Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života"

Transkript

1 Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika

2 Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces intervence v rehabilitačním zařízení Multidisciplinární diagnostika Vytvoření portfolia klienta Vytvoření individuálního plánu Poskytnutí podpory Průběžná komunikace a reevaluace Ukončení intervence... 5 Proces kompletní rehabilitace Akutní fáze Postakutní fáze Fáze návratu k aktivnímu, samostatnému a produktivnímu životu... 8 Závěr... 10

3 Úvod Návrat osob po CMP do aktivního a pracovního života může být dlouhý a komplikovaný proces. Pro osoby, na kterých CMP zanechala výrazné a dlouhodobé následky, je téměř nemožné zmiňovaného návratu docílit vlastními silami a právě zde nastupuje potřeba odborné pomoci. Cílem metodiky je popsat proces rehabilitace, který umožní osobám po cévní mozkové příhodě navrátit se zpět do aktivního a produktivního života. Správná koordinace podpůrných a rehabilitačních aktivit, návaznost péče a pokrytí všech aktuálních potřeb klienta, umožní dosáhnout maximální možné rekonvalescence a minimalizovat čas, po který osoba po cévní mozkové příhodě potřebuje péči odborníků. V rámci rehabilitace po cévní mozkové příhodě neznamená pojem rekonvalescence pouze obnovení poškozených funkcí, ale hlavně schopnost využít těchto funkcí v běžném životě postarat se o svou osobu, domácnost, vrátit se do zaměstnání a aktivně trávit svůj volný čas. Zároveň využití jednotlivých funkcí v běžném životě vede k jejich přirozenému zlepšení a prevenci dalších negativních změn vzniklých z důvodu neaktivity klienta. Úspěch snažení odborníků záleží na mnoha faktorech a jejich vzájemné koordinaci. Faktory, které mohou ovlivnit úspěch či neúspěch celého rehabilitačního projektu jsou: správné zacílení péče koordinace činnosti jednotlivých odborníků a pokrytí veškerých potřeb osoby po CMP, návaznost jednotlivých služeb.

4 Současná situace V současné době lze sledovat několik problémových oblastí přímo souvisejících s procesem návratu osob do aktivního a pracovního života a procesem rehabilitace: Neinformovanost veřejnosti, klientů i odborníků. Omezená spolupráce organizací pracujících s osobami po cévní mozkové příhodě a s tím související nedostatečná návaznost péče, což dále způsobuje stagnaci klientů a jejich upoutání klientů v domácím prostředí (podpora pasivity klientů), fixaci nesprávných návyků a ztrátu pracovních návyků a samostatnosti. Nedostatek služeb zahrnujících dostatečně intenzivní sociální rehabilitaci. Ucelená podpora osob po CMP a její podstata Pojem ucelená podpora lze vnímat ve dvou rovinách. První z nich zahrnuje poskytnutí ucelené podpory klientovi v rámci jednoho pracoviště ( Proces intervence v rehabilitačním zařízení ), druhá znamená koordinaci a návaznost služeb, které dovedou klienta od nemocničního lůžka až k návratu do aktivního života ( Proces kompletní rehabilitace ). V obou případech však platí, že jednotlivé kroky procesů by na sebe měly navazovat, následovat v logickém sledu a podporovat efektivitu poskytované péče. Proces intervence v rehabilitačním zařízení 1. Multidisciplinární diagnostika Každý ze členů multidisciplinárního týmu provede vstupní diagnostiku, jejímž výsledkem je zmapování současného stavu klienta, specifikace problémových oblastí a silných stránek a návrh zaměření a cílů terapie ve své oblasti. 2. Vytvoření portfolia klienta Portfolio klienta je formulář, ve kterém jsou stručně shrnuty výsledky diagnostiky jednotlivých pracovníků multidisciplinárního týmu (hlavní zjištění, dílčí cíle a plány jednotlivých oborů) a definici silných a slabých stránek klienta, tak aby byly jednoduše dostupné a srozumitelné všem členům týmu a jejich prostudování je časově nenáročné. 3. Vytvoření individuálního plánu Na základě výsledků jednotlivých diagnostik a konzultace s klientem je vytvořen individuální plán klienta. V individuálním plánu je definováno, čeho by chtěl klient v daném rehabilitačním programu dosáhnout. Cíle individuálního plánu by měly splňovat pravidlo SMART (specifické - konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické, termínované).

5 Stanovené cíle musí vycházet z klienta (nemají být stanovené odborníkem). Odborník cíle klienta konzultuje a případně navrhne úpravu (tak aby splňovaly pravidlo SMART), dále dodává plán, jak stanovených cílů dosáhnout (jednotlivé kroky terapie, stanovení členů multidisciplinárního týmu a oblastí jejich činnosti). Takto stanovené cíle podpoří motivaci klienta, zajistí propojení rehabilitace s reálným životem klienta a pomohou nastavit systematický postup rehabilitace vedoucí k návratu do aktivního života. S individuálním plánem by měli být seznámeni všichni odborníci, kteří s klientem pracují. 4. Poskytnutí podpory Dále je klientovi poskytována podpora dle individuálního plánu, veškeré podpůrné aktivity by od počátku měly směřovat k dosažení stanovených cílů. Je vhodné, aby při poskytování podpory spolupracovali všichni odborníci lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psychoterapeut a sociální pracovník. Začlenění všech odborníků do procesu rehabilitace od jejího počátku, včetně psychoterapeuta a sociálního pracovníka, a koordinace jejich činnosti je podstatná pro kontinuální zlepšování jednotlivých funkcí a jejich následné využívání v běžném životě tedy pro dosažení takového výstupu podpůrného procesu, který pozitivně ovlivní běžný život klienta. 5. Průběžná komunikace a reevaluace Průběžná komunikace mezi jednotlivými odborníky ohledně pokračování v dosahování stanovených cílů a případné následné přizpůsobení terapie či upravení individuálního plánu probíhá kontinuálně a vždy v případě potřeby. Průběžná reevaluace probíhá společně s klientem a následuje ji pokračování v dosavadním postupu či úprava plánu. 6. Ukončení intervence Před ukončením intervence proběhne zhodnocení individuálního plánu a dosažení jednotlivých cílů. Při ukončení intervence je zásadní zajištění dalšího postupu klienta pobytová rehabilitace, denní stacionář, rekvalifikace, tréninkové pracovní místo či nástup do zaměstnání a další.

6 Proces kompletní rehabilitace Klient po cévní mozkové příhodě prochází různými fázemi rehabilitace. Každá z těchto fází by měla mít jinou náplň i cíl a postupně by měly dovést klienta až k nezávislosti na zdravotní a sociální podpoře. Pro to, aby se podařilo tohoto konečného cíle dosáhnout, je však nutná návaznost jednotlivých fází, jejich správné zacílení a poskytnutí takové podpory, která reaguje na aktuální stav klienta a sleduje jeho celkové potřeby (zaměření pouze na zdravotní stav je v tomto případě nedostatečné). Níže jsou popsané jednotlivé fáze rehabilitace a potřeby klienta, které by měly být v těchto fázích uspokojeny za pomoci multidisciplinárního týmu. Neopominutí žádné z níže zmíněných potřeb zajistí maximální efektivitu a koordinaci celé péče, naopak opominutí některé ze složek může způsobit neúspěch celého procesu. 1. Akutní fáze Klient Do této fáze spadá klient od momentu stabilizace životních funkcí do přibližně měsíce až dvou po mozkové příhodě. V tomto období dochází stále k výrazným změnám celkového stavu. Okamžitá rehabilitace a vzdělávání však zabrání vzniku sekundárních komplikací, patologických pohybových vzorců a podmiňuje návrat funkcí. Zařízení poskytující podporu: Nemocnice a kliniky hospitalizace Multidisciplinární tým: Neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník. Potřeby klienta 1. Udržení stabilizace funkcí 2. Rehabilitace rozvoj funkcí, prevence sekundárních změn fyzioterapie, ergoterapie, logoterapie 3. Psychická podpora a optimalizace duševního stavu 4. Informace: o současném stavu (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut), o tom, co klient může udělat pro svůj stav polohování, cvičení, léčba (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut), o kompenzačních pomůckách (ergoterapeut), o dalším postupu rehabilitace (sociální pracovník, lékař) o možnostech čerpání sociální podpory 5. Zajištění návazné péče (sociální pracovník, rodina)

7 Popis podpory a služeb Medikace Polohování Udržení plného kloubního rozsahu Optimalizace svalového tonu Podpora aktivního pohybu Podpora soběstačnosti Vzdělávání správné návyky, začlenění polohování do celého dne Poradenství sociální poradenství 2. Postakutní fáze Klient Stav klienta je již stabilizovaný, stále však dochází k výrazným změnám v jednotlivých funkcích, fyzický a kognitivní stav se vyvíjí. Tuto fázi rehabilitace je vhodné zaměřit na maximální podporu návratu jednotlivých funkcí, tedy na maximálně intenzivní rehabilitace, zejména zdravotnického rázu a trvá do 6 12 měsíců po příhodě. Tato fáze bezprostředně navazuje na fázi předcházející. Zařízení poskytující podporu: Rehabilitační ústavy, lázně, denní stacionáře. Multidisciplinární tým: Neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník. Potřeby klienta 1. Stabilizace duševní kondice medikace, terapie 2. Rozvoj poškozených funkcí Fyzických Kognitivních 3. Opětovné využívání poškozených funkcí při běžných činnostech 4. Udržení úrovně zachovaných funkcí a návyků (tělesná kondice, tolerance únavy, aktivní denní režim, odpovědnost a povinnosti) 5. Podpora soběstačnosti a samostatnosti 6. Zajištění návazné péče/programu Popis podpory a služeb Medikace botulotoxin, antidepresiva

8 Trénink aktivního pohybu horních a dolních končetin, stability, mobility, koordinace, jemné motoriky, čití, kognitivních a řečových funkcí (dle individuálních potřeb klienta) fyzioterapie, ergoterapie, logopedie. Psychoterapie Trénink praktických denních a pracovních činností Podpora samostatné aktivity zapojení do terapie, samostatná práce Specifikace konkrétních cílů klienta a jejich systematické dosahování. Poradenství sociální, terapeutické návazný program, vzdělávání 3. Fáze návratu k aktivnímu, samostatnému a produktivnímu životu Klient V této fázi již začíná být zřejmé, jak bude vypadat konečný stav klienta. Stále dochází ke zlepšování jednotlivých funkcí, ale tyto funkce by již měly být využívány v maximální možné míře v běžném životě. Pokud se tak nestane, hrozí postupné zhoršování funkcí z důvodu jejich nevyužití. Tato fáze bezprostředně navazuje na fázi předcházející prevence ztráty pracovních a sociálních návyků. Zařízení poskytující podporu: Denní stacionáře, ambulantní rehabilitace, psychoterapeutická ambulance, neziskové organizace, organizace podporovaného zaměstnávání, rekvalifikační programy, tréninková pracovní místa. Multidisciplinární tým: Neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník, pracovní konzultant (odborník podporovaného zaměstnávání), rodina. Potřeby klienta 1. Další rozvoj fyzických a kognitivních funkcí 2. Návrat k produktivní aktivitě zaměstnání, dobrovolnictví 3. Návrat k aktivní výplni volného času zájmové činnosti, sport, styk s přáteli 4. Dosažení samostatnosti 5. Opětovné získání osobní svobody, možnosti volby a kontroly svého života 6. Vyrovnání se s omezením Popis podpory a služeb Trénink samostatného pohybu, využití postižené končetiny, trénink soběstačnosti nácvik komunikace (dle individuálních potřeb klienta) fyzioterapie, ergoterapie, logopedie

9 Terénní nácvik Psychoterapie Osobní asistence Sociální poradenství hledání volnočasových aktivit, návrat ke studiu Podporované zaměstnávání Rekvalifikace Tréninkové pracovní místo Umožnění využití veškerého potenciálu rozhodování o využití příspěvku na péči, umožnění a vedení k výkonu běžných domácích činností, umožnění samostatného (či s asistentem) pohybu po exteriéru a styku s přáteli - rodina

10 Závěr Pro dosažení hlavního cíle rehabilitace jedince po cévní mozkové příhodě opětovného zapojení do aktivního samostatného života - nemusí být podmínkou úplný návrat poškozených funkcí. Zásadní je maximální využívání stávajících funkcí a veškerých zdrojů vedoucích k návratu k původně vykonávaným aktivitám, jejich modifikacím či nalezení aktivit nových. Pro úspěch celého procesu nestačí jen kvalitní a koordinované zapojení pomoci odborníků, ale stejnou měrou také samostatná aktivita a motivace klienta a správně cílená podpora rodiny.

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více