Školní plán mobility

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility"

Transkript

1 Školní plán mobility 2015 Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 614, Karviná Nové Město, Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Telefon: Internetové stránky: 1

2 Mapa centra města Karviná, Střední škola, Základní škola Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského 614 označena červeným terčíkem 2

3 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Kontakty 3. Grantový program Na zelenou 4. Projekt Jezdím bezpečně 5. Výsledky dotazníkového šetření 6. Riziková místa ve městě Karviná 7. Cíle Školního plánu mobily 1. Charakteristika školy Moravskoslezský kraj zřídil naši školu jako příspěvkovou organizaci s účinností od , a to na dobu neurčitou. Škola je samostatně zřízena pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů. Při škole působí školská rada, která svoji činnost zahájila 1. září Tato školská rada usiluje o větší spolupráci zejména s rodiči dětí žijících v různých ubytovnách nebo sociálně vyloučené lokalitě v Karviné Novém Městě. Vzdělávací programy školy, ŠVP Třídy Mateřská škola Školní vzdělávací program (ŠVP) Dobíhající vzdělávací program ŠVP mateřské školy Otevřená školka (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) 3

4 ŠVP - S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul. Komenského 614, Vydmuchov 1835) příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) příloha č. 3 ŠVP Školní družiny příloha č. 4 ŠVP Školního klubu Barevná dílna radosti Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program ŠVP - Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Příloha ŠVP ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Duhová dílna / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614) ( 6. roč.) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy pracoviště ul. Komenského, ul. Vydmuchov 1835) (6. roč.) Rehabilitační třídydobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá dobíhající obor Praktická škola dvouletá dogí Praktická škola jednoletá Učební osnovy schváleny MŠMT dne , čj.: 16735/93-24 Vzdělávací program C/002 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život dle RVP pro obor vzdělání PRŠ C/02 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Tvořivá dílna C/01 (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Školní rok 2014 /2015 Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu celkem 272 žáků. Vzdělávání Součásti školy třída žáci předškolní vzdělávání Přípravná třída ZŠ, MŠ při zdrav. zařízení 3 29 základní vzdělávání Základní škola, Základní škola speciální střední vzdělávání Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá

5 Celkem škola Zájmové vzdělávání Školní družina a školní klub 6 78 Škola má celkem 80 zaměstnanců, kteří působí na 3 odloučených pracovištích. Předkládaný projekt Na zelenou bude realizován na škole ul. Komenského 614, Karviná Nové Město. Na tomto pracovišti je evidováno celkem 47 osob, z toho 38 pedagogů a 9 nepedagogů. Škola poskytuje následující vzdělání: Předškolní vzdělávání 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Přípravná třída byla zřízena k Zájem rodičů a zákonných zástupců o zápis do přípravné třídy základní školy je stálý. V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se obsah vzdělávání řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Třída je naplňována do počtu 15 dětí, z nichž mnohé mají diagnostikováno zdravotní postižení. Speciálně pedagogickou podporu úspěšně těmto dětem poskytuje učitelka a asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. S dětmi se sluchovým postižením pedagogové komunikují ve znakovém jazyce. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě jsou rozpracovány měsíční tematické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky jsou podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Po ukončení předškolního vzdělávání děti bez zdravotního postižení pokračují v plnění povinné školní docházce na běžné základní škole. Základní vzdělávání 1.2. Základní škola (praktická) Žáci s lehkou mentální retardací jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu S mojí školou mě baví svět. Podle tohoto programu jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, 5

6 poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají i žáci s kombinací s různými vadami, nejčastěji smyslové nebo tělesné postižení. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá Základní škola speciální Dobíhající program: /97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snooezelen. Na akci Statečná srdce, financované z Fondu primátora statutárního města Karviná, byla zavedena i hipoterapie, a to zejména pro žáky ZŠ speciální Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vřazeni do dvou speciálních tříd, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku v boxech, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. 6

7 Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, vět Individuální vzdělávací plán pro každé dítě je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. Střední vzdělávání 1.6. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život. Příprava pokrmů - praktická příprava celodenního menu, nakupování Zahradnické práce - pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady 7

8 Práce v dílnách - seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi Pracovní činnosti - pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce Studijní obor kód oboru 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Zkušenosti s realizací písma Comenia Script u žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku základní školy pokračují ve výuce psacího písma Comenia Script. Písmo je pro žáky s lehkým mentálním postižením jednodušší a odpovídá i potřebám dětem s poruchou jemné motoriky. Písmo je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého žáka, který si písmo přizpůsobí. Při hodnocení písma se vyučující v 5. ročníku soustavně zaměřuje na čitelnost a dodržování správných proporcí písmen při psaní do sešitů bez pomocných linek. Zatím nejsou vždy náležitě úhledné a čitelně prováděny záznamy do sešitů používaných v jiných předmětech (bez náležité liniatury) Speciálně pedagogické centrum (SPC) Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům a studentům s mentálním postižením. Do působnosti SPC spadá oblast okresu Karviná, poskytuje však servis i klientům z přilehlých oblastí Ostravska a Frýdeckomístecka, kteří o službu požádají. Počet klientů žádajících o služby centra mimo jeho spádovost postupně stále narůstá. 8

9 2. Kontakty Název školy: Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614, Karviná-Nové Město IČ: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, právní forma: kraj, IČ Sídlo: Statutární orgán ředitelka školy: Datová schránka: 28. října 117, Ostrava Mgr. Marie Filipcová n6iggsa Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: Komenského 614, Karviná Nové Město 9

10 3. Grantový program Na zelenou Naše škola sídlí přímo v centru města na ulici Komenského. Žáci dojíždějící do školy autobusem jsou vystavování každodennímu riziku úrazu v dopravě. Hlavní městská komunikace třída. 17. listopadu vede od Ostravy směrem na Český Těšín, Třinec a dále na hraniční přechod se Slovenskou republikou. V opačném směru od Českého Těšín na Ostravu a zbývající území Moravskoslezského kraje až k hlavnímu městu Praha. Město Karviná patří k městům s největší nezaměstnaností v České republice. Důvodem pro tento nepříznivý sociální jev je útlumový režim těžby černého uhlí a stále vysoce znečištěné životní prostředí. Každý den projíždí po hlavní komunikaci podél školní budovy velké množství aut osobních, nákladních (včetně TIR) a autobusů. Z hlavního tahu navazuje kolem naší školy vedlejší silnice (odbočka) na Petrovice u Karviné a dále na hraniční přechod do Polska. 1. Škola sice není situovaná v bezprostřední blízkosti hlavní karvinské komunikace, ale všechny školní aktivity souvisí s přecházením této nejfrekventovanější vozovky ve městě. Přechody pro naše žáky se zdravotním postižením jsou velmi nebezpečné především z důvodu jejich poruchy orientace a koncentrace. 2. Světelné signály na přechodu hlavní karvinské komunikace svítí ve velmi krátkém intervalu, takže žáci s postižením nezvládají bezpečné přesuny mezi ostrůvky. 3. Dalším rizikovým faktorem je dopravní situace- u škole nejbližší křižovatky. Zde ze třídy 17. listopadu žáci přecházejí ul. Poštovní do centra města a na dětské dopravní hřiště. Na tomto přechodu se žáci necítí bezpečně, protože jak zprava (od ul. Rudé armády, tak z vedlejší silnice (ul. Poštovní) taktéž přijíždějí vozidla na zelenou. 4. Další nebezpečný přechod pro žáky a doprovázející pedagogy je přechod na ul. Rudé Armády. Řidiči, kteří odbočují ze směru Českého Těšína na Petrovice u Karviné (ulici Rudé Armády), nevidí za rohovým obytným domem přecházející chodce, naše žáky. Pedagogové podstupují velké riziko při přemisťování žáků školy na různé akce ve městě - při přecházení vozovek do centra města. I přes různá dopravní omezení je v centru města Karviná velmi frekventovaný provoz. Většina žáků naší školy dochází do vyučování ze sociálně vyloučené lokality Karviná Nové Město, kde se nachází byty nižších kategorií a ubytovny. Vzhledem k tomu, že cena jízdného autobusem je pro mnohé rodiny nákladná položka, děti docházejí do školy nejčastěji pěšky. Možnost vlastnit jízdní kolo je pro většinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí téměř nereálné. Situace je o to závažnější, že se jedná o děti s mentálním postižením, smyslovým nebo tělesným postižením, kombinací více vad, ale i s autismem. Navíc tito žáci svým chováním v dopravě mnohdy ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. 10

11 Vzhledem k tomu, že našim dětem ekonomicky slabá rodina nezajistí řádné jízdní kolo, rozhodli jsme se, že se zaměříme na podporu jejich pohybových dovedností mobility. Prostřednictvím grantového programu Na zelenou dostaneme příležitost zakoupit kvalitní dětská jízdní kola a přilby k realizaci dopravní výchovy ve škole. Toto materiální vybavení přispěje ke kvalitnější přípravě dalších nových účastníků silničního provozu. Grantový program Na zelenou je pro školu jednou z možností, jak naplnit naše výchovné cíle a zlepšit dopravní gramotnost žáků s handicapem. Škola při realizaci dopravní výchovy využívá metodickou podporu poskytovanou krajským koordinátorem BESIP pro Moravskoslezský kraj P. Rakusem, karvinskou Autoškolou Nerovský a koordinátorem pro DV Mgr. L. Mandátovou. Magistrát města Karviné, odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování se zajímá o výsledky žáků v dopravních soutěžích a úspěšným cyklistům věnuje hodnotné věcné ceny. Česká školní inspekce ve své zprávě ze dne 8. října 2007 hodnotila podmínky dopravní výchovy na škole jako příklad dobré praxe. 11

12 4. Projekt Jezdím bezpečně Specifika žáka základní školy (praktické) Dopravní chování začínajících školáků je charakterizováno ignorováním pravidel silničního provozu. U žáků s mentální retardací jde o omezenou schopnost logického myšlení, slabší paměť, poruchy pohybové koordinace, nedostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání. Zrakové postižení omezuje prostorové vidění. Školáci se sluchovým postižením jsou ochuzeni o doprovodné zvuky přijíždějících aut. Pedagogové školy se s žáky kontaktují ve znakovém jazyce. Zaměření pozornosti školáků je krátkodobé, často se u žáků projevuje roztěkanost a roztržitost. Nedokáží zaměřit pozornost na konkrétní podnět, neuvědomují si, že přijíždějící auto je může ohrozit, i když oni stojí bezpečně na chodníku. Cesta do školy bývá nebezpečnou z hlediska roztěkanosti. Spousta podnětů odvádí školákovu pozornost. Mobilita je omezená také u žáků s tělesným postižením. Rozvoj pohybových dovedností jako je rychlost, obratnost, koordinovanost pohybu, zrychlení nebo zpomalení pohybu je pro ně daleko náročnější. Například průjezd křižovatkou na DDH, kdy žák musí vnímat dopravní značení, semafor a zvládnout odbočení vlevo, kdy jednou rukou drží kolo v pohybu a druhá ruka ukazuje směr jízdy. Rizikem v dopravě bývá i špatná viditelnost. Školáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nenosí reflexní prvky na batohu nebo oblečení. Cílem dopravní výchovy v naší škole je příprava žáka k bezpečné účasti v silničním provozu. Znamená to tedy vybavit žáky vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim umožní dopravní bezpečnost v roli chodce nebo cyklisty. Pro svůj handicap mají omezené možnosti být přímými účastníky silničního provozu. Od roku 2007 je škola zapojena do projektu Jezdím bezpečně. Projekt byl připraven pro žáky na naší škole tak, aby splňoval všechny požadavky dopravní gramotnosti. Je rozčleněn do tří částí: 1. Ukázky první pomoci Českého červeného kříže a výukový film Bezpečně k cíli 2. Teoretickou část zaměřenou na osvojování vědomostí o dopravní výchově (stanoviště) 3. Praktickou část s nácvikem bezpečné jízdy křižovatkou na DDH v Karviné a překážkovou trasou. Pro aktuálnost je projekt začleněn do výuky vždy v měsíci září, kdy školu začínají navštěvovat noví školáci. Stal se již tradicí pro ostatní děti, které se na něj vždy těší. Důvodem je nejen změna tradičního vyučování, ale i tolik oblíbená jízda na cyklistickém kole, které si mohou školáci zapůjčit na DDH Karviná ve spolupráci s Autoškolou Nerovský a BESIP. 12

13 4. Výsledky dotazníkového šetření Střední škola, Základní škola a mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614 Sčítání dopravních prostředků na stanovišti Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí stanoviště: křižovatka č. 2, třída 17. listopadu, u VZP osobní nákladní automobil autobus chodec kolo automobil 2. února hod Chodec prošel na červenou 3. února hod Cyklista projel na červenou 4. února hod Doprava 47 zaměstnanců školy dopravní prostředek počet procenta pěšky 15 31,9% autobus 11 23,4% automobil 16 34% kolo 5 10,6% Komentář: dotazníkové šetření ukázalo, že největší počet zaměstnanců 16 (34%) se dopravuje osobním automobilem. Je to dáno tím, že dojíždějí z okolních měst, jako je Český Těšín, Bystřice, Orlová, Havířov. Přestupy a špatná návaznost v dopravních prostředcích zaměstnance časově omezují. Zaměstnanci využívají svá vozidla a přibírají své kolegy do zaměstnání. 13

14 Průzkum dopravního chování žáků IV. IX. tříd, žáků SŠ Praktická škola jednoletá Bylo rozdáno 83 dotazníků (100%). Vráceno 69 dotazníků (83,1%). Otázka č. 1 Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 9 13% Jdu pěšky s někým dalším 35 50,7% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 13 19% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 12 17,3% Komentář: z dotazníkového šetření vyplynulo, že 35 žáků (51%) chodí do školy z Karviné Nového Města s někým dalším. Jak se obvykle dostáváš ráno do školy 17,3% 13,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám na kole 19,0% Jedu na kole s někým dalším 0,0% 0,0% 50,7% Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 14

15 Otázka č. 2 Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 13 19% Jdu pěšky s někým dalším 34 49,2% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 11 15,9% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 11 15,9% Komentář: dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 34 žáků (49%) chodí ze školy s někým dalším. Přecházejí křižovatku č. 3 u Ředitelství policie ČR Jak se obvykle dostáváš ze školy domů 15,9% 19,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším 0,0% 15,9% 0,0% 49,2% Jedu sám na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 15

16 Otázka č. 3 Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Sám pěšky 16 23,1% Pěšky s někým dalším 22 31,8% Sám na kole 1 1,44% Prostředky hromadné dopravy 8 11,5% Autem s rodičem nebo jiným dospělým 19 27,5% Jinak jak? 3 4,3% Komentář: otázkou č. 3 bylo zjištěno, že největší počet žáků 22 (31%) by nejraději cestovalo do i ze školy s někým dalším. Dále 19 žáků (27%) by se rádo vezlo autem, 3 (4%) žáci by rádi cestovali jinak, a to s otcem na motorce, na kole nebo letadlem. Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? 4,3% Sám pěšky 23,1% Pěšky s někým dalším 27,5% Sám na kole Prostředky hromadné dopravy 11,5% 1,4% 31,8% Autem s rodičem nebo jiným dospělým Jinak jak? 16

17 Otázka č. 4 Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Jakým způsobem Počet žáků procenta Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 36 52,1% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 0 0 Jiný důvod: 13 18,8% Neodpovědělo: 20 28,9% Komentář: někteří žáci se vyjadřovali, že této otázce nerozuměli. Z této otázky vyplynulo, že žáci si dobře uvědomují strach rodičů o jejich bezpečí. Za jiný důvod žáci považovali: - že jít do školy pěšky je bezpečné - bydliště kousek od školy - jdu s kamarádem - jezdil bych limuzínou - mám rád, když se můžu ráno v klidu projít Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 28,9% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 52,1% Jiný důvod 18,8% Neodpovědělo 0,0% 17

18 Otázka č. 5 Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? Riziková místa Počet žáků procenta Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 17 24,6% Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 5 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 41 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 6 8,7% Komentář: žáci školy přijíždějí autobusem k Prioru (křižovatka č. 1) nebo jdou ze směru Karviná 4, 7 a přecházejí (křižovatku č. 4) na Studentské, nebo (křižovatka č. 2) u VZP. Největší počet žáků přichází ze směru od Ředitelství PČR (křižovatka č. 3). Pozoruhodné jsou odpovědi žáků: Na křižovatce č. 4 by měl být semafor nebo: Na křižovatce č. 2 jezdí jen samí šílenci a: Světelný signál na přechodech je příliš krátký Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? 8,7% 24,6% Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 18

19 Otázka č. 6 Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? Dopravní prostředek počet procenta Ano 29 42% Ne 40 57,9% Komentář: z dotazníkového šetření vyplývá, že 29 (42%) žáků vlastní jízdní kolo (koloběžku nevlastní nikdo). Tito žáci jsou aktivními účastníky silničního provozu ve městě Karviná. Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? 42,0% Ano Ne 57,9% 19

20 6. Riziková místa ve městě Karviná 20

21 Riziková místa v Karviné: Žáci školy zpracovávali mapy a zaznamenávali místa, která cestou do i ze školy považují za nebezpečná. Ta jsou označená číslicí od Třída 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 2. - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 3. - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 4. ul. Studentská a Rudé Armády (přechod ke škole směr na Petrovice u Karviné) Všechny tři křižovatky kromě č. 4 jsou světelně označené s přechody pro chodce. Křižovatka č. 1 a 2 je s ostrůvkem při přecházení. Interval při přecházení je pro žáky s postižením, ale i starší chodce příliš krátký. Křižovatka č. 4 je s přechodem bez světelného signálu pro chodce, auta zde vyjíždí směrem na Petrovice u Karviné a měla by zde být snížená rychlost vzhledem k chodcům, je to velice nebezpečný úsek vozovky, která je dvouproudová a mnohdy zastaví jen řidič v jednom jízdním pruhu. 21

22 Obrázek 1: Tř.17.Listopadu (křižovatka u Prioru) Obrázek 2: ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 22

23 Obrázek 3: ul. Havířská (křižovatka u ředitelství PČR) Obrázek 4: ul. Studentská a Rudé armády (přechod ke škole, směr Petrovice) 23

24 7. Cíle Školního plánu mobility - ŠPM zvyšování dopravní gramotnosti žáků, začleňování dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí ŠVP S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP zvýšení dopravní bezpečnosti žáků při aktivitách pořádaných školou a ostatními institucemi, rozvoj mobility žáků alternativním způsobem dopravy (jízda na kole) nadále rozvíjet spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, zajišťovat preventivní programy pořádané Policií ČR a Městskou policií Karviná úkol koordinátor akce termín, zodpovědnost začlenění dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace Člověk a jeho svět Informační a komunikační technologie Člověk a společnost - Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Umění a kultura vedení školy vyučující celoročně vyučující jednotlivých předmětů 1. Projekt Jezdím bezpečně v rámci Evropského týdne mobility 2. Školní kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů I., II. 3. Městské kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů III. 4. Schůzky pracovní skupiny k hodnocení ŠPM Doprovodné aktivity. Výtvarná soutěž karvinských škol Bezpečně do školy Den dětí dopravní tematika, praktická jízda Výuka 3. a 4. tříd DDH v Karviné s lektorem DV -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP vedení školy -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Autoškola Karviná září 2014, Mgr. M. Kühpastová duben 2015, Mgr. M. Kühpastová červen 2015, Mgr. M. Kühpastová každoročně v červnu září březen 2015, RNDr. I. Smýkalová, duben 2015 p. Nerovský 24

25 Závěr: Kontrola plnění ŠPM probíhá na schůzkách pracovní skupiny. Průběžné schůzky probíhají v měsících září, prosinec, březen a červen. Dopravní chování žáků je zjišťováno vždy na začátku nového školního roku v projektu Jezdím bezpečně. Projekt je zaměřen nejen na teoretické vědomosti, jako je znalost pravidel silničního provozu, ale především na praktické dovednosti spojené s bezpečným průjezdem křižovatkou na dětském dopravním hřišti v Karviné a překážkovou trasou připravenou pro žáky školy. Cílem je zajištění mobility žáků s handicapem a kvalitní příprava na aktivní účast v silniční dopravě. Pracovní skupina ŠPM ve školním roce 2014/2015 Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Koordinátor DV: Mgr. Milena Kühpastová 25

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Identifikátor: 600135900 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné dne 24. 02. 2014 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-173/11-L. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-173/11-L. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIL-173/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-314/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš U stadionu 285, 595 01 Velká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Partneři: Město Hora Svaté Kateřiny 26.10.2012 Vytvořila: Ing. Zuzana Balážová Obsah: 1. Úvod... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Dotazníkové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

předkládá: Asociace speciálních pedagogů ČR

předkládá: Asociace speciálních pedagogů ČR PŘIPOMNKY k návrhu VYHLÁŠLY k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více