Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1"

Transkript

1 V Litovli srpen 2005 Pololetní zpráva R O K

2 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána 2 Údaje o cenných papírech 2 2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta kótovaného cenného papíru Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta Údaje o výrobní a obchodní činnosti Orientace na trhu Údaje o tržbách Údaje o rozvaze 4 3. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta Komentář k hospodaření Komentář k finančním výsledkům Výhled na druhé pololetí roku Finanční část Konsolidované finanční výkazy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Finanční výkazy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu Pololetní zpráva

3 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru Obchodní firma (Název): Sídlo: MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19, Litovel PSČ: IČ: Datum založení: 1.května 1992 na dobu neurčitou Právní forma: akciová společnost Založení a přeměny společnosti: Jediným zakladatelem byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. Na společnost MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel,Cholinská 1048/19, PSČ , IČ přešlo, jako na společnost nástupnickou v roce 2003 z důvodu fúze sloučením, jmění zanikajících společností a to společnosti MJM group, a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSC , IČ , společnosti Agropodnik Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ , IČ a společnosti MJM agroslužby, spol. s r.o. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 78401, IČ Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána : Společnost je zapsána u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 342 Údaje o cenných papírech : Druh Forma Připojené kupóny kmenové ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč v listinné podobě a ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě ne ISIN na majitele: CS Celkový objem emise ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie 1 000,- Kč Regulovaný trh, na kterém jsou cenné papíry přijaty k obchodován RM Systém, a.s. Pololetní zpráva

4 2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta kótovaného cenného papíru 2.1. Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta V období od do zůstávají i nadále hlavními činnostmi společnosti nákup a prodej zboží, výroba krmiv a krmných směsí, mlynářství, nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování a obchodní činnost. V obchodní činnosti zejména nákup a prodej průmyslových hnojiv, prostředků na ochranu rostlin a pohonných hmot a maziv. Společnost se dále zabývá poskytováním služeb v oblasti zemědělství, pomocí speciálních strojů tzv. TERRA GATORŮ (hnojení, vápnění) a RO- GATORŮ(postřiky porostů) a také systémem precizního zemědělství tzv. PREFARM. Veškeré podrobnější informace o činnosti společnosti včetně organizační struktury a kontaktních osob jednotlivých divizí jsou k dispozici na internetových stránkách emitenta: Údaje o výrobní a obchodní činnosti jednotky k k Výroba krmných směsí tuna Výroba mlýnských výrobků tuna Míchání směsných hnojiv tuna Nákup pšenice potravinářské tuna Nákup ostatních obilovin tuna Nákup olejnin včetně máku tuna Prodej obilovin tuna Prodej olejnin včetně máku tuna Prodej průmyslových hnojiv tuna Prodej prostř. na ochr. rostlin tis. Kč Prodej PHM (celkem) tis. litr z toho benzín tis. litr nafta tis. litr bionafta tis. litr Orientace na trhu : Hlavní orientace na trhu je i nadále prováděna především na území okresu Olomouc, Přerov, Prostějov a v podhorské oblasti okresu Bruntál a Šumperk. Okres Olomouc je značným producentem potravinářského obilí, sladovnických ječmenů, řepky a máku. Okres Bruntál a Šumperk je naopak producentem krmných obilovin pro výrobu krmných směsí. Pololetní zpráva

5 2.4. Údaje o tržbách : konsolidované jednotky k k Za prodej zboží tis. Kč Tržby z prodeje vlastních výrobků tis. Kč Tržby za služby tis. Kč Tržby z prodeje materiálu tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Výnosy celkem Provozní zisk (EBITDA) tis. Kč Provozní zisk (EBIT) tis. Kč Zisk před zdaněním(ebt) tis. Kč Údaje o rozvaze : konsolidované jednotky k k AKTIVA celkem tis. Kč Dlouhodobá aktiva tis. Kč Krátkodobá aktiva tis. Kč PASIVA celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Dlouhodobé závazky tis. Kč Krátkodobé závazky tis. Kč *) Bližší informace a o stavu majetku, jeho krytí a výsledcích hospodaření jsou obsaženy v kapitole 3.2. této pololetní zprávy Pololetní zpráva

6 3. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta 3.1. Komentář k hospodaření Společnost navázala na příznivý vývoj ve srovnatelném období loňského roku a pokračovala v dalším rozvoji. Podnikatelskou činnost výrazně ovlivnila vyšší finanční disponibilita společnosti(vč. úvěrů), která umožnila ve větším rozsahu než v roce 2004 pořídit cenově výhodné nákupy zboží pro obchodní činnost. Výsledky se projevují jak ve vyšším obratu, tak i rostoucím hospodářském výsledku společnosti. Z hlediska vnitřní organizační struktury je pak uvedený růst alokován především do divize hnojiv pesticidů a osiv a divize rostlinných produktů. Na druhé straně došlo k poklesu tržeb v oblasti nákupu a prodeje dobytka, kde byla tato činnost zastavena z důvodu nestability ekonomických podmínek v oboru masné produkce. K meziročnímu poklesu dochází ve výrobě krmných směsí, což je reakcí na omezování produkce vepřů u našich odběratelů. V souladu s faktoringovou smlouvou uzavřenou s financující institucí NLB Faktoring a.s. došlo v období od data zpracování výroční zprávy za rok 2004 do k cesi pohledávek v nominální hodnotě tis. Kč. V oblasti obchodování s pohonnými hmotami se projevuje meziroční mírný pokles prodeje (2,3%), vyvolaný zejména citelným nárůstem cen PHM, ale úspornými opatřeními v nákladech byl hospodářský výsledek z této činnosti udržen a i mírně navýšen. Celkem byl za společnost MJM Litovel a.s. vykázán hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) za 1. pololetí roku 2005 ve výši tis. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst ve výši cca 12,7% Komentář k finančním výsledkům a výhled na druhé pololetí Ukazatele o tržbách ovlivnily v meziročním srovnání faktory, které jsou podrobně popsány v bodě tři této pololetní zprávy. Všechny z výše uvedených faktorů zasáhly ať již kladně nebo záporně do podnikatelské činnosti společnosti. Vliv je viditelný zejména u tržeb za zboží, služby a vlastní výrobky a v neposlední řadě také u ostatních provozních výnosů resp. nákladů. Navýšení u tržeb za zboží je způsobeno včasným a cenově výhodným nákupem obchodovaného zboží s následným kladným dopadem jak do tržeb tak i do obchodní marže. Důvody těchto nákupů jsou popsány v bodě 3 této zprávy. Celkem došlo k meziročnímu nárůstu tržeb za zboží o 2,25% což představuje tis. Kč Pololetní zpráva

7 Celkové konsolidované provozní výnosy společnosti dosáhly za první pololetí roku 2005 výše tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 11 %. Celkové konsolidované provozní náklady (vyjma odpisu a amortizace) činily tis. Kč, byly ovlivněny jednorázovými vlivy popsanými v bodě tři, které ve svém důsledku vedly ke konsolidované hodnotě EBITDA ve výši tis. Kč, meziročně o 11,5 % více. V návaznosti na cenové nákupy zboží došlo v porovnání s minulým obdobím k nárůstu obchodní marže ve výši tis. Kč. Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvním pololetí roku 2005 výše tis. Kč, meziročně o 12,2 % více. Tento nárůst je výsledkem vyšších investic v první polovině roku 2005 a změn v amortizaci vybraných nehmotných aktiv. Díky nárůstu konsolidované hodnoty EBITDA vzrostl konsolidovaný provozní výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) a konsolidovaný zisk před zdaněním (EBT) v prvním pololetí roku 2005 meziročně o 12,7% na tis. Kč a tis. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše tis. Kč, meziročně o 10 % více. Ke konci roku 2004 se společnost stala skladovatelem zásob pro Státní zemědělský intervenční fond. Výsledek tohoto skladování se projevil v prvním pololetí roku 2005 v údajích o tržbách za služby, přičemž nárůst těchto tržeb představuje 83 % celkového navýšení v této oblasti podnikání. V oblasti tržeb za vlastní výrobky došlo v meziročním srovnání k poklesu (o tis.kč). Hlavní podíl na tomto snížení nese výroba krmiv a krmných směsí (popsáno v bodě 3). K výpadku podílejícímu se na saldu celkových výnosů došlo ve výkazu zisků a ztrát u ostatních provozních výnosů. Celkem došlo k poklesu o tis. Kč. Důvodem tohoto poklesu bylo zastavení činnosti v oblasti nákupu a prodeje dobytka z důvodu nestability ekonomických podmínek v oboru masné produkce (popsáno v bodě 3). Tento obchod byl následně postupován na faktoring (zejména z důvodu rychlého nabytí finančních prostředků) a zúčtování tohoto postoupení se projevovalo na řádku ostatních provozních výnosů. Dlužno dodat, že s poklesem výnosů došlo také k poklesu ostatních provozních nákladů a to ve stejné výši. Údaje o rozvaze odpovídají situaci již popisované ve výroční zprávě společnosti za rok 2004 viz. odkaz informační povinnost. V dlouhodobých aktivech nedošlo od konce roku 2004 do k podstatným změnám ve stavu dlouhodobého hmotného, nehmotného ani finančního majetku. Krátkodobá aktiva vykazují pololetní nárůst o 39%. Jedná se o adekvátní každoroční situaci společnosti, kdy k likvidaci pohledávek z obchodní činnosti dojde v návaznosti na žňovou kampaň v rozmezí dvou následujících měsíců. Zásoby společnosti mají pokles u materiálu logistická opatření při nákupu surovin pro výrobu krmných směsí, a u poskytnutých záloh na zásoby. Zálohy společnost poskytla bonitním obchodním partnerům na sklizeň roku 2005 (záloha je úročena běžnou úrokovou sazbou). Pololetní zpráva

8 Strategií společnosti je nadále zvyšovat efektivitu v oblasti vynakládání investičních prostředků. Celkové investice v prvních šesti měsících roku 2005 dosáhly úrovně tis. Kč. Z celkového objemu investic bylo tis.kč vynaloženo na obnovu autoparku a speciálních vozidel pro zemědělské služby a tis. Kč do stavebních a technologických úprav souvisejících se zemědělskou produkcí (čistička obilí, odprašnění sil, technologie minerálních krmných směsí atd.) Krytí vývoje aktiv bylo na pasivech úměrně rozděleno mezi přírůstek vlastních a cizích zdrojů. V oblasti vlastního kapitálu jsou rozdíly tvořeny pouze hospodářskými výsledky a jejich rozdělením. Za rok 2005 má společnost nárůst zisku před zdaněním z tis. Kč na tis. Kč což je o 12,7% více proti stejnému období roku minulého. Další nárůst je v důsledku rozdělení hospodářského výsledku z minulých let fondy tvořené ze zisku a nerozdělený zisk. O výsledku hospodaření za rok 2004 rozhodla valná hromada 1 společnosti v červnu letošního roku. Celková výše konsolidovaných úvěrů k 30. červnu 2005 dosáhla tis. Kč, což je o 12,5 % více než k 31.prosinci roku Tento nárůst byl využit k obchodní činnosti, na zajištění růstu obratu za zboží s vyšší meziroční rentabilitou kdy s porovnáním nárůstu obchodní marže a procentuálním vyjádřením úroků z těchto úvěrů bylo dosaženo nárůstu ve výši 4,7 %. U dlouhodobých závazků došlo k nárůstu dlouhodobých úvěrů viz. výše (důvody popsány v bodě 3.1.) a ostatních dlouhodobých závazků tvořených položkami nově přijatých leasingů společnosti, jejichž délka je stanovena v rozmezí 36 až 48 měsíců. Krátkodobé závazky zejména v rovině obchodních vztahů mají pololetní nárůst související s oborem podnikání společnosti, kdy k umoření těchto zdrojů financování dojde v návaznosti na prodeje rostlinných produktů nakoupených od prvovýrobců v rámci žní 2005 v druhém pololetí hospodářského roku Finanční výkazy a konsolidované finanční výkazy jsou nedílnou součástí této pololetní zprávy (srovnání s minulým obdobím). Ve společnosti nedochází k podstatným odchylkám Výhled na druhé pololetí roku 2005 Vzhledem k tomu, že společnost působí v oblasti zemědělství, je její podnikání ovlivňováno zejména klimatickými podmínkami. Při zpracovávání popisu pravděpodobného budoucího vývoje v následujícím pololetí vycházela společnost MJM Litovel a.s. jak z dosažených výsledků 1. pololetí roku 2005, tak z informací o prvních návozech rostlinných produktů na sklady ze žňové kampaně Vyjma určitých nejasností v ocenění obchodovaných komodit, společnost v zásadě neočekává odchylky 1 Dne proběhla v sídle společnosti řádná valná hromada, která rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 následovně: dotace do sociálního fondu společnosti ,00 Kč, výplata dividend akcionářům společnosti v celkové výši ,00 Kč (tj. hrubý výnos 30,-Kč na jednu akcii), nerozdělený hospodářský výsledek ,00 Kč. Pololetní zpráva

9 od ročního plánu 2005 v rozhodujících ukazatelích jako je hospodářský výsledek nebo celkové tržby. Z tohoto důvodu nedošlo tudíž k žádným úpravám ročního plánu, který je v pololetí v oblasti výroby plněn na 42 až 54 % (dle typu výroby) a v oblasti tržeb na cca 51 %. jednotky II.pololetí Plán roku 2005 Výroba krmných směsí tuna Výroba mlýnských výrobků tuna Míchání směsných hnojiv tuna Nákup rostlinných produktů tuna Prodej průmyslových hnojiv tuna Prodej PHM (celkem) tis. litr z toho benzín tis. litr nafta + bionafta tis. litr Pololetní zpráva

10 4. Finanční část 4.1.Konsolidované finanční výkazy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Konsolidované finanční výkazy byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky nejsou auditovány. Výsledky společnosti Agrochemické družstvo Přerov byly k datu konsolidovány metodou plné konsolidace. Všechny uváděné údaje jsou v tisících Kč. Pololetní zpráva

11 Výkaz zisků a ztrát - sestavený dle IAS/IFRS - konsolidovaný 30.června června 2005 Výnosy Provozní náklady Odpisy hmotných a nehmotných aktiv Provozní zisk Úroky (netto) Ostatní finanční náklady a výnosy (netto) Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk Zisk připadající: Akcionářům společnosti Menšinovým vlastníkům Zisk na akcii (Kč) - základní * * Vzhledem k tomu, že společnost nevydala žádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění zisku. Pololetní zpráva

12 Rozvaha - sestavená dle IAS/IFRS - konsolidovaná 30.června prosince 2004 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek 0 39 Finanční aktiva dlouhodobá Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Peníze Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk Menšinový podíl 5 5 Krátkodobé závazky Úvěry a kontokorentní účty Závazky z obchodního styku Splatný daňový závazek Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Úvěry a kontokorentní účty Odložená daň Ostatní dlouhodobé závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Pololetní zpráva

13 4.2.Finanční výkazy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Finanční výkazy byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky nejsou auditovány. Všechny uváděné údaje jsou v tisících Kč. Pololetní zpráva

14 Výkaz zisků a ztrát - sestavený dle IAS/IFRS 30.června června 2005 Výnosy Provozní náklady Odpisy hmotných a nehmotných aktiv Provozní zisk Úroky (netto) Ostatní finanční náklady a výnosy (netto) Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk Zisk připadající: Akcionářům společnosti Menšinovým vlastníkům Zisk na akcii (Kč) - základní * * Vzhledem k tomu, že společnost nevydala žádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění zisku. Pololetní zpráva

15 Rozvaha - sestavená dle IAS/IFRS 30.června prosince 2004 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek 0 39 Finanční aktiva dlouhodobá Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Peníze Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk Menšinový podíl 0 0 Krátkodobé závazky Úvěry a kontokorentní účty Závazky z obchodního styku Splatný daňový závazek Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Úvěry a kontokorentní účty Odložená daň Ostatní dlouhodobé závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Pololetní zpráva

16 5. Ostatní údaje Kontakt: Adresa:MJM Litovel a.s., Cholinská 1048/19, Litovel Tel.: , fax: , Internet: Osoby odpovědné za pololetní zprávu: Ing. Miroslav Šuba předseda představenstva r.č / Olomouc, Václava III č.10 Čestné prohlášení a podpisy osoby/osob odpovědných za pololetní zprávu, že údaje uvedené v pololetní zprávě nebo její části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. Prohlašuji, že údaje uvedené v pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány... Ing. Miroslav Šuba předseda představenstva Pololetní zpráva

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009

POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s.

Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni 31.12.2010

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni 31.12.2010 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni 31.12.21 Ve Zlíně dne 16. září 211 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech pololetí 2015 242 854 Příjem z pronájmu 7 443 704 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč)

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 Praha dne 11. 3. 2010 Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin

Více

Účetní závěrka za rok 2007

Účetní závěrka za rok 2007 Účetní závěrka za rok 2007 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz 1 2 3 4 5 6 7 Údaje o společnosti Název společnosti DIČ Sídlo

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA OSTROJ a. s. za první pololetí roku 2007 2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY...5 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za první pololetí 2007 5 2. Předpokládaný

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 sestavená dle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů Táto konsolidovaná

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2015 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) rok 2014 OBSAH: Údaje o emitentovi Číselné údaje v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16. IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd.

České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16. IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M

Více