Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko"

Transkript

1 Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko V rámci projektu "Člověk v popředí zájmu ČPZ" Zpráva [verze 1.0] 30. března 2015 ÖAR Regionalberatung GmbH Z pověření: Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v.

2 Zadavatel Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v. Emmeramsplatz Regensburg Zhotovitel ÖAR Regionalberatung GmbH Fichtegasse 2/17 A-1010 Wien Vedení projektu Michael Weber / ÖAR Büro Linz Regerstraße 22 A-4020 Linz Překlad Milada Vlachová Vídeň Linec, Tato koncept byl spolufinancován v rámci projektu "Člověk v popředí zájmu" Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Bavorským státním ministerstvem financí, zemského rozvoje a vlasti. Pro lepší čitelnost používáme v textu pro označení osob pouze tvar mužského rodu, nicméně tím vždy máme na mysli příslušníky obou pohlaví.

3 Obsah Shrnutí rozvojového konceptu Úvod Souvislost s analýzou potenciálů Fakta vyvozené závěry Tematické potenciály oblasti možného budoucího rozvoje Souvislost s výsledky workshopu Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Konzept: tematické oblasti opatření Přehled Tematické oblasti Welcome Učit se jazyky Stáže Průřez ČPZ Opatření Struktura popisu Opatření v oblasti Welcome Virtuální Welcome Center pro celý region Celoregionální balíček na uvítanou Welcome v dílčích regionech / obcích Welcome v podnicích Iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života Opatření v oblasti Učit se jazyky Němčina v mateřských školách / předškolní oblasti v Plzeňském kraji Němčina na školách v Plzeňském kraji Hospodářská němčina / Němčina pro povolání Čeština v Horním Falcku Opatření v oblasti Stáže Stáže v kontextu vzdělávání & podniků Celoregionální prosíťování/spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Erasmus Exkurz: program spolupráce Cíl EÚS Výhled do budoucna

4 Shrnutí rozvojového konceptu Tento rozvojový koncept vznikl v rámci projektu Člověk v popředí zájmu zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko (zkratka ČPZ ) spolufinancovaného Evropskou unií. Z analýzy potenciálů, jež tomuto konceptu předcházela, vyplývá, že téma zajištění kvalifikovaných pracovních sil bude mít pro celý region zejména v oblasti průmyslu význam i v budoucnu. Existuje celá řada výchozích bodů pro společné aktivity, ale vzhledem k obdobnému vývoji v obou regionech lze předpokládat, že nedojde automaticky k vzájemným vyrovnávacím efektům. Tento rozvojový koncept shrnuje také výsledky celkem čtyř workshopů, do nichž se se svými nápady intenzivně zapojilo více než 60 osob z obou regionů z nejrůznějších oblastí (správa, intermediární organizace, podniky). Tento rozvojový koncept se vyznačuje celoregionálními, společnými, partnerskými a přeshraničními přístupy k zajištění kvalifikovaných pracovních sil se zvláštním zřetelem na pracovní místa v oblasti průmyslu v malých a středních podnicích. Důležité při realizaci jsou možnosti regionu a regionálních nositelů projektu. Rozvojový koncept stanovil středněa dlouhodobý celkový rámec, má modulární zaměření, také prostřednictvím pilotních projektů, a bere při svých úvahách v potaz stávající iniciativy. Celkově tento přístup projektu ČPZ na celoregionální úrovni doplňuje bezpodmínečně nutné specifické regionální aktivity k zajištění kvalifikovaných pracovníků v obou dílčích regionech. S přihlédnutím k tématům stanoveným již před vznikem rozvojového konceptu Marketing Komunikace, Vzdělávání Kvalifikace a Kontaktní sítě budou představeny čtyři tematické oblasti budoucího rozvoje zahrnující celkem 12 opatření. Do tematické oblasti Welcome patří opatření (na úrovni celého regionu virtuální Welcome Center, balíček na uvítanou, iniciativa Dvojjazyčnost, jakož i na úrovni obcí a podniků), jež se zabývají kulturou vlídného přijetí a začlenění v celém regionu. Pod tematickou oblast Učit se jazyky spadají opatření vztahující se k rozvoji jazykových kompetencí (rozlišuje se předškolní oblast, škola a povolání) v němčině i v češtině. Součástí tematické oblasti Stáže jsou opatření, jejichž cílem jsou aktivity v rámci výměny personálu v užším slova smyslu, podpůrná dílčí opatření v nejrůznějších oblastech a také využívání příslušného dotačního programu EU. Tematická oblast Průřez ČPZ představuje různé funkce, které celkově podporují, přeshraničně ukotvují a dále rozvíjejí přístup projektu ČPZ. Pro další prosazování těchto přístupů bude rozhodující, aby se do plánovacích a realizačních procesů v rámci jednotlivých tematických oblastí a konkrétních opatření zapojili příslušní regionální aktéři. Celou řadu projektových aktivit bude možné (spolu)financovat prostřednictvím veřejné podpory. Podstatné bude čerpání finančních prostředků z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS (INTERREG V A). Zcela obecně již k zakotvení základní myšlenky projektu ČPZ na různých politických a správních úrovních došlo, ale je třeba ji nadále rozvíjet. 4

5 1 Úvod Tento rozvojový koncept vznikl v rámci projektu Člověk v popředí zájmu zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko (zkratka ČPZ 1 ) a navazuje na již provedenou analýzu potenciálů a na výsledky několika workshopů, jež proběhly za účasti regionálních aktérů. analýza potenciálů workshopy rozvojový koncept Obrázek 1: Struktura projektu ČPZ Projekt ČPZ a tedy i tento rozvojový koncept kladou důraz na společné, přeshraniční přístupy s dlouhodobou perspektivou a endogenní orientací (využití vnitřního rozvojového potenciálu regionu). Pozornost je věnována zejména oblasti hospodářství, malých a středních podniků a průmyslu. Projekt ČPZ je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Jedná se o společný projekt Plzeňského kraje a sdružení Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v. (Regionální marketing Horního Falcka ve východním Bavorsku). 1 Pro název projektu se bude v této zprávě používat také zkratka ČPZ. 5

6 2 Souvislost s analýzou potenciálů 2.1 Fakta vyvozené závěry Tato kapitola stručně shrnuje fakta a hlavní body z analýzy potenciálů, které jsou relevantní pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil v celém regionu. Jednotlivé aspekty zároveň představují specifické rámcové podmínky pro společné přeshraniční přístupy k zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Pozitivní celkový vývoj hospodářského prostoru stále ještě rozdíly mezi Plzeňským krajem a Horním Falckem U mnoha regionálních ekonomických ukazatelů (hrubá přidaná hodnota, kupní síla apod.) byl v posledních letech v celém regionu Plzeňský kraj-horní Falcko zaznamenán pozitivní vývoj. V mnoha oblastech v Plzeňském kraji došlo k výraznému růstu. Protože se ale zvýšila i většina hodnot v Horním Falcku, panují mezi oběma regiony, co se hlavních ukazatelů týče, i nadále značné rozdíly; Horní Falcko zpravidla leží výrazně nad průměrem EU, Plzeňský kraj se většinou nachází jasně pod průměrem EU. > Tato fakta odráží aktraktivitu tohoto hospodářského a životního prostoru. Jelikož oba regiony prochází pozitivním vývojem, nejsou lidé nuceni stěhovat se z existenčních důvodů za prací do jiného regionu. Celkově se však výzvy pro další rozvoj společného hospodářského a pracovního prostoru, jež vznikají v souvislosti s existujícími rozdíly, nesmí opomíjet. Společná silná průmyslová odvětví V průmyslovém sektoru mají oba regiony na celém svém území, ale i v příhraniční své specifické, ale i podobné silné stránky v oblasti automobilového průmyslu, kovovýroby, strojírenství a potravinářství. > V zásadě jsou díky podobným silným průmyslovým odvětvím v celém regionu pro tato hlavní odvětví k dispozici pracovní síly, které již mají s touto branží aspoň nějaké zkušenosti. Zároveň je však na české i na německé straně podobný vývoj poptávky po kvalifikovaných pracovnících v těchto oblastech: momentálně je kvalifikovaných pracovních sil nedostatek. Velká angažovanost německých/hornofalckých podniků v Plzeňském kraji Mezi zahraničními investory v České republice mají nadprůměrně silné zastoupení podniky z bavorského příhraničí. Ve výrobní oblasti je nejoblíbenější investiční lokalitou německých podniků v ČR právě Plzeňský kraj. > Německé, respektive hornofalcké podniky a jejich přístupy, ale i očekávání (vzdělání, jazyk apod.) mají velký význam pro celý region. Podobný vývoj obyvatelstva v obou regionech: konstantní celkový počet; méně mladších osob, více starších; rozdílný vývoj v jednotlivých dílčích regionech v Horním Falcku Prognózy do roku 2030 předpokládají, že celkový počet obyvatel v regionu zůstane přibližně stejný. V obou regionech se sníží počet mladších osob. Jak v Plzeňském kraji, tak i v Horním Falcku bude v budoucnu žít mnohem více starších obyvatel. Zatímco v Plzeňském kraji se počítá spíše s menšími rozdíly mezi jednotlivými okresy, budou mít hodnoty na území Horního Falcka velký rozptyl. 6

7 > Demografický vývoj bude mít vliv na trh práce. Jelikož se v obou regionech očekává podobný vývoj, nedojde v podstatě k žádným vzájemným vyrovnávacím efektům. Na území celého regionu i nadále poměrně vysoký podíl zaměstnanců v oblasti průmyslu Na regionálním trhu práce se v souladu se všeobecným trendem stále více zaměstnanců přesouvá do terciárního sektoru (sektor služeb). Podíl ve výrobním sektoru ale i přesto zůstává nadprůměrně vysoký. > Jelikož se mnoho oblastí, které jsou pro výrobní sektor v celém regionu velmi důležité, potýká s nedostatekem kvalifikovaných pracovních sil, je tento nedostatek právě kvůli silné pozici průmyslu obzvlášť relevantní. Poměrně nízká nezaměstnanost v obou regionech Míra nezaměstnanosti je v obou regionech zejména oproti národním, ale i mezinárodním hodnotám velmi nízká. > Uchazeči o zaměstnání představují jen minimální nevyužitý potenciál pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Žádný výrazný přesun Čechů na bavorský, hornofalcký trh práce žádní Němci na běžném trhu práce v Plzeňském regionu Na území Bavorska nepředstavují čeští pracovníci v porovnání se zaměstnaci z jiných jihovýchodoevropských zemí EU ani početně, ani procentně žádnou obzvlášť velkou skupinu. V územních obvodech bavorských úřadů práce, které sousedí s Českou republikou, však čeští pracovníci mezi ostatními zahraničními pracovníky z EU převažují, ale i tady je jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců jen nepatrný. Celkově je přeshraniční mobilita českých pracovníků relativně nízká. Skupina zaměstnanců z Německa je v Plzeňském kraji také z důvodu nedostatečné atraktivity pracovního trhu (mj. rozdílná výše platů, jiný sociální systém) malá a tvoří ji téměr výlučně vyslaní klíčoví a vedoucí pracovníci. > V současné době na trhu práce v celém regionu nedochází k oboustranné, vyvážené výměně. Na normálním trhu práce (tj. žádné zvláštní podmínky) dochází momentálně v příhraničních regionech v určitých oblastech k jasně patrnému, ale jen mírnému, pohybu z Plzeňského kraje směrem do Horního Falcka, ale ne naopak. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku / Horním Falcku momentálně zejména v odvětvích, které mají pro region největší význam podobná situace i v Plzeňském kraji Momentálně v Německu, Bavorsku a v Horním Falcku sice nepanuje plošný, celkový nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale technické obory a také zdravotnictví se s nedostatkem potýkají, obzvlášť je-li vyžadována vyšší úroveň kvalifikace. Nábor zaměstnanců je obtížný hlavně v případě odborně kvalifikovaných pracovníků. V průmyslovém sektoru v Bavorsku se jedná zejména o profese v oblasti energetiky, elektrotechniky, strojírenství, automobilového průmyslu a kovovýroby a také v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství a v některých řemeslných oborech. Zároveň se jedná o hlavní průmyslová odvětví v projektovém regionu. Celkově lze říci, že se hlavní nedostatkové profese v Plzeňském kraji zejména v technické oblasti shodují s profesemi, které hrají významnou roli i v Horním Falcku. 7

8 > Kvalifikovaných pracovních sil je nedostatek zejména v profesích, které jsou důležité pro celý region. Jelikož se tento nedostatek týká obou regionů, je interní výměna za účelem zmírnění nedostatku celkově spíše nepravděpodobná, i když není zcela vyloučena. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Horním Falcku i v roce 2030 v některých oblastech mírné zlepšení situace, zároveň nové nedostatkové profese, částečně zhoršení situace Z analýzy budoucího vývoje nabídky a poptávky kvalifikovaných sil (do roku 2030) pomocí prognostického nástroje obchodní a průmyslové komory Fachkräftemonitor vyplývá, že vývoj v Horním Falcku je co se týče všech kvalifikovaných pracovních sil podobný jako v Bavorsku: probíhá ve vlnách v desetiletém rytmu. V současné době tu panuje nedostatek pracovních sil (poptávka zhruba o 5 % převyšuje nabídku). Předpokládá se, že se převis poptávky zvýší na přibližně 10 %. Situace se bude lišit v jednotlivých skupinách. U osob s vysokoškolskou kvalifikací se současný nedostatek o něco zlepší. U skupiny osob se střední a vyšší technickou kvalifikací (včetně inženýrů) je třeba až do roku 2030 počítat s nedostatkem, který se však výrazně nezvětší. V případě odborně kvalifikovaných osob v oblasti obchodu, by v Horním Falcku mělo v budoucnu dojít k obratu současného trendu: od převisu nabídky k výraznému nedostatku. V roce 2030 bude pravděpodobně také nedostatek pomocných pracovníků v oblasti techniky a obchodu. V jednotlivých profesích, např. v případě vysoce kvalifikovaného personálu v oblasti mechatroniky nebo v oblasti výzkumu a vývoje, bude v roce 2030 poptávka zhruba o 40 % převyšovat nabídku. U některých profesí však také může dojít k výrazným změnám oproti současnému stavu. Zatímco u elektroinženýrů, kteří se v kategorii vysokoškoláků momentálně nacházejí na první místě žebříčku nedostatkových profesí, se aktuální situace výrazně zlepší; u ekonomů prognóza pro rok 2030 naopak počítá s více než 20% převisem poptávky. Pro Plzeňský kraj není žádný srovnatelný monitorovací nástroj k dispozici. > Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je aktuálním tématem, které bude neméně důležité i v dlouhodobém horizontu a v budoucnu, respektive bude čím dál tím důležitější. Přitom je zásadní, že se neočekává stejný, lineární vývoj ve všech profesích, odvětvích, kvalifikačních úrovních apod. Je také třeba zmínit, že prognostické a monitorovací nástroje obou regionů nejsou zcela srovnatelné, v Horním Falcku jsou mnohem diferencovanější. V současné době v oblastech, které jsou pro region významné, neexistuje téměř žádná nabídka pracovních sil poptávka po kvalifikovaných pracovnících bude přetrvávat Z posouzení potřeb a potenciálů prostřednictvím analýzy německé inovační kanceláře Fachkräfte für die Region (Kvalifikovaní pracovníci pro region) vyplývá, že v Horním Falcku (zejména v Regensburgu) je oproti jiným regionům obvlášť nízký poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy v technickém, respektive průmyslovém sektoru tedy právě v sektoru, který je pro projektový region tak významný. Navíc se předpokládá, že v Horním Falcku dojde téměř ve všech významných odvětvích k pozitivnímu vývoji zaměstnanosti, tzn. i vyšší poptávce po pracovních silách. > V důsledku tohoto v zásadě příznivého vývoje se však právě v odvětvích, které se již nyní potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, situace nezlepší; obzvlášť jak již bylo zmiňováno v oblastech, které mají velký význam pro celý region. 8

9 Při nadregionálním srovnání žádné zvláštní nevyužité potenciály u jednotlivých skupin osob na trhu práce na území celého regionu Co se týče vybraných skupin osob na trhu práce, nevykazuje celý region a především Plzeňský kraj v nadregionálním srovnání (Horní Falcko s Bavorskem, respektive s Německem; Plzeňský kraj s Českou republikou) žádné zvláštní možnosti v souvislosti s nevyužitými potenciály. Určitý rozvojový potenciál existuje v některých příhraničních částech regionu: v územních obvodech úřadů práce Schwandorf a Weiden, kde je poměrně nízká míra zaměstnanosti starších osob a žen. Kromě toho je třeba zmínit, že se z územního obvodu ÚP Weiden v porovnání s jinými oblastmi stěhuje pryč vyšší počet mladých lidí a také se zde o něco liší míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti. > V rámci celého regionu, ani v rámci Plzeňského kraje a Horního Falcka neexistují žádné oblasti, které by v porovnání s jinými regiony bylo možné jednoznačně identifikovat jakožto specifické nevyužité potenciály, kterými by se tudíž oba regiony měly společně zabývat. Spezifická územní struktura celého regionu podobnosti a rozdíly v obou dílčích regionech Pro obě části regionu je charakteristická vždy jedna městská aglomerace (Plzeň a Regensburg), přičemž ani jedna z nich neleží v bezprostřední blízkosti hranice a nedaleko těchto městských aglomerací se nachází metropolitní regiony (Praha a Mnichov). Zatímco v Plzeňském kraji je u některých ekonomických ukazatelů oproti regionům v příhraničí obzvlášť patrná vnitří síla městského regionu, v Horním Falcku nejsou rozdíly tak velké. V Horním Falcku jsou však zřejmé rozdíly v demografickém vývoji (městský region versus zejména severní příhraniční regiony), v Plzeňském kraji prognózy počítají s menším rozptylem hodnot v jednotlivých dílčích částech regionu. > Jak na území celého regionu, tak i v dílčích regionech existují jistá územně strukturální specifika, podobnosti, ale i rozdíly, které jsou relevantní pro různé aspekty související s tématem zajištění kvalifikovaných pracovních sil. 9

10 2.2 Tematické potenciály oblasti možného budoucího rozvoje V kontextu výše nastíněné výchozí situace a díky podnětům expertů a znalců této problematiky, s nimiž proběhl rozhovor v rámci analýzy potenciálů, byly pro přeshraniční projekt Člověk v popředí zájmu stanoveny a v dalším průběhu projektu společně blíže rozpracovány tři potenciální tematické oblasti budoucího rozvoje: Marketing Komunikace Vzdělávání Kvalifikace Kontaktní sítě 3 Souvislost s výsledky workshopu V rámci projektu ČPZ se ve 2. polovině roku 2014 uskutečnily čtyři půldenní workshopy zabývající se výše uvedenými tematickými potenciály. Obsah a časový průběh znázorňuje následující přehled: Marketing Kommunikation Marketing Komunikace MENSCH IM MITTELPUNKT Fachkräftesicherung in der Region Pilsen-Oberpfalz ANKNÜPFUNGSPUNKTE Vernetzung Kontaktní sítě Summary 1 Kick-Off ČLOVĚK V POPŘEDÍ ZÁJMU Zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko OBLASTI MOŽNÉHO BUDOUCÍHO ROZVOJE Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace 3 4 Obrázek 2: Přehled workshopů v rámci projektu ČPZ Celkem se těchto čtyř akcí zúčastnilo přibližně 130 osob. Jelikož se některé osoby zúčastnily opakovaně, jednalo se celkem o 60 různých osob. 10

11 Zhruba 55 % účastníků pocházelo z Plzeňského kraje a 45 % z Horního Falcka, což svědčí o vyrovnaném zastupení obou regionů. Mezi účastníky byli zástupci různých organizací, mimo jiné zástupci regionální samosprávy a významných regionálních intermediárních organizací (především hospodářské komory), a také zástupci z oblasti trhu práce. Kromě toho se workshopů zúčastnili zástupci významných klíčových aktérů, jako jsou univerzity, vysoké školy, školy, nositelé projektu i zástupci mnoha podniků z regionu. Projekt tedy mohl čerpat ze zkušeností široké a kvalifikované regionální základny. Workshopy byly zaměřené především na výměnu informací mezi účastníky, diskuze a příspěvky k tematickým oblastem a k jednotlivým opatřením. Intenzivní diskuze probíhala zpravidla v malých skupinkách. Při úvodním workshopu (Kick off) uvedli účastníci tyto body a klíčové pojmy ke třem tematickým oblastem budoucího rozvoje: Pracovní skupina Marketing Komunikace Obrázek 3: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Marketing Komunikace 11

12 Pracovní skupina Vzdělávání Kvalifikace Obrázek 4: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Vzdělávání Kvalifikace Pracovní skupina Kontaktní sítě Obrázek 5: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Kontaktní sítě 12

13 Náročnost realizace: 4 složitá <> 1 jednoduchá Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko V následujích workshopech se o těchto příspěvcích dále diskutovalo a byly doplněny další aspekty. Spolu se zadavatelem konceptu byla identifikována příslušná opatření, která byla předložena k ohodnocení účastníkům čtvrtého workshopu Kontaktní sítě Summary. 2 Pro témata Marketing a Vzdělávání proběhlo zhodnocení v rámci workshopu na flipchartu. Opatření v rámci tématu Kontaktní sítě byla vypracována na závěrečném workshopu a jejich zhodnocení tedy proběhlo až následně prostřednictvím online dotazníku. Hodnotily se dimenze Význam pro přeshraniční zajištění kvalifikovaných pracovníků (1 malý 2 spíše malý 3 spíše velký 4 velký) a Náročnost realizace (1 jednoduchá 2 spíše jednoduchá 3 spíše složitá 4 složitá). 1,0 2,0 3,0 Návrhy opatření "ČPZ" Hodnocení účastníků workshopu Význam: 1 malý <> 4 velký Celoregionální meta portál/platforma 1.2. Dvojjazyčnost Portály/Platformy 1.3. Celoregionální balíčky na uvítanou 1.4. Welcome Center(s) 1.5. Ombudsmani na komunální úrovni 1.6. Ombudsmani v podnicích 2.1 Němčina v mateřských školách / předškolní oblasti 2.2. Němčina jako 2.cizí jazyk na školách 2.3. Hospodářská němčina / němčina pro povolání 3.1. Studijní stáže Odborné stáže Prosíťování / spolupráce škol & hospodářství 3.4. Využívání finanční podpory z programu ERASMUS Celoregionální kontaktní místo zajištění kvalifikovaných 4,0 pracovníků 1,0 2,0 3,0 4,0 Obrázek 6: Návrhy opatření Hodnocení účastníků workshopu Není žádným překapením, že všechna navržená opatření byla, co se jejich významu týče, hodnocena minimálně jako středně důležitá, jelikož byla zvolena jen taková opatření, která byla již v předchozích workshopech považována za podstatná. Velký význam mají zejména témata Němčina ve škole a Odborné stáže. 2 Hodnocená opatření odrážela co se týče obsahu a názvu stav diskuzí na konci listopadu 2014 a nejsou tudíž zcela identická s opatřeními, která jsou uvedena v kapitole 5 tohoto konceptu. U většiny finálních opatření je však jasně patrná souvislost s hodnocenými opatřeními. Proto jsou také tato relevantní hodnocení u jednotlivých opatření uvedena v závěrečné kolonce. 13

14 Názory na náročnost realizace se více rozcházely. Jako poměrně jednoduchá byla hodnocena témata Dvojjazyčnost, Balíček na uvítanou, Němčina na školách a Využívání programu ERASMUS+. Za náročnou je považována zejména realizace Celoregionálního meta portálu. Toto zhodnocení může posloužit i ke stanovení dalších oblastí činnosti a budoucích kroků. Zejména opatření, která mají velký význam a zároveň nejsou realizačně až tak náročné, mj. Němčina na školách a Balíček na uvítanou mohou být zpracovány prioritně. Toto hodnocení a také různé připomínky účastníků workshopu během podnětných diskuzí jsou zahrnuty v následující souhrné zprávě. 14

15 4 Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Tyto stěžejní myšlenky, které vyplývají ze základní filozofie projektu ČPZ, z předešlých analýz a zejména z rozmanitých příspěvků zapojených regionálních aktérů, dávají rámec následujícímu popisu tematických oblastí a jednotlivých opatření a zároveň toto velmi široké pole možností přesněji vymezují. Společně & přeshraničně Oba tyto pojmy a také jejich propojení mají pro projekt ČPZ zásadní význam. Důraz je kladen na aktivity, kterým se mohou oba regionu věnovat pouze společně, respektive kdy mohou společně dosáhnout lepších výsledků. Jedná se tedy o aktivity, které jsou jednoznačně relevantní pro oba regiony a které mají jasné přeshraniční aspekty. Společné přeshraniční zpracování tedy předpokládá určité překrývání zájmu/relevance na celoregionální úrovni. I ve smyslu regionální subsidiarity se projekt ČPZ nemá prioritně věnovat aktivitám, které se týkají pouze jednoho regionu a/nebo mají jen velmi nepřímý dopad na sousední region, přičemž samozřejmě nic nebrání tomu, aby docházelo k přeshraniční výměně informací o těchto aktivitách. Zaměstnanci lidé v popředí zájmu V popředí zájmu jsou lidé z Plzeňského kraje a Horního Falcka, kteří pracují či v budoucnu chtějí pracovat za hranicemi, respektive chtějí profitovat ze společných přeshraničních opatření. Zároveň se má ukázat, že pro pracovníky v celém regionu existují příslušné profesní perspektivy, a tím zabránit jejich stěhování do jiných regionů (tj. opuštění společného regionu). Cílovou skupinou mají být také lidé z jiných regionů, kteří chtějí začít pracovat a žít v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko. Celoregionálně Přístupy projektu ČPZ mají vést k posílení celého regionu a také k celkovému zvýšení interní soudržnosti mezi oběma regiony. Proto také mají být opatření relevantní pro celý region a ne jen pro jednotlivé okresy / dílčí regiony. Atraktivita regionu Vědomě je věnována zvláštní pozornost tomu, aby přístupy projektu ČPZ přispěly také k obecnému zvýšení atraktivity celého regionu v očích potencionálních pracovníků. Trh práce & zajištění kvalifikovaných pracovních sil Důležité jsou body, které přímo a velmi úzce souvisí s otázkami, jež jsou relevantní pro trh práce a pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Podniky malé a střední podniky pracovní místa v průmyslu Přístupy projektu ČPZ zohledňují zejména relevanci pro podnikový sektor, především pro malé a střední podniky a pro pracovní místa v průmyslu. Možnosti regionálních aktérů Projekt se zaměřuje na aktéry z regionu Plzeňský kraj-horní Falcko a jejich možnosti jednat. Proto se projekt ČPZ věnuje především oblastem, v nichž je možné aktivně ovlivňovat situaci a podniknout konkrétní kroky. Součástí projektu je však i často nezbytně nutná kooperace s aktéry z dalších regionů a také společné představení jednotlivých aspektů příslušným rozhodovacím orgánům. Možnosti projektových partnerů ČPZ Uvedené přístupy projektu ČPZ kromě toho vycházejí z oblastí, v nichž mohou součastní nositelé projektu ČPZ podniknout kroky potřebné k jejich uskutečnění. Zároveň je věnována 15

16 pozornost oblastem, v nichž mohou nositelé projektu ČPZ působit v rámci příslušných procesů především v roli aktivujícího a propojovacího iniciátora; mj. prosazovat a uplatňovat stěžejní myšlenky projektu v praxi, organizovat práci na jednotlivých opatřeních, svést dohromady jednotlivé aktéry apod. Partnersky Celkově lze u všech opatření projektu ČPZ docílit odpovídajícího, dlouhodobého úspěchu pouze díky partnerské spoluúčinnosti mnoha aktérů z celého regionu. Jelikož partneři pochází z různých oblastí s různými postupy ( rozdílné světy ), je kladen mimořádný důraz na kooperativní přístup. Stanovení priorit Popsaný přístup projektu ČPZ se zabývá vybranými tématickými oblastmi a opatřeními a stanovuje tudíž určité priority. V zásadě je však projekt otevřený i dalším oblastem. Celkový rámec modulární přístup Na jedné straně tento přístup ČPZ určuje rámec, jenž slouží i k celkové orientaci, vyzdvihnutí synergií a zohlednění vzájemné závislosti mezi jednotlivými oblastmi. Na druhé straně má však být možné zpracovávat jednotlivá opatření zcela samostatně. Stávající inciativy zamezení vzniku paralelních struktur Přístup projektu ČPZ usiluje o vzájemnou koordinaci, respektive o spolupráci mezi stávajícími iniciativami; i když určité duplicitě a překrývání aktivit se s ohledem na velký počet regionálních a nadregionálních aktivit na tomto poli, respektive v příbuzných oblastech a také z důvodu autonomie jednotlivých aktérů nebude možné zcela vyhnout. Středně-/dlouhodobě pilotní projekty Projektu ČPZ přichází především s přístupy, jež je možné realizovat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Zároveň však mj. prostřednictvím pilotních projektů usiluje i o dosažení efektů v dohledné době. Doplňková funce Přístup projektu ČPZ sází především na doplnění a doprovázení klasických strategických a operativních přístupů na trhu práce a ve vzdělávání, jako např. přístupů zaměřených na určitou cílovou skupinu, tj. mládež, starší osoby, ženy; specifický rozvoj kompetencí (kvalifikace), respektive zmenšení mezer mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, zprostředkování práce apod. Dále je na tomto místě třeba ještě jednou zdůraznit, že společný přeshraniční přístup nemůže nahradit aktivity pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil v jednotlivých regionech. 16

17 Opatření Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko 5 Konzept: tematické oblasti opatření 5.1 Přehled Na základě příspěvků aktérů zapojených do projektu a na základě stěžejních myšlenek projektu byl stanoven rámec skládající se ze čtyř tematických oblastí a příslušných opatření. Tematické oblasti (TO) TO 1) Welcome 2) Učit se jazyky 3) Stáže virtuální Welcome Center pro celý region němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji stáže v kontextu vzdělávání & podniků celoregionální balíček na uvítanou němčina na školách v Plzeňském kraji celoregionální prosíťování/ spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Welcome v dílčích regionech / obcích hospodářská němčina / němčina pro povolání využívání finanční podpory z programu ERASMUS+ Welcome v podnicích čeština v Horním Falcku iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života TO 4) Průřez ČPZ [celoregionální kontaktní/servisní organizace pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil / prosíťování a další rozvoj tématu] Tabulka 1: Celkový přehled tematických oblastí a opatření ČPZ 17

18 5.2 Tematické oblasti V návaznosti na tři již zmiňované potenciální oblasti budoucího rozvoje Marketing Komunikace, Vzdělávání Kvalifikace a Kontaktní sítě byly plánované aktivity zredukovány a zařazeny do tří hlavních tematických oblastí. Oblast Welcome spadá především pod Marketing a oblast Učit se jazyky pod Vzdělávání. Stáže v podstatě obsahují prvky ze všech třech oblastí budoucího rozvoje Welcome Do této tematické oblasti spadají opatření, která se zabývají kulturou vlídného přijetí a začlenění na území celého regionu. Začleněním projekt ČPZ rozumí především (opětovný) nástup do zaměstnání u osob ze sousedního regionu. V kapitole opatření jsou představeny příslušné aktivity, jejichž cílem je poskytnout informace ke všem důležitým oblastem práce i života, zlepšit kulturu vlídného přijetí v dílčích regionech, obcích a podnicích a podporovat princip dvojjazyčnosti Učit se jazyky Opakovaně bylo zdůrazňováno, že rozdílné jazyky představují pro společný pracovní prostor velkou výzvu. Proto uvádíme Učit se jazyky jako samostatnou tematickou oblast. Opatření v této oblasti se týkají rozvoje kompetencí v souvislosti s němčinou (rozlišují se mateřské školy, školy a povolání) i češtinou Stáže Větší možnost přeshraniční výměny zejména v hospodářském a ve vzdělávácím kontextu je pro rozvoj regionu považována za velmi důležitou. Proto byly stáže definovány jako samostatná tematická oblast. Tato oblast zahrnuje stáže jako takové, podpůrná dílčí opatření v nejrůznějších oblastech, ale i využití příslušného dotačních programu EU Průřez ČPZ Do tematické oblasti Průřež ČPZ spadá celá řada různých funkcí, které přístup projektu ČPZ celkově podporují, přeshraničně ho lépe ukotvují a dále rozvíjejí. Původně bylo zamýšleno centrální opatření na vytváření sítí, ale v dalších diskuzích byl tento přístup zhodnocen jako nedostačující. Nyní jsou místo jednotlivých opatření představeny různé průřezové přístupy, funkce a aktivity, jež s totou tematickou oblastí souvisí. Je třeba předeslat, že práce v jednotlivých obsahových tematických oblastech a v rámci jednotlivých opatření může probíhat a bude probíhat samostatně a že k tomu není zapotřebí žádná větší strukturální a organizační nadstavba. Právě při širokém celoregionálním přístupu však existuje celá řada oblastí, které by měly být zpracovávány i průřezově a kde by měla existovat možnost podpory. Informace Tato funkce se týká iniciování a podpory výměny informací mezi jednotlivými tematickými oblastmi a opatřeními. 18

19 Kromě toho mají být poskytovány komplexní informace o projektu ČPZ a jednotlivé dílčí oblasti mají mít možnost prezentovat se v rámci celkového kontextu; mj. prostřednictvím společných webových stránek a dalších společných komunikačních a informačních kanálů. Také budou probíhat společné PR aktivity k projektu a zájemcům budou poskytovány informace a odpovědi na jejich dotazy. Dále sem spadá zpracování souhrnné dokumentace o všech relevantních projektových aktivitách (např. v podobě výroční zprávy). Vzájemná koordinace / Harmonizace / Správa rozhraní Jak již bylo uvedeno u popisu tohoto opatření, existují mezi různými opatřeními i z různých tematických oblastí vzájemné vazby, a tím pádem vzniká potřeba harmonizace. Navíc bude třeba koordinovat také spolupráci s dalšími regionálními oblastmi činnosti a politiky. Kooperace / Prosíťování Kromě pouhé harmonizace činnosti vznikne v rámci projektu ČPZ také potřeba aktivní spolupráce. Zde je možné poskytovat aktérům z jednotlivých oblastí pomoc a podporu. Kromě toho bude nutná a smysluplná spolupráce a prosíťování mezi jednotlivými oblastmi projektu ČPZ a dalšími regionálními i nadregionálními iniciativami. I zde se může region chopit iniciativy a může s nimi navázat spolupráci. Rozvoj tématu Aktuální rámec tematických oblastí a příslušných opatření projektu ČPZ se bude postupem času měnit. Bude proto důležité reagovat na nový vývoj situace a popř. se aktivně věnovat novým tématům. K rozvoji tématu a k celkovému zajištění kvality může přispět i interní a externí reflexe, respektive evaluace. I zde je zpravidla nutný společný průřezový přístup. Zajištění zdrojů Společná organizace a společné využívání zdrojů (překlady, organizace akcí, správa webových stránek, kontaktní databáze) má i v jednotlivých oblastech ulehčit, respektive zefektivnit práci. Zajištěním zdrojů je myšleno také poukázání na možnosti finanční podpory a společné, respektive koordinované iniciování dotovaných projektů. 19

20 5.3 Opatření Struktura popisu Popis jednotlivých opatření bude mít následující strukturu: Bod Název opatření Záměr Výchozí situace Styčné body Cíle Aktivity Systém relevantních aktérů Souvislost s jinými tematickými oblastmi / opatřeními Specifický popis opatření Krátké označení pomocí klíčového slova nebo několika málo pojmů přibližuje obsah opatření. Velmi stručné vysvětlení, kam opatření směřuje, což zároveň umožňuje lepší pochopení názvu opatření. Záměr může mít také podobu krátkého výstižného regionálního hesla/sloganu. Zde je konkretizován obsah opatření a přesněji vymezen pojem. Pomocí několika málo poznámek a faktických údajů je nastíněna výchozí situace v regionu Plzeňsky kraj-horní Falcko. Popř. je představena situace v regionu i mimo region. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady zejména přeshraničně relevantních aktivit, na něž je možné navázat. U všech opatření jsou představeny hlavní cíle. Dochází tím k upřesnění priorit a také ke stanovení rámce pro další úvahy a pro konkrétní kroky v rámci jednotlivých dílčích opatření a aktivit. Vzhledem k významu této úrovně budou tyto body v tabulce zvýrazněny pomocí barevného pozadí. Zde jsou uvedeny a heslovitě shrnuty nejrůznější podněty osob/aktérů, které se doposud zapojili do projektu ČPZ. Tyto body zpravidla představují ve své komplexnosti a bohatosti poměrně široký rámec žádoucích a smysluplných přístupů, jež je ještě při dalším zpracování třeba priorizovat a blíže vymezit. Jelikož se u mnoha opatření nabízí podobný přístup, jsou si některá dílčí opatření a aktivity svou povahou ne až tak svým obsahem do jisté míry podobná, což vede při popisu k určité duplicitě. Jelikož však má být možné zpracovávat každé opatření i nezávisle na ostatních, byly potřebné, i když obdobné druhy aktivit uvedeny u každého opatření zvlášť. V další fázi by z těchto bodů měly vzniknout konkrétní kroky, respektive (dílčí) projekty, jež by následně byly realizovány. Zde jsou vyjmenovány hlavní skupiny aktérů, kteří se mají podílet na realizaci. Pojem systém byl zvolen také proto, že u většiny opatření je možné relevantní rozvojové a realizační kroky uspěšně podniknout jen společnými silami a díky interakci různých aktérů. Tento bod upozorňuje na souvislosti s ostatními opatřeními, respektive tematickými oblastmi. 20

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Obsah I.

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ANTE HODNOCENÍ OPERAČNÍHO H PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Praha leden 2003 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ex-ante evaluační tým: Ing. Věra

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (srpen 2011) 1 Vize kraje: Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více