Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, Aleš Nosek

2 Kvalita kvalita služby/výrobku (produktu) kvalita člověka kvalita systému kvalita činností/procesů Definice: Kvalita OMEZENÍ, REGULÁTORY Systém prvky vazby účel MŠMT TERCIÁRNÍ INSTITUCE ZÁKAZNÍK interní, externí Vstupy SUBPROCESY Výstupy Produkty Výstupy Produkty Výzkumné instituce??? ZDROJE Zaměstnavatelé

3 Definice: Kvalita POSUZOVATEL UČITEL ČAS POSOUZENÍ KVALITA STUDENTA EXISTUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY EXISTUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY KVALITA ABSOLVENTA ČAS POSOUZENÍ POSUZOVATEL ZAMĚSTNAVATEL Kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik (ČSN EN ISO 9000:2006)

4 Kvalita systému řízení principiálně se musí věnovat úsilí činnostem, ve kterých kvalita vzniká není možné se zaměřovat pouze na výsledný produkt kvalita se musí neustále zabezpečovat v rámci stanoveného systému vhodným logickým způsobem, který přináší přidanou hodnotu, přes všechny zúčastněné pokud bude kvalitně nastavený systém řízení, tak lze předpokládat, že budou i kvalitní výstupy/produkty, které uspokojí příslušné zainteresované strany systematické a pravidelné přezkoumávání činností instituce ve vztahu ke stupni vyspělosti systému řízení (excelence řízení)

5 Kvalita systému řízení Generické požadavky pro kvalitní systém řízení TERCIÁRNÍ INSTITUCE Hodnocení (vnitřní, vnější) Co máme splnit? SUBPROCESY Co se dělá? Jak se co dělá? Čeho se dosahuje? Systémy managementu kvality Požadavky Možné cesty dosáhnutí cíle Model excelence EFQM EUA, CAF, EQUIS, QUESTE-SI, aj.

6 Systémy managementu kvality - Požadavky praxí v soukromém a státním sektoru byly zformulovány nejosvědčenější požadavky pro zajištění předpokladů pro kvalitní systém řízení = norma ČSN EN ISO 9001:2009 (norma) obecné požadavky, které když organizace splní, tak ji dávají předpoklady, že bude mít kvalitní systém řízení norma definuje, co má být splněno, ale nestanovuje, jakým způsobem mají být tyto požadavky prakticky naplněny/vyřešeny nový systém, který bude izolovaný ve stávajícím systému řízení a vše, co doposud bylo vykonáváno musí být změněno = logický nesmysl instituce si musí svůj systém řízení promítnout do shody s normou

7 Systémy managementu kvality - Požadavky nezastupitelná je role kvalifikované osoby (doporučení), která je hybnou silou při implementaci systému, spravování a neustálém zlepšování všichni zaměstnanci instituce se podílejí na kultuře kvality každá organizace má svůj systém řízení, svoje pravidla fungování (pokud není nově založena) je tento systém ve shodě s mezinárodním standardem ČSN EN ISO 9001:2009? certifikační proces nezávislou a akreditovanou firmou = posouzení shody vymezeného systému řízení instituce s požadavky standardu ČSN EN ISO 9001:2009

8 Model excelence EFQM organizace chce zjistit komplexní úroveň kvality systému řízení = předpoklady/přístupy vzhledem k výsledkům (kde je instituce na cestě k excelenci) systematické a opakované přezkoumávání pro zhodnocení celkového pohledu výkonnosti a stupně vyzrálosti systému řízení (manažerský nástroj) klíčové silné stránky a množina příležitostí pro zlepšování vzhledem k vizi a poslání instituce dobrovolný 9 kriteriální rámec (5 kritérií: Předpoklady, 4 kritéria: Výsledky) záleží pouze na instituci, jak Model excelence EFQM využije (Národní ceny kvality, finanční zdroje, řízení on-line)

9 Model excelence EFQM neustálé zlepšování systému řízení institucí po malých krocích příklad příležitosti pro zlepšování v systému řízení viz např.: Kritérium 3: Pracovníci aplikace pro cíl, pro který byl navržený a musí se používat s rozumem podle konkrétních potřeb a možností institucí

10 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 PROČ? Proč chce vedení shodu systému řízení s mezinárodními požadavky na systém managementu kvality/(proces certifikace)? průhlednost a transparentnost systému managementu účelný a efektivní způsob řízení, deklarace důvěryhodnosti zvyšování úrovně kultury kvality návaznost na mezinárodně uznávané standardy, marketing, prestiž neustálé zlepšování /udržitelnost kvality systému řízení konfrontování vlastního systému zpětné vazby s názorem vnějšího nezávislého subjektu = získávání cenných podkladů pro další zlepšování

11 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 CO? Co bude předmětem certifikace (rozsah)? Identifikovat procesy/organizační jednotky: potřebné pro systém managementu kvality, tzn. procesy pro řídicí činnosti, poskytování zdrojů, realizace produktu, monitorování (měření), analyzování a zlepšování MŠMT REKTORÁT FAKULTY aj. FAKULTY aj. KOLEJE A MENZY

12 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 1) Zmapování a analýza zmapovaných procesů požadavek nejvyššího vedení na zmapování veškerých činností (fáze I) sběr dat o procesech po stanovených organizačních jednotkách, tzn., že jsou realizovány příslušné schůzky s vlastníky procesů po vybraných organizačních jednotkách Výhoda: Zjištění velkého množství informací o tom, v jakém stavu jsou procesy Nevýhoda: Možná následná složitost a nepřehlednost v případě velkého množství procesů při vytváření/skládání kompletních procesů přes různé organizační jednotky Poznámka: Tento přístup není v souladu se zásadami mapování, protože teoreticky správně by se mělo mapovat po procesech. Na druhou stranu v praxi je toto někdy jedinou možností, jak zjistit, co se v instituci děje.

13 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 1) Zmapování a analýza zmapovaných procesů Schůzky: rektor, prorektoři, kvestor, vedoucí organizačních jednotek, vlastníci procesů: určování potřeb a očekávání zákazníků (návaznost na politiku kvality, cíle kvality a procesy) stanovení seznamu hlavních, řídících a podpůrných procesů (spolupráce = vlastníci procesů) mapování a modelování procesů na základě vhodně zvolené rozlišovací úrovně procesní mapa organizační struktura, poradní a pracovní skupiny řídící dokumentace (aktuální seznam, dostupnost, archivace, aktualizace, revize)

14 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 1) Zmapování a analýza zmapovaných procesů cca 400 procesů, IS, přístupová práva, aktualizace, živý systém

15 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 2) Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou (Příručka kvality-pk) porovnání požadavků normy se systémem řízení SHODA = popis stávajícího systému do PK, odsouhlasení nejvyšším vedením NESHODA = návrh nového systémového řešení (schválení varianty řešení, nulové náklady, finance podle rozhodnutí nejvyššího vedení) PŘIPOMÍNKY = příležitosti pro zlepšování EXCELENCE = případné rozšíření na další procesy, využití know-how

16 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 2) Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou (Příručka kvality-pk) tematické rámcové informace o realizovaných/plánovaných/zlepšujících akcích Informační systém - PROCESY Řízení dokumentů Řídící dokumentace Hodnocení a rozvoj zaměstnanců Interní audity systému managementu kvality Zpětná vazba od zainteresovaných stran Reporting klíčových ukazatelů výkonnosti

17 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 3) Certifikační audit interní systémový audit prvního a druhého stupně schůzky pro top vedení, vedoucí zaměstnance, aj. (obecné a specifické informace, terminologie) výběrové řízení (platná akreditace ČIA pro CZ-NACE 85) certifikační audit byl realizovaný v rozsahu 2 dnů v počtu 3 externích certifikačních auditorů (metodický pokyn ČIA) zpráva z auditu prvního a druhého stupně zpráva byla analyzována nejvyšším vedením VUT v Brně a byly stanoveny další úkoly pro nápravu slabých míst, připomínek a zajištění doporučení pro zlepšování

18 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 4) Správa a neustálý rozvoj systému řízení CERTIFIKÁT = třešnička na dortu, zásadní je mít nastavená pravidla řízení, tak aby systém fungoval účelně a efektivně a přinášel instituci dlouhodobý úspěch uvnitř i navenek systém řízení instituce ve shodě s požadavky normy je pouze vytvořením základů domu, na kterých lze stavět další patra. V případě řízení kvality je toto nekonečná práce, kdy v podstatě je trvale stavěn dům, který má nekonečné množství pater a který slouží svému/společenskému účelu

19 Ztotožnění vedení/zaměstnanců k přístupům systému managementu kvality kultura kvality SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY, vymezuje Příručka kvality ZÁKAZNÍK externí Potřeby a očekávání Potřeby a očekávání ORGANIZACE Politika, cíle kvality PROCES ZÁKAZNÍK interní PROCES PROCES PROCES AKCE PROTI NESHODÁM = Náprava + prevence Neustálé zlepšování systému MĚŘENÍ PROCESŮ VLASTNÍK PROCESU = odpovědnost + pravomoce ZDROJE PROCESU

20 Zkušenosti z aplikace Modelu excelence EFQM EFQM European Foundation for Quality management (Evropská nadace pro management kvality) účelem je zvýšení konkurenceschopnosti evropských organizací a dosahování jejich trvale udržitelné excelence rok 1988, kdy 14 čelních představitelů tehdy nejvýznamnějších evropských organizací model manažerské úspěšnosti Model excelence EFQM jako sebehodnotící rámec byl poprvé představen v roce 1991 a od roku 1992 se stal podkladem pro účast v Ceně EFQM za excelenci Vize: Svět, ve kterém jsou evropské společnosti vnímány jako měřítka trvale udržitelného ekonomického růstu Mise: Povzbuzovat lídry organizací, kteří se chtějí rozvíjet, sdílet zkušenosti a inovovat, aby využívali Model excelence jako společný rámec Poslání: Vést organizace k následování koncepce excelence jako společné evropské základny pro jejich směřování k trvalé excelenci

21 Zkušenosti z aplikace Modelu excelence EFQM

22 Zkušenosti z aplikace Modelu excelence EFQM TERCIÁRNÍ INSTITUCE Proces vnitřního hodnocení Zpráva Proces vnějšího hodnocení Zpráva Zpráva 2 Proces vnějšího hodnocení Zpráva 1

23 Zkušenosti z aplikace Modelu excelence EFQM Praktická realizace vnitřního hodnocení rozhodnutí nejvyššího vedení jmenování manažera vnitřního hodnocení harmonogram vnitřního hodnocení (team, činnosti, časový plán) úvodní školení pro skupiny zaměstnanců týmový (individuální) sběr dat průběžná kompletace informací silné a slabé stránky (přednosti a příležitosti pro zlepšování) zpráva o vnitřním hodnocení analýza zprávy a stanovení akcí pro zlepšování úrovně systému řízení plán/realizace dalších vnitřních hodnocení (doporučená perioda 1rok/2 roky) Národní cena kvality ČR (externí hodnotitelé)

24 Zkušenosti z aplikace Modelu excelence EFQM Nutné teoretické předpoklady: proaktivní podpora vedení mít jasné zdůvodnění proč lídři jednají jako vzory úsilí o zjištění opravdové úrovně systému řízení zodpovědný přístup s cílem poznání reality týmová práce, volba týmu pochopení přístupů aplikovatelnosti/myšlení o systému řízení Základná koncepce excelence Kritéria Radar-Předpoklady: Solidní, Integrovaný, Uplatněný, Strukturovaný, Měření, Učení se a kreativita, Zlepšování a inovace Radar-Výsledky: Rozsah a relevantnost, Integrita, Členění, Trendy, Cíle, Porovnání, Důvěra Bodové hodnocení Národní cena kvality ČR promítnutí se instituce do kriteriálního rámce časové možnosti zúčastněných osob odborná terminologie

25 Vysoké učení technické v Brně Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Aleš NOSEK, Ph.D. Útvar kvality - vedoucí REKTORÁT Vysoké učení technické v Brně Antonínská 1 / Brno Česká republika Tel.: / 25

26 Bibliografie ČSN EN ISO 9000:2006. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c s. ČSN EN ISO 9001:2009. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c s. Kolektiv autorů. Model excelence EFQM vyd. Praha: EFQM/Česká společnost pro jakost, s. ISBN Kolektiv autorů. Model excelence EFQM vyd. Praha: EFQM/Česká společnost pro jakost, s. ISBN

Zdravá a upřímná kvalita řízení v institucích terciárního vzdělávání

Zdravá a upřímná kvalita řízení v institucích terciárního vzdělávání Zdravá a upřímná kvalita řízení v institucích terciárního vzdělávání Aleš Nosek Úvod Nejen v nynější době se neustále hovoří o kvalitě institucí terciárního vzdělávání. je módní a zprofanované slovo a

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku

Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku - Úkolem managementu je využívat nové metody a nástroje řízení - Sledování finančních ukazatelů nestačí, nedávají informace o: - hodnotě pro zákazníka

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě V procesu modernizace veřejné správy v České republice dochází ke studiu a aplikaci manažerských principů ve veřejné správě. Management, který je

Více

POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO

POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra kontroly a řízení jakosti POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ Výstup z projektu podpory jakosti č. 10/7/2005 Autoři publikace: Petříková Růžena, Nenadál Jaroslav, Zelený Milan, Girstlová Olga

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více