CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2014 CZVV verze 5.0

2 Informace o modulu Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura Kód modulu: Cíl modulu: Získání základních informací o hodnocení ústní zkoušky, které mají souvislost mj. s dovednostmi potřebnými pro výkon hodnotitele ústní zkoušky. Cílová skupina: Účastníci odborné přípravy pro zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Popis modulu: Modul poskytuje základní informace o hodnocení ústní zkoušky. Je povinný pro lektory ústní zkoušky a hodnotitele ústní zkoušky (včetně certifikovaných hodnotitelů, kteří modul absolvují v rámci aktualizační odborné přípravy). Modul je zakončen on-line testem. Garant obsahu: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Datum vytvoření: Datum aktualizace: Verze: 5.0 Majitel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Časová dotace: V modulu jsou použity: obrázky, schémata zvuk video flash 05:00 (hod:min) Ano Ano Ano Ano Vytištěný materiál můžete využít nejen pro samostudium, ale i jako referenční příručku. Obsahuje-li modul videa či flashe, pak nejsou součástí tištěné verze CZVV 2 verze 5.0

3 Obsah Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura INFORMACE O MODULU... 2 OBSAH... 3 ÚVOD HODNOTITEL ÚSTNÍ ZKOUŠKY STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY BODOVÁ ŠKÁLA VNITŘNÍ PODMÍNKY HODNOCENÍ PROCES HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PŘÍKLADY PRŮBĚHU ÚSTNÍ ZKOUŠKY A JEJÍHO HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOST A NEÚSPĚŠNOST V ÚSTNÍ ZKOUŠCE METODICKÉ POKYNY K VEDENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PRAKTIKUM HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SHRNUTÍ SEZNAM PŘÍLOH CZVV 3 verze 5.0

4 Úvod Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura Modul Hodnocení ústní zkoušky obsahuje základní informace o hodnocení ústní zkoušky jako součásti komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL) se zohledněním revize ústní zkoušky platné od maturitní zkoušky (MZ) Účastníci vzdělávání získají informace o průběhu ústní zkoušky a budou seznámeni s principy hodnocení ústní zkoušky. Část modulu je věnována popisu práce s bodovou škálou a způsobu aplikace vnitřních podmínek hodnocení. Modul také obsahuje metodické pokyny týkající se vedení ústní zkoušky CZVV 4 verze 5.0

5 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 1. Hodnotitel ústní zkoušky Za hodnotitele ústní zkoušky jsou považováni zkoušející a přísedící. Zatímco při zkoušení žáka je zkoušející zodpovědný především za vedení zkoušky a úkolem přísedícího je zejména příprava podkladů k hodnocení, v samotném procesu hodnocení žákova výkonu u ústní zkoušky mají oba stejná práva i povinnosti. Zasahování přísedícího do průběhu zkoušení není omezeno žádným předpisem, spolupráce u zkoušky vždy záleží na domluvě zkoušejícího a přísedícího. ZKOUŠEJÍCÍ vede zkoušku podle pracovního listu PŘÍSEDÍCÍ připravuje podklady k hodnocení výkonu žáka Kdo se může stát hodnotitelem ústní zkoušky? Hodnotitelem ústní zkoušky se může stát každý učitel českého jazyka a literatury, který je do této funkce jmenován ředitelem školy a splňuje podmínky pro výkon funkce hodnotitele ústní zkoušky. Jaké podmínky musí splňovat učitel českého jazyka a literatury, který se chce stát hodnotitelem ústní zkoušky? Musí být ředitelem nominován k odborné přípravě pro výkon této funkce. Musí projít odbornou přípravou 1 a úspěšně absolvovat kurz, tzn. splnit stanovené podmínky certifikace. Musí získat osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. Musí být svým ředitelem, popř. po dohodě ředitelem jiné školy, jmenován členem zkušební maturitní komise ve funkci hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. 1 Hodnotitelé ústní zkoušky z ČJL, kteří byli certifikováni nejpozději ve školním roce 2013/2014, musí absolvovat aktualizační odbornou přípravu, jejímž prostřednictvím se seznámí s revizí ústní zkoušky. Účast v aktualizační přípravě je v souladu s ustanovením maturitní vyhlášky ( 42 čl. 3 písm. c) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění) nezbytnou podmínkou pro jmenování pedagoga do funkce hodnotitele ústní zkoušky ČJL pro MZ 2015, a tedy i pro vlastní výkon funkce hodnotitele CZVV 5 verze 5.0

6 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2. Struktura ústní zkoušky Zadání ústní zkoušky představuje pracovní list. Každý pracovní list obsahuje strukturu zkoušky, tedy základní body, podle kterých musí být zkouška závazně vedena. Struktura zkoušky vychází z platného katalogu požadavků, který vymezuje vědomosti a dovednosti ověřované ústní zkouškou. Detailnější informace ke struktuře zkoušky jsou již obsaženy v modulu Metodologie ústní zkoušky. Žák je hodnocen v 7 oblastech, ve všech může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku. Žákovým úkolem je: 1. charakterizovat umělecký text: I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr; II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, promluvy, verš III. část: jazykové prostředky; literárněhistorický kontext. CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU BODY Analýza uměleckého textu I. část II. část III. část Literárněhistorický kontext Maximální počet bodů charakterizovat neumělecký text: I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace; II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU BODY Analýza neuměleckého textu I. část II. část Maximální počet bodů 8 3. formulovat výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury: Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky, žák může být hodnocen maximálně 4 body CZVV 6 verze 5.0

7 Struktura zkoušky je poměrně detailní, při zkoušce tedy může plnit funkci jakési osnovy: žák může strukturou zkoušky procházet odrážku za odrážkou, hodnotitel získá větší oporu při hodnocení jednotlivých částí zkoušky. Zkoušející musí vést zkoušku tak, aby po jejím ukončení mohl on i přísedící zodpovědně připravit hodnocení žákova výkonu u zkoušky v souladu s bodovou škálou pro hodnocení ústní zkoušky. příloha CISKOM_3_1_6_P_obecna_struktura_UZ 2014 CZVV 7 verze 5.0

8 3. Průběh ústní zkoušky Po vylosování maturitního zadání žák dostává od zkušební maturitní komise pracovní list. Pracovní listy, s nimiž žáci budou pracovat během ústní zkoušky, jsou před konáním maturitní zkoušky zpřístupněny pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat (ředitel školy, hodnotitelé ústní zkoušky z ČJL, předseda maturitní komise). Maximální délka trvání zkoušky je 35 minut, z toho 20 minut představuje čas na přípravu žáka na potítku a nejdéle 15 minut na vlastní zkoušku. Současný model zkoušky počítá s 5 minutami na okamžité parametrické vyhodnocení zkoušky dvěma hodnotiteli ústní zkoušky (zkoušející, přísedící). Pro samotnou zkoušku je vymezen maximální čas 15 minut. Pokud jsou dostatečně zodpovězeny všechny body struktury zkoušky, resp. pokud jsou položeny všechny otázky, lze zkoušku ukončit před uplynutím časového limitu. Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, by charakteristice uměleckého textu měly být věnovány 2/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 10 min) a charakteristice neuměleckého textu 1/3 (orientačně tedy 5 min). Zkoušející vede zkoušku podle struktury zkoušky, a pokud mu to průběh zkoušky umožňuje, dělá si zároveň poznámky o výkonu žáka do záznamu o hodnocení ústní zkoušky. Přísedící během zkoušení připravuje podklady pro hodnocení žáka, k tomu využívá vlastní záznam o hodnocení ústní zkoušky. Příloha CISKOM_3_1_6_P_tabulka_pro_záznam_hodnocení_UZ Na průběh zkoušky má vliv konkrétní zkoušející. Zatímco jeden zkoušející bude postupovat přesně bod za bodem podle struktury zkoušky, druhý nechá maturanta vybrat, zda se bude nejdříve věnovat literárněhistorickému kontextu a poté analýze uměleckého textu (I. III. část). Pořadí, v němž se žák bude vyjadřovat k jednotlivým dílčím částem zkoušky, není tedy zcela striktně určeno, záleží na zkoušejícím a na jeho interakci s žákem. Podstatné je, aby měl zkoušející předem promyšlenou strategii vedení zkoušky CZVV 8 verze 5.0

9 Ať už se zkoušející rozhodne pro jakýkoli přístup, v průběhu zkoušky musí respektovat následující principy: 1. není možné překročit časovou dotaci vymezenou pro charakteristiku uměleckého textu; 2. zkouška začíná charakteristikou uměleckého textu (vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, a s ohledem na vnitřní podmínky hodnocení, které se vztahují k charakteristice uměleckého textu); 3. zkoušející musí vést zkoušku tak, aby bylo možné žáka ohodnotit ve všech sledovaných oblastech CZVV 9 verze 5.0

10 4. Hodnocení ústní zkoušky Kapitola obsahuje informace o bodové škále a vnitřních podmínkách hodnocení, prostor je věnován také procesu hodnocení ústní zkoušky. Závěr kapitoly se zabývá výpočtem úspěšnosti, resp. neúspěšnosti žáka v maturitní zkoušce. 4.1 Bodová škála Bodová škála k hodnocení ústní zkoušky z ČJL prošla od svého vzniku určitým vývojem. V souvislosti s revizí ústní zkoušky jsou sledované oblasti hodnocení popsány v bodech (místo původních shrnujících souvětí), bodová škála je strukturovaná, sjednocena horizontálně i vertikálně, a tvoří tak poměrně detailní oporu pro udílení bodů. V každé ze sedmi oblastí hodnocení se žákův výkon hodnotí na škále Pětistupňová bodová škála jednak umožní lépe rozlišit výkony jednotlivých žáků, jednak je pro hodnotitele přístupnější, neboť tvoří paralelu k tradiční klasifikační stupnici. První část bodové škály se vztahuje k charakteristice textu. Jednotlivá bodová pásma jsou záměrně definována obecně, aby škála byla použitelná jak pro charakteristiku 2 uměleckého textu, tak pro charakteristiku textu neuměleckého. Při hodnocení žákova výkonu sledujeme: 1) zda a do jaké míry sdělení odpovídá zadání; 2) zda a do jaké míry je nutná pomoc zkoušejícího; 3) zda a do jaké míry je text analyzován funkčně; 4) zda a do jaké míry jsou tvrzení doložena konkrétními textovými pasážemi. Všechny čtyři výše uvedené aspekty lze aplikovat na všechny části zkoušky vyjma té části, která je věnována literárněhistorickému kontextu. K této části zkoušky se vztahují pouze první dva body soulad sdělení se zadáním a pomoc zkoušejícího. Pokud však žák i v rámci této části svá tvrzení funkčně dokládá konkrétními textovými pasážemi, je to důvod k bonifikaci. 2 V katalogu požadavků platném od MZ 2016 byl původní pojem charakteristika nahrazen pojmem analýza, protože lépe odpovídá tomu, co je po žákovi v rámci ústní zkoušky požadováno. Kvůli dodržení terminologie platného katalogu je ve školním roce 2014/2015 ještě nutné operovat s pojmem charakteristika, od MZ 2016 bude v rámci práce s textem používán pouze pojem analýza CZVV 10 verze 5.0

11 Druhá část bodové škály se týká kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky. Při hodnocení žákova výkonu sledujeme: 1) zda je výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury; 2) zda je projev plynulý a vhodně strukturovaný; 3) jakým způsobem je vedena argumentace. Formulace v původní bodové škále často vedly hodnotitele k tomu, aby se v tomto kritériu soustředili pouze na to, zda žák mluví spisovně, či nikoli. Nezbytnou a velmi důležitou součástí ústní zkoušky je však také kultivovanost a smysluplnost mluveného projevu, v němž jsou kromě jazykových norem respektovány také zásady jazykové kultury. Současná lingvistika vymezuje rozdíl mezi jazykovou správností, tj. respektováním platné kodifikace, a jazykovou kulturou (kultivovaností), která je založena na přiměřeném užití jazykových prostředků vzhledem k určitému účelu sdělování. Jedním z okruhů teorie jazykové kultury je kultivování a rozvíjení vyjadřovacích schopností a návyků, které uživatelé jazyka uplatňují v nejrůznějších sférách veřejného i soukromého vyjadřování. 3 Při hodnocení tohoto kritéria by si hodnotitel měl tedy odpovědět na tyto otázky: Respektuje žák jazykové normy? Je sdělení jasné a obsažné? Volí žák vhodné jazykové prostředky vzhledem ke komunikační situaci (např. úroveň slovní zásoby, užití terminologie)? Je žákův projev strukturovaný, plynulý? Prezentuje žák své myšlenky a názory srozumitelně, je jeho projev koherentní? příloha CISKOM_3_1_6_P_bodová_škála_UZ 3 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, ISBN X CZVV 11 verze 5.0

12 4.2 Vnitřní podmínky hodnocení V rámci revize ústní zkoušky byla posílena váha kritéria charakteristika uměleckého textu. Tento krok úzce souvisí se základním principem ústní zkoušky: jestliže je zadáním zkoušky literární dílo, musí být podstatná část zkoušky věnována jeho analýze. V letech často docházelo k situaci, kdy na protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ bylo sice zapsáno téma zkoušky, např. Jan Neruda: Povídky malostranské, k tomuto tématu se ale žák během zkoušky vůbec nevyjádřil nebo uvedl pouze chybné informace, a přesto byl v rámci ústní zkoušky hodnocen jako úspěšný. Aby k této nežádoucí situaci nedocházelo, byla přijata následující opatření: poměr bodů udělených v rámci ústní zkoušky byl upraven ve prospěch charakteristiky uměleckého textu; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku uměleckého a neuměleckého textu, je 24 4 ; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku uměleckého textu (včetně literárněhistorického kontextu), je 16, tzn. 2/3 všech bodů souvisejících s charakteristikou textů; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku neuměleckého textu, je 8, tzn. 1/3 všech bodů souvisejících s charakteristikou textů; byly zavedeny vnitřní podmínky hodnocení. 4 Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28: za charakteristiku textů (včetně literárněhistorického kontextu) může žák získat 24 bodů, za kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury může žák získat maximálně 4 body CZVV 12 verze 5.0

13 Vnitřní podmínky hodnocení Pro kritérium charakteristika uměleckého textu, které se skládá celkem ze 4 částí (I. III. část a literárněhistorický kontext), platí tyto vnitřní podmínky hodnocení: 1. Za celé kritérium musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 2. Za analýzu uměleckého textu (I. III. část) musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí zaměřených na charakteristiku uměleckého a/nebo neuměleckého textu 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. S ohledem na vnitřní podmínky hodnocení je tedy zřejmé, že při hodnocení ústní zkoušky nemůže nastat situace, kdy žák by byl celkově hodnocen 1, 2 nebo 3 body. Žák může v rámci hodnocení ústní zkoušky získat 0 bodů, nebo být hodnocen v intervalu 4 28 bodů CZVV 13 verze 5.0

14 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák sice získal za charakteristiku uměleckého textu celkem 4 body (splnil 1. vnitřní podmínku hodnocení), za analýzu uměleckého textu však získal pouze 2 body (1 bod za I. část, 1 bod za II. část). V souladu s 2. vnitřní podmínkou hodnocení je tedy za celou ústní zkoušku hodnocen 0 body CZVV 14 verze 5.0

15 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák získal za charakteristiku uměleckého textu celkem 4 body (splnil 1. vnitřní podmínku hodnocení). Protože tyto body získal za analýzu uměleckého textu (I. III. část), splnil také 2. vnitřní podmínku hodnocení. Za celou ústní zkoušku je hodnocen 13 body CZVV 15 verze 5.0

16 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák za dílčí část charakteristiky uměleckého textu literárněhistorický kontext získal 0 bodů. V souladu s 3. vnitřní podmínkou může tedy být v rámci kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. Za celou ústní zkoušku je hodnocen 22 body. Při aplikaci vnitřních podmínek hodnocení musí žák prokázat alespoň v minimální míře dovednost práce s textem a znalost vylosovaného literárního díla, aby úspěšně složil ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Zavedením vnitřních podmínek se systém hodnocení ústní zkoušky přiblíží hodnocení písemných prací (viz 1. kritérium a jeho vnitřní podmínka), dojde ke sjednocení požadavků na tyto dílčí zkoušky a zároveň se vyřeší zásadní problém ústní zkoušky, totiž že žák nesloží úspěšně maturitní zkoušku, pokud se připraví pouze na analýzu neuměleckého textu, ale žádnou knihu nepřečte CZVV 16 verze 5.0

17 4.3 Proces hodnocení ústní zkoušky Bezprostředně po ukončení ústní zkoušky zkoušející a přísedící dokončí zápis hodnocení do tabulky pro záznam hodnocení ústní zkoušky, výkon žáka posuzují v souladu s metodickými pokyny a s oporou v bodové škále. Práce s bodovou škálou Postup práce s bodovou škálou je při hodnocení ústní zkoušky založen na stejném principu jako v případě hodnocení písemných prací: v popisu jednotlivých bodových pásem se hledá právě to pásmo, které nejvíce odpovídá výkonu žáka. Neznamená to tedy, že pro udělení určitých bodů v dané oblasti musí žákův výkon v rámci ústní zkoušky vykazovat všechny znaky popsané v daném bodovém pásmu. I. část charakteristiky uměleckého textu Žák zasadí správně výňatek do kontextu díla, postihne téma výňatku, je schopen analyzovat stěžejní motivy výňatku. Určí literární druh, literární žánr ale není schopen specifikovat. Některá svá tvrzení správně dokládá na textu. Během této části zkoušky pomoc zkoušejícího není nutná. Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. 3 body Pomoc zkoušejícího není nutná. 4 body Analýza textu je velmi dobrá. 3 body Tvrzení jsou velmi dobře doložena konkrétními textovými pasážemi. 3 body Žák je za I. část charakteristiky uměleckého textu hodnocen 3 body CZVV 17 verze 5.0

18 I. část charakteristiky uměleckého textu Žák neumí výňatek zasadit do kontextu díla, postihne sice téma výňatku, analyzovat stěžejní motivy výňatku ale není schopen. Určí literární druh i literární žánr. S textem během zkoušky nepracuje, svá tvrzení není schopen doložit konkrétními textovými pasážemi. Během této části zkoušky je pomoc zkoušejícího nutná ve větší míře. Ve sdělení se občas objevují nedostatky. 2 body Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. 1 bod Analýza textu je dostatečná. 1 bod Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi. 0 bodů Žák je za I. část charakteristiky uměleckého textu hodnocen 1 bodem. Poté, co oba hodnotitelé ohodnotí samostatně žákův výkon, posoudí shodu v jednotlivých oblastech hodnocení, a to na základě porovnání svých záznamů o hodnocení žáka. Na tento proces je vyčleněno maximálně 5 minut po dokončení zkoušení žáka. V případě, že se během této doby hodnotitelé neshodnou, pokračují v dohadovacím řízení i po ukončení zkoušení žáků, nejpozději však do doby, než zasedne maturitní komise. Hodnotitelé by měli dojít ke konsenzu, společný návrh hodnocení pak odevzdají předsedovi maturitní komise na začátku jednání maturitní komise. Hodnocení ústní zkoušky se zapíše do protokolu o výsledcích ústních zkoušek. V krajním případě, kdy se hodnotitelé v některé oblasti hodnocení neshodnou ani po dohadovacím řízení 5, zapisuje se v dané oblasti hodnocení vyšší bodová hodnota z obou navržených (uplatňuje se princip ve prospěch žáka ). O konečném hodnocení žáka pak rozhodne maturitní komise hlasováním. 5 K takové situaci by mělo docházet zcela výjimečně, primárním principem hodnocení ústní zkoušky je nalezení shody obou hodnotitelů, což je jedním z objektivizačních faktorů hodnocení ústní zkoušky CZVV 18 verze 5.0

19 4.4 Příklady průběhu ústní zkoušky a jejího hodnocení Níže uvedené příklady slouží pouze pro dokreslení postupu práce s bodovou škálou a hodnocení ústní zkoušky. Nelze je tedy bezvýhradně spojovat s reálnou situací, která nastane při zkoušení žáka v rámci maturitní zkoušky. 1. Žák dovede výňatek zasadit do kontextu celého díla, postihne téma výňatku, správně analyzuje časoprostor výňatku i celého díla. Charakteristika vypravěče a postav vystupujících ve výňatku je velmi výstižná. V prvních dvou částech charakteristiky uměleckého textu umí žák svá tvrzení zdůvodnit a doložit na konkrétních textových pasážích. Jazykové prostředky charakterizuje s nepříliš podstatnými nedostatky, práce s textem je v této části o něco horší, nicméně stále velmi dobrá. Během analýzy uměleckého textu mu zkoušející nemusí klást návodné otázky. Nedostatky se vyskytují v souvislosti se zařazením díla do literárněhistorického kontextu, pod vedením zkoušejícího se však žák většinou dopracuje ke správné odpovědi. Souvislost mezi texty žák vystihne zcela přesně, identifikuje hlavní myšlenku textu, adresáta textu charakterizuje velmi přesně. Funkční styl a slohový postup žák zprvu zamění, s pomocí zkoušejícího však své tvrzení opraví. Analýza jazykových prostředků je poměrně podrobná, tvrzení jsou většinou funkčně doložena na textu. Žákův projev je veden ve spisovné češtině, je souvislý, logicky vystavěný, vhodně strukturovaný, žák funkčně využívá odborné terminologie. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 4 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 4 III. část jazykové prostředky 3 literárněhistorický kontext 2 I. část porozumění textu, komunikační situace 4 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 4 BODŮ CELKEM 24 3 Žák je celkově hodnocen 24 body CZVV 19 verze 5.0

20 2. Žákův výkon při analýze uměleckého textu je zcela nedostatečný, žák téměř nekomunikuje, na návodné otázky nereaguje, nebo reaguje chybně. Je zcela zřejmé, že dílo nečetl a nemá osvojeny základní dovednosti potřebné k analýze textu. V poslední části zkoušky vztahující se k literárněhistorickému kontextu žák uvádí o autorovi marginální informace: narodil se, jeho matka byla, studoval., zemřel Žák je sice schopen správně určit století, v němž autor tvořil, a vyjmenovat několik jeho dalších literárních děl, nedokáže však svá tvrzení vztáhnout k analyzovanému literárnímu dílu, předkládané informace spolu nesouvisejí, literárněhistorický kontext je charakterizován velmi povrchně. Neumělecký text žák charakterizuje samostatně, chybuje pouze ojediněle, po upozornění zkoušejícího však nesprávná tvrzení opravuje. Během této části zkoušky žák se zkoušejícím komunikuje, občas má problémy s formulací myšlenky, jeho projev není zcela souvislý. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 0 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 0 III. část jazykové prostředky 0 literárněhistorický kontext 1 I. část porozumění textu, komunikační situace 3 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 1 BODŮ CELKEM 0 3 Žák je v souladu s 1. a 2. vnitřní podmínkou hodnocení celkově hodnocen 0 body CZVV 20 verze 5.0

21 3. Žák velmi dobře analyzuje tematickou a kompoziční stránku výňatku. Nedostatky se objevují pouze ojediněle, tvrzení jsou většinou funkčně doložena na textu. V části věnované vypravěči a postavám je žákův výkon brilantní, bez jakýchkoli nedostatků. Určité nedostatky se vyskytují v souvislosti s analýzou jazykových prostředků, zkoušející občas musí žákovi klást návodné otázky, tvrzení je na konkrétních textových pasážích doloženo pouze občas a s drobnými nedostatky. Během charakteristiky literárněhistorického kontextu žák uvádí informace související s analyzovaným literárním dílem, jeho vědomosti jsou na vysoké úrovni. Při práci s neuměleckým textem žák poměrně dobře postihne souvislost mezi výňatky, není však schopen charakterizovat komunikační situaci. Zcela zjevně se neorientuje v oblasti funkčněstylové, zaměňuje pojmy, jazykové prostředky není schopen analyzovat. Během charakteristiky uměleckého textu je projev žáka živý, souvislý, kromě III. části také věcně správný, při zodpovídání dotazů zkoušejícího se častěji objevují prvky obecné češtiny. Během charakteristiky neuměleckého textu je projev žáka spíše nesouvislý, s častými odmlkami. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 3 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 4 III. část jazykové prostředky 2 literárněhistorický kontext 4 I. část porozumění textu, komunikační situace 2 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 2 BODŮ CELKEM 17 0 Žák je celkově hodnocen 17 body CZVV 21 verze 5.0

22 4.5 Úspěšnost a neúspěšnost v ústní zkoušce Celkový počet bodů, které žák získá v rámci hodnocení ústní zkoušky, se převádí na procentní body. Výkon žáka u ústní zkoušky je tak vyjádřen procentuální úspěšností. Váha výsledku žáka v ústní zkoušce je stejná jako u didaktického testu a písemné práce, ústní zkouška se tedy podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Celkové hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek podle následujícího vzorce: 1/3 x úspěšnost v DT + 1/3 x úspěšnost v PP + 1/3 x úspěšnost v ÚZ Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky (včetně hranice mezní úspěšnosti, tzv. cut-off score) a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky zveřejňuje MŠMT do 31. března daného roku, v němž se maturitní zkouška koná. Žák vykoná dílčí zkoušku konanou ústní formou úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice úspěšnosti příslušné zkoušky vyjádřená procentními body. Žák nevykoná ústní zkoušku úspěšně, pokud je dosažená hodnota jeho výsledku nižší než hraniční skóre. Příklad výpočtu celkové úspěšnosti žáka Žák dosáhl v didaktickém testu úspěšnosti 80,0 %, v písemné práci 66,7 % a v ústní zkoušce 46,7 %. Tyto údaje se dosadí do výše uvedeného vzorce, tedy: 1/3 x 80,0 + 1/3 x 66,7 + 1/3 x 46,7 = 64,5. Celková úspěšnost žáka je 64,5 %. Tento výsledek bude Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání převeden do tradiční klasifikační stupnice prospěchu 6, výslednou známku pak bude mít žák napsanou na maturitním vysvědčení. Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek 6 Převod výsledků zkoušek (vyjádřených procentními body) na známku je součástí kritérií hodnocení, která zveřejňuje MŠMT CZVV 22 verze 5.0

23 5. Metodické pokyny k vedení ústní zkoušky Základní principy ústní zkoušky Zkouška začíná charakteristikou uměleckého textu. Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. Průběh zkoušky z hlediska zkoušejícího a žáka Zkoušející: má předem promyšlenou strategii vedení zkoušky musí vést zkoušku tak, aby bylo možné žáka ohodnotit ve všech dílčích částech zkoušky. Žák: se souvisle vyjadřuje nejdříve k textu uměleckému, poté k textu neuměleckému (nelze tedy přeskakovat z uměleckého textu na neumělecký); si v rámci charakteristiky uměleckého textu může zvolit, zda zkoušku zahájí rozborem literárněhistorického kontextu, nebo samotnou analýzou výňatku z uměleckého textu (I. III. část); si může zvolit, kterou ze tří částí analýzy uměleckého textu, resp. dvou částí analýzy neuměleckého textu začne, pořadí jednotlivých částí nemusí být striktně dodržováno může tedy analýzu výňatku začít např. charakteristikou jazykových prostředků (III. část UT), poté se věnovat tematické a kompoziční výstavbě (I. část UT) a vypravěči / lyrickému subjektu (II. část UT), resp. nejprve se věnovat funkčněstylovým charakteristikám textu (II. část NT) a poté jeho interpretaci (I. část NT); se věnuje souvisle vždy jen jedné části ústní zkoušky, svá tvrzení může ale doplňovat odkazy na fakta z jiných částí zkoušky (např. charakterizovat postavu z výňatku, který pochází z realistického románu, s odkazem na obecné pojetí hrdiny v realistické próze, tedy s odkazem literárněhistorickým), tento způsob práce s fakty však nesmí narušit plynulost a strukturovanost projevu CZVV 23 verze 5.0

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 - projekt KROK Příloha č.

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI Praha dne 28. března 2017 Č. j.: MSMT-7337/2017-1 SDĚLENÍ V souladu s 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-77/7-. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis,

Více

PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Přílohy ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar.

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 2015 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 OBSAH 1 ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI... 1 2 OBECNÉ

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Kód: Druh: Název: SD/02/2011 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r.

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r. Kód: Druh: Název: SD/03/2014 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb Operátor poštovních informačních služeb (kód: 37-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovních informačních služeb

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto:

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto: VYHLÁŠKA č. 196 ze dne 19. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury 14 Návrh pro meziresortní připomínkové řízení PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA 371/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12. Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12. Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M)

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M) Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: 41-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání:

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Koželuh (kód: 32-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Koželuh Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2013

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M)

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M) Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: 28-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška žáků středních škol bude ve školním roce 2010/2011 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4 Logistik v dopravě a přepravě (kód: 37-031-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Logistik v dopravě a přepravě Kvalifikační úroveň

Více

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H)

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H) Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: 41-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Sedlář (kód: 32-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Sedlář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1 V souladu s 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji Hodnocení profilové praktické zkoušky

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód: 32-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič skla hranař (kód: 28-076-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Počítačový 3D grafik (kód: 82-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název Úroveň

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrorozvodných sítí (kód: 26-048-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H)

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H) Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kominík Kvalifikační úroveň

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více