Školní plán mobility

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility"

Transkript

1 Školní plán mobility 2015 Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 614, Karviná Nové Město, Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Telefon: Internetové stránky: 1

2 Mapa centra města Karviná, Střední škola, Základní škola Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského 614 označena červeným terčíkem 2

3 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Kontakty 3. Grantový program Na zelenou 4. Projekt Jezdím bezpečně 5. Výsledky dotazníkového šetření 6. Riziková místa ve městě Karviná 7. Cíle Školního plánu mobily 1. Charakteristika školy Moravskoslezský kraj zřídil naši školu jako příspěvkovou organizaci s účinností od , a to na dobu neurčitou. Škola je samostatně zřízena pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů. Při škole působí školská rada, která svoji činnost zahájila 1. září Tato školská rada usiluje o větší spolupráci zejména s rodiči dětí žijících v různých ubytovnách nebo sociálně vyloučené lokalitě v Karviné Novém Městě. Vzdělávací programy školy, ŠVP Třídy Mateřská škola Školní vzdělávací program (ŠVP) Dobíhající vzdělávací program ŠVP mateřské školy Otevřená školka (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) 3

4 ŠVP - S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul. Komenského 614, Vydmuchov 1835) příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) příloha č. 3 ŠVP Školní družiny příloha č. 4 ŠVP Školního klubu Barevná dílna radosti Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program ŠVP - Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Příloha ŠVP ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Duhová dílna / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614) ( 6. roč.) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy pracoviště ul. Komenského, ul. Vydmuchov 1835) (6. roč.) Rehabilitační třídydobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá dobíhající obor Praktická škola dvouletá dogí Praktická škola jednoletá Učební osnovy schváleny MŠMT dne , čj.: 16735/93-24 Vzdělávací program C/002 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život dle RVP pro obor vzdělání PRŠ C/02 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Tvořivá dílna C/01 (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Školní rok 2014 /2015 Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu celkem 272 žáků. Vzdělávání Součásti školy třída žáci předškolní vzdělávání Přípravná třída ZŠ, MŠ při zdrav. zařízení 3 29 základní vzdělávání Základní škola, Základní škola speciální střední vzdělávání Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá

5 Celkem škola Zájmové vzdělávání Školní družina a školní klub 6 78 Škola má celkem 80 zaměstnanců, kteří působí na 3 odloučených pracovištích. Předkládaný projekt Na zelenou bude realizován na škole ul. Komenského 614, Karviná Nové Město. Na tomto pracovišti je evidováno celkem 47 osob, z toho 38 pedagogů a 9 nepedagogů. Škola poskytuje následující vzdělání: Předškolní vzdělávání 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Přípravná třída byla zřízena k Zájem rodičů a zákonných zástupců o zápis do přípravné třídy základní školy je stálý. V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se obsah vzdělávání řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Třída je naplňována do počtu 15 dětí, z nichž mnohé mají diagnostikováno zdravotní postižení. Speciálně pedagogickou podporu úspěšně těmto dětem poskytuje učitelka a asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. S dětmi se sluchovým postižením pedagogové komunikují ve znakovém jazyce. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě jsou rozpracovány měsíční tematické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky jsou podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Po ukončení předškolního vzdělávání děti bez zdravotního postižení pokračují v plnění povinné školní docházce na běžné základní škole. Základní vzdělávání 1.2. Základní škola (praktická) Žáci s lehkou mentální retardací jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu S mojí školou mě baví svět. Podle tohoto programu jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, 5

6 poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají i žáci s kombinací s různými vadami, nejčastěji smyslové nebo tělesné postižení. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá Základní škola speciální Dobíhající program: /97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snooezelen. Na akci Statečná srdce, financované z Fondu primátora statutárního města Karviná, byla zavedena i hipoterapie, a to zejména pro žáky ZŠ speciální Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vřazeni do dvou speciálních tříd, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku v boxech, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. 6

7 Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, vět Individuální vzdělávací plán pro každé dítě je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. Střední vzdělávání 1.6. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život. Příprava pokrmů - praktická příprava celodenního menu, nakupování Zahradnické práce - pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady 7

8 Práce v dílnách - seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi Pracovní činnosti - pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce Studijní obor kód oboru 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Zkušenosti s realizací písma Comenia Script u žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku základní školy pokračují ve výuce psacího písma Comenia Script. Písmo je pro žáky s lehkým mentálním postižením jednodušší a odpovídá i potřebám dětem s poruchou jemné motoriky. Písmo je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého žáka, který si písmo přizpůsobí. Při hodnocení písma se vyučující v 5. ročníku soustavně zaměřuje na čitelnost a dodržování správných proporcí písmen při psaní do sešitů bez pomocných linek. Zatím nejsou vždy náležitě úhledné a čitelně prováděny záznamy do sešitů používaných v jiných předmětech (bez náležité liniatury) Speciálně pedagogické centrum (SPC) Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům a studentům s mentálním postižením. Do působnosti SPC spadá oblast okresu Karviná, poskytuje však servis i klientům z přilehlých oblastí Ostravska a Frýdeckomístecka, kteří o službu požádají. Počet klientů žádajících o služby centra mimo jeho spádovost postupně stále narůstá. 8

9 2. Kontakty Název školy: Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614, Karviná-Nové Město IČ: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, právní forma: kraj, IČ Sídlo: Statutární orgán ředitelka školy: Datová schránka: 28. října 117, Ostrava Mgr. Marie Filipcová n6iggsa Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: Komenského 614, Karviná Nové Město 9

10 3. Grantový program Na zelenou Naše škola sídlí přímo v centru města na ulici Komenského. Žáci dojíždějící do školy autobusem jsou vystavování každodennímu riziku úrazu v dopravě. Hlavní městská komunikace třída. 17. listopadu vede od Ostravy směrem na Český Těšín, Třinec a dále na hraniční přechod se Slovenskou republikou. V opačném směru od Českého Těšín na Ostravu a zbývající území Moravskoslezského kraje až k hlavnímu městu Praha. Město Karviná patří k městům s největší nezaměstnaností v České republice. Důvodem pro tento nepříznivý sociální jev je útlumový režim těžby černého uhlí a stále vysoce znečištěné životní prostředí. Každý den projíždí po hlavní komunikaci podél školní budovy velké množství aut osobních, nákladních (včetně TIR) a autobusů. Z hlavního tahu navazuje kolem naší školy vedlejší silnice (odbočka) na Petrovice u Karviné a dále na hraniční přechod do Polska. 1. Škola sice není situovaná v bezprostřední blízkosti hlavní karvinské komunikace, ale všechny školní aktivity souvisí s přecházením této nejfrekventovanější vozovky ve městě. Přechody pro naše žáky se zdravotním postižením jsou velmi nebezpečné především z důvodu jejich poruchy orientace a koncentrace. 2. Světelné signály na přechodu hlavní karvinské komunikace svítí ve velmi krátkém intervalu, takže žáci s postižením nezvládají bezpečné přesuny mezi ostrůvky. 3. Dalším rizikovým faktorem je dopravní situace- u škole nejbližší křižovatky. Zde ze třídy 17. listopadu žáci přecházejí ul. Poštovní do centra města a na dětské dopravní hřiště. Na tomto přechodu se žáci necítí bezpečně, protože jak zprava (od ul. Rudé armády, tak z vedlejší silnice (ul. Poštovní) taktéž přijíždějí vozidla na zelenou. 4. Další nebezpečný přechod pro žáky a doprovázející pedagogy je přechod na ul. Rudé Armády. Řidiči, kteří odbočují ze směru Českého Těšína na Petrovice u Karviné (ulici Rudé Armády), nevidí za rohovým obytným domem přecházející chodce, naše žáky. Pedagogové podstupují velké riziko při přemisťování žáků školy na různé akce ve městě - při přecházení vozovek do centra města. I přes různá dopravní omezení je v centru města Karviná velmi frekventovaný provoz. Většina žáků naší školy dochází do vyučování ze sociálně vyloučené lokality Karviná Nové Město, kde se nachází byty nižších kategorií a ubytovny. Vzhledem k tomu, že cena jízdného autobusem je pro mnohé rodiny nákladná položka, děti docházejí do školy nejčastěji pěšky. Možnost vlastnit jízdní kolo je pro většinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí téměř nereálné. Situace je o to závažnější, že se jedná o děti s mentálním postižením, smyslovým nebo tělesným postižením, kombinací více vad, ale i s autismem. Navíc tito žáci svým chováním v dopravě mnohdy ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. 10

11 Vzhledem k tomu, že našim dětem ekonomicky slabá rodina nezajistí řádné jízdní kolo, rozhodli jsme se, že se zaměříme na podporu jejich pohybových dovedností mobility. Prostřednictvím grantového programu Na zelenou dostaneme příležitost zakoupit kvalitní dětská jízdní kola a přilby k realizaci dopravní výchovy ve škole. Toto materiální vybavení přispěje ke kvalitnější přípravě dalších nových účastníků silničního provozu. Grantový program Na zelenou je pro školu jednou z možností, jak naplnit naše výchovné cíle a zlepšit dopravní gramotnost žáků s handicapem. Škola při realizaci dopravní výchovy využívá metodickou podporu poskytovanou krajským koordinátorem BESIP pro Moravskoslezský kraj P. Rakusem, karvinskou Autoškolou Nerovský a koordinátorem pro DV Mgr. L. Mandátovou. Magistrát města Karviné, odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování se zajímá o výsledky žáků v dopravních soutěžích a úspěšným cyklistům věnuje hodnotné věcné ceny. Česká školní inspekce ve své zprávě ze dne 8. října 2007 hodnotila podmínky dopravní výchovy na škole jako příklad dobré praxe. 11

12 4. Projekt Jezdím bezpečně Specifika žáka základní školy (praktické) Dopravní chování začínajících školáků je charakterizováno ignorováním pravidel silničního provozu. U žáků s mentální retardací jde o omezenou schopnost logického myšlení, slabší paměť, poruchy pohybové koordinace, nedostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání. Zrakové postižení omezuje prostorové vidění. Školáci se sluchovým postižením jsou ochuzeni o doprovodné zvuky přijíždějících aut. Pedagogové školy se s žáky kontaktují ve znakovém jazyce. Zaměření pozornosti školáků je krátkodobé, často se u žáků projevuje roztěkanost a roztržitost. Nedokáží zaměřit pozornost na konkrétní podnět, neuvědomují si, že přijíždějící auto je může ohrozit, i když oni stojí bezpečně na chodníku. Cesta do školy bývá nebezpečnou z hlediska roztěkanosti. Spousta podnětů odvádí školákovu pozornost. Mobilita je omezená také u žáků s tělesným postižením. Rozvoj pohybových dovedností jako je rychlost, obratnost, koordinovanost pohybu, zrychlení nebo zpomalení pohybu je pro ně daleko náročnější. Například průjezd křižovatkou na DDH, kdy žák musí vnímat dopravní značení, semafor a zvládnout odbočení vlevo, kdy jednou rukou drží kolo v pohybu a druhá ruka ukazuje směr jízdy. Rizikem v dopravě bývá i špatná viditelnost. Školáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nenosí reflexní prvky na batohu nebo oblečení. Cílem dopravní výchovy v naší škole je příprava žáka k bezpečné účasti v silničním provozu. Znamená to tedy vybavit žáky vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim umožní dopravní bezpečnost v roli chodce nebo cyklisty. Pro svůj handicap mají omezené možnosti být přímými účastníky silničního provozu. Od roku 2007 je škola zapojena do projektu Jezdím bezpečně. Projekt byl připraven pro žáky na naší škole tak, aby splňoval všechny požadavky dopravní gramotnosti. Je rozčleněn do tří částí: 1. Ukázky první pomoci Českého červeného kříže a výukový film Bezpečně k cíli 2. Teoretickou část zaměřenou na osvojování vědomostí o dopravní výchově (stanoviště) 3. Praktickou část s nácvikem bezpečné jízdy křižovatkou na DDH v Karviné a překážkovou trasou. Pro aktuálnost je projekt začleněn do výuky vždy v měsíci září, kdy školu začínají navštěvovat noví školáci. Stal se již tradicí pro ostatní děti, které se na něj vždy těší. Důvodem je nejen změna tradičního vyučování, ale i tolik oblíbená jízda na cyklistickém kole, které si mohou školáci zapůjčit na DDH Karviná ve spolupráci s Autoškolou Nerovský a BESIP. 12

13 4. Výsledky dotazníkového šetření Střední škola, Základní škola a mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614 Sčítání dopravních prostředků na stanovišti Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí stanoviště: křižovatka č. 2, třída 17. listopadu, u VZP osobní nákladní automobil autobus chodec kolo automobil 2. února hod Chodec prošel na červenou 3. února hod Cyklista projel na červenou 4. února hod Doprava 47 zaměstnanců školy dopravní prostředek počet procenta pěšky 15 31,9% autobus 11 23,4% automobil 16 34% kolo 5 10,6% Komentář: dotazníkové šetření ukázalo, že největší počet zaměstnanců 16 (34%) se dopravuje osobním automobilem. Je to dáno tím, že dojíždějí z okolních měst, jako je Český Těšín, Bystřice, Orlová, Havířov. Přestupy a špatná návaznost v dopravních prostředcích zaměstnance časově omezují. Zaměstnanci využívají svá vozidla a přibírají své kolegy do zaměstnání. 13

14 Průzkum dopravního chování žáků IV. IX. tříd, žáků SŠ Praktická škola jednoletá Bylo rozdáno 83 dotazníků (100%). Vráceno 69 dotazníků (83,1%). Otázka č. 1 Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 9 13% Jdu pěšky s někým dalším 35 50,7% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 13 19% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 12 17,3% Komentář: z dotazníkového šetření vyplynulo, že 35 žáků (51%) chodí do školy z Karviné Nového Města s někým dalším. Jak se obvykle dostáváš ráno do školy 17,3% 13,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám na kole 19,0% Jedu na kole s někým dalším 0,0% 0,0% 50,7% Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 14

15 Otázka č. 2 Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jakým způsobem Počet žáků procenta Jdu sám pěšky 13 19% Jdu pěšky s někým dalším 34 49,2% Jedu sám na kole 0 0 Jedu na kole s někým dalším 0 0 Jedu prostředky hromadné dopravy 11 15,9% Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 11 15,9% Komentář: dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 34 žáků (49%) chodí ze školy s někým dalším. Přecházejí křižovatku č. 3 u Ředitelství policie ČR Jak se obvykle dostáváš ze školy domů 15,9% 19,0% Jdu sám pěšky Jdu pěšky s někým dalším 0,0% 15,9% 0,0% 49,2% Jedu sám na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 15

16 Otázka č. 3 Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? Jakým způsobem Počet žáků procenta Sám pěšky 16 23,1% Pěšky s někým dalším 22 31,8% Sám na kole 1 1,44% Prostředky hromadné dopravy 8 11,5% Autem s rodičem nebo jiným dospělým 19 27,5% Jinak jak? 3 4,3% Komentář: otázkou č. 3 bylo zjištěno, že největší počet žáků 22 (31%) by nejraději cestovalo do i ze školy s někým dalším. Dále 19 žáků (27%) by se rádo vezlo autem, 3 (4%) žáci by rádi cestovali jinak, a to s otcem na motorce, na kole nebo letadlem. Jak bys nejraději cestoval do i ze školy? 4,3% Sám pěšky 23,1% Pěšky s někým dalším 27,5% Sám na kole Prostředky hromadné dopravy 11,5% 1,4% 31,8% Autem s rodičem nebo jiným dospělým Jinak jak? 16

17 Otázka č. 4 Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Jakým způsobem Počet žáků procenta Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 36 52,1% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 0 0 Jiný důvod: 13 18,8% Neodpovědělo: 20 28,9% Komentář: někteří žáci se vyjadřovali, že této otázce nerozuměli. Z této otázky vyplynulo, že žáci si dobře uvědomují strach rodičů o jejich bezpečí. Za jiný důvod žáci považovali: - že jít do školy pěšky je bezpečné - bydliště kousek od školy - jdu s kamarádem - jezdil bych limuzínou - mám rád, když se můžu ráno v klidu projít Pokud se obvykle do školy dopravuješ jinak, než bys chtěl, jaký je důvod? Rodiče mají obavu o moji bezpečnost 28,9% Nemám možnost si ve škole uložit kolo 52,1% Jiný důvod 18,8% Neodpovědělo 0,0% 17

18 Otázka č. 5 Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? Riziková místa Počet žáků procenta Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 17 24,6% Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 5 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 41 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 6 8,7% Komentář: žáci školy přijíždějí autobusem k Prioru (křižovatka č. 1) nebo jdou ze směru Karviná 4, 7 a přecházejí (křižovatku č. 4) na Studentské, nebo (křižovatka č. 2) u VZP. Největší počet žáků přichází ze směru od Ředitelství PČR (křižovatka č. 3). Pozoruhodné jsou odpovědi žáků: Na křižovatce č. 4 by měl být semafor nebo: Na křižovatce č. 2 jezdí jen samí šílenci a: Světelný signál na přechodech je příliš krátký Popiš místa, kde se při své cestě do/ze školy cítíš ohrožen automobilovou dopravou nebo která považuješ za jinak nebezpečná? 8,7% 24,6% Křižovatka č. 1 - Tř. 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) Křižovatka č. 2 - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (u VZP) 7,2% Křižovatka č. 3 - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 59,4% Křižovatka č. 4 ul. Studentská a ul. Rudé Armády (přechod bez semaforu) 18

19 Otázka č. 6 Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? Dopravní prostředek počet procenta Ano 29 42% Ne 40 57,9% Komentář: z dotazníkového šetření vyplývá, že 29 (42%) žáků vlastní jízdní kolo (koloběžku nevlastní nikdo). Tito žáci jsou aktivními účastníky silničního provozu ve městě Karviná. Vlastníš jízdní kolo nebo koloběžku? 42,0% Ano Ne 57,9% 19

20 6. Riziková místa ve městě Karviná 20

21 Riziková místa v Karviné: Žáci školy zpracovávali mapy a zaznamenávali místa, která cestou do i ze školy považují za nebezpečná. Ta jsou označená číslicí od Třída 17. Listopadu (křižovatka u Prioru) 2. - ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 3. - ul. Havířská (křižovatka u Ředitelství PČR) 4. ul. Studentská a Rudé Armády (přechod ke škole směr na Petrovice u Karviné) Všechny tři křižovatky kromě č. 4 jsou světelně označené s přechody pro chodce. Křižovatka č. 1 a 2 je s ostrůvkem při přecházení. Interval při přecházení je pro žáky s postižením, ale i starší chodce příliš krátký. Křižovatka č. 4 je s přechodem bez světelného signálu pro chodce, auta zde vyjíždí směrem na Petrovice u Karviné a měla by zde být snížená rychlost vzhledem k chodcům, je to velice nebezpečný úsek vozovky, která je dvouproudová a mnohdy zastaví jen řidič v jednom jízdním pruhu. 21

22 Obrázek 1: Tř.17.Listopadu (křižovatka u Prioru) Obrázek 2: ul. Rudé Armády a ul. Poštovní (křižovatka u VZP) 22

23 Obrázek 3: ul. Havířská (křižovatka u ředitelství PČR) Obrázek 4: ul. Studentská a Rudé armády (přechod ke škole, směr Petrovice) 23

24 7. Cíle Školního plánu mobility - ŠPM zvyšování dopravní gramotnosti žáků, začleňování dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí ŠVP S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP zvýšení dopravní bezpečnosti žáků při aktivitách pořádaných školou a ostatními institucemi, rozvoj mobility žáků alternativním způsobem dopravy (jízda na kole) nadále rozvíjet spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, zajišťovat preventivní programy pořádané Policií ČR a Městskou policií Karviná úkol koordinátor akce termín, zodpovědnost začlenění dopravní výchovy do vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace Člověk a jeho svět Informační a komunikační technologie Člověk a společnost - Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Umění a kultura vedení školy vyučující celoročně vyučující jednotlivých předmětů 1. Projekt Jezdím bezpečně v rámci Evropského týdne mobility 2. Školní kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů I., II. 3. Městské kolo soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů III. 4. Schůzky pracovní skupiny k hodnocení ŠPM Doprovodné aktivity. Výtvarná soutěž karvinských škol Bezpečně do školy Den dětí dopravní tematika, praktická jízda Výuka 3. a 4. tříd DDH v Karviné s lektorem DV -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP vedení školy -Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování Magistrát města Karviná, BESIP -Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, ul. Komenského -Autoškola Karviná září 2014, Mgr. M. Kühpastová duben 2015, Mgr. M. Kühpastová červen 2015, Mgr. M. Kühpastová každoročně v červnu září březen 2015, RNDr. I. Smýkalová, duben 2015 p. Nerovský 24

25 Závěr: Kontrola plnění ŠPM probíhá na schůzkách pracovní skupiny. Průběžné schůzky probíhají v měsících září, prosinec, březen a červen. Dopravní chování žáků je zjišťováno vždy na začátku nového školního roku v projektu Jezdím bezpečně. Projekt je zaměřen nejen na teoretické vědomosti, jako je znalost pravidel silničního provozu, ale především na praktické dovednosti spojené s bezpečným průjezdem křižovatkou na dětském dopravním hřišti v Karviné a překážkovou trasou připravenou pro žáky školy. Cílem je zajištění mobility žáků s handicapem a kvalitní příprava na aktivní účast v silniční dopravě. Pracovní skupina ŠPM ve školním roce 2014/2015 Statutární zástupce: Mgr. Marie Filipcová Koordinátor DV: Mgr. Milena Kühpastová 25

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah: Identifikační údaje...4

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-171/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vytvořený

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Školní vzdělávací program (dle RVP ZV-LMP) Dnes hra, zítra život Školní vzdělávací program

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Jméno ředitele: Odborné učiliště příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA Verze 4 2012/2013 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více