CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2014 CZVV verze 5.0

2 Informace o modulu Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura Kód modulu: Cíl modulu: Získání základních informací o hodnocení ústní zkoušky, které mají souvislost mj. s dovednostmi potřebnými pro výkon hodnotitele ústní zkoušky. Cílová skupina: Účastníci odborné přípravy pro zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Popis modulu: Modul poskytuje základní informace o hodnocení ústní zkoušky. Je povinný pro lektory ústní zkoušky a hodnotitele ústní zkoušky (včetně certifikovaných hodnotitelů, kteří modul absolvují v rámci aktualizační odborné přípravy). Modul je zakončen on-line testem. Garant obsahu: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Datum vytvoření: Datum aktualizace: Verze: 5.0 Majitel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Časová dotace: V modulu jsou použity: obrázky, schémata zvuk video flash 05:00 (hod:min) Ano Ano Ano Ano Vytištěný materiál můžete využít nejen pro samostudium, ale i jako referenční příručku. Obsahuje-li modul videa či flashe, pak nejsou součástí tištěné verze CZVV 2 verze 5.0

3 Obsah Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura INFORMACE O MODULU... 2 OBSAH... 3 ÚVOD HODNOTITEL ÚSTNÍ ZKOUŠKY STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY BODOVÁ ŠKÁLA VNITŘNÍ PODMÍNKY HODNOCENÍ PROCES HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PŘÍKLADY PRŮBĚHU ÚSTNÍ ZKOUŠKY A JEJÍHO HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOST A NEÚSPĚŠNOST V ÚSTNÍ ZKOUŠCE METODICKÉ POKYNY K VEDENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PRAKTIKUM HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SHRNUTÍ SEZNAM PŘÍLOH CZVV 3 verze 5.0

4 Úvod Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura Modul Hodnocení ústní zkoušky obsahuje základní informace o hodnocení ústní zkoušky jako součásti komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL) se zohledněním revize ústní zkoušky platné od maturitní zkoušky (MZ) Účastníci vzdělávání získají informace o průběhu ústní zkoušky a budou seznámeni s principy hodnocení ústní zkoušky. Část modulu je věnována popisu práce s bodovou škálou a způsobu aplikace vnitřních podmínek hodnocení. Modul také obsahuje metodické pokyny týkající se vedení ústní zkoušky CZVV 4 verze 5.0

5 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 1. Hodnotitel ústní zkoušky Za hodnotitele ústní zkoušky jsou považováni zkoušející a přísedící. Zatímco při zkoušení žáka je zkoušející zodpovědný především za vedení zkoušky a úkolem přísedícího je zejména příprava podkladů k hodnocení, v samotném procesu hodnocení žákova výkonu u ústní zkoušky mají oba stejná práva i povinnosti. Zasahování přísedícího do průběhu zkoušení není omezeno žádným předpisem, spolupráce u zkoušky vždy záleží na domluvě zkoušejícího a přísedícího. ZKOUŠEJÍCÍ vede zkoušku podle pracovního listu PŘÍSEDÍCÍ připravuje podklady k hodnocení výkonu žáka Kdo se může stát hodnotitelem ústní zkoušky? Hodnotitelem ústní zkoušky se může stát každý učitel českého jazyka a literatury, který je do této funkce jmenován ředitelem školy a splňuje podmínky pro výkon funkce hodnotitele ústní zkoušky. Jaké podmínky musí splňovat učitel českého jazyka a literatury, který se chce stát hodnotitelem ústní zkoušky? Musí být ředitelem nominován k odborné přípravě pro výkon této funkce. Musí projít odbornou přípravou 1 a úspěšně absolvovat kurz, tzn. splnit stanovené podmínky certifikace. Musí získat osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. Musí být svým ředitelem, popř. po dohodě ředitelem jiné školy, jmenován členem zkušební maturitní komise ve funkci hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. 1 Hodnotitelé ústní zkoušky z ČJL, kteří byli certifikováni nejpozději ve školním roce 2013/2014, musí absolvovat aktualizační odbornou přípravu, jejímž prostřednictvím se seznámí s revizí ústní zkoušky. Účast v aktualizační přípravě je v souladu s ustanovením maturitní vyhlášky ( 42 čl. 3 písm. c) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění) nezbytnou podmínkou pro jmenování pedagoga do funkce hodnotitele ústní zkoušky ČJL pro MZ 2015, a tedy i pro vlastní výkon funkce hodnotitele CZVV 5 verze 5.0

6 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2. Struktura ústní zkoušky Zadání ústní zkoušky představuje pracovní list. Každý pracovní list obsahuje strukturu zkoušky, tedy základní body, podle kterých musí být zkouška závazně vedena. Struktura zkoušky vychází z platného katalogu požadavků, který vymezuje vědomosti a dovednosti ověřované ústní zkouškou. Detailnější informace ke struktuře zkoušky jsou již obsaženy v modulu Metodologie ústní zkoušky. Žák je hodnocen v 7 oblastech, ve všech může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku. Žákovým úkolem je: 1. charakterizovat umělecký text: I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr; II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, promluvy, verš III. část: jazykové prostředky; literárněhistorický kontext. CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU BODY Analýza uměleckého textu I. část II. část III. část Literárněhistorický kontext Maximální počet bodů charakterizovat neumělecký text: I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace; II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU BODY Analýza neuměleckého textu I. část II. část Maximální počet bodů 8 3. formulovat výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury: Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky, žák může být hodnocen maximálně 4 body CZVV 6 verze 5.0

7 Struktura zkoušky je poměrně detailní, při zkoušce tedy může plnit funkci jakési osnovy: žák může strukturou zkoušky procházet odrážku za odrážkou, hodnotitel získá větší oporu při hodnocení jednotlivých částí zkoušky. Zkoušející musí vést zkoušku tak, aby po jejím ukončení mohl on i přísedící zodpovědně připravit hodnocení žákova výkonu u zkoušky v souladu s bodovou škálou pro hodnocení ústní zkoušky. příloha CISKOM_3_1_6_P_obecna_struktura_UZ 2014 CZVV 7 verze 5.0

8 3. Průběh ústní zkoušky Po vylosování maturitního zadání žák dostává od zkušební maturitní komise pracovní list. Pracovní listy, s nimiž žáci budou pracovat během ústní zkoušky, jsou před konáním maturitní zkoušky zpřístupněny pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat (ředitel školy, hodnotitelé ústní zkoušky z ČJL, předseda maturitní komise). Maximální délka trvání zkoušky je 35 minut, z toho 20 minut představuje čas na přípravu žáka na potítku a nejdéle 15 minut na vlastní zkoušku. Současný model zkoušky počítá s 5 minutami na okamžité parametrické vyhodnocení zkoušky dvěma hodnotiteli ústní zkoušky (zkoušející, přísedící). Pro samotnou zkoušku je vymezen maximální čas 15 minut. Pokud jsou dostatečně zodpovězeny všechny body struktury zkoušky, resp. pokud jsou položeny všechny otázky, lze zkoušku ukončit před uplynutím časového limitu. Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, by charakteristice uměleckého textu měly být věnovány 2/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 10 min) a charakteristice neuměleckého textu 1/3 (orientačně tedy 5 min). Zkoušející vede zkoušku podle struktury zkoušky, a pokud mu to průběh zkoušky umožňuje, dělá si zároveň poznámky o výkonu žáka do záznamu o hodnocení ústní zkoušky. Přísedící během zkoušení připravuje podklady pro hodnocení žáka, k tomu využívá vlastní záznam o hodnocení ústní zkoušky. Příloha CISKOM_3_1_6_P_tabulka_pro_záznam_hodnocení_UZ Na průběh zkoušky má vliv konkrétní zkoušející. Zatímco jeden zkoušející bude postupovat přesně bod za bodem podle struktury zkoušky, druhý nechá maturanta vybrat, zda se bude nejdříve věnovat literárněhistorickému kontextu a poté analýze uměleckého textu (I. III. část). Pořadí, v němž se žák bude vyjadřovat k jednotlivým dílčím částem zkoušky, není tedy zcela striktně určeno, záleží na zkoušejícím a na jeho interakci s žákem. Podstatné je, aby měl zkoušející předem promyšlenou strategii vedení zkoušky CZVV 8 verze 5.0

9 Ať už se zkoušející rozhodne pro jakýkoli přístup, v průběhu zkoušky musí respektovat následující principy: 1. není možné překročit časovou dotaci vymezenou pro charakteristiku uměleckého textu; 2. zkouška začíná charakteristikou uměleckého textu (vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, a s ohledem na vnitřní podmínky hodnocení, které se vztahují k charakteristice uměleckého textu); 3. zkoušející musí vést zkoušku tak, aby bylo možné žáka ohodnotit ve všech sledovaných oblastech CZVV 9 verze 5.0

10 4. Hodnocení ústní zkoušky Kapitola obsahuje informace o bodové škále a vnitřních podmínkách hodnocení, prostor je věnován také procesu hodnocení ústní zkoušky. Závěr kapitoly se zabývá výpočtem úspěšnosti, resp. neúspěšnosti žáka v maturitní zkoušce. 4.1 Bodová škála Bodová škála k hodnocení ústní zkoušky z ČJL prošla od svého vzniku určitým vývojem. V souvislosti s revizí ústní zkoušky jsou sledované oblasti hodnocení popsány v bodech (místo původních shrnujících souvětí), bodová škála je strukturovaná, sjednocena horizontálně i vertikálně, a tvoří tak poměrně detailní oporu pro udílení bodů. V každé ze sedmi oblastí hodnocení se žákův výkon hodnotí na škále Pětistupňová bodová škála jednak umožní lépe rozlišit výkony jednotlivých žáků, jednak je pro hodnotitele přístupnější, neboť tvoří paralelu k tradiční klasifikační stupnici. První část bodové škály se vztahuje k charakteristice textu. Jednotlivá bodová pásma jsou záměrně definována obecně, aby škála byla použitelná jak pro charakteristiku 2 uměleckého textu, tak pro charakteristiku textu neuměleckého. Při hodnocení žákova výkonu sledujeme: 1) zda a do jaké míry sdělení odpovídá zadání; 2) zda a do jaké míry je nutná pomoc zkoušejícího; 3) zda a do jaké míry je text analyzován funkčně; 4) zda a do jaké míry jsou tvrzení doložena konkrétními textovými pasážemi. Všechny čtyři výše uvedené aspekty lze aplikovat na všechny části zkoušky vyjma té části, která je věnována literárněhistorickému kontextu. K této části zkoušky se vztahují pouze první dva body soulad sdělení se zadáním a pomoc zkoušejícího. Pokud však žák i v rámci této části svá tvrzení funkčně dokládá konkrétními textovými pasážemi, je to důvod k bonifikaci. 2 V katalogu požadavků platném od MZ 2016 byl původní pojem charakteristika nahrazen pojmem analýza, protože lépe odpovídá tomu, co je po žákovi v rámci ústní zkoušky požadováno. Kvůli dodržení terminologie platného katalogu je ve školním roce 2014/2015 ještě nutné operovat s pojmem charakteristika, od MZ 2016 bude v rámci práce s textem používán pouze pojem analýza CZVV 10 verze 5.0

11 Druhá část bodové škály se týká kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky. Při hodnocení žákova výkonu sledujeme: 1) zda je výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury; 2) zda je projev plynulý a vhodně strukturovaný; 3) jakým způsobem je vedena argumentace. Formulace v původní bodové škále často vedly hodnotitele k tomu, aby se v tomto kritériu soustředili pouze na to, zda žák mluví spisovně, či nikoli. Nezbytnou a velmi důležitou součástí ústní zkoušky je však také kultivovanost a smysluplnost mluveného projevu, v němž jsou kromě jazykových norem respektovány také zásady jazykové kultury. Současná lingvistika vymezuje rozdíl mezi jazykovou správností, tj. respektováním platné kodifikace, a jazykovou kulturou (kultivovaností), která je založena na přiměřeném užití jazykových prostředků vzhledem k určitému účelu sdělování. Jedním z okruhů teorie jazykové kultury je kultivování a rozvíjení vyjadřovacích schopností a návyků, které uživatelé jazyka uplatňují v nejrůznějších sférách veřejného i soukromého vyjadřování. 3 Při hodnocení tohoto kritéria by si hodnotitel měl tedy odpovědět na tyto otázky: Respektuje žák jazykové normy? Je sdělení jasné a obsažné? Volí žák vhodné jazykové prostředky vzhledem ke komunikační situaci (např. úroveň slovní zásoby, užití terminologie)? Je žákův projev strukturovaný, plynulý? Prezentuje žák své myšlenky a názory srozumitelně, je jeho projev koherentní? příloha CISKOM_3_1_6_P_bodová_škála_UZ 3 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, ISBN X CZVV 11 verze 5.0

12 4.2 Vnitřní podmínky hodnocení V rámci revize ústní zkoušky byla posílena váha kritéria charakteristika uměleckého textu. Tento krok úzce souvisí se základním principem ústní zkoušky: jestliže je zadáním zkoušky literární dílo, musí být podstatná část zkoušky věnována jeho analýze. V letech často docházelo k situaci, kdy na protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ bylo sice zapsáno téma zkoušky, např. Jan Neruda: Povídky malostranské, k tomuto tématu se ale žák během zkoušky vůbec nevyjádřil nebo uvedl pouze chybné informace, a přesto byl v rámci ústní zkoušky hodnocen jako úspěšný. Aby k této nežádoucí situaci nedocházelo, byla přijata následující opatření: poměr bodů udělených v rámci ústní zkoušky byl upraven ve prospěch charakteristiky uměleckého textu; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku uměleckého a neuměleckého textu, je 24 4 ; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku uměleckého textu (včetně literárněhistorického kontextu), je 16, tzn. 2/3 všech bodů souvisejících s charakteristikou textů; maximální počet bodů, které může žák získat za charakteristiku neuměleckého textu, je 8, tzn. 1/3 všech bodů souvisejících s charakteristikou textů; byly zavedeny vnitřní podmínky hodnocení. 4 Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28: za charakteristiku textů (včetně literárněhistorického kontextu) může žák získat 24 bodů, za kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury může žák získat maximálně 4 body CZVV 12 verze 5.0

13 Vnitřní podmínky hodnocení Pro kritérium charakteristika uměleckého textu, které se skládá celkem ze 4 částí (I. III. část a literárněhistorický kontext), platí tyto vnitřní podmínky hodnocení: 1. Za celé kritérium musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 2. Za analýzu uměleckého textu (I. III. část) musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí zaměřených na charakteristiku uměleckého a/nebo neuměleckého textu 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. S ohledem na vnitřní podmínky hodnocení je tedy zřejmé, že při hodnocení ústní zkoušky nemůže nastat situace, kdy žák by byl celkově hodnocen 1, 2 nebo 3 body. Žák může v rámci hodnocení ústní zkoušky získat 0 bodů, nebo být hodnocen v intervalu 4 28 bodů CZVV 13 verze 5.0

14 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák sice získal za charakteristiku uměleckého textu celkem 4 body (splnil 1. vnitřní podmínku hodnocení), za analýzu uměleckého textu však získal pouze 2 body (1 bod za I. část, 1 bod za II. část). V souladu s 2. vnitřní podmínkou hodnocení je tedy za celou ústní zkoušku hodnocen 0 body CZVV 14 verze 5.0

15 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák získal za charakteristiku uměleckého textu celkem 4 body (splnil 1. vnitřní podmínku hodnocení). Protože tyto body získal za analýzu uměleckého textu (I. III. část), splnil také 2. vnitřní podmínku hodnocení. Za celou ústní zkoušku je hodnocen 13 body CZVV 15 verze 5.0

16 Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš III. část jazykové prostředky literárněhistorický kontext I. část porozumění textu, komunikační situace II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura BODŮ CELKEM Žák za dílčí část charakteristiky uměleckého textu literárněhistorický kontext získal 0 bodů. V souladu s 3. vnitřní podmínkou může tedy být v rámci kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. Za celou ústní zkoušku je hodnocen 22 body. Při aplikaci vnitřních podmínek hodnocení musí žák prokázat alespoň v minimální míře dovednost práce s textem a znalost vylosovaného literárního díla, aby úspěšně složil ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Zavedením vnitřních podmínek se systém hodnocení ústní zkoušky přiblíží hodnocení písemných prací (viz 1. kritérium a jeho vnitřní podmínka), dojde ke sjednocení požadavků na tyto dílčí zkoušky a zároveň se vyřeší zásadní problém ústní zkoušky, totiž že žák nesloží úspěšně maturitní zkoušku, pokud se připraví pouze na analýzu neuměleckého textu, ale žádnou knihu nepřečte CZVV 16 verze 5.0

17 4.3 Proces hodnocení ústní zkoušky Bezprostředně po ukončení ústní zkoušky zkoušející a přísedící dokončí zápis hodnocení do tabulky pro záznam hodnocení ústní zkoušky, výkon žáka posuzují v souladu s metodickými pokyny a s oporou v bodové škále. Práce s bodovou škálou Postup práce s bodovou škálou je při hodnocení ústní zkoušky založen na stejném principu jako v případě hodnocení písemných prací: v popisu jednotlivých bodových pásem se hledá právě to pásmo, které nejvíce odpovídá výkonu žáka. Neznamená to tedy, že pro udělení určitých bodů v dané oblasti musí žákův výkon v rámci ústní zkoušky vykazovat všechny znaky popsané v daném bodovém pásmu. I. část charakteristiky uměleckého textu Žák zasadí správně výňatek do kontextu díla, postihne téma výňatku, je schopen analyzovat stěžejní motivy výňatku. Určí literární druh, literární žánr ale není schopen specifikovat. Některá svá tvrzení správně dokládá na textu. Během této části zkoušky pomoc zkoušejícího není nutná. Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. 3 body Pomoc zkoušejícího není nutná. 4 body Analýza textu je velmi dobrá. 3 body Tvrzení jsou velmi dobře doložena konkrétními textovými pasážemi. 3 body Žák je za I. část charakteristiky uměleckého textu hodnocen 3 body CZVV 17 verze 5.0

18 I. část charakteristiky uměleckého textu Žák neumí výňatek zasadit do kontextu díla, postihne sice téma výňatku, analyzovat stěžejní motivy výňatku ale není schopen. Určí literární druh i literární žánr. S textem během zkoušky nepracuje, svá tvrzení není schopen doložit konkrétními textovými pasážemi. Během této části zkoušky je pomoc zkoušejícího nutná ve větší míře. Ve sdělení se občas objevují nedostatky. 2 body Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. 1 bod Analýza textu je dostatečná. 1 bod Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi. 0 bodů Žák je za I. část charakteristiky uměleckého textu hodnocen 1 bodem. Poté, co oba hodnotitelé ohodnotí samostatně žákův výkon, posoudí shodu v jednotlivých oblastech hodnocení, a to na základě porovnání svých záznamů o hodnocení žáka. Na tento proces je vyčleněno maximálně 5 minut po dokončení zkoušení žáka. V případě, že se během této doby hodnotitelé neshodnou, pokračují v dohadovacím řízení i po ukončení zkoušení žáků, nejpozději však do doby, než zasedne maturitní komise. Hodnotitelé by měli dojít ke konsenzu, společný návrh hodnocení pak odevzdají předsedovi maturitní komise na začátku jednání maturitní komise. Hodnocení ústní zkoušky se zapíše do protokolu o výsledcích ústních zkoušek. V krajním případě, kdy se hodnotitelé v některé oblasti hodnocení neshodnou ani po dohadovacím řízení 5, zapisuje se v dané oblasti hodnocení vyšší bodová hodnota z obou navržených (uplatňuje se princip ve prospěch žáka ). O konečném hodnocení žáka pak rozhodne maturitní komise hlasováním. 5 K takové situaci by mělo docházet zcela výjimečně, primárním principem hodnocení ústní zkoušky je nalezení shody obou hodnotitelů, což je jedním z objektivizačních faktorů hodnocení ústní zkoušky CZVV 18 verze 5.0

19 4.4 Příklady průběhu ústní zkoušky a jejího hodnocení Níže uvedené příklady slouží pouze pro dokreslení postupu práce s bodovou škálou a hodnocení ústní zkoušky. Nelze je tedy bezvýhradně spojovat s reálnou situací, která nastane při zkoušení žáka v rámci maturitní zkoušky. 1. Žák dovede výňatek zasadit do kontextu celého díla, postihne téma výňatku, správně analyzuje časoprostor výňatku i celého díla. Charakteristika vypravěče a postav vystupujících ve výňatku je velmi výstižná. V prvních dvou částech charakteristiky uměleckého textu umí žák svá tvrzení zdůvodnit a doložit na konkrétních textových pasážích. Jazykové prostředky charakterizuje s nepříliš podstatnými nedostatky, práce s textem je v této části o něco horší, nicméně stále velmi dobrá. Během analýzy uměleckého textu mu zkoušející nemusí klást návodné otázky. Nedostatky se vyskytují v souvislosti se zařazením díla do literárněhistorického kontextu, pod vedením zkoušejícího se však žák většinou dopracuje ke správné odpovědi. Souvislost mezi texty žák vystihne zcela přesně, identifikuje hlavní myšlenku textu, adresáta textu charakterizuje velmi přesně. Funkční styl a slohový postup žák zprvu zamění, s pomocí zkoušejícího však své tvrzení opraví. Analýza jazykových prostředků je poměrně podrobná, tvrzení jsou většinou funkčně doložena na textu. Žákův projev je veden ve spisovné češtině, je souvislý, logicky vystavěný, vhodně strukturovaný, žák funkčně využívá odborné terminologie. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 4 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 4 III. část jazykové prostředky 3 literárněhistorický kontext 2 I. část porozumění textu, komunikační situace 4 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 4 BODŮ CELKEM 24 3 Žák je celkově hodnocen 24 body CZVV 19 verze 5.0

20 2. Žákův výkon při analýze uměleckého textu je zcela nedostatečný, žák téměř nekomunikuje, na návodné otázky nereaguje, nebo reaguje chybně. Je zcela zřejmé, že dílo nečetl a nemá osvojeny základní dovednosti potřebné k analýze textu. V poslední části zkoušky vztahující se k literárněhistorickému kontextu žák uvádí o autorovi marginální informace: narodil se, jeho matka byla, studoval., zemřel Žák je sice schopen správně určit století, v němž autor tvořil, a vyjmenovat několik jeho dalších literárních děl, nedokáže však svá tvrzení vztáhnout k analyzovanému literárnímu dílu, předkládané informace spolu nesouvisejí, literárněhistorický kontext je charakterizován velmi povrchně. Neumělecký text žák charakterizuje samostatně, chybuje pouze ojediněle, po upozornění zkoušejícího však nesprávná tvrzení opravuje. Během této části zkoušky žák se zkoušejícím komunikuje, občas má problémy s formulací myšlenky, jeho projev není zcela souvislý. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 0 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 0 III. část jazykové prostředky 0 literárněhistorický kontext 1 I. část porozumění textu, komunikační situace 3 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 1 BODŮ CELKEM 0 3 Žák je v souladu s 1. a 2. vnitřní podmínkou hodnocení celkově hodnocen 0 body CZVV 20 verze 5.0

21 3. Žák velmi dobře analyzuje tematickou a kompoziční stránku výňatku. Nedostatky se objevují pouze ojediněle, tvrzení jsou většinou funkčně doložena na textu. V části věnované vypravěči a postavám je žákův výkon brilantní, bez jakýchkoli nedostatků. Určité nedostatky se vyskytují v souvislosti s analýzou jazykových prostředků, zkoušející občas musí žákovi klást návodné otázky, tvrzení je na konkrétních textových pasážích doloženo pouze občas a s drobnými nedostatky. Během charakteristiky literárněhistorického kontextu žák uvádí informace související s analyzovaným literárním dílem, jeho vědomosti jsou na vysoké úrovni. Při práci s neuměleckým textem žák poměrně dobře postihne souvislost mezi výňatky, není však schopen charakterizovat komunikační situaci. Zcela zjevně se neorientuje v oblasti funkčněstylové, zaměňuje pojmy, jazykové prostředky není schopen analyzovat. Během charakteristiky uměleckého textu je projev žáka živý, souvislý, kromě III. části také věcně správný, při zodpovídání dotazů zkoušejícího se častěji objevují prvky obecné češtiny. Během charakteristiky neuměleckého textu je projev žáka spíše nesouvislý, s častými odmlkami. Oblast hodnocení Dílčí část Body Charakteristika uměleckého textu Charakteristika neuměleckého textu I. část téma, kompozice, literární druh a žánr 3 II. část vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 4 III. část jazykové prostředky 2 literárněhistorický kontext 4 I. část porozumění textu, komunikační situace 2 II. část funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 2 BODŮ CELKEM 17 0 Žák je celkově hodnocen 17 body CZVV 21 verze 5.0

22 4.5 Úspěšnost a neúspěšnost v ústní zkoušce Celkový počet bodů, které žák získá v rámci hodnocení ústní zkoušky, se převádí na procentní body. Výkon žáka u ústní zkoušky je tak vyjádřen procentuální úspěšností. Váha výsledku žáka v ústní zkoušce je stejná jako u didaktického testu a písemné práce, ústní zkouška se tedy podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Celkové hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek podle následujícího vzorce: 1/3 x úspěšnost v DT + 1/3 x úspěšnost v PP + 1/3 x úspěšnost v ÚZ Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky (včetně hranice mezní úspěšnosti, tzv. cut-off score) a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky zveřejňuje MŠMT do 31. března daného roku, v němž se maturitní zkouška koná. Žák vykoná dílčí zkoušku konanou ústní formou úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice úspěšnosti příslušné zkoušky vyjádřená procentními body. Žák nevykoná ústní zkoušku úspěšně, pokud je dosažená hodnota jeho výsledku nižší než hraniční skóre. Příklad výpočtu celkové úspěšnosti žáka Žák dosáhl v didaktickém testu úspěšnosti 80,0 %, v písemné práci 66,7 % a v ústní zkoušce 46,7 %. Tyto údaje se dosadí do výše uvedeného vzorce, tedy: 1/3 x 80,0 + 1/3 x 66,7 + 1/3 x 46,7 = 64,5. Celková úspěšnost žáka je 64,5 %. Tento výsledek bude Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání převeden do tradiční klasifikační stupnice prospěchu 6, výslednou známku pak bude mít žák napsanou na maturitním vysvědčení. Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek 6 Převod výsledků zkoušek (vyjádřených procentními body) na známku je součástí kritérií hodnocení, která zveřejňuje MŠMT CZVV 22 verze 5.0

23 5. Metodické pokyny k vedení ústní zkoušky Základní principy ústní zkoušky Zkouška začíná charakteristikou uměleckého textu. Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. Průběh zkoušky z hlediska zkoušejícího a žáka Zkoušející: má předem promyšlenou strategii vedení zkoušky musí vést zkoušku tak, aby bylo možné žáka ohodnotit ve všech dílčích částech zkoušky. Žák: se souvisle vyjadřuje nejdříve k textu uměleckému, poté k textu neuměleckému (nelze tedy přeskakovat z uměleckého textu na neumělecký); si v rámci charakteristiky uměleckého textu může zvolit, zda zkoušku zahájí rozborem literárněhistorického kontextu, nebo samotnou analýzou výňatku z uměleckého textu (I. III. část); si může zvolit, kterou ze tří částí analýzy uměleckého textu, resp. dvou částí analýzy neuměleckého textu začne, pořadí jednotlivých částí nemusí být striktně dodržováno může tedy analýzu výňatku začít např. charakteristikou jazykových prostředků (III. část UT), poté se věnovat tematické a kompoziční výstavbě (I. část UT) a vypravěči / lyrickému subjektu (II. část UT), resp. nejprve se věnovat funkčněstylovým charakteristikám textu (II. část NT) a poté jeho interpretaci (I. část NT); se věnuje souvisle vždy jen jedné části ústní zkoušky, svá tvrzení může ale doplňovat odkazy na fakta z jiných částí zkoušky (např. charakterizovat postavu z výňatku, který pochází z realistického románu, s odkazem na obecné pojetí hrdiny v realistické próze, tedy s odkazem literárněhistorickým), tento způsob práce s fakty však nesmí narušit plynulost a strukturovanost projevu CZVV 23 verze 5.0

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů) INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1 V souladu s 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji Hodnocení profilové praktické zkoušky

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více