1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) b)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10"

Transkript

1 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) b) Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0, b) 0,35 10 c) 0, Převeďte dané číslo z dané soustavy do tří zbývajících: a) b) c) D9C 16 Výsledky 1. a) = = = 2F7 16 b) = = = A a) 0, = 0, b) 0,35 10 = 0, a) = ( = = 35E 16 ) b) = ( = 62F 16 = ) c) D9C 16 = ( = = )

2 Úlohy- 3.cvičení 1. Převeďte zadané číslo do binárního tvaru: 15, Zadaný polynom uzávorkujte podle Hornerova schématu: 3x 5 + 2x 4 + 4x 3 + x 2 + 5x + 1 Vypočítejte kolik operací násobení je zapotřebí k vypočtení hodnoty tohoto polynomu v zadaném bodě: a) před uzávorkováním b) po uzávorkování c) Kolik operací násobení bychom pořebovali k vypočtení hodnoty polynomu desátého stupně přímým dosazením? d) Kolik operací násobení bychom pořebovali k vypočtení hodnoty polynomu desátého stupně pomocí Hornerova schématu? 3. Odvoďte výpočetní složitost algoritmu Třídění přímým výběrem a) popište princip algoritmu b) zapište algoritmus pomocí metakódu c) spočítejte výpočetní složitost f(n) měřenou počtem porovnání d) najděte konstantu c a funkci g(n) takové, že f(n) <= c. g(n), tj. f(n) = O(g(n))

3 Výsledky 3.cvičení 1. 15,35 10 = ,35 10 = 1111, ((((3x + 2)x + 4)x + 1)x + 5)x + 1 a) 15 násobení před uzávorkováním, = 15 b) 5 násobení po uzávorkování c) 55 násobení přímým dosazením, n = 10, (n 2 +n)/2=(100+10)/2 = 55 d) 10 násobení pomocí Hornerova schématu 3. a) Postupně se prochází posloupnost (pole) a hodnoty a(j) pro j>1 se porovnávají s a(1). Pokud je a(j)<a(1), tak se další hodnoty porovnávají s a(j). Po průchodu celé posloupnosti až do konce se provede záměna nejmenší nalezené hodnoty s a(1). V dalším kroku se posloupnost znovu prochází, tentokrát od a(2). Na konci se provede záměna nejmenší nalezené hodnoty s a(2). Atd. b) viz. 1. cvičení nebo učebnice str. 114 c) počet porovnání: n+(n-1) =(n+2)n/2 = (n 2 +2n)/2 = f(n) d) f(n) = O(n 2 ), c = 3/2 (například)

4 Úlohy- 4.cvičení 1. Napište algoritmus pro přidání informace x do zásobníku (LIFO) implementovaného jako pole. (n... počet obsazených prvků, Nmax... maximální možný počet prvků) 2. Napište algoritmus pro vyzvednutí informace z vrcholu zásobníku (LIFO) implementovaného jako pole. Informaci uložte do proměnné x. 3. Napište algoritmus pro přidání informace Nová data na konec fronty (FIFO) implementované jako spojový seznam. (zac, kon) 4. Napište algoritmus pro vyzvednutí informace ze začátku fronty implementované jako spojový seznam (FIFO). Informaci uložte do proměnné x. Uvolněte paměť pro další použití. 5. R = { }, A = { }, B = { } Uložte do binární tabulky množiny A a B, jež jsou podmnožinou množiny R. Pomocí binární tabulky stanovte jejich a) průnik b) sjednocení

5 Řešení 4.cvičení 1. Přidání informace x do (n+1)-ní složky zásobníku: Jestliže n = Nmax, pak tisk nelze přidat, plný zásobník, konec n := n+1 a[ ] := x 2. Vyzvednutí informace z vrcholu zásobníku a její uložení do proměnné x: Jestliže n = 0, pak tisk nelze vybrat, prázdný zásobník, konec x := a[ ] n := n-1 3. Přidání informace Nová data na konec fronty: new(p) p^.info := Nová data p^.dalsi := nil kon^.dalsi := p kon := p 4. Vyzvednutí informace ze začátku fronty a její uložení do proměnné x: Jestliže zac = nil, pak tiskni prázdný seznam, konec x := zac^.info p := zac^.dalsi dispose (zac) zac := p 5. R A B A B A B

6 Úlohy- 5.cvičení Stanovte incidenční matici grafu. Hrany očíslujte zleva doprava a to nejprve hrany vycházející z uzlu 1, pak z uzlu 2, nakonec z uzlu Stanovte matici sousednosti grafu. 3. Kolik prvků bude mít pole, použijeme-li pro reprezentaci grafu v počítači pomocí pole matici sousednosti? a) Uložíme-li do pole všechny prvky matice sousednosti. b) Využijeme-li toho, že matice sousednosti je symetrická a na hlavní diagonále má samé nuly. 4. Najděte co nejvíc cyklů, které začínají a končí v uzlu Určete číslo nezávislosti α a uveďte alespoň jednu nezávislou komponentu, jejíž počet uzlů je roven α. 6. Nalezněte v grafu artikulaci nebo 2-artikulaci (takové dva uzly, po jejichž odstranění se graf rozpadne na dvě nebo více nesouvislých částí). 7. Nakreslete nový graf o 5 uzlech s 2-artikulací. Vyznačte ji.

7 Řešení 5.cvičení 1. Incidenční matice H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H Matice sousednosti a) Počet prvků pole: 6 x 6 = 36 (obecně: n 2 ) b) Počet prvků pole: (36 6)/2 = 15 (obecně: (n 2 - n)/2 4. Cykly z uzlu 1: {1,6,3,4,1}, {1,5,2,4,1}, {1,5,3,6,1}, {1,6,2,4,1}, {1,4,3,6,1}, {1,4,2,5,1}, {1,6,3,5,1}, {1,4,2,6,1} 5. Číslo nezávislosti α = 3 nezávislá komponenta např.: {1, 2, 3} 6. Artikulace ani 2-artikulace neexistuje.

8 Teorie - 6. Cvičení Prohledávání binárního kořenového stromu do hloubky pomocí zásobníku Krok 1. Vlož adresu kořene do zásobníku Krok 2. Opakuj následující operace, dokud není zásobník prázdný. Vyzvedni ze zásobníku adresu U daného uzlu v. Zpracuj informaci na adrese U. Má-li uzel v pravého následníka, vlož ho do zásobníku. Má-li uzel levého následníka, vlož ho do zásobníku. Prohledávání binárního kořenového stromu do šířky pomocí fronty Krok 1. Vlož adresu kořene do fronty Krok 2. Opakuj následující operace, dokud není fronta prázdná. Vyzvedni adresu U daného uzlu v ze začátku fronty. Zpracuj informaci na adrese U. Má-li uzel v levého následníka, vlož ho na konec fronty. Má-li uzel pravého následníka, vlož ho na konec fronty.

9 Úlohy- 6.cvičení 1. Nakreslete strom o alespoň 7 uzlech, který je AVL vyvážený, ale není dokonale vyvážený. 2. Uvedený strom prohledejte do hloubky a vytiskněte obsahy uzlů užitím operace inorder. Uveďte algoritmus rekurzivní procedury s uvedenou operací. U B C A H X G 3. Uvedený strom prohledejte do hloubky a vytiskněte obsahy uzlů užitím operace postorder. Uveďte algoritmus rekurzivní procedury s uvedenou operací. M B L R U J K 4. Vyjádřete následující výrazy v prefixové a postfixové notaci. a) ((u+t)*((x+y)*z))/(w-s) b) (u*((x+y)*z))/(s-(w+t)) c) a/(b-(c*(x/(y+z)))) 5. Sestrojte binární kořenový strom, při jehož prohledávání do hloubky jsou v zásobníku (vrchol je vlevo) postupně hodnoty (7), (11, 3), (4, 5, 3), (5, 3) (3), (9, 12), (2, 16, 12), (16, 12), (12)

10 Řešení- 6.cvičení 1. Strom o alespoň 7 uzlech, je AVL vyvážený, není dokonale vyvážený. 2. Tisk užitím operace inorder: B A U G H C X Hledej_2(U) jestliže U <> nil, pak Hledej_2(U^.levy) tisk(u^.info) Hledej_2(U^.pravy) 3. Tisk užitím operace postorder: K R B U J L M Hledej_3(U) jestliže U <> nil, pak Hledej_3(U^.levy) Hledej_3(U^.pravy) tisk(u^.info) 4. Vyjádřete následující výrazy v prefixové a postfixové notaci. a) prefixová notace: / * + u t * + x y z w s postfixová notace: u t + x y + z * * w s / b) prefixová notace: / * u * + x y z s + w t postfixová notace: u x y + z * * s w t + / c) prefixová notace: / a b * c / x + y z postfixová notace: a b c x y z + / * /

11 Úlohy- 7.cvičení 1. Sestrojte binární kořenový strom, při jehož prohledávání do šířky jsou ve frontě (vkládá se vpravo) postupně hodnoty (5), (3, 9), (9, 4, 1), (4, 1, 2) (1, 2), (2, 7, 6), (7, 6), (6), (8) 2. Sestrojte Huffmanův strom pro zprávu danou následující tabulkou. Dále stanovte Huffmanovy kódy jednotlivých znaků a celkový počet L potřebných bitů. znak A B C D E F G H I četnost K haldě umístěné v daném poli a) přidejte prvek s klíčem 2 a přebudujte haldu b) zrušte kořen a přebudujte haldu P(1) P(2) P(3) P(4) P(5) P(6) P(7) P(8) P(9) P(10) P(11) P(12) P(13) 4. Ve vyhledávacím stromu a) nalezněte hodnoty klíčů 4, 10 b) postupně zrušte uzly s klíči 5, 6 c) nakonec přidejte uzly s klíči 3, L

12 Řešení- 7.cvičení Huffmanův kód (není určen jednoznačně) znak A B C D E F G H I četnost kód délka L = 5*3 + 2*4 + 3*4 + 2*5 + 4*4 + 7*3 + 9*2 + 10*2 + 1*5 = 105 bitů

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení.

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. 1 Struktura osobního počítače Zakreslete základní schéma počítače podle Johna von Neumanna. Popište základní strukturu osobního počítače. Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače

Více

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO DIAGRAMŮ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ VÝPOČETNÍ GEOMETRIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ING. PETR ŠVEC 2006 Prohlášení Prohlašuji, že diplomová

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

1 Paralelní a distribuované architektury

1 Paralelní a distribuované architektury 1 Paralelní a distribuované architektury Flynnova klasifikace procesorů: SISD konvenční procesory SIMD vektorové procesory MISD řetězové procesory MIMD multiprocesory (komukují sdílenou pamětí) multicomputery

Více

MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly jsem začal dopisovat na konci letního semestru 1992/1993.

MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly jsem začal dopisovat na konci letního semestru 1992/1993. ! "$#&%'" ()+*,.- 0/12 )430353 Tento učební text původně odpovídal přednášce Úvod do složitosti a NP-úplnosti, kterou vedl Mirko Křivánek na MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly

Více

ve výuce na střední škole

ve výuce na střední škole Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Vybrané problémy z teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce:

Více

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner <mvidner@atlas.cz> Vladimír Kotal <vlada@devnull.cz> Universita Karlova Datové struktury přednáší RNDr. Václav Koubek, DrSc. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta 2004 Obsah 1

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat Téma 11 Přístup k datům Obsah 1. Organizace ukládání dat Záznamy pevné a proměnné délky Sekvenční organizace souborů Organizace "multi-table clustering" 2. Indexování Podstata indexování Hustéa řídkéindexy

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta KMA/TGD1 Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Zdeněk Ryjáček, KMA UK 620 ryjacek@kmazcucz http://wwwkmazcucz/ryjacek 1545 1715, s přestávkou 15 minut Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

1. Ukládání mezivýsledkù

1. Ukládání mezivýsledkù 1. Ukládání mezivýsledkù V předchozí části knihy jsme potkali řadu algoritmů. Některé z nich přistupovaly k úloze naprosto přímočaře například algoritmy pro práci s dlouhými čísly pouze formálně popisovaly,

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

Uˇcebn ı texty k st atn ı bakal aˇrsk e zkouˇsce Obecn a informatika 4. z aˇr ı 2011 1

Uˇcebn ı texty k st atn ı bakal aˇrsk e zkouˇsce Obecn a informatika 4. z aˇr ı 2011 1 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika 4. září 2011 1 Vážený študent/čitatel, toto je zbierka vypracovaných otázok pre bakalárske skúšky Informatikov. Otázky boli vypracované študentmi

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C,

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C, Výsledky operací jsou tedy popsány pomocí svých koeficientů algoritmicky. Na vstupu do algoritmu jsou koeficienty polynomů, které sčítáme resp. násobíme. S proměnnou x algoritmy nepracují. Polynomy Polynom

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Teoretická informatika

Teoretická informatika Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Teoretická informatika učební text Doc. RNDr. Petr Jančar, CSc. Ostrava 2007 Recenze: Doc. RNDr. Jaroslav Markl Název: Teoretická informatika učební text

Více

Databázové systémy 1

Databázové systémy 1 Databázové systémy 1 Obsah 1 Relační databáze, databázový server, tabulka...3 2 Jazyk SQL a jeho vývoj. Příkazy DDL, DML, DCL...5 3 Datové typy SQL a Oracle...6 4 Příkaz Select základní syntaxe, projekce,

Více

Praktické příklady v Excelu 2007

Praktické příklady v Excelu 2007 =P Praktické příklady v Excelu 2007 Marek Laurenčík Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Praktické příklady v Excelu 2007 Praktické příklady v Excelu 2007 Autor:

Více

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení.

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení. 7 Barevnost a další těžké problémy Pro motivaci této lekce se podíváme hlouběji do historie počátků grafů v matematice. Kromě slavného problému sedmi mostů v Královci (dnešním Kaliningradě) je za další

Více