Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)"

Transkript

1 Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Standardy CPT "Podstatné" části obecných zpráv CPT

2

3 3 OBSAH Strana Předmluva... 4 I. Zadržování ze strany policie... 6 II. Výkon vazby a trestu III. Zdravotnické služby ve věznicích IV. Cizí státní příslušníci zadržovaní na základě cizinecké legislativy V. Nedobrovolné umístění v psychiatrických zařízeních VI. Mladiství zbavení svobody VIII. Ženy zbavené svobody VIII. Vzdělávání příslušníků orgánů vynucujících právo IX. Boj proti beztrestnosti CPT má povinnost každoročně vypracovat obecnou zprávu o svých aktivitách, která se zveřejňuje. Ve většině svých obecných zpráv CPT popsal některá z podstatných témat, jimž věnuje pozornost při návštěvě míst, kde se nacházejí osoby zbavené svobody. Výbor věří, že touto cestou příslušné orgány předem jasně obeznámí se svými názory ohledně způsobu, jímž by se mělo zacházet s osobami zbavenými svobody a rovněž podnítí obecnější diskusi o těchto záležitostech. Tento dokument představuje souhrn podstatných částí doposud uveřejněných zpráv.

4 4 Předmluva Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) byl zřízený na základě Úmluvy Rady Evropy stejného názvu z roku 1987 (dále jen Úmluva ). Podle článku 1 Úmluvy: "Zřizuje se Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Výbor prostřednictvím návštěv zjišťuje, jak je zacházeno s osobami zbavenými svobody s cílem posílit v případě nezbytnosti ochranu těchto osob před mučením a před nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním. " Činnost CPT představuje integrální součást systému Rady Evropy na ochranu lidských práv, která po bok existujícího reaktivního soudního mechanismu v podobě Evropského soudu pro lidská práva staví proaktivní mimosoudní mechanismus. CPT plní svojí v podstatné míře preventivní funkci dvěma různými formami návštěv návštěvami pravidelnými a návštěvami ad hoc. Pravidelné návštěvy jsou vykonávány ve všech smluvních státech periodicky. Návštěvy ad hoc se provádějí v těchto státech tehdy, když to podle mínění Výboru vyžadují okolnosti. Úmluva přiznává CPT rozsáhlá oprávnění při vykonávání návštěv: přístup na území dotyčného státu a právo cestovat bez omezení; neomezený přístup na kterékoliv místo, kde se nacházejí osoby zbavené svobody, včetně práva pohybovat se v těchto místech bez omezení; přístup k úplným informacím o místech, kde jsou umístěny osoby zbavené svobody, stejně jako k dalším informacím, které má stát k dispozici a které jsou nezbytné pro plnění úkolů Výboru. Výbor je rovněž oprávněn hovořit s osobami zbavenými svobody bez přítomnosti třetí osoby a bez omezení komunikovat s každým, kdo mu podle jeho názoru může poskytnout důležité informace.

5 Návštěvy mohou být vykonávány na jakémkoliv místě kde se nacházejí osoby zbavené svobody veřejnou mocí. Mandát CPT se tak neomezuje jen na věznice a policejní stanice, ale i například na psychiatrické léčebny, místa zadržování v kasárnách, zařízení pro žadatele o azyl a další kategorie cizinců a místa, kde mohou být zbaveni svobody mladiství na základě rozhodnutí soudního nebo správního orgánu. Vztahy mezi CPT a stranami Úmluvy se řídí dvěma základními zásadami - zásadou spolupráce a zásadou důvěrnosti. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že úlohou Výboru není státy odsuzovat, ale spíše jim asistovat při předcházení špatnému zacházení s osobami zbavenými svobody. Po každé návštěvě vypracovává CPT zprávu, v níž jsou uvedena jeho zjištění a která v případě potřeby obsahuje i doporučení a další rady, na jejichž základě se rozvíjí dialog s příslušným státem. Zpráva z návštěvy Výboru je v zásadě důvěrná, avšak prakticky všechny státy se rozhodly na důvěrnosti netrvat, a zprávu zveřejnit. 5

6 6 I. Zadržování ze strany policie Výňatek z druhé obecné zprávy [CPT/Inf (92) 3] 36. CPT přikládá mimořádný význam třem právům osob omezených na svobodě policií: právo dotčené osoby, aby byla o jejím zadržování informována třetí strana podle vlastního výběru (rodinný příslušník, přítel, konzulát), právo na přístup k právnímu zástupci a právo požádat o vyšetření lékaře podle svého výběru (vedle vyšetření provedeného lékařem povolaným policejními orgány). 1 Tato práva představují podle CPT tři základní záruky proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami a musí být uplatňována od počátku zbavení svobody bez ohledu na to, jak je tento akt označován v konkrétním právním systému (zatčení, zadržení atd.). 37. Osoby zbavené svobody by měly být bezodkladně informovány o všech svých právech, včetně práv uvedených v odstavci 36. Dále by měly být přesně vymezeny všechny možnosti státních orgánů odložit uplatnění některého z dále uvedených práv s cílem chránit zájmy spravedlnosti. Obzvláště s ohledem na právo na přístup k právnímu zástupci a právo požádat o vyšetření jiným lékařem než tím, kterého přivolá policie, by jakoukoli potřebu odkladu při uplatnění těchto práv měly odstranit systémy umožňující výjimečně si vybrat právního zástupce a lékaře z předem připraveného seznamu vypracovaného v součinnosti s příslušnými stavovskými organizacemi. 38. Přístup osob zadržovaných policií k právnímu zástupci by měl zahrnovat právo na kontakt s právním zástupcem a na návštěvu z jeho strany (v obou případech za podmínek garantujících důvěrnost jejich rozhovorů) a zásadně i právo na jeho přítomnost během výslechu. Pokud se jedná o lékařské vyšetření osob zadržovaných policií, všechna taková vyšetření by měla být vykonána mimo doslech a nejlépe mimo dohled policistů. Dále by měl lékař oficiálně zaznamenávat výsledky všech vyšetření, prohlášení zadržované osoby i vlastní závěry. Tyto závěry by měly být poskytnuty jak zadržované osobě, tak jejímu právnímu zástupci. 1 Toto právo bylo následně přeformulováno následovně: právo na přístup k lékaři včetně práva nechat se vyšetřit, pokud si to zadržovaná osoba přeje, lékařem podle vlastního výběru (vedle vyšetření, které provede lékař povolaný policejními orgány).

7 39. Pokud se jedná o postup při provádění výslechu, CPT je toho názoru, že by měla existovat jasná pravidla nebo instrukce, které by upravovaly způsob vedení výslechů. Tyto by měly upravovat mezi jinými následující záležitosti: informování zadržované osoby o totožnosti (jméno a/nebo číslo) osob přítomných při výslechu, přípustnou délku výslechu, přestávky na odpočinek mezi více výslechy a přestávky během výslechu, místa, v nichž je možno výslechy provádět, jestli může být po zadržované osobě vyžadováno, aby během výslechu stála, výslech osob, které jsou pod vlivem drog, alkoholu atd. Rovněž je nutné požadovat, aby byly systematicky uchovávány záznamy o počátku a konci výslechu, a o veškerých požadavcích, které zadržovaná osoba uvede během výslechu a o osobách přítomných během každého výslechu. CPT dodává, že další užitečnou záruku proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami představuje elektronické zaznamenávání výslechů (tato záruka má rovněž podstatné výhody pro policii). 40. CPT je toho názoru, že základní záruky přiznané osobám zadržovaným na policii by se posílily (a práci policistů by to mohlo pravděpodobně výrazně usnadnit), kdyby se vedl jeden úplný spis o každé zadržované osobě, v němž by byly zaznamenány veškeré skutečnosti týkající se zadržování osoby a s ní prováděných úkonů (kdy byla zbavena svobody a z jakých důvodů; kdy byla poučena o svých právech; známky poranění, duševní poruchy atd.; kdy se kontaktovala s příbuzným/konzulátem a právním zástupcem a kdy jimi byla navštívena; kdy jí bylo podána strava; kdy byla vyslechnuta; kdy byla převezena jinam nebo propuštěna, atd.). V souvislosti s některými náležitostmi (např. předměty patřící zadržované osobě, skutečnost, že byla poučena o svých právech a že se jich dovolávala nebo že je nevyužila) by měl být získán podpis zadržované osoby, případná absence podpisu by měla být vysvětlena. K tomuto záznamu by měl mít přístup právní zástupce zadržované osoby. 41. Další podstatnou záruku představuje existence nezávislého mechanismu pro šetření stížností týkajících se zacházení během zadržování na policejní stanici. 7

8 8 42. Zadržování na policejní stanici je v zásadě poměrně krátkodobé. Nelze tudíž očekávat stejně dobré materiální podmínky na policejních stanicích jako v jiných zařízeních, kde jsou osoby zadržovány dlouhodobě. Nicméně určité základní materiální požadavky by měly být splněny. Všechny policejní cely by měly mít přiměřenou velikost pro takový počet osob, který je obvyklé do nich umísťovat, měly by mít vyhovující osvětlení (tj. dostatečné pro čtení, s výjimkou doby vyhrazené pro spánek) a větrání; do cel by mělo nejlépe proudit denní světlo. Cely by navíc měly být vybaveny zařízením pro odpočinek (např. židlí připevněnou k podlaze nebo lavičkou) a osobám, které jsou nuceny v nich zůstat přes noc, by měly být poskytnuty čisté matrace a pokrývky. Zadržovaným osobám by mělo být umožněno vykonávat svoje fyziologické potřeby v čistých a slušných podmínkách a měly by mít zajištěn přístup k umývárnám. Jídlo by jím mělo být dáváno ve vhodných denních dobách včetně nejméně jednoho úplného jídla (tj. něčeho vydatnějšího než je obložený chléb) denně Složitou záležitost představuje stanovení přijatelné velikosti policejní cely (nebo jakéhokoli jiného druhu místnosti pro zadržované osoby). Při takovém vyměřování musí být vzato v potaz více okolností. Delegace CPT cítily potřebu poskytnout alespoň přibližné vodítko v této oblasti. Při posuzování policejních cel používaných pro zadržování jedné osoby po dobu přesahující několik hodin je používáno následující kritérium (které představuje spíše žádoucí úroveň než minimální standard): plocha okolo 7 čtverečných metrů, vzdálenost mezi stěnami 2 nebo více metrů, vzdálenost mezi podlahou a stropem 2,5 metru. 1 CPT rovněž prosazuje, aby osoby zadržované na policejní stanici po dobu 24 a více hodin měly pokud možno každý den pohyb venku na čerstvém vzduchu.

9 9 Výňatek z šesté obecné zprávy CPT [CPT/Inf (96) 21] 14. CPT vítá podporu jeho činnosti vyjádřenou v doporučení č (1995) Parlamentního shromáždění, týkajícího se podmínek zadržování v členských státech Rady Evropy. Velmi ho též potěšilo, když se z odpovědi na doporučení č dozvěděl, že Výbor ministrů vyzval orgány členských států, aby se řídily instrukcemi týkajícími se zadržování policií, které byly stanoveny ve druhé obecné zprávě CPT (viz CPT/Inf (92) 3, odstavce 36-43). V této souvislosti je nutné poznamenat, že některé smluvní státy se zdráhají v plném rozsahu realizovat určitá doporučení CPT týkající se záruk proti špatnému zacházení s osobami zadržovanými policií a obzvláště doporučení, aby byl takovým osobám umožněn přístup k právnímu zástupci od samotného počátku zbavení svobody. 15. CPT zdůrazňuje, že podle jeho zkušenosti představuje největší riziko zastrašování a špatného zacházení doba bezprostředně následující zbavení svobody. Z toho plyne, že možnost přístupu osoby zadržované na policii k právnímu zástupci během této doby představuje základní záruku proti špatnému zacházení. Existence této možnosti odrazuje ty, kteří by chtěli špatně zacházet se zadržovanými osobami; právní zástupce je dostatečně vybaven k podniknutí patřičných kroků, kdyby ke špatnému zacházení opravdu došlo. CPT uznává, že ve výjimečných případech může být vzhledem k ochraně zájmů spravedlnosti nezbytné na určitý čas oddálit přístup k určitému právnímu zástupci, kterého si zadržovaná osoba vybrala. To by však nemělo znamenat, že právo na přístup k právnímu zástupci bude v této době zcela odňato. V takových případech by měl být zajištěn přístup k jinému nezávislému právníkovi, u nějž nebude existovat riziko, že ohrozí legitimní zájmy policejního vyšetřování. 16. CPT ve své druhé obecné zprávě rovněž zdůraznil důležitost výslovného a bezodkladného informování osob zadržovaných na policejní stanici o všech jejich právech. To je podle názoru CPT možno zabezpečit tím způsobem, že všem osobám zadržovaným na policejní stanici se na počátku zbavení svobody předloží formulář, v němž jsou tato práva jednoznačně uvedená. Vedle toho by měly osoby, jichž se to týká, podepsat potvrzující prohlášení, že byly informovány o svých právech. Výše uvedená opatření lze snadno zavést, nejsou finančně nákladná a jsou účinná.

10 10 Výňatek z dvanácté obecné zprávy [CPT/Inf (2002) 15] 33. Právo policie zatknout, dočasně zadržovat a vyslýchat osoby podezřelé z trestného činu, i další kategorie osob, je nezbytné pro zajištění řádného chodu společnosti. Tyto pravomoci však sebou nesou riziko zastrašování a fyzického násilí. Podstata činnosti CPT tkví v hledání způsobu, jak toto riziko snížit na absolutní minimum, aniž by byl ohrožen řádný výkon úkolů policie. Ačkoli CPT zaregistroval povzbudivý vývoj v oblasti zadržování ze strany policie v řadě zemí, jeho zjištění stále příliš často poukazují na potřebu ustavičné bdělosti. 34. Pokud má být výslech podezřelých uspokojivě vykonáván v praxi, měl by ho provádět specialista, který podstoupil specifickou přípravu. Na prvním místě musí být naprosto precizně stanoven cíl výslechu: takovým cílem by mělo být získání přesných a spolehlivých informací, aby mohla být odhalena pravda o vyšetřovaných záležitostech a nikoli získání přiznání od někoho, u nějž vyšetřující policisté předem předpokládají, že je vinen. Vedle zajištění dostatečné odborné přípravy pro příslušníky orgánů vynucujících právo by tento cíl značně podpořilo vytvoření etického kodexu upravujícího náležitosti výslýchání podezřelých ze spáchání trestného činu. 35. Během let uskutečnily delegace CPT velký počet setkání se zadržovanými osobami ve více zemích, kde tyto osoby předkládaly důvěryhodná tvrzení o špatném zacházení směřujícímu proti jejich fyzické integritě, nebo jiném druhu zastrašování, a o výhružkách ze strany policistů, kteří se od nich snažili během výslechu získat přiznání. Je evidentní, že systém trestní spravedlnosti, který klade velký důraz na získání přiznání jako důkazu, podněcuje vyšetřující policisty často pod tlakem, aby dosáhli výsledků aby používali prostředky fyzického nebo psychologického nátlaku. V rámci prevence mučení a jiných forem špatného zacházení má zásadní význam zavádění takových metod vyšetřování trestné činnosti, které sníží význam přiznání, a dalších důkazů a informací získaných pří výslechu pro účely odsouzení. 36. Další významnou záruku proti špatnému zacházení se zadržovanými osobami představuje pořizování elektronických (tj. zvukových a/nebo obrazových) záznamů výslechu. CPT s potěšením uvádí, že zavedení takového systému zvažuje zvyšující se počet zemí. S pomocí takového zařízení je možno zhotovit úplný a autentický záznam výslechu, což by mělo vést k ulehčení vyšetřování jakéhokoli obvinění ze špatného zacházení. To je jak v zájmu osob, s nimiž bylo špatně zacházeno policií, i policistů, kteří čelí bezdůvodnému obvinění z páchání fyzického násilí nebo psychologického nátlaku. Elektronické zaznamenávání policejních výslechů také omezuje možnost obviněných později popřít, že dříve učinili určitá přiznání.

11 CPT při několika příležitostech ve více zemích objevil výslechové místnosti, které působily velmi zastrašujícím dojmem: jednalo se kupříkladu o místnosti zcela vyzdobené v černé barvě s bodovými světly mířícími na stoličku používanou pro osobu podstupující výslech. Zařízení tohoto druhu nemají v prostorách policejní stanice žádné místo. Vedle přiměřeného osvětlení, teploty a větrání by místnosti sloužící k provádění výslechů měly umožnit všem osobám zúčastněným na výslechu možnost sezení na židlích podobného stylu a stupně komfortu. Vyslýchající policista by neměl být v dominantní pozici (např. výše) vůči podezřelému, ani by od něj neměl být příliš vzdálený. Také barevné ladění místnosti by mělo být neutrální. 38. V některých zemích se CPT střetl s praxí zavazování očí osobám zadržovaným policií, zejména po dobu výslechu. Delegace CPT se setkaly s různými a často vzájemně si protiřečícími vysvětleními této praxe ze strany policistů. Na základě informací získaných během let došel CPT k jednoznačnému závěru, že v mnoha, možná i většině, případů, se osobám zavazují oči z toho důvodu, aby nebyly schopny identifikovat příslušníky policie, kteří se vůči nim dopouštějí špatného zacházení. Dokonce i v případech, kdy nedochází k žádnému fyzickému násilí, představuje zavazování očí zadržovaných osob a zejména vyslýchaných represivní jednání, které často může dosáhnout intenzity špatného zacházení směřujícímu proti psychické integritě. CPT doporučuje výslovně zakázat zavazování očí osobám, které jsou zadržovány policií. 39. V rámci činnosti CPT nebývá neobvyklé nalézt v prostorách policejních stanic podezřelé předměty jako dřevěné hole, násady od koštěte, baseballové pálky, kovové tyče, kusy tlustého elektrického kabelu, napodobeniny střelných zbraní nebo nožů. Přítomnost takových předmětů ve více případech podpořila důvěryhodnost tvrzení, že osobám zadržovaným v těchto zařízeních bylo vyhrožováno těmito předměty a/nebo jimi byly bity. Policie obvykle přítomnost těchto předmětů vysvětluje s tím, že byly zabaveny podezřelým a slouží jako důkazy. Skutečnost, že uvedené předměty vesměs nebyly označeny štítkem a byly často nalezeny na různých místech (například za závěsy nebo skříněmi) může vzbudit pouze nedůvěru v takové vysvětlení. Aby se rozptýlily spekulace o nepatřičném jednání ze strany policistů a potencionální zdroj ohrožení policistů stejně jako zadržovaných osob byl odstraněn, měly by se předměty zabavené za účelem jejich použití jako důkazů vždy řádně označovat, evidovat a uskladňovat v místnostech určených k tomuto účelu. Všechny další předměty tohoto druhu by se měly z policejních prostor odstranit.

12 CPT od počátku svých aktivit prosazoval trojici práv osob zadržovaných policií: právo na přístup k právnímu zástupci, lékaři a právo informovat o zadržování příbuzného nebo jinou třetí stranu podle svého výběru. V mnoha státech byly na základě doporučení CPT podniknuty kroky k zavedení nebo posílení těchto práv. Konkrétně právo na přístup k právnímu zástupci během zadržování na policii je dnes obecně uznávané v zemích navštěvovaných CPT, v těch několika zemích, kde toto právo doposud neexistuje, se uvažuje o jeho zavedení. 41. Nicméně v mnoha zemích existuje značný odpor k doporučení CPT směřujícímu k zaručení práva na přístup k právnímu zástupci od počátku zadržování. V některých zemích je toto právo osobám zadržovaným policií zaručeno až po určité době strávené na policejní stanici, v dalších zemích lze toto právo uplatnit až tehdy, kdy je proti osobě formálně vzneseno obvinění. CPT opakovaně zdůrazňuje, že podle jeho zkušeností představuje největší riziko zastrašování a fyzického násilí doba bezprostředně následující po zbavení svobody. Proto je možnost osob zadržovaných na policii mít přístup k právnímu zástupci během této doby základní zárukou proti špatnému zacházení. Existence této možnosti má odrazující účinek na ty, kteří by měli v úmyslu špatně zacházet se zadržovanými osobami; právní zástupce je navíc vhodnou osobou k započetí právních kroků v případě, kdy ke špatnému zacházení opravdu došlo. CPT uznává, že pro ochranu legitimních zájmů policejního vyšetřování je možné výjimečně na určitou dobu zadržované osobě oddálit přístup k právnímu zástupci, kterého si vybere. To by ovšem nemělo vést k tomu, že by právo na přístup k právnímu zástupci bylo v uvedené době úplně odepřeno. V takových případech by měl být zajištěn přístup k jinému nezávislému právnímu zástupci. Právo na přístup k právnímu zástupci musí zahrnovat právo hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Zadržovaná osoba by v zásadě měla mít také právo na přítomnost právního zástupce během jakéhokoli výslechu vedeného policisty. To by samozřejmě nemělo policii bránit v naléhavých případech vyslechnout zadržovanou osobu i bez přítomnosti právního zástupce (ten nemusí být okamžitě dostupný), ani nahradit právního zástupce, který narušuje řádný průběh výslechu. CPT rovněž zdůrazňuje, že právo na přístup k právnímu zástupci by neměly mít jen osoby podezřelé z páchání trestné činnosti, ale také každý, kdo má zákonnou povinnost navštívit a zůstat v zařízení policie, např. jako svědek. Dále, aby právo na přístup k právnímu zástupci bylo opravdu účinné, mělo by se přijmout vhodné opatření pro osoby, které si právního zástupce nemohou dovolit zaplatit.

13 Osoby zadržované policií by měly mít formálně uznané právo na přístup k lékaři. Jinými slovy, lékař by měl být bezodkladně přivolán vždy, když se osoba domáhá lékařské prohlídky; policisté by se neměli pokoušet takové žádosti filtrovat. Vedle toho by právo na přístup k lékaři v sobě mělo zahrnovat právo zadržované osoby na vyšetření lékařem podle svého výběru v případě svého přání (vedle vyšetření lékařem přivolaného policií). Všechna lékařská vyšetření osob zadržovaných policií by měla být prováděna mimo doslech příslušníků policie, a pokud lékař v konkrétním případě nevyjádří opačnou žádost, i mimo jejich dohled. Rovněž je důležitě, aby osoby, které jsou policií propuštěny, aniž by byly předvedeny před soudce, měly právo požádat o lékařské vyšetření/potvrzení od uznaného soudního lékaře. 43. Právo osoby informovat o skutečnosti jejího zadržování policií třetí stranu by mělo být v zásadě zaručeno hned od počátku zbavení svobody. CPT samozřejmě uznává, že výkon tohoto práva může být spojen s jistými výjimkami, aby byly chráněny legitimní zájmy policejního vyšetřování. Tyto výjimky by ovšem měly být jednoznačně definovány a přísně časově omezeny, a uchýlení se k jejich využití by mělo být spojeno s přiměřenými zárukami (např. každý odklad informování o zadržování bude písemně zaznamenán včetně odůvodnění tohoto odkladu, odklad musí být schválen výše postaveným policistou, který není spojený s případem nebo státním zástupcem) 44. Práva osob zbavených svobody by neměla velký význam, kdyby osoby, kterých se to týká, nevěděly o jejich existenci. Proto je naprosto nezbytné, aby osoby zadržované policií byly bezodkladně výslovně informovány o svých právech v jazyce, jemuž rozumí. To by mělo být zabezpečeno tím způsobem, že osobám zadržovaným policií bude od počátku jejich pobytu na policejní stanici systematicky předkládán formulář, kde budou tato práva jednoznačně vymezená.

14 CPT ve více případech zdůraznil roli soudů a státních zastupitelství v boji proti špatnému zacházení ze strany policie. Kupříkladu všechny osoby zadržované policií, u nichž byl podán návrh na vzetí do vazby, by měly být osobně předvedeny před soudce, který o jejich věci musí rozhodovat; existují stale ještě některé země navštívené CPT, kde k tomuto nedochází. Předvedení osoby před soudce poskytuje podezřelému vhodnou příležitost k podání stížnosti. Navíc i v případě, kdy nebyla stížnost výslovně podána, může soudce učinit patřičné kroky v případě, že nalezne jiné známky špatného zacházení (např. viditelná poranění, celkový vzhled nebo chování osoby). Soudce musí samozřejmě učinit potřebné kroky v případě, kdy existují známky špatného zacházení ze strany policie. V tomto ohledu je zapotřebí, aby soudce vždy písemně zaznamenal tvrzení podezřelého, který je před něj předveden v závěrečné fázi zadržování na policii, o špatném zacházení, a okamžitě nařídil soudní lékařskou prohlídku a zahájil nezbytné kroky k zajištění řádného šetření těchto tvrzení. Takový přístup by měl být uplatňován bez ohledu na to, zda-li má osoba viditelné vnější zranění. Soudce by měl navíc požádat o prohlídku soudním lékařem i bez výslovného tvrzení o špatném zacházení, kdykoli existují důvody domnívat se, že by před něj předvedená osoba mohla být obětí špatného zacházení. Důkladné vyšetření všech stížností na špatné zacházení ze strany příslušníků policie soudními a dalšími příslušnými orgány a uložení náležitého trestu v odůvodněných případech působí silně odstrašujícím účinkem. Když naproti tomu tyto orgány nezahájí účinný postup při šetření jim postoupených stížností, příslušníci orgánů vynucujících právo, kteří jsou náchylní ke špatnému zacházení s osobami, které zadržují, dojdou rychle k přesvědčeni, že mohou takto zacházet s osobami beztrestně. 46. Někdy je zapotřebí vykonat dodatečný policejní výslech osob vzatých do vazby. CPT zastává názor, že z hlediska předcházení špatnému zacházení by bylo daleko vhodnější, kdyby se výslech konal raději v příslušném vězeňském zařízení než v prostorách policejní stanice. Přemístění osob ve výkonu vazby na policejní stanici za účelem dalšího výslechu by mělo být vyžadováno a povolováno jen v absolutně nezbytných případech. Zásadní je, že i v těch výjimečných případech, kdy osoba ve výkonu vazby bude opětně zadržována policií, by měla požívat všech třech práv, o nichž je pojednáno v odstavcích

15 Zadržování na policii má (nebo by alespoň mělo mít) relativně krátké trvání. Navzdory tomu musí podmínky zadržování v policejních celách splňovat určité základní požadavky. Všechny policejní cely by měly být čisté a přiměřeně veliké 1 s ohledem na počet osob, který se do nich obvykle umísťuje a měly by mít dostatečné osvětlení (tj. aby při něm bylo možno číst, s výjimkou doby vyhrazené pro spánek); do cel by mělo nejlépe proudit denní světlo. Cely by dále měly být vybaveny zařízením pro odpočinek (např. židlí připevněnou k podlaze nebo lavičkou) a osobám, které jsou nuceny v nich zůstat přes noc, by měly být poskytnuty čisté matrace a pokrývky. Zadržovaným osobám by mělo být dovoleno vykonat svoje fyziologické potřeby v čistých a slušných podmínkách, a měly by mít odpovídající přístup k umývárnám. Jídlo by jim mělo být dáváno ve vhodných denních dobách včetně nejméně jednoho úplného jídla (tj. něčeho více vydatného než je obložený chléb) denně. Osobám zadržovaným na policejní stanici po dobu 24 nebo více hodin by měl být podle možností nabídnut každý den pohyb na čerstvém vzduchu. Řada policejních zařízení navštívených delegacemi CPT nesplňuje tyto minimální standardy. To je obzvláště škodlivé pro ty osoby, které jsou následně předvedeny před soudní orgán; až příliš často jsou tyto osoby předvedeny před soudce po jednom či dvou dnech strávených v nevyhovujících a špinavých celách bez řádného odpočinku, stravy a možnosti se umýt. 48. Řádná péče, kterou je policie povinna zabezpečit osobám, jež zadržuje, zahrnuje také odpovědnost za jejich bezpečnost a fyzickou integritu. Z toho vyplývá, že řádné monitorování prostorů určených k zadržování osob tvoří neoddělitelnou součást povinné péče ze strany policie. Je nutno přijmout náležité kroky, aby osoby zadržované policií měly vždy možnost snadného kontaktu s personálem vykonávajícím nad nimi dozor. Při mnoha příležitostech delegace CPT zjistily, že policejní cely se nacházely daleko od kanceláří a oddělení, kde se obvykle nacházejí příslušníci policie, a zároveň postrádaly jakákoliv zařízení (např. zařízení pro přivolání pomoci), která by zadržovaným osobám umožňovala přivolat policistu. Za takových okolností existuje značné riziko, že dojde k různým incidentům (násilí mezi zadržovanými osobami; pokusy o sebevraždu; požáry atd.), na něž nebude včas zareagováno. 1 Co se týče velikosti policejních cel, viz také odstavec 43 druhé obecné zprávy (CPT/Inf (92) 3).

16 CPT vyjádřil také pochybnosti ohledně praxe zpozorované v některých zemích, kde každý operativní útvar (pro narkotika, organizovaný zločin, protiteroristický) v rámci policie disponuje svým vlastním zařízením pro zadržování osob, v němž vykonávají dozor příslušníci daného útvaru. Výbor zastává názor, že od takového přístupu by mělo být upuštěno ve prospěch ústředního zařízení pro zadržování osob, v němž by měl působit zvláštní sbor policistů, kteří prošli odbornou průpravou pro zabezpečování této funkce dozoru. To by téměř jistě blahodárně přispělo k zlepšení situace z hlediska předcházení špatnému zacházení. Vedle toho by uvolnění jednotlivých operativních útvarů z povinnosti dozoru mohlo být výhodné pro jejich řízení a logistiku. 50. K předcházení špatnému zacházení s osobami zadržovanými policií a také k zajištění uspokojivých podmínek v místech zadržování by konečně měly významně přispět inspekční návštěvy policejních zařízení nezávislým orgánem. Aby byla činnost takového orgánu zcela efektivní, měly by jeho návštěvy být pravidelné a neohlášené, a tento orgán by měl mít oprávnění hovořit se zadržovanými osobami v soukromí. Dále by měl přezkoumávat všechny otázky související se zacházením se zadržovanými osobami: vedení záznamů o zadržování, poskytování informací zadržovaným osobám o jejich právech a skutečný výkon těchto práv (obzvláště třech práv uvedených v odstavcích 40-43); dodržování pravidel upravujících provádění výslechů podezřelých z trestného činu; a materiální podmínky zadržování. Zjištění výše uvedeného orgánu by měla být postoupena nejen policii, ale i jinému na policii nezávislému orgánu.

17 17 II. Výkon vazby a trestu Výňatek z druhé obecné zprávy [CPT/Inf (92) 3] 44. V úvodu je třeba zdůraznit, že CPT musí při návštěvě věznice zkoumat mnoho otázek. Je samozřejmé, že zvláštní pozornost věnuje každému obvinění ze špatného zacházení s vězni ze strany personálu. Zhlediska mandátu CPT jsou ovšem významné veškeré aspekty, které se vztahují k podmínkám zadržování ve věznici. Špatné zacházení se vyskytuje v několika podobách, z nichž mnohé nemusí být úmyslné, spíše představují důsledek organizačních selhání nebo nedostatečných zdrojů. Pro CPT je tudíž důležitá celková kvalita života v zařízení. Tato kvalita života bude do velké míry záviset na činnostech, které jsou vězňům nabízeny a na celkovém stavu vztahů mezi vězni a personálem. 45. CPT pečlivě pozoruje atmosféru převládající v zařízení. Podpora konstruktivních vztahů mezi vězni a personálem slouží, na rozdíl od vztahů konfrontačních, k zmírňování napětí, které je vlastní každému vězeňskému prostředí a zároveň výrazně snižuje pravděpodobnost násilných incidentů spojených se špatným zacházením. CPT si zkrátka přeje dosažení stavu, kdy jsou kontrolní a omezující opatření doprovázeny duchem dobré komunikace a péče. Takový přístup nesníží bezpečnost v takovém zařízení, naopak ji spíše zvýší. 46. Mandátu CPT se přímo týká i skutečnost, že zařízení jsou přeplněná. Musí-li se nějaké zařízení postarat o více vězňů, než na kolik byla jeho kapacita původně projektována, má tato skutečnost vliv na všechny služby a činnosti uvnitř věznice. Celková kvalita života v takovém zařízení se snižuje, a to někdy dosti podstatně. Navíc by mohl stupeň přeplněnosti věznice nebo některé její části dosáhnout takového rozměru, že sám o sobě může představovat nelidské nebo ponižující zacházení. 47. Dostatečný program aktivit (práce, vzdělávání, sport, atd.) má zásadní význam pro celkovou pohodu vězňů. To platí pro všechna zařízení, ať již určená pro odsouzené anebo pro osoby ve vazbě. CPT zpozoroval, že aktivity v mnoha vazebních věznicích jsou značně omezené. Organizace režimových aktivit v těchto zařízeních - které mají značnou fluktuaci vězňů - není jednoduchou záležitostí. Samozřejmě nelze počítat s individuálními programy pro jednotlivé vězně toho typu, o jaké je možno usilovat v zařízení pro odsouzené. Osoby ve vazbě ovšem nemohou být jednoduše ponechány uzamčeny v celách po týdny, možná měsíce, a to nezávisle na tom, jak dobré materiální vybavení mohou mít uvnitř těchto cel. CPT se domnívá, že je třeba usilovat o to, aby osobám ve vazbě bylo umožněno strávit přiměřenou část dne (8 či více hodin) mimo jejich cely a věnovat se smysluplným aktivitám různého druhu. Je jasné, že režimy v zařízeních pro odsouzené vězně by měly být ještě pestřejší.

18 Zvláštní poznámka by měla být učiněna o pohybu na čerstvém vzduchu. Požadavek, aby vězňům bylo umožněno strávit alespoň jednu hodinu denně na čerstvém vzduchu je všeobecně přijímán jako základní záruka (v nejlepším případě by tato hodina měla být součástí širšího programu aktivit). CPT chce zdůraznit, že všichni vězni bez výjimky (včetně těch, kteří jsou za trest umístěni v samovazbě) by měly mít každodenní možnost pohybu venku. Prostory pro venkovní aktivity by měly samozřejmě být přiměřeně prostorné a tam, kde je to možné, poskytovat úkryt před nepříznivým počasím. 49. Okamžitý přístup k vhodnému sociálnímu zařízení a udržování dobrých hygienických podmínek patří k základním součástem humánního prostředí. V této souvislosti musí CPT konstatovat, že se mu nelíbí praxe v některých zemích, kde vězni vykonávají potřebu ve svých celách do kýblů (které jsou následně ve stanovených dobách vyprazdňovány). Buď by měl být záchod součástí cely (nejlépe v samostatné sanitární části) nebo by měl existovat způsob, jenž umožní vězňům, kteří potřebují použít záchod, aby jim bylo v jakoukoliv dobu (včetně noci) bez zbytečného odkladu dovoleno opustit svou celu. Dále by vězni měli mít náležitý přístup ke sprše nebo koupelně. Je také žádoucí, aby v celách byla tekoucí voda. 50. CPT dodává, že je obzvláště znepokojen, pokud se v jednom a tom samém zařízení setká s přeplněností, nedostatečnými režimovými aktivitami a nedostatečným přístupem k toaletám/umývárnám. Kumulativní účinek takových podmínek může být pro vězně mimořádně škodlivý. 51. Pro vězně je rovněž velmi důležité udržování přiměřených kontaktů s vnějším světem. Vězeň zejména musí mít možnost udržovat vztahy se svou rodinou a blízkými přáteli. Řídícím principem by měla být podpora kontaktů s vnějším světem; jakákoliv omezení by měla být založena výlučně na bezpečnostních obavách význačné povahy nebo na nedostatečných zdrojích. CPT by chtěl v této souvislosti zdůraznit požadavek po určité flexibilitě při aplikování pravidel pro návštěvy a telefonní hovory vězňů, jejichž rodiny žijí daleko (což prakticky vylučuje možnost pravidelných návštěv). Těmto vězňům by například mohlo být umožněno akumulování doby vyhrazené pro návštěvy anebo by mohly mít lepší možnosti telefonického kontaktu se svými rodinami. 52. CPT také přirozeně věnuje pozornost zvláštním problémům, které mohou vzniknout u některých specifických kategorií vězňů, například u žen, mladistvých a cizinců.

19 Vězeňský personál musí v určitých případech použít donucovacích prostředků, aby zvládl násilné vězně a výjimečně bude dokonce nucen uchýlit se k použití donucovacích prostředků omezujících pohyb. To jsou evidentně velmi nebezpečné situace, z hlediska možnosti špatného zacházení s vězni, a proto je zde třeba specifických záruk. Vězeň, proti kterému bylo použito některého z donucovacích prostředků, by měl mít právo být okamžitě prohlédnut lékařem a v případě potřeby ošetřen. Tato prohlídka by měla proběhnout mimo doslech, a pokud možno, i dohled jiného než zdravotnického personálu a výsledky této prohlídky (včetně jakýchkoli důležitých prohlášení vězně a závěrů lékaře) by měly být formálně zaznamenány a poskytnuty vězni. V těch řídkých případech, kdy bude nutné se uchýlit k použití donucovacích prostředků omezujících pohyb, by měl vězeň být pod stálým a dostatečným dozorem. Omezující prostředky by měly být odstraněny při nejbližší možné příležitosti; nikdy by neměly být použity, nebo jejich použití prodlužováno, jako forma trestu. Vedle toho by každý případ použití síly měl být zaznamenán. 54. Účinné systémy vyřizování stížností a inspekcí jsou základními zárukami proti špatnému zacházení s vězni. Vězni by měli mít možnosti podávat stížnosti jak v rámci vězeňského systému, tak mimo něj, včetně možnosti důvěrného přístupu k příslušnému orgánu. CPT přikládá obzvláštní důležitost pravidelným návštěvám věznic nezávislým orgánem (např. výborem provádějícím návštěvy nebo dozorujícím soudcem), který má pravomoc šetřit stížnosti od vězňů (a v případě potřeby přijímat opatření) a vykonávat prohlídky v prostorách zařízení. Takové orgány mohou mimo jiné hrát důležitou roli v překonávání rozporů, které vznikají mezi vedením věznice a jednotlivým vězněm nebo vězni obecně. 55. Je rovněž v zájmu vězňů i vězeňského personálu, aby byly formálně stanoveny a v praxi aplikovány jasné disciplinární postupy; jakékoliv šedé zóny v této oblasti jsou spojeny s nebezpečím, že se budou rozvíjet neoficiální (a nekontrolované) systémy. Disciplinární postupy by měly zahrnovat právo vězňů být vyslyšeni ohledně činů, které měli spáchat a právo odvolat se k vyšší instanci proti veškerým sankcím, které jim jsou uloženy. Často existují vedle formálních disciplinárních postupů jiné postupy, podle kterých může být vězeň nedobrovolně oddělen od dalších vězňů z disciplinárních nebo bezpečnostních důvodů (např. v zájmu zachování náležitého pořádku v zařízení). Tyto postupy by měly být rovněž doprovázeny účinnými zárukami. Vězeň by měl být informován o důvodech uloženého opatření, pokud ovšem bezpečnostní požadavky nevyžadují opak 1, měla by mu být dána možnost se k záležitosti vyjádřit a napadnout přijaté opatření u příslušného orgánu. 1 Tento požadavek byl následně formulován takto: vězeň by měl být písemně informován o důvodech vůči němu učiněného opatření (rozumí se, že důvody nemusí obsahovat detaily, u nichž je s ohledem na bezpečnostní požadavky ospravedlnitelné, když jsou vězňovi odepřeny).

20 CPT věnuje obzvláštní pozornost vězňům, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů (z disciplinárních důvodů; protože jsou nebezpeční anebo kvůli jejich závadnému chování; v zájmu vyšetřování trestného činu; na svou vlastní žádost) zadržováni v podmínkách podobných samovazbě. Princip proporcionality vyžaduje zabezpečení rovnováhy mezi požadavky vyplývajícími z daného případu a uplatněním režimu podobného samovazbě, což je krok, který může mít pro danou osobu velmi škodlivé následky. Samovazba může za určitých okolností představovat nelidské a ponižující zacházení; v každém případě by všechny formy samovazby měly trvat po co nejkratší dobu. V případě, kdy je takový režim uložen nebo uplatňován na vlastní žádost, by měla základní záruka spočívat v tom, že kdykoliv vězeň nebo dozorce jménem vězně vyžaduje lékaře, měl by lékař být zavolán bezodkladně, aby mohl provést lékařskou prohlídku vězně. Výsledky této prohlídky obsahující záznam o vězňově fyzickém a psychickém stavu, včetně předpokládaných důsledků pokračující izolace, by měly být zaznamenány v písemném prohlášení a odeslány příslušným orgánům. 57. Převoz problémových vězňů je další oblastí, o kterou se CPT zajímá. Někteří vězni jsou mimořádně složitě zvládnutelní, a převoz takových vězňů do jiného zařízení se může někdy ukázat jako nezbytný. Neustálé přesuny vězně z jednoho zařízení do druhého však mohou mít velmi škodlivé účinky na jeho duševní i fyzickou pohodu. Pro takového vězně může být navíc obtížně udržovat přiměřené kontakty se svojí rodinou a právním zástupcem. Celkový účinek několika po sobě následujících přemístění na vězňě může za určitých okolností znamenat nelidské a ponižující zacházení.

Standardy CPT. "Podstatné" části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Standardy CPT. Podstatné části obecných zpráv CPT. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Standardy CPT "Podstatné" části obecných

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)

Prevence špatného zacházení. CPT se představuje. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rada Evropy CPT/Inf/E (2002) 3 Česky / Czech / Tchèque Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Prevence špatného zacházení CPT se představuje 3 Představení

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 24/1981 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů;

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů; Doporučení CM/Rec (2014) 4 Výboru ministrů členským státům o elektronickém monitoringu (Přijato Výborem ministrů 19. února 2014, na 1192. zasedání náměstků ministrů) Výbor ministrů, podle podmínek stanovených

Více

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Působnost ochránce

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

K části A - Policejní zařízení

K části A - Policejní zařízení III. Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen CPT ) v roce 2003, která vyplynula z návštěvy CPT v České republice

Více

K části A - Policejní zařízení

K části A - Policejní zařízení III. Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen CPT ) v roce 2003, která vyplynula z návštěvy CPT v České republice

Více

POČET SÍŤOVÝCH LŮŽEK V NĚKTERÝCH PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice 7 Bílá Voda 6 Petrohrad 25 Opařany 15 min. Jihlava 19 Bohnice 14 Opava 27 Kosmonosy 42 Havlíčkův Brod 68

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost: JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 171 Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Definice kosmetovigilance Kosmetovigilance je sběr, hodnocení a monitoring průběžných

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD

Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD Praha Červen 2010 Michael Bach Canadian Association for Community Living Co je Právo na právnízpůsobilost? Článek 12: 1. Právo člověka na právní subjektivitu a

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více