3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN"

Transkript

1 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002, který lze považovat za určitou zjednodušenou formu integrovaného systému managementu, se velmi často setkáváme s nesprávným pochopením práce s cíli systémů managementu jakosti a integrovaných systémů managementu. Toto nesprávné pochopení je důsledkem špatného určení zainteresovaných stran a vzájemného propojení požadavků zainteresovaných stran na jednotlivé procesy integrovaného systému managementu, cíle jakosti, cíle environmentálního managementu a cíle BOZP. Považuji proto za vhodné shrnout základní požadavky standardů ČSN EN ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ČSN EN ISO 14001:2004 a specifikace BSI-OHSAS

2 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 2 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Požadavky ISO 9001 Norma ČSN EN ISO 9001:2000 uvádí mimo jiné základní požadavky pro práci s cíli jakosti v kapitolách 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 a 5.6. Vrcholové vedení musí poskytnout důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a neustálém zlepšování a jeho efektivnosti sdělováním uvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů, stanovováním politiky jakosti, zajišťováním, že jsou stanoveny cíle jakosti, prováděním přezkoumání managementu, zajišťováním dostupnosti zdrojů. Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti (viz čl a normy ČSN EN ISO 9001). Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika jakosti: odpovídala záměrům organizace, zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, poskytovala rámec stanovení a přezkoumání cílů jakosti, byla sdělována a pochopena v organizaci, byla přezkoumána z hlediska kontinuity vhodnosti.

3 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 3 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle jakosti včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1a). Cíle jakosti musí být měřitelné a konzistentní s politikou jakosti. Vrcholové vedení musí zajistit, aby se: plánování systému managementu jakosti provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle jakosti, udržovala integrita systému managementu jakosti, když jsou plánovány a uplatňovány změny tohoto systému. Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu jakosti organizace, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebu změn v systému managementu jakosti, včetně politiky a cílů jakosti. Záznamy z přezkoumání managementu se musí udržovat (viz 4.2.4). Technická specifikace ISO/TS 16949:2002 dále rozvíjí práci s cíli systému managementu jakosti v článcích 5.1.1, , a Vrcholové vedení musí přezkoumávat procesy realizace produktu a podpůrné procesy, aby se ukázala jejich efektivnost a účinnost. Vrcholové vedení musí stanovit cíle kvality a způsoby jejich hodnocení, které musí být zahrnuty do podnikatelského plánu a používány pro rozvíjení politiky kvality. Poznámka: Cíle kvality mají být zaměřeny na Požadavky ISO/TS 16949

4 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 4 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Doporučení ISO 9004 očekávání zákazníků a mají být dosažitelné ve stanoveném časovém období. Vrcholové vedení musí určit zaměstnance s odpovědností a pravomocí, aby se zaručilo, že požadavky zákazníka budou zohledněny. Ty zahrnují výběr zvláštních znaků, stanovení cílů kvality a příslušného školení/výcviku, opatření k nápravě a preventivní opatření, návrh a vývoj produktu. Tato přezkoumání musí zahrnovat všechny požadavky systému managementu kvality a trendy jeho výkonu, jako podstatnou součást procesu neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání systému managementu musí být monitorování cílů kvality, pravidelné předkládání zpráv a vyhodnocování nákladů na nedostatečnou kvalitu (viz čl a 8.5.1). Tyto výsledky se musí zaznamenat, aby se alespoň poskytl důkaz o dosažení: cílů kvality specifikovaných v podnikatelském plánu, spokojenosti zákazníka s dodaným produktem. Směrnice pro zlepšování výkonnosti systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9004:2000 rozpracovává práci s cíli především v článku a Definuje také potřeby a očekávání zainteresovaných stran v článcích 5.2.1, a Každá organizace má zainteresované strany, přičemž každá strana má své potřeby a svá očekávání. Mezi zainteresované strany patří: zákazníci a koneční uživatelé, zaměstnanci organizace,

5 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 5 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry vlastníci/investoři (např. akcionáři, jednotlivci nebo skupiny, včetně veřejného sektoru, kteří mají specifický zájem o organizaci), dodavatelé a partneři, společnost ve smyslu společenství a veřejnost, ovlivněná organizací nebo jejími produkty. Úspěch organizace závisí na porozumění a plnění současných a budoucích potřeb a očekávání současných a potenciálních zákazníků a konečných uživatelů, stejně jako na porozumění a zvážení potřeb a očekávání jiných zainteresovaných stran. Aby byly pochopeny a splněny potřeby a očekávání zainteresovaných stran, má organizace: identifikovat své zainteresované strany a udržovat vyvážené reakce na jejich potřeby a očekávání, převádět identifikované potřeby a očekávání na požadavky, sdělovat tyto požadavky v celé organizaci: zaměřovat se na zlepšování procesů tak, aby vytvářely hodnotu pro identifikované zainteresované strany. Ke splnění potřeb očekávání zákazníků a konečných uživatelů má management organizace: porozumět potřebám a očekáváním svých zákazníků, včetně potřeb a očekávání potenciálních zákazníků, pro své zákazníky a konečné uživatele určit klíčové znaky produktu, identifikovat a posuzovat konkurenci na trhu,

6 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 6 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ identifikovat příležitosti trhu, jeho slabé stránky a budoucí konkurenční výhody. Mezi příklady potřeb a očekávání zákazníků a konečných uživatelů, pokud jde o produkty organizace, patří: shoda, spolehlivost, pohotovost, dodání, činnosti pro realizaci, cena a náklady životního cyklu, bezpečnost produktu, odpovědnost za produkt, dopad na environment. Organizace má identifikovat potřeby a očekávání svých zaměstnanců z hlediska jejich uznání, uspokojení z práce a osobního rozvoje. Pozornost věnovaná takovým potřebám a očekáváním napomáhá vytvářet co nejsilnější zapojení a motivaci zaměstnanců. Organizace má rovněž stanovit finanční a jiné výsledky, které uspokojí identifikované potřeby a očekávání vlastníků a investorů. Management má uvážit potenciální prospěch organizace při vytváření partnerských vztahů s dodavateli v zájmu vytváření hodnot pro obě strany. Partnerství má být založeno na společné strategii, sdílení znalostí, stejně jako zisků a ztrát. Při vytváření partnerství má organizace:

7 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 7 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry identifikovat klíčové dodavatele a jiné organizace jako potenciální partnery, společně se jasně dorozumět na potřebách a očekáváních zákazníků, společně se jasně dorozumět na potřebách a očekáváních partnerů, stanovit cíle zajišťující příležitosti pro trvalé partnerství. Při zvažování svých vztahů ke společnosti má organizace: prokázat svoji odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost, vzít v úvahu dopad na environment, včetně zachování energií a přírodních zdrojů, identifikovat příslušné zákonné požadavky a požadavky předpisů, identifikovat současné a potenciální dopady svých produktů, procesů a činností na společnost obecně a zejména na místní společenství. Management má zajistit, aby v organizaci byly známy zákonné požadavky a požadavky předpisů, které se týkají jejích produktů, procesů a činností a má tyto požadavky začlenit jako část prvků systému managementu jakosti. Má se též brát zřetel na: propagaci etického, efektivního a účinného plnění současných a očekávaných požadavků, prospěch zainteresovaných stran z překročení požadavků, úlohu organizace při ochraně zájmů společenství.

8 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 8 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Požadavky ISO ČSN EN ISO 14001:2004 systémy environmentálního managementu stanovuje environmentální cíle, environmentální cílové hodnoty a zainteresované strany především v článcích 3.9, 3.12 a Cíle, cílové hodnoty a programy jsou potom rozpracovány především v článku Environmentální cíl celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou (3.11), a jehož dosažení si organizace (3.16) sama stanoví. Environmentální cílová hodnota podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se na organizaci (3.16) nebo její části, který vychází z environmentálních cílů (3.9) a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. Zainteresovaná strana osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil (3.10) organizace (3.16), nebo je jím ovlivněna. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být v souladu s environmentální politikou včetně závazku předcházet znečištění, závazku být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a závazku neustálého zlepšování. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů a cílových hodnot organizace musí zvážit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují, a své významné environmentální aspekty. Musí rovněž zvážit své technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran.

9 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 9 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat program(-y) pro dosahování svých cílů a cílových hodnot. Program(-y) musí obsahovat: určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro příslušnou funkci a úroveň organizace, prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo. Specifikace BSI-OHSAS systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zmiňuje práci s cíli především v článku a Organizace musí vytvořit a udržovat dokumentované cíle BOZP pro každou příslušnou funkci a úroveň v rámci organizace. Poznámka: Tam, kde je to možné, mají být cíle změřeny. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů musí organizace zvážit požadavky právních i jiných předpisů, svá nebezpečí a rizika BOZP, technologické možnosti a své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s politikou BOZP organizace včetně závazku k neustálému zlepšování. Organizace musí vytvořit a udržovat program(y) managementu BOZP pro dosažení svých cílů. To musí zahrnovat dokumentování: určených odpovědností a pravomocí potřebných k dosažení cílů pro každou příslušnou funkci a úroveň organizace, prostředky a časový rámec, ve kterém má být cílů dosaženo. Požadavky OHSAS 18001

10 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 10 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Co dělat? Program(y) managementu BOZP musí být přezkoumán(y) v pravidelných a plánovaných intervalech. Kde je to nezbytné, musí být program(y) managementu BOZP dodatečně upraveny tak, aby reagovaly na změny činností, výrobků, služeb nebo provozních podmínek organizace. Velmi se omlouváme za citace z norem, bohužel však je považujeme za velmi užitečnou, neboť i řada firem, které mají zaveden a certifikován integrovaný systém managementu, naráží na základní neznalosti v oblasti terminologie a znalosti základních standardů. Chceme upozornit na to, že ač se výklad na předchozích stranách může zdát zdlouhavý, ani zdaleka neobsahuje všechny zmínky o práci s cíli a se zainteresovanými stranami, které výše uvedené standardy zmiňují. Rozsah této publikace však neumožňuje provést jejich podrobnou analýzu a integraci. Je proto v zájmu organizace, která se rozhodne implementovat integrovaný systém managementu nebo jej dále rozvíjet, aby si v rámci firemního týmu provedla svoji vlastní podrobnou analýzu požadavků. Nad rámec požadavků zmíněných ve standardech existuje ještě celá řada specifických požadavků zákazníků např. v oblasti automobilového průmyslu, která tyto základní požadavky standardů dále rozvíjí a dopodrobna rozpracovává. Co je tedy třeba udělat? Vrcholový management organizace musí jmenovat multifunkční tým, který bude koordinovat veškeré aktivity související s implementací, integrací a případně rozvojem systému managementu. V tomto týmu musí být zastoupeni odborníci, kteří dokáží obsáhnout veškeré požadavky integrovaného systému managementu. Vzhledem k tomu, že integrovaný systém managementu obsahuje celou řadu procesů, je vhodné, aby pod tímto vrcholovým týmem

11 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 11 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry pracovaly i dílčí týmy specialistů, kteří převezmou odpovědnost za rozvoj jednotlivých procesů. Vrcholové vedení musí určit, které základní nástroje budou týmy používat pro analýzu potřeb zainteresovaných stran a jejich integraci do procesů systému managementu, pro určení jejich cílů a pro přenos těchto cílů do integrovaných cílů organizace, business plánu organizace, budgetu organizace a opačně. Těmito základními nástroji může být např. analýza rizik, SWOT analýza a případně želví diagram. Základní práci s těmito nástroji představuji na následujících stranách, včetně obrázků. CO Jaké jsou požadavky zákazníků a jak jsou stanoveny? Jaké jsou specifikace produktu a jak jsou definovány? S čím? Jaké zdroje? Jaká zařízení jsou nutná pro ukončení procesu? Je zařízení vhodné a udržováno? Pří prava / analýza procesu Želví diagram Majitel procesu:... O KDO S kým? Kdo je za proces odpově dný a jak jsou jeho odpově dnosti a pravomoci stanoveny? Jaké jsou požadavky na způsobilost pracovníků pro činnosti, které vykonávají? Jsou důkazy o vhodném vyškolení pracovníků? VSTUPY Jak je proces iniciován? Jaké vstupy jsou požadovány? (informace, materiály) Odkud vstupy přicházejí? Jsou vstupy obdrženy včas? Které požadavky zákonu a př edpis jsou aplikovatelné? JAK Jsou stanoveny postupy a metody řízení procesu a monitorování řídících znaků a kontrol? Jaké dokumenty anebo záznamy se vytvář ejí? Co a jak pomáhá? Jsou stanoveny podpůrné proces y? Jaká jsou rizika ve vztahu k procesů akzákazníkům procesu? Proces č. Název procesu a kroky procesu:... PODPŮRNÉ PROCESY Zde uveď te seznam podpůrných a souvisejících procesů k procesu, který analyzujete, včetně odkazu na související želví diagramy příp. karty procesů. VSTUPY Jaký produkt proces vytváří? Jsou měřené veličiny stanoveny tak, aby bylo možné prokázat, že produkt splň uje požadavky? Jak je proces měřen? Jsou stanovené hodnoty měř ených veličin procesu měř eny? Jaké informace jsou od externích a interních zákazník procesu? KONTROLA EFEKTIVNOSTI Jaký je smysl procesu? Jaké cíle jsou pro tento proces závazné? Jsou dosahovány? Jak je proces řízen, jaké kontrolní body jsou stanoveny? Jaká jsou klíčová kritéria pro přijetí procesu? Na čem se zjistí selhání procesu?

12 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 12 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VSTUPY Jak je proces iniciován? Jaké vstupy jsou požadovány? - informace - materiály Odkud vstupy př icházejí? Jsou vstupy obdrženy včas? Jsou tyto vstupy vhodné? Které požadavky zákonů a předpisů jsou aplikovatelné? CO Jaké jsou požadavky zákazníků a jak jsou stanoveny? Jaké jsou specifikace produktu a jak jsou definovány? Sčím? Jaké zdroje? Jaká zaří zení jsou nutná pro ukončení procesu? Je zaří zení vhodné a udržováno? JAK Jsou stanoveny postupy a metody řízení procesu a monitorování řídících znaků a kontrol? Jaké dokumenty anebo záznamy se vytvář ejí? Co a jak pomáhá? Jsou stanoveny podpůrné procesy? Jaká jsou rizika ve vztahu k procesu a k zákazníkům procesu? KROKY PROCESU ČINNOSTI Jak je proces definován? Co je děláno? Souhlasí postup a metody řízení s popisem ve smě rnicích a instrukcích? Jsou činnosti provádě ny odpov ědnými pracovníky? KDO S kým? Kdo je za proces odpově dný a jak jsou jeho odpov ědnosti a pravomoci stanoveny? Jaké jsou požadavky na způsobilost pracovníků pro činnosti, které vykonávají? Jsou důkazy o výhodném vyškolení pracovníků? KONTROLA EFEKTIVNOSTI Jak je smysl procesu? Jaké cíle jsou pro tento proces závazné? Jsou dosahovány? Jak je proces řízen, jaké kontrolní body jsou stanoveny? Jaká jsou klíčová kritéria pro akceptovatelnost? Na čem se zjistí selhání procesu? VÝSTUPY Jaký produkt proces vytváří? Jsou měř ené veličiny stanoveny tak, aby bylo možné prokázat, že produkt splň uje požadavky? Jak je proces měř en? Jsou stanovené hodnoty veličin procesu měř eny? Jaké informace jsou od externích a interních zákazníků procesu? O Želví diagramy ani jiné nástroje pro analýzu rizik procesů nejsou samozřejmě povinné, ale jsou velmi důležitou pomůckou pro to, abychom si ujasnili jaké jsou vstupy a výstupy procesů a z kterých kroků proces sestává a jaké má vazby na ostatní procesy systému managementu. Pokud použijete želví diagram pro analýzu procesu, je třeba provést i analýzu rizik procesu např. dle následujících otázek: Co se může stát v případě neúčinného nebo neefektivního řízení procesu? Porozuměli jsme správně požadavkům zákazníků a zainteresovaných stran? Napomáhají kritéria k měření účinnosti a efektivnosti procesů v plnění cílů organizace a cílů zainteresovaných stran?

13 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 13 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry Existuje účinný výstražný systém v případě neplnění kritérií účinnosti a efektivnosti nebo cílů procesu? Existuje efektivní komunikační systém v rámci organizace a ve vztahu k zainteresovaným stranám v případě vzniku problému? Jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti pro zamezení výskytu neshod a pro informaci zákazníků a zainteresovaných stran atd. Pro efektivní práci s cíli je tedy třeba, aby vedení organizace jmenovalo průřezové týmy s dostatečnou odpovědností a pravomocí a určilo efektivní způsoby komunikace a metody řízení procesů. Je třeba provést analýzu procesů metodou želvího diagramu případně pomocí karet procesů. Je třeba správně definovat zainteresované strany (státní orgány, regionální orgány, majitelé firmy, akcionáři, koncoví zákazníci, management firmy, interní zákazníci, zaměstnanci atd.). Je třeba provést analýzu požadavků všech zainteresovaných stran k organizaci, integrovanému systému managementu a jednotlivým procesům. Na základě této analýzy je třeba definovat cíle integrovaného systému managementu včetně cílů vztahujících se k požadavkům zákonů, vyhlášek, nařízení i dalších cílů jako např. omezení rizik pro zaměstnance, plnění cílů zákazníků (interní ppm, externí ppm, náklady, termínové plnění, komunikační způsobilost atd.). Následně po definování cílů organizace je třeba definovat cíle procesů a vhodné indikátory, kterými bude plnění cílů průběžně monitorováno. Požadavky zainteresovaných stran, cíle organizace, cíle procesů a indikátory procesů k měření účinnosti a efektivnosti musí tvořit nepřetržitý řetězec hodnot, které organizace přijala a k jejichž plnění se zavázala.

14 část 3, díl 4, kapitola 5, str. 14 díl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ V návaznosti na předchozí požadavky musí vedení organizace zajistit vhodný způsob monitorování, controllingu, zaznamenávání výsledků a efektivní informační systém, který včas upozorní na jakékoliv riziko nebo na neplnění cílů a indikátorů, aby mohlo být včas přijato účinné nápravné opatření k procesu, kde došlo k odchylkám a vhodné preventivní opatření pro související procesy. Práce s cíli organizace ve vztahu k plnění cílů zainteresovaných stran tedy představuje pouze pečlivé zvážení a posouzení všech požadavků a je založeno na důsledné analýze a uvědomění si těchto požadavků.

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Odpovědnost managementu

Odpovědnost managementu K dosažení přínosů pro zainteresované strany je vedení, závazky a aktivní zapojení vrcholového vedení podstatné pro vytvoření a udržování efektivního a účinného systému managementu jakosti. Aby se dosáhlo

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. Ing. Milan Badal

Český institut pro akreditaci, o.p.s. Ing. Milan Badal Systémy jakosti (úvod( do systémů řízení) Český institut pro akreditaci, o.p.s. Ing. Milan Badal Úvod Zavedení systému managementu jakosti mám být strategickým rozhodnutím m organizace. Návrh a uplatnění

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Tanex,PLAST 1 Struktura 1. Význam 2. Základní standardy 3. Specifika sériových

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Ing. Jan Štejfa

SYSTÉMY ŘÍZENÍ. Ing. Jan Štejfa SYSTÉMY ŘÍZENÍ Ing. Jan Štejfa SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to (integrovaný) systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik Plánování Řízení provozu a neshody Audit Přezkoumání

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Procesy implementace systému CAQ MSN Management preventivní údržby strojů

Procesy implementace systému CAQ MSN Management preventivní údržby strojů Strana 1 / 7 Implementační proces a zařízení Implementační procesy MSN Preventivní údržba strojů a nástrojů MSN 100 Stroje Popis obsah modulu PALSTAT CAQ Plánování, řízení a identifikování strojů pro klíčové

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 SOUBOR POSTUPŮ PRO MANAGEMENT BEZPEČNOSTI INFORMACÍ POLITIKA A ORGANIZACE BEZPEČNOSTI INFORMACÍ pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Metody řízení kvality: ISO 9001

Metody řízení kvality: ISO 9001 Metody řízení kvality: ISO 9001 Mgr. Libuše Urbanová Kancelář náměstka MV pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR Mgr. Ing. Michal Verner odbor patentových informací Úřad průmyslového

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí 24.5.2012 ing. Bohuslav Poduška, CIA na úvod - sjednocení názvosloví Internal Control různé překlady vnitřní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Požadavky na dodavatele. VWS MEMSEP s.r.o.

Požadavky na dodavatele. VWS MEMSEP s.r.o. Požadavky na dodavatele VWS MEMSEP s.r.o. 1. Závazek organizace VWS MEMSEP s.r.o. Vedení společnosti VWS MEMSEP s.r.o. si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost za vliv podnikatelských aktivit své

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 12. Systémy

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více