Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko"

Transkript

1 Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko V rámci projektu "Člověk v popředí zájmu ČPZ" Zpráva [verze 1.0] 30. března 2015 ÖAR Regionalberatung GmbH Z pověření: Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v.

2 Zadavatel Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v. Emmeramsplatz Regensburg Zhotovitel ÖAR Regionalberatung GmbH Fichtegasse 2/17 A-1010 Wien Vedení projektu Michael Weber / ÖAR Büro Linz Regerstraße 22 A-4020 Linz Překlad Milada Vlachová Vídeň Linec, Tato koncept byl spolufinancován v rámci projektu "Člověk v popředí zájmu" Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Bavorským státním ministerstvem financí, zemského rozvoje a vlasti. Pro lepší čitelnost používáme v textu pro označení osob pouze tvar mužského rodu, nicméně tím vždy máme na mysli příslušníky obou pohlaví.

3 Obsah Shrnutí rozvojového konceptu Úvod Souvislost s analýzou potenciálů Fakta vyvozené závěry Tematické potenciály oblasti možného budoucího rozvoje Souvislost s výsledky workshopu Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Konzept: tematické oblasti opatření Přehled Tematické oblasti Welcome Učit se jazyky Stáže Průřez ČPZ Opatření Struktura popisu Opatření v oblasti Welcome Virtuální Welcome Center pro celý region Celoregionální balíček na uvítanou Welcome v dílčích regionech / obcích Welcome v podnicích Iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života Opatření v oblasti Učit se jazyky Němčina v mateřských školách / předškolní oblasti v Plzeňském kraji Němčina na školách v Plzeňském kraji Hospodářská němčina / Němčina pro povolání Čeština v Horním Falcku Opatření v oblasti Stáže Stáže v kontextu vzdělávání & podniků Celoregionální prosíťování/spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Erasmus Exkurz: program spolupráce Cíl EÚS Výhled do budoucna

4 Shrnutí rozvojového konceptu Tento rozvojový koncept vznikl v rámci projektu Člověk v popředí zájmu zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko (zkratka ČPZ ) spolufinancovaného Evropskou unií. Z analýzy potenciálů, jež tomuto konceptu předcházela, vyplývá, že téma zajištění kvalifikovaných pracovních sil bude mít pro celý region zejména v oblasti průmyslu význam i v budoucnu. Existuje celá řada výchozích bodů pro společné aktivity, ale vzhledem k obdobnému vývoji v obou regionech lze předpokládat, že nedojde automaticky k vzájemným vyrovnávacím efektům. Tento rozvojový koncept shrnuje také výsledky celkem čtyř workshopů, do nichž se se svými nápady intenzivně zapojilo více než 60 osob z obou regionů z nejrůznějších oblastí (správa, intermediární organizace, podniky). Tento rozvojový koncept se vyznačuje celoregionálními, společnými, partnerskými a přeshraničními přístupy k zajištění kvalifikovaných pracovních sil se zvláštním zřetelem na pracovní místa v oblasti průmyslu v malých a středních podnicích. Důležité při realizaci jsou možnosti regionu a regionálních nositelů projektu. Rozvojový koncept stanovil středněa dlouhodobý celkový rámec, má modulární zaměření, také prostřednictvím pilotních projektů, a bere při svých úvahách v potaz stávající iniciativy. Celkově tento přístup projektu ČPZ na celoregionální úrovni doplňuje bezpodmínečně nutné specifické regionální aktivity k zajištění kvalifikovaných pracovníků v obou dílčích regionech. S přihlédnutím k tématům stanoveným již před vznikem rozvojového konceptu Marketing Komunikace, Vzdělávání Kvalifikace a Kontaktní sítě budou představeny čtyři tematické oblasti budoucího rozvoje zahrnující celkem 12 opatření. Do tematické oblasti Welcome patří opatření (na úrovni celého regionu virtuální Welcome Center, balíček na uvítanou, iniciativa Dvojjazyčnost, jakož i na úrovni obcí a podniků), jež se zabývají kulturou vlídného přijetí a začlenění v celém regionu. Pod tematickou oblast Učit se jazyky spadají opatření vztahující se k rozvoji jazykových kompetencí (rozlišuje se předškolní oblast, škola a povolání) v němčině i v češtině. Součástí tematické oblasti Stáže jsou opatření, jejichž cílem jsou aktivity v rámci výměny personálu v užším slova smyslu, podpůrná dílčí opatření v nejrůznějších oblastech a také využívání příslušného dotačního programu EU. Tematická oblast Průřez ČPZ představuje různé funkce, které celkově podporují, přeshraničně ukotvují a dále rozvíjejí přístup projektu ČPZ. Pro další prosazování těchto přístupů bude rozhodující, aby se do plánovacích a realizačních procesů v rámci jednotlivých tematických oblastí a konkrétních opatření zapojili příslušní regionální aktéři. Celou řadu projektových aktivit bude možné (spolu)financovat prostřednictvím veřejné podpory. Podstatné bude čerpání finančních prostředků z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS (INTERREG V A). Zcela obecně již k zakotvení základní myšlenky projektu ČPZ na různých politických a správních úrovních došlo, ale je třeba ji nadále rozvíjet. 4

5 1 Úvod Tento rozvojový koncept vznikl v rámci projektu Člověk v popředí zájmu zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko (zkratka ČPZ 1 ) a navazuje na již provedenou analýzu potenciálů a na výsledky několika workshopů, jež proběhly za účasti regionálních aktérů. analýza potenciálů workshopy rozvojový koncept Obrázek 1: Struktura projektu ČPZ Projekt ČPZ a tedy i tento rozvojový koncept kladou důraz na společné, přeshraniční přístupy s dlouhodobou perspektivou a endogenní orientací (využití vnitřního rozvojového potenciálu regionu). Pozornost je věnována zejména oblasti hospodářství, malých a středních podniků a průmyslu. Projekt ČPZ je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Jedná se o společný projekt Plzeňského kraje a sdružení Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e.v. (Regionální marketing Horního Falcka ve východním Bavorsku). 1 Pro název projektu se bude v této zprávě používat také zkratka ČPZ. 5

6 2 Souvislost s analýzou potenciálů 2.1 Fakta vyvozené závěry Tato kapitola stručně shrnuje fakta a hlavní body z analýzy potenciálů, které jsou relevantní pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil v celém regionu. Jednotlivé aspekty zároveň představují specifické rámcové podmínky pro společné přeshraniční přístupy k zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Pozitivní celkový vývoj hospodářského prostoru stále ještě rozdíly mezi Plzeňským krajem a Horním Falckem U mnoha regionálních ekonomických ukazatelů (hrubá přidaná hodnota, kupní síla apod.) byl v posledních letech v celém regionu Plzeňský kraj-horní Falcko zaznamenán pozitivní vývoj. V mnoha oblastech v Plzeňském kraji došlo k výraznému růstu. Protože se ale zvýšila i většina hodnot v Horním Falcku, panují mezi oběma regiony, co se hlavních ukazatelů týče, i nadále značné rozdíly; Horní Falcko zpravidla leží výrazně nad průměrem EU, Plzeňský kraj se většinou nachází jasně pod průměrem EU. > Tato fakta odráží aktraktivitu tohoto hospodářského a životního prostoru. Jelikož oba regiony prochází pozitivním vývojem, nejsou lidé nuceni stěhovat se z existenčních důvodů za prací do jiného regionu. Celkově se však výzvy pro další rozvoj společného hospodářského a pracovního prostoru, jež vznikají v souvislosti s existujícími rozdíly, nesmí opomíjet. Společná silná průmyslová odvětví V průmyslovém sektoru mají oba regiony na celém svém území, ale i v příhraniční své specifické, ale i podobné silné stránky v oblasti automobilového průmyslu, kovovýroby, strojírenství a potravinářství. > V zásadě jsou díky podobným silným průmyslovým odvětvím v celém regionu pro tato hlavní odvětví k dispozici pracovní síly, které již mají s touto branží aspoň nějaké zkušenosti. Zároveň je však na české i na německé straně podobný vývoj poptávky po kvalifikovaných pracovnících v těchto oblastech: momentálně je kvalifikovaných pracovních sil nedostatek. Velká angažovanost německých/hornofalckých podniků v Plzeňském kraji Mezi zahraničními investory v České republice mají nadprůměrně silné zastoupení podniky z bavorského příhraničí. Ve výrobní oblasti je nejoblíbenější investiční lokalitou německých podniků v ČR právě Plzeňský kraj. > Německé, respektive hornofalcké podniky a jejich přístupy, ale i očekávání (vzdělání, jazyk apod.) mají velký význam pro celý region. Podobný vývoj obyvatelstva v obou regionech: konstantní celkový počet; méně mladších osob, více starších; rozdílný vývoj v jednotlivých dílčích regionech v Horním Falcku Prognózy do roku 2030 předpokládají, že celkový počet obyvatel v regionu zůstane přibližně stejný. V obou regionech se sníží počet mladších osob. Jak v Plzeňském kraji, tak i v Horním Falcku bude v budoucnu žít mnohem více starších obyvatel. Zatímco v Plzeňském kraji se počítá spíše s menšími rozdíly mezi jednotlivými okresy, budou mít hodnoty na území Horního Falcka velký rozptyl. 6

7 > Demografický vývoj bude mít vliv na trh práce. Jelikož se v obou regionech očekává podobný vývoj, nedojde v podstatě k žádným vzájemným vyrovnávacím efektům. Na území celého regionu i nadále poměrně vysoký podíl zaměstnanců v oblasti průmyslu Na regionálním trhu práce se v souladu se všeobecným trendem stále více zaměstnanců přesouvá do terciárního sektoru (sektor služeb). Podíl ve výrobním sektoru ale i přesto zůstává nadprůměrně vysoký. > Jelikož se mnoho oblastí, které jsou pro výrobní sektor v celém regionu velmi důležité, potýká s nedostatekem kvalifikovaných pracovních sil, je tento nedostatek právě kvůli silné pozici průmyslu obzvlášť relevantní. Poměrně nízká nezaměstnanost v obou regionech Míra nezaměstnanosti je v obou regionech zejména oproti národním, ale i mezinárodním hodnotám velmi nízká. > Uchazeči o zaměstnání představují jen minimální nevyužitý potenciál pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Žádný výrazný přesun Čechů na bavorský, hornofalcký trh práce žádní Němci na běžném trhu práce v Plzeňském regionu Na území Bavorska nepředstavují čeští pracovníci v porovnání se zaměstnaci z jiných jihovýchodoevropských zemí EU ani početně, ani procentně žádnou obzvlášť velkou skupinu. V územních obvodech bavorských úřadů práce, které sousedí s Českou republikou, však čeští pracovníci mezi ostatními zahraničními pracovníky z EU převažují, ale i tady je jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců jen nepatrný. Celkově je přeshraniční mobilita českých pracovníků relativně nízká. Skupina zaměstnanců z Německa je v Plzeňském kraji také z důvodu nedostatečné atraktivity pracovního trhu (mj. rozdílná výše platů, jiný sociální systém) malá a tvoří ji téměr výlučně vyslaní klíčoví a vedoucí pracovníci. > V současné době na trhu práce v celém regionu nedochází k oboustranné, vyvážené výměně. Na normálním trhu práce (tj. žádné zvláštní podmínky) dochází momentálně v příhraničních regionech v určitých oblastech k jasně patrnému, ale jen mírnému, pohybu z Plzeňského kraje směrem do Horního Falcka, ale ne naopak. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku / Horním Falcku momentálně zejména v odvětvích, které mají pro region největší význam podobná situace i v Plzeňském kraji Momentálně v Německu, Bavorsku a v Horním Falcku sice nepanuje plošný, celkový nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale technické obory a také zdravotnictví se s nedostatkem potýkají, obzvlášť je-li vyžadována vyšší úroveň kvalifikace. Nábor zaměstnanců je obtížný hlavně v případě odborně kvalifikovaných pracovníků. V průmyslovém sektoru v Bavorsku se jedná zejména o profese v oblasti energetiky, elektrotechniky, strojírenství, automobilového průmyslu a kovovýroby a také v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství a v některých řemeslných oborech. Zároveň se jedná o hlavní průmyslová odvětví v projektovém regionu. Celkově lze říci, že se hlavní nedostatkové profese v Plzeňském kraji zejména v technické oblasti shodují s profesemi, které hrají významnou roli i v Horním Falcku. 7

8 > Kvalifikovaných pracovních sil je nedostatek zejména v profesích, které jsou důležité pro celý region. Jelikož se tento nedostatek týká obou regionů, je interní výměna za účelem zmírnění nedostatku celkově spíše nepravděpodobná, i když není zcela vyloučena. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Horním Falcku i v roce 2030 v některých oblastech mírné zlepšení situace, zároveň nové nedostatkové profese, částečně zhoršení situace Z analýzy budoucího vývoje nabídky a poptávky kvalifikovaných sil (do roku 2030) pomocí prognostického nástroje obchodní a průmyslové komory Fachkräftemonitor vyplývá, že vývoj v Horním Falcku je co se týče všech kvalifikovaných pracovních sil podobný jako v Bavorsku: probíhá ve vlnách v desetiletém rytmu. V současné době tu panuje nedostatek pracovních sil (poptávka zhruba o 5 % převyšuje nabídku). Předpokládá se, že se převis poptávky zvýší na přibližně 10 %. Situace se bude lišit v jednotlivých skupinách. U osob s vysokoškolskou kvalifikací se současný nedostatek o něco zlepší. U skupiny osob se střední a vyšší technickou kvalifikací (včetně inženýrů) je třeba až do roku 2030 počítat s nedostatkem, který se však výrazně nezvětší. V případě odborně kvalifikovaných osob v oblasti obchodu, by v Horním Falcku mělo v budoucnu dojít k obratu současného trendu: od převisu nabídky k výraznému nedostatku. V roce 2030 bude pravděpodobně také nedostatek pomocných pracovníků v oblasti techniky a obchodu. V jednotlivých profesích, např. v případě vysoce kvalifikovaného personálu v oblasti mechatroniky nebo v oblasti výzkumu a vývoje, bude v roce 2030 poptávka zhruba o 40 % převyšovat nabídku. U některých profesí však také může dojít k výrazným změnám oproti současnému stavu. Zatímco u elektroinženýrů, kteří se v kategorii vysokoškoláků momentálně nacházejí na první místě žebříčku nedostatkových profesí, se aktuální situace výrazně zlepší; u ekonomů prognóza pro rok 2030 naopak počítá s více než 20% převisem poptávky. Pro Plzeňský kraj není žádný srovnatelný monitorovací nástroj k dispozici. > Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je aktuálním tématem, které bude neméně důležité i v dlouhodobém horizontu a v budoucnu, respektive bude čím dál tím důležitější. Přitom je zásadní, že se neočekává stejný, lineární vývoj ve všech profesích, odvětvích, kvalifikačních úrovních apod. Je také třeba zmínit, že prognostické a monitorovací nástroje obou regionů nejsou zcela srovnatelné, v Horním Falcku jsou mnohem diferencovanější. V současné době v oblastech, které jsou pro region významné, neexistuje téměř žádná nabídka pracovních sil poptávka po kvalifikovaných pracovnících bude přetrvávat Z posouzení potřeb a potenciálů prostřednictvím analýzy německé inovační kanceláře Fachkräfte für die Region (Kvalifikovaní pracovníci pro region) vyplývá, že v Horním Falcku (zejména v Regensburgu) je oproti jiným regionům obvlášť nízký poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy v technickém, respektive průmyslovém sektoru tedy právě v sektoru, který je pro projektový region tak významný. Navíc se předpokládá, že v Horním Falcku dojde téměř ve všech významných odvětvích k pozitivnímu vývoji zaměstnanosti, tzn. i vyšší poptávce po pracovních silách. > V důsledku tohoto v zásadě příznivého vývoje se však právě v odvětvích, které se již nyní potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, situace nezlepší; obzvlášť jak již bylo zmiňováno v oblastech, které mají velký význam pro celý region. 8

9 Při nadregionálním srovnání žádné zvláštní nevyužité potenciály u jednotlivých skupin osob na trhu práce na území celého regionu Co se týče vybraných skupin osob na trhu práce, nevykazuje celý region a především Plzeňský kraj v nadregionálním srovnání (Horní Falcko s Bavorskem, respektive s Německem; Plzeňský kraj s Českou republikou) žádné zvláštní možnosti v souvislosti s nevyužitými potenciály. Určitý rozvojový potenciál existuje v některých příhraničních částech regionu: v územních obvodech úřadů práce Schwandorf a Weiden, kde je poměrně nízká míra zaměstnanosti starších osob a žen. Kromě toho je třeba zmínit, že se z územního obvodu ÚP Weiden v porovnání s jinými oblastmi stěhuje pryč vyšší počet mladých lidí a také se zde o něco liší míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti. > V rámci celého regionu, ani v rámci Plzeňského kraje a Horního Falcka neexistují žádné oblasti, které by v porovnání s jinými regiony bylo možné jednoznačně identifikovat jakožto specifické nevyužité potenciály, kterými by se tudíž oba regiony měly společně zabývat. Spezifická územní struktura celého regionu podobnosti a rozdíly v obou dílčích regionech Pro obě části regionu je charakteristická vždy jedna městská aglomerace (Plzeň a Regensburg), přičemž ani jedna z nich neleží v bezprostřední blízkosti hranice a nedaleko těchto městských aglomerací se nachází metropolitní regiony (Praha a Mnichov). Zatímco v Plzeňském kraji je u některých ekonomických ukazatelů oproti regionům v příhraničí obzvlášť patrná vnitří síla městského regionu, v Horním Falcku nejsou rozdíly tak velké. V Horním Falcku jsou však zřejmé rozdíly v demografickém vývoji (městský region versus zejména severní příhraniční regiony), v Plzeňském kraji prognózy počítají s menším rozptylem hodnot v jednotlivých dílčích částech regionu. > Jak na území celého regionu, tak i v dílčích regionech existují jistá územně strukturální specifika, podobnosti, ale i rozdíly, které jsou relevantní pro různé aspekty související s tématem zajištění kvalifikovaných pracovních sil. 9

10 2.2 Tematické potenciály oblasti možného budoucího rozvoje V kontextu výše nastíněné výchozí situace a díky podnětům expertů a znalců této problematiky, s nimiž proběhl rozhovor v rámci analýzy potenciálů, byly pro přeshraniční projekt Člověk v popředí zájmu stanoveny a v dalším průběhu projektu společně blíže rozpracovány tři potenciální tematické oblasti budoucího rozvoje: Marketing Komunikace Vzdělávání Kvalifikace Kontaktní sítě 3 Souvislost s výsledky workshopu V rámci projektu ČPZ se ve 2. polovině roku 2014 uskutečnily čtyři půldenní workshopy zabývající se výše uvedenými tematickými potenciály. Obsah a časový průběh znázorňuje následující přehled: Marketing Kommunikation Marketing Komunikace MENSCH IM MITTELPUNKT Fachkräftesicherung in der Region Pilsen-Oberpfalz ANKNÜPFUNGSPUNKTE Vernetzung Kontaktní sítě Summary 1 Kick-Off ČLOVĚK V POPŘEDÍ ZÁJMU Zajištění kvalifikovaných pracovních sil v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko OBLASTI MOŽNÉHO BUDOUCÍHO ROZVOJE Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace 3 4 Obrázek 2: Přehled workshopů v rámci projektu ČPZ Celkem se těchto čtyř akcí zúčastnilo přibližně 130 osob. Jelikož se některé osoby zúčastnily opakovaně, jednalo se celkem o 60 různých osob. 10

11 Zhruba 55 % účastníků pocházelo z Plzeňského kraje a 45 % z Horního Falcka, což svědčí o vyrovnaném zastupení obou regionů. Mezi účastníky byli zástupci různých organizací, mimo jiné zástupci regionální samosprávy a významných regionálních intermediárních organizací (především hospodářské komory), a také zástupci z oblasti trhu práce. Kromě toho se workshopů zúčastnili zástupci významných klíčových aktérů, jako jsou univerzity, vysoké školy, školy, nositelé projektu i zástupci mnoha podniků z regionu. Projekt tedy mohl čerpat ze zkušeností široké a kvalifikované regionální základny. Workshopy byly zaměřené především na výměnu informací mezi účastníky, diskuze a příspěvky k tematickým oblastem a k jednotlivým opatřením. Intenzivní diskuze probíhala zpravidla v malých skupinkách. Při úvodním workshopu (Kick off) uvedli účastníci tyto body a klíčové pojmy ke třem tematickým oblastem budoucího rozvoje: Pracovní skupina Marketing Komunikace Obrázek 3: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Marketing Komunikace 11

12 Pracovní skupina Vzdělávání Kvalifikace Obrázek 4: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Vzdělávání Kvalifikace Pracovní skupina Kontaktní sítě Obrázek 5: Klíčové pojmy diskuze Kick off workshop / pracovní skupina Kontaktní sítě 12

13 Náročnost realizace: 4 složitá <> 1 jednoduchá Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko V následujích workshopech se o těchto příspěvcích dále diskutovalo a byly doplněny další aspekty. Spolu se zadavatelem konceptu byla identifikována příslušná opatření, která byla předložena k ohodnocení účastníkům čtvrtého workshopu Kontaktní sítě Summary. 2 Pro témata Marketing a Vzdělávání proběhlo zhodnocení v rámci workshopu na flipchartu. Opatření v rámci tématu Kontaktní sítě byla vypracována na závěrečném workshopu a jejich zhodnocení tedy proběhlo až následně prostřednictvím online dotazníku. Hodnotily se dimenze Význam pro přeshraniční zajištění kvalifikovaných pracovníků (1 malý 2 spíše malý 3 spíše velký 4 velký) a Náročnost realizace (1 jednoduchá 2 spíše jednoduchá 3 spíše složitá 4 složitá). 1,0 2,0 3,0 Návrhy opatření "ČPZ" Hodnocení účastníků workshopu Význam: 1 malý <> 4 velký Celoregionální meta portál/platforma 1.2. Dvojjazyčnost Portály/Platformy 1.3. Celoregionální balíčky na uvítanou 1.4. Welcome Center(s) 1.5. Ombudsmani na komunální úrovni 1.6. Ombudsmani v podnicích 2.1 Němčina v mateřských školách / předškolní oblasti 2.2. Němčina jako 2.cizí jazyk na školách 2.3. Hospodářská němčina / němčina pro povolání 3.1. Studijní stáže Odborné stáže Prosíťování / spolupráce škol & hospodářství 3.4. Využívání finanční podpory z programu ERASMUS Celoregionální kontaktní místo zajištění kvalifikovaných 4,0 pracovníků 1,0 2,0 3,0 4,0 Obrázek 6: Návrhy opatření Hodnocení účastníků workshopu Není žádným překapením, že všechna navržená opatření byla, co se jejich významu týče, hodnocena minimálně jako středně důležitá, jelikož byla zvolena jen taková opatření, která byla již v předchozích workshopech považována za podstatná. Velký význam mají zejména témata Němčina ve škole a Odborné stáže. 2 Hodnocená opatření odrážela co se týče obsahu a názvu stav diskuzí na konci listopadu 2014 a nejsou tudíž zcela identická s opatřeními, která jsou uvedena v kapitole 5 tohoto konceptu. U většiny finálních opatření je však jasně patrná souvislost s hodnocenými opatřeními. Proto jsou také tato relevantní hodnocení u jednotlivých opatření uvedena v závěrečné kolonce. 13

14 Názory na náročnost realizace se více rozcházely. Jako poměrně jednoduchá byla hodnocena témata Dvojjazyčnost, Balíček na uvítanou, Němčina na školách a Využívání programu ERASMUS+. Za náročnou je považována zejména realizace Celoregionálního meta portálu. Toto zhodnocení může posloužit i ke stanovení dalších oblastí činnosti a budoucích kroků. Zejména opatření, která mají velký význam a zároveň nejsou realizačně až tak náročné, mj. Němčina na školách a Balíček na uvítanou mohou být zpracovány prioritně. Toto hodnocení a také různé připomínky účastníků workshopu během podnětných diskuzí jsou zahrnuty v následující souhrné zprávě. 14

15 4 Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Tyto stěžejní myšlenky, které vyplývají ze základní filozofie projektu ČPZ, z předešlých analýz a zejména z rozmanitých příspěvků zapojených regionálních aktérů, dávají rámec následujícímu popisu tematických oblastí a jednotlivých opatření a zároveň toto velmi široké pole možností přesněji vymezují. Společně & přeshraničně Oba tyto pojmy a také jejich propojení mají pro projekt ČPZ zásadní význam. Důraz je kladen na aktivity, kterým se mohou oba regionu věnovat pouze společně, respektive kdy mohou společně dosáhnout lepších výsledků. Jedná se tedy o aktivity, které jsou jednoznačně relevantní pro oba regiony a které mají jasné přeshraniční aspekty. Společné přeshraniční zpracování tedy předpokládá určité překrývání zájmu/relevance na celoregionální úrovni. I ve smyslu regionální subsidiarity se projekt ČPZ nemá prioritně věnovat aktivitám, které se týkají pouze jednoho regionu a/nebo mají jen velmi nepřímý dopad na sousední region, přičemž samozřejmě nic nebrání tomu, aby docházelo k přeshraniční výměně informací o těchto aktivitách. Zaměstnanci lidé v popředí zájmu V popředí zájmu jsou lidé z Plzeňského kraje a Horního Falcka, kteří pracují či v budoucnu chtějí pracovat za hranicemi, respektive chtějí profitovat ze společných přeshraničních opatření. Zároveň se má ukázat, že pro pracovníky v celém regionu existují příslušné profesní perspektivy, a tím zabránit jejich stěhování do jiných regionů (tj. opuštění společného regionu). Cílovou skupinou mají být také lidé z jiných regionů, kteří chtějí začít pracovat a žít v regionu Plzeňský kraj-horní Falcko. Celoregionálně Přístupy projektu ČPZ mají vést k posílení celého regionu a také k celkovému zvýšení interní soudržnosti mezi oběma regiony. Proto také mají být opatření relevantní pro celý region a ne jen pro jednotlivé okresy / dílčí regiony. Atraktivita regionu Vědomě je věnována zvláštní pozornost tomu, aby přístupy projektu ČPZ přispěly také k obecnému zvýšení atraktivity celého regionu v očích potencionálních pracovníků. Trh práce & zajištění kvalifikovaných pracovních sil Důležité jsou body, které přímo a velmi úzce souvisí s otázkami, jež jsou relevantní pro trh práce a pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Podniky malé a střední podniky pracovní místa v průmyslu Přístupy projektu ČPZ zohledňují zejména relevanci pro podnikový sektor, především pro malé a střední podniky a pro pracovní místa v průmyslu. Možnosti regionálních aktérů Projekt se zaměřuje na aktéry z regionu Plzeňský kraj-horní Falcko a jejich možnosti jednat. Proto se projekt ČPZ věnuje především oblastem, v nichž je možné aktivně ovlivňovat situaci a podniknout konkrétní kroky. Součástí projektu je však i často nezbytně nutná kooperace s aktéry z dalších regionů a také společné představení jednotlivých aspektů příslušným rozhodovacím orgánům. Možnosti projektových partnerů ČPZ Uvedené přístupy projektu ČPZ kromě toho vycházejí z oblastí, v nichž mohou součastní nositelé projektu ČPZ podniknout kroky potřebné k jejich uskutečnění. Zároveň je věnována 15

16 pozornost oblastem, v nichž mohou nositelé projektu ČPZ působit v rámci příslušných procesů především v roli aktivujícího a propojovacího iniciátora; mj. prosazovat a uplatňovat stěžejní myšlenky projektu v praxi, organizovat práci na jednotlivých opatřeních, svést dohromady jednotlivé aktéry apod. Partnersky Celkově lze u všech opatření projektu ČPZ docílit odpovídajícího, dlouhodobého úspěchu pouze díky partnerské spoluúčinnosti mnoha aktérů z celého regionu. Jelikož partneři pochází z různých oblastí s různými postupy ( rozdílné světy ), je kladen mimořádný důraz na kooperativní přístup. Stanovení priorit Popsaný přístup projektu ČPZ se zabývá vybranými tématickými oblastmi a opatřeními a stanovuje tudíž určité priority. V zásadě je však projekt otevřený i dalším oblastem. Celkový rámec modulární přístup Na jedné straně tento přístup ČPZ určuje rámec, jenž slouží i k celkové orientaci, vyzdvihnutí synergií a zohlednění vzájemné závislosti mezi jednotlivými oblastmi. Na druhé straně má však být možné zpracovávat jednotlivá opatření zcela samostatně. Stávající inciativy zamezení vzniku paralelních struktur Přístup projektu ČPZ usiluje o vzájemnou koordinaci, respektive o spolupráci mezi stávajícími iniciativami; i když určité duplicitě a překrývání aktivit se s ohledem na velký počet regionálních a nadregionálních aktivit na tomto poli, respektive v příbuzných oblastech a také z důvodu autonomie jednotlivých aktérů nebude možné zcela vyhnout. Středně-/dlouhodobě pilotní projekty Projektu ČPZ přichází především s přístupy, jež je možné realizovat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Zároveň však mj. prostřednictvím pilotních projektů usiluje i o dosažení efektů v dohledné době. Doplňková funce Přístup projektu ČPZ sází především na doplnění a doprovázení klasických strategických a operativních přístupů na trhu práce a ve vzdělávání, jako např. přístupů zaměřených na určitou cílovou skupinu, tj. mládež, starší osoby, ženy; specifický rozvoj kompetencí (kvalifikace), respektive zmenšení mezer mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, zprostředkování práce apod. Dále je na tomto místě třeba ještě jednou zdůraznit, že společný přeshraniční přístup nemůže nahradit aktivity pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil v jednotlivých regionech. 16

17 Opatření Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko 5 Konzept: tematické oblasti opatření 5.1 Přehled Na základě příspěvků aktérů zapojených do projektu a na základě stěžejních myšlenek projektu byl stanoven rámec skládající se ze čtyř tematických oblastí a příslušných opatření. Tematické oblasti (TO) TO 1) Welcome 2) Učit se jazyky 3) Stáže virtuální Welcome Center pro celý region němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji stáže v kontextu vzdělávání & podniků celoregionální balíček na uvítanou němčina na školách v Plzeňském kraji celoregionální prosíťování/ spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Welcome v dílčích regionech / obcích hospodářská němčina / němčina pro povolání využívání finanční podpory z programu ERASMUS+ Welcome v podnicích čeština v Horním Falcku iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života TO 4) Průřez ČPZ [celoregionální kontaktní/servisní organizace pro zajištění kvalifikovaných pracovních sil / prosíťování a další rozvoj tématu] Tabulka 1: Celkový přehled tematických oblastí a opatření ČPZ 17

18 5.2 Tematické oblasti V návaznosti na tři již zmiňované potenciální oblasti budoucího rozvoje Marketing Komunikace, Vzdělávání Kvalifikace a Kontaktní sítě byly plánované aktivity zredukovány a zařazeny do tří hlavních tematických oblastí. Oblast Welcome spadá především pod Marketing a oblast Učit se jazyky pod Vzdělávání. Stáže v podstatě obsahují prvky ze všech třech oblastí budoucího rozvoje Welcome Do této tematické oblasti spadají opatření, která se zabývají kulturou vlídného přijetí a začlenění na území celého regionu. Začleněním projekt ČPZ rozumí především (opětovný) nástup do zaměstnání u osob ze sousedního regionu. V kapitole opatření jsou představeny příslušné aktivity, jejichž cílem je poskytnout informace ke všem důležitým oblastem práce i života, zlepšit kulturu vlídného přijetí v dílčích regionech, obcích a podnicích a podporovat princip dvojjazyčnosti Učit se jazyky Opakovaně bylo zdůrazňováno, že rozdílné jazyky představují pro společný pracovní prostor velkou výzvu. Proto uvádíme Učit se jazyky jako samostatnou tematickou oblast. Opatření v této oblasti se týkají rozvoje kompetencí v souvislosti s němčinou (rozlišují se mateřské školy, školy a povolání) i češtinou Stáže Větší možnost přeshraniční výměny zejména v hospodářském a ve vzdělávácím kontextu je pro rozvoj regionu považována za velmi důležitou. Proto byly stáže definovány jako samostatná tematická oblast. Tato oblast zahrnuje stáže jako takové, podpůrná dílčí opatření v nejrůznějších oblastech, ale i využití příslušného dotačních programu EU Průřez ČPZ Do tematické oblasti Průřež ČPZ spadá celá řada různých funkcí, které přístup projektu ČPZ celkově podporují, přeshraničně ho lépe ukotvují a dále rozvíjejí. Původně bylo zamýšleno centrální opatření na vytváření sítí, ale v dalších diskuzích byl tento přístup zhodnocen jako nedostačující. Nyní jsou místo jednotlivých opatření představeny různé průřezové přístupy, funkce a aktivity, jež s totou tematickou oblastí souvisí. Je třeba předeslat, že práce v jednotlivých obsahových tematických oblastech a v rámci jednotlivých opatření může probíhat a bude probíhat samostatně a že k tomu není zapotřebí žádná větší strukturální a organizační nadstavba. Právě při širokém celoregionálním přístupu však existuje celá řada oblastí, které by měly být zpracovávány i průřezově a kde by měla existovat možnost podpory. Informace Tato funkce se týká iniciování a podpory výměny informací mezi jednotlivými tematickými oblastmi a opatřeními. 18

19 Kromě toho mají být poskytovány komplexní informace o projektu ČPZ a jednotlivé dílčí oblasti mají mít možnost prezentovat se v rámci celkového kontextu; mj. prostřednictvím společných webových stránek a dalších společných komunikačních a informačních kanálů. Také budou probíhat společné PR aktivity k projektu a zájemcům budou poskytovány informace a odpovědi na jejich dotazy. Dále sem spadá zpracování souhrnné dokumentace o všech relevantních projektových aktivitách (např. v podobě výroční zprávy). Vzájemná koordinace / Harmonizace / Správa rozhraní Jak již bylo uvedeno u popisu tohoto opatření, existují mezi různými opatřeními i z různých tematických oblastí vzájemné vazby, a tím pádem vzniká potřeba harmonizace. Navíc bude třeba koordinovat také spolupráci s dalšími regionálními oblastmi činnosti a politiky. Kooperace / Prosíťování Kromě pouhé harmonizace činnosti vznikne v rámci projektu ČPZ také potřeba aktivní spolupráce. Zde je možné poskytovat aktérům z jednotlivých oblastí pomoc a podporu. Kromě toho bude nutná a smysluplná spolupráce a prosíťování mezi jednotlivými oblastmi projektu ČPZ a dalšími regionálními i nadregionálními iniciativami. I zde se může region chopit iniciativy a může s nimi navázat spolupráci. Rozvoj tématu Aktuální rámec tematických oblastí a příslušných opatření projektu ČPZ se bude postupem času měnit. Bude proto důležité reagovat na nový vývoj situace a popř. se aktivně věnovat novým tématům. K rozvoji tématu a k celkovému zajištění kvality může přispět i interní a externí reflexe, respektive evaluace. I zde je zpravidla nutný společný průřezový přístup. Zajištění zdrojů Společná organizace a společné využívání zdrojů (překlady, organizace akcí, správa webových stránek, kontaktní databáze) má i v jednotlivých oblastech ulehčit, respektive zefektivnit práci. Zajištěním zdrojů je myšleno také poukázání na možnosti finanční podpory a společné, respektive koordinované iniciování dotovaných projektů. 19

20 5.3 Opatření Struktura popisu Popis jednotlivých opatření bude mít následující strukturu: Bod Název opatření Záměr Výchozí situace Styčné body Cíle Aktivity Systém relevantních aktérů Souvislost s jinými tematickými oblastmi / opatřeními Specifický popis opatření Krátké označení pomocí klíčového slova nebo několika málo pojmů přibližuje obsah opatření. Velmi stručné vysvětlení, kam opatření směřuje, což zároveň umožňuje lepší pochopení názvu opatření. Záměr může mít také podobu krátkého výstižného regionálního hesla/sloganu. Zde je konkretizován obsah opatření a přesněji vymezen pojem. Pomocí několika málo poznámek a faktických údajů je nastíněna výchozí situace v regionu Plzeňsky kraj-horní Falcko. Popř. je představena situace v regionu i mimo region. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady zejména přeshraničně relevantních aktivit, na něž je možné navázat. U všech opatření jsou představeny hlavní cíle. Dochází tím k upřesnění priorit a také ke stanovení rámce pro další úvahy a pro konkrétní kroky v rámci jednotlivých dílčích opatření a aktivit. Vzhledem k významu této úrovně budou tyto body v tabulce zvýrazněny pomocí barevného pozadí. Zde jsou uvedeny a heslovitě shrnuty nejrůznější podněty osob/aktérů, které se doposud zapojili do projektu ČPZ. Tyto body zpravidla představují ve své komplexnosti a bohatosti poměrně široký rámec žádoucích a smysluplných přístupů, jež je ještě při dalším zpracování třeba priorizovat a blíže vymezit. Jelikož se u mnoha opatření nabízí podobný přístup, jsou si některá dílčí opatření a aktivity svou povahou ne až tak svým obsahem do jisté míry podobná, což vede při popisu k určité duplicitě. Jelikož však má být možné zpracovávat každé opatření i nezávisle na ostatních, byly potřebné, i když obdobné druhy aktivit uvedeny u každého opatření zvlášť. V další fázi by z těchto bodů měly vzniknout konkrétní kroky, respektive (dílčí) projekty, jež by následně byly realizovány. Zde jsou vyjmenovány hlavní skupiny aktérů, kteří se mají podílet na realizaci. Pojem systém byl zvolen také proto, že u většiny opatření je možné relevantní rozvojové a realizační kroky uspěšně podniknout jen společnými silami a díky interakci různých aktérů. Tento bod upozorňuje na souvislosti s ostatními opatřeními, respektive tematickými oblastmi. 20

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Dipl.-Kfm. Ralf Ostrowski Název příspěvku: Představení mezinárodního centra IBZ St. Marienthal jako partnera projektu, zkušenosti

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Analýza potenciálů Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko

Analýza potenciálů Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko Analýza potenciálů Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko v rámci projektu "Člověk v popředí zájmu" Zpráva [verze 1.0] 31. července 2014 ÖAR Regionalberatung GmbH Z pověření:

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Workshop Analýza potenciálů DHV CR, spol. s r.o. Mgr. Lukáš Maláč. Jihomoravský kraj

Workshop Analýza potenciálů DHV CR, spol. s r.o. Mgr. Lukáš Maláč. Jihomoravský kraj Workshop Analýza potenciálů DHV CR, spol. s r.o. Mgr. Lukáš Maláč Jihomoravský kraj 11. 10. 2012 Cíle projektu Identifikovat a analyzovat existující přeshraniční sítě ve vymezeném prostoru Vyhodnotit existující

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Vyhodnocení doplňkového úkolu č. IX. pro VŠ Strategie internacionalizace

Vyhodnocení doplňkového úkolu č. IX. pro VŠ Strategie internacionalizace Vyhodnocení doplňkového úkolu č. IX. pro VŠ Strategie internacionalizace Vypracoval tým TA 06 květen 2015 Experti TA 06 připravili 8 strategií internacionalizace a konzultovali je s ředitelkou odboru vysokých

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO 02./03. prosince 2013 PAQ OÖ CO JE PAQ OÖ Politické odhlasování: Forum aktivní politiky trhu práce Praktická spolupráce: roční program 175 Mil Proměna nabídek

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více