Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance"

Transkript

1 Projekt CEITEC Science Park je realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace. Hlavním cílem projektu je vybudování vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií o rozloze m 2 v lokalitě kampusu Vysokého učení technického v Brně. Vysoké učení technického v Brně je partnerem projektu. CEITEC Science Park je koncipován jako široce oborově vymezený projekt, zaměření firem bude primárně na obory pokročilých nano a mikrotechnologií, nových materiálů, komunikačních a řídicích technologií. Pro začínající i rozvinuté inovační firmy nabídne CEITEC Science Park prostory pro podnikání (administrativní prostory, laboratorní prostory, zasedací místnosti, recepci a další prostory a vybavení typické pro vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory) a související podpůrné služby. Inkubovaným firmám budou k dispozici služby v rámci inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra, které bude provozovatelem s rozsáhlými zkušenostmi s provozem obdobné infrastruktury. CEITEC Science Park bude vhodný i pro přicházející zahraniční investory ( research intensive ) se záměrem úzce spolupracovat s lokálním výzkumem. Výhodou projektu je možnost úzké spolupráce s výzkumnými týmy sídlícími v lokalitě univerzitního kampusu Vysokého učení technického v Brně. Hlavními přínosy projektu jsou tvorba nových udržitelných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj podnikání, přenos technologií a znalostí mezi vysokými školami a firemní sférou a tvorba prostředí pro kvalitní investice zahraničních firem. Celkové náklady projektu činí 383,6 mil. Kč, přičemž předpokládaná výše dotace činí 287,7 mil. Kč. Plánovaný termín dokončení realizační fáze je červen ROZVOJOVÉ PROGRAMY PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ne náhodou získal Jihomoravský kraj dotaci na vybudování Mokonitostmi, fyzikálními jevy ké učení technické v Brně, Veteri- k seznámení se s přírodními zá- jsou Masarykova univerzita, Vysoravian Science Centre Brno ve výši i chemickými úkazy populárně nární a farmaceutická univerzita korun. vědeckou formou. Centrum bude Brno, Mendelova univerzita v Brně, Akademie věd České republiky Hlavním cílem projektu je vytvořit v Brně, v prostorách nynějvědných oborů, ale má za cíl a Centrum dopravního výzkumu. sloužit nejen studentům přírodošího pavilonu D v areálu Brněnských veletrhů a výstav, Na vzniku MSCB se významně sloužit také jako propagace a pre- oslovit i širokou veřejnost. Prostory vědeckého centra budou jedinečné, interaktivní a vysoce podílí Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Dalšími spolu- těchto institucí. zentace výsledků vědy a výzkumu atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy pracujícími subjekty na projektu Plánovaný termín dokončení a výzkumu. Půjde tedy o místo po odborné a vědecké stránce projektu je srpen Výrazně oceňuji spolupráci kraje jak s tra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčkulty Mendelovy univerzity. V rámci re- Masarykovy univerzity a Zahradnické fa- obcí Lednice, tak se zájmovým sdružením a s Národním památkovým ústavem, uvedl při podpisu smlouvy Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnostory pro krátkodobé výstavy. ního centra vznikne výuková expozice o konstruovaných prostor vzniknou i pro- hejtman Jihomoravského kraje Michal tách, pro které byl jako druhá kulturní Unikátní komplex jízdáren a koníren, Hašek a vyjádřil přesvědčení, že znovuobnovení části lednického zámku podtového dědictví UNESCO, dále výuková na Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl té- krajina na světě zapsán do Seznamu svě- dílo věhlasného barokního architekta Japoří další rozvoj regionu. Ujistil zároveň, expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro dajícím způsobem, převážně sloužil jako měř po celé 20. století využíván odpoví- že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků lednického zámku. Jde o děti a mládež a informační centrum o sklady či tělocvična. Díky dotaci z Integrovaného operačního programu se nyní unikátní chvíli, zařazujeme se tak mezi Lednicko-valtickém areálu a biosférické ty, kteří se podílejí na obnově lednického zámku, uvedl hejtman Hašek, který a učebny budou sloužit také studentům ho významu. rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál stane živým kulturním centrem národní- zároveň ujistil, že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků této památky UNESCO. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu. Jeho členy Starosta Lednice Libor Kabát jako představitel sdružení Multifunkční centrum dárna v Lednici - multifunkční centrum. univerzita, Mendlova univerzita a Cen- stavební obnovy projektu Zámecká jíz- jsou dále obec Lednice, Masarykova zámek Lednice a zástupce sdružení firem Sdružení jmenovaných firem zvítězilo trála cestovního ruchu jižní Moravy. IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a UNISTAV, ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou korun bez DPH barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale Cílem projektu je nejen vlastní obnova a. s. ing. Oldřich Štercl ve čtvrtek 3. května 2012 podepsali smlouvu o dílo a termínem plnění do června i vytvoření kulturního a vzdělávacího cen- KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JIHOMORAVSKÝ KRAJ VÁŠ PARTNER A PŘÍTEL 31. KVĚTEN 2012 XXIV. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY List pro transparentní rozvoj podnikání, informační list Krajské hospodářské komory v Jihomoravském kraji KVĚTEN 2012 Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance Miroslav Kalousek V médiích se často dozvídáme, že vláda jen škrtá a zvyšuje daně, zatímco tématu hospodářského růstu se věnuje málo. Stabilizace veřejných financí však představuje nutnou podmínku pro zdravý vývoj ekonomiky. Další, byť omezené možnosti vlády spočívají ve snižování administrativní zátěže či podpoře exportu. Za klíčový přínos státu pro hospodářský růst považuji dlouhodobě stabilní veřejné finance. Bobtnající veřejný dluh vytěsňuje soukromé výdaje, protože banky či další věřitelé vždy raději půjčí veřejnému sektoru, který nečelí podnikatelskému riziku. Prostředky pak chybějí při úvěrování firem a živnostníků, snižuje se investiční aktivita i zaměstnanost. Dalším negativním jevem je rostoucí riziková přirážka, která prodražuje úvěry státu i soukromému sektoru. Hospodářský kolaps v zemích, kde se dluhová spirála vymkla z rukou, poskytuje přesvědčivý důkaz. Řekněme si upřímně, že příliš mnoho dalších možností v prostředí malé a na export orientované ekonomiky nemáme. Vláda by se měla především zaměřovat na snižování administrativních nákladů. Pokud se týče resortu Ministerstva financí, expertní odhady hovoří o tom, že daňový systém vyvolává v soukromém sektoru dodatečné administrativní náklady v rozsahu cca 40 mld. Kč. Právě na snižování těchto nákladů jsme zaměřili již schválenou daňovou reformu, která by mohla nabýt účinnosti od roku Její nejdůležitější součástí bude vznik Jednoho inkasního místa (JIM), což bude umožněno sjednocením základu daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Prostřednictvím JIM si podnikatelé vyřídí veškeré odvodové záležitosti na jednom místě, a nebudou tak muset obíhat několik úřadů. Adekvátně tomu se sníží 2 ANKETA předsedové KHK k financování Ivana CHOTTOVÁ Jan BŘEZINA Bořivoj MINÁŘ Krajské KOMORY Jihomoravský kraj Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Sněm je možností, jak posílit prestiž HK ČR Hájíme ekonomický růst naší země Integrace komorového hnutí v Jihomoravském kraji Výrazné posílení mandátu NAJDETE V LISTĚ: Kulatý stůl osobností Jihomoravského kraje (str.3) Hospodářské komory JMK (str.4,5) Strategické projekty (str. 6) Rozvoj dopravní infrastruktury (str. 8, 9) ANKETA Krajské hospodářské komory (str.10, 11) Stavba Jihomoravského kraje 2011 (str.12) CHVÍLE NA VÝSLUNÍ (str.16) Petr Kužel Letošní, již XXIV. Sněm Hospodářské komory České republiky uvítá město Brno, které na svých pevných základech buduje nejen pilíře podnikání, ale rovněž hraje zásadní roli ve vzdělávání široké veřejnosti. Hospodářská komora České republiky se letos rozhodla uspořádat setkání delegátů a podnikatelů sněmu na půdě Veletrhů Brno (BVV) tedy tam, kde se pořádá jeden z nejprestižnějších mezinárodních strojírenských veletrhů. Ten svým rozsahem a významem ve středoevropském regionu napomáhá nejen rozvoji obchodu, ale i novým kontaktům a kontraktům, a za více než 50 let se stal největší a nejprestižnější přehlídkou strojírenských oborů ve střední a východní Evropě. HK ČR i v letošním roce Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu udělila svoji záštitu. Cílem HK ČR je usilovat o zlepšování podnikatelského prostředí. Proto je konání XXIV. Sněmu v Brně a na půdě Veletrhů Brno logické. Další skutečností je fakt, že Hospodářské komory v Jihomoravském kraji patří k velmi aktivním a úspěšným. Právě ony pozvaly sněm HK ČR na půdu Brna, a proto ho v letošním roce také zastřešují. Komory Jihomoravského kraje jsou aktivně zapojeny buď jako přímo nositelé projektů nebo jako partneři v přeshraniční spolupráci s Rakouskem a Slovenskem. Uplynulý rok byl velmi dynamický. Podnikatelé společně s Hospodářskou komorou České republiky museli mnohdy čelit situacím, ve kterých se dosud neocitli. Právě s tímto do značné míry souvisí i letošní účast předsedy vlády České republiky pana Petra Nečase, který v předvečer sněmu přijal pozvání HKČR a je připraven s podnikateli a delegáty diskutovat o stávající 2 Michal Štefl V dnešní nelehké ekonomické situaci je nutné, aby podnikatelská sféra v jednotlivých regionech České republiky měla silnou a sjednocenou reprezentaci. Krajská hospodářská komora jižní Moravy aktivně přistupuje k této problematice. V současné době existují v Jihomoravském kraji dvě krajské hospodářské komory, jmenovitě Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM) a Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JMK). Již více než rok se společně konstruktivně postupuje v procesu integrace KHK tak, aby výsledkem byla jedna silná, společná, podnikatelská reprezentace na úrovni kraje. Spojení všech okresních komor na území Jihomoravského kraje v jednu 2 Komorové hnutí s Brně v blízké i vzdálené historii Kraj vsadil na podporu vědy, výzkumu a inovací V partnerství se silnou komorou Chceme společně realizovat poslání komory Získejme zpět své postavení O Michal Hašek Jihomoravský kraj si uvědomuje důležitost a význam malého a středního podnikání, vždyť úspěšní podnikatelé přinášejí nová pracovní místa a prosperitu nejen sobě, ale především svému okolí, tedy lidem na jižní Moravě. I přes svoje omezené finanční možnosti se proto krajská samospráva snaží různými formami podporovat podnikání na svém území. Naším cílem není podnikat, ale vytvářet ty nejlepší podmínky pro jednotlivé podnikatele. Orientujeme se na podporu jednotlivých projektů okresních i regionálních hospodářských komor, které pořádají vzdělávací semináře, podnikatelská setkání a obdobné aktivity. V rozpočtu kraje každoročně vyčleňujeme významnou částku na tyto programy uskutečňované právě prostřednictvím hospodářských komor. Jihomoravský kraj vyhlašuje dotační program pro začínající podnikatele. Součástí prezentací kraje v jiných evropských regionech jsou obchodní mise pro podnikatele, kteří tak mají možnost navázat nové obchodní kontakty v zahraničí. Krajský rozpočet kromě uvedených aktivit také významně podporuje tři podnikatelské inkubátory, v nichž malé začínající firmy nalézají potřebné podmínky k úspěšnému samostatnému vykročení na domácí i zahraniční trh, do prostředí tvrdé konkurence. V součtu jde o podporu v řádu desítek milionů korun ročně ať už se jedná o zkvalitnění dopravní infrastruktury, rozšíření přímého leteckého spojení Brna se světem nebo podpora učňovského školství a talentovaných studentů. Jihomoravský kraj spolupracuje s hospodářskými komorami 2 Miroslav Kasáček Rozdělení podnikatelů na dvě krajské komory na jižní Moravě je minulostí. Dnes je ochota obou subjektů sjednotit síly a realizovat společně poslání Hospodářské komory,což bylo deklarováno na společném setkání představitelů obou komor 22. května Jsou důležitější věci, kterými bychom se měli zabývat a větší problémy, na které bychom zaměřit síly všech v době, kdy stojíme před rozhodnutím jak financovat do budoucnosti orgány HK ČR, jak si poradit regionech, zejména Okresních hospodářských komorách. Stovky komorových představitelů neustále hledá cesty, jak co nejlépe realizovat službu členům komor - podnikatelům. Stojí- 2 bchodní a živnostenská komora v Brně byla založena na základě zákona č.122 již v roce Činnost původní komory v Brně byla ukončena k 1. lednu 1949, kdy vlastnila v Brně 7 budov, z nichž ještě 4 jsou dodnes ve státním vlastnictví. Komorová činnost byla v Brně obnovena 9. října 1990 otevřením Regionální kanceláře Československé obchodní a průmyslové komory v Brně. Dne 29. ledna 1993 se konala ustavující Valná hromada samostatné Obchodní a hospodářské komory v Brně. Ze spisu Obchodní a živnostenské komory v Brně, při dokončení stavby její úřední budovy v Brně v roce 1909 (viz foto). Tak jako na radě říšské zmocněnci všeho obyvatelstva, tak měli zástupcové obchodu, průmyslu a živností zvlášť nalézati v komorách tribunu, z které mohli by zjednati ohlasu přáním a stížnostem, čerpaným ze živoucí zkušenosti a z těsného svého spojení se skutečným životem. Povšechně přikázalo se těmto institucím za úkol, aby o přáních a návrzích, týkajících se všech poměrů živností a obchodu, jednaly a k vyzvání neb i bez něho své názory a svá dobrá zdání úřadům uváděly na vědomost. Jako zvlášť důležité právo komor stanovilo se již tehdy, že dotazovány býti mají o nových zákonech a nařízeních, týkajících se zájmů obchodu a živností, dříve než budou vydány. ŘÁD VAVŘÍNU První ocenění převzali vyznamenání Hospodářské komory České republiky 12. března 2012 v Obecním domě v Praze strana 2 NOVINKA: kulatý stůl Jihomoravského LOBBINGU KULALÝ STŮL Jihomoravského LOBBINGU Pozvání k 2. kulatému stolu přijali: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Ing. Petr Rafaj Doc. Dr. Ing. Alena Salašová Ing. Jan Marek MgA. Stanislav Moša strana 3 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2012 JIHOMORAVSKÝ KRAJ STRATEGICKÉ PROJEKTY CEITEC Science Park začínajícím i rozvinutým inovačním firmám Projekt Moravian Science Centre Brno Plánovaný termín dokončení je srpen 2014 Stavba Multifunkčního centra na zámku Lednice má zelenou PROJEKT ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V LEDNICI MULTIFUKČNÍ CENTRUM BUDE REALIZOVAT SDRUŽENÍ FIREM IMOS BRNO, A.S., OHL ŽS, A.S. A UNISTAV, A.S. PROJEKTANT ARCH.DESIGN, S.R.O. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravujeme komplexní prezentaci dalších strategických projektů strana 6 CHVÍLE NA VÝSLUNÍ Slavnostní okamžiky významné pro Jihomoravský kraj, podnikatele, manažery, hospodářské komory v Jihomoravském kraji LAUREÁTI ŘÁDU VAVŘÍNU Jihomoravského kraje strana 16

2 Jihomoravský Lobbing květen Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance 1 počet formulářů, počet podání i plateb a zároveň se sjednotí kontrola. nižší administrativní náklady přinese i elektronizace správy odvodů. v oblasti podpory exportu pokračujeme v posilování pojistných fondů státní pojišťovny egap, v minulém roce se jednalo o miliardu korun. Další prostředky směřují na zvýhodněné úvěry pro vývozce prostřednictvím jiné státní instituce České 1 hospodářsko-ekonomické situaci. Je totiž nejvyšší čas, začít se zástupců vlády ptát mimo jiné na to, kdy bude ukončena konsolidace veřejných financí a jaká prorůstová opatření vláda chystá. premiér petr nečas však není jediným, kdo přijal pozvání Hospodářské komory České republiky na XXiv. sněm. v předvečer sněmu se totiž do diskuse s podnikateli a delegáty sněmu zapojí i ministr průmyslu a obchodu ČR pan Martin kuba, se kterým je očekávána diskuse především o implementaci podpory exportu a celkově o exportní strategii na léta , kterou schválila vláda ČR a na které spolupracovala významným způsobem i Hk ČR. Dále je nutné diskutovat i o energetické bezpečnosti a energetické koncepci státu, živnostenském podnikání, snížování byrokratické zátěže, zlepšení podnikatelského prostředí, ochraně vnitřního trhu eu, či čerpání finančních prostředků z eu. 1 krajskou komoru, bude představovat především výrazné posílení mandátu zástupců podnikatelské sféry pro jednání nejen s Jihomoravským krajem ale i s dalšími institucemi státní správy, samosprávy a také s firmami a živnostníky, na jejichž podporu se krajská hospodářská komora trvale zaměřuje. Spojení uvedených subjektů dále povede k posílení aktivit v oblasti vzdělávacích programů a inovačních záměrů. Dalším přínosem je skutečnost, že jednotná krajská komora může výrazným způsobem zefektivnit svoji činnost, která potom může přispět k systematičtějším aktivitám Prioritou je bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Jihomoravského kraje Podpora kraje jde do přímého výkonu služby tomáš kužel Jihomoravský krajský úřad významným způsobem podporuje činnosti krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zejména v posledních dvou letech, kdy je policie nucena hospodařit s velmi omezeným rozpočtem. Úsporná opatření započala exportní banky. novinku bude představovat systém dlouhodobé fixace úrokové sazby u úvěrů poskytovaných komerčními bankami. na tyto účely počítáme v roce 2012 s částkou 150 mil. kč. naším cílem je větší diversifikace českého exportu a snížení jeho nadměrné závislosti na vývoji v zemích eu, kam nyní směřuje přes 80 % zboží a služeb. konkurenceschopnost našich podniků Hájíme ekonomický růst naší země výrazné posílení mandátu Závěr sněmu Hospodářské komory České republiky pak hostům, delegátům a podnikatelům poskytne možnost diskuze s ministrem financí ČR panem Miroslavem kalouskem, který bude čelit dotazům týkajících jednotného inkasního místa, plánovaných škrtů ve státním rozpočtu, zvyšování daní a dalších otázek spojených s daňovou legislativou. XXiv. Sněm Hospodářské komory České republiky v brně bude bezpochyby zásadním podnikatelským setkáním tohoto roku a já pevně věřím, že přinese mnoho dobrých rozhodnutí a závěrů, které povedou k tomu, že Hospodářská komora České republiky bude posilovat svoji prestiž jako organizace reprezentující a hájící zájmy všech podnikatelů České republiky, kteří vytvářejí hodnoty a prosperitu této země. petr kužel, MbA prezident Hk ČR směrem k podnikatelské veřejnosti, jakými jsou např. pořádání obchodních misí, odborných konferencí, seminářů, workshopů, inovačních klubů či podnikatelských setkání. v neposlední řadě může díky integračnímu procesu dojít k rozšíření poskytovaných služeb v oblastech exportu, právních služeb, ekonomického poradenství apod. Sjednocení všech komor se tedy jeví jako logické vyústění společného zájmu při posílení pozice v rámci prosazování zájmů podnikatelské veřejnosti v Jihomoravském kraji. ing. Michal Štefl předseda představenstva krajské hospodářské komory jižní Moravy Semináře KHK jm jsou pravidelně plně obsazeny. Tento se uskutečnil k aktuálním možnostem financování a řízení investic se společností Era. v druhé polovině roku 2010 a díky finančním darům od krajského úřadu Jihomoravského kraje jsme i nadále schopní udržet standard výkonu služby, který by jinak udržitelný nebyl. naší společnou prioritou je bezpečnost obyvatel a návštěvníků Jihomoravského kraje, proto veškeré finanční dary poskytnuté krajským úřadem směřujeme do přímého výkonu služby. v loňském roce jsme desetimilionovou dotaci použili na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. kromě významné podpory v této oblasti jsme díky finančnímu daru od jihomoravského kraje získali a podnikatelů také závisí na nákladech práce. Za špatnou považuji skutečnost, že Česká republika má relativně nejvyšší zdanění práce ze všech vyspělých států. v rámci daňové reformy jsem proto prosadil snížení vedlejších nákladů práce a odmítl požadavky na vyšší daňové zatížení podniků, které by se stejně přesunulo na zaměstnance a spotřebitele. ing. Miroslav kalousek, ministr financí V partnerství se silnou komorou 1 od svého vzniku. od roku 2008 se spolupráce kraje rozšířila na vzniklé regionální hospodářské komory v Jihomoravském kraji, které sdružují okresní hospodářské komory. existence dvou regionálních komor krajské hospodářské komory jižní Moravy (khk jm) a krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje (khk JMk) nebyla a není pro Jihomoravský kraj ideální. těší mne proto, že došlo k dohodě a postupným jednáním bude v dohledné době existovat jeden silný partner nejen pro náš jihomoravský region. i nadále počítáme s podporou malého a středního podnikání ze strany kraje, ale také zapojení hospodářských komor do projektů inovačního podnikání. věřím, že spolupráce krajské samosprávy a regionální hospodářské komory bude s úspěchem pokračovat i v příštích letech. JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Získejme zpět své postavení 1 me nyní před strategickým rozhodnutím jak sjednotit síly a vydobýt si zpět postavení v rámci České republiky, vrátit komoře pozice, které jí právem patří. Jsme zástupci podnikatelů, náplň naší činnosti by také měla odpovídat postavení, které ve společnosti zaujímáme a do budoucna chceme zaujímat. v minulosti si podnikatelé řídili svoje věci sami. vraťme se tedy tam, kde to skončilo. Usilujme o náplň, která patří Hospodářským komorám, jako je registrace podnikatelů, živnostenská oprávnění, rekvalifikace, certifikace, učňovské školství a další. to je náš úkol pro budoucnost. nepromarněme tuto příležitost! Miroslav kasáček, předseda předseda představenstva khk JMk také nové mobilní monitorovací vozidlo, které bude sloužit policistům v celém kraji zejména při bezpečnostních opatřeních a mimořádných situacích. Jedná se o speciálně vybavený automobil Mercedes Sprinter, který disponuje špičkovou monitorovací a záznamovou technikou. Je v něm hned několik druhů kamer a to jak výsuvných na teleskopických tyčích, tak mobilních, které je možné v rámci opatření umístit do terénu tak, aby co nejlépe potřebám policistů snímaly obraz. všechny kamery jsou schopné přenášet data do druhého vozidla velitele štábu opatření, aby měl co nej- Cena Hospodářské komory České republiky ČR Řád Vavřínu poprvé v historii Ing. Dana Drábová, PhD. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Laureátka Řádu platinového vavřínu Mons. Dominik Duka op kardinál, arcibiskup pražský, metropolita a primas český Laureát Řádu křišťálového vavřínu Ing. Miroslav Dvořák generální ředitel Motor Jikov, a.s. Hospodářská komora České republiky udělila poprvé v historii svoje vlastní ceny. Slavnostní ceremoniál proběhl v pondělí 12. března v hodin ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze. Nové ocenění - Řád Vavřínu dostali podnikatelé, špičkoví odborníci a další významní lidé. Nejcennější diamantový řád získala předsedkyně správní rady Musea Kampa Meda Mládková. Řády vavřínu obdrželi například kardinál Dominik Duka, herec Jiří bartoška a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Mezi první nositele se zařadil také plastický chirurg bohdan pomahač nebo moderátor České televize václav Moravec. Jediné diamantové ocenění putovalo do rukou mecenášky umění Medy Mládkové. Jednotlivé kandidáty navrhovali od konce předešlého roku nejen složky komory a podnikatelé z celé ČR, ale i občané pomocí internetu. navrhovaných se sešlo více než padesát. výbor vavřínů předal v lednu Radě Řádu vavřínu přes 30 nominovaných a rada nakonec představila seznam 26 laureátů. ocenění samotné má čtyři úrovně: zlatý, platinový, křišťálový a nejvyšší diamantový Řád vavřínu. Jde o určité zvýraznění osobností, které zohledňuje například celoživotní dílo nebo skutečně mimořádné zásluhy. Je to tak, že zlatými Řády vavřínu se vždy bude šetřit a diamantový Řád vavřínu bude vyloženě nedostatkovým zbožím, podotkl prezident Hospodářské komory petr kužel. Laureáty z Jihomoravského kraje představujeme na poslední straně Chvíle na výsluní. oceněnými LAUReáty A nositeli ŘáDU vavřínu 2011 JSoU: Ing. Pavel Bartoš předseda představenstva a generální ředitel Fite, a.s. Laureát Řádu platinového vavřínu Jiří Bartoška prezident MFF karlovy vary Laureát Řádu křišťálového vavřínu rychleji přesné informace o aktuální situaci. v monitorovacím vozidle je i velkokapacitní datové úložiště, které umožňuje obrazové i zvukové záznamy přímo zpracovávat, konvertovat soubory či přenášet obraz z vrtulníku. Jihomoravský krajský úřad na pořízení tohoto speciálně vybaveného mobilního monitorovacího centra přispěl téměř třemi miliony korun. policistům do provozu jej začátkem února předal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a využito bylo nejen při krajském cvičení Uzávěr 2012, které simulovalo činnost složek izs při útěku a pronásledování vězňů, ale i v ostré akci při bezpečnostním opatření v břeclavi koncem dubna. i v letošním roce bychom za podpory krajského úřadu Jihomoravského kraje rádi realizovali pořízení další speciální techniky, jako nezbytného předpokladu při plnění bezpečnostních úkolů, prevence, odhalování a zjišťování trestných činů a přestupků a zadržování jejich pachatelů. plk. Mgr. tomáš kužel ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Ing. Karel Ernest Člen představenstva kovohutě Rokycany Prof. Dr. Petr Fiala Ministr školství, tělovýchovy a sportu Ing. Josef Hendrych, MBA Ředitel Rehabilitačního ústavu v kladrubech Laureát Řádu Platinového Vavřínu ing. Zdeněk Chrdle generální ředitel AŽD praha Jan Ježek operní pěvec a producent Ing. Oldřich Kepka Jednatel firmy RevoS Ing. Karel Komárek Úspěšný český podnikatel Laureát Řádu platinového vavřínu Magdalena Kožená vynikající česká mezzo-sopranistka Laureátka Řádu křišťálového vavřínu Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. předseda Slovenské obchodní a podnikatelské komory Laureát Řádu křišťálového vavřínu Dr. Meda Mládková předsedkyně správní rady Musea kampa Laureátka Řádu Diamantového vavřínu PhDr. Václav Moravec Redaktor a moderátor Laureát Řádu platinového vavřínu MgA. Stanislav Moša Ředitel Městského divadla v brně Stanislav Motl novinář a spisovatel Laureát Řádu platinového vavřínu Ing. Jozef Pavlík Ředitel a jednatel společnosti HopAX, s.r.o., která byla založena v roce Ing. Vladimír Plašil generální ředitel Alta invest, a.s. MUDr. Bohdan Pomahač vynikající lékař a plastický chirurg Laureát Řádu platinového vavřínu Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. předseda představenstva a generální ředitel Slovácké strojírny, a.s. Laureát Řádu Zlatéhovavřínu Ing. Jiří Rückl Majitel sklárny Rückl Crystal Laureát Řádu křišťálového vavřínu Suri Sanjiv Majitel Zátiší catering group, a.s. Pierre Simon Francouzský podnikatel v bankovnictví a bývalý prezident eurochambres Laureát Řádu křišťálového vavřínu Ing. Jaroslav Smetana Ředitel a zakladatel společnosti Albixon, s.r.o Redakce a inzerce: Jihomoravský Lobbing Dvořákova 13 (Ratejna) brno Šéfredaktor: Mgr. vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský Lobbing byl připraven v partnerství s khk JM a ve spolupráci s ohk brno-venkov. pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým JeSteR hw s využitím textů a fotografií vydavatel: JeSteR hw Dvořákova brno Reg. č.: Mk ČR e tisk: Litera brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN KULATÝ STŮL JIHOMORAVSKÉHO LOBBINGU 3 k stůl kulatý stůl Jihomoravského LOBBINGU PŘINÁŠÍ NÁZORY OSOBNOSTÍ PROSPERITA FIREM BOHATÁ MĚSTA Pozvání ke 2. kulatému stolu přijali: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor Vysokého učení technického v Brně Ing. Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, prorektorka pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jan Marek, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně MgA. Stanislav Moša, režisér a ředitel Městského divadla v Brně Věda, technika, inovace, vysoké školství, projekt CEITEC budoucnost Jihomoravského kraje Karel Rais odíváme-li se na podporu vědy a výzkumu z hlediska Lisabonské strategie, kterou P státní představitelé podepsali a zavázali se ji plnit, zjistíme dlouhodobou celorepublikovou podfinancovatelnost vědy a výzkumu a neplnění podepsaných závazků. V oblasti rozvoje vědy a podpory inovací je v brněnském regionu situace jiná, lepší. Zde se v posledních několika létech udělal velký kus práce. Brněnský region soutěží v rámci Evropy o titul nejinovativnější region Evropy, vznikl zde Technologický park, při VUT v Brně dlouhodobě existují na VUT v Brně dva inkubátory, které jsou plné začínajících firem, připravujeme vybudování dalších vědeckotechnických parků, které budou umístěny v těsné blízkosti Středoevropského technologického institutu (veřejnosti známého též pod zkratkou CEITEC), atd. Vedení univerzit dlouhodobě kladně hodnotí krajskou finanční podporu firem, spolupracujících s univerzitami na konkrétních zakázkách, pomoc mladým zahraničním studentům a vědcům, kteří dostávají stipendia a existenci nejrůznějších finančních podpor ze strany státní správy, podnikatelů, atd. Zásluhou krajské, městské samosprávy, jihomoravských podnikatelů a jejich hospodářských komor lze říci, že i přes nepříznivé vnější podmínky se univerzitám podařilo získat ze strukturálních fondů EU výrazné finanční prostředky, které jsou dnes užity do rozvoje vědeckovýzkumné a technické infratruktury. Miliardy korun, které jsou v současné době čerpány na výstavbu center excelence (CEITEC, IT4Innovations) a na výstavbu fakultních center (fakulty strojního inženýrství, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, fakulty chemické, stavební), jsou doplněny méně viditelnými, ale o to neméně důležitějšími investicemi do lidského potenciálu. Vždyť jenom do projektu CEITEC v průběhu několika budoucích let přijmeme asi 600 špičkových vědeckých pracovníků. Z nichž podstatná část budou (a již jsou) postdoktorandi (z řad VUT, ale i ze zahraničí) a zejména špičkoví zahraniční vědci, pro které jsme atraktivní nejenom oblastmi výzkumu, ale též možností pracovat s technickou vědeckou infrastrukturou světové úrovně. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Již 7 rok pracuje ve funkci rektora Vysokého učení technického v Brně, dříve působil jako prorektor pro strategický rozvoj VUT a zastával řadu dalších akademických funkcí. Dlouhodobě podporuje spolupráci univerzity a jihomoravských podniků. Dvacet let moderního českého soutěžního práva Petr Rafaj řad pro ochranu hospodářské soutěže si koncem loňského roku za účasti představitelů Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské komory jižní Moravy a sa- Ú mozřejmě zástupců podnikatelské sféry a řady významných zahraničních hostů Svatomartinskou konferencí připomenul dvacet let své existence. Toto významné jubileum se stalo příležitostí k malé bilanci dosavadního vývoje i předpokládaného směřování antimonopolního úřadu. S potěšením mohu konstatovat, že ÚOHS se za uplynulá dvě desetiletí v rámci České republiky i v zahraničním kontextu vypracoval mezi respektované instituce. Hlavním posláním ÚOHS je ochrana efektivně fungující soutěže, dohled nad zadáváním veřejných zakázek, dále monitorovací a poradenská činnost týkající se oblasti veřejné podpory a již dva roky také dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle. Z výsledků těchto aktivit má totiž nakonec profit řadový občan, ekonomika a celá naše společnost. Když jsem na začátku svého příspěvku zmínil loňskou mezinárodní konferenci, chtěl bych zdůraznit, že i letos bude ÚOHS pořádat či spoluorganizovat odborné konference, workshopy a semináře. Jsem přesvědčen, že tyto aktivity jsou rovněž důležitým příspěvkem určeným ke kultivaci podnikatelského prostředí v ČR. Spolupráci Jihomoravského kraje a Krajské hospodářské komory při pořádání podobných akcích jen přivítáme. Ing. Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Působil ve funkcích místostarosty Frýdku-Místku, člena Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a od července 2009 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Partnerství jako příležitost Alena Salašová okud budeme srovnávat region Jihomoravského kraje s jinými regiony ČR, najdeme zde určitě celou řadu specifik. Jedním z nich je fakt, že pouze v tomto P kraji se podařilo vytvořit unikátní společenství regionální a místní samosprávy, podnikatelského sektoru a vědecko výzkumných institucí s cílem koncepčně, koordinovaně, a tedy efektivně rozvíjet myšlenku přenosu nejnovějších poznatků vědy a výzkumu do praxe. Partnerství založené na vzájemném respektu a spolupráci, partnerství, které umí definovat své vize do budoucna, tvořit společně regionální inovační strategii i ji realizovat, je zárukou dlouhodobé prosperity regionu. Podnikatelský sektor a samospráva definují potřeby změn ve všech oblastech života. Generují tak nové otázky a nová zadání pro vědeckou práci. Vědci pak hledají nová řešení, vyvíjejí nové technologie s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel, přispět k hospodářskému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti podniků i celého regionu. Přenos poznatků, tzv. transfer technologií, je tedy proces, který přináší profit všem zúčastněným partnerům. Propojení vědy, výzkumu a praxe při řešení otázek rozvoje regionu je hnacím motorem tvorby inovací, tvorby společné budoucnosti. Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, prorektorka pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně od roku Profesně se zabývá problematikou plánování a managementu krajiny. Ne úřad, ale partner! Č Jan Marek innost úřadů práce, tak jak ji zná podnikatelská veřejnost, se v posledním roce zásadně změnila. Přibyly nové aktivity, spojené se sociální reformou, což v praxi znamená, že jsme převzali z obcí pro nás zcela novou agendu - výplatu tzv. nepojistných sociálních dávek. Tento úkol a jeho splnění byl spojen s celou řadou změn, často velmi dynamických. Zůstává nám také řada úkolů, vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti. A to je dobře. Pomoc při hledání zaměstnání, při změně kvalifikace, ale také při výběru nových lidí pro zaměstnavatele, to vše jsou aktivity, které úřady práce znají a umějí. Pro zaměstnavatele jsou úřady práce vítaným partnerem. Svědčí o tom fakt, že počet nahlašovaných volných pracovních míst neklesl pod dlouhodobý průměr, přestože zákonná povinnost hlásit volná místa byla zrušena. Těší nás to a s pracovními místy intenzivně pracujeme. V průměru nám jich denně přibývá kolem 50 a zhruba stejný počet také denně obsazujeme. Podnikatelům také jako pravděpodobně jediný úřad peníze nabízíme, a to formou prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Každoročně tak v kraji podpoříme tisíce pracovních míst. Velký význam mají i evropské projekty, v poslední době jako jeden z nejúspěšnějších hodnotíme Vzdělávejte se pro růst. V jeho rámci jsme schopni hradit jak vhodnou vzdělávací aktivitu, tak i mzdy zaměstnanců, kteří se jí účastní. Jsem přesvědčen, že v našem kraji máme velmi úspěšné a perspektivní firmy, které nejenže produkují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ale také vytvářejí stabilní pracovní místa. Rezervy vidím v nedostatku širšího podhoubí živnostníků, a to především v mimobrněnských okresech. Kraj má obrovský potenciál, skvělé vysoké školy a vynikající technologické zázemí. Věřím, že společně s jeho kvalifikovanou pracovní silou to budou i nadále faktory, které významně a pozitivně ovlivní jeho růst. Úřad práce na tom bude velmi rád participovat. Ing. Jan Marek, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Brně Podpora umění vychází z odhodlání střežit a rozvíjet zděděné kulturní, hmotné a duchovní bohatství a rozvíjet naši společnost v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Viz: preambule Ústavy České republiky T Stanislav Moša akže byla zase jedna revoluce a děly se věci. A taky se stalo, že když v 90. letech došlo k tzv. odstátnění divadel, stala se divadla, (právě ta divadla, která tu revoluci zařídila ), ta divadla, která navštěvuje zásadní většina diváků, městskými organizacemi. Po tomto prvním kroku měly samozřejmě následovat další a na jejich konci mělo být tzv. kooperativní financování kulturních institucí. Skutečnost je po dvaadvaceti letech taková, že města přispívají svým divadlům zhruba 91 % a stát 2,78 %. No Nelze pominout skutečnost, že od poloviny 90. let došlo k několika změnám při tzv. rozpočtovém určení daní. Původně vyšší příjmy významných měst se postupně snižovaly a nadále snižují, ať už ve prospěch státu, nebo krajů. A změny se chystají další a opět v neprospěch významných kulturních center. Město Brno již dvacet let podporuje divadelnictví bez významnější pomoci kraje a státu! A to i v situaci, kdy má nejtěžší pozici mezi všemi ostatními městy v naší zemi. I přesto zřizuje a provozuje kompletní škálu divadelních umění včetně experimentálních scén. Žádné jiné město v naší zemi nezřizuje tolik uměleckých institucí! Přitom je město Brno financuje samo s jen velmi malým přispěním kraje a státu. Zato město Praha má na svém území hned několik institucí, které přímo financuje stát! Vyjímám: Národní divadlo Praha 481 mil. Kč (srovnejte s příspěvkem ND Brno, srovnejte i počet nabízených sedadel v obou těchto divadlech.) Státní opera Praha 143 mil. Kč, Česká filharmonie 83 mil. Kč, Pražský filharmonický sbor 28 mil. Kč! Na činnost těchto institucí město Praha nepřispívá ani jednou korunou! Provoz divadel umístěných v hlavním městě Praze věnuje ministerstvo kultury již dlouhá léta tedy více než desetinásobek než na ostatní divadla. Jinak napsáno 15 % obyvatel žijících v nejbohatším českém městě dostává od státu více než desetinásobek dotace na divadelní vstupenku oproti 85 % obyvatel ze zbytku republiky. O úrovni příspěvků do všech brněnských divadel hovoří výmluvně i ta skutečnost, že se průměrné platy ve všech z nich pohybují kolem Kč, (srovnejte s celostátním průměrem)! Na západ od našich hranic dosahuje financování uměleckých institucí naší velikosti čtyř až desetinásobku našeho příspěvku! A to, zda-li je jakýkoliv podnikatelský subjekt kýmkoliv podporován přece nesouvisí s financováním divadel. Samozřejmě, že zcela zásadní část všech financí vynaložených na kulturu ve městě Brně, (nejenom na divadla), se vrací mnoha rozličnými cestami do jeho rozpočtu. Navíc se jedná o vynaložené prostředky, které ve svém důsledku generují dvojnásobek až šestinásobek, (podle různých studií vytvořených v různých zemích), vložených financí v jiných sférách lidské činnosti. Ještě k oné nazávislosti. Možná si někdo myslí, že když jsou některá divadla tzv. závislá na příspěvku zřizovatele, jsou závislá i jinak - např. dramaturgicky... Prohlašuju, že nikdo ze zástupců zřizovatele si od roku 1990 nedovolil jakýmkoliv způsobem ovlivňovat umělecké dění v našem divadle. Divadlo je ve svém základu biologickou potřebou člověka, zde tedy občanů města Brna a tak město Brno svá divadla nepodporuje, nýbrž pro své kulturní zdraví zřizuje a provozuje. Významný slovenský básník Miloslav Válek, který byl mimo jiné i jistý čas ministrem kultury jednou řekl: Proč pořád mluvíte o penězích ve vztahu ke kultuře? Vždyť je to jasné. Na kultuře nemůže přece žádný národ vydělat, ale každý národ prodělá na nekulturnosti! MgA. Stanislav Moša, režisér a ředitel Městského divadla Brno, laureát zlatého Řádu Vavřínu

4 Jihomoravský Lobbing květen 2012 RHk brno khk JM khk JMk 4 RHk brno Více kontaktních a diskusních jednání Miroslav Hošek Stěžejním dokumentem pro směřování činností RHk brno je Programové prohlášení přijaté představenstvem dne 28.března nosnou myšlenkou tohoto dokumentu bylo a je zlepšení a prohloubení komunikace mezi členskými firmami. na základě toho RHk brno rozšířila svoje aktivity v této oblasti důkazem čehož je vyšší četnost pořádání kontaktních a diskusních setkání. Jako příklad mohu uvést akce z 1. cyklu letošního roku (např. Setkání významných investorů s vedením města 20.března, Setkání členů RHk s brněnskými poslanci a senátory nebo Podnikatelská seznamka) s celkovou účastí více než 200 zástupců z řad firem. Důležité je ale především hledět kupředu, a tak zmiňme 2 aktuální akce. První, zaměřená především na odborníky z řad it, konaná 17. května na Fit vut, za účasti estonského velvyslance. Další diskusní setkání proběhne již 24. května, jejím tématem je vliv světové ekonomiky na podnikatelské prostředí v ČR a pozvání přijal i gř SieMenS s.r.o., který rovněž vystoupí se svým příspěvkem. na stejné linii působí i koncept s víceletou tradicí kontakt-kontrakt doprovodná akce významných veletrhů (MSv, ibf a envi brno) se stovkami bilaterálních jednání. bilance zatím poslední uskutečněné akce při Stavebních veletrzích je 65 firem a 440 jednání. nyní odstartovaly přípravy MSv rádi uvítáme i vás, více informací naleznete na www. rhkbrno.cz / kontakt-kontrakt MSv 2012 RHk brno je nakloněná spolupráci i s vámi, jako partnery projektu. Přijďte s nápadem a my jej podpoříme na závěr ještě uveďme několik čísel o RHk brno: 535 členů; více než 6000 návštěvníků webových stránek za měsíc; obsloužených klientů v minulém roce to je RHk brno! ing. Miroslav Hošek předseda představenstva RHk brno 160 let činnosti Obchodní a živnostenské komory v Brně v rámci loňských oslav 160. let fungování obchodní a živnostenské komory v brně byli na konci roku u příležitosti podnikatelského setkání v Městském divadle v brně oceněni za působení v orgánech komory více než 15 let František kokna, ReaL SPektRUM, a.s., Mgr. ing. Milan Šouba, JUDr. vladimír bulinský - bulinský, MacH & vávra a ing. Michal Štefl - ohl ŽS,a.s. ocenění za mimořádný přínos komoře a spolupráci též dostali dlouholetý předseda RHk brno ing. karel Minařík a rektor vut brno prof. ing. karel Rais, csc., Mba. ocenění jim předali předseda RkH brno, ing. Miroslav Hošek a ředitel RHk brno ing. Petr bajer, csc. v ě D eckotech nický P a R k brno (vtp) nadčasový projekt pro rozvoj regionu Petr kostík Předmětem projektu je vybudování nového vědeckotechnického parku v Brně, jehož základním smyslem je podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a transfer technologií do praxe. Hlavním cílem projektu je vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti technologicky orientovaných firem, rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti a přenos vědy, výzkumu a inovací na trh. břetislav Svozil Realizace mezinárodního projektu vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne, spolufinancovaného evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj, úspěšně pokračuje. Jeden z hlavních cílů je naplněn - dne 20. dubna 2012 byl registrován klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií se sídlem v trnavě. Činnost klastru směřuje k propagaci inovačních a zelených technologií a k pomoci při jejich zavádění do praxe ve firmách v příhraničních krajích ČR a SR. k tomu přispějí i další projektové aktivity připravované pro nadcházející Hlavními iniciátory projektu jsou krajská hospodářská komora jižní Moravy (dále khk JM) jako představitel podnikatelského sektoru a vysoké učení technické v brně (vut v brně), které disponuje jedinečným potenciálem pro rozvoj inovativního podnikání. Mezi základní činnosti VTP patří: nabídka prostor (kancelářské, laboratorní, poloprovozní, ostatní sdílené prostory, parkování) nabídka technického vybavení Podpora součinnosti výzkumných a vývojových pracovišť s cílem zintenzivnění kvality a rychlosti šíření inovací do praxe Podpora komunikace mezi vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a průmyslem Spolupráce s vysokými školami při profilaci jejich vzdělávacích osnov a programů Podpora absolventů vysokých škol období podnikatelská mise, konference a poradenská činnost informačních center klastru. Zájemci již několik měsíců využívají služby obou informačních a marketingových center. centrum v brně systematicky pracuje s více než stem klientů. Další 3 firmy využily možnosti registrovat své nové produkty ve veřejně přístupné databázi zelených technologií. k dnešnímu dni je v databázi 421 záznamů. Zvýšený zájem o služby centra podnítilo březnové setkání podnikatelských subjektů při příležitosti prezentace připravovaného klastru. Jednou z předních aktivit hlavního přeshraničního partnera (khk JMk) jsou podnikatelské mise - první mise proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu 2011 v Žilině, druhá se uskutečnila ve dnech 28. a 29. března 2012 v centru pro výuku a prezentaci Hitechnologií, Slováckých strojírnách v Uherském brodě, v bioplynové stanici nový dvůr a v Podnikatelském inkubátoru v kunovicích. odborné přednášky, workshopy a exkurze byly zaměřeny na moderní strojírenství, alternativní zdroje energie a podporu Záměrem je vytvořit infrastrukturu a aktivní prostor pro subjekty orientované do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání s delší historií, které pomohou začlenit do podnikání začínající podnikatelské subjekty. vybudovaný vědeckotechnický park vytvoří organizované prostředí pro zabezpečení spolupráce veřejných a soukromých vědeckých a inovačních subjektů s cílem lepšího průniku inovačních technologií, výrobků a služeb na trh a to s maximálně efektivním využitím regionálních vědeckovýzkumných center na vut v brně. Projekt vybudování vědeckotechnického parku je v souladu se strategií Jihomoravského kraje a města brna, které se profiluje jako město vzdělanosti, výzkumu a vývoje. vysoké školy, zejména vysoké učení technické v brně, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita a její studenti a absolventi vytvářejí předpoklady pro rozvoj inovačních firem, jejich podnikání. třetí podnikatelská mise se uskuteční 18. a 19. června 2012 v trnavě. na programu je návštěva větrného parku cerová, exkurze v automobilce PSa trnava, workshop v Solárnem Laboratóriu MtF StU v trnavě, setkání se zástupci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s představiteli energetického klasteru západné Slovensko. Další významný prvek této přeshraniční spolupráce představuje odborná konference, která v trnavě proběhne na podzim. Účastníci konference budou moci projednávat problematiku inovací a zelných technologií u kulatých stolů i během panelových diskuzí zaměřených na několik hlavních sektorů. vedle navazování obchodních vazeb podporují uvedené projektové aktivity především získávání nových poznatků a zkušeností s inovačními technologiemi, čímž představují výraznou podporu konkurenceschopnosti jednotlivých podniků a zavádění moderních trendů do firemní praxe. ing. břetislav Svozil, csc. ředitel khk JMk produktů a pro přenos výzkumu a vývoje do praxe. Pro vysoké učení technické v brně bude realizace projektu významným přínosem především v oblasti aplikované vědy, výzkumu a pomůže vlastním absolventům a jejich projektům s inovativním zaměřením. Společným zájmem vut a khk JM je zejména spolupráce v oblasti konzultačně metodické, poradenské a duševního vlastnictví při přenosu výsledků vědy, výzkumu do praxe. v současné době je zpracovaná stavební dokumentace a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení zasídlování firem je plánováno na druhou polovinu června o našem projektu se můžete více dozvědět na webových stránkách www. titc-vtp.cz. Mgr. Petr kostík ředitel khk JM Vznik nového klastru pro podporu inovativních a zelených technologií TřeTí POdnikaTelská Mise krajská hospodářská koora Jihomoravského kraje vás zve na již třetí podnikatelskou misi, která se bude konat ve dnech 18. a v trnavě a jejím okolí. Mise se uskuteční v rámci projektu vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne, který je zaměřen na podporu inovativních a zelených technologií a jejich uplatnění ve firemní praxi. Projekt je spolufinancován evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. Přihlášky zasílejte prosím včas na do , počet míst je omezen! těšíme se na setkání s vámi. bližší informace: Mgr. Jiří Frolec, Ph.D., gsm: krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, Dvořákova 14, brno Hlinky 41/104, Brno telefon fax datová schránka etag8hb elektronická podatelna: Profesionální způsob organizace a řízení úřadu držitel certifikátu iso 9001:2008 a iso 27001:2005 respektování etických zásad neustálé inovace Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků více než 100 zaměstnanců 4 kandidáti, 11 koncipientů a 43 vykonavatelů pečlivý výběr pracovníků na základě vyšetření forenzním psychologem pravidelné zvyšování kvalifikace Působnost na území celé ČR silné materiálně-technické zázemí (velký autopark, rozsáhlé skladovací prostory) velký počet výjezdových skupin pro práci v terénu pravidelné dražby movitých i nemovitých věcí individuální přístup služby na míru pro jednotlivé věřitele i velké instituce poskytování právní pomoci při sepsání návrhu na nařízení exekuce osobní i telefonický kontakt po celý pracovní týden exekuce na nepeněžité plnění bez omezení elektronické vedení spisu vysoce propracovaný systém zjišťování a evidence majetku povinných dálkový přístup věřitel může sledovat postup v exekuci přes internet pravidelné automatické dotazy na peněžní ústavy a zdravotní pojišťovny sepisování exekutorských zápisů ekvivalent notářských zápisů o uznání a zaplacení dluhu o osvědčení stavu o osvědčení skutkového děje Přijímání věcí a peněz do úschovy Zastoupení osob v jiných exekucích rozsah a cena zastoupení odpovídá zastoupení advokátem využití podrobných znalostí exekučního řízení ve prospěch klienta dobrovolné dražby transparentní prodej na návrh vlastníka věci komplexní řešení dobrovolných dražeb PRO notáře, insolvenční správce, PenĚŽní instituce, ORGánY státní správy a samosprávy efektivní prodej majetku transparentní cestou vhodné pro: notáře insolvenční správce likvidátory peněžní ústavy a leasingové společnosti orgány státní správy i orgány samosprávy cílená prezentace dražených věcí širokému okruhu zájemců, a to stejně jako v případě exekučních dražeb tým zkušených a kvalifikovaných pracovníků možnost uskladnění dražených movitých věcí ve vlastních skladovacích prostorách způsob provedení dražby závisí na dohodě s navrhovatelem

5 Jihomoravský Lobbing květen 2012 ohk v jihomoravském kraji 5 OHK BřecLAv Biosférická rezervace Dolní Morava Josef Bendl Veškerá činnost OHK Břeclav je realizována na požadované odborné úrovni s cílem zabezpečit finanční a ekonomickou stabilitu a zejména spokojenost členské základny. Přes obtížnou ekonomickou situaci se podařilo u některých služeb a činnosti dosáhnou lepších výsledků než v roce Mezi zdařilé aktivity lze zařadit konference Lázeňství jako součást cestovního ruchu a možnosti spolupráce mezi subjekty, uspořádanou ve spolupráci s Lázněmi Hodonín, provozovnou OHK Vyškov Lednice a pod záštitou hejtmana JMK JUDr. M. Haška. Akce sklidila pozitivní odezvu jak u laické tak zejména u odborné veřejnosti. OHK Břeclav má zájem se podílet na trvalém a zejména harmonickém rozvoji Jihomoravského kraje s cílem využití jeho ekonomického potenciálu. Jednou z cest, kterou si komora k realizaci svého záměru zvolila je i účast při vzniku Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s. V roce 2004 Okresní hospodářská komora Břeclav jako jeden ze zakládajících členů stála u zrodu Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s. Komora si vytkla za cíl v této společnosti a pochopitelně i prostřednictvím ní prosazovat pravidla a zásady pro komunikaci s veřejností a se všemi subjekty v regionu i mimo něj na principu odbornosti, respektu a pozitivního přístupu k hodnotám vytvářenými našimi předky. Další důležitou Důležitá je spolupráce v regionu OHK Hodonín Členství v OHK Hodonín je stále atraktivnější Luděk Šebesta Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) spustila v květnu projekt cílený na úsporu telekomunikačních nákladů. Hlavním cílem je zvýraznění smyslu členství v OHK Hodonín prostřednictvím společného nákupu telekomunikačních služeb. V současné době souběžně probíhají jednání se všemi třemi mobilními operátory a zároveň dochází k oslovování jednotlivých členů, kteří o tuto nabídku projevili zájem. Členům garantujeme minimální úsporu ve výši 25 % oproti současné fakturaci. První jednání však naznačují, že slevy by se zejména u malých zásadou činnosti této společnosti je osvojit si umění hledat a nacházet řešení i tam, kde hrozí nebezpečí neshody, či dokonce konfliktu ochranářů, či památkářů na straně jedné a rozličnými zájmy subjektů (v našem případě především podnikatelských) na straně druhé. Zástupci komory se snaží aktivně uplatňovat a prosazovat v následujících okruzích BR Dolní Morava: - ochrana přírody a kulturní různorodosti, vytváření modelů správného hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného rozvoje, výzkum a vzdělávání a partnerská spolupráce. Účast a práce zástupců komory v této společnosti má za cíl řešit otázky, jak sladit ochranu přírodních zdrojů s jejich udržitelným rozvojem a socioekonomickým rozvojem. I ing. Josef Bendl předseda OHK Břeclav Stanislav holemý Okresní hospodářská komora Vyškov je jednou z členských organizací Krajské hospodářské komory jižní Moravy a na území okresu Vyškov naplňuje poslání a cíle komorového hnutí. Že si vyškovská komora vede dobře, to potvrzují dlouhodobě slušné výsledky a hodnocení jak členů OHK, tak i partnerů a představitelů státní správy a samosprávy. Důležitou podmínkou úspěchu je spolupráce v regionu a ta se nám daří. Vyzvednout mohu práci personalistů zapojených v Klubu personalistů při OHK Vyškov, spolupráci a součinnost s Úřadem práce ČR, městem Vyškovem a dalšími. Naše vzdělávací akce jsou velmi navštěvované a přístupné jak členům, tak i partnerům. Obdobně je tomu u poskytování informací a poradenství v rámci InMP. Příkladná spolupráce je při každoročně pořádaném regionálním setkání podnikatelů, starostů, představitelů orgánů a institucí ve Vyškově v krásném prostředí hotelu Allvet a jeho zahradách. Součástí této akce je Dětský den OHK Vyškov, tam jsou zvány děti školního věku z celého okresu. Dovoluji si pozvat i vás na 30.srpna 2012 do Vyškova. Budete vítání. Ing. Stanislav Holemý, předseda představenstva OHK Vyškov podnikatelů do 10 zaměstnanců mohli pohybovat kolem 50 %! Společným nákupem mobilních služeb však nechceme končit, ale naopak začít. Již nyní začínáme jednat o projektu společného nákupu energií a dalších komodit a služeb. Věříme, že těmito kroky zatraktivníme členství v OHK Hodonín zejména malým a středním firmám, které tvoří nejvýznamnější část HDP a zaměstnanosti v našem regionu.i ing. Luděk Šebesta předseda představenstva OHK Hodonín Konzultační den - jak exportovat do Ruska za účasti ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě Ing. Štěpána Jílka studenti středních škol ze Strážnice a Bzence na stáži ve Florencii v rámci programu Leonardo da Vinci, letos z tohoto programu díky OHK Hodonín vyjelo 20 studentů OHK Hodonín Seminář k otázkám legislativy Jednodenní seminář uspořádala v pátek 16. března 2012 ve Veselí nad Moravou Okresní hospodářská komora Hodonín (ohk Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (sopk Trnava). Tento seminář byl prvním z celé řady aktivit projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR, na který získala OHK Hodonín grant z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR. Nadační fond NIKÉ Dvořákova BRNO tel mob Akce se zúčastnilo na 30 podnikatelů, zástupců podnikatelských organizací a zástupců z měst Veselí nad Moravou, Hodonín a Kyjov, mezi hosty byli zástupci živnostenských úřadů okresu Hodonín i představitelé města Veselí nad Moravou. Cílem celé akce bylo informovat přítomné podnikatele a zástupce podnikatelských organizací o novinkách z oblasti živnostenského úřadu, dále přítomným poskytnout aktuální informace o stavu TVF, s.r.o. televizní a reklamní společnost Pechova 26, Brno Česká republika tel./fax: mobil: a možnostech lokální podpory podnikatelského prostředí v Jihomoravském a Trnavském kraji a také seznámení účastníků s podmínkami výzev jednotlivých letošních dotačních programů. Rovněž byly představeny další aktivity v projektu Informácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR. Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj z projektu Společně bez hranic. Andělka - sociální družstvo Sídlo: U dráhy 11, Troubsko Kancelář: Křenová 60, Brno (Areal PAPÍRny BRno a.s.) GSM : Podnikatelské setkání v hotelu Sladovna Černá Hora probíhalo v krásném prostředí sloupového sálu. OHK blansko Semináře i setkání sjednocují Milan Hlaváč Okresní hospodářská komora Blansko nabídla svým členům v průběhu roku 2011 uplatnění výhod, vyplývajících z členství v Hospodářské komoře ČR konáním několika seminářů za velmi přijatelné ceny. Celkem OHK Blansko uspořádala šest seminářů. Všechny tyto semináře byly maximálně naplněné a shledaly se kladnou odezvou. Celkem se tedy zúčastnilo 220 osob. Velice úspěšná byla výjezdní vzdělávací exkurze, kterou nám umožnila firma Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi, při níž OHK brno - venkov Komory mají nezastupitelnou roli OHK ZnoJMo Úspěšné přeshraniční konference Theodor Dvořák Okresní hospodářská komora byla v roce 2011 řízena pětičlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou a měla 125 členů. Největším úspěchem naší komory byly 2 přeshraniční konference, v roce 2012 v rámci projektu Volný pohyb služeb po ukončení přechodného období v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska z Fondu malých projektů. K rozvoji podnikatelského prostředí v našem regionu přispěli zkušení a povolaní odborníci na téma podnikání v Rakousku i v Česku: Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ing. Patrik Reichl, MBA, náměstek generálního ředitele Czechinvest, Ing. Pavel se účastníci měli možnost seznámit s technologiemi velkého průmyslu, a důvody vynakládání rozsáhlých investic do těchto technologií a nových produktů. Podnikatelské setkání uspořádané v prosinci 2011 se konalo v hotelu Sladovna v Černé Hoře. Zde byli podnikatelé seznámeni renomovanou poradenskou společností nedílně patřící do finanční skupiny České spořitelny s konkrétními moduly dotací pro podporu podnikání, s informacemi komplexního servisu v oblasti dotací pro všechny typy podnikání a s efektivním řešením rozvojových podnikatelských aktivit. Vzhledem k možnostem nabídky hotelu bylo využití wellness či možnost zahrát si bowling zpestřením setkání. Ing. Milan Hlaváč předseda představenstva OHK Blansko Miroslav Kasáček Okresní hospodářské komory jsou v jednotlivých oblastech, okresech, organizacemi, které nejsou ničím nahraditelné. I když členství je nepovinné, úlohou komor je podnikatele sjednocovat a to bez rozdílu jestli jsou či nejsou členy komory. Je povinností komory vytvářet a usilovat o nejlepší podmínky pro podnikání, vytvářet prostředí spolupráce se státní správou i veřejnou samosprávou. Komory musejí hledat cesty jak co nejvíce firmám i živnostníkům pomoci poskytováním odborných služeb. Věnovat pozornost malému a střednímu podnikatelskému stavu a zaměřit se na další rozvoj a stabilizaci malých a středních podniků v jejím působnosti se vyplatí nejen na regionální, ale také na celostátní úrovni. Nezastupitelnou roli mají komory také při posilování odborné vzdělanosti zaměstnanců ve firmách, cílem musí být rozvoj a kvalita služeb a tím rozvoj kvality života v regionech. Nezastupitelnou roku mají komory v podpoře zejména učňovského školství. Pracovat s mladou generací, která vstupuje do praktického života, stabilizovat učňovské školství a pomáhat vytvářet povědomí ve společnosti, že řemeslo není nic hanlivého. Komory se pod heslem Řemeslo má zlaté dno musí postarat o to,aby byla zajištěn rozvoj oborů, zejména těch, které se ztrácejí ze seznamu našich řemesel. Miroslav Kasáček předseda představenstva OHK Brno - venkov Karšulín, ředitel České dráhy Brno, Mag. Zdenek Malaga, daňový poradace Rakousko i ČR a další. Významné je zapojení Úřadu práce, SOU a SOŠ Přímětická a SVŠE Znojmo, WknÖ Hollabrunn, marketingové kanceláře rakouského velvyslanectví v Brně a v rámci projektu Moje volba moje budoucnost také s ISŠ Sokolnice. Významná je i spolupráce s městem Znojmem v rámci vzdělávacích akcí a podnikatelských setkání. Nově jsou pořádána podnikatelská setkání pro ženy. Dnes už tradiční česko-rakouské podnikatelské setkání v předvánoční atmosféře v prosinci 2012 dalo podnikatelům potřebné informace o podnikání v Rakousku, aktuální daňové předpisy a zákony související s podnikáním a zaměstnáváním, ale i praktické možnosti k čerpání dotací pro podnikatele a možnost okamžitého navázání kontaktu s rakouskými partnery. OHK prezentuje svoji činnost v tisku a nově i na stránkách ing. Theodor Dvořák, předseda představenstva OHK Znojmo

6 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2012 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 6 CEITEC Science Park začínajícím i rozvinutým inovačním firmám Projekt CEITEC Science Park je realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace. Hlavním cílem projektu je vybudování vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií o rozloze m 2 v lokalitě kampusu Vysokého učení technického v Brně. Vysoké učení technického v Brně je partnerem projektu. CEITEC Science Park je koncipován jako široce oborově vymezený projekt, zaměření firem bude primárně na obory pokročilých nano a mikrotechnologií, nových materiálů, komunikačních a řídicích technologií. Pro začínající i rozvinuté inovační firmy nabídne CEITEC Science Park prostory pro podnikání (administrativní prostory, laboratorní prostory, zasedací místnosti, recepci a další prostory a vybavení typické pro vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory) a související podpůrné služby. Inkubovaným firmám budou k dispozici služby v rámci inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra, které bude provozovatelem s rozsáhlými zkušenostmi s provozem obdobné infrastruktury. CEITEC Science Park bude vhodný i pro přicházející zahraniční investory ( research intensive ) se záměrem úzce spolupracovat s lokálním výzkumem. Výhodou projektu je možnost úzké spolupráce s výzkumnými týmy sídlícími v lokalitě univerzitního kampusu Vysokého učení technického v Brně. Hlavními přínosy projektu jsou tvorba nových udržitelných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj podnikání, přenos technologií a znalostí mezi vysokými školami a firemní sférou a tvorba prostředí pro kvalitní investice zahraničních firem. Celkové náklady projektu činí 383,6 mil. Kč, přičemž předpokládaná výše dotace činí 287,7 mil. Kč. Plánovaný termín dokončení realizační fáze je červen Projekt Moravian Science Centre Brno Plánovaný termín dokončení je srpen 2014 Ne náhodou získal Jihomoravský kraj dotaci na vybudování Moravian Science Centre Brno ve výši korun. Hlavním cílem projektu je vytvořit v Brně, v prostorách nynějšího pavilonu D v areálu Brněnských veletrhů a výstav, jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Půjde tedy o místo S T R A T E G I C K É P R O J E K T Y k seznámení se s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale má za cíl oslovit i širokou veřejnost. Na vzniku MSCB se významně podílí Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Dalšími spolupracujícími subjekty na projektu po odborné a vědecké stránce R O Z V O J O V É P R O G R A M Y P R O J I H O M O R A V S K Ý K R A J jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Akademie věd České republiky a Centrum dopravního výzkumu. Prostory vědeckého centra budou sloužit také jako propagace a prezentace výsledků vědy a výzkumu těchto institucí. Plánovaný termín dokončení projektu je srpen Stavba Multifunkčního centra na zámku Lednice má zelenou Starosta Lednice Libor Kabát jako představitel sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice a zástupce sdružení firem IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a UNISTAV, a. s. ing. Oldřich Štercl ve čtvrtek 3. května 2012 podepsali smlouvu o dílo stavební obnovy projektu Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum. Sdružení jmenovaných firem zvítězilo ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou korun bez DPH a termínem plnění do června Výrazně oceňuji spolupráci kraje jak s obcí Lednice, tak se zájmovým sdružením a s Národním památkovým ústavem, uvedl při podpisu smlouvy hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a vyjádřil přesvědčení, že znovuobnovení části lednického zámku podpoří další rozvoj regionu. Ujistil zároveň, že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků lednického zámku. Jde o unikátní chvíli, zařazujeme se tak mezi ty, kteří se podílejí na obnově lednického zámku, uvedl hejtman Hašek, který zároveň ujistil, že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků této památky UNESCO. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu. Jeho členy jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita a Centrála cestovního ruchu jižní Moravy. Cílem projektu je nejen vlastní obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO, dále výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. V rámci rekonstruovaných prostor vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci z Integrovaného operačního programu se nyní stane živým kulturním centrem národního významu. PROJEKT ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V LEDNICI MULTIFUKČNÍ CENTRUM BUDE REALIZOVAT SDRUŽENÍ FIREM IMOS BRNO, A.S., OHL ŽS, A.S. A UNISTAV, A.S. PROJEKTANT ARCH.DESIGN, S.R.O.

7 Jihomoravský Lobbing květen 2012 ccr Jm Jihomoravský kraj 7 centrál a cestovního ruchu J ižní moravy V rámci projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Po stopách Liechtensteinů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku byla v Regionálním muzeu Mikulov instalována výstava Hans Adam I. ekonom, politik a mecenáš. Vernisáže se zúčastnil vládnoucí liechtensteinský kníže Hans Adam II. (na snímku). Foto: Tisková služba JMK Šest let práce pro rozvoj cestovního ruchu v kraji Zuzana vojtová centrála cestovního ruchu Jižní morava začala pracovat jako zájmové sdružení právnických osob (Jihomoravský kraj, statutární město brno, svaz obchodu a cestovního ruchu) v roce Je to jedna z prvních regionálních organizací cestovního ruchu s celokrajnou působností. Za uplynulých šest let dosáhla viditelných výsledků. Postupně jsme v ccrjm vyprofilovali několik témat, která cíleně rozvíjíme, například značku moravia convention bureau pro kongresovou turistiku, top výletní cíle Jižní moravy, ochutnejte moravu a jiné. Základem Centrála cestovního ruchu jižní Morava kryje většinu svých nákladů na hlavní činnost z dotací fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých projektů. Zatímco v roce 2007 ještě centrála nerealizovala ani jeden projekt, v roce 2008 to již bylo šest, v roce 2010 pak osm projektů v realizaci a čtyři ve fázi udržitelnosti. Letos pracujeme na jedenácti projektech a sedm dalších je ve fázi udržitelnosti minimálně po dobu pěti let. ve velké konkurenci přitom v současné době není snadné projekty připravit, ale hlavně realizovat a kontrolovat jejich další život. Zajištění a udržení projektových programů přitom klade značné nároky nejen personální, ale i finanční. kromě vzdělávacích projektů komunikující místo a vědět a předávat, jejichž cílem je zvýšit kvalifikaci pracovníků turistických cílů, ubytovacích zařízení i veřejné správy, nyní centrála cestovního ruchu jižní morava realizuje například projekt Po stopách Liechtensteinů na jižní moravě a v Dolním rakousku, jehož cílem je marketingově využít téma historie rodu Liechtensteinů na území Jihomoravského kraje a v Dolním rakousku a podpořit tak cestovní ruch v příhraničním regionu. Z dalších realizovaných projektů připomenu třeba otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy společný projekt centrály a dolnorakouské společnosti Weinviertel tourismus na vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Zemskou výstavu 2013 činnosti ccrjm je komunikace a spolupráce. rozvíjíme vztahy s partnery uvnitř regionu, ale také s dalšími domácími i zahraničními destinacemi, spolupracujeme se školami zaměřenými na cestovní ruch, vzdělávacími a metodickými aktivitami podporujeme růst kvality služeb v této oblasti. region zastupujeme také na veletrzích nebo prezentačních akcích. centrála přitom dbá na to, abychom nabízeli vše, co je pro kraj příznačné, v čem je tento region zvláštní a ojedinělý. Je to především vinařství, folklór, slunné podnebí, moravská gastronomie a pohostinnost. Za šest let své existence centrála prokázala schopnost získávat pro kraj a jeho cestovní ruch prostředky z vnějších zdrojů, především z evropských fondů. k významným úspěchům centrály patří spolupráce na přeshraničních projektech rozvoje cestovního ruchu, na nichž úzce kooperuje s partnery v Dolním rakousku. turistické atraktivity regionu prezentuje v rámci projektu top výletní cíle na webových stránkách nebo třeba cestovní ruch je obor, od kterého všichni mnoho očekáváme, ale který se přitom stále netěší odpovídající pozornosti našich legislativních orgánů ani státní exekutivy. v Čr, na rozdíl od sousedních států, dosud chybí odpovídající zajištění systému podpory rozvoje cestovního ruchu a jednotného financování. od přijetí zákona o cestovního ruchu, na jehož formulaci jsem se podílela i jako předsedkyně asociace organizací v cestovním ruchu, si slibujeme zásadní změnu dosavadního stavu. Mgr. Zuzana Vojtová ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Centrála cestovního ruchu Jižní Morava připravila například poznávací program pro doprovod ředitelů evropských hospodářských komor, kteří v Brně sněmovali v roce Foto: Kamil Saliba Projektové financování alfou i omegou naší činnosti radnická 2, brno tel.: tel./fax: v Dolním rakousku a na vinařský charakter obou regionů. cílem dalšího přeshraničního projektu - Po stopách moderny - je tvorba a prezentace nové kulturní stezky spojující památné objekty jižní moravy a Dolního rakouska, spjaté s životem a tvorbou významných uměleckých osobností. Pod názvem netradiční místa pro netradiční setkání centrála realizuje projekt, který má pořadatelům společenských akcí nabídnout atraktivní využití památkových objektů a dalších atraktivních cílů a nevšedních prostředí na území kraje. na zviditelnění jižní moravy pro zahraniční turisty z německa, rakouska, itálie a velké británie jsme zaměřili projekt Zaujměme nově zahraniční destinace, zatímco projekt Jižní morava oblíbená domácí destinace, má podpořit domácí cestovní ruch a usnadnit tuzemským turistům rozhodnout se pro dovolenou v našem kraji. všechny projekty mají za cíl přispět k dalšímu růstu počtu návštěvníků regionu z tuzemska i ze zahraničí. Mgr. Zuzana Vojtová Politická rada centrope jednala v Brně Nejvyšší političtí představitelé krajů a měst tvořících středoevropský přeshraniční region centrope se sešli v pondělí 21. května v Brně na Nové radnici na pravidelném pololetním zasedání, aby projednali a rozšířili program vzájemné spolupráce. Summitu předsedal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Zasedání se věnovalo především zvyšování konkurenceschopnosti a nedostatečnému dopravnímu spojení v rámci regionu. Účastníci jednání jednoznačně podpořili setrvání brna jako význačného železničního uzlu a součásti evropské dopravní sítě ten-t. Jde tedy o prioritu nejen brna a jižní moravy, ale celého středoevropského regionu, zdůraznil hejtman hašek na následné tiskové konferenci. chceme hledat nové formy spolupráce i pro období máme konkrétní plány a vize a chceme je společně prosazovat, řekl hejtman hašek. Po zasedání Politické rady následovala v kampusu masarykovy univerzity v brně-bohunicích veřejná konference education meets research & innovation na téma spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání a spolupráce vědecké a komerční sféry. středoevropský region s názvem centrope vznikl v roce 2003 jako společná iniciativa dvanácti měst a sousedících regionů z Čr, rakouska, slovenska a maďarska. v roce 2009 byl pro podporu této přeshraniční spolupráce spuštěn projekt centrope capacity, jehož partnery jsou na české straně Jihomoravský kraj a statutární město brno. většinu projektu financuje evropská unie z operačního programu evropská územní spolupráce střední evropa. Náměstek hejtmana Stanislav Juránek přijal rakouského velvyslance náměstek hejtmana stanislav Juránek přijal v úterý dne 24. dubna 2012 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu velvyslance rakouské republiky Ferdinanda trauttmansdorffa. stanislav Juránek s rakouským velvyslancem hovořili mimo jiné o společných projektech regionální spolupráce. Jihomoravský kraj se například podílí na projektu, který si klade za cíl podpořit rozvoj německého jazyka s názvem Šprechtíme. Jde o společný počin velvyslanectví, německých a rakouských kulturních institucí, goethe-institutu a rakouského kulturního fóra. Ministerstvo financí pochválilo hospodaření Regionálního operačního programu Jihovýchod Pochvalou za správné hospodaření skončilo přezkoumání Řídicího a kontrolního systému zřízeného pro účely Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod pro období od do o řádném a legálním hospodaření hovoří zpráva václava Štrasera, ředitele auditního orgánu centrální harmonizační jednotky ministerstva financí Čr. Členové monitorovacího výboru regionálního operačního programu Jihovýchod tuto zprávu obdrželi na svém zasedání, které se uskutečnilo ve středu dne 23. května 2012 v Jihlavě. auditor tak popřel tvrzení svého vlastního ministra, že fungování regionálních operačních programů je problematické a ohrožuje čerpání prostředků z evropské unie, konstatoval jihomoravský hejtman michal Hejtman Michal Hašek přijal zástupce Farmy československo-čínského přátelství Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve středu 2. května 2012 společně s představiteli významných společností a institucí působících v regionu zástupce Farmy československo-čínského přátelství. S čínskou delegací, kterou vedl předseda farmy Lv Zhenhua, jednal v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje mimo jiné o spolupráci v oblastech zemědělství, vědy, výzkumu a inovací. Čínskou delegaci zaujalo zejména jihomoravské vinařství a vinohradnictví a její představitelé projevili zájem o dovoz jihomoravského vína. Čína je největším světovým trhem s vínem, na dnešní jednání naváže vytypování konkrétních partnerů spolupráce, uvedl po jednání hejtman hašek. rádi bychom dováželi výtečná jihomoravská vína, která budou pro naše spotřebitele obohacením, řekl hašek, který je členem monitorovacího výboru. Jak se praví ve vyjádření auditního orgánu, ve zmíněném období fungoval kontrolní systém zřízený pro účely tohoto regionálního operačního programu účinně. Poskytl tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené evropské komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné, praví se ve zprávě auditora předseda Farmy československo-čínského přátelství Lv Zhenhua. hejtman hašek zdůraznil, že čínské hosty zaujalo také jihomoravské lázeňství, zejména vznikající projekt v Pasohlávkách. Zástupci Farmy československo-čínského přátelství se seznámili také s činností Jihomoravského inovačního centra a projevili zájem o konkrétní spolupráci při rozvoji nejmodernějších technologií.

8 8, 9 DoPRAvnÍ infrastruktura JihomoRAvSkého kraje Jihomoravský Lobbing květen 2012 investice do silniční dopravní infrastruktury jsou stále preferovanou oblastí Regionálního operačního programu Jihovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury našeho regionu prioritou Rájec Bořitov valtice katzelsdorf vranov nad dyjí onšov Popůvky ostrovačice P ř e h l e d v ý z n ač n ýc h i n v e s t i č n í c h a kc í j i h o m o R av s k é h o k R a j e jedné ze základních funkcí Jmk, ktez abezpečení rou je budování a údržba dopravní infrastruktury, věnuje Jihomoravský kraj dlouhodobě a systematicky nemalou pozornost a finanční prostředky. vzhledem ke stavu a struktuře silnic v majetku Jmk, kterou tvoří převážně silnice ii. a iii. tř., je značné úsilí věnováno především rekonstrukcím a modernizaci silnic ve vlastnictví kraje a budování infrastruktury pro dopravní obslužnost (přestupní uzly ids). výstavba nové infrastruktury se odvíjela v závislosti na podmínkách přípravy a výši prostředků, které byly k dispozici. k zajištění investičních akcí je využívána řada zdrojů. vzhledem k finančnímu objemu realizovaných staveb byly největší měrou využity prostředky z dotačních programů eu, především pak z Regionálního operačního programu a dále též ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDi). využity byly též programy přeshraniční spolupráce (ČR - SR, ČR - Rakousko), dotační programy mmr a Fondu solidarity eu při opravách dopravní infrastruktury poničené povodněmi. v neposlední řadě byly vyčleněny též prostředky z vlastních zdrojů Jmk. ii/150 Boskovice - valchov - ŽďáRná - hranice kraje Realizace: 06/ / tis. kč zdroje financování: RoP, sfdi, jmk ii/374 Rájec Blansko, iii. stavba Realizace: 06/ / tis. kč zdroje financování: RoP, jmk byla provedena rekonstrukce silnice ii/150. Došlo k opravě a rekonstrukci vozovky silnice v celkové délce 8,103 km, úpravě nevyhovujících výškový a směrových poměrů silnice v úseku nad obcí valchov napřímením úseku. Dále bylo provedeno nové odvodnění silničního tělesa, oprava opěrné zdi v obci valchov a vybudováno nového přemostění, náhradou za nevyhovující propustek. byla provedena novostavba silnice o celkové délce 982 m. Stavba prochází v souvislosti s rozšiřováním a zkvalitňováním ids v Jihomoravském kraji byl zemědělsky využívanou nivou řeky Svitavy mezi obcemi Spešov a Ráječko. vybudován přestupní uzel v Rajhradu, umožňující přestup mezi autobusy a Celá trasa silnice je vedena v násypu v úrovni 1m nad rozlivnou hladinou železnicí. Stavba byla realizována v prostoru bývalého nákladiště. odpovídající průtoku stoleté vody v řece Svitavě. vybudované silniční těleso je rovněž součástí protipovodňové ochrany obce Spešov. komunikace je vybudována v kategorii S 9,5/80, v trase se nachází 4 mostní objekty: most přes inundaci před obcí Spešov, podchod pro pěší mezi obcemi Spešov a Ráječko, most přes řeku Svitavu, most přes potok Chrábek. byla vybudována nová silnice iii. třídy v délce 2,284 km, kterou byla obec Úsobrno připojena na silniční síť Jihomoravského kraje. na stávající silnici iii/36616 byla realizována rekonstrukce vozovky v celkové délce 4,945 km. Stav před rekonstrukcí Průběh výstavby most přes řeku Svitavu Stav před rekonstrukcí ohl Žs 2008 eurovia PřestuPní uzel RajhRad, Železniční stanice termín realizace: 10/ / tis. kč zdroje financování: erdf, sr, jmk d.i.s. iii/36616 uhřice ÚsoBRno PřeloŽka Realizace: 07/ / tis. kč zdroje financování: erdf, sr, jmk imos v roce 2008 bylo realizováno celkem 33 akcí v hodnotě 955,464 mil. kč, v rozsahu 46,426 km silnic a 17 mostů, přičemž nejvýznamněji se na realizaci těchto staveb jako zhotovitelé podíleli společnosti SkAnSkA, FiReStA, ohl ŽS, SWieteLSkY, CoLAS CZ, StRAbAg, imos, D.i.S., Dopravní stavby, společnost Přemysl veselý aj.. Podíl projektů eu činí z této částky 765,343 mil. kč v roce 2009 bylo zrealizováno 40 akcí v hodnotě 1.216,457 mil. kč, v rozsahu 42,042 km silnic a 38 mostů, přičemž nejvýznamněji se na realizaci těchto staveb jako zhotovitelé podíleli společnosti SkAnSkA, FiReStA, ohl ŽS, SWieteLSkY, CoLAS CZ, StRAbAg, eurovia aj. Podíl projektů eu činí z této částky 988,168 mil. kč v roce 2010 bylo zrealizováno 15 akcí v hodnotě 320,075 mil. kč, v rozsahu 28,074 km silnic a 13 mostů, přičemž nejvýznamněji se na realizaci těchto staveb jako zhotovitelé podíleli společnosti SkAnSkA, ohl ŽS, SWieteLSkY, CoLAS CZ, StRAbAg, eurovia aj. Podíl projektů eu činí z této částky 215,564 mil. kč Stav po rekonstrukci ii/425 RajhRad - Židlochovice Realizace: 06/ / tis. kč zdroje financování: RoP, if sús jmk imos byla provedena rekonstrukce silnice s položením nové vozovky v délce 5,972 km, v úsecích Rajhrad - holasice, holasice průtah, holasice - vojkovice, vojkovice průtah, vojkovice - Židlochovice, Židlochovice průtah. Součástí stavby bylo odstranění havarijních stavů a opravy mostů: most přes vodoteč, most přes zátopové území, most přes zátopové území, most přes Svratku, most přes vodoteč, most přes Litavu. Dokončená stavba most přes Svitavu, protihlukové stěny Stav před výstavbou Nový stav Stav po rekonstrukci ii/377 Bořitov - Rájec, mosty ,007 Realizace: 10/ / tis. kč zdroje financování: RoP, jmk iii/3771 Předkláštěří most Realizace: 02/ / tis. kč zdroje financování: RoP, jmk ii/602 PoPůvky - ostrovačice Realizace: 04/ / tis. kč zdroje financování: RoP, eib, jmk byla provedena směrová a šířková úprava silnice s provedením nové vozovky tl. 570mm nebo zesílením tl.150 mm v délce 3,756 km. Součástí úseku je nové napojení silnice iii/37722 směr do obce bořitov v délce129 m a rekonstrukce mostů ev.č a 007. bylo provedeno přemostění Svratky jednopolovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu. Délka přemostění je 34,40 m. Dvoukloubová rámová konstrukce je založená na pilotovém roštu z velkoprůměrových pilot. mostní svršek mostu tvoří levá římsa s chodníkem šířky 2,50 m,vozovky mezi zvýšenými obrubami základní šířky 6,50 m a pravá římsa šířky 0,75 m. byla provedena rekonstrukce vozovky silnice ii/602 Popůvky ostrovačice v délce km. v úseku tvořeném dlažbou došlo k její náhradě novou vozovkou; v celém rekonstruovaném úseku silnice ii/602 byla vozovka konstrukčně dimenzována pro zátěž těžkou nákladní dopravou. Došlo k úpravě šířkového uspořádání silnice - rozšíření na 9,5 a 11,5 m (S 9,5/70, S 11,5/70). Součástí stavby byla rekonstrukce vozovky silnice iii/6021 kývalka - Žebětín v délce 2,502 km. Stav před rekonstrukcí Stav před rekonstrukcí ohl Žs sds exmost skanska v roce 2011 bylo zrealizováno 25 akcí v hodnotě 607,472 mil. kč, v rozsahu 55,948 km silnic a 11 mostů, přičemž nejvýznamněji se na realizaci těchto staveb jako zhotovitelé podíleli společnosti SkAnSkA, CoLAS CZ, StRAbAg, eurovia, SimoSt, tubos, D.i.S. aj. Podíl projektů eu činí z této částky 534,876 mil. kč v roce 2012 se zatím realizuje 14 akcí v hodnotě 518,777mil. kč, v rozsahu 26 km silnic a 6 mostů. Podíl projektů eu činí z této částky 511,677 mil. kč. k realizaci v roce 2012 je dále připravováno dalších 28 akcí v hodnotě 2.450,194 mil. kč v rozsahu 97 km silnic a 27 mostů Stav před rekonstrukcí Stav po rekonstrukci Stav před rekonstrukcí Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci

9 Jihomoravský Lobbing KVĚTEn 2012 RRA JM KRAJsKé hospodářské KoMoRy 10 REgionáL ní R o ZVo J o V á A g E n TURA J i Ž ní M o RAVy RRA JM slaví 15 let Vladimír gašpar Rok 2012 je pro RRA JM velmi důležitý z mnoha důvodů. Tím nejdůležitějším je, že v září tohoto roku oslaví agentura 15 let své existence, ve kterých prošla zásadním vývojem. Od prvních krůčků v oblasti projektů zaměřených na odstraňování škod po katastrofálních povodních v roce 1997 až po seriózního a uznávaného partnera pro lokální, regionální, celostátní i mezinárodní partnery. Tím nejvýznamnějším z nich je pochopitelně Jihomoravský kraj. Pravidelně obnovovaná smlouva s krajem je nejdůležitějším kompasem pro aktivity všech, kteří v RRA JM pracují nebo s agenturou dlouhodobě i krátkodobě spolupracují. Rok 2012 je důležitý i z pohledu realizace některých klíčových projektů. Určitě stojí za zmínku účast RRA JM na přípravě strategie rozvoje nuts 2 Jihovýchod pro období Finišuje také projekt Morava napoleonská, který chápeme jako obrovskou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu a pro výrazné profilování jižní Moravy v evropském kontextu pod heslem Evropské dějiny na dosah. Kromě návrhů vysloveně napoleonských turistických cílů vzniknou náměty i na jiné potenciální turistické cíle, které jsou zatím neobjeveny nebo nepřipraveny a čekají na svou příležitost. projekt tak vytváří podmínky pro další aktivity v rozvoji cestovního ruchu a vychází z potřeby zapojit do realizace projektu co nejvíce obce a místní aktéry. PřeshRAniční spolupráce Rok 2012 je i obdobím, ve kterém chceme udržet dynamiku realizace přeshraničních projektů v regionu jižní Morava dolní Rakousko. Tyto projekty jsou sice označovány jako tzv. malé podle svého finančního rozsahu, ale jejich dopad na rozvoj obou oblastí česko-rakouské hranice je nedocenitelný. Za dobu jeho dosavadní čtyřleté existence se podařilo rozdělit téměř 1,7 mil. EUR k podpoře 150 projektových záměrů v Jihomoravském kraji. podpořeno bylo např. vybudování stezky svobody, která dokumentuje nelegální přechody hranic před rokem 1989, nebo spolupráce vinařů při přenosu zkušeností s výrobou a distribucí netradičních produktů z révy vinné, také jazzové workshopy pro mladé muzikanty z obou regionů, nebo spolupráce organizací pracujících s nevidomými. další zhruba 1 mil. EUR čeká ještě na rozdělení do roku Žádosti o dotaci je možné podávat průběžně na sekretariátu Fondu malých projektů (RRA JM). nejbližší uzávěrka sběru projektových žádostí je 20. září rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika úspěšně pokračuje také přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví mezi regiony jižní Morava, dolní Rakousko a Vysočina. V letošním roce startuje nový přeshraniční Zdraví bez hranic navazující na předchozí úspěšný projekt Zdraví gesundheit. opět se zabývá možnostmi spolupráce nemocnic v příhraničí, zcela nově řeší problematiku lidských zdrojů ve zdravotnictví a témata související s očekávaným demografickým vývojem v regionu a potřebou být na něj náležitě připraveni i v oblasti zdravotnické péče. ÚsPěšné PROJekTy V roce 2012 RRA JM vydala již 6. publikaci o úspěšně řešených projektech - případové studie regenerace brownfieldů. RRA JM rovněž usiluje o vytváření příznivého podnikatelského prostředí a pravidelně připravuje prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. survival Kity. obě publikace Konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 29. února 2012 jsou k dispozici na webových stránkách alší oblast, které se ve spolupráci s Jihomoravským D krajem věnujeme, je zlepšování situace ve třech statisticky identifikovatelných hospodářsky a sociálně postižených mikroregionech Vranovsko, horňácko a Malá haná. RRA JM tak např. ve spolupráci s mikroregionem Vranovsko a zástupci podnikatelského sektoru vytipovala důležité kroky pro zlepšení nabídky turistických možností na Vranovsku, její prezentace potenciálním návštěvníkům Zahajovací konference projektu Zdraví bez hranic 14. března 2012 v Laa. V a posílení konkurenceschopné nabídky služeb. RRA JM reprezentuje zájmy všech třech svých zakladatelů Jihomoravského kraje, sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajské hospodářské komory. Čelní představitelé KhK JM jsou zastoupeni v obou exekutivních orgánech agentury jak ve správním výboru, tak v kontrolní komisi. Kvalitní a dlouholetá spolupráce funguje i na osobní rovině mezi řediteli obou institucí. Vzájemné propojení aktivit směřujících na zlepšení podnikatelského prostředí, jeho kultivaci je dlouhodobým cílem obou organizací. Cesty k ní vedou přes vzájemné konzultace, realizaci strategických materiálů Jihomoravského kraje, ale i přes spolupráci na zahraničních misích do spřátelených regionů jako např. do Ruska a na balkán. o dobré spolupráci by určitě mohly mluvit i okresní hospodářské komory především na jihu kraje, které dlouhodobě a efektivně využívají instrument malých přeshraničních projektů, jak na rakouské tak i na slovenské hranici. Tady je vzájemná součinnost více než potřebná. Jednou z nejperspektivnějších cest ve vzájemné spolupráci, jak ukázaly poslední roky, je oblast podpory vědy, výzkumu a inovací. odborné zázemí, které má Krajská hospodářská komora v agentuře lze najít v ambiciózních projektech operačního programu VaVpi, ale i v projektových žádostech, které usilují o finanční zdroje z dotačních programů Mpo ČR i TA ČR. Za zmínku určitě stojí dlouholeté fungování ředitele RRA JM ve funkci místopředsedy Asociace inovačního podnikání ČR. Účast mnohých jihomoravských firem na předních místech ankety inovace roku je příkladem kvalitní práce, jak RRA JM tak i KhK JM. JUdr. Vladimír gašpar ředitel RRA JM AnketA Jihomoravského LobbingU ivana Chottová Jan březina Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje věnuje podpoře malých a středních firem včetně živnostníků soustavnou pozornost. prioritní zaměření poskytovaných služeb na tento typ firem vyplývá ze skladby členské základny naší komory. Z hlediska počtu zaměstnanců spadá téměř 90% členských firem do ka- bořivoj Minář hledání prostředků pro činnost hospodářských komor je Jiří přemyslovský Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (KhK ZK) vykonávala činnosti, které jí delegovali její zakladatelé 4 ohk ZK a které byly definovány ve strategii KhK ZK na roky Je naplňována dohoda o partnerské spolupráci se Zlínským krajem a zástupci KhK ZK byli zapojeni ve výborech a pracovních komisích orgánů kraje. Krajská hospodářská komora střední Čechy se snaží díky své každodenní činnosti o zajištění maximální podpory a spokojenosti podnikatelů v regionu. To vše však klade nemalé nároky na personální obsazení a zvláště na finanční zdroje, které máme omezené a které se snažíme získat z nejrůznějších zdrojů. V současné době mezi hlavní zdroje patří především členské poplatky, poplatky za realizované služby a prostředky získané díky naší tegorie malá a střední firma (55% do 25 zaměstnanců, 34% do 250 zaměstnanců), z hlediska právní formy podniká 34% členů jako fyzická osoba. převážnou většinu služeb, od konkrétních informací anebo od poradenství k podnikání, organizování kontaktních dvoustranných jednání, odborných seminářů, kulatých stolů k aktuálním tématům, mezinárodních konferencí, workshopů či akcí vzdělávacího charakteru, po řadu akcí směřujících k podpoře exportních aktivit Msp aj. poskytuje komora svým členům, resp. podnikatelské veřejnosti kraje bezplatně. KRAJsKá hospodářská KoMoRA plzeňského KRAJE nosnou činnosti realizace projektů Základní činností je komunikace se členy Krajské hospodářské komory plzeňského kraje a nosnou činností pak realizace projektů financovaných z EU, konkrétně projektu My jsme Evropa, realizovaného v devíti podprojektech - informace o akcích na podporu přeshraničních kooperací včetně newsletteru jsou na dále projekt Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů, zaměřených především na propagaci KRAJsKá hospodářská KoMoRA ZLínsKého KRAJE nabídka proexportních služeb AnkeTní OTázkA: hospodářské komory v krajích České republiky jsou nositeli nelehkého úkolu průběžné podpory podnikatelského stavu, zejména malých a středních firem a také pro českou ekonomiku důležitých živnostníků. Jak se daří hledat finanční prostředky pro tuto důležitou práci a z jakých zdrojů zejména, popř. jaké vidíte možnosti zlepšení v nejbližší budoucnosti? technických oborů a spoluvytváření školních vzdělávacích plánů jsou na khkpk.cz. Také projekt praxe žáků cesta ze škol k zaměstnavatelům plzeňského regionu, jehož cílem je zprostředkovat žákům soš technických zaměření praxe u odpovídajících firem. informace o akcích projektu jsou na Krajská hospodářská komora plzeňského kraje realizovala projekt inmp a projekt Mýtné, a to formou subdodávky služeb V rámci op VK pokračovala KhK ZK ve dvou hlavních projektových aktivitách. projekt řemeslo - návrat ke kořenům - vytvoření katalogu řemesel, zpracování metodiky pro pracovníky škol, prezentace firem a středních škol, exkurze žáků ZŠ ve firmách a podnicích ZK. projekt partnerství pro rozvoj spolupráce ZK - dotazníková šetření ve firmách a jejich analýza, diskusní panely. Aktivity Kontaktního centra pro východní trhy (společný projekt KhK ZK a Zlínského kraje, který je realizován od roku 2008) byly soustředěny na rozšíření nabídky proexportních služeb pro podnikatelskou veřejnost a otevření zastoupení - účasti v různých projektech. Jednou z možných cest zlepšení financování v dalších letech by mohlo být např. nastavení určitého systému financování komor vycházejícího ze zkušeností a aktivit zahraničních komor působících v ekonomicky vyspělých státech Evropy. ing. ivana Chottová předsedkyně Krajské hospodářská komory střední Čechy Financování aktivit a služeb, poskytovaných živnostníkům, malým a středním firmám, je odvislé od úspěšného procesu projektového řízení. Jinými slovy zdrojem financování jsou prostředky EU a státního rozpočtu. Tento stav nelze pokládat za ideální. Ani velice zkušený žadatel a realizátor projektů nemá jistotu úspěšnosti pro další období. otázka systémového řešení financování hospodářské komory a jejich služeb pro firmy je proto navýsost aktuální. ing. Jan březina předseda představenstva Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje složité, zejména tehdy, rozhodne-li se představenstvo pro fungování KhK nezávislé na kraji, na politických uskupeních, pracující pouze pro firmy a své členské ohk. Krajská hospodářská komora olomouckého kraje se pro tuto cestu rozhodla. nelze se spoléhat na finanční zdroje z evropských projektů a krajských zdrojů, ale ve spolupráci s členskými okresními hospodářskými komorami nabízet firmám žádané a kvalitní služby, za které budou ochotny zaplatit. ing. bořivoj Minář člen představenstva hk ČR, předseda představenstva KhK olomouckého kraje a ohk Jeseník od RhK pk. Krajská hospodářská komora plzeňského kraje spolupracovala s REM Czech Trade, s hk ČR, Czech investem, s plzeňským krajem, s ihk Regensburg. Zástupci KhK pk pracují v Rhsd pk (tripartita), některých komisích Rady pk a pracovních skupinách programu přeshraniční spolupráce plzeňský kraj horní Falcko dolní bavorsko. ing. Zdeněk Mužík předseda představenstva KhK plzeňského kraje kanceláře v Moskvě. Ve spolupráci s generálním konzulátem Ukrajiny v brně uspořádalo Kontaktní centrum odborný seminář ochrana investic na Ukrajině a ve spolupráci se Zlínským krajem organizovala KhK ZK obchodní podnikatelskou misi do partnerského, Lvovského regionu na Ukrajině. prostřednictvím elektronického Zpravodaje KhK ZK pravidelně informujeme o své činnosti podnikatelskou veřejnost ZK. Ke každodenní práci úřadu komory patří služby v rámci Kontaktního místa hk ČR. ing. Jiří přemyslovský předseda představenstva KhK Zlínského kraje

10 Jihomoravský Lobbing květen 2012 krajské hospodářské komory JiC 11 k raj ská hospodářská komora J ižní m oravy Věda, výzkum, inovace, vzdělávání michal Štefl khk Jm patří např. partnerské komory v rakousku a na slovensku. khk Jm pořádá obchodní mise (zaměřené zejména na východní trhy), mezinárodní odborné konference (energetika, strojírenství, stavebnictví), podnikatelská setkání, inovační kluby, semináře, workshopy, konzultační dny a pracovní setkání. orientace khk Jm se zaměřuje dvěma hlavními směry. prvním směrem je věda, výzkum a inovace, směrem druhým je potom oblast vzdělávání. v rámci vědy, výzkumu a inovací se khk Jm podílí na realizaci vědeckotechnického parku a biotechnologického parku. právě tyto technologic- zapojena do projektu innoborder, který je zaměřen na podporu inovačních nástrojů, rozvoj transferu technologií do praxe, technology foresight a inovační vzdělávání. khk Jm dále působí v projektu a projektu technet, který je zaměřen na zavádění inovací v průmyslových textiliích. v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika - rakousko realizuje khk Jm projekt rostapo (rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech). Cílem tohoto projektu je připravit legislativní analýzu, která umožní sjednocení požadavků v oblasti živnostenského práva pro malé a střední podnikatele v České republice a rakousku. krajská hospodářská komora jižní moravy (khk Jm) je zájmovým sdružením právnických osob sdružujícím Setkání českých a slovenských odborníků hledajících nové možnosti zavádění inovací okresní a regionální hospodářské komory v Jihomoravském kraji. khk Jm je v přeshračničním projektu INNOBORDER hostila Krajská hospodářská komora jižní Moravy zařazena do struktury hospodářské komory Čr a představuje její krajskou revian business schoul, v rámci které byla nete na khk Jm je iniciátorem vzniku moradium pro praxi. bližší informace nalezprezentaci. vytvořena platforma pěti krajů, pěti veřejných vysokých škol a pěti krajských tách khk Jm získáte na pravidelně aktu- další podrobnější informace o aktivi- na regionální úrovni je hlavním partnerem khk Jm Jihomoravský kraj. katelských aktivit, především na do projektů pnvp i. (obchod a cestov- hospodářských komor za účelem poalizovaných webových stránkách www. ké parky by se měly stát centry podni- v oblasti vzdělávání je khk Jm zapoje- Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2009 JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 15 na úrovni národní je to především hospodářská komora Čr, jednotlivá minisgicky orientovaných podnikatelů a stře- projekty mají za úkol vytvořit studijní ma- (pro podnikatele a manažery), mpa (pro takty a informace o všech okresních a re- začínajících a rozvíjejících se technoloní ruch) a pnvp ii. (stavebnictví). tyto skytování studijních programů mba khkjm.cz, na kterých také naleznete kon- Firmy z brněnského inkubátoru JIC ovlivňují světové IT technologie terstva, Czechinvest a další krajské hospodářské komory v ostatních v rámci Na dnešním přeshraniční přesyceném spolupráce trhučes- chodu, cestovního ruchu a stavebnictví a LL.m. (obchodní právo). moravian bu- v Jihomoravském kraji. ing. michal Štefl disky inovací v Jihomoravském kraji. teriály pro dílčí kvalifikace v oblasti ob- vedoucí pracovníky veřejné správy) gionálních hospodářských komorách pečnostních problémů je pro uživatele v rámci synergické národní a soustavy uživatelsky kvalifikací. siness school si klade iza do cíl komunikační nabízet stu-strategie Jiho- předseda představenstva khk Jm firma úspěšně implementovala regionech. mezi zahraniční partnery ká republika není lehké slovensko uspět, tím je víc khk pro Jm začínající firmy. Projekty s inovačním záměrem však mají otevterních krajská hrozeb jako hospodářská např. poku- komora ÚsteCkého kraje Systém zajišťuje pracovníkům mnohem jednodušší řešení inmoravského inovačního centra. JihoČeská hospodářská komora řené dveře v brněnském Jihomoravském kancelářemi inovačním centru, ším 1000 záměrem bylo podnikatelských poskytnout subjektů nost ze strany zákazníků, obsy o zneužití či krádeže dat. Na- centra mnohem lepší dosažitel- Celokrajská organizace s 9 které se zaměřuje na podporu zákazníkům produkt pro ochranu jejich soukromí proti všem Díky systému OptimCall jsou techodních partnerů a dodavatelů. msp, inovativních vzdělávání firem, podnikatelů, vědy, výzkumu služby, a studentů je jedním s originálními z regionálních informační khk Úk sdružuje ohk děčín, ohk teckým krajem khk Úk například zajišťuje účast svých zástupců v hodnozy zaměřené na oblasti: vzdělávání, dále sloužila jako podklad pro analý- nápady. Za dobu a informačních šesti let tak po- center typům interních hrozeb, které lefonní hovory automaticky spojeny přímo na požadovaného poradenských Chomutov, ohk Litoměřice, ohk tvoří 80 procent reálných útoků pro mohlo malé a vzniknout střední podnikatele pěti desítkám (rpic) na uživatele. Louny, ohk Antiviry most, a firewally, které se v současné době pouceláři, nebo se nachází mimo. ohk teplice, ohk tících komisích pro výběrová člověka, ať řízení již je přítomen dopravní v kan-infrastrukturu a základní firem, z nichž už 18 inkubační a informačním program úspěšně místem ukončilo. pro podnikatele inmp. zastoupení v uplynulých zde mají letech firmy Jhk z ob- navá- Ústí nad Labem. Z hlediska Jakub počtu Mahdal Ústeckého kraje. mezi významné aktivity khk Úk patří bezpochyby po- ohlas měla soutěž absolventská prá- potřeby firem v oblasti rozvoje. velký Silné žívají jako synonyma pro ochranu dat, tuto komplexní ochranu dičů především kvůli volnému předávání zkreslených informací Hned první naší zakázkou Tím se významně snížila míra Pavel Cenek podnikatelských subjektů, které jsou zala lasti spolupráci ICT, které s partnerskými v rámci podpory komorami JIC v rakousku vyprodukovaly a německu, několik se světo- kterými ze společnosti jedná téměř COSECT. o tisíc DisCryp- podnikatelských nek. Produkt výkonového DisCryptor je zpoplatnění jako snadno pozemních vznikat při vyřizování Úk zorganizovala terun od pod významné záštitou americké člena spo- registrovány u jednotlivých nezaručí, uvedl Jakub Mahdal přístupu ohk se na řadu skytování webových služeb strá-v oblasti systému ce Ústeckého kraje 2011, kterou khk a nedorozumění, která mohou byl kontrakt v řádu milionů ko- miroslav dvořák vě unikátních produktů. Představme své si dva partnerství úspěšné díky zástupce: realizaci tor jako jediný produkt na světě první na světě k dispozici pro lefonátů. Systém rovněž dává lečnosti BroadSoft. Mezi její zákazníky patří sedm z deseti upevňuje subjektů jak z řad velkých firem, zahraničních investorů, tak i drobných dobí khk Úk mimo jiné zahájila jako těže je podpora prestiže vysokého komunikací v Čr. ve sledovaném ob- rady Ústeckého kraje. smyslem sou- komplexně chrání uživatele proti zcizení dat z ukradených nola zdarma. Jeden z důvodů úsběhlých hovorech. OptimCall byl vedoucích světových telekomu- osobní a nekomerční využití zce- pracovníkům JIC přehled o pro- Jihočeská hospodářská komora je společných aktivit a projektů. podrobnější Computer aktivity jednotlivých Security kanceláří jako jedna z mála organizována celokrajsky a zastřešuje devět kanceláří - Technologies s.r.o. (COSECT) živnostníků, které zaměstnávají tebooků nebo médií, před cílenýmkem krádežemi 63 % pracovníků dat z či celkové duktu za- v tak krátkém ho na transfer čase je fakt, technologií ním systémem propojení JIC, díky sokoškolské čemuž je práce společností zaměřené Telefónica na roz- de Espana, pěšného cel- uvedení partner našeho realizaci pro- projektu zaměřené- školství s cílem podpořit nejlepší vy- integrován s interním informačnikačních společností, včetně jsou zmiňovány v jejich prezentacích. v okresních městech, milevsku a třeboni. viz ostatní zprávy o činnosti. Jhk Verizon. Náš software se tak Společnost COSECT se zabývá podezřelou aktivitou zaměstnanců přes ochranu přístupových a profesionální podpory od Ji- pouhým kliknutím myší. V sou- že nám dostává dlouhodobé možné volat osoby z adresáře Korea Telecom, Sprint, Telstra, či na vývojem půdě Jihočeské inovačního hospodářské bezpečnostního jsou softwaru. k dispozici V prostorách nejen celostátní komorměstnanosti soukromého sektoru vav pro msp v sasko-českém příhraničí a dále se podílí na realizaci pro- ing. František Jochman voj Ústeckého kraje. kraje. khk Úk tedy reprezentuje většinu podnikatelské síly kraje Jihomoravského jako mýto.cz, inovačního Czechpoint, cent- vy- údajů a eliminaci digitálních homoravského inovačního centra, a je v jejichž výjektu inkubátoru zaměřeného sídlíme. na další vzdělávání předseda představenstva časné době se připravuje integrace s docházkovým systémem, doplnil Pavel Cenek ze společ- používá téměř po celém světě, sdružuje v regionu celkem 1187 členských firem. součástí Jhk jsou rovněž dávání ra certifikátů sídlí od a kornetů roku ata, račícznamným zanechávat, partnerem až po ochranu dalším Při orgá- vývoji nám pracovníků konzultanti kvalita JIC lektorů. čímž bude ve možné spo- příchozí ho- krajská nosti hospodářská OptimSys. komora Jihomoravské služby stop, které může firma v počíta- 4 formální oborová sdružení cestovní Nejznámějším produktem firmy proti programům, které cíleně pomohli s klíčovými byznys otázkami a s financováním markevory ještě lépe směrovat na ting msp, ale i služby regionálního nům státní správy a samosprávy. lupráci s členskými ohk zajišťovala inovační Ústeckého centrum stálo kraje u zrodu je bezpečnostní produkt DisCryptor, který např. vedení nabízí komplexní katalogu Čle- ruch, doprava, stavebnictví a reality správné příjemce. této zakázky. Odborní konzultanti JIC intenzivně pomáhali fir- charakteru v rámci smluvní spolupráce s Ús- khk Úk dotazníková šetření, která tingových aktivit, bez kterých by a dále 3 neformální uskupení klub nové-členům, datovou bezpečnost promotion vhodnou servis atd. nám trvalo uvedení nových produktů na trh olomouckého minimálně o 6 mě- krajespolečnost OptimSys sídlí v brgie a byli nápomocni po celou Mezinárodní úspěch mě s přípravou obchodní strate- personalistů. pro všechny kategorie ing. miroslav uživatelů dvořák. krajská hospodářská komora Jhk provádí pravidelnou činnost zaměřenou na poradenství a podporu od jednotlivců přes malé firmy až síců déle, doplnil Jakub Mahdal. předseda představenstva něnském inkubátoru od roku dobu obchodních jednání. (ran) po střední a velké podniky. V říjnu Jihočeská tohoto roku hospodářská firma uvedla komora na Rozšíření služeb pro podnikatele OptimSys, s.r.o. trh světovou novinku, a to novou Společnost OptimSys v posledních je další letech se významně li partnera se khk ok podílela krajská hospodářská komora pardubického řadu bezpečnostního kraje softwaru úspěšnou ICT rozšířila firmou sídlící spolupráce v prostorách inkubátoru Jihomorav- s vysokými školami v regionu, zaměřila se především nikatel roku, město pro byznys, Firma na regionálních kolech soutěží pod- DisCryptor. Program jako první Garant odborných soutěží na světě v jediném produktu ského inovačního centra. Firma na propojení akademického prostředí s v podnikatelskou oblasti telefo- praxí. hlava, na prezentačních výstavách stu- roku, živnostník roku, podnikavá krajská hospodářská komora pardubického kraje (khk pk) zastupuje od bického rování kraje podezřelé byla odborným aktivity uživa- garantem nie, call center, khk interaktivních ok aktivně působí ve sdružení dijních a učebních oborů scholaris, krajská kombinuje hospodářská pokročilé komora nástroje pardu- poskytuje technologie, produkty, pro prevenci ztráty dat, monito- řešení a služby roku 2007 podnikatelské subjekty se krajských telů, např. kol nežádoucí soutěží hospodářských aktivity zaměstnanců, město pro provádí byznys kontrolu a živnostník ovládaných počítačových vační strategie a ve- ok (následně podpora je včle- oblasti nálních inovačního výstavách podnikání a veletrzích. hlasových aplikací ok4eu (IVR) a do a tvorby řečí regionální Jihomoravské ino- inovační pravidelně centrum se prezentovala neodmyslitelná na regio- sídlem na území celého pardubického novin kraje, tj. okresů Chrudim, pardubice, svitavy, Ústí nad orlicí. diční akce: khk olomouckého kraje a firma spouštěných roku a zorganizovala programů a ochranu proti zaznamenávání stisk- na integraci telefonie nem nového do firem- sdružení vok4inovace). Jihomoravském khk kraji ok pravidelně vydává čtvrtlet- tyto tra- bořivoj minář stavěných systémů. Zaměřuje se nutých kláves (anti-keylogger). ních působí procesů administrovala a tvorbu služeb program ok ke zmírnění dopadů v oblasti hospodářské krize (r. ci s ohk v regionu a za finanční podník Časopis podnikatelů ve spoluprá- khk pk nabízí všem podnikatelům společenské Efektivní podpora vzniku a rozvoje inovačních firem Zabezpečuje ochranu tříkrálový přístupo-konvých podzimní údajů isetkání ochranu podnikatelů proti inter- pk, Chceme patřit mezi přední poskytovatele podpory inovativním cert, od roku 1999 jako sdružení všech s přidanou ohk hodnotou zejména služby poskytované v rámci kradou na údaje území zadávané olomouckého na klá-krajevesnici. jsou To ohk vše Jeseník, DisCryptor ohk inte- olomouc, listou ohk na automatizaci telefonní hlasové členy komunikace , Je cca specia- 25 mil. kč). ním hrozbám. firmám khk ok v Evropě při- využití technologií v roce 2011 pro podnikatele pracuje na vzdělávacích projektech, pory ok. ve spolupráci s partnery informačních míst pro podnikatele a sportovní tenisové turnaje na seči a Produkty v pardubicích, DisCryptor bowlingový turnaj prostějov, ohk přerov a ohk Šumperk. gruje do jediného produktu, což komunikace apravila prezentovala tyto služby mj. na 10. mezinárodním silničním veletrhu. khk par- v Ústí Vnad korporátním orlicí. krajská prostředí hospodářská soft- Činnost khk ok se zaměřuje na pod- z něj dělá unikátní software, který disponuje jednoduše ovlada- manažerů, obchodní misi do srbska zaměstnanců firem, na zahraniční řadu významných akcí, Jihomoravské např. setkání inovační zaměřených centrum zejména (JIC) na vzdělávání Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vytvářet komplexdubického kraje také nabízí svým členům bezplatnou prezentaci na www. těny Zpravodaj a svým členům rozesílá nároky koordinaci znalosti úrovni uživatele regionu ne- a na spo- do nizozemska, bulharska), komora ware pardubického poskytuje managementu kraje vydává tištelnýporu rozhraním podnikatelských a minimálními aktivit, jejich (v minulých letech obchodní firem monitorování využití pra- infrastrukturu mise pro stáže podporu vš inovačního studentů podnikání a absolventů, a stát se dopravní telematiku, inovativním firmám podporu v Evropě. technic- Podpo- předním poskytovatelem konzul- podpory bo správce. khkpce.cz. em ezpravodaj. lupráci s ok. hlavním cílem bylo rozšiřování své nabídky soukromí poradenských, i doma vání vzdělá- řeči. Technologie gramům, a produk- k tématu exportu, pracovníky kulaté a vynálezce. firmy JIC napomáhá a další témata. mnoha projekty spolupráci me- počítačové syntézy tační semináře a rozpozná- ke komunitárním ruje inovativní pro- firmy, kých studenty oborů, s originálními výstavy a nápady, veletrhy výzkumné pro khk pardubického kraje úzce spolupracuje s vrcholovými představiteli sa- předseda představenstva V domácím vacích a prostředí informačních DisCryp-služety společnosti pro stoly OptimSys pro podnikatele umož- (bělorusko, zi inovačními srb- firmami a výzkumnými pracovišti. ing. Jihomoravské bořivoj minář inovační ing. miloš huryta, mba Chraňte mosprávy pardubického kraje, její zástupci jsou členy krajské tripartity. krajská hospodářská komora tor zajišťuje podnikatele uživateli (individuální kontrolu konzultace ňují naplno využít výhod nové centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologickýsko), setkání s velvyslanci a ekonomickými diplomaty slu- a další akce. v ro- olomouckého kraje předseda představenstva khk covní doby zaměstnanců, pardubického pre-krajvenci před ztrátou firemních dat kromí své rodiny. Software také aplikací a automatizovaných nad a ochranou poradenství). digitálního sou- generace telefonních a řečových Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při tran- a další nástroje pro ochranu proti interním útokům z řad zatrolu užívání počítače jejich dětsferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout pěti de- umožňuje rodičům plnou konžeb telekomunikačním operátorům a poskytovatelům městnanců nebo cizích osob. Velvyslanec USA Společným jednal řešením hlavních bezv Brně mi, po čemž dnes o volá podpoře řada ro- vědy služeb, a výzkumu stejně jako firmám všech velikostí. Pro maximální zhodnosítkám firem, z nichž již 18 inkubační program úspěšně ukončilo. cení investice nabízí naše společnost americké klientům firmy či širokou vědecké škálu instituce, Proč se stát výzkum inkubovanou a vývoj firmou? v Jihomoravském kraji v součas- Napojení na JIC má novou posilu užší spolupráci profesionálních ve výzkumu služeb a vývoji, včetně navázání nosti prochází velkými změnami. díky investicím ze Ing. Jiří Hudeček, ředitel JIC na americké regiony, konzultačních které podporují služeb a služeb vědu a inovace, nebo stáže zakázkového pro naše vývoje, manažery uvedl vědy Pa-v ame- Inkubátory viště v kraji poskytují do roku nejen 2015 prostory přibližně za 17 dotované miliard korun. nájemné strukturálních fondů poputuje na výzkumná pracovel Cenek, jednatel společnosti. a související administrativní služby, ale zejména přístup ke špičkovému odbornému poradenství v oblastech rozvoje firmy, dále rických institucích. Tento lákavý výčet česko-amerických aktivit OptimCall představil velvyslanec USA Norman financování gionální inovačních inovační aktivit, strategie ochrany a máme duševního tak velký vlastnictví, ná- se- v současnosti pracujeme již na čtvrté generaci re- Eisen při své návštěvě Významným v Brně produktem na konci dubna. společnosti, eisen se který setkal sama v prostorách vyvinula, jejihomo- vání kontaktů všechna na centra vhodné vědecké dodavatele excelence, apod. která se panu stavení skok business před plánu, ostatními zajištění regiony. propagace není tedy a PR náhodou, či zprostředko- že an norman P systém OptimCall pro správu telefonních inovačního linek. centra Umožňuje (JiC) s hejtmanem uži- velvyslanci prezentovala, již mají navázána strateravského Miloš Sochor, MBA, Jihomoravského vateli kraje pro michalem každou telefonní haškem i linku zástupci JiC gická partnerství s respektovanými americkými hlavní konzultant JIC a vědeckých center nastavit Ceitec, pravidla FnUsa-iCrC pro obsluhu a it4innovations. tématem vorů návštěvy tak, aby byla nechtěné vzájemná hovory spolupráce jet, uvedl hejtman Jihomoravského kraje michal ho- institucemi. a našim cílem je tuto spolupráci rozví- Vstup do chráněného prostředí inkubátoru představuje pro firmy významnou úsporu finančních prostředků, které mohou pře- uživatele nerušily a naopak důležité ho zastihly kdekoli. Hovo- případů ve vědě a výzkumu, výstupem jednání budou konkrétní projekty ry pro jsou utužení obsluhovány kontaktů na mezi základě jihomorav- umožňuje ných dokončit návštěvách vývoj brněnských dříve než za výzkumných běžných podmínek center tržnísměrovat hašek. do vývoje výsledkem produktu. jednání To je firmám i dohoda ve většině o vzájemskou vědou a byznysem scénářů, které a spojenými uživatel může státy. tvořit, upravovat investice a do přiřazovat české ekonomiky lin- byznysmenů, kterým se představí potenciál jihomoho prostředí. a JiC v Usa nebo příprava návštěvy amerických přímé americké kám přes přehledné webové rozhraní. Je možné nastavit různé spolupráci, neváhejte se na nás obrátit: jsou motorem, který vytváří největší počet pracovních míst. Jde způsoby nám ale zpracování o investice hovorů s přidanou pod- hod- Máte-li ravského zájem o regionu. Na místo hlavního konzultanta Jihomoravského inovačního notou, které přináší le času dobře a čísla placená volajícího. pracovní Zatímco oblasti systém byznysu zůstává i nezisková jednoduchý partner- T místa, centra nastoupil od října 2009 Miloš Sochor, MBA. Nahradil tak MVDr. Michala Kostku, který se teď plně věnuje funkci zástupce o spolupráci ředitele JIC. Miloš Sochor přichází do JIC po deseti letech ství. ve Spoje- přivedeme vlastní experty, ale chceme se učit v pro používání běžnými uživateli, umožňuje pokročilým uživatelům protože a uživatelům je tu opravdu se specific- mimořádná zájmové sdružení právnických osob ných státech amerických, kde působil přes pět let ve finančním i od jižní sek-moravytoru jako korporátní bankéř a lektor financí na dvou univerzitách. koncentrace asi kými nejlepších požadavky talentů realizovat v evropě a ve va- U Vodárny 2, Brno Pan Norman Eisen se setkal v prostorách Jihomoravského Hlavní náplní inovačního jeho práce centra v bankovním (JIC) s hejtmanem sektoru Jihomoravského kraje Michalem Haškem i zástupci JIC a vědeckých obsluhu hovorů. Specialitou je bylo financování začínajících firem a management portfolia klientů z nejrůznějších šich specializovaných prakticky oblastech jakýkoliv i scénář na celém pro světě, Tel.: tel.: Fax: obchodních center odvětví. Ceitec, Jihomoravské FNUSA-ICRC inovační a IT4Innovations. centrum si zhodnotil po návratu do České republiky vybral pro svou práci především kvůli Kontakt pro media: svou návštěvu velvyslanec eisen. potom možnost využít syntézu a rozpoznávání řeči pro vytvoření automatické hlasové služby neomezeným možnostem a výzvám, které v sobě podpora Lucie Kanioková inovativních firem skýtá. Denisa Ranochová 608 prosperita firem bohatá města pro volající. Systém OptimCall

11 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2012 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 12 STAVBA Jihomoravského kraje 2011 Při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 byly 13. dubna 2012 na brněnském výstavišti vyhlášeny výsledky 9. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje Soutěž vyhlašuje Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve Stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje. Ocenění se udílejí v 6 kategoriích podle typu dané stavby, sedmá kategorie oceňuje stavby realizované stavební firmou se sídlem v Jihomoravském kraji, postavené mimo region kraje. A protože hodně zajímavých staveb vzniká i v hlavách mladých architektů a stavbařů na vysokých školách, byly tradičně oceněny i nejlepší studentské projekty. 1. KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 1. místo MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BR- NO BLOK CHIRURGICKÉ A INTENZIVNÍ ONKOLO- GIE A ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE II. ETAPA PŘIHLAŠOVATEL: IMOS Brno, a.s. INVESTOR: Masarykův onkologický ústav ZHOTOVITEL: IMOS BR- NO, a.s. PROJEKTANT architekt Aleš Burian, Architektonická kancelář Burian - Křivinka ve spolupráci se společností ATELIÉR 2002 GENERÁL- NÍ PROJEKTANT: Sdružení Arch. Design a Projekční architektonická kancelář Ing. arch. V. Steinhauserová Brno 2. místo CHOVÁNEK DĚTSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU BRNO BYSTRC PŘIHLAŠOVATEL: Statutární město Brno INVESTOR: Statutární město Brno ZHOTOVITEL: ŽSD a.s., Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. - sdružení Dětský smích PRO- JEKTANT Arch. Design, s.r.o. 3. místo DŮM DIAMATOVÉ CESTY NOVOSTAVBA MEDITAČNÍHO CENTRA BUDHISMU DIA- MANTOVÉ CESTY BRNO PŘIHLAŠOVATEL: AVANZO a.s. INVESTOR: Společnost Diamantové cesty o. s. ZHOTOVITEL: AVANZO a.s. PROJEKTANT: Podlipný Sladký architekti, s.r.o. 2. KATEGORIE BYTOVÉ STAVBY 1.místo VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ V PODOLÍ U BRNA PŘIHLAŠOVATEL: KALÁB stavební firma, spol. s r.o. INVESTOR: KALÁB-BS, s.r.o. ZHOTOVI- TEL: KALÁB stavební firma, spol. s r.o. PROJEK- TANT: PROFISTAV TEAM s.r.o. Ing. arch. Zdeněk Dvořák 2. místo BYTOVÝ DŮM POD PETROVEM A PŘI- HLAŠOVATEL: KOMFORT, a.s. INVESTOR: KOMFORT, a.s. ZHOTOVITEL: KOMFORT, a.s. PROJEKTANT: Atelier Habina, Kopečná Brno 3. místo VÝSTAVBA 35 RD vč. TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY I. ETAPA BŘEZINA U KŘTIN, LO- KALITA POD KAPLIČKOU PŘIHLAŠOVATEL: Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. INVESTOR: FI Březina výstavba RD, spol. s r.o. ZHOTOVITEL: Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. PROJEKTANT: Ing. Jan Harašta, CSc., G SERVIS s.r.o. 3. KATEGORIE PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ STAVBY 1. místo SÍDLO SPOLEČNOSTI MICROTECH IVF, BR- NO PŘIHLAŠOVATEL: KALÁB stavební firma, spol. s r.o. INVESTOR: MICROTECH IVF Brno ZHOTOVI- TEL: KALÁB stavební firma, spol. s r.o. PROJEK- TANT: Ing. arch. Jan Kratochvíl, stavební řešení APateliér, s.r.o. 2. místo ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT PS BRNO PŘIHLAŠOVATEL: PS BRNO, s.r.o. INVESTOR: PS BRNO, s.r.o. ZHOTOVITEL: PS BRNO, s.r.o. PROJEKTANT: Ateliér A2, Ing. arch. Libor Vlček 3. místo OBJEKT C 3A LETECKÝ ÚSTAV FSI VUT V BRNĚ PŘIHLAŠOVATEL: IMOS Brno, a.s. IN- VESTOR: VUT v Brně ZHOTOVITEL: IMOS Brno, a.s. PROJEKTANT: IMOS Brno, a.s., K4 a.s. Praha 4. KATEGORIE DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY 1. místo KOMPLEXNÍ REGENERACE HISTORICKÉHO JÁDRA OSTATNÍ KOMUNIKCE, REKONSTRUKCE ULICE JOŠTOVA I. A II. ETAPA PŘIHLAŠOVATEL: Statutární město Brno INVESTOR: Statutární město Brno ZHOTOVITEL: Skanska a.s., Dopravní stavby Brno, s.r.o. společná nabídka více dodavatelů PROJEKTANT: Ing. Vlastislav Novák, CSc., PK OSSEN- DORF s.r.o. 2. místo Výpravní budova lodí vč. technické infrastruktury, UL. PŘÍSTAVNÍ Brno Bystrc PŘIHLAŠO- VATEL: HiARCH spol. s r.o. INVESTOR: Dopravní podnik města Brna, a.s. ZHOTOVITEL: REISTAV s.r.o. PROJEKTANT: HiARCH spol. s r.o. 3. místo MODŘICE, SMYČKA, ZÁZEMÍ PRO CESTUJÍCÍ PŘIHLAŠOVATEL: KOMFORT, a.s. INVES- TOR: KORDIS JMK, SPOL. s.r.o. ZHOTOVITEL: KOMFORT, a.s. PROJEKTANT: DSK plan spol. s.r.o. 5. KATEGORIE REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ Protože v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů bylo přihlášeno 10 staveb, umožňují propozice soutěže, aby v takovém případě porota udělila 2 hlavní ceny, bez určení jejich pořadí. 1. místo PŘÍRODOVĚDNÉ EXPLORATORIUM PŘI- HLAŠOVATEL: Statutární město Brno INVESTOR: Statutární město Brno ZHOTOVITEL: Skanska a.s., Praha - Chodov PROJEKTANT: RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o. Brno 1. místo KOMOŘANY PŘESTAVBA STARÉ FARY NA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PŘIHLAŠOVATEL: Tocháček spol. s r.o. INVESTOR: Obec Komořany, Rousínov u Vyškova ZHOTOVITEL: Tocháček spol. s r.o. PROJEKTANT: PEEM spol. s.r.o. 2. místo KOUZELNÝ SVĚT ANIMACE MUZEUM LOUTEK LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST III. ETAPA PŘIHLAŠOVATEL: KOMFORT, a.s. INVESTOR: Statutární město Brno ZHOTOVITEL: KOMFORT, a.s. PROJEKTANT: AAA Studio s.r.o., Staňkova, Brno 3. místo REKONSTRUKCE STOPKOVY PZEŇSKÉ PIVNICE, ČESKÁ 5, BRNO PŘIHLAŠOVATEL: SKR STAV, s.r.o. INVESTOR: Ing. Salem Ali Ahmad ZHOTOVITEL: SKR STAV, s.r.o. PROJEKTANT: FORM ARCH, Ing. Arch. Vlasta Loutocká 6. KATEGORIE VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY 1. místo Bioplynová stanice Bratčice 2009, Zemědělská BPS, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, skládka TKO Bratčice PŘIHLAŠOVATEL: VHS Brno, a.s. INVESTOR: ŠATAVSKO dobrovolný svazek obcí ZHOTOVITEL: VHS Brno, a.s. PROJEKTANT: AQUA PROCON s.r.o. 2. místo VODNÍ NÁDRŽE A TŮŇ S BIOCENTREM VÍCEMILICE PŘIHLAŠOVATEL: EKOSTAVBY BRNO, a.s. INVESTOR: Město Bučovice ZHOTOVITEL: Sdružení ROVINA - EKOSTAVBY PROJEKTANT: Atelier FON- TES, s.r.o. 3. místo KANALIZACE A ČOV OTNICE PŘIHLAŠO- VATEL: IMOS Brno, a.s. INVESTOR: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. ZHOTOVITEL: IMOS holding a.s., IMOS Brno, a.s. PROJEKTANT: Hydroprojekt CZ, a.s. odštěpný závod Brno, STAVBY MIMO ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (bez udání pořadí) POVODNĚ 2010 KARVINÁ MOST EV. Č PŘIHLAŠOVATEL: Ing. Antonín Pechal, CSc. INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava ZHOTOVITEL: FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby, a.s. PROJEKTANT: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Ing. Antonín Pechal, CSc. SILNICE I/67 SKŘEČOŇ BOHUMÍN, OBCHVAT MOST NA SILNICI I /67 V km 0,360 PŘES BOHUMÍNSKOU STRUŽKU, TRAŤ ČD PŘIHLAŠOVA- TEL: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. INVESTOR: ŘSD ČR, Na Pankráci, Praha ZHOTO- VITEL: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. PROJEKTANT: HBH Projekt spol. s r.o., Brno, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno ZVLÁŠTNÍ CENU ZÍSKÁVÁ: OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY DOBROVSKÉHO 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, BRNO PŘIHLAŠOVATEL: Tocháček spol. s r.o. INVESTOR: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole ZHOTOVITEL: Tocháček spol. s r.o. PROJEKTANT: Atelier RAW spol. s r.o. Domažlická, Brno OCENĚNÍ ČASOPISU STAVEBNICTVÍ: OBEC ŽABČICE, LETNÍ KOUPALIŠTĚ PŘIHLAŠOVATEL: IMOS Brno, a.s. INVESTOR: Obec Žabčice ZHOTOVITEL: IMOS Brno, a.s. PROJEKTANT: Vodohospodářské technologie Brno, s.r.o. Vítěz kategorie BYTOVÉ STAVBY Vítěz kategorie DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY Vítěz kategorie REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ

12 Jihomoravský Lobbing květen 2012 Jihomoravský Lobbing červenec 2011 imos brno, a.s. stavba roku jihomoravského kraje Stavby IMOS pro Vás přínos Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se datují od roku Kdo jsme? Univerzální ryze česká stavební firma s pevnou pozicí na českém a slovenském trhu, zajišťující formou generálního dodavatele stavby v těchto oborech: POZEMNÍ STAVBY průmyslové haly obchodní centra stavby občanské vybavenosti VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY kanalizace, čistírny odpadních vod kompletní sítě technické infrastruktury DOPRAVNÍ STAVBY dálnice, rychlostní komunikace silnice, mosty PROJEKTOVÁ ČINNOST SILNIČNÍ VÝVOJ akreditovaná zkušební laboratoř IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 Brno tel.: fax: IMOS inzerat A4.indd :12:40 prosperita firem bohatá města

13 Jihomoravský Lobbing květen 2012 ceitec jihomoravský kraj 14 CeiteC středoevropský technologický institut tomáš Hruda Středoevropský technologický institut se jako největší vědecké centrum jihomoravského regionu bude v budoucnu významně podílet na jeho rozvoji. Jednou z jeho hlavních priorit je napomoci současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v Jihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně. Jeho smyslem je nejen zapojit aktivity zde realizované do evropského výzkumného prostoru, ale otevřít jej světu i vytvořením podmínek příznivých pro spolupráci se soukromým sektorem. Právě využití výsledků vědeckých výzkumů pro potřeby komerčních společností přinese dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. CeiteC zajistí nejenom zázemí srovnatelné se světovou špičkou, ale i vědecké kapacity pro rozšíření současných výzkumných týmů. naším cílem je přilákat do brna zahraniční experty a významné české vědce. Do pěti let bychom chtěli být preferovaným místem návratu pro české vědecké pracovníky, kteří se chtějí vrátit ze zahraničí. vědcům institut přinese nejmodernější technologie, unikátní přístroje a zázemí srovnatelné se světovými výzkumnými instituty. Do budoucna je tak CeiteC investicí pro celý Jihomoravský kraj a město brno. očekáváme, že celý region významně posune z hlediska ekonomického růstu a jeho prestiže v zahraničí. mezinárodní den rodiny na letišti v Brně tisíce lidí zamířily v neděli 27. května na brněnské letiště, které hostilo Mezinárodní den rodiny. Celodenní program nabídl přehlídku letecké techniky, seskoky parašutistů, dětské dílny nebo také hudební vystoupení. v průběhu dne se uskutečnilo též krajské kolo dětské talentové soutěže s názvem Čenda hledá supertalent. Ceny vítězům a postupujícím do celostátního kola předala krajská radní Marie Cacková, účatníky Mezinárodního dne rodiny pozdravil náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Mezinárodní den rodiny na letišti v brně je jednou z největších akci pořádanou v rámci aktivit Rodinných pasů. vědecké centrum budoucnosti CeiteC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. výsledky centra budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka. CeiteC byl schválen evropskou komisí 6. června vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města brna. Jeho nositeli jsou masarykova univerzita, vysoké učení technické v Brně, mendelova univerzita v Brně, veterinární a farmaceutická univerzita Brno, výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů akademie věd Čr. Moderní laboratoře o celkové ploše m2 vyrostou do roku 2014 v Univerzitním kampusu bohunice a v areálu Pod Palackého vrchem v brně. Unikátní přístrojové vybavení bude využívat na 600 vědců a odborníků z ČR i zahraničí, do výzkumných programů se zapojí až 1200 studentů. Hlavní událostí letošního roku je evaluace vědeckých týmů ceitecu, která proběhne června 2012 a pro kterou jsou nastaveny zcela transparentní podmínky hodnocení bez politických i jiných vlivů. Do brna přijede přes 20 renomovaných odborníků z mezinárodních výzkumných institucí, kteří v rámci dvoudenní akce budou hodnotit jednotlivé výzkumné skupiny CeiteCu v závislosti na jejich odbornosti a zaměření. Zásadní je především maximální férovost a transparentnost celého procesu, stejně jako následné využití výsledků hodnocení v praxi. Stěžejní událostí letošního roku je také již ukončené výběrové řízení na výkonného a vědeckého ředitele, kteří stanou v čele ceitecu na podzim. Zdrojem financování je evropský fond pro regionální rozvoj, z něhož se čerpá prostřednictvím operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa č. 1 evropská centra excelence, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. celkové způsobilé výdaje centra: kč z toho Strukturální fondy (85 %): kč z toho příspěvek státního rozpočtu (15 %): kč Mgr. et Mgr. tomáš HRUDa výkonný ředitel CeiteC telefon: Laboratoř nanotechnologií na CeiteC vut CEITEC Středoevropský technologický institut Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Česká republika telefon: Zástupci ruských cestovních kanceláří přiletí na jižní moravu rada jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 17. května 2012 schválila záměr uspořádat famtrip po jižní moravě pro ruské touroperátory v termínu 6. až 10. června Chceme zvýšit počet ruských turistů, kteří dorazí na jižní rada schválila vyhlášení výzvy v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Rada Jihomoravského kraje schválila vyhlášení 2. výzvy k předkládání grantových projektů do 2. globálního grantu v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše finanční alokace v rámci této výzvy činí více než 145 milionů korun. Jedná se o oblast zvyšování kvality ve vzdělávání, rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. o tyto prostředky si budou moci požádat subjekty z jižní Moravy. Půjde zejména o podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a o podporu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, uvedl hejtman Michal Hašek. výzva k předkládání grantových projektů bude vyhlášena dne 7. května 2012 a ukončena dne 18. června bližší informace budou zveřejněny na o budoucnosti památek na jižní Moravě Budoucnost Lednicko-valtického areálu, slovanského hradiště v mikulčicích, zámku v moravském krumlově a janáčkova kulturního centra byly hlavními tématy jednání hejtmana jihomoravského kraje michala haška s ministryní kultury alenou hanákovou v úterý 22. května Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek jednal s ministryní o zájmu kraje dále rozvíjet Lednicko valtický areál. Jihomoravský kraj již v minulosti požádal o převod Lednicko-valtického areálu do svého vlastnictví a dnes jsme se s ministryní kultury dohodli na posílení koordinace vzájemných aktivit při oživení areálu kulturními akcemi, řekl po jednání hejtman Hašek. Ministryně kultury s tímto konceptem Moravu. Famtrip bude určen pro deset osob, především z řad zástupců cestovních kanceláří z našich partnerských regionů. Slibujeme si od toho určité povzbuzení nabídky a zvýšení počtu ruských turistů na jižní Moravě, uvedl hejtman Michal Hašek. Cílem akce je především Projekt somopro se představí v moskvě Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 17. května 2012 schválila poskytnutí účelových dotací v celkové výši korun osmnácti subjektům působících v oblasti činnosti národnostních menšin. Zároveň rada doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace o.s. Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně ve výši korun na výchovně vzdělávací tábor na základě a dotaci iq Roma servis, o.s. ve výši korun na projekt Jdeme s dobou. Celkem je vyslovila souhlas s tím, že podrobnosti probereme při její plánované návštěvě jižní Moravy v letních měsících. Dalším tématem byla snaha o zařazení slovanského hradiště v mikulčicích a obdobného areálu v sousedních kopčanech na seznam kulturního dědictví UneSCo. Přihláška bude ministerstvem kultury podávána ve spolupráci s Jihomoravským krajem v příštím roce. Zařazení na seznam UneSCo zákonitě zvýší atraktivitu obou míst a přinese rozvoj cestovního ruchu a další pracovní příležitosti pro občany jižní Moravy, řekl hejtman Hašek. Jednání se týkalo také přípravy výstavních prostor zámku v moravském krumlově, kde kraj ve spolupráci s městem a společností incheba zvýšení informovanosti ruských touroperátorů o turistických produktech nabízených na jižní Moravě, představení Jihomoravského kraje jako lákavé turistické destinace a v neposlední řadě také podpora leteckého spojení mezi Ruskou federací a Jihomoravským krajem. rada jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila záměr uspořádat prezentaci programu somopro ii v moskvě v prostorách velvyslanectví České republiky v ruské federaci. Zároveň rada schválila úhradu nákladů na tuto prezentaci a účast profesora edwarda n. trifonova, který je hostujícím vědcem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v rámci programu SoMoPro, na této prezentaci. Chceme posílit povědomí o tomto unikátním jihomoravském programu. bude-li prezentace úspěšná, připravíme prezentace i jinde, uvedl hejtman Michal Hašek. Základním smyslem programu South Moravian Programme for Distinguished Researchers ii (Jihomoravský program pro špičkové vědce dále jen SoMoPro ii) je pokračování podpory příchodu špičkových zahraničních vědeckých pracovníků do Jihomoravského kraje, aby se podíleli na rozvoji vědecko-výzkumného potenciálu JMk. rada podpořila činnost národnostních menšin tedy určeno organizacím působícím v této oblasti korun. i v této rozpočtově složité době podporujeme aktivity národnostních menšin na jižní Moravě, jsem rád, že spolupráce s těmito organizacemi je dobrá, zdůraznil hejtman Michal Hašek. chce upravit tyto prostory tak, aby zde bylo možné opět vystavit slovanskou epopej alfonse muchy. Současně se probírala možnost před vrácením Slovanské epopeje zatraktivnit zámek jinou expozicí tak, aby město Moravský krumlov v době, kdy budou probíhat jednání o navrácení, neztratilo přitažlivost pro návštěvníky. Hejtman Hašek se také dohodl s ministryní kultury na tom, že budou učiněny kroky k zahájení přípravy výstavby finančně nákladného janáčkova kulturního centra v Brně, na které v současnosti bohužel státní rozpočet nemá prostředky. Snažíme se, aby projekt neusnul a méně nákladné, ale časově náročné přípravné práce proběhly co nejdříve, zdůraznil po jednání hejtman Michal Hašek.

14 Jihomoravský Lobbing květen 2012 regionální rada Jihovýchod dsb euro 15 regionál ní rada regionu S oudržnos ti J ihovýchod dsb euro SvětOvá úroveň z BlanSka Společnost DSB EURO s.r.o. navazuje na tradici zpracování železné rudy na Blanensku, která započala již v 17. století. Dnes se soustředí na výrobu vysoce jakostních odlitků pro vodní turbíny, energetických strojů a zařízení, standardních odlitků pro textilní stroje, odlitků pro automobilový průmysl a v neposlední řadě na pokračování tradice umělecké výroby. Náměstí Svobody ve Valticích je díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 25 milionů korun nyní krásné a užitečné jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. pomáháme změnit kraje artur Zatloukal regionální operační program Jihovýchod podporuje dotacemi Jihomoravský kraj a kraj vysočina již od roku Za uplynulých šest let již můžeme výsledky programu potkat, dá se říci, na téměř každém kroku. Pokud budeme mluvit v číslech, na účty příjemců dotací z rop Jihovýchod bylo již proplaceno více než 10,5 miliardy korun. v Jihomoravském kraji a na vysočině je k dnešnímu dni podpořeno přes šest set projektů, z nichž 477 bylo dokončeno. Schváleny jsou dotace ve výši 15 miliard korun, což je 75 procent evropského podílu programu. ing. artur Zatloukal, ředitel úřadu regionální rady Jihovýchod co je díky ROp Jihovýchod jinak: Po silnicích, obchvatech, křižovatkách a mostech, které jsme podpořili, projede denně aut. (nejrušnější silnice u nás d1 u Prahy má denní průjezd 90 tisíc) v přestupních terminálech, jejichž výstavbu jsme spolufinancovali, každý den přestupuje 66 tisíc lidí. Po 87 kilometrech cyklostezek, jejichž výstavbu jsme spolufinancovali, projíždí denně až cyklistů a bruslařů. námi spolufinancované nízkopodlažní ekobusy svezou každý den cestujících. nízkopodlažní tramvaje ujedou každý rok 65 milionů místokilometrů. Památky, na jejichž opravách jsme se finančně podíleli, navštíví návštěvníků ročně. (pro srovnání nejnavštěvovanější památka Čr Svatý vít má roční návštěvnost 1 milion) ostatní objekty turistické infrastruktury (hotely, penziony, tic, rozhledny, naučné stezky, atd ), jejichž výstavbu či rekonstrukci jsme podpořili, navštíví každý rok 4,5 milionu lidí. objekty pro kulturní a volnočasové využití (kulturní domy, divadla, Zoo, sportoviště, dětská hřiště, parky, ) vykazují každý rok více než 5 milionů návštěv. Podpořili jsme projekty ve školách a předškolních zařízeních, které navštěvuje školáků a předškoláků. v nemocnicích a zdravotnických zařízeních jsme podpořili projekty do zlepšení přístrojového vybavení a léčebného prostředí, které každý rok pomáhají hospitalizovaných a půlmilionu ambulantně léčených pacientů. naše podpora pomohla zřídit či rekonstruovat 420 lůžek v objektech sociálních služeb a 200 míst v denních stacionářích. námi podpořené projekty již vytvořily 275 pracovních míst, celkový závazek schválených projektů je přes 600 nových pracovních míst. Projekt Přírodovědné exploratorium, který byl podpořen dotací z ROP Jihovýchod ve výši 32,4 milionů korun, získal prestižní ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod kounicova 271/13, brno Regionální pracoviště Jihlava: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod odbor implementace projektů Jihlava, žižkova 89, Jihlava dotazy týkající se projektových záměru zasílejte na: dotazy týkající se činnosti úřadu regionální rady zasílejte na: blansko, brána Moravského krasu na jihu Moravy, je známé výskytem železné rudy již od desátého století. Z této doby také pochází místní tradice výroby dekorativní a užitkové litiny. Předchůdce dnešního podniku byl založen roku 1699 šlechtickým rodem gellhornů, k největšímu rozmachu slévárny došlo během vlastnictví rodu Salmů o několik století později. nicméně dnešní společnost již vypadá zcela jinak. Slévárna dsb euro s.r.o. byla koupena v srpnu 2005 současným vlastníkem Judr. Milanem hlaváčem. dsb vyrábí a prodává Současný vlastník a ředitel společnosti DSB Euro JUDr. Milan Hlaváč je rovněž předsedou představenstva OHK Blansko. odlitky ze šedé, tvárné, umělecké litiny a ocelolitiny. dále vlastní modelárnu, ve které vyrábí modelová zařízení ze dřeva, kovu a pryskyřičných materiálů. Podnik je specializován na kusovou a malosériovou výrobu, ať je to v oblasti šedé litiny, tvárné litiny, ocelolitiny a v neposlední řadě je tu také umělecká výroba. v současné době má firma dsb euro s.r.o. 486 zaměstnanců. Slévárna po převzetí novým majitelem dosáhla výrazného zlepšení hospodářských výsledků a soustředila se na výrobu vysoce jakostních odlitků pro vodní turbíny, energetické stroje a zařízení, standardní odlitky pro textilní stroje, odlitky pro automobilový průmysl na bázi polystyrénových modelů a to včetně jejich opracování. ŠpičkOvá UmělEcká výroba umělecké lití ve slévárně využívá metody formování od těch nejstarších po nejmodernější přesně podle potřeb klienta. Slévárna nabízí formování na otisk, do olejových, bentonitových směsí a furanových směsí a přesné lití metodou ztraceného vosku. odlévá ze šedé a tvárné litiny, bronzu, mosazi a hliníku. není omezena rozměrem díla ani náročností klienta. díky metodě harmonizovaného lití je jedničkou ve světě litého výtvarného umění. Pokračuje také v proslulé tradiční výrobě odlitků. Z umělecké a dekorativní litiny jsme v letech 2007 a 2008 vyrobili bronzovou, historicky největší sochu generála Milana rastislava Štefánika, která dnes stojí před budovou slovenského národního divadla v bratislavě. Socha dle modelu gottharda Jandy, vážící šest tun a vysoká 7,6 metru, byla odlita z 26 dílů v průběhu jednoho roku v naší slévárně.. britská organizace europe business assembly v roce 2008 v oxfordu udělila firmě prestižní ocenění european Quality award. toto ocenění si společnost dle kritérií eba zasloužila především za silný důraz na spokojenost zákazníka, mimořádný rozvoj v průběhu tří let fungování firmy a za garanci kvality dle nejvyšších požadavků evropského trhu. Firma dnes úspěšně vyváží - na celkovém obratu se vývoz do zahraničí podílí padesáti procenty. hlavními odbytišti jsou itálie, německo, norsko a chorvatsko. SpEcializacE na kusovou a malosériovou výrobu dnešní moderní slévárenská společnost vychází z tradice výroby odlitků z šedých litin na dřevěné i spalitelné modely do max. hmotnosti 25 t (max. rozměry odlitku 8x4x2,5 m), vyráběných na dvou studeno větrných kupolových pecích o max. výkonu 12 t/ hod., určených zejména pro těžké obráběcí stroje, kompresory a odlitky pro energetický sektor. Slévárna oceli a tvárné litiny disponuje dvěma obloukovými pecemi po 9 t, které jsou určeny jak pro výrobu ocelí, tak tvárných litin (max. hmotnost pro oceli je 12 t, pro tvárnou litinu 8 t). Formování se provádí většinou ručně, menší odlitky jsou formovány jak ručně, tak rovněž na strojní formovací lince georg Fisher do rámů o rozměrech 1000x800, 300/300 mm (hmotnost odlitku max. 200 kg). dsb euro s.r.o. využívá pro řešení technologie a optimalizace odlitků cad/cae programů. v roce 2007 byla zakoupena licence cad programu Solidworks a pro výpočet plnění, tuhnutí kovu ve formě a predikci vad simulační program ProcaSt, založený na metodě konečných prvků. díky těmto programům dokáže na základě výsledků simulace objevovat skryté vady odlitků a zároveň optimalizovat technologii výroby i konstrukci odlitků, kterou poté odborníci slévárny konzultují ve 3d výstupech se zákazníkem. Program výrazně snížil podíl slévárenských vad zejména u ocelových odlitků. dalšími většími investicemi bylo zřízení kompresorové stanice pro výrobu stlačeného vzduchu, zakoupení brousicího robotu andromat, zřízení čističky odpadních vod, osamostatnění se v dodávkách elektrické energie a zemního plynu a další. Firma se snaží o neustálý rozvoj společnosti, navazuje spolupráci s domácími a zahraniční firmami, zúčastňuje se různých výstav a veletrhů s cílem udržení konkurenceschopnosti a zajištění dostatečné a optimální výrobní náplně DSB EURO s.r.o. Gellhornova 18, Blansko česká Republika tel: Fax:

15 chvíle Na výsluní 16 jihomoravský lobbing květen 2012 s l av n o s t n í o k a M ž i k y P ř E d á N í ř á d u vav ř í N u 2011 SPOLEČNOST ceny jubilea n áv š t ě v y PrvNí OcENěNí PřEvZaLi vyznamenání HOSPOdářSKé KOmOry ČESKé republiky 12. března 2012 v ObEcNím do- Nejcennější diamantový Řád Vavřínu převzala Meda Mládková z rukou Vyznamenání napoprvé převzalo 26 oceněných významných lidí. prezidenta HK ČR Petra Kužela. mě v PraZE. výročí ocenění soutěže vítězství laureáti Řádu vavřínu z jihomoravského kraje narozeniny t i t u ly magdalena KOžENá vynikající česká mezzo-sopranistka patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. z jejich českých a mezinárodních úspěchů je nejvýznamnější absolutní vítězství v 6. mezinárodní soutěži Wolfganga amadea Mozarta v salzburgu v roce Magdalena kožená je pravidelným hostem světových koncertních pódií. v roce 2003 se stala rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Laureátka řádu Křišťálového vavřínu ing. KarEL KOmárEK Úspěšný český podnikatel, spravující nadnárodní finanční a investiční skupinu, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v evropě, asii, severní americe a africe. Má velké zásluhy o záchranu českého stříbra společnosti sazka. Laureát řádu Platinového vavřínu jubileum petra kužela Prof. dr. PETr FiaLa ministr školství, mládeže a tělovýchovy čr, český politolog a vysokoškolský učitel, bývalý rektor Masarykovy univerzity, který se postaral o její dynamické vedení a zviditelnění v akademické obci. zakladatel katedry politologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v brně. autor, spoluautor editor řady studií, monografií a vědeckých sborníků. Laureát řádu Zlatého vavřínu ing. vladimír PLašiL generální ředitel alta invest, a.s. se strojírenskou skupinou dobývá pozice v rusku, a navazuje na silnou tradici tuzemských dodávek, kdy v tomto regionu buduje technologické celky v hodnotách desítek miliard korun společně s dalšími firmami. Laureát řádu Zlatého vavřínu mga. STaNiSLav moša ředitel Městského divadla v brně režisér, textař a libretista, má na svém kontě více než 120 inscenací, a to nejen v českých divadlech, ale i v zahraničí, např. v německu, itálii a slovinsku. je velmi úspěšný nejen na poli činoherním, ale i muzikálovém. jeho nápadem byla realizace soudobé hudební scény, která vznikla jako druhá budova Městského divadla brno. Laureát řádu Zlatého vavřínu p ř e d ává n í c e n s tav b a j i h o m o r av s k é h o k r a j e Mezi gratulanty na padesátinách prezidenta Hk vítězství ve svých kategoriích získali společnosti tocháček, spol. s.r.o.(vlevo) a vhs brno,a.s. na snímku v pořadu zleva při předávání cen čr Petra kužela byl mezi prvními čestný předseda stavba jihomoravského kraje 2011, které jim předali u příležitosti letošních stavebních veletrhů náměstek hejtmana jmk václav božek a předseda jmss lubomír Mikš. Hk čr, ministr jaromír Drábek. o k a m ž i k y v ý z n a m n é p r o j i h o m o r av s k ý k r a j Byly oceněny Vaše osobní nebo firemní Výsledky? oslavili jste Významné osobní či firemní jubileum? získali jste domácí nebo zahraniční ocenění na Veletrzích SENiOr PaS třiašedesátiletý jiljí sedláček z tišnova se stal držitelem slevové karty senior Pas s pořadovým číslem Předal mu ji jihomoravský hejtman Michal Hašek a radní Marie cacková. senior Pas budu využívat na kulturní akce, chození do divadel a také na plavání v bazénu, uvedl sedláček, který se o možnosti získat senior Pas dozvěděl v senior Pointu v tišnově. Držitelem senior Pasu se může stát každý senior nad 55 let. karta umožňuje bonusový program slev pro aktivní způsob života. nejčastější věková skupina je od 60 do 67 let. NEjLEPším SPOrTOvcEm jihomoravského kraje za minulý rok byl v úterý 24. dubna 2012 vyhlášen krasobruslař Michal březina. vyhlášení nejlepších sportovců jihomoravského kraje za rok 2011 se uskutečnilo v prostorách sportovní haly Fakulty sportovních studií Mu v areálu bohunického kampusu. ceny vítězům předali představitelé krajské samosprávy v čele s náměstkem hejtmana stanislavem juránkem. miss roma náměstci hejtmana jihomoravského kraje stanislav juránek a václav božek. se v sobotu dne 19. května 2012 zúčastnili v kulturním domě v Hodoníně soutěže česko-slovenská Miss roma vítězkou letošního ročníku soutěže se stala sedmnáctiletá studentka nikola Dudušová z bruntálu. korunku česko-slovenské Miss roma 2012 předal stanislav juránek a šerpou ji dekoroval václav božek. Foto: či VýstaVách? zvítězili jste V domácí nebo mezinárodní soutěži? uvítali jste Významnou návštěvu? rádi Byste se o tyto úspěchy a Významné okamžiky, zachycené na fotografích podělili se čtenáři jihomoravského lobbingu na prezentační straně chvíle na Výsluní? nabídněte nám je i pro ostatní čtenáře, s krátkým popisným textem k dění na fotografii. mail: tel: , mobil šéfredaktora

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011

Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice. Liberec, 20. 4. 2011 Zakládání právnických osob v podmínkách Univerzity Pardubice Liberec, 20. 4. 2011 Osnova prezentace 1. Platná legislativa (národní a interní) 2. Možné formy účasti UPa v zakládané právnické osobě 3. Současné

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více