádí jiný orgán, zpravidla GŘ VS ČR. U odůvodněných stížností byla automaticky přijímána taková opatření, aby nedocházelo k opakování zjištěných chyb a nedostatků včetně řešení viníka, který důvodnou stížnost zapříčinil. Při práci na úseku policejních úkonů je striktně postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v trestním zákoně a trestním řádu. Činnost pověřeného orgánu VS ČR ve vazební věznici je dozorována státním zástupcem. V loňském roce byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. 158 odst. 3 tr. řádu cekem ve 3 případech. Z tohoto počtu byly dva případy orgány Policie ČR odevzdány ke kázeňskému projednání řediteli vazební věznice. Dále bylo ve 3 případech postupováno podle ustanovení 158/1 trestního řádu a bylo příslušníky oddělení prevence a stížností prověřováno, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Ve všech třech případech bylo prověřování skončeno se závěrem, že nebylo prokázáno porušení zákonných norem. V průběhu hodnoceného období nebyly v protokolu Trestná činnost občanských zaměstnanců VS ČR zaevidovány žádné případy, které by byly následně prošetřovány pro podezření ze spáchání trestného činu občanských zaměstnanců vazební věznice. c) mimořádné události Při vzniku mimořádné události bylo postupováno v souladu s NGŘ č. 43/2006, o hlášení mimořádných událostí ve Vězeňské službě ČR. O vzniku mimořádné události je vždy stanoveným způsobem informováno GŘ VS ČR, příslušní funkcionáři vazební věznice a ve stanovených případech i státní zástupkyně pověřená dozorem nad dodržováním zákonnosti ve vazební věznici. Celkově bylo zpracováno 40 hlášení o mimořádných událostech. Oproti loňskému roku došlo ke snížení počtu mimořádných událostí o 11. Důvody vzniku mimořádných událostí byly různé. Jednalo se o události, které vyplývaly z chodu vazební věznice, ale i o události, které se týkaly zaměstnanců vazební věznice a došlo k nim mimo objekt v mimopracovní době zaměstnanců.

8 8 K nejzávažnějším patřily přepadení a odzbrojení příslušníka OVaJS při zdravotní eskortě do vězeňské nemocnice Vazební věznice Praha Pankrác (obv. Abdelfateh Hamrakrouha), zneužití volného pohybu při plnění pracovních úkolů odsouzenou (R. Novotná), pokusy o sebevraždy ze strany vězněných osob (léky, pořezáním, oběšením), nález mobilního telefonu v poštovní zásilce určené odsouzenému. IV. EKONOMIKA A. problematika rozpočtu (tvorba, dodržování, rozpočtová opatření) Finanční prostředky do rozpočtu byly přiděleny EO GŘ VS ČR včetně závazných ukazatelů. Rozpočet vypadal následovně v tisících Kč: PŘÍJMY CELKEM 51,180.0 Z toho: Nedaňové příjmy 11,417.0 Daňové příjmy 39,763.0 I přesto, že vazební věznici byly v závěru roku, a to 23. prosince ještě dodatečně navýšeny příjmy v celkové výši 657 tis. Kč, i tak se podařilo příjmy splnit a vysoce překročit na 103,47 %. VÝDAJE CELKEM 278,005.0 Z toho: Platy 214,981.0 Ostatní věcné výdaje 54,097.0 Sociální dávky 5,939.0 FKSP 2,988.0 V přiděleném rozpočtu nebyla zohledněna specifičnost vazební věznice ani cenový růst, rozpočet byl nižší než v minulém roce a přesto s daným rozpočtem nedošlo ve vazební věznici k závažným nedostatkům při hospodaření s těmito prostředky. Veškerým založeným výdajům byla věnována maximální pozornost, aby byla dodržena hospodárnost a účelnost jejich vynaložení. Přednostně byl zajišťován hlavní chod vazební věznice a nutné potřeby vězňů. Finanční prostředky ISPROFIN byly čerpány ze samostatného účtu, a až na nepatrné zůstatky na jednotlivých položkách byly vyčerpány. K porušení závazných ukazatelů, ani porušení rozpočtových pravidel nedošlo. Případné přesuny mezi položkami formou vnitřních rozpočtových opatření byly prováděny před založením příslušných výdajů. Celkem bylo provedeno 68 rozpočtových opatření, z toho v kompetenci ředitele vazební věznice jako přesuny 47 opatření a v rámci GŘ VS ČR 21 opatření. Ve sledovaném roce došlo k vyplacení 40 případů odchodného v celkové výši 5, ,- Kč. Průměr na 1 osobu činil ,- Kč, což je cca o l, ,- Kč více než v roce Odstupné dostal 1 občanský zaměstnanec, a to v celkové výši ,- Kč. B. Odměňování a) zaměstnanců Byly splněny závazné ukazatele platů zaměstnanců, nedočerpaná částka zůstala oproti minulému roku minimální. Celkem na platech občanských pracovníků, příslušníků, dohodách, odstupném a platech vězňů zůstalo nedočerpáno ,- Kč. Zdravotní a sociální

9 9 pojištění v celkové výši ,- Kč. Podařilo se také splnit naplněný rozpočet, který vazební věznice odhadovala na dočerpání nemocenských dávek a peněžní pomoci v mateřství. Z těchto položek vracíme do státního rozpočtu pouze 1.049,- Kč. Průměrný roční plat činil u příslušníků : ,- Kč u OZ : ,- Kč U ostatních osobních výdajů byl přidělený rozpočet 875 tis. Kč, během sledovaného období byl navýšen na 909 tis. Kč, vzhledem ke skutečnosti, že na platy specialistů-lékařů nedostačoval. b) vězněných osob V této oblasti zůstalo nedočerpáno celkem 5.324,- Kč, což je oproti minulému roku výrazné zlepšení. Průměrný roční plat ve vnitřní režii činil 3.931,- Kč u pracujících odsouzených, u pracujících obviněných průměrná mzda činila 3.957,- Kč. C. Škody a pohledávky (celkové částky, struktura) Zaměstnanci: Počet případů škod celkem 34 Celková výše 2, ,12,- Kč Předepsáno k úhradě ,50,- Kč Odepsáno 2, ,37,- Kč Nerozhodnuto ,25,- Kč Vězni: Počet případů škod celkem 331 Celková výše ,- Kč Předepsáno k úhradě ,- Kč Odepsáno 1.550,- Kč Nerozhodnuto 0,- Kč Oblasti pohledávek byla věnována zvýšená pozornost, a to jak v oblasti pohledávek v živém stavu, tak po propuštění, kde se podařilo vymoci ,- Kč. Srážkou z odměn vězňů bylo uhrazeno ,- Kč a na pohledávkách nákladů výkonu trestu 2, ,- Kč. D. Využití prostředků na reprodukci a správu majetku (výdaje ISPROFIN, výdaje na opravy a udržování) Na reprodukci majetku Vězeňské služby ČR (dále jen VS ČR ) v rámci programového financování /ISPROFIN/ nebylo vydáno žádné rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování. Žádná akce nebyla z úrovně GŘ VS ČR zařazena do plánu. V oblasti ISPROFIN byly přiděleny prostředky na telekomunikace ve výši 695 tis. Kč, vyčerpáno bylo ,93 Kč. Na operativní opravy a havárie nemovitostí bylo přiděleno 1, tis. Kč, na akci oprava vnitřních rozvodů byl schválený rozpočet 530 tis. Kč. Plánovaná údržba Ve vazební věznici byly v rámci programového financování ISPROFIN zařazeny GŘ VS ČR dvě projektované akce:

10 10 a) Oprava rozvodů vody v budově C, o rozpočtových nákladech 530,0 tis. Kč. Tato akce byla smluvně zajištěna dodavatelsky a ukončena v měsíci prosinci. b) Rekonstrukce návštěvních místností v budově B č. akce ISPROFIN v rozpočtových nákladech 2,922 mil. Kč. Akce byla zahájena v listopadu 2007 a dokončena byla v měsíci březnu loňského roku. V roce 2007 bylo vydáno na zpracování projektové dokumentace 213,0 tis. Kč a dodavatelskou organizací prostavěno 993,6 tis. Kč. V roce 2008 bylo profinancováno zbývajících 1 715,4 tis. Kč. Operativní údržba /pol /. Generálním ředitelstvím VS ČR byly pro vazební věznici přiděleny prostředky v objemu 1 120,0 tis. Kč. Limit byl vyčerpán. E. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob Zaměstnávání odsouzených je realizováno ve vnitřní režii vazební věznice a u cizích subjektů. Obvinění jsou zaměstnáváni pouze ve vnitřní režii vazební věznice. Při naplňování počtů pracujících vězněných osob referát zaměstnávání úzce spolupracoval s oddělením výkonu vazby, oddělením výkonu trestu, vedoucími a kompetenty jednotlivých pracovišť. Referát zaměstnávání vězněných osob se jako jeden ze dvou pilotních věznic určených GŘ VS ČR zúčastnil testování zkušebního provozu celorepublikového informačního programu VIS, modulu ZAM. Z důvodu změny profilace vazební věznice byl v druhé polovině roku navýšen počet odsouzených a snížen počet obviněných. Z uvedeného důvodu byl referát zaměstnávání vězněných osob nucen změnit koncepci zaměstnávání. V rámci hospodářské činnosti jsou smlouvy o zaměstnávání odsouzených uzavírány tak, aby vazební věznice z režijních přirážek za zaměstnávání odsouzených u cizích subjektů vykazovala zisk a náklady na platy vězňů, případně další provozní náklady, platila cizí organizace. Provoz střediska hospodářské činnosti není financován ze státního rozpočtu. Kontroly pracovišť odsouzených byly prováděny v souladu s plánem práce, řádem a zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. Důraz byl kladen především na kontrolu pracovišť mimo vazební věznici a pracovišť cizích subjektů. Přes různé problémy byla ve vazební věznici průměrná zaměstnanost odsouzených cca. 98 %. V rámci vnitřní režie i hospodářské činnosti bylo průměrně zaměstnáváno 152 vězněných osob. Pracoviště vnitřní režie: průměrně zařazeno cca. 92 odsouzených a 17 obviněných. Na platy vězněných osob pracujících ve vnitřní režii bylo GŘ VS ČR přiděleno ,- Kč. Z celkově přiděleného rozpočtu na mzdy odsouzených ve vnitřní režii bylo nedočerpáno pouze 0,1 %, což činí 5 324,- Kč. Průměrná odměna odsouzeného zařazeného ve vnitřní režii činila měsíčně 3 931,- Kč, u obviněného byla průměrná mzda 3 957,- Kč měsíčně. Zaměstnávání odsouzených u cizích subjektů v rámci hospodářské činnosti bylo realizováno v průměrném počtu : Domov sv. K. Boromejského: 33 odsouzených žen Úřad Městské části Praha 17: 2 odsouzené ženy + 4 odsouzení muži Pneuservis Chára Sport - Ponec: 2 odsouzení muži Zotavovna VS ČR Praha: 4 odsouzené ženy Na pracovištích cizích subjektů byla průměrná odměna odsouzeného, zařazeného v hospodářské činnosti 3 642,- Kč měsíčně. Od května bylo ukončeno zaměstnávání odsouzených žen na Zotavovně VS ČR Praha z důvodu nedostatku vhodných odsouzených.

11 11 V rámci střediska hospodářské činnosti činil hrubý zisk pro vazební věznici z režijních přirážek za zaměstnávání odsouzených u cizích zaměstnavatelských subjektů ,- Kč. Byla doplacena půjčka, která byla středisku hospodářské činnosti poskytnuta v roce 2005 z provozního fondu GŘ VS ČR na uhrazení nedoplatku faktur z uvedeného období. V průběhu rekonstrukce účetnictví, která byla provedena společností Safir Audit a.s., byly zjištěny rozdíly v přiznaném a odvedeném DPH a DzPPO za období let Vzhledem k zjištěné skutečnosti bylo nutné podat dodatečná daňová přiznání a uvedené nedoplatky finančnímu úřadu uhradit. Z tohoto důvodu bylo požádáno GŘ VS ČR o poskytnutí návratné bezúročné půjčky ve výši ,- Kč a následně jsme tyto nedoplatky uhradili. Splatnost této půjčky je stanovena k , dle pokynu generálního ředitele VS ČR na rozdělení čistého zisku hospodářské činnosti z roku 2007 bylo na úhradu půjčky použito ,45,- Kč. V současné době zbývá splatit ,55 Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že i když středisko hospodářské činnosti vykazuje zisk, bude tento výdělek použit na splátku dluhu. V roce 2009 lze hrubý zisk z režijních přirážek za zaměstnávání odsouzených u cizích subjektů odhadovat na cca ,- Kč. V. LOGISTIKA A. Problematika stavebně ubytovací Úkoly v oblasti oprav, údržby, reprodukce majetku VS ČR, bytového hospodářství a ubytovacích služeb zajišťuje stavební referát oddělení logistiky. V průběhu roku se dařilo zajišťovat komplexní administrativní agendu nutnou k realizaci projektovaných akcí, správu bytového fondu a ubytovací služby pro zaměstnance VS ČR. Údržba oddělení logistiky řízená stavebním referátem plnila v rámci svého poslání úkoly běžné údržby a plně zajišťovala i větší potřebné akce. Na úseku správy bytového fondu došlo v průběhu roku k dalším krokům privatizace. B. Intendantní a zbrojní problematika Průběžné kontroly zbraní, munice a chemického materiálu nevykázaly nedostatky. Výměny osobního a ložního prádla pro obviněné a odsouzené byly pravidelně prováděny a ze strany oddělení výkonu vazby a oddělení výkonu trestu nebylo připomínek. V tomto roce zároveň došlo k přestrojení obviněných. Sklad je zásoben a obměna již nepoužitelného sortimentu je plně zajištěna. C. Stravování V rámci vazební věznice je v provozu vězeňská kuchyně, která zajišťuje denní stravu pro vězněné osoby a kuchyně pro zaměstnance vazební věznice, která zajišťuje kompletní denní stravu. V závěru roku došlo k nutným podstatným opravám na technologickém vybavení obou kuchyní. I nadále však trvá potřeba průběžně zajišťovat reprodukci technologického zařízení obou kuchyní. Kontroly provedené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy nezjistily v obou stravovacích zařízení žádné podstatné závady. Drobné nedostatky jsou operativně odstraňovány. D. Problematika spojovací Spojovací služba úsek telekomunikační a zabezpečovací techniky je součástí referátu zabezpečovacích a komunikačních technologií. Největším problémem stále zůstává technický

12 12 stav rozvodů zabezpečovací sítě a provoz operačního střediska (systém vnějšího elektronického střežení), které je již technicky a morálně zastaralé. Tento problém řeší jeho rekonstrukce, která je od roku 2004 zahrnuta jako akce Rekonstrukce vnitřních a vnějších zabezpečovacích systémů do programu ISPROFIN. Ani v uplynulém roce nebyla z úrovně GŘ VS ČR tato prioritní akce zahrnuta do plánu. E. Energetika a vodohospodářství V oblasti energetiky, vodohospodářství a ekologie jsou průběžně sledovány odběry, náklady a činěna opatření k jejich snižování. Oblast vodního hospodářství a ekologie nevykázala žádných nedostatků. Úkol zadaný GŘ VS ČR k oblasti spotřeby energií byl referátem splněn. V průběhu roku bylo zrušeno tabulkové místo ekologa a jeho pracovní náplň převzal referát zabezpečovacích a komunikačních technologií, referát stavební, referát materiálně technického zabezpečení a služeb a technik bezpečnosti práce a požární ochrany. F. Doprava Plnění úkolů automobilní služby je organizováno v souladu s NGŘ č. 12/2005 a NGŘ č. 27/2008. Přepravní úkoly jsou zabezpečovány ekonomickým využíváním služebních vozidel. Odborné školení strážných řidičů a řidičů referentů proběhlo v měsíci listopadu. Kontroly služebních vozidel ve STK jsou prováděny dle ML č. 10/1996. Čtvrtletní hlášení provozu služebních vozidel, přehledu spotřeby PHM a rozbor provozu služebních vozidel je pravidelně zasíláno na GŘ VS ČR. Úkoly po linii dopravy byly splněny. VI. PERSONÁL A. Personální evidence a statistika Hlavním úkolem v uplynulém roce byla stabilizace personálu vazební věznice. Tento úkol se nepodařilo splnit. Služební poměr v uplynulém roce ukončilo celkem 46 příslušníků, 13 příslušníků změnilo bezpečnostní sbor (12 Policie ČR a 1 Celní správa ČR) a 25 příslušníků změnilo místo služebního působiště do jiných organizačních jednotek VS ČR. Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou letech opustilo vazební věznici celkem 165 příslušníků, bylo doplňování plánovaných počtů příslušníků vězeňské a justiční stráže prioritou oddělení personálního. Přes velké množství uchazečů jich bylo 938 po prvním kontaktu odmítnuto, protože nesplňovali některou z podmínek pro přijetí do služebního poměru, přijímací řízení bylo zahájeno s 547 uchazeči, přijato do služebního poměru bylo pouze 36 uchazečů. Místo výkonu služby do vazební věznice změnilo 28 příslušníků na základě vlastní žádosti nebo z důvodu ustanovení na služební místo po výběrovém řízení. Celkem přibylo do vazební věznice 64 příslušníků, což je oproti roku 2007 nárůst o 31 příslušníků. Plánované počty občanských zaměstnanců na oddělení ekonomickém a na oddělení logistiky byly naplněny. Ve druhém pololetí byly na uvolněná místa přijaty dvě nové všeobecné sestry, avšak jejich pracovní poměr skončil ve zkušební době a tato místa nebyla do konce roku naplněna. V souvislosti s reprofilací vazební věznice byly navýšeny plánované počty občanských zaměstnanců na oddělení výkonu trestu. Průběžně byli na nová volná místa přijímáni vychovatelé. Do pracovního poměru bylo přijato 30 uchazečů, pracovní poměr ukončilo 21 zaměstnanců.

13 13 K byl plánovaný počet systemizovaných míst 504,5 z toho 246 služebních míst pro vězeňskou stráž, 126 služebních míst pro justiční stráž a 132,5 míst pro občanské zaměstnance. Skutečný počet příslušníků vězeňské stráže 223 (z toho 3 příslušnice na mateřské dovolené) a justiční stráže 105 (z toho 1 příslušnice na mateřské dovolené a 1 příslušnice v záloze pro přechodně nezařazené z důvodu těhotenství). Skutečný přepočtený počet občanských zaměstnanců byl 128,3 (ve fyzických počtech 131). Na mateřské nebo rodičovské dovolené bylo 11 občanských zaměstnankyň. Ve vazební věznici bylo ve služebním poměru 240 mužů a 88 žen, celkem 328 příslušníků. V pracovním poměru bylo 62 mužů a 69 žen, celkem 131 občanských zaměstnanců. B. Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru Celkový objem personální agendy se zvýšil. Byla vyhlašována výběrová řízení na uvolněná služební místa ve vazební věznici a po výběrových řízeních byla tato místa obsazena vhodnými uchazeči z vazební věznice či jiných organizačních jednotek VS ČR. Všichni příslušníci, kteří dovršili 3 roky služebního poměru, složili úspěšně služební zkoušku a byli zařazeni do služebního poměru na dobu neurčitou. C. Sociální program vzdělávání, hodnocení a další oblasti personální práce Základní odbornou přípravy typu "A" absolvovalo v Institutu vzdělávání VS ČR Stráž pod Ralskem (dále jen "IV VS ČR") 35 příslušníků. Základní odbornou přípravu typu "B1" a "B2" absolvovalo 5 občanských zaměstnanců, kteří jsou při výkonu práce v přímém styku s vězněnými osobami. Nástupní školení, které je určeno zaměstnancům, kteří nepřichází při výkonu své práce do styku s vězněnými osobami, absolvovalo 8 občanských zaměstnanců. Zaměstnanci vazební věznice se v průběhu roku zúčastnili různých vzdělávacích aktivit, školení a kurzů. Kurzů a školení organizovaných IV VS ČR se zúčastnilo 56 zaměstnanců. Jiných vzdělávacích aktivit, které pořádaly soukromé subjekty, se zúčastnilo 76 zaměstnanců. Z důvodu splnění kvalifikačního předpokladu pro vykonávanou práci nebo splnění podmínky minimálního stupně vzdělání pro služební místo bylo poskytnuto příslušníkům služební volno při studiu a s občanskými zaměstnanci byla uzavřena kvalifikační dohoda. Celkem takto studuje 11 zaměstnanců na vysokých školách a 2 zaměstnanci na středních školách. D. Kázeňské odměny a kázeňské tresty Při odchodu do starobního důchodu byla udělena 1 občanské zaměstnankyni Čestná medaile VS ČR. U příležitosti 30 let zaměstnaneckého poměru byla udělena 1 příslušníkovi medaile Za věrnou službu I. stupně a 6 příslušníkům byla udělena kázeňská odměna písemná pochvala. Dále bylo uloženo 19 kázeňských trestů z toho 2 písemné napomenutí v personální pravomoci vedoucího oddělení, 6 snížení základního tarifu na základě rozhodnutí ředitele vazební věznice, 2 snížení základního tarifu na základě rozhodnutí ředitele IV VS ČR a 9 pokut za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích z toho ve třech případech spáchaných při řízení služebního vozidla.

14 14 VII. DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI VĚZNICE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení správního Normová ubytovací kapacita vazební věznice stanovena na celkový počet 791 míst. Z tohoto počtu bylo vyčleněno 483 míst pro výkon vazby a 308 míst pro výkon trestu. Od došlo ke změně normové ubytovací kapacity vazební věznice, která k uvedenému dni byla stanovena na 780 míst, z uvedeného počtu bylo vyčleněno 362 míst pro výkon vazby a 418 míst pro výkon trestu. Stavy obviněných se po zmíněné změně ubytovací kapacity pohybovaly v rozmezí od 18% do 25% ubytovací kapacity pro výkon vazby a stavy odsouzených v rozmezí od 27% do 30% pod stanovenou ubytovací kapacitu vazební věznice. Uvedená situace byla zapříčiněna stavebními úpravami a přípravou související s dodáním trvale pracovně nezařaditelnými odsouzenými a přípravou na příjem odsouzených zařazených do věznice typu C s ostrahou, která bude realizována počátkem roku V oblasti vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob do zahraničí činil průměrný měsíční stav cizinců určených k vyhoštění 47,33 osob k vydání do ciziny 5,4 osoby. Úsekem vyhošťování administrativně zpracováno dodání 195 osob, z jiných věznic přemístěno 351 osob. Eskortováno na letiště Praha-Ruzyně za účelem předání k výkonu trestu do ciziny bylo 10 osob. Za účelem vyhoštění bylo cizinecké policii ve vazební věznici předáno 169 osob, administrativně pro jiné věznice bylo zajištěno vyhoštění 261 osob. Propuštěno z vyhošťovací vazby bylo 26 osob. V uplynulém roce bylo oddělením správním zajištěno přijetí osob do výkonu vazby, dodání 809 obviněných a odsouzených mezikrajovou eskortou, propuštění 354 osob z výkonu vazby a 153 z výkonu trestu, převedení 412 obviněných do výkonu trestu, přemístění obviněných a odsouzených do jiné věznice, přijetí 654 odsouzených žen a mužů k výkonu trestu odnětí svobody. Oddělení správní v průběhu roku administrativně zpracovalo žádostí o eskortu k soudům. B. Informatika V uplynulém roce pokračoval rozvoj Vězeňského informačního systému (dále jen VIS ), do něhož jsou postupně integrovány všechny dříve používané aplikace. Na jaře došlo ke spuštění modulu VIS Skladové hospodářství do ostrého provozu. V měsíci červenci byla v rámci přechodu k novému poskytovateli datových služeb zprovozněna nová rychlejší linka spojující vazební věznici v rámci sítě Ministerstva spravedlnosti. V srpnu byla následně zprovozněna také nová linka v objektu výkonu trestu Řepy. V měsíci dubnu byla provedena mimořádná kontrola diskových polí na serverech. Při této kontrole bylo zjištěno několik vadných disků. Neprodleně byla provedena záloha všech dat a následovala výměna těchto vadných disků za nové. V rámci zlepšení stability poštovního serveru byly nastaveny limity pro poštovní schránky uživatelů. Byla také provedena aktualizace antivirového systému Symantec na serverech i pracovních stanicích uživatelů. Byla rovněž provedena několikanásobná aktualizace u programů Fenix II a zdravotnického programu Medicus. Samostatný referát informatiky od roku 2006 nedisponuje vlastním rozpočtem. Spotřební materiál jako náplně do tiskáren a opravy výpočetní techniky jsou realizovány prostřednictvím odboru informatiky generálního ředitelství u firmy Český servis. Pracovníci samostatného referátu informatiky zajišťovali uživatelskou podporu, správu všech aplikací používaných ve vazební věznici, vytváření uživatelských účtů a přidělování přístupových práv uživatelům.

15 15 C. Styk s veřejností V loňském roce došlo k personálním změnám na pozici tiskové mluvčí vazební věznice. V obsahové náplni tiskové mluvčí nedošlo k žádným změnám. Ze strany médií a veřejnosti byl věnován činnosti a dění ve vazební věznici zvýšený zájem. V rámci agendy spravované tiskovou mluvčí bylo v protokole korespondence tiskové mluvčí evidováno 73 žádostí, které se dotýkaly různých oblastí. Ve 29 případech byl cizími subjekty vznesen požadavek týkající se umožnění realizovat v objektu vazební věznici exkurze či odbornou stáž, v 32 případech bylo požádáno o možnost zkontaktovat ve vazební věznici mediálně známou vězněnou osobu, s níž by mohli natočit reportáž či žádali o možnost publikovat jejich životní příběh. Ve většině případů bylo žádostem vyhověno. Vazební věznici navštívili v rámci vzájemné výměny zkušeností, zaměstnanci zahraničních věznic, např. z Norska, Slovenska, Polska aj. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla evidována k přímému vyřízení žádná podání, která by měla být v rámci zákonných možností vyřízena ve stanovené lhůtě. Při poskytování jakýchkoliv informací v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bylo postupováno vždy v intencích tohoto zákona. Tisková mluvčí poskytla odpovědi na mnoho dotazů, které se týkaly jak osob umístěných do výkonu vazby, tak i osob umístěných k výkonu trestu odnětí svobody do vazební věznice. Aktivní spoluprácí s tiskovým odborem generálního ředitelství VS ČR bylo poskytnuto nesčetně odpovědí na dotazy veřejnosti stejně jako na dotazy sdělovacích prostředků. D. Spolupráce s institucemi a organizacemi Vazební věznice nadále standardním způsobem spolupracovala s institucemi státními i nestátními, s občanskými sdruženími, náboženskými a zájmovými organizacemi. Konkrétně můžeme jmenovat tyto aktivity : návštěvy sociálních kurátorů při řešení sociální problematiky odsouzených, návštěvy probačních úředníků, spolupráce s Obvodním soudem pro Prahu 6 při soudním projednávání podmíněného propuštění a přeřazování do jiného typu věznice, spolupráce se středními a vysokými školami při zajišťování vyšší kvalifikace a vzdělání odsouzených, návštěvy notářů při zajišťování plných mocí, návštěvy odborníků o. s. SANANIM při řešení zmírnění drogových závislostí, kulturní a osvětové akce ve spolupráci s Arcidiecézní charitou, spolupráce s odbornými školami při zajišťování stáží vybraných studentů, návštěvy odborníků a praktiků z o.s. České společnosti aids pomoc, při řešení prevence či následků onemocnění HIV či AIDS, spolupráce s pracovníky a představiteli zahraničních vězeňských služeb v rámci předávání zkušeností a v rámci výměnných stáží. VIII. NÁMĚTY A. Ve vztahu k vlastní věznici 1. Dořešit propojení stavebně technického řešení oplocení, vnějšího zabezpečovacího systému, plášťového systému monobloku budov výkonu vazby a výkonu trestu spolu

16 16 s vnitřním zabezpečovacím systémem. Tím dojde k nesrovnatelně vyšší bezpečnosti vazební věznice a zejména znemožnění jakéhokoliv průniku ven i dovnitř areálu. 2. Pokračovat v zahájené opravě okapů. 3. Postupně realizovat výměnu rozvodů inženýrských sítí v objektech A, B, C, D dle schváleného investičního záměru. 4. Dosáhnout optimální zaměstnanosti vězněných osob jak ve vlastní režii, tak i při práci pro cizí subjekty. 5. Postupně realizovat malování, opravy, apod. ve vnitřních prostorách vazební věznice a pokračovat tak v estetizaci ubytovacích prostorů pro odsouzené. 6. Aktivně se podílet na naplnění stavu zaměstnanců a příslušníků. B. Ve vztahu k nadřízeným složkám 1. Postupně realizovat investiční záměr na rekonstrukci ohradní zdi včetně vstupního a vjezdového objektu. 2. Postupně realizovat rekonstrukci vnitřních a vnějších signálně zabezpečovacích prostředků včetně operačního střediska. 3. Postupně realizovat přestavbu bývalých prostor Centrálního archivu VS ČR, v souladu se zpracovanou Studií využitelnosti, na ubytovny odsouzených. 4. Postupně realizovat kompletní výměnu oken ve vazební věznici, včetně zateplení fasád. 5. Řešit vhodnější ubytování mimopražských zaměstnanců vazební věznice. C. Ostatní 1) Nadále posilovat spolupráci s Domovem sv. Karla Boromejského, Obvodním úřadem Městské části Praha 6, Speciální mateřskou školou Čimice, Poradním sborem ředitele vazební věznice a s Ústavem pro výkon vazby Bratislava. 2) V úzké spolupráci s GŘ VS ČR hledat a rozvíjet možnosti personální stabilizace zaměstnanců vazební věznice. 3) Zlepšovat sociální podmínky zaměstnanců vazební věznice (sport, kultura, pracovní prostředí, stravování a jiné). 4) Uvést do provozu saunu pro zaměstnance vazební věznice. 5) Vlastními prostředky provést generální opravu hlavní vjezdové brány do objektu vazební věznice.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009 Hospodaření a) Rozpočet Tvorba rozpočtu byla realizována v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, stanovené závazné ukazatele byly dodržovány a upravovány

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

za rok 2009 ------------------------------------------------------------

za rok 2009 ------------------------------------------------------------ Výroční zpráva Věznice Odolov za rok 2009 ------------------------------------------------------------ Zpracoval: Rada plk. Ing. Milan PULKRÁBEK a kolektiv vedoucích oddělení (referátů) Schválil: Vrchní

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Úvodní slovo Ekonomika Vězněné osoby Bezpečnost Personalistika Zdravotnická služba Logistika Legislativní a právní činnost Ekologie Informatika Vnější

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 Čj.: VS/51/5/2010-30/Všeob/002 Výtisk číslo : Počet listů : Počet příloh : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 V Brně dne 28. ledna 2010

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2013 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1. STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.2. PRIORITNÍ ÚKOLY... 6 1.2.1. Klientský přístup...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZA ROK 214 Vážení, již od roku 21 Vám předkládáme výroční zprávu mapující činnost úřadu v uplynulém roce. V tom letošním, stejně

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více