Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Květa Rychtářová Ústí nad Labem 2003

2 Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Mgr. Květa Rychtářová

3 Publikace je jedním z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol, podporovaného Grantovou agenturou ČR. Projekt je plánován na roky a je řešen týmem pracovníků Centra jazykové přípravy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Květa Rychtářová 2003 ISBN

4 Název Nakladatel Rok Vydání Náklad Počet stran Tisk Obal a vazba Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L první 60 ks 116 Ediční středisko PF UJEP Jiří Bartoš Slon, Ústí nad Labem

5 OBSAH strana A. Úvod 7 B. Profil učitele jako uživatele cizího jazyka pro profesní potřeby, postižení shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele 1. Jazyk pro profesní potřeby učitele Odborný jazyk na našich vysokých školách Charakteristika a třídění odborného jazyka Jazyk pro profesní účely Jazyk pro všeobecné a specifické profesní potřeby učitele Cizí jazyk pro akademické potřeby studentů učitelství Jazyk pro profesní potřeby učitele a pro potřeby studentů učitelství Cizí jazyk Dosavadní znalost cizích jazyků 2.2 Zájem o cizí jazyky 2.3 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka pro profesní potřeby 2.4 Postižení shod a rozdílů mezi skutečným stavem a profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Jazyková úroveň Dosažená jazyková úroveň 3.2 Zájem o jazykovou úroveň 3.3 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka a jeho jazyková úroveň 3.4 Postižení shod a rozdílů mezi skutečnou úrovní cizího jazyka a profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Jazykové prostředky. 4.1 Dosažená úroveň osvojení jazykových prostředků 45 45

6 4.2 Zájem o jazykové prostředky 4.3 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka v oblasti užívání jazykových prostředků 4.4 Postižení shod a rozdílů mezi skutečnou úrovní osvojení jazykových prostředků a profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Komunikativní funkce Dosažená úroveň komunikativních funkcí 5.2 Zájem o komunikativní funkce 5.3 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka v oblasti užívání komunikativních funkcí 5.4 Postižení shod a rozdílů mezi skutečnou úrovní osvojení komunikativních funkcí a profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Základní řečové dovednosti 6.1 Dosažená úroveň základních řečových dovedností 6.2 Zájem o základní řečové dovednosti 6.3 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka v oblasti užívání základních řečových dovedností 6.4 Postižení shod a rozdílů mezi skutečnou úrovní osvojení základních řečových dovedností, zájmem o ně a profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace 7.1 Dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace 7.2 Dosažená úroveň dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace 7.3 Zájem učitelů o dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace 7.4 Profil učitele jako uživatele cizího jazyka v oblasti užívání dílčích řečových dovedností

7 7.5 Postižení shod a rozdílů mezi zájmem o osvojení dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace a mezi profilem učitele jako uživatele cizího jazyka Kurikulum kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele 8.1 Celkový návrh kurzů 8.2 Učební texty 8.3 Témata, situace a slovní zásoba 8.4 Řečové dovednosti 8.5 Komunikativní funkce 8.6 Gramatika 8.7 Doporučená literatura 8.8 Závěr C. Závěr. 110 Resumé 114 Použitá literatura

8

9 A. ÚVOD 1. Grantový projekt Publikace je jedním z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů ZŠ a SŠ, který je od roku 2002 řešen Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za finanční podpory Grantové agentury České republiky (GA ČR). Projekt se zabývá cizím jazykem pro profesní potřeby učitelů. V prvním roce řešení (2002) byla zmapována jazyková připravenost různě aprobovaných učitelů ZŠ a SŠ z celé republiky a zjištěné skutečnosti byly setříděny a zanalyzovány. Provedená analýza, která prezentuje stav jazykové kompetence a profesních potřeb učitelů, je obsahem publikace nazvané shodně s projektem (Rychtářová Roubalová Celerová, 2002). V roce 2003 projekt pokračoval vytvořením profilu učitele jako uživatele cizího jazyka a postižením shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele. Závěrem byla provedena příprava modulového kurikula a sylabů odborného jazyka pro profesní účely učitele. Výsledky práce jsou obsahem předkládané publikace a připravované publikace Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele základní nebo střední školy (Rychtářová Roubalová Celerová Zapletalová), která navazuje na publikaci předchozí. Vzhledem k tomu, že projekt je plánován na tři roky, bude pokračovat ještě v roce 2004, kdy mají být realizovány a monitorovány pilotní kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele. Po jejich vyhodnocení bude následovat příprava k uvedení kurzů do praxe pedagogických center. 2. Cíle projektu a publikace následující: Dílčí cíle projektu v druhém roce řešení se rámcově shodují s cíli publikace a jsou 7

10 Vytvoření profilu učitele jako uživatele cizího jazyka Postižení shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele Příprava modulového kurikula a sylabů odborného jazyka K jednotlivým dílčím cílům: Vytvoření profilu učitele jako uživatele cizího jazyka Profil učitele byl vytvořen na základě rozboru dat získaných při výzkumu jazykové připravenosti učitelů ZŠ a SŠ, prováděného v prvním roce řešení grantu, a dále na základě poznatků z odborné literatury a s ohledem na současnou jazykovou politiku naší země. Tvorba profilu učitele zahrnuje následující aspekty: charakteristika odborného jazyka pro potřeby učitele počet a výběr cizích jazyků jazyková úroveň jazykové prostředky komunikativní funkce hlavní řečové dovednosti dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace Postižení shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele Při postihování shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele byly brány v úvahu následující skutečnosti: vytvořený profil učitele jako uživatele cizího jazyka dosažená jazyková úroveň zkoumaných jazykových aspektů zájem o dané jazykové aspekty Společný evropský referenční rámec pro jazyky a další odborná literatura 8

11 Příprava modulového kurikula a sylabů odborného jazyka Kurikulum kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitele je navrženo pro celoživotní vzdělávání učitelů. Je zpracováno pro kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny, a to pro úrovně A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (2002) a zohledňuje rozdílné potřeby učitelů humanitních a přírodovědných předmětů. Sylaby, které zahrnují odkazy na učební materiály, včetně odborných a autentických textů pro různé jazykové úrovně a různou profesní orientaci, jsou podrobně rozpracovány v připravované publikaci Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele základní nebo střední školy (Rychtářová Roubalová Celerová Zapletalová) a nejsou součástí této práce. 3. Stručná charakteristika předchozího výzkumu Publikace je založena na předchozím výzkumu, který probíhal v roce 2002 a zúčastnilo se ho celkem 549 respondentů. Většinu z nich tvořily ženy (77%), řadové učitelky (90%), aprobované (85%), s praxí delší než deset let (61%). Dotazovaní byli ponejvíce ze základních škol (56%), přičemž převažovali učitelé druhého stupně (31%) nad učiteli stupně prvního (25%), dále následovaly střední odborné školy (24%) a gymnázia (15%). Na posledních místech byla střední odborná učiliště a zvláštní nebo speciální školy. Nejvíce dotazovaných učitelů vyučovalo ve velkém městě (75%), v Ústeckém kraji (59%), na středně velké (45%) nebo velké škole (44%), menšinu tvořily ostatní kraje, menší školy a menší obce. Respondenti byli rozděleni podle vyučovaných předmětů do profesních skupin. Nejpočetnější byla skupina učitelů humanitních předmětů (přes 25%) a téměř stejně početní byli vyučující předmětů přírodovědných (téměř 25%). Za nimi následovali učitelé prvního stupně (22%). Nejméně respondentů bylo ve skupině vedení školy (10%), která zahrnovala jak ředitele, tak jejich zástupce. Do skupiny označené 9

12 nerozlišeno (18%) byli zařazeni dotazovaní, kteří byli nezařaditelní do předchozích skupin, protože vyučovali předměty různých typů. Výzkum sledoval: a) Současný stav - které jazyky učitel ovládá a do jaké míry, úroveň jednotlivých řečových dovedností, jazykových prostředků a komunikativních funkcí, úroveň odborného jazyka, zejména pokud jde o různé dovednosti a žánry odborné komunikace. b) Dosavadní zkušenosti - kdy a jak byl učitel vystaven v běžných a profesních situacích tlaku používat cizí jazyk a který, o které řečové dovednosti a žánry odborné komunikace se jednalo. c) Zájmy a profesní potřeby - který jazyk by učitel chtěl / potřeboval ovládat - které dovednosti, schopnosti a znalosti pokládá pro sebe za důležité. Výzkum byl zaměřen zejména na zjišťování profesních potřeb v rámci odborného jazyka. Šlo i o zaměření odborných textů (mluvených i psaných), u nichž bylo zjišťováno, zda mají být zaměřeny obecněji na vzdělávání, anebo spíše na vyučovaný předmět. d) Další aspekty zájem o kurzy a podmínky, za kterých učitel bude mít o další vzdělávání v oblasti cizích jazyků zájem (počet hodin týdně, doba konání, ocenění zaměstnavatelem, používané metody a formy výuky). 10

13 B. PROFIL UČITELE JAKO UŽIVATELE CIZÍHO JAZYKA PRO PROFESNÍ POTŘEBY, POSTIŽENÍ SHOD A ROZDÍLŮ MEZI SOUČASNÝM STAVEM A PROFILEM UČITELE Hlavní část práce se nejprve zabývá jazykem pro profesní potřeby učitele a poté je zaměřena na vytvoření profilu učitele jako uživatele cizího jazyka pro profesní potřeby, a to v rámci následujících jazykových aspektů, které odpovídají i jednotlivým kapitolám: počet a výběr cizích jazyků, jazyková úroveň, jazykové prostředky, komunikativní funkce, hlavní řečové dovednosti, dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace. Profil učitele v každé kapitole je porovnáván se skutečným stavem. Závěr tvoří charakteristika kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele, které jsou navrženy pro celoživotní vzdělávání učitelů. Údaje uváděné v jednotlivých kapitolách jsou buď přebírány z analýzy výzkumu, který byl v rámci projektu uskutečněn v minulém roce a publikován v předchozí grantové publikaci (Rychtářová Roubalová Celerová, 2002), anebo jsou zde uvedeny prvně. 1. JAZYK PRO PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE Cílem první kapitoly je charakterizovat jazyk pro profesní potřeby učitele, porovnat jej s jazykem pro potřeby studentů učitelství a ukázat jeho místo v kontextu odborného jazyka pro potřeby jiných profesí. Kapitola obsahuje následující podkapitoly: 1.1 Odborný jazyk na našich vysokých školách 1.2 Charakteristika a třídění odborného jazyka 11

14 1.3 Jazyk pro profesní účely 1.4 Jazyk pro všeobecné a specifické profesní potřeby učitele 1.5 Cizí jazyk pro akademické potřeby studentů učitelství 1.6 Jazyk pro profesní potřeby učitele a pro potřeby studentů učitelství 1.1 Odborný jazyk na našich vysokých školách Cílem výuky cizích jazyků na vysokých školách je připravit studenty na cizojazyčnou komunikaci pro účely studia a později pro účely profese. Z tohoto důvodu je na většině univerzit vyučován odborný jazyk. Podívejme se, v jaké míře se odborný jazyk na našich vysokých školách učí, respektive učil na konci devadesátých let. Z průzkumu uskutečněného Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty UJEP (dále PF) v roce 1998 a 1999 vyplývá, že pedagogické fakulty jsou oproti ostatním fakultám v tomto směru pozadu. Na pedagogických fakultách (průzkumu se zúčastnilo 9 PF) se podle tohoto výzkumu učí cizí jazyky 0 2 hodiny týdně, 1 2 semestry. Odbornému jazyku je však věnováno málo pozornosti a jeho zvládnutí je ponecháváno většinou na individuálním studiu. Na většině pedagogických fakult je odborný jazyk spíše předmětem zkoušení než výuky. Pokud jednotlivé fakulty uvedly, jakým způsobem se vyučuje, pak je to společně s jazykem obecným, většinou ale pouze formou konzultací, individuálním studiem odborné literatury a individuálním písemným zpracováním úkolů (seminární práce, referát apod.). V porovnání s pedagogickými fakultami je na filozofických fakultách (3 FF) odbornému jazyku věnováno více pozornosti, studenti mají možnost studovat cizí jazyky více semestrů a více hodin týdně. Na fakultách s ekonomickým zaměřením (8 EF) výuka cizích jazyků probíhá rovněž více semestrů a odborný jazyk je náplní téměř veškeré výuky. Na právnických fakultách (3 PrF) jsou opět cizí jazyky vyučovány více hodin po více semestrů, odborný jazyk se učí po celou dobu studia cizích jazyků. Na dalších zkoumaných 12

15 fakultách (9 F) je věnováno cizím jazykům také více hodin po více semestrů, odborný jazyk se vyučuje ve větší míře než obecný. (Rychtářová Roubalová Kurková Celerová Smejkal, 1999) Tento nepoměr mezi pedagogickými fakultami na jedné straně a ostatními vysokými školami na straně druhé byl předpokládán již před zahájením výzkumu. Příčiny byly spatřovány zejména v tom, že studenti PF studují celou řadu nejrůznějších specializací, a je tudíž obtížné rozhodnout o obsahu výuky a zejména o její proveditelnosti v podmínkách nestejnorodých skupin studentů (různé obory, různá spíše nízká jazyková úroveň) při malém počtu hodin výuky. Ani na Slovensku není situace lepší. Hanesová z PF UMB uvádí ve druhé kapitole své disertační práce, že oblast odborného jazyka na pedagogických fakultách je možno považovat téměř za zcela zanedbanou, což ji vede na konci devadesátých let k tomu, aby se touto problematikou začala zabývat. Příčiny špatného stavu vidí v různorodém charakteru vzdělávání učitelů ve světě, v malé informovanosti o této problematice a v názoru o nepotřebnosti nebo neexistenci odborného jazyka v kontextu pedagogických disciplin. (Hanesová, 2003). V souvislosti s touto problematikou je však možno konstatovat, že v současné době je snad situace na pedagogických fakultách lepší. Vyplývá to z obsahu příspěvků uváděných v posledních dvou nebo třech letech na konferencích UJEP v Ústí nad Labem, pořádaných pro jazyková centra pedagogických a filozofických fakult v ČR a SR. Z příspěvků účastníků lze soudit, že odbornému jazyku je věnováno více prostoru než dříve. 1.2 Charakteristika a třídění odborného jazyka Termín odborný jazyk je ekvivalentem anglického Language for Specific Purposes - LSP (jazyk pro specifické účely). Ten je podle Jordana spolu s obecným 13

16 jazykem a jazykem pro společenské účely součástí cizího jazyka a dělí se dále na jazyk pro profesní účely a na jazyk pro akademické účely, jak ukazuje tabulka níže. Jazyk pro akademické účely charakterizuje Jordan jako jazyk pro potřeby studia na vysoké škole a dělí jej na jazyk pro všeobecné akademické účely (společný všem studovaným oborům) a na jazyk pro specifické akademické účely (odlišný pro každý obor). Jazyk pro profesní účely je dělen podle jednotlivých profesí (Jordan, 1997). Charakteristika a zařazení jazyka pro profesní a akademické / studijní účely tabulka č. 1 ANGLIČTINA / CIZÍ JAZYK angličtina / jazyk pro všeobecné účely, pro žádné zvláštní účely (obecný jazyk / obecná angličtina) angličtina / jazyk pro specifické účely (English for Specific Purposes - ESP) (Language for Specific Purposes - LSP) angličtina / jazyk pro společenské účely, pro účely konverzace a komunikace, např. nakupování, psaní dopisu, telefonování angličtina / jazyk pro profesní účely (English for Ocupational / Vocational / Professional Purposes - EOP / EVP / EPP), např. pro lékaře, piloty, hotelové zaměstnance angličtina / jazyk pro všeobecné akademické účely (studijní dovednosti společné všem studentům), např. poslech a psaní poznámek, akademické psaní, referenční dovednosti, semináře plus akademický registr, akademický styl angličtina / jazyk pro akademické účely (English for Academic Purposes - EAP) angličtina / jazyk pro specifické akademické účely (specificky zaměřené dovednosti podle studovaných oborů), např. studium lékařství, ekonomie, inženýrství Adaptováno podle Jordan, R. R. English for Academic Purposes,CUP, 1997 Hutchinson a Waters zařazují a dělí jazyk (angličtinu) pro specifické účely odlišně, ale v konečné podobě docházejí ke stejným výsledkům. Jazyk pro specifické účely nejprve třídí podle oborů a pak jej teprve v rámci každého oboru člení na jazyk pro akademické účely a na jazyk pro profesní účely. Všichni však dospívají k tomu, že např. jazyk pro účely ekonomie je dvojího typu, a to pro účely studia a pro účely profese. 14

17 Charakteristika a zařazení jazyka pro profesní a akademické / studijní účely tabulka č. 2 ANGLIČTINA / CIZÍ JAZYK angličtina / jazyk jako mateřský jazyk English as a Mother Tongue (EMT) angličtina / jazyk jako cizí jazyk English as a Foreign Language (EFL) angličtina / jazyk jako druhý jazyk English as a Second Language ESL dělí se jako EFL obecná angličtina / obecný jazyk General English GE General Language GL angličtina / jazyk pro specifické účely (English for Specific Purposes - ESP) (Language for Specific Purposes - LSP) angličtina / jazyk pro vědu a techniku angličtina / jazyk pro obchod a ekonomii angličtina / jazyk pro společenské vědy A pro akademické účely např. A pro studium lékařství, inženýrství A pro profesní účely např. A pro lékaře, inženýry A pro akademické účely např. A pro studium ekonomie A pro profesní účely např. A pro sekretářky A pro akademické účely např. A pro studium psychologie A pro profesní účely např. A pro sociology Adaptováno podle Hutchinson, T., Waters, A. English for Specific Purposes,CUP 1987 Následující charakteristiky odborného jazyka jsou převzaty z Koncepce zkvalitnění výuky cizích jazyků na pedagogických fakultách s ohledem na naši integraci do Evropy (Rychtářová Roubalová Kurková Smejkal Celerová, 1999), kde jsou shromážděny názory více autorů. Podobně charakterizuje odborný jazyk i Hanesová (Hanesová, 2003). Hendrich říká k odbornému jazyku následující: Termín odborný jazyk označuje systém jazykových prostředků, jejichž výběr a uspořádání slouží k ústní nebo písemné komunikaci odborného obsahu. Tyto jazykové prostředky jsou ovšem jen součástí systému národního jazyka, v jehož rámci představují jeden z funkčních stylů, tj. odborný styl daného jazyka. (Hendrich, 1988) 15

18 Stylistika současné češtiny (Čechová, 1997) uvádí různé aspekty, podle nichž je možno dělit texty odborného funkčního stylu. Za základní dělení je považováno dělení na styl: vědecký (teoretický) prakticky odborný (odborný v užším smyslu) zahrnuje i některé zvláštní stylové oblasti, jako hospodářská, vojenská apod. populárně naučný učební esejistický Dále Čechová říká, že se odborný funkční styl vyznačuje promyšlenou kompozicí, spisovným odborným vyjadřováním, složitou větnou stavbou a charakteristickou slovní zásobou, jeho nutnými vlastnostmi jsou přesnost, jasnost, jednoznačnost, věcnost a soustavnost. Odborné texty jsou ve svém principu texty nocionální povahy, bývají pečlivě připraveny, většinou jsou situačně nezakotvené, forma projevu je častěji monologická než dialogická. Kromě toho uvádí, že je odborný funkční styl dále charakterizován specifickými stylovými rysy podle toho, zda jde o odborné projevy mluvené nebo psané, výrazná je i diferenciace textů podle jednotlivých disciplin (např. texty společenskovědní a texty exaktních věd). Tendence odborného textu k předání co nejpřesnější informace vede k vytváření textových modelů, některé jsou ustáleny i v mezinárodním měřítku, např. model popisu objektu v biologii nebo uměnovědě (Čechová, 1997). Z odborného funkčního stylu se vydělil styl publicistický a administrativní (Čechová, 1997), z nichž mohou být pro studenty pedagogických fakult důležité některé slohové útvary, jako žádost, životopis, posudek, zpráva, oznámení, inzerát, pozvánka, referát, recenze, kritika. Odborný jazyk (jazyk pro specifické účely LSP) byl též charakterizován mnohými zahraničními odborníky. Z jejich definic se dá sestavit jeho obecná charakteristika, kterou vytvořili Dudley-Evans a St John takto: Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely je koncipován tak, aby vyhovoval potřebám těch, kdo ho studují. Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely využívá metodiky a aktivit 16

19 užívaných v jiných jazykových disciplinách. Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely je zaměřen na jazyk (gramatiku, slovní zásobu, větnou stavbu), na řečové dovednosti, kompozici a na žánry (slohové útvary) odborné komunikace. Další charakteristické rysy nemusí platit vždy: Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely se může vztahovat ke speciálním disciplinám nebo být pro ně navržen. Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely může ve specifických vyučovacích situacích užívat jiné metody než ty, které jsou běžné pro obecný jazyk. Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely je většinou určen pro dospělé studenty terciárního vzdělávání nebo pro profesionály. Může však být navržen i pro středoškoláky. Odborný jazyk / jazyk pro specifické účely je většinou určen pro střední až pokročilou úroveň. Většina kurzů předpokládá základní znalost jazykového systému, tyto kurzy však mohou být organizovány i pro začátečníky. (Dudley-Evans, St John 1998) Jazyk pro specifické účely některých oborů (např. ekonomie, přírodních věd a techniky) je předmětem zájmu mnoha odborníků, hlavně zahraničních, zatímco jazykem pro potřeby učitele se odborníci systematicky nezabývají. Zde máme na mysli jazyk pro potřeby učitele / studenta učitelství, který nevyučuje / nestuduje cizí jazyk, nýbrž jakýkoliv jiný předmět. Jazyk pro účely výuky cizího jazyka, zejména angličtiny, naproti tomu zažívá v posledních desetiletích velký rozvoj. Z důvodů velké mezery v oblasti výuky odborného jazyka pro účely učitelství se začalo touto problematikou zabývat v letech 1998 a 1999 Centrum jazykové přípravy Pedagogické fakulty UJEP. V rámci řešení grantového projektu rezortního výzkumu MŠMT s názvem Koncepce zkvalitnění výuky cizích jazyků na pedagogických fakultách s ohledem na naši integraci do Evropy (Rychtářová Roubalová Kurková Smejkal Celerová, 1999) se soustředilo na jazyk pro akademické potřeby studentů učitelství. Odborným jazykem pro pedagogické fakulty se také v posledních letech na Slovensku 17

20 zabývá Hanesová z UMB (Hanesová, 2003). Jazyk pro profesní účely / potřeby učitele je předmětem grantového projektu GAČR Centra jazykové přípravy PF UJEP, jehož jedním z výstupů je tato publikace. 1.3 Jazyk pro profesní účely Jordan, jak je uvedeno výše, dělí angličtinu / jazyk pro specifické účely na: jazyk pro profesní účely, např. pro lékaře, piloty, hotelové zaměstnance, a na jazyk pro akademické účely, např. studium lékařství, ekonomie, inženýrství (Jordan, 1997). Hovoříme-li o jazyku pro účely učitelství, můžeme jej analogicky rozdělit na: jazyk pro profesní účely / potřeby učitele a na jazyk pro akademické potřeby / účely studentů učitelství. 1.4 Jazyk pro všeobecné a specifické profesní potřeby učitele Dudley-Evans a St John vysvětlují, že podobně, jako se dělí angličtina / jazyk pro akademické účely na jazyk pro všeobecné akademické účely (společný všem studentům) a na jazyk pro specifické akademické účely (jazyk pro specifické potřeby studentů jednotlivých oborů), lze dělit i jazyk pro profesní účely, např. angličtinu / jazyk pro obchodní účely na: jazyk pro všeobecné obchodní účely a na jazyk pro specifické obchodní účely (Dudley-Evans, St John 1998). Stejně bychom mohli dělit i my jazyk pro profesní potřeby učitele na: jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele jazyk pro specifické profesní potřeby učitele 18

21 O angličtině / jazyku pro všeobecné obchodní účely říkají Dudley-Evans a St John, že je to jazyk, který si osvojují spíše ti, kteří jsou v začátcích své kariéry a že kurzy tohoto jazyka jsou víceméně podobné kurzům obecného jazyka, organizované spíše na základě jazykové úrovně. Ve výuce se používají obchodní texty, které jsou obsaženy v učebnicích pro obchodní angličtinu / jazyk a kterých existuje veliké množství. Obvykle se procvičují všechny čtyři základní řečové dovednosti (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) i gramatika a rozšiřuje se slovní zásoba. Výuka zahrnuje i osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace společných pro obor (např. obchodní dopis obecné znaky). Zájemci mají většinou jednu až dvě hodiny výuky týdně. Kurzy angličtiny / jazyka pro specifické obchodní účely jsou podle těchto autorů, narozdíl od předchozích kurzů, pro zkušenější pracovníky oboru, kteří do jazykového vyučování přinášejí své zkušenosti a dovednosti z oblasti obchodu. Bývají ušity na míru podle potřeby pracovníků, většinou jsou pro menší skupiny zájemců, u vyššího managementu i pouze pro jednoho člověka. Často jsou intenzivní a konají se v místě pracoviště. Měly by být zaměřeny spíše na prohlubování osvojeného jazyka, na přesnost a plynulost: na rozšiřování specifičtější slovní zásoby, na procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby, na osvojování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace (např. určitý typ obchodního dopisu). Materiály k výuce zahrnují široký rozsah literatury (odborné texty) a texty užívané v rámci profese (autentické materiály). (Dudley-Evans, St John, 1998). Obdobně bychom mohli charakterizovat jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyk pro specifické profesní potřeby učitele. Návrh jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele Při charakteristice tohoto jazyka a jeho kurzů budeme nejprve vycházet z charakteristiky Jordana v tabulce č.1 (viz výše), kde se říká, že jazyk pro všeobecné akademické účely je jazyk pro potřeby společné všem studentům na 19

22 vysokých školách. Podle toho bychom mohli definovat, že jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele je jazyk společný všem učitelům. Dále můžeme analogicky k charakteristice jazyka pro všeobecné obchodní účely podle Dudley-Evanse a St Johna (viz výše) říci, že jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele je jazyk, jejž užívají nebo na nějž se připravují spíše ti, kteří jsou v začátcích své kariéry (nebo na nižších jazykových úrovních), a že kurzy tohoto jazyka jsou v některých ohledech podobné kurzům obecného jazyka a že jsou organizované spíše na základě jazykové úrovně. Při výuce se používají texty s tematikou související se vzděláváním a pedagogikou. Narozdíl od obchodní angličtiny / jazyka neexistují však v tomto oboru jazykové učebnice, materiály si tedy musí vyučující obstarávat sám. Vzhledem k této okolnosti je třeba specifikovat učební texty. Učební texty (psané i mluvené) by měly zahrnovat odborné texty s tematikou související se vzděláváním, pedagogikou (např. školské soustavy, popis učebny) a problematikou mládeže (např. mládež a volný čas, životní prostředí, počítače), dále autentické materiály užívané v rámci profese (rozvrh, odborný životopis, dopis), materiály o reáliích své země a zemí studovaného jazyka, o EU a konečně učebnice spíše pro rámcové užívání. V kurzech tohoto jazyka je rovněž vhodné, jako v porovnávaném případě, rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat všechny čtyři základní řečové dovednosti (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) a gramatiku. Dále je třeba zařadit osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné literatury společných všem učitelům (např. vyplňování dotazníku). Zájemci mohou mít asi dvě hodiny výuky týdně. Návrh jazyka pro specifické profesní potřeby učitele Jazyk pro specifické profesní potřeby učitele můžeme rovněž charakterizovat ve dvou krocích. Podobně jako Jordan (tabulka č.1, viz výše) uvádí, že jazyk pro specifické akademické účely je jazyk specifický pro potřeby studentů jednotlivých oborů, mohli bychom i my definovat, že jazyk pro specifické profesní potřeby učitele je jazyk specifický pro potřeby učitelů jednotlivých 20

23 předmětů (či skupin předmětů: humanitní přírodovědné) nebo různého pracovního zařazení (učitel ředitel). Obdobně je možno obměnit charakteristiku jazyka pro specifické obchodní účely podle Dudley-Evanse a St Johna (viz výše) a říci, že jazyk pro specifické profesní potřeby učitele je jazyk, který je určen zkušenějším pracovníkům ve školství (nebo učitelům na vyšších jazykových úrovních), kteří do jazykového vyučování přinášejí své zkušenosti a dovednosti z oblasti vzdělávání. Kurzy by měly být také, jako v případě jazyka pro specifické obchodní účely, ušity na míru podle potřeby učitelů. Měly by být zaměřeny spíše na prohlubování osvojeného učiva, na přesnost a plynulost: na rozšiřování specifičtější slovní zásoby, na procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby (třeba jen na jednu řečovou dovednost), na osvojování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace (např. popis grafu matematik, fyzik apod., uvítací projev ředitel, popis obrazu výtvarník). Organizovány by měly být pro menší skupiny zájemců (podle jednotlivých vyučovaných předmětů nebo podle skupin podobných předmětů, např. humanitních předmětů, přírodovědných předmětů, prvního stupně), u vyššího managementu i pouze pro jednoho člověka (ředitelé a zástupci). Mohou být intenzivnější a konat se v místě pracoviště. Učební texty (psané i mluvené) mají zahrnovat odborné texty specificky zaměřené (např. na změny klimatu, na programovací jazyky, na dílo hudebníka, na pravidla fotbalu), autentické materiály užívané v rámci profese (např. program konference fyziků, anotace příspěvku z geografie, kurikula dějepisu, sylaby výtvarné výchovy) a materiály pro založení Evropského jazykového portfolia. Shrnutí Následující tabulka shrnuje předešlé závěry a podává přehled možného členění jazyka pro účely učitelství a jeho charakteristiku: 21

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol

Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol UIVEZIT J EVGELISTY PUKYĚ V ÚSTÍ D LBEM PEDGOGICKÁ FKULT CETUM JZYKOVÉ PŘÍPVY Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více