Školní plán mobility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility"

Transkript

1 Školní plán mobility 2015 Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 614, Karviná Nové Město, Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Telefon: Internetové stránky: 1

2 Mapa centra města Karviná, Střední škola, Základní škola Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského 614 označena červeným terčíkem 2

3 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Kontakty 3. Grantový program Na zelenou 4. Projekt Jezdím bezpečně 5. Výsledky dotazníkového šetření 6. Riziková místa ve městě Karviná 7. Cíle Školního plánu mobily 1. Charakteristika školy Moravskoslezský kraj zřídil naši školu jako příspěvkovou organizaci s účinností od , a to na dobu neurčitou. Škola je samostatně zřízena pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů. Při škole působí školská rada, která svoji činnost zahájila 1. září Tato školská rada usiluje o větší spolupráci zejména s rodiči dětí žijících v různých ubytovnách nebo sociálně vyloučené lokalitě v Karviné Novém Městě. Vzdělávací programy školy, ŠVP Třídy Mateřská škola Školní vzdělávací program (ŠVP) Dobíhající vzdělávací program ŠVP mateřské školy Otevřená školka (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) 3

4 ŠVP - S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul. Komenského 614, Vydmuchov 1835) příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) příloha č. 3 ŠVP Školní družiny příloha č. 4 ŠVP Školního klubu Barevná dílna radosti Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program ŠVP - Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Příloha ŠVP ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Duhová dílna / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614) ( 6. roč.) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy pracoviště ul. Komenského, ul. Vydmuchov 1835) (6. roč.) Rehabilitační třídydobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá dobíhající obor Praktická škola dvouletá dogí Praktická škola jednoletá Učební osnovy schváleny MŠMT dne , čj.: 16735/93-24 Vzdělávací program C/002 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život dle RVP pro obor vzdělání PRŠ C/02 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Tvořivá dílna C/01 (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Školní rok 2014 /2015 Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu celkem 272 žáků. Vzdělávání Součásti školy třída žáci předškolní vzdělávání Přípravná třída ZŠ, MŠ při zdrav. zařízení 3 29 základní vzdělávání Základní škola, Základní škola speciální střední vzdělávání Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá

5 Celkem škola Zájmové vzdělávání Školní družina a školní klub 6 78 Škola má celkem 80 zaměstnanců, kteří působí na 3 odloučených pracovištích. Předkládaný projekt Na zelenou bude realizován na škole ul. Komenského 614, Karviná Nové Město. Na tomto pracovišti je evidováno celkem 47 osob, z toho 38 pedagogů a 9 nepedagogů. Škola poskytuje následující vzdělání: Předškolní vzdělávání 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Přípravná třída byla zřízena k Zájem rodičů a zákonných zástupců o zápis do přípravné třídy základní školy je stálý. V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se obsah vzdělávání řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Třída je naplňována do počtu 15 dětí, z nichž mnohé mají diagnostikováno zdravotní postižení. Speciálně pedagogickou podporu úspěšně těmto dětem poskytuje učitelka a asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. S dětmi se sluchovým postižením pedagogové komunikují ve znakovém jazyce. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě jsou rozpracovány měsíční tematické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky jsou podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Po ukončení předškolního vzdělávání děti bez zdravotního postižení pokračují v plnění povinné školní docházce na běžné základní škole. Základní vzdělávání 1.2. Základní škola (praktická) Žáci s lehkou mentální retardací jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu S mojí školou mě baví svět. Podle tohoto programu jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, 5

6 poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají i žáci s kombinací s různými vadami, nejčastěji smyslové nebo tělesné postižení. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá Základní škola speciální Dobíhající program: /97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snooezelen. Na akci Statečná srdce, financované z Fondu primátora statutárního města Karviná, byla zavedena i hipoterapie, a to zejména pro žáky ZŠ speciální Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vřazeni do dvou speciálních tříd, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku v boxech, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. 6

7 Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, vět Individuální vzdělávací plán pro každé dítě je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. Střední vzdělávání 1.6. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život. Příprava pokrmů - praktická příprava celodenního menu, nakupování Zahradnické práce - pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady 7

8 Práce v dílnách - seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi Pracovní činnosti - pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce Studijní obor kód oboru 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Zkušenosti s realizací písma Comenia Script u žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku základní školy pokračují ve výuce psacího písma Comenia Script. Písmo je pro žáky s lehkým mentálním postižením jednodušší a odpovídá i potřebám dětem s poruchou jemné motoriky. Písmo je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého žáka, který si písmo přizpůsobí. Při hodnocení písma se vyučující v 5. ročníku soustavně zaměřuje na čitelnost a dodržování správných proporcí písmen při psaní do sešitů bez pomocných linek. Zatím nejsou vždy náležitě úhledné a čitelně prováděny záznamy do sešitů používaných v jiných předmětech (bez náležité liniatury) Speciálně pedagogické centrum (SPC) Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům a studentům s mentálním postižením. Do působnosti SPC spadá oblast okresu Karviná, poskytuje však servis i klientům z přilehlých oblastí Ostravska a Frýdeckomístecka, kteří o službu požádají. Počet klientů žádajících o služby centra mimo jeho spádovost postupně stále narůstá. 8

9 2. Kontakty Název školy: Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614, Karviná-Nové Město IČ: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, právní forma: kraj, IČ Sídlo: Statutární orgán ředitelka školy: Datová schránka: 28. října 117, Ostrava Mgr. Marie Filipcová n6iggsa Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: Komenského 614, Karviná Nové Město 9

10 3. Grantový program Na zelenou Naše škola sídlí přímo v centru města na ulici Komenského. Žáci dojíždějící do školy autobusem jsou vystavování každodennímu riziku úrazu v dopravě. Hlavní městská komunikace třída. 17. listopadu vede od Ostravy směrem na Český Těšín, Třinec a dále na hraniční přechod se Slovenskou republikou. V opačném směru od Českého Těšín na Ostravu a zbývající území Moravskoslezského kraje až k hlavnímu městu Praha. Město Karviná patří k městům s největší nezaměstnaností v České republice. Důvodem pro tento nepříznivý sociální jev je útlumový režim těžby černého uhlí a stále vysoce znečištěné životní prostředí. Každý den projíždí po hlavní komunikaci podél školní budovy velké množství aut osobních, nákladních (včetně TIR) a autobusů. Z hlavního tahu navazuje kolem naší školy vedlejší silnice (odbočka) na Petrovice u Karviné a dále na hraniční přechod do Polska. 1. Škola sice není situovaná v bezprostřední blízkosti hlavní karvinské komunikace, ale všechny školní aktivity souvisí s přecházením této nejfrekventovanější vozovky ve městě. Přechody pro naše žáky se zdravotním postižením jsou velmi nebezpečné především z důvodu jejich poruchy orientace a koncentrace. 2. Světelné signály na přechodu hlavní karvinské komunikace svítí ve velmi krátkém intervalu, takže žáci s postižením nezvládají bezpečné přesuny mezi ostrůvky. 3. Dalším rizikovým faktorem je dopravní situace- u škole nejbližší křižovatky. Zde ze třídy 17. listopadu žáci přecházejí ul. Poštovní do centra města a na dětské dopravní hřiště. Na tomto přechodu se žáci necítí bezpečně, protože jak zprava (od ul. Rudé armády, tak z vedlejší silnice (ul. Poštovní) taktéž přijíždějí vozidla na zelenou. 4. Další nebezpečný přechod pro žáky a doprovázející pedagogy je přechod na ul. Rudé Armády. Řidiči, kteří odbočují ze směru Českého Těšína na Petrovice u Karviné (ulici Rudé Armády), nevidí za rohovým obytným domem přecházející chodce, naše žáky. Pedagogové podstupují velké riziko při přemisťování žáků školy na různé akce ve městě - při přecházení vozovek do centra města. I přes různá dopravní omezení je v centru města Karviná velmi frekventovaný provoz. Většina žáků naší školy dochází do vyučování ze sociálně vyloučené lokality Karviná Nové Město, kde se nachází byty nižších kategorií a ubytovny. Vzhledem k tomu, že cena jízdného autobusem je pro mnohé rodiny nákladná položka, děti docházejí do školy nejčastěji pěšky. Možnost vlastnit jízdní kolo je pro většinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí téměř nereálné. Situace je o to závažnější, že se jedná o děti s mentálním postižením, smyslovým nebo tělesným postižením, kombinací více vad, ale i s autismem. Navíc tito žáci svým chováním v dopravě mnohdy ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. 10

11 Vzhledem k tomu, že našim dětem ekonomicky slabá rodina nezajistí řádné jízdní kolo, rozhodli jsme se, že se zaměříme na podporu jejich pohybových dovedností mobility. Prostřednictvím grantového programu Na zelenou dostaneme příležitost zakoupit kvalitní dětská jízdní kola a přilby k realizaci dopravní výchovy ve škole. Toto materiální vybavení přispěje ke kvalitnější přípravě dalších nových účastníků silničního provozu. Grantový program Na zelenou je pro školu jednou z možností, jak naplnit naše výchovné cíle a zlepšit dopravní gramotnost žáků s handicapem. Škola při realizaci dopravní výchovy využívá metodickou podporu poskytovanou krajským koordinátorem BESIP pro Moravskoslezský kraj P. Rakusem, karvinskou Autoškolou Nerovský a koordinátorem pro DV Mgr. L. Mandátovou. Magistrát města Karviné, odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování se zajímá o výsledky žáků v dopravních soutěžích a úspěšným cyklistům věnuje hodnotné věcné ceny. Česká školní inspekce ve své zprávě ze dne 8. října 2007 hodnotila podmínky dopravní výchovy na škole jako příklad dobré praxe. 11

12 4. Projekt Jezdím bezpečně Specifika žáka základní školy (praktické) Dopravní chování začínajících školáků je charakterizováno ignorováním pravidel silničního provozu. U žáků s mentální retardací jde o omezenou schopnost logického myšlení, slabší paměť, poruchy pohybové koordinace, nedostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání. Zrakové postižení omezuje prostorové vidění. Školáci se sluchovým postižením jsou ochuzeni o doprovodné zvuky přijíždějících aut. Pedagogové školy se s žáky kontaktují ve znakovém jazyce. Zaměření pozornosti školáků je krátkodobé, často se u žáků projevuje roztěkanost a roztržitost. Nedokáží zaměřit pozornost na konkrétní podnět, neuvědomují si, že přijíždějící auto je může ohrozit, i když oni stojí bezpečně na chodníku. Cesta do školy bývá nebezpečnou z hlediska roztěkanosti. Spousta podnětů odvádí školákovu pozornost. Mobilita je omezená také u žáků s tělesným postižením. Rozvoj pohybových dovedností jako je rychlost, obratnost, koordinovanost pohybu, zrychlení nebo zpomalení pohybu je pro ně daleko náročnější. Například průjezd křižovatkou na DDH, kdy žák musí vnímat dopravní značení, semafor a zvládnout odbočení vlevo, kdy jednou rukou drží kolo v pohybu a druhá ruka ukazuje směr jízdy. Rizikem v dopravě bývá i špatná viditelnost. Školáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nenosí reflexní prvky na batohu nebo oblečení. Cílem dopravní výchovy v naší škole je příprava žáka k bezpečné účasti v silničním provozu. Znamená to tedy vybavit žáky vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim umožní dopravní bezpečnost v roli chodce nebo cyklisty. Pro svůj handicap mají omezené možnosti být přímými účastníky silničního provozu. Od roku 2007 je škola zapojena do projektu Jezdím bezpečně. Projekt byl připraven pro žáky na naší škole tak, aby splňoval všechny požadavky dopravní gramotnosti. Je rozčleněn do tří částí: 1. Ukázky první pomoci Českého červeného kříže a výukový film Bezpečně k cíli 2. Teoretickou část zaměřenou na osvojování vědomostí o dopravní výchově (stanoviště) 3. Praktickou část s nácvikem bezpečné jízdy křižovatkou na DDH v Karviné a překážkovou trasou. Pro aktuálnost je projekt začleněn do výuky vždy v měsíci září, kdy školu začínají navštěvovat noví školáci. Stal se již tradicí pro ostatní děti, které se na něj vždy těší. Důvodem je nejen změna tradičního vyučování, ale i tolik oblíbená jízda na cyklistickém kole, které si mohou školáci zapůjčit na DDH Karviná ve spolupráci s Autoškolou Nerovský a BESIP. 12

13 4. Výsledky dotazníkového šetření Střední škola, Základní škola a mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614 Sčítání dopravních prostředků na stanovišti Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí stanoviště: křižovatka č. 2, třída 17. listopadu, u VZP osobní nákladní automobil autobus chodec kolo automobil 2. února hod Chodec prošel na červenou 3. února hod Cyklista projel na červenou 4. února hod Doprava 47 zaměstnanců školy dopravní prostředek počet procenta pěšky 15 31,9% autobus 11 23,4% automobil 16 34% kolo 5 10,6% Komentář: dotazníkové šetření ukázalo, že největší počet zaměstnanců 16 (34%) se dopravuje osobním automobilem. Je to dáno tím, že dojíždějí z okolních měst, jako je Český Těšín, Bystřice, Orlová, Havířov. Přestupy a špatná návaznost v dopravních prostředcích zaměstnance časově omezují. Zaměstnanci využívají svá vozidla a přibírají své kolegy do zaměstnání. 13

14 Průzkum dopravního chování žáků IV. IX. tříd, žáků SŠ Praktická škola jednoletá Bylo rozdáno 83 dotazníků (100%). Vráceno 69 dotazníků (83,1%). Otázka č. 1 Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 9 13% Jdu pěšky s někým dalším 35 50,7% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 13 19% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 12 17,3% Komentář: z dotazníkového šetření vyplynulo, že 35 žáků (51%) chodí do školy z Karviné Nového Města s někým dalším. Jak se obvykle dostáváš ráno do školy 17,3% 13,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám na kole 19,0% Jedu na kole s někým dalším 0,0% 0,0% 50,7% Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 14

15 Otázka č. 2 Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 13 19% Jdu pěšky s někým dalším 34 49,2% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 11 15,9% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 11 15,9% Komentář: dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 34 žáků (49%) chodí ze školy s někým dalším. Přecházejí křižovatku č. 3 u Ředitelství policie ČR Jak se obvykle dostáváš ze školy domů 15,9% 19,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším 0,0% 15,9% 0,0% 49,2% Jedu sám na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 15

16 Otázka č. 3 Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Sám pěšky 16 23,1% Pěšky s někým dalším 22 31,8% Sám na kole 1 1,44% Prostředky hromadné dopravy 8 11,5% Autem s rodičem nebo jiným dospělým 19 27,5% Jinak jak? 3 4,3% Komentář: otázkou č. 3 bylo zjištěno, že největší počet žáků 22 (31%) by nejraději cestovalo do i ze školy s někým dalším. Dále 19 žáků (27%) by se rádo vezlo autem, 3 (4%) žáci by rádi cestovali jinak, a to s otcem na motorce, na kole nebo letadlem. Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? 4,3% Sám pěšky 23,1% Pěšky s někým dalším 27,5% Sám na kole Prostředky hromadné dopravy 11,5% 1,4% 31,8% Autem s rodičem nebo jiným dospělým Jinak jak? 16

17 Otázka č. 4 Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Jakým způsobem Počet žáků procenta Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 36 52,1% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 0 0 Jiný důvod: 13 18,8% Neodpovědělo: 20 28,9% Komentář: někteří žáci se vyjadřovali, že této otázce nerozuměli. Z této otázky vyplynulo, že žáci si dobře uvědomují strach rodičů o jejich bezpečí. Za jiný důvod žáci považovali: - že jít do školy pěšky je bezpečné - bydliště kousek od školy - jdu s kamarádem - jezdil bych limuzínou - mám rád, když se můžu ráno v klidu projít Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 28,9% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 52,1% Jiný důvod 18,8% Neodpovědělo 0,0% 17

18 Otázka č. 5 Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? Riziková místa Počet žáků procenta Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 17 24,6% Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 5 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 41 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 6 8,7% Komentář: žáci školy přijíždějí autobusem k Prioru (křižovatka č. 1) nebo jdou ze směru Karviná 4, 7 a přecházejí (křižovatku č. 4) na Studentské, nebo (křižovatka č. 2) u VZP. Největší počet žáků přichází ze směru od Ředitelství PČR (křižovatka č. 3). Pozoruhodné jsou odpovědi žáků: Na křižovatce č. 4 by měl být semafor nebo: Na křižovatce č. 2 jezdí jen samí šílenci a: Světelný signál na přechodech je příliš krátký Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? 8,7% 24,6% Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 18

19 Otázka č. 6 Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? Dopravní prostředek počet procenta Ano 29 42% Ne 40 57,9% Komentář: z dotazníkového šetření vyplývá, že 29 (42%) žáků vlastní jízdní kolo (koloběžku nevlastní nikdo). Tito žáci jsou aktivními účastníky silničního provozu ve městě Karviná. Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? 42,0% Ano Ne 57,9% 19

20 6. Riziková místa ve městě Karviná 20

21 Riziková místa v Karviné: Žáci školy zpracovávali mapy a zaznamenávali místa, která cestou do i ze školy považují za nebezpečná. Ta jsou označená číslicí od Třída 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 2. - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 3. - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 4. ul. Studentská a Rudé Armády (přechod ke škole směr na Petrovice u Karviné) Všechny tři křižovatky kromě č. 4 jsou světelně označené s přechody pro chodce. Křižovatka č. 1 a 2 je s ostrůvkem při přecházení. Interval při přecházení je pro žáky s postižením, ale i starší chodce příliš krátký. Křižovatka č. 4 je s přechodem bez světelného signálu pro chodce, auta zde vyjíždí směrem na Petrovice u Karviné a měla by zde být snížená rychlost vzhledem k chodcům, je to velice nebezpečný úsek vozovky, která je dvouproudová a mnohdy zastaví jen řidič v jednom jízdním pruhu. 21

22 Obrázek 1: Tř.17.Listopadu (křižovatka u Prioru) Obrázek 2: ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 22

23 Obrázek 3: ul. Havířská (křižovatka u ředitelství PČR) Obrázek 4: ul. Studentská a Rudé armády (přechod ke škole, směr Petrovice) 23

24 7. Cíle Školního plánu mobility - ŠPM zvyšování dopravní gramotnosti žáků, začleňování dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí ŠVP S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP zvýšení dopravní bezpečnosti žáků při aktivitách pořádaných školou a ostatními institucemi, rozvoj mobility žáků alternativním způsobem dopravy (jízda na kole) nadále rozvíjet spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, zajišťovat preventivní programy pořádané Policií ČR a Městskou policií Karviná úkol koordinátor akce termín, zodpovědnost začlenění dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace Člověk a jeho svět Informační a komunikační technologie Člověk a společnost - Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Umění a kultura vedení školy vyučující celoročně vyučující jednotlivých předmětů 1. Projekt Jezdím bezpečně v rámci Evropského týdne mobility 2. Školní kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů I., II. 3. Městské kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů III. 4. Schůzky pracovní skupiny k hodnocení ŠPM Doprovodné aktivity. Výtvarná soutěž karvinských škol Bezpečně do školy Den dětí dopravní tematika, praktická jízda Výuka 3. a 4. tříd DDH v Karviné s lektorem DV -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP vedení školy -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Autoškola Karviná září 2014, Mgr. M. Kühpastová duben 2015, Mgr. M. Kühpastová červen 2015, Mgr. M. Kühpastová každoročně v červnu září březen 2015, RNDr. I. Smýkalová, duben 2015 p. Nerovský 24

25 Závěr: Kontrola plnění ŠPM probíhá na schůzkách pracovní skupiny. Průběžné schůzky probíhají v měsících září, prosinec, březen a červen. Dopravní chování žáků je zjišťováno vždy na začátku nového školního roku v projektu Jezdím bezpečně. Projekt je zaměřen nejen na teoretické vědomosti, jako je znalost pravidel silničního provozu, ale především na praktické dovednosti spojené s bezpečným průjezdem křižovatkou na dětském dopravním hřišti v Karviné a překážkovou trasou připravenou pro žáky školy. Cílem je zajištění mobility žáků s handicapem a kvalitní příprava na aktivní účast v silniční dopravě. Pracovní skupina ŠPM ve školním roce 2014/2015 Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Koordinátor DV: Mgr. Milena Kühpastová 25

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné dne 24. 02. 2014 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2036/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Soukromá základní škola speciální pro

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-291/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-291/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-291/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-596/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace Sídlo: Sobotecká

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více