Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)"

Transkript

1 Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Standardy CPT "Podstatné" části obecných zpráv CPT

2

3 3 OBSAH Strana Předmluva... 4 I. Zadržování ze strany policie... 6 II. Výkon vazby a trestu III. Zdravotnické služby ve věznicích IV. Cizí státní příslušníci zadržovaní na základě cizinecké legislativy V. Nedobrovolné umístění v psychiatrických zařízeních VI. Mladiství zbavení svobody VIII. Ženy zbavené svobody VIII. Vzdělávání příslušníků orgánů vynucujících právo IX. Boj proti beztrestnosti CPT má povinnost každoročně vypracovat obecnou zprávu o svých aktivitách, která se zveřejňuje. Ve většině svých obecných zpráv CPT popsal některá z podstatných témat, jimž věnuje pozornost při návštěvě míst, kde se nacházejí osoby zbavené svobody. Výbor věří, že touto cestou příslušné orgány předem jasně obeznámí se svými názory ohledně způsobu, jímž by se mělo zacházet s osobami zbavenými svobody a rovněž podnítí obecnější diskusi o těchto záležitostech. Tento dokument představuje souhrn podstatných částí doposud uveřejněných zpráv.

4 4 Předmluva Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) byl zřízený na základě Úmluvy Rady Evropy stejného názvu z roku 1987 (dále jen Úmluva ). Podle článku 1 Úmluvy: "Zřizuje se Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Výbor prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s osobami zbavenými svobody s cílem posílit v případě nezbytnosti ochranu těchto osob před mučením a před nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním. " Činnost CPT představuje integrální součást systému Rady Evropy na ochranu lidských práv, která po bok existujícího reaktivního soudního mechanismu v podobě Evropského soudu pro lidská práva staví proaktivní mimosoudní mechanismus. CPT plní svojí v podstatné míře preventivní funkci dvěma různými formami návštěv návštěvami pravidelnými a návštěvami ad hoc. Pravidelné návštěvy jsou vykonávány ve všech smluvních státech periodicky. Návštěvy ad hoc se provádějí v těchto státech tehdy, když to podle mínění Výboru vyžadují okolnosti. Úmluva přiznává CPT rozsáhlá oprávnění při vykonávání návštěv: přístup na území dotyčného státu a právo cestovat bez omezení; neomezený přístup na kterékoliv místo, kde se nacházejí osoby zbavené svobody, včetně práva pohybovat se v těchto místech bez omezení; přístup k úplným informacím o místech, kde jsou umístěny osoby zbavené svobody, stejně jako k dalším informacím, které má stát k dispozici a které jsou nezbytné pro plnění úkolů Výboru. Výbor je rovněž oprávněn hovořit s osobami zbavenými svobody bez přítomnosti třetí osoby a bez omezení komunikovat s každým, kdo mu podle jeho názoru může poskytnout důležité informace.

5 Návštěvy mohou být vykonávány na jakémkoliv místě kde se nacházejí osoby zbavené svobody veřejnou mocí. Mandát CPT se tak neomezuje jen na věznice a policejní stanice, ale i například na psychiatrické léčebny, místa zadržování v kasárnách, zařízení pro žadatele o azyl a další kategorie cizinců a místa, kde mohou být zbaveni svobody mladiství na základě rozhodnutí soudního nebo správního orgánu. Vztahy mezi CPT a stranami Úmluvy se řídí dvěma základními zásadami - zásadou spolupráce a zásadou důvěrnosti. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že úlohou Výboru není státy odsuzovat, ale spíše jim asistovat při předcházení špatnému zacházení s osobami zbavenými svobody. Po každé návštěvě vypracovává CPT zprávu, v níž jsou uvedena jeho zjištění a která v případě potřeby obsahuje i doporučení a další rady, na jejichž základě se rozvíjí dialog s příslušným státem. Zpráva z návštěvy Výboru je v zásadě důvěrná, avšak prakticky všechny státy se rozhodly na důvěrnosti netrvat, a zprávu zveřejnit. 5

6 6 I. Zadržování ze strany policie Výňatek z druhé obecné zprávy [CPT/Inf (92) 3] 36. CPT přikládá mimořádný význam třem právům osob omezených na svobodě policií: právo dotčené osoby, aby byla o jejím zadržování informována třetí strana podle vlastního výběru (rodinný příslušník, přítel, konzulát), právo na přístup k právnímu zástupci a právo požádat o vyšetření lékaře podle svého výběru (vedle vyšetření provedeného lékařem povolaným policejními orgány). 1 Tato práva představují podle CPT tři základní záruky proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami a musí být uplatňována od počátku zbavení svobody bez ohledu na to, jak je tento akt označován v konkrétním právním systému (zatčení, zadržení atd.). 37. Osoby zbavené svobody by měly být bezodkladně informovány o všech svých právech, včetně práv uvedených v odstavci 36. Dále by měly být přesně vymezeny všechny možnosti státních orgánů odložit uplatnění některého z dále uvedených práv s cílem chránit zájmy spravedlnosti. Obzvláště s ohledem na právo na přístup k právnímu zástupci a právo požádat o vyšetření jiným lékařem než tím, kterého přivolá policie, by jakoukoli potřebu odkladu při uplatnění těchto práv měly odstranit systémy umožňující výjimečně si vybrat právního zástupce a lékaře z předem připraveného seznamu vypracovaného v součinnosti s příslušnými stavovskými organizacemi. 38. Přístup osob zadržovaných policií k právnímu zástupci by měl zahrnovat právo na kontakt s právním zástupcem a na návštěvu z jeho strany (v obou případech za podmínek garantujících důvěrnost jejich rozhovorů) a zásadně i právo na jeho přítomnost během výslechu. Pokud se jedná o lékařské vyšetření osob zadržovaných policií, všechna taková vyšetření by měla být vykonána mimo doslech a nejlépe mimo dohled policistů. Dále by měl lékař oficiálně zaznamenávat výsledky všech vyšetření, prohlášení zadržované osoby i vlastní závěry. Tyto závěry by měly být poskytnuty jak zadržované osobě, tak jejímu právnímu zástupci. 1 Toto právo bylo následně přeformulováno následovně: právo na přístup k lékaři včetně práva nechat se vyšetřit, pokud si to zadržovaná osoba přeje, lékařem podle vlastního výběru (vedle vyšetření, které provede lékař povolaný policejními orgány).

7 39. Pokud se jedná o postup při provádění výslechu, CPT je toho názoru, že by měla existovat jasná pravidla nebo instrukce, které by upravovaly způsob vedení výslechů. Tyto by měly upravovat mezi jinými následující záležitosti: informování zadržované osoby o totožnosti (jméno a/nebo číslo) osob přítomných při výslechu, přípustnou délku výslechu, přestávky na odpočinek mezi více výslechy a přestávky během výslechu, místa, v nichž je možno výslechy provádět, jestli může být po zadržované osobě vyžadováno, aby během výslechu stála, výslech osob, které jsou pod vlivem drog, alkoholu atd. Rovněž je nutné požadovat, aby byly systematicky uchovávány záznamy o počátku a konci výslechu, a o veškerých požadavcích, které zadržovaná osoba uvede během výslechu a o osobách přítomných během každého výslechu. CPT dodává, že další užitečnou záruku proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami představuje elektronické zaznamenávání výslechů (tato záruka má rovněž podstatné výhody pro policii). 40. CPT je toho názoru, že základní záruky přiznané osobám zadržovaným na policii by se posílily (a práci policistů by to mohlo pravděpodobně výrazně usnadnit), kdyby se vedl jeden úplný spis o každé zadržované osobě, v němž by byly zaznamenány veškeré skutečnosti týkající se zadržování osoby a s ní prováděných úkonů (kdy byla zbavena svobody a z jakých důvodů; kdy byla poučena o svých právech; známky poranění, duševní poruchy atd.; kdy se kontaktovala s příbuzným/konzulátem a právním zástupcem a kdy jimi byla navštívena; kdy jí bylo podána strava; kdy byla vyslechnuta; kdy byla převezena jinam nebo propuštěna, atd.). V souvislosti s některými náležitostmi (např. předměty patřící zadržované osobě, skutečnost, že byla poučena o svých právech a že se jich dovolávala nebo že je nevyužila) by měl být získán podpis zadržované osoby, případná absence podpisu by měla být vysvětlena. K tomuto záznamu by měl mít přístup právní zástupce zadržované osoby. 41. Další podstatnou záruku představuje existence nezávislého mechanismu pro šetření stížností týkajících se zacházení během zadržování na policejní stanici. 7

8 8 42. Zadržování na policejní stanici je v zásadě poměrně krátkodobé. Nelze tudíž očekávat stejně dobré materiální podmínky na policejních stanicích jako v jiných zařízeních, kde jsou osoby zadržovány dlouhodobě. Nicméně určité základní materiální požadavky by měly být splněny. Všechny policejní cely by měly mít přiměřenou velikost pro takový počet osob, který je obvyklé do nich umísťovat, měly by mít vyhovující osvětlení (tj. dostatečné pro čtení, s výjimkou doby vyhrazené pro spánek) a větrání; do cel by mělo nejlépe proudit denní světlo. Cely by navíc měly být vybaveny zařízením pro odpočinek (např. židlí připevněnou k podlaze nebo lavičkou) a osobám, které jsou nuceny v nich zůstat přes noc, by měly být poskytnuty čisté matrace a pokrývky. Zadržovaným osobám by mělo být umožněno vykonávat svoje fyziologické potřeby v čistých a slušných podmínkách a měly by mít zajištěn přístup k umývárnám. Jídlo by jím mělo být dáváno ve vhodných denních dobách včetně nejméně jednoho úplného jídla (tj. něčeho vydatnějšího než je obložený chléb) denně Složitou záležitost představuje stanovení přijatelné velikosti policejní cely (nebo jakéhokoli jiného druhu místnosti pro zadržované osoby). Při takovém vyměřování musí být vzato v potaz více okolností. Delegace CPT cítily potřebu poskytnout alespoň přibližné vodítko v této oblasti. Při posuzování policejních cel používaných pro zadržování jedné osoby po dobu přesahující několik hodin je používáno následující kritérium (které představuje spíše žádoucí úroveň než minimální standard): plocha okolo 7 čtverečných metrů, vzdálenost mezi stěnami 2 nebo více metrů, vzdálenost mezi podlahou a stropem 2,5 metru. 1 CPT rovněž prosazuje, aby osoby zadržované na policejní stanici po dobu 24 a více hodin měly pokud možno každý den pohyb venku na čerstvém vzduchu.

9 9 Výňatek z šesté obecné zprávy CPT [CPT/Inf (96) 21] 14. CPT vítá podporu jeho činnosti vyjádřenou v doporučení č (1995) Parlamentního shromáždění, týkajícího se podmínek zadržování v členských státech Rady Evropy. Velmi ho též potěšilo, když se z odpovědi na doporučení č dozvěděl, že Výbor ministrů vyzval orgány členských států, aby se řídily instrukcemi týkajícími se zadržování policií, které byly stanoveny ve druhé obecné zprávě CPT (viz CPT/Inf (92) 3, odstavce 36-43). V této souvislosti je nutné poznamenat, že některé smluvní státy se zdráhají v plném rozsahu realizovat určitá doporučení CPT týkající se záruk proti špatnému zacházení s osobami zadržovanými policií a obzvláště doporučení, aby byl takovým osobám umožněn přístup k právnímu zástupci od samotného počátku zbavení svobody. 15. CPT zdůrazňuje, že podle jeho zkušenosti představuje největší riziko zastrašování a špatného zacházení doba bezprostředně následující zbavení svobody. Z toho plyne, že možnost přístupu osoby zadržované na policii k právnímu zástupci během této doby představuje základní záruku proti špatnému zacházení. Existence této možnosti odrazuje ty, kteří by chtěli špatně zacházet se zadržovanými osobami; právní zástupce je dostatečně vybaven k podniknutí patřičných kroků, kdyby ke špatnému zacházení opravdu došlo. CPT uznává, že ve výjimečných případech může být vzhledem k ochraně zájmů spravedlnosti nezbytné na určitý čas oddálit přístup k určitému právnímu zástupci, kterého si zadržovaná osoba vybrala. To by však nemělo znamenat, že právo na přístup k právnímu zástupci bude v této době zcela odňato. V takových případech by měl být zajištěn přístup k jinému nezávislému právníkovi, u nějž nebude existovat riziko, že ohrozí legitimní zájmy policejního vyšetřování. 16. CPT ve své druhé obecné zprávě rovněž zdůraznil důležitost výslovného a bezodkladného informování osob zadržovaných na policejní stanici o všech jejich právech. To je podle názoru CPT možno zabezpečit tím způsobem, že všem osobám zadržovaným na policejní stanici se na počátku zbavení svobody předloží formulář, v němž jsou tato práva jednoznačně uvedená. Vedle toho by měly osoby, jichž se to týká, podepsat potvrzující prohlášení, že byly informovány o svých právech. Výše uvedená opatření lze snadno zavést, nejsou finančně nákladná a jsou účinná.

10 10 Výňatek z dvanácté obecné zprávy [CPT/Inf (2002) 15] 33. Právo policie zatknout, dočasně zadržovat a vyslýchat osoby podezřelé z trestného činu, i další kategorie osob, je nezbytné pro zajištění řádného chodu společnosti. Tyto pravomoci však sebou nesou riziko zastrašování a fyzického násilí. Podstata činnosti CPT tkví v hledání způsobu, jak toto riziko snížit na absolutní minimum, aniž by byl ohrožen řádný výkon úkolů policie. Ačkoli CPT zaregistroval povzbudivý vývoj v oblasti zadržování ze strany policie v řadě zemí, jeho zjištění stále příliš často poukazují na potřebu ustavičné bdělosti. 34. Pokud má být výslech podezřelých uspokojivě vykonáván v praxi, měl by ho provádět specialista, který podstoupil specifickou přípravu. Na prvním místě musí být naprosto precizně stanoven cíl výslechu: takovým cílem by mělo být získání přesných a spolehlivých informací, aby mohla být odhalena pravda o vyšetřovaných záležitostech a nikoli získání přiznání od někoho, u nějž vyšetřující policisté předem předpokládají, že je vinen. Vedle zajištění dostatečné odborné přípravy pro příslušníky orgánů vynucujících právo by tento cíl značně podpořilo vytvoření etického kodexu upravujícího náležitosti výslýchání podezřelých ze spáchání trestného činu. 35. Během let uskutečnily delegace CPT velký počet setkání se zadržovanými osobami ve více zemích, kde tyto osoby předkládaly důvěryhodná tvrzení o špatném zacházení směřujícímu proti jejich fyzické integritě, nebo jiném druhu zastrašování, a o výhružkách ze strany policistů, kteří se od nich snažili během výslechu získat přiznání. Je evidentní, že systém trestní spravedlnosti, který klade velký důraz na získání přiznání jako důkazu, podněcuje vyšetřující policisty často pod tlakem, aby dosáhli výsledků aby používali prostředky fyzického nebo psychologického nátlaku. V rámci prevence mučení a jiných forem špatného zacházení má zásadní význam zavádění takových metod vyšetřování trestné činnosti, které sníží význam přiznání, a dalších důkazů a informací získaných pří výslechu pro účely odsouzení. 36. Další významnou záruku proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami představuje pořizování elektronických (tj. zvukových a/nebo obrazových) záznamů výslechu. CPT s potěšením uvádí, že zavedení takového systému zvažuje zvyšující se počet zemí. S pomocí takového zařízení je možno zhotovit úplný a autentický záznam výslechu, což by mělo vést k ulehčení vyšetřování jakéhokoli obvinění ze špatného zacházení. To je jak v zájmu osob, s nimiž bylo špatně zacházeno policií, i policistů, kteří čelí bezdůvodnému obvinění z páchání fyzického násilí nebo psychologického nátlaku. Elektronické zaznamenávání policejních výslechů také omezuje možnost obviněných později popřít, že dříve učinili určitá přiznání.

11 CPT při několika příležitostech ve více zemích objevil výslechové místnosti, které působily velmi zastrašujícím dojmem: jednalo se kupříkladu o místnosti zcela vyzdobené v černé barvě s bodovými světly mířícími na stoličku používanou pro osobu podstupující výslech. Zařízení tohoto druhu nemají v prostorách policejní stanice žádné místo. Vedle přiměřeného osvětlení, teploty a větrání by místnosti sloužící k provádění výslechů měly umožnit všem osobám zúčastněným na výslechu možnost sezení na židlích podobného stylu a stupně komfortu. Vyslýchající policista by neměl být v dominantní pozici (např. výše) vůči podezřelému, ani by od něj neměl být příliš vzdálený. Také barevné ladění místnosti by mělo být neutrální. 38. V některých zemích se CPT střetl s praxí zavazování očí osobám zadržovaným policií, zejména po dobu výslechu. Delegace CPT se setkaly s různými a často vzájemně si protiřečícími vysvětleními této praxe ze strany policistů. Na základě informací získaných během let došel CPT k jednoznačnému závěru, že v mnoha, možná i většině, případů, se osobám zavazují oči z toho důvodu, aby nebyly schopny identifikovat příslušníky policie, kteří se vůči nim dopouštějí špatného zacházení. Dokonce i v případech, kdy nedochází k žádnému fyzickému násilí, představuje zavazování očí zadržovaných osob a zejména vyslýchaných represivní jednání, které často může dosáhnout intenzity špatného zacházení směřujícímu proti psychické integritě. CPT doporučuje výslovně zakázat zavazování očí osobám, které jsou zadržovány policií. 39. V rámci činnosti CPT nebývá neobvyklé nalézt v prostorách policejních stanic podezřelé předměty jako dřevěné hole, násady od koštěte, baseballové pálky, kovové tyče, kusy tlustého elektrického kabelu, napodobeniny střelných zbraní nebo nožů. Přítomnost takových předmětů ve více případech podpořila důvěryhodnost tvrzení, že osobám zadržovaným v těchto zařízeních bylo vyhrožováno těmito předměty a/nebo jimi byly bity. Policie obvykle přítomnost těchto předmětů vysvětluje s tím, že byly zabaveny podezřelým a slouží jako důkazy. Skutečnost, že uvedené předměty vesměs nebyly označeny štítkem a byly často nalezeny na různých místech (například za závěsy nebo skříněmi) může vzbudit pouze nedůvěru v takové vysvětlení. Aby se rozptýlily spekulace o nepatřičném jednání ze strany policistů a potencionální zdroj ohrožení policistů stejně jako zadržovaných osob byl odstraněn, měly by se předměty zabavené za účelem jejich použití jako důkazů vždy řádně označovat, evidovat a uskladňovat v místnostech určených k tomuto účelu. Všechny další předměty tohoto druhu by se měly z policejních prostor odstranit.

12 CPT od počátku svých aktivit prosazoval trojici práv osob zadržovaných policií: právo na přístup k právnímu zástupci, lékaři a právo informovat o zadržování příbuzného nebo jinou třetí stranu podle svého výběru. V mnoha státech byly na základě doporučení CPT podniknuty kroky k zavedení nebo posílení těchto práv. Konkrétně právo na přístup k právnímu zástupci během zadržování na policii je dnes obecně uznávané v zemích navštěvovaných CPT, v těch několika zemích, kde toto právo doposud neexistuje, se uvažuje o jeho zavedení. 41. Nicméně v mnoha zemích existuje značný odpor k doporučení CPT směřujícímu k zaručení práva na přístup k právnímu zástupci od počátku zadržování. V některých zemích je toto právo osobám zadržovaným policií zaručeno až po určité době strávené na policejní stanici, v dalších zemích lze toto právo uplatnit až tehdy, kdy je proti osobě formálně vzneseno obvinění. CPT opakovaně zdůrazňuje, že podle jeho zkušeností představuje největší riziko zastrašování a fyzického násilí doba bezprostředně následující po zbavení svobody. Proto je možnost osob zadržovaných na policii mít přístup k právnímu zástupci během této doby základní zárukou proti špatnému zacházení. Existence této možnosti má odrazující účinek na ty, kteří by měli v úmyslu špatně zacházet se zadržovanými osobami; právní zástupce je navíc vhodnou osobou k započetí právních kroků v případě, kdy ke špatnému zacházení opravdu došlo. CPT uznává, že pro ochranu legitimních zájmů policejního vyšetřování je možné výjimečně na určitou dobu zadržované osobě oddálit přístup k právnímu zástupci, kterého si vybere. To by ovšem nemělo vést k tomu, že by právo na přístup k právnímu zástupci bylo v uvedené době úplně odepřeno. V takových případech by měl být zajištěn přístup k jinému nezávislému právnímu zástupci. Právo na přístup k právnímu zástupci musí zahrnovat právo hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Zadržovaná osoba by v zásadě měla mít také právo na přítomnost právního zástupce během jakéhokoli výslechu vedeného policisty. To by samozřejmě nemělo policii bránit v naléhavých případech vyslechnout zadržovanou osobu i bez přítomnosti právního zástupce (ten nemusí být okamžitě dostupný), ani nahradit právního zástupce, který narušuje řádný průběh výslechu. CPT rovněž zdůrazňuje, že právo na přístup k právnímu zástupci by neměly mít jen osoby podezřelé z páchání trestné činnosti, ale také každý, kdo má zákonnou povinnost navštívit a zůstat v zařízení policie, např. jako svědek. Dále, aby právo na přístup k právnímu zástupci bylo opravdu účinné, mělo by se přijmout vhodné opatření pro osoby, které si právního zástupce nemohou dovolit zaplatit.

13 Osoby zadržované policií by měly mít formálně uznané právo na přístup k lékaři. Jinými slovy, lékař by měl být bezodkladně přivolán vždy, když se osoba domáhá lékařské prohlídky; policisté by se neměli pokoušet takové žádosti filtrovat. Vedle toho by právo na přístup k lékaři v sobě mělo zahrnovat právo zadržované osoby na vyšetření lékařem podle svého výběru v případě svého přání (vedle vyšetření lékařem přivolaného policií). Všechna lékařská vyšetření osob zadržovaných policií by měla být prováděna mimo doslech příslušníků policie, a pokud lékař v konkrétním případě nevyjádří opačnou žádost, i mimo jejich dohled. Rovněž je důležitě, aby osoby, které jsou policií propuštěny, aniž by byly předvedeny před soudce, měly právo požádat o lékařské vyšetření/potvrzení od uznaného soudního lékaře. 43. Právo osoby informovat o skutečnosti jejího zadržování policií třetí stranu by mělo být v zásadě zaručeno hned od počátku zbavení svobody. CPT samozřejmě uznává, že výkon tohoto práva může být spojen s jistými výjimkami, aby byly chráněny legitimní zájmy policejního vyšetřování. Tyto výjimky by ovšem měly být jednoznačně definovány a přísně časově omezeny, a uchýlení se k jejich využití by mělo být spojeno s přiměřenými zárukami (např. každý odklad informování o zadržování bude písemně zaznamenán včetně odůvodnění tohoto odkladu, odklad musí být schválen výše postaveným policistou, který není spojený s případem nebo státním zástupcem) 44. Práva osob zbavených svobody by neměla velký význam, kdyby osoby, kterých se to týká, nevěděly o jejich existenci. Proto je naprosto nezbytné, aby osoby zadržované policií byly bezodkladně výslovně informovány o svých právech v jazyce, jemuž rozumí. To by mělo být zabezpečeno tím způsobem, že osobám zadržovaným policií bude od počátku jejich pobytu na policejní stanici systematicky předkládán formulář, kde budou tato práva jednoznačně vymezená.

14 CPT ve více případech zdůraznil roli soudů a státních zastupitelství v boji proti špatnému zacházení ze strany policie. Kupříkladu všechny osoby zadržované policií, u nichž byl podán návrh na vzetí do vazby, by měly být osobně předvedeny před soudce, který o jejich věci musí rozhodovat; existují stale ještě některé země navštívené CPT, kde k tomuto nedochází. Předvedení osoby před soudce poskytuje podezřelému vhodnou příležitost k podání stížnosti. Navíc i v případě, kdy nebyla stížnost výslovně podána, může soudce učinit patřičné kroky v případě, že nalezne jiné známky špatného zacházení (např. viditelná poranění, celkový vzhled nebo chování osoby). Soudce musí samozřejmě učinit potřebné kroky v případě, kdy existují známky špatného zacházení ze strany policie. V tomto ohledu je zapotřebí, aby soudce vždy písemně zaznamenal tvrzení podezřelého, který je před něj předveden v závěrečné fázi zadržování na policii, o špatném zacházení, a okamžitě nařídil soudní lékařskou prohlídku a zahájil nezbytné kroky k zajištění řádného šetření těchto tvrzení. Takový přístup by měl být uplatňován bez ohledu na to, zda-li má osoba viditelné vnější zranění. Soudce by měl navíc požádat o prohlídku soudním lékařem i bez výslovného tvrzení o špatném zacházení, kdykoli existují důvody domnívat se, že by před něj předvedená osoba mohla být obětí špatného zacházení. Důkladné vyšetření všech stížností na špatné zacházení ze strany příslušníků policie soudními a dalšími příslušnými orgány a uložení náležitého trestu v odůvodněných případech působí silně odstrašujícím účinkem. Když naproti tomu tyto orgány nezahájí účinný postup při šetření jim postoupených stížností, příslušníci orgánů vynucujících právo, kteří jsou náchylní ke špatnému zacházení s osobami, které zadržují, dojdou rychle k přesvědčeni, že mohou takto zacházet s osobami beztrestně. 46. Někdy je zapotřebí vykonat dodatečný policejní výslech osob vzatých do vazby. CPT zastává názor, že z hlediska předcházení špatnému zacházení by bylo daleko vhodnější, kdyby se výslech konal raději v příslušném vězeňském zařízení než v prostorách policejní stanice. Přemístění osob ve výkonu vazby na policejní stanici za účelem dalšího výslechu by mělo být vyžadováno a povolováno jen v absolutně nezbytných případech. Zásadní je, že i v těch výjimečných případech, kdy osoba ve výkonu vazby bude opětně zadržována policií, by měla požívat všech třech práv, o nichž je pojednáno v odstavcích

15 Zadržování na policii má (nebo by alespoň mělo mít) relativně krátké trvání. Navzdory tomu musí podmínky zadržování v policejních celách splňovat určité základní požadavky. Všechny policejní cely by měly být čisté a přiměřeně veliké 1 s ohledem na počet osob, který se do nich obvykle umísťuje a měly by mít dostatečné osvětlení (tj. aby při něm bylo možno číst, s výjimkou doby vyhrazené pro spánek); do cel by mělo nejlépe proudit denní světlo. Cely by dále měly být vybaveny zařízením pro odpočinek (např. židlí připevněnou k podlaze nebo lavičkou) a osobám, které jsou nuceny v nich zůstat přes noc, by měly být poskytnuty čisté matrace a pokrývky. Zadržovaným osobám by mělo být dovoleno vykonat svoje fyziologické potřeby v čistých a slušných podmínkách, a měly by mít odpovídající přístup k umývárnám. Jídlo by jim mělo být dáváno ve vhodných denních dobách včetně nejméně jednoho úplného jídla (tj. něčeho více vydatného než je obložený chléb) denně. Osobám zadržovaným na policejní stanici po dobu 24 nebo více hodin by měl být podle možností nabídnut každý den pohyb na čerstvém vzduchu. Řada policejních zařízení navštívených delegacemi CPT nesplňuje tyto minimální standardy. To je obzvláště škodlivé pro ty osoby, které jsou následně předvedeny před soudní orgán; až příliš často jsou tyto osoby předvedeny před soudce po jednom či dvou dnech strávených v nevyhovujících a špinavých celách bez řádného odpočinku, stravy a možnosti se umýt. 48. Řádná péče, kterou je policie povinna zabezpečit osobám, jež zadržuje, zahrnuje také odpovědnost za jejich bezpečnost a fyzickou integritu. Z toho vyplývá, že řádné monitorování prostorů určených k zadržování osob tvoří neoddělitelnou součást povinné péče ze strany policie. Je nutno přijmout náležité kroky, aby osoby zadržované policií měly vždy možnost snadného kontaktu s personálem vykonávajícím nad nimi dozor. Při mnoha příležitostech delegace CPT zjistily, že policejní cely se nacházely daleko od kanceláří a oddělení, kde se obvykle nacházejí příslušníci policie, a zároveň postrádaly jakákoliv zařízení (např. zařízení pro přivolání pomoci), která by zadržovaným osobám umožňovala přivolat policistu. Za takových okolností existuje značné riziko, že dojde k různým incidentům (násilí mezi zadržovanými osobami; pokusy o sebevraždu; požáry atd.), na něž nebude včas zareagováno. 1 Co se týče velikosti policejních cel, viz také odstavec 43 druhé obecné zprávy (CPT/Inf (92) 3).

16 CPT vyjádřil také pochybnosti ohledně praxe zpozorované v některých zemích, kde každý operativní útvar (pro narkotika, organizovaný zločin, protiteroristický) v rámci policie disponuje svým vlastním zařízením pro zadržování osob, v němž vykonávají dozor příslušníci daného útvaru. Výbor zastává názor, že od takového přístupu by mělo být upuštěno ve prospěch ústředního zařízení pro zadržování osob, v němž by měl působit zvláštní sbor policistů, kteří prošli odbornou průpravou pro zabezpečování této funkce dozoru. To by téměř jistě blahodárně přispělo k zlepšení situace z hlediska předcházení špatnému zacházení. Vedle toho by uvolnění jednotlivých operativních útvarů z povinnosti dozoru mohlo být výhodné pro jejich řízení a logistiku. 50. K předcházení špatnému zacházení s osobami zadržovanými policií a také k zajištění uspokojivých podmínek v místech zadržování by konečně měly významně přispět inspekční návštěvy policejních zařízení nezávislým orgánem. Aby byla činnost takového orgánu zcela efektivní, měly by jeho návštěvy být pravidelné a neohlášené, a tento orgán by měl mít oprávnění hovořit se zadržovanými osobami v soukromí. Dále by měl přezkoumávat všechny otázky související se zacházením se zadržovanými osobami: vedení záznamů o zadržování, poskytování informací zadržovaným osobám o jejich právech a skutečný výkon těchto práv (obzvláště třech práv uvedených v odstavcích 40-43); dodržování pravidel upravujících provádění výslechů podezřelých z trestného činu; a materiální podmínky zadržování. Zjištění výše uvedeného orgánu by měla být postoupena nejen policii, ale i jinému na policii nezávislému orgánu.

17 17 II. Výkon vazby a trestu Výňatek z druhé obecné zprávy [CPT/Inf (92) 3] 44. V úvodu je třeba zdůraznit, že CPT musí při návštěvě věznice zkoumat mnoho otázek. Je samozřejmé, že zvláštní pozornost věnuje každému obvinění ze špatného zacházení s vězni ze strany personálu. Zhlediska mandátu CPT jsou ovšem významné veškeré aspekty, které se vztahují k podmínkám zadržování ve věznici. Špatné zacházení se vyskytuje v několika podobách, z nichž mnohé nemusí být úmyslné, spíše představují důsledek organizačních selhání nebo nedostatečných zdrojů. Pro CPT je tudíž důležitá celková kvalita života v zařízení. Tato kvalita života bude do velké míry záviset na činnostech, které jsou vězňům nabízeny a na celkovém stavu vztahů mezi vězni a personálem. 45. CPT pečlivě pozoruje atmosféru převládající v zařízení. Podpora konstruktivních vztahů mezi vězni a personálem slouží, na rozdíl od vztahů konfrontačních, k zmírňování napětí, které je vlastní každému vězeňskému prostředí a zároveň výrazně snižuje pravděpodobnost násilných incidentů spojených se špatným zacházením. CPT si zkrátka přeje dosažení stavu, kdy jsou kontrolní a omezující opatření doprovázeny duchem dobré komunikace a péče. Takový přístup nesníží bezpečnost v takovém zařízení, naopak ji spíše zvýší. 46. Mandátu CPT se přímo týká i skutečnost, že zařízení jsou přeplněná. Musí-li se nějaké zařízení postarat o více vězňů, než na kolik byla jeho kapacita původně projektována, má tato skutečnost vliv na všechny služby a činnosti uvnitř věznice. Celková kvalita života v takovém zařízení se snižuje, a to někdy dosti podstatně. Navíc by mohl stupeň přeplněnosti věznice nebo některé její části dosáhnout takového rozměru, že sám o sobě může představovat nelidské nebo ponižující zacházení. 47. Dostatečný program aktivit (práce, vzdělávání, sport, atd.) má zásadní význam pro celkovou pohodu vězňů. To platí pro všechna zařízení, ať již určená pro odsouzené anebo pro osoby ve vazbě. CPT zpozoroval, že aktivity v mnoha vazebních věznicích jsou značně omezené. Organizace režimových aktivit v těchto zařízeních - které mají značnou fluktuaci vězňů - není jednoduchou záležitostí. Samozřejmě nelze počítat s individuálními programy pro jednotlivé vězně toho typu, o jaké je možno usilovat v zařízení pro odsouzené. Osoby ve vazbě ovšem nemohou být jednoduše ponechány uzamčeny v celách po týdny, možná měsíce, a to nezávisle na tom, jak dobré materiální vybavení mohou mít uvnitř těchto cel. CPT se domnívá, že je třeba usilovat o to, aby osobám ve vazbě bylo umožněno strávit přiměřenou část dne (8 či více hodin) mimo jejich cely a věnovat se smysluplným aktivitám různého druhu. Je jasné, že režimy v zařízeních pro odsouzené vězně by měly být ještě pestřejší.

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA

CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA CPT/Inf (2015) 18 ZPRÁVA PRO VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY O NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ REPUBLIKY, KTEROU VYKONAL EVROPSKÝ VÝBOR PRO ZABRÁNĚNÍ MUČENÍ A NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ (CPT) VE DNECH 1.

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví:

32. Během návštěv vězeňských zdravotních služeb věnoval CPT pozornost aspektům, které lze shrnout pod následující záhlaví: cv970208.doc ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY VE VĚZNICÍCH Základní principy práce CPT při sledování zdravotní péče. Překlad bodů č. 30-77 zprávy o činnosti CPT v roce 1992. 30. Poskytování zdravotnických služeb osobám

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Autorský kolektiv: JUDr. Otakar Motejl, JUDr. Pavel Varvařovský, Mgr. Marek Blecha, Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Jan Petr Kosinka, Mgr.

Autorský kolektiv: JUDr. Otakar Motejl, JUDr. Pavel Varvařovský, Mgr. Marek Blecha, Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Jan Petr Kosinka, Mgr. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv VĚZEŇSTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Otakar Motejl, JUDr. Pavel Varvařovský, Mgr. Marek Blecha, Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Jan Petr Kosinka, Mgr. Petra Zdražilová

Více

Umění policejního výslechu a standardy CPT

Umění policejního výslechu a standardy CPT Obsah: Umění policejního výslechu a standardy 1 Sociálně znevýhodnění žáci 3 Poznámky k posouzení platnosti 4 Potřebuji k uspořádání demonstrace 6 Jak posuzovat klamání spotřebitele 8 Pachová problematika

Více

CPT/Inf (2009) 8 VE DNECH 25. BŘEZNA AŽ 2. DUBNA 2008

CPT/Inf (2009) 8 VE DNECH 25. BŘEZNA AŽ 2. DUBNA 2008 CPT/Inf (2009) 8 ZPRÁVA PRO VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY O NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ REPUBLIKY, KTEROU VYKONAL EVROPSKÝ VÝBOR PRO ZABRÁNĚNÍ MUČENÍ A NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ (CPT) VE DNECH 25.

Více

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI Tyto pokyny tvoří nedílnou součást strategie Rady Evropy v oblasti práv dětí a jejího programu Budování Evropy pro děti a s dětmi. V členských státech se plánuje řada činností v oblasti podpory, spolupráce

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 398/09/CS WP 160 Stanovisko č. 2/2009 k ochraně osobních údajů dětí (Obecné pokyny a zvláštní případ škol) Přijaté dne 11. února 2009 Tato pracovní

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod Veřejný ochránce práv Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, srpen 2007 ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV zařízení sociálních služeb pro seniory I. Obecný úvod a) Zákonný podklad systematických návštěv

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC BUREŠ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 37679/08) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. října 2012 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29

Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29 Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29 00195/06/CZ Pracovní skupina 117 Stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na vnitřní postupy oznamování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Český překlad byl zajištěn díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Children s High Level Group a pražské kanceláře UNHCR.

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Důvodová zpráva. Zpráva z hodnocení dopadů regulace

Důvodová zpráva. Zpráva z hodnocení dopadů regulace Důvodová zpráva Obecná část Přípravě návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (dále jen návrh zákona ) předcházelo zpracování Analýzy kontrolních mechanismů

Více

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice Generální ředitelství I. - Právní záležitosti ODBOR PRO PROBLÉMY KRIMINALITY SKUPINA STÁTŮ PROTI KORUPCI RADA EVROPY Štrasburk, 12. května 2006 Důvěrné Greco Eval II Rep (2005) 7E Druhé kolo hodnocení

Více

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji. Bílá místa v péči o oběti domácího násilí Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího násilí v Jihomoravském kraji. Mgr. Madla Čechová Bc. Jitka Čechová Mgr. Anna Hořínová

Více