Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce"

Transkript

1

2 Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především značný rozdíl v úrovni mezd a výši nákladů, který existuje i mezi Rakouskem a Českou republikou. Občané nových členských států EU si stacionární péči v Rakousku nebo zemích se srovnatelnou cenovou úrovní stěží mohou dovolit. Tato regionální specifika představují závažnou překážku pro projekty přeshraniční spolupráce. Realizace pilotních projektů ve střední Evropě je však právě v kontextu EU věcí nejvyšší důležitosti, protože platí, že je nutné občanům a občankám všech členských zemí EU zajistit základní svobodu volného pohybu služeb a volného pohybu osob. Změněné rámcové podmínky Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a jejím přistoupením k schengenské smlouvě v roce 2008 vznikla na hranicích mezi starými a novými členskými státy zcela nová situace: v důsledku těchto událostí byl nejen umožněn vznik konkrétních kooperačních projektů, ale dostává se jim i podpory ze strany Evropské unie. Uskutečnění kooperačních projektů bylo rovněž značně usnadněno nedávným převzetím všech nemocnic v Dolním Rakousku spolkovou zemí Dolní Rakousko, resp. holdingem Niederösterreichische Landeskliniken-Holding. Přeshraniční spolupráce Aby všichni obyvatelé příhraničního regionu na pomezí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje mohli v budoucnu optimálně využívat zdravotnické služby, bude realizován projekt healthacross. Jedná se o první rozsáhle pojatý projekt přeshraniční spolupráce mezi starým a novým členským státem EU ve zdravotnictví, a tím i o modelový projekt pro jiné příhraniční regiony. Přeshraniční poskytování zdravotní péče a spolupráce ve zdravotnickém sektoru zahrnuje množství témat: počínaje právními a celně právními otázkami například v oblasti přeshraničního poskytování rychlé zdravotnické pomoci (výjezd sanitky přes státní hranici) přes otázky vyúčtování výkonů (rozdílná výše nákladů) až po dlouhodobé společné regionální strukturální plánování ve zdravotnictví (za účelem zvyšování efektivity a úspory nákladů). Mimořádně naléhavou otázku představuje v kontextu EU financovatelnost zdravotnických služeb mezi členskými státy se značně rozdílnou úrovní mezd a výší nákladů. V rámci projektu healthacross budou pro všechny tyto otázky vypracovány návrhy řešení, a to ustavením pracovních skupin ke specifickým tématům, sběrem a vyhodnocováním datového materiálu, zapojením odborníků i analýzou zkušeností a koncepcí řešení z podobných kooperačních projektů v Evropské unii. 2

3 Údaje o projektu Kooperační partneři: Rakousko: Niederösterreichische Landeskliniken-Holding (vedoucí partner) Česká republika: Jihočeské nemocnice, a. s. Projektový management, vědecké poradenství: Gesundheitsmanagement Burger-Wieland OG Doba trvání projektu: Projektový region: Dolní Rakousko Jihočeský kraj Cíle projektu: zajištění lepšího přístupu obyvatelstva ke zdravotní péči v regionu (krátké dojezdové vzdálenosti) podpora spolupráce a vytvoření bezpečného právního základu optimalizace nabídky zdravotní péče a nákladů (společné využívání materiálních a personálních kapacit) zajištění co možná nejrychlejší rychlé zdravotnické pomoci společné standardy kvality pro zdravotnický sektor odstraňování překážek / zjednodušené převzetí pacientů zajištění kontinuity zdravotní péče zaručení základních svobod EU všem pacientům podpora výměny / společné využívání znalostí a praktických postupů dlouhodobé společné přeshraniční plánování ve zdravotnickém sektoru vytvoření základních předpokladů pro vznik přeshraničního zdravotnického centra Cílové skupiny: nositelé rozhodovacích pravomocí ze sféry politiky a ekonomiky Evropská unie dodavatelé služeb stacionární péče v projektovém regionu uživatelé služeb stacionární péče v projektovém regionu zaměstnanci v sektoru služeb stacionární péče 3

4 Projektové aktivity Fáze projektu Předmětem projektu healthacross je vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční spolupráci i řešení konkrétních otázek v rámci vybraných tematických okruhů: 1. strukturální srovnání a vytvoření rejstříku služeb pro projektový region 2. vypracování konkrétních vodítek pro další postup o vyjasnění právních a celně právních otázek o vyjasnění technických otázek souvisejících s vyúčtováním atd. 3. zpracování studie proveditelnosti pro přeshraniční zdravotnické centrum Výchozí základnou projektu je vytvoření rejstříku služeb a struktur v projektovém regionu. Vodítka ke specifickým otázkám (právním, celně právním, účetně technickým atd.) se stanou základem pro uzavření bilaterálních smluv upravujících přeshraniční spolupráci. Vizí projektu do budoucna a cílem úsilí je vybudování společného zdravotnického centra, jehož vznik bude vědecky doprovázen a připraven studií proveditelnosti. Výsledky projektu healthacross budou představeny veřejnosti při různých tuzemských i mezinárodních akcích, pomocí mediální práce a prostřednictvím vlastních webových stránek projektu: Realizace projektu Obsahové priority projektu určuje řídicí výbor, který se skládá ze zástupců vedoucího partnera, kooperačních partnerů a všech relevantních organizací v projektovém regionu. Administrativní záležitosti převezme vlastní projektová kancelář. Za účelem řešení obsahových otázek a vytvoření základů spolupráce (konkrétní vodítka pro další postup, studie proveditelnosti) vzniknou v rámci projektu healthacross tři pracovní skupiny. V rámci těchto pracovních skupin, jejichž členy budou zástupci všech relevantních organizací z Dolního Rakouska a Jihočeského kraje, bude vypracován základní soubor informací a otázek potřebných pro specifické pracovní balíky, které budou následně rozpracovány externími odborníky. Struktura projektu Řídicí výbor: vedoucí partner a kooperační partneři (NÖ Landeskliniken-Holding, Krajský úřad Jihočeského kraje atd.) Projektová kancelář healthacross (Gesundheitsmanagement OG) Úkoly: obsahové vedení a řízení projektu Zasedání řídicího výboru 4 x ročně Pracovní skupiny 1, 2 a 3 + externí poradci a odborníci Úkoly: řešení odborných otázek, vytvoření základů spolupráce Vedoucí pracovních skupin mají na starosti přípravu zasedání a jejich vyhodnocení (k dispozici budou zapisovatelé). Externí odborníci a odbornice (z univerzit a vyšších odborných škol) rozpracují otázky a vyhotoví studii proveditelnosti. Zasedání pracovních skupin 4 x ročně 4

5 Organizační schéma: Řídicí výbor Vedoucí partner PB1 Projektový management PB2 PR & lobbying PB3 Webové stránky PB4 Vodítka pro další postup PB5 Studie proveditelnosti Projektová kancelář healthacross / administrace Pracovní skupiny 1 3, externí poradci 5

6 Pracovní skupiny Pracovní skupina 1: Základy přeshraničního poskytování zdravotní péče Česká republika Rakousko Téma: Zjištění současného stavu v projektovém regionu - infrastruktura a služby - mobilita pacientů a pacientek přeshraniční poskytování zdravotní péče - překračování hranic celně právní otázky - výměna služeb - management styčných míst - sociální služby - péče, mobilita zdravotnického personálu Soubor úkolů: - vytvoření dotazníku ke zjištění nabízených služeb a disponibilních kapacit (personálních a technických zdrojů) - sběr aktuálních údajů o přeshraničním poskytování zdravotní péče v projektovém regionu - zpřístupnění a vyhodnocení údajů - vyhotovení tematického katalogu (poptávané služby, dosud nevyřešené otázky) Cíl: Vytvoření všeobecného rejstříku služeb a struktur v projektovém regionu. Zjištění výhod, resp. stávajících deficitů a specifik přeshraničního poskytování zdravotní péče, resp. využívání zdravotnických služeb v projektovém regionu. Účastníci: Zástupci nemocnic, zástupci lékařů působících v regionu, lékařská komora, NÖ- Landeskliniken-Holding, zástupci firem v příhraničí, zástupci pacientů, organizace na ochranu spotřebitele, Zaměstnanecká komora Dolního Rakouska (AK-NÖ), organizace provozující zdravotnickou záchrannou službu, celní správa a cizinecká policie, organizace z Jihočeského kraje Pracovní skupina 2: Přeshraniční plánování ve zdravotnictví a strukturální plánování, vyúčtování výkonů a sociální záležitosti Téma: Možnost společného plánování ve zdravotnictví a strukturálního plánování v regionu - disponibilní kapacity, poptávka, možná výměna služeb, management styčných míst, sociální služby, pečovatelství - úprava financování, vyúčtování výkonů při zohlednění předpisů EU a rozdílné výše nákladů - mobilita zdravotnického personálu Soubor úkolů: - výběr konkrétních tematických okruhů pro přeshraniční spolupráci - strukturální srovnání podle vybraných tematických okruhů - vytvoření tematického katalogu dosud otevřených otázek (právních, účetně technických atd.), resp. aspektů, které je nutné zohlednit (standardy kvality, odpovědnost atd.) - stanovení možných potenciálů spolupráce 6

7 - první konkrétní plánování možného kooperačního projektu (např. v oblasti poskytování rychlé zdravotnické pomoci nebo jiné oblasti, kde by měly být smysluplným způsobem přeshraničně využívány/nabízeny kapacity) - formulování základních bodů pro vznik bilaterální smlouvy - vypracování doporučení pro společné strukturální plánování v regionu Cíl: Optimalizace poskytování zdravotní péče v regionu podle vybraných tematických okruhů. Vypracování vodítek pro uzavření bilaterální smlouvy o spolupráci. Vypracování doporučení pro společné strukturální plánování v regionu. Účastníci: Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, úřady, plánovací instituty, NÖ Landeskliniken-Holding, spolková země Dolní Rakousko, Dolnorakouská územní zdravotní pojišťovna (NÖGKK), organizace z Jihočeského kraje Pracovní skupina 3: Možnosti přeshraničního zdravotnického centra Téma: Výchozí základna pro studii proveditelnosti - zřízení přeshraničního zdravotnického centra na hranici mezi Gmündem a Českými Velenicemi, ověření realizovatelnosti tohoto záměru Soubor úkolů: - vytvoření katalogu kritérií a priorit pro plánování výše uvedeného záměru - vytvoření katalogu otázek - prověření možností finanční podpory ze strany EU - výměna s podobnými projekty (Cerdanya atd.) - formulování základních bodů pro vznik bilaterální smlouvy - vypracování doporučení k jednání pro regionální politiky Cíl: Studie proveditelnosti zřízení přeshraničního zdravotnického centra na hranici Gmünd České Velenice Účastníci: NÖ-Landeskliniken Holding, Hospodářská univerzita Vídeň (WU-Wien), Univerzita Graz, organizace z Jihočeského kraje 7

8 Pracovní balíky Pracovní balík 1: Projektový management příprava a rozvoj projektu realizace projektu kontrola projektu koordinace projektu informování (vyhotovení průběžných zpráv a závěrečné zprávy) organizace a vyhodnocení setkání a akcí sepsání a lektorování textu všech publikací (vodítka pro další postup, studie proveditelnosti, webové stránky) Cíl: koncepce a profesionální realizace projektu Pracovní balík 2: Práce s veřejností a lobbying vývoj corporate designu a jeho uvedení do praxe komunikace s kooperačními partnery informování všech relevantních cílových skupin vyhotovení skládacího prospektu o projektu (ve 3 jazycích: v němčině, češtině, angličtině) publikování odborných článků o projektu vydávání tiskových zpráv příprava, resp. podpora dalších aktivit PR na regionální i mezinárodní úrovni (např. prezentace projektu na kongresech, odborných zasedáních atd.) lobování na úrovni států i EU Cíl: propagace a informování o projektu v zemích, kde projekt probíhá, i v celé Evropě, vytváření sítí Produkty: prospekt, tiskové zprávy atd. Pracovní balík 3: Webové stránky healthacross vývoj a tvorba dvojjazyčných webových stránek za účelem informování veřejnosti správa a průběžná aktualizace obsahu Cíl: vytvoření aktuálního informačního nástroje informování veřejnosti o využitelných výsledcích projektu, průběžná aktualizace Produkt: webové stránky 8

9 Pracovní balík 4: Vodítka pro přeshraniční poskytování zdravotní péče strukturální srovnání a vytvoření rejstříku služeb pro projektový region vytvoření legislativního vodítka pro právní otázky na úrovni EU i států vytvoření katalogu opatření Cíl: Vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční spolupráci. Zjištění disponibilních zdrojů a kapacit v projektovém regionu i nutnosti, resp. možnosti spolupráce. Vypracování doporučení pro politická jednání, resp. vytvoření katalogu politických opatření pro vybrané tematické okruhy. Úkol: pověření a koordinace externích odborníků, rozhraní mezi řídicím výborem, pracovními skupinami a vedením studie Produkt: dvojjazyčná příručka (tiskem) Pracovní balík 5: Studie proveditelnosti zřízení přeshraničního zdravotnického centra na hranici Gmünd České Velenice ověření přenositelnosti podobných evropských projektů vyjasnění legislativních otázek (národní právo a právo EU) vyjasnění finančních otázek prověření rentability prověření regionálních dopadů doporučení Cíl: Vytvoření solidní výchozí základny pro další kroky směřující ke zřízení přeshraničního zdravotnického centra. Vyjasnění velké části otevřených otázek, odhad rentability a užitku pro region. Úkol: pověření a koordinace externích odborníků, rozhraní mezi řídicím výborem, pracovními skupinami a vedením studie Produkt: dvojjazyčná studie (PDF) 9

10 Kontakt a informace healthacross Projektbüro Gesundheitsmanagement OG Straussengasse 14 A Wien Tel.: Fax: Web: NÖ Landeskliniken-Holding Mag. Elke Ledl Mag. (FH) Judith Willert Daniel Gran-Straße 48 A St. Pölten Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Web: Na financování tohoto projektu se podílí Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 10